LU ■fo«r Middelburg en agentschap Vlis- sii.Bg en f 2.30; T i bij strandhoofd 20 plaats had, meldt men Mep De J. di,e iijdagmiddig be, OIls nQg dat de „Zuiderdijk" van de Hol- wusteloos op het veld te K -a p e 1 1 e neer tend.Amerikalijn ,de ScheLde opvoer viel terwijl zij haar gewone werk ver- de andere richting kwam de kleji- richtte en per sas huiswaarts vervoerdj ue Engelsehe stoomboot „Ezardian" .Hoe moest wiorden is Zondagnamiddag ove le- J de ,aallvarinpj geschiedde is nog niet juist ONDERWIJS. KERKNIEUWS.- Uit Vlissingen. Maandag <1 September lIMt 165e Jaargang fy Ltlfc Éisl ■.jli A-.'fes! üi .Aü-ïï Abennementsprijs per kwar- h ei. c-p de buitenwegen om Middelburg, en vier de andere gemeenten p. post f 2.50; eekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel, Ingezonden Mededeelingen; 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groot er dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij voosfuitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor •port per stuk. Advertentiën moeten, willen zé nog in ens blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR én des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan bps Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. BiNNEWLAND. I>E KABINETSCRISIS. Meur de Res.bode méldt ,had de reis van minister Buys de Beeren'brouck' giste ren naai' Het Lo-o vooral ten doel de voorbereiding voor het nieuwe parlemen- laèie jaar. r Mjader verneemt het Hd'bl. .uit .goede te'OH ,dat op de hoofdzaken overeenstem- tcajing tussehen de drie rechtscjhe partijen "ws fcereikt en minister Ruys de Beeren- ïxroöck de hem' versterkte opdracht tot vorming van een Kabinet zal kunnen ver- ■wfflec. Hij zal echter hoogstwaarschijnlijk eerst enkele dagen voiof het sluiten van hef 'parlementaire jaar daarmee gereed 2ÖB. I DE HERjTOGIN VAN ALBANY f fie Innsbruck is overleden de Hertogin wc Albany, géboren Helene prinses van WlaMeck Pyrmont, zuster van de Ko ningin-Moeder. Zij was 'djoor haar huwe lijk een schoondochter van koningin Vic toria, en dus een 'tante Van den tegen- woordigen koning van Engeland. DE REIS DER KONINGIN. De Koningin e(n Prins Hendrik, ver gezeld van den Minister vs^n biuitenland- sdha zaken vertrekken hedenmiddag' om toiaM rijf van het Loo naar Denemarken. 55®, bussen die van de N.V* Walcheren en ook enkele uit Goes, een bezioek aan Veere, waar de Fokkebvliegtuigenfabriek werd bezichtigd, en aan Domburg, waar de lunch werd gebruikt. Waar men de pérs niet nooidigde en ons ook het corn-mini qué onthield, 'be palen wij ons tot dit korte bericht. o "Uit Middelburg. Gisteren waren door de Arbeiders- jeugdcentrales in de verschillende hoofd plaatsen der provincies landd&gten belegd, waar de groepen uit de omgeving santen kwamen oml te demonstreeren vopr het vorig jaar vastgestelde jeug-dprogram en verder met elkaar onder zang en dans den dag door te brengen. Alhier had een landjdag' plaats in het Schuttershof, waar de beide in deze omgeving! bestaande groepen, nl. die van Middelburg en Vlissingen, samen kwa men. Om een uur vertrokken die beide groepen, waaronder een groep in turn- pakjes, van het volksgebouw „De Vooruit" naar het Schuttershof, voorafgegaan dooi de muziekvereenigilig1 Excelsior. In het Schuttershof werd het woord gjevoerd door den heer Herman Molendijk uit Rot terdam, terwijl verder de middag werd oefeningen en Duitsche volksdansen van gevuld met muziek van Excelsior, turn de jeugdgroepen. Behalve de leden der jeugdorganisaties zelve wai'en ook vele ouderen aanwezig, die herhaaldelijk blijk gaven van hun belangstelling, zoowel ten opzichte van het gesprokene, als van hetgeen door de groepen en door Excel sior ten beste werd gegeven. Nadat de heer Ga'biriëlse in zijn herbouwd cafc „De Eendracht" al hier reeds e enige weken langj zij n gas ten Zaterdags en Zondags op een strijkje onthaald, heeft thans de lieer Piet Mulder dit voorbeeld gevólgd en in zijn keurig versierd café gisterenavond het eerste van een drietal uitvoeringen van het Tzigane orkest gegeven, bestaande uit piano, viool en cello. Dit strijkje voldeed uitstekend en werd gisterenavond door een publiek, dat de geheele zaal vulde, aangehoord. van dien titularis. HET SCHEEPSÖNGELUK BIJ DE De geml begrooting 1923 wordt behan-S WALCHER&CIIE KUST. deld en vastgesteld in ontvang en uitgaaf Betreffende de erns(ige aanvaring,wel- op f 24194.00/2. i f ke Zaterdagmorgen te 5 uur voor Dishoek don 'jr/vnihni' fot hnurjiotviir» rfohnmori to e vastgesteld, maar wel, dal' zij' zoo lievig was, dat een groot gat in het tweede schip ontstond en dit in enkele minuten zonk. Voor de opvarenden was de schrik zeer gi'oot en ieder trachtte nog zooveel LIngehouden iaads-|m°|reijjk het leven te redden. Een zag! geen anderen weg' 'dan de door de aanva ring- ontstane opening en toen hij zich aan den mast vas.t klemde, kreeg! hij net een scheepsramp op het hoofd, waar den zonder tot bewustzijn gekomen te zijn. i De overledene is ongehuwd en 62 jaar oud. In de Vr vergadering te Wemeldin|ge was af wezig de heer P. Lindenbehgh Az. De 'voorzitter opende de vergadering- met een woord van welkom' aan den nieuw 'benoemden -secretaris. Spreker jj dooi. hij verwond werd. Aanvankelijk was hoopt, dat liem met den nieuwen titulaus j er geen hulp, totdat schipper Jan van den een aangename s araenverkin-g te wachten staat- De secretaris dankte den voorzitter en hoopt wederkeei'ig hier een aangename werkkring te zullen vinden. Spr. meende hieraan niet te mogen twijfelen. De heeren A. en J. A. Dominicus complimenteeren den secretaris met zijn infunctietreding', terwijl de overige raads leden blijken van instemming geven. Voor deze blijken van toegenegenheid, zeidc de secretaris dank. Besloten werd accoord te gaan met de aanbieding! van de door de Spoorweg) j Heuvel uit Breskens met zijn botter ter plaatse kwam en het reddingswerk begon. Reeds had hij enkele der mannen aan 'boord genomen, toen de stopmloods- boot uit Vlissingdn ter hulp- kwam met deze boot zijn 11 der opvarenden en de loods naar Vlissingen gebracht. Een der elf 'mannen was clei'm'ate gewond, dat hij in liet St. Joseph Ziekenhuis moest worden opgenomen, waar des avonds zijn toestand nog vrij- ernstig was. Hij had vrrj hooge koorts en sliep bijna steeds door. De andere 10 hevig verkleumde en De vleugel was uit het magazijn der firma Antoine Mes. Het vierde Zondagavondconcert had gisterenavond in het Schuttershof, be gunstigd door goed weel', plaats, en werd door een footer aantal personen bij-ge woond dan de andere concerten in dit jaar. De aanwezigen, ook een paar vreemdelingen, gaven bij herhaling blijk, dat de'go ede (muziek, de uitstekende num mers, die ten gehoore werden gebracht, bij' hen zeer in den smaak vielen. Het rijfde concerc Is bepaald op 24 September. f Mij. Zuid-Beveland bepaalde koopsom van dool- den schrik bevangen mannen wei- een .perceeltje grond ah f 1.-. den 011,dergebracht in het hotel Goes, Vastgesteld werd een verordening- opswaar ade mogelijke zorgen aan hen wer- de heffing van keurloon, overeenkomstig den hesteed, zoodat de meeste hunner liet door B. en W. van Kruiningfen opge- na eerljge llren van den ergisten schrik maakt ontwerp. bekomen waren; andere daarentegen wa- Op voorstel van den voorzitter werd j ren den gieheelen dag diep onder den in- besloten in te trekken de verordening] - op de beperking van het gasverbruik. Aaii de Zeeuwsche Politiehonden Dres- suurvereeniging te Goes werd een jaar- lijksche bijdrage toegezegd van f 10.—. Op advies van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken werd het maximum- vennenigwuldigingseijfer "voor -de plaatse lijke inkomsienbe 1 as t i nfgin paats van op 3 vastgesteld op 1.75. Voor den dienst' 1922 druk, le meer waar 7 hunner kamera den liet leven bij den. ram'p- verloren. Vooral was dit het geval met een reeds 'bejaarden man, die eigenlijk uit liefheb berij was medegevaren met zijn schoon zoon, die tot de bemanning behoorde en die helaas het leven verloor. Van de verongelukten is alleen Zater dagsmorgen een -der lijken aangespoeld. Van de overigen Was ook Zondag' nog'niets de iever-s zeep mu, IflOKffcMSZAljP FABRL r als nieuvmt kantem van TJti. sunlight zeep (ïngez. MecL) 1923 wordt deze factor bepaald op 1gevonden. Wel is er bij' Dishoek veel Aangeboden werd de gemeentefekembg -wrakgoed, voornamelijk hout aangespoeld, over 1921 met een totaal in ontvang van f 86596,37 en in uitgaaf van f TVOl'T.S'i6, met een batig slot van f 95 78.545. Besloten wordt het tijdelijk ontvanger schap te laten waarnemen door den se cretaris. Tot ambtenaar van den burgerlijken stand werd m. a. st. benoemd 'de heer Chr. Glehrm. Ter vaststelling werd aangeboden een ontwerp-veTordening tot heffing van leges ter secretarie. Na discussie in stemming 2. Ouverture de 1'Opéba „Zampa", F. NOORSCH PASVIS-UM. iHérold; 3. a. Air uit de D dur Suite, J. De wederzijdscbe viseeringisplicht voor S. B|ach. b. Praeludium', F. Chopin; 4. Fin No-orséhe en Nederiands-che staatsburgers MLum-blatt, R. Wagner; 5. Au Camp des gebracht, -staken de stemmen. - Op het 4de abonnementsooncert Bjj de vone rondvraae, vestigde de °p Dinsdag a s. m het Schuttershof heei.j. A Dominicus de aandacht op fie zal het Middelburgsch muziekkorps net onVaste snoeiwijze van de linden in de volgende programma uitvoeren Wilheiminastraat. Wethouder de Bour- 1. Miarohe des Mu^iciens, G. AlBete zeide dat de wordt p-pgeheven -met ingrangj van 1 Oo- tober ,as.. Men kan zfich van dien da- tem af dus, alleen in -het bezit van een Nederlandschen pas .naar Noorwegen be- Igeven. EEN LEEGIIWATERrJIONUMENT. Te Purmerend is tijdens de feesten een 'Leeghwater-mpnüöient onthuld. ÖlE ELECTRDCUTIE VAN HET GDOI. Het dagelijksch bestuur van den A.N. ÏW. B. heeft iaan den -Minister van Water- staaf een adres, gezonden Waarin het opmerkt ,dat kenriisnémingi van de aan d© -secretarieën van '-.verschillende ge meenten ter visie gelegde plannen voior den aanleg van eleotrische qpoiof- en tramlijnen in het Go,ai, zoomede van het le dezer zake do-oT de commissie uitgje- fbraehte rapport, het 'bestuur versterkt heeft in zijn reeds in een ladreq van 8 Mei jl.. aan den Minister kenbaar gemaakte overtuiging', dat ongewijzigde uitvoering' van deze plannen in ho-oge mate onge- 'w-ensebt zo-u zijn. Tziganes, fantaisqe Hongroire, F. Binmen- tpitt6. Finale (Marcia Seria) uit de le suite des) Miniatures, J. Morks; Les Pstmeurs .Valse de Concert ,E. Wald- teufel; 8. Einz-ung der Götter in Walhal] a. d. Musikdrama „Rheingold" R. Wag ner; 9. Piccolo Pie .Humoresque, W. Slater; 10 Fantaisie de 1'O pér-a „Les Sr.ltim'banques", L. Ganne. Gedurende de rniaand Augustus he'b- wijze van snoeien dat Zaterdagavond met een wagen vol naar Koudekerke werd vervoerd en ter beschikking gesteld van den strandvon der. De geredden werden door tusschen- komst van den Engelsclien consul van nieuwe kleeren voorzien; het meeste had den zij aan boord moeten laten. De Bel gische loods Brij'sse, -die op de Ezardian was, behoort, zoöals reeds gezegd, tot de geredden, op de Zuiderdijk was een NNederlandsche loods. In afwachting van het Ibeeindigen' van het onderzoek ver toefden de mannen ook Zondag nog te Vlissingen. Heden vernemen wij nog, dat gisteren gepeild is btij 'het schip en dat bleek dat het bij laagwater 14.5 Meter onder van dezen boom is aangegeven door een deil waterspiegel ligt. deskundige. Ten slotte werd besloten tot het aan gaan eener kasgeidleening van f 2500 voor de gasfabriek. Hierna sluiting. Nog naar aanleiding van den ver jaardag der Koningin werden Zaterdag namiddag, te lerseke eenige wedstrij den -gehouden voor kinderen (jongens en Van andere zijde wordt ons gemeld, dat -de „Zuiderdijk" niet stopte, doch doorvoer paajr de reede van Vlissin gen en daar kennis igaf van het -getreurde. Benoemd tot onderwijzeres aan de O. L. school te Baarland imej. F. JM. H. Hemmekam, tijdelijk onderwijzeres aan de O. L. school te Nieuw-Namen. Geslaagd te Weltevreden voor het examen "1ste stuurm'an de heer W. Vader v-an Vlissingen. Qi De kwestie van den Scholenbouw, De gemeenteraad van Stoppeldijk (Zeeuwsch Vlaanderen) heeft zich met' een adres tot de Tweede Kamer ge- wend, waarin hij er op wijst, dat nog steeds geen Kon, Beslissing is afgeko men op zijn beroep tegen het besluit' van Ged. Staten tot niet-goedkeuring der gemeentebegrooting 1922, welk be roep 20 December 1921 werd ingezonden, en op 28 Maart ter vergadering van den Raad van State werd behandeld en door dit uitstel van beslissing stagnatie en verwarring in de gemeentelijke huis houding wordt gebracht; De raad gaat thans vreezen, dat deze vertraging in de Kon. beslissing, welke overigens on verklaarbaar voorkomt, hare oorzaak vindt in den wensch der regeering om die beslissing uit te stellen tot na aan neming van een wetsvoorstel van inter pretatieve strekking, waarin de regee- ri3ig grond hoopt te vinden voor eene beslissing ten nadeele van het stand punt van den raad, daar het geschil tot onderwerp heeft de beteekenis van de woorden „in aanbouw" gebezigd in art. 205 der wet op het L. O.; Ged. Staten nieenen daaronder reeds te moeten be grijpen de voorbereidende phrase, waar in de teekeningen en bestekken welis waar zijn goedgekeurd, doch nog geen spade in den grond is gestoken, veel minder van eenigen bouw sprake kan zijn, daarbij blijkbaar steunende op een ministrieele uitlating, doch de raad ver mag niet in te zien dat een dergelijke I uitlegging door de kroon tot de hare zal kunnen worden gemaakt, en ver- trouwt, dat d.e Raad van State ten zijnen voordeele zal hebben geadviseerd, n.L per motorfiets. De kinderen konden bé hendig'heiid of volharding' toonen met hen in onzT «m^nte" 875"'1 kindermistoopen, tonnetjerijden, wiaterste- onze enieente S/o eemóerke koekkappen enz. De -gr-ooleren kon- Imgen overnacht m hotels enz., .