WAAROM CLIMAX? 215 BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE OMDAT.... CA JRO-EGYPT Dinsdag 12 3apteiml»ei* 1922» 165" Jaargang «si Abonnementsprijs per kwar- al op de buitenwegen om Middelburg, en vooï de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singeE.' 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingebonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Faaoiïlieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 eowL Kleine advertentiën niet groeier dan vijf regels druks en waarbij is aaitgegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij voomuriiifoetaling. Advertentiën onder brieve» of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons Had van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bweau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. m1,1— II „mil— IIMIIII II II III II— i»E OPLOSSING BEU MINISTER CRISIS. Me» meldt ons uit Den Hang: iG.» crises Is opgelost. Woensdag-avond vensrfi5jnt in de Staatscourant het konink lijk besluit, waarbij; met ingang van Maan dag IS dezer* aan de leden van het dennïvsaonaire kabinet ontslag wordt ver leend en een nieuw kabinet Ruys1 de Bee- renbffoack wordt benoemd.. Bet is samengesteld als volgt: Ruyi de Beerenbroudk, Binnenland&che aakem, en Landbouw, Nijverheid en Han del interim; i Van Karnebeek, Buitenlandpjehe zaken; Heemskerk, Justitiei i D® Viseer, Onderwijs, Kunsten enWe- lepradtmppen; E. P. Wesjerveld, Marine; De Geer, Financiën; .Vte» Dijk, Oorlog; G. J. van Swaay, .Waterstaat; 'Aalberse, Arbeid; De Graaff, Koloniën. De nieuw benoemde minister van Ma rine WeSjteTveld is oud-zeeofficier, en .was de laatste jaren directeur-generaal van posterijen en telegrafie. De nieuw benoemde minister van Wa terstaat Van Swaay is hoogleeraar aan de Tecfanisjche Hoogeschonl en is sedert 1813 lid der EeTsje Kamer. De nieuwe wijn gaat dus iu de oude zakken. De twee nieuwe namen die er ibij genoemd "worden, veranderen daaraan niets. Dat er werkelijk nieuwe wijn zal moe ten worden [geschonken, is buiten eeni- gen twijfel na alles wat aan de rechter zijde voor en na de verkiezingen en tij dens de crisis is gezegd en geschreven. De versobering zal worden doorgevoerd. Hoe? Dat zullen we eerst de volgende week vernemen, in de troonrede. Maar nu reeds dadelijk komt deze opmerking naai* voren: Zijn dezelfde personen, die in de voorgaande periode de leiding der staatszaken hadden bij de zeer kost bare, op sociale overwegingen berus tende arbeider^politiek, de meest ge schikte, om nu de leiding te nemen bij" een politiek, waarbij inkrimping en in trekking wan vele dier maatregelen on vermijdelijk zal blijken? We denken in het bijzonder aan mi nister Aalberse, di.e nog veel verder zal terug moeten gaan dan hij' deedj in de Wij'- iziging der Arbeidswet, en die, zooals we onlangs hoorden opmerken, zal doen den ken aan den teruggedraaiden film van iemand die men eerst een 'maal ziet ge bruiken, en die dan weer alles uit zijn tmond achtereenvolgens terugbrengt naar zijn bord. We denken ook aan Minister de Vis ser, die veel van zijn eigen maatregelen 2&1 moeien herroepen, wil hij in over eenstemming 'blijven met de versoberings denkbeelden, reeds vóór de crisis her haaldelijk op den voorgrond gesteld door minister de Geer, die vermoedelijk wel de over erschende Persoon zal zijn in de nieuwe periode. „Men doe .geen nieuwe wijn in oude sakkenanders bersten de zqkken, en de Wijn wordt uitgestort en de zakken ver derven. We voorspellen dal vooral aan katho- Xi&l<f zijde menig hird woord zal vallen, fwanneei de mannen, die te voren het Sta a F bestuur in slerk-democratisehe