206. Vrijdag i Septeinl»8i* 1S^B« de tubantia. BINN E N L A N D. het ministerie van landbouw, nijverheid en handel. 3e Into ui!p»6 UIT STAD EN PROVINCIE. koninginnedag. ©- !6i>e Jaargang Bij onderzoek is de Tel. gebleken, dat reeds deze week een belangrijke be slissing in zake de door Dpjitschland te betalen schadevergoeding' zou genomen zijn, waartoe de Duitsche vertegenwoor digers in een der hotels der residentie vertoefden. Zij hebben Woensdag Den Haag weer verlaten, na eenige conferen ties op het departement van buitenland- sche zaken in het begin dezer week. BE KABI N ets C H J SIS Nsa de Maasb. verneemt zal het stre ven van het gereconstrueerde Kabinet- Riuy< aangenomen wat mag verwacht ■worden, dat'de formateur zijn pogingen mes succes bekroond ziet er op gedicht zijn, op de begnooting v,an elk der mji- nistrieele departementen circa 20 procent te bezuinigen. He: zal daartoe onvermijdelijk blijken, d,at éi pensioen-korting ,die eenigen tijd geleden voor rekening van het rijk geno men »erd weder ten laste van de salaris sen -der ambtenaren wordt gebracht. Be ites.-'bode meldt: Sar/imige bladen komen met berichten dat d'. Kabinetscrisis deze week zal op- igelos worden. En ze voegen er aan toe, dat zulks ook wel moet met het oog op het feit dat H. M. de Koningin a.sU, - Maandag naar de Noorsche landen ver- Hndbouw, nijverheid en handel komen. door trekt en dus is vóór dien tijd de for- pe directie van den landbouw zou naar Naar Aneta verneemt ,zal het ministe rie van landbouw, nijverheid en handel verdwijnen. Het voornemen bestaat, dit ministerie te sjplitsen en de deelen ervan onder te brengen bij de departementen van waters Laat en van arbeid. Minister bad; zoodat geneeskundige hulp moest worden verleend. De man had in zijn angst „brand" ge roepen, maar bleek diL loos alarm te zijn geweest. De verkoop van bloemen en speldjes door de 'sfdeeling M i d dedfcljur.g van het Cbr. Nat. Vakverbond in Nederland heeft f 327.07 opgebracht. i Koningin's verjaardag een openbare uitvoering op het dorpsplein. Een tal rijk publiek stond te luisteren. Men was zeer tevreden over de vorderingen in zulk een kon tijdsverloop. "7 Donderdagnamiüdag wilde de arbei der A. v. L. te 's-Grave nlp<ol'der een paard, dat over het erf van den landbou wer Woufersen holde, grijpen. Het beeSjt sprong tegen hem op en v. L. stortte be wusteloos neer. De dokter verbood ver voer naar de woning van den getroffene, die des avonds, nog niet geheel bij ken nis was. van 7l/j voor e-en |>a!i je A J P's ï'ram. huzeiiHaun, o»ft A JS. IP'» niiilk ffëuie- met den heerlijken Vanille R-om- amaak. brengt groote vreugd" in 't huisgezin (Ingez. Med.) mateur niet gereed de beëediging der nieuwe ministers, de troonrede enz., in gjeytaar zouden komen. iWe runnen meedeelen, dat al deze on derstellingen en 'beschouwingen er naast zijn. Vooreerst is het een feit, dat deze week de crisis zeker niet onopgelost wortelt. Vim een zijde, die het weten kan, wordt ons verzekerd, dat er nog ten mins"!': een volle week over heen gaat, voor de formateur gereed kan zijn. Be orzaak van den langen duur der crisi is makkelijk te raden. Vooreerst is lorrend de omstandigheid, dat ver schil1 mide politieke grootheden, die ge raadpleegd moesten worden, op vacantie ware: Maar dan, de evfenreaige verter gemwc rdiging heeft de taak van den form!)ur niet vergemakkelijkt. Zooals men Weet, hebben alle partijen sinds de invoering der E. V. uitvoerige programs. De kabinetsformateur heeft die, blijf de samenstelling van het regeeringsprograim) te ït ad plegen. Heeft hij1 dan. zijn prop gram voorloopig geformuleerd, dan heb ben de fracties er weer het oog] over te Men gaan. Haai" aanmerkingen tomen dan weer bij den formateur, die 'in deze dagen wel zal weten wat werken is. De verschillende iwenschen, waaronder sommige tegenstrijdige, tot één program, verwerken, is geen sinecure. Waagt men nu hoe het dan zal moe ten bij de beëediging der ministers enz., nu Hare Majesteit volgende week afreist, dan lijkt ons het antwoord nog' al voor de hand liggend: De nieuwe ministers 'zuller niet anders dan op termijn be noemd kunnen worden en het demissi onaire Kabinet blijft voorloopig het werk afdoen. Uit Vlissingen. Het gisteren te Vlissingen ge houden strandfeest, waaraan een kleine 900 kinderen deelnamen, liep goed van stapel, tot dat ten slotte de regen maak-, j r> - Maandagavond vergaderde de raad te, dat een algemeene vlucht volgde, Der y TT., 1 i van s G ra ve n po ld er. Uit het rapport wedstrijden waren toen echter aigeloor 11 pen en hadden de leiders van die ver- d<f fommssie tot onderzoek nam hel schillende afdeelingen de behaalde prijrN^t.baj de mihtievergoeding. hhjkl dat zen reeds uitgereikt. Des avonds