(f«len mastitiim-men, kegelrijden, kwikslaan, 1,1 plankenrijden en 'de jonge dames, op de* duozitting y,an motorrijwielen mochten Dr. Joh. de Groot is voornemens op;dat de betrokken school, waarvoor de meisjes"i en voor ouderen, Laatstbedoelde Zondag 1 September, s avonds te j raad weigert gelden toe te staan, op 1 - ij„„ ki„_ uur. -afscheid te nemen van de Ned» Januari 1921 nnd niet 171 a nï~»r»i nw wrei 767 Nederlanders, 26 Belgen, 23 Duit- schers, 8 Fratischen, 28 Engelse-hen, 19 Amerikanen. 2 Zn id-Afrikaners en 2 Zwit sers. Zaterdagmiddag! omstreeks kwart voor twee is over een deel v-an onfsi eiland een windhoos gjegaan van ongeveer 15 Meter breed, en van gjroote hevigheid. O.-a. 'bij Vlissingen 'werd zij! waargeno men. Door de h oos werd een deel vtan het dak van de machineloods op- het terrein van de Ne-derlandsche spoorwe gen weglgeslagjen, bij personen die in de volkstuintjes aan den Niéuwen Middel- burglschen weg bezig waren, vlogen de aardappelen uit -den emmer, van kool- JHT $TAfi f'H PSJnVliriP J planten werden de blaren afgerukt. Het j was een buitengewoon natuurverschijnsel, rlofir aI-Hp'ts; hiinn »alpp>n vvinrl iwroc Vrijdag en Zaterdag heeft de afdee- Ibï^ Werktuig- en Scheepbouw van het Kon. Instituut van Ingenieurs een excur- sie naar ons eiland gemaakt. Naar wij in andere bladen lezen vVV ontvingen het desbetreffende coom- mtaiqué niet werd Vrijdag' een 'bez'oek gebracht aan de fabrieken der' Kón. Mij. „de Schel-de" te Vlissingen waarna in het •gebouw dei Zeevaartschool een vergade ring plaats had, waarin een voordracht werd gehouden -over ,(The Sülzer Xrio Cycle Marine EngineDes avonds, had een diner plaats aangeboden door de Mij. „de Schelde". Zaterdag brachten de ex- cfsrsisten met een groot aantal' autof- te meer daaj" elders bijna gleen wind |was te bespeuren. korfballen. Enkele van deze wedstrijden waren nieuw, althans vo-or lerseke. Er waren zeer veel deelnemers en veel prijzen. Het feest werd opgeluisterd door muziek van 't fanfarenkorp-s Mpz-art en duurde verscheidene uren. Het aantal toehoorders wa-s legio. Uit Z e e u ws ch-V 1 a an d ere n W. D. In de Z-aterda.ni gehouden raadsver gadering- van Zuid z a n d e, w aar o ie mand afwezig was, werd het nieuw her noemde raa'dslid, de heer A. ,T. Labo, be- eedigd. Onder de ingekomen stukken werd o. a. mededeeling gedaan van een verzoek van de algemeene vereenig'ingi „Het Groe ne Kruis" om- subsidie, welk verzoek in handen van den voorzitter -der plaatse uur, afscheid te nemen van de Ned> Januari 1921 nog niet in aanbouw was. Daar echfer den raad ter kennis is ge komen, dat bij de Kamer eene onder- wijsnovelle is of zal worden ingediend, ten doel hebbende onder meer het be- jgrip „in aanbouw" in art. 205 uit te breiden zoover als z.i. onvereenigbaar Herv. gemeente te Vlissingen, eu Woensdag 27 September zijn intrede te doen als predikant te 's-Gravenhage, na den 24en in de Groote Kerk -aldaar be vestigd te zlijn door ds. J. L. Pierson van Groningen. iijke afdeeling van het „Groene Kruis" zal De Zaterdag' te Vlissingen ge-j gestold worden -om advies:. ;n Collecte voor het Herstel der grar Hierna, had de benoeming' plaats van 'n 'wethouder, ter vervulling; der vacature houden Collecte voor het Herstel der gra ven van de Oranjevorsten in de Nieuwe Kerk te Delft, heeft met nagekomen gif- ontstaan door het vertrek van den heer ten f 516.441/2 opgebracht. |D. Lu-téijn naar Nieuwvliet. Benoemd awerd 'de heer J. Riss-eeuw-de IIullu. Uit Z u i d-B evelaad. Ah lid van 'de sehattingscomimüssie voor In de Zaterdag te Baarland ge- «ie rijksinkomsitenbelasling werd in de plaats van den heer D. Luteijn Pz. be noemd de heer Iz. Luteijn Az. Hierna werd de heer H. I. Brakman, klerk ter gemeentesecretarie, beëedigd als waarnemend secretaris. ge houden raadsver-g-adering' waren alle le den tegenwooTdi-oi. Aan den gemeenteveldwachter wordt een gratificatie toegekend van f 12.50 wegens het' waarnemen van het haven meesterschap tijdens de ongesteldheid S is met de werkelijke beteekenis der Daartoe vanwegp de Gei'. Jongeliugs- woorden „in aanbouw' en de raad vreest ver. en knapenver. uifcgeno-odi-gd trad Za-1 dat als dit wet wordt, de Kroon zal terdagavond in de Geri kerk te Kapel-; beslissen als Ged. Staten. De raad wendt le op ds. B. A. Knoppers uit Amsterdam-zich dan ook tot de Kamer met verzoek om- te spreken -over jeugdorganisatie t te verhoeden, dat op deze wijze onrecht Spr. koos tot onderwerp: „Levcns-'jwordt gedaan en wijst er nog eens op, ernst" bepaalde zijn gehoor bij- de blij-1 dat een dergelijke uitlegging van de heid van het leven, de z.g. ernst en de woorden „in aanbouw" in regelrechten gewlichtdoenerij onzer da-gen.' j strijd is mei de grammaticale beteekenis Spr. ï'eaigeerde tegen het pessimisme,{dier uitdrukking,' dat het spraakgebruik en de levensmoeheid v,an een Heleneevenmin een dergelijke uitbreiding aan SchWtz'. een Kloos en een Niet-siche; stel j die uitdrukking geeft of toelaat, en dat de hiier tegenover "de -gezonde ernst,/aj moge in bijzondere gevallen toelaat- om te eindigen met een woord van op- baar zijn aan eene interpretatieve wet wekking en vermaan een aansporing om ook terugwerkende kracht toe te ken- hel ideaal hoog le houden. j nen, de bedoeling dezer voorgestelde De opkomst was bevredigend. J wetswijziging feitelijk geen andere is, dan onrecht te bemantelen en inderdaad Bij de gehouden herstemming vpor een bij vroegere wet vastgestelden ier- Ivec notabelen bij de ï\ed. Herv. Gein. jnijn te verlengen ten voordeele eener le il e i u k e 11 s z a n d Zaterdr», j.l.» zijn bijzondere instelling (de bijzondere R.K. gekozen de heeren A. v. d. Reepe en T. school) en ten nadeele der gemeentekas. Zuidwegi Jr. j De raad wijst er ook nog op, dat er twee goede openbare schoolgebouwen waren, welke aangeboden zijn aan het KUNST EN WETENSCHAPPEN. j schoolbestuur, daar zij toch alleen R.K, - j kinderen telden, doch dat bestuur toch 10-j-arig jubileum. -nieuw-bouw doordreef. In het beroep De heer en mevrouw Schwab-Welmm Kroon wordt er o.a op gewezen, vierden gisteren hun 40-jarig toemeet-1'dat de.0f0meente lde, !56? juWeivm in den familiekring voor 1922 geraamd heen ruim f18.000 aan inkomstenbelasting en nu nog zou belast worden met f 4535.29 als jaarlijk- sch'e vergoeding aan het schoolbestuur.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1