richting leidden, nu met nmat-egelen ko men moeten, die herhaaldelijk het zoo spoedig gereed liggende woord „reactie" zullen uitlokken. »E REIS VAN BE KONINGIN NAAR SKANBINAVIE. Uit Stockholm! wordt aan de N. R. Cr.t. giemeld: Gisterenoohtend heeft de koning van Zweden minister Van Karnebeek in bij zondere audiëntie ontvangen, die daarna door den minister wan staat en van biuir tenlands|che zaken Branting ontvangen werd. De heer Van Karnebeek heeft ver volgens aangezeten aan een noenmaal le zijner eere door Branting' gegeven. De Nederlandsehe gezant te Stockholm gaf een maaltijd, waaraan aanziaten minister Van Karnebeek, minister Branting en an dere op den voorgrondt tredendte per sonen. i Maandag was het weer verbeterd. Na de ontvangst van Branting bezocht de koningin met den koning, prins!, Hen drik en den kroonprins de Rembrandi's in het National Museum! en het Nordisk Museum. Zij gebruikte het noenmiaal met prins Eugien, "wiens schildersatelier te- zocht werd, ontving de kleine Nederland- sche kolonie op de „Zeeland", en daarna in het paleis het corps diplamatique. Het galadiner in de beroemde galerij Karei XI van het Koninklijk Paleis was buitengewoon schitterend, seint de me dewerker van liet Handelsblad. De 48 meter lange zaal was rijk versierd. In het manner en goud kwamen de heerlijke collectie Sèvres, geschenken der Fran- sche Lodew ijken aan de Zweedsche ko ningen, uitnemend uit. Er waren 180 cou verts. Tegenover de vorsten, van wie prins Hendrik aan de linkerhand prinses Ber- nadotte had, zaten rechts van den Rijks- hofmiaarschalk mevrouw Branting en jhr. Van Karnebeek, links de echtgenoole van den Amerikaanschen gezant en de heer Branting. Achter de vorsten prijkte de prachtige 'buste van Gustaaf Adolf, voor hen stond een groot gouden middenstuk de Koningin van Griekenland en prinses von Pless, die resp. met den mlailtrein de reis zullen voortzetten naar Hamburg en Berlijn, o Uit Walcheren. Na een gehouden bespreking mei hel dagelij toch bestuur der gemeente S o u b u r g zijn de daar bestaande vleesch fondsen overeengekomen zich - tpt één fonds te vereenigen. Van dit fonds kunnen alle veehouders lid zijn. Alle vee houders lid zijn. Alle noodsLachtinglen zullen plaats hebben in de slachtplaats van den heer D. Pietersp. Bij deze nood- slachtingen mag op de hofstede enkel de halssnede geschieden, daar verdere af werking, volgens de regelen der Keu- ringswet, in de slachtplaats moet ge schieden. Na keuring zal het vleesch pu bliek worden verkocht terwijl verlies door «fgekeurd vleesch onderling zal worden gedragen. (VI. Crt.) KERKNIEUWS. Zondag is te Bergen op 'Zoom" (de 4de Protestantsche Landdag! gehouden. Ondanks het koude weer waren vele be langstellenden opgekomen, ook "uit Roi> sendaal, (Steenbergen en verschillende Zeeuwsche plaatsen. De heer Hondius uit Voorburg, sprak over de jeugdbewe ging, dr. J. P. Cannegieter uit (Middel burg, over „:,s Levens idealen", entmevr. Mankes uit Rotterdam over de vredesbe weging-. (N. F. Ct.) Het 'bestuur der Gereformeerde kerk te Neuzen heeft een woning met aan grenzende terreinen aangekocht, bestemd voor pastorie en den bouw van een nieu we kerk. Naar de Blijde Wereld meldt, is le gen de verkiezing van een ouderling der Ned. Herv. Gem:, te Zaandam' bezwaren ingediend op grond van zijn lidmaatschap der S. D. A. P. Uit het soc.-democratische weekblad voor de Zaanstreek, de Voor geschenk aan koning Gustaaf ter gele- post, 'blijkt ,dat. de heer D. May de per genheid van zijn zestigsten verjaardag. De tafel was versierd met roode rozen, het'servies iwlas in goud. Aan dit feestmaal heeft koning Gustaaf van Zweden een rede uitgesproken, waar in een politieke toon *te hooren is. Na gewezen te hebben op de gemeen schappelijke herinneringen, zei hij1: „Op het o ogenblik nog bestaat er tusr sehen onze beide landen een gemeen schap van belangen en wensehen en een overeenkomstige wijze vjan zien ten aan zien van de moeilijkheden van den huldi gen toestand, die slechts de harlelijk heid hunner betrekkingen kunnen be vestigen. Deze solidariteit 'brengt ze er ook toe elkaar "wederzijdschen steun te verlee- nen om zich toet "meer klem de beveili ging vah hun belangen te verzekeren, die geheel en a 1 in overeenstemming zijn roet alles dal bij kan dragen tot be stendiging van den vrede en tot vereffe ning van de geschillen tusschen de vol keren. Van mijn kant heb ik steeds, in de ernstige tijden, die we hebben doorge maakt, en welker herinnering nog de ge- heele wreld drukt, getracht een derge lijke samenwerking te verwezenlijken en soon in kwestie is. De vrijzinnige ker- keraadsleden hebben hun stem op hem' "uitgebracht, 'hoewel zij wisten, dal May van de oprichting der afdeeling Zaandam af lid is der S. D. A. P. Plet bezWaar is gekomen van orthodoxe zijde. Vol gens reques,tanten is godsdienst en so cialisme onvereenigbaar. o- G e r e f K e rk Beroepen te Heinkensziand J. H. Kroeze Cand. te Middelburg. Beroepen te Grijpskerke, ds. T. L. Kroes te Workum. Jubileum ds. de Ligt. Nadat gisteren ds. de Ligt in verband VA 've 'f""- ïKbdVir e'chcK* ,'aisfc. 4. Climax U geeft het allerhoogste genot van het ciga- retten-rooken, daar de kwaliteit door ons met zoo groote zorg is samengesteld, dat ze zelfs den meest verwenden cigarettenrooker zal verrassen, terwijl -v, •- DE GEPATENTEERDE VERPAKKING U verschillende voordeelen biedt, o.a. dat de doos door haar bijzonderen vorm nagenoeg geen plaats in Uw zak vereischt, dat het schudden der cigaretten met als gevolg het onaangename leegloopen zoo goed als voorkomen wordt en dat de artistieke uitvoering der doos een genot voor het oog is, terwijl de prijs door ons zoo laag mogelijk is gesteld. 10 stuks 30 ets. 20 stuks 6i l -4 (lngez_ Med.) i fCViaxaxtsxaatasspiM vlug afwerken door ds. de Ligt, van alles wat hij op zich nam. Namens het classicaal bestuur, waarvan ds. de Ligt jaren lid en dat bijna steeds als voorzitter, "was, sprak ds. Talma uit Vtissing'en, die met ds. Voorhoeve was overgekomen; namens de ouderlingjen de heer Chr. Hondius, namens Kinderzorg sprak ds. de Voogd uit 's-Heer A rends- kerke en bood ds. de Ligt een penhou der aan, terwijl hij een collectie voor Kinderzon» voorstelde en aanbeval, welke f 50 opbracht. Nadat de meisjes van Kinderzorg een lofzang hadden doen hooren werd aan alle aanwezigen een verversching aan geboden. Na een korte" pauze sprak de heer P. J. de Kruljter vo.or de Ver. voor Chr. verzorging van krankzinnigen in Zeeland; ds. J. de Visser namens de Zeeuwsche Herv. Diaconessen inrichting" met zijn 40-jarig! ambtsjubileum' aan zijn 5 en namens de besturen der Chr. scholen huis talrijke stoffelijke, schriftelijke en ;n de Singelstraat en op het Molenwater; mondelinge bewijzen van belangistelling j dg Rger j p pjeterse namens diakenen; in zijn jubileum had mogen ondervinden, - qe Reer jnair. A. A. de Veer namens het her werd hij gisterenavond met zijn echtge noot en dochter aan huis afgehaald on,' zich per rijtuig' naar de Bogardzaal, die voor deze gelegenheid kwistig met planten en groen versierd was, te begeven, "wlaar zich op initiatief van de stuur van het Militair Tehuis en allen schetsten de 'groote verdiensten van ds. de Ligt voor die verschillende instel lingen. De heer Dekker sprak nog even namens de kerkelijke Kiesver. „Schrift en 'belijdenis" en zeide, dat, al is ds. te bieden, zij, die daaraan bijdroegen iiad tut mijn genoegen kan ik in het bezoek den vereenigd om bij het aanbieden commissie uit de gemeenteleden, welke <je Ligt op aandringen van deze confes het doel had een blijvend aandenken aan j sioneele vereenig'ing hier gekomen, men ...j ;iet prij'st, dat hij is predikant voor de van Uwe Majesteit het getuigenis zien, dat gij deze inzichten deelt." OVERGANG TOT LAGERE RENTE. B. en W. van Amsterdam' hebben voor gesteld om de 14.6 millioen, die nog uit staan van de 15 millioen leening n 7 pet. van het jaar 1920 af te lossen, en voor dat bedrag een nieuwe leening aan te giaan tegen lagere rente, door B. en W'. te bepalen. Mr. W TONCKENSf Op 74-jarigen leeftijd is te Utrecht overleden mr. W. Tonkens JLzn., oud gouverneur v)an Suriname. DE ERANSCIIE GEZANT. De Fransche gezant, de heer Benoist, zet zijn uitsLapjes naar verschillende dee- len van ons land voort. Hij brengt o.ia,. een bezoek aan Friesland. TT i 1 Middelburg. De z.g. noodlichtjes in de Schouw burgzaal alhier zijn vervangen door koperen muurlampjes, met glazen bal lonnetjes Een kleine, maar practisehe verandering, die de intimiteit van onzen Schouwburg verhoogt. Uit V 11 5 j n g e n Donderdag worden met de mailboot uit Engeland le Vlissingen verwacht van het geschenk tegenwoordig te zijn. De talrijke aanwezigen werden - wel kom geheeten door den voorzitter van het comité, den heer L. Dekker, op wiens verzoek ds. de Ligt bij z'ijn binnentreden werd toegezongen: „O Goedheid Gods! nooit recht geprezen! Enz. Nadat de heer Dekker nu ook den ju bilaris en zijn familie had welkom gte- heeten en er op gewezen had, dat liet hem 'bij het zien van de velen, z^aar te moed moet woeden, maar tevens te heb ben verzekerd dat deze allen aan de huldiging wensehen mede te doen, ging spreker voor in gebed. De aanwezigen zongen nu „Hier dan ken w°U, met al uw leden" enz. Nogmaals nam de heer Dekker liet Woord om in een toespraak uit te doen komen hoe ook bij ds. de Ligt op al lerlei gebied vreugde en droevenis elkaar hebben afgewisseld Een deel der meisjes van Kinderzorg" zong nu een „Bede". Hierna had de a anbiedinig" van het hul deblijk, een bureau ministre met stoel en het overschietende gteld in contanten, opdat ds. de Ligt daaraan verder een bestemming' ten eigen bate moge geven, plaats bij monde van den heer Dekker, die daarop de leiding" der bijeenkomst overgaf aan ds. II. Jonker. Ds. Jonker heaon met te spreken na mens het ministerie van predikanten cn te Wijzen op de krachtige leiding, die daaraan steeds door ds. de Ligt Wordt gegeven. Namens de ambtsbroeders en een hier wonende emeritus predikant bood spr. den jubilaris een som aan om daarvoor zich iets aan te schaffen. De volgende spreker, ds. M. vpn Empel, voerde het woord als voorzitter van den kerkeraad en wees speciaal op het steeds Igeheele gemeente- Ten slotte verkreeg ds. de Ligt zelf het woord, die er ó.a. op wees, dat het steeds zijn "wensch is .geweest te wei de laatste eer zijn on vergelelij ken vader bewezen. De (aanwezigen zongen ten slot je Ps. 27 7 en ouderling Verboom uit Goes iging voor in dankgebed. KUNST EN WETENSCHAPPEN, Concert te Oos.tbiurg door Jacob Ros en Betsy Dhont. Men meldt ons uit Oostburg": Als een waardige en bijzondei* mooie opening van het „winter"seizoen gaf de knappe jeugdige pianist Jacob Ros in het centrum van zijn geboortestreek, vóór hij weer naar München vertrekt om izijn muzikale studiën te verdiepen, een zeer goed geslaagd concert vool* een dank baar en zeer talrijk gehooid, dat toonde hun jonge „Land''-genoot hoog te waarr deeren. Ook uit verschillende naburige plaatsen waren er velen naar Oostburg gekomen om van zijn succes getuige Je zijn. Dank zij het gebruik van een [mooien vleugel, die hem ten dienste stond, heeft de bekwame pianist door zijn fijn en gevoelig spel het publiek wel weten te boeien. Wat was het rustig en stil bij «Je heerlijke weergave van Liszt's „Petrar ea" sonelten. Hoe zong hij op den (Vleu gel ons die fijne muziek-gedichlen voor! En dat hij ook in het 'virtuose iheel (Wat weet te presteeren, toonde ons de ^uit voering van de zware Liszt-legende van den Heiligen Franciscus, die met een fameuse kracht en beheersching" werd voorgedragen. Gemakkelijk had de jonge kunstenaar het zich dan ook niet ge maakt, waar behalve deze werken ook ken zoolang het dag is, althans zoolang nog dc As-dur Polonaise van Chopin, en God hem de kracht gteeft. Spr. ontkent e,en groot variatiewerk van Julius Rönt- niet wel een kapitein te zlijn, zooals een gen (over een Hongaarsche dansmelodie) der sprekers had aangevoerd, maar zegt 0p het programma voorkwamen. Met toch goed te kunnen samenwerken met groote uitbundigheid is hij toegejuicht personen met andere inzichten. Achter- en het hem een voldoening zijn (ge- eenvolgens laat de jubbilaris de ver- Weest ook in de oude omgeving'zijn jnn- schillende sprekers de revue passeeren zikaIe ^ven te kunnen toonen. Hier is en brengt hun dank voor hun woorden, zeker aan grootsche beloften voor de en niet minder voor het prachtige ge- toekomst te denken, schenk i j Ros had zich voor dit concert de ime- Nadat de gemeente ten slotte Gezang de werking verzekerd van de Middel burg- 96 had doen hooren, .ging ds. dc Ligt sche violiste Betsy Dhont, die voor Oost voor in dankzegging, waarna de bijeen- Rurg geen onbekende is, wat haar dan ook komst werd opgegeven. 0p ondubbelzinnige wijze weer is getoond. oOok zij had en terecht in'(het'succes Begrafenis ds. A. M o o y. Le „?e,elun^ J Met haar vaste lorsche streek bracht le Wemeldinge is Zaterdag oil- zjj vooral de Romance van Sibelius tot der groote belangstelling begraven ds. A. e*n fljnke ver[olkini3, terwijl zij in de Mooy, gedurende 48 jaren predikant blij bekende C-dur sonate van Mozart door de Chr. Evangelische gemeente aldaar. jiaar fijn spel veel gioeds wist te fe'even, Vóór de begrafenis was in het kerkge- rnogjiijiior te waardeeren na den plolse- bouw een dienst gehouden, waarin ge- j]ngen overgang van de fameuse Liszt- sproken werd door ds. J. van Vliet, ds. accoorden op de simpele viool-melodie. J. W. Drost, Herv. predikant, en den £en avond van groote schoonheid heb- heer L. Duvekot Cz., ouderling der kerk ;)cn vvij aan de beide solisten te [danken, van Goes, namens den Bond van rije die we heel giaarne een tol Weerziens Evangelische gemeenten. toeroepen Op het kerkhof werd de baar gedra- gen door e enige leden der gemeente, tér-1 Wijl alle leden der gemeenle volgden. j Johan Messchaert. f Op het graf werd gesproken door ds. Het bericht van den plotselinpen dood van Vliet, burgemeester F. Wabeke Az., van den prooien zanger, zal hij heel Velen ouderling C.Burger, ds. Drost namens de herinnering wakker roepen aan zang de Ned. Herv. Kerk; ouderling Straub die een openbaring was van onbekende namens de zusterkerk van Goes, en den schoonheid. Als Messchaert iets zong, was heer Bronkhorst als oudste schoonzoon het altijd of hij een uitzicht opende (dat van den overledene. De eenige zoon van anderen met denzelfden zang niet ver fden overledene dankte diep bewogen voor mochten te laten zien, zóó sterk was

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1