maakten86811 1S: faai;°P de,h? vwu cu V4UX uxuciu. wwisf** een deel der hinderen gewapend mel Schouten vraagt, of het vermeende te- Ahlberse zou met zijn departement in het vJ ties en l ions met het muziakJhort, daA ud de f^eentekas was ge: geuouw van het huidige departement van L^Up „St. CaeciUa" een wandeling'namfin' teruggestprt De voor- Ikindhinuw nnvArhAtd' <*n htjndbl frtfvmte-n 1~ 1 ZittCl* antlWOOïXlt tO0SteiIL'ni0ild. een cec c ei atj 0\er de straatverbetering staken de Hit Wiabhprpn stemmen ten tweede male. Het voorstel van B. en W. dienaangaande is' alzoo het departement van binnenlandsehe za ken g|aande afdeeling nijverheid zou ko men bij het ministerie van arbeid onder minister Albe r se en de afdeeling handel zou tendeele naar waterstaat en ten deele naar buitenlandsche zaken over glaau. s i Volgens de Res.bode is het bovenge noemde veel te positief uitg'edrukt, en islechts een van de vele mogelijkheden, waartusschen nog niet gekozen is. Uit Middelburg. Heden ti-eedl het nieuwe wetboek van strafvordering in werking en daarbij dus ook de nieuwe regeling volgens wel ke verbaliseerde personen door den ver balisant onmiddellijk kunnen worden ge dagvaard om enkele dagen later voor den kantonrechter te verschijnen. Bij wijze van proef zijn alhier in overleg met den ambtenaar van het O. |M. eenige agenten van politie in het bezit van de voorgeschreven oproepingsbiljet- ten gesteld om Wij het constateeren van overtredingen, die daarvoor iii aanmer king komen want de nieuwe regeling geldt lang niet voor alle overtredingen den verbaliseerde direct zulk een 'bewijs af te geven. Wij melden dil nog eens, opdat nie mand verwonderd is, als hem zulk een oproepingsbiljet wordt gegeven en hij dan goed begrijpe, dat dit in het betrokken geval voor de dagvaarding in de plaats treedt. De jaardag van H. ,M,. de Koningin werd te Koude kerke herdacht door ivei. 'K,n' r. het misteken van vlaggen. Des, avonds gaf fan den finiSter van, Arbeid zal vnj- I slellinig worden verzocht voor het ver liet fanfarekorps ..Voorwaarts in een d inietiaen van kadavers door middel van daarvoor opgerichte tent op hel Kerk- plein een uitvoering, zeel' velen hebben jeeï, 'u u.c 0 k. J De keurloonen inzake de vleeschkeu- d&arvan geprofiteerd. f 1 nngswel zullen bedragen: voor een rund f 5, kalf 1' 2, varken f 2.50, schaap f 1, geit f 0.75; paard f 5 en veulen f2. De opbrengst der keurloonen in den keurinaskrina Goes worden over de nog Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Gisterenavond werd te Waarde Ier eere van den jaardag der Koningin op de tent in het park djoor de muziek- vereeniging „Vooruit" een concert ge geven. Gelukkig was het weer nog van dien aard, dat het publiek naar buiten gelokt werd. Ten gevolge van de reorganisatie der brandweer en het instellen van een vrijwillig 'brandweerkorps, dat reeds, is benoemd, zal aan het perstoneel der oude spuiten te \V o 1 p h a, a r t \sd ij k met in gang van 1 Sept a.s. ontslag worden ge geven. Tol opperbrandmeester is benoemd de heer a. Weijns cn tol brandmeesters H. van Leerdam voor Oostkerke en A. van Strien Hz. voor Oud Sabbinge. Boden te Oostkerke' zijn *J.Weijns én J;ac'. Kos ter en te Oud-Sabbinge D. Vleugel Jr. i fflE vrijz.-dem bond en de t-. o.'wet. Hei hoofdbestuur v,au den Vrijz.-Dem. Bonc neeft het vioornemen de algemeene veijgii,dering van den Bond, welke, ziooals reed.- is gemeld, op 11 en 12 November te Utrecht zal worden gehouden, dienst baar je maken gan een protestactie tegen de door de regeering voorgedragen wijzi gingen in de Lager Onderwijswet, die z. i. een ernstigen aansjag' inhouden op het peil van het volksonderwijs. Hei hoofdbestuur zial ook voorstellen doer, tot liet vaststellen van nieuwe sta tuten voor 'den Bond en tot het brengen van eenige wijzigingen in hel huishou- reglement. - BiEXIlTMGING bij de spoorwegen. De nieuwte regeling betreffende de op- beffn_ van de 'bediening van verschil lende openbare overwegen zal spoedig door den minister van Waterstaat Wor den goedgekeurd. Tengevolge daarvan zullen ontslagen volgen onder het per soneel, belast met de bewaking, en de be_ Het is gisterenmiddag steeds druk gebleven in de stad, waartoe de elders be schreven ringrijderij natuurlijk het hare bijbracht, en als de regen niet tusschen- 'b'eide was gekomen, zou het ook des avonds zeker bij de muziek druk zijn ge~ >w feest, maar nu moest het bestuur van Uit het VolkVoor hel Volk besluiten mu ziek en verlichting uit te stellen en hoopt het heden avond op meer medewerking van hel Weder. De vreemdelingen hebben gisteren wel kunnen genieten van het aardige .schouw spel, dal de kleederdrachten maken, want er wlas weder een groote verscheidenheid op de been. Onze hooglste glast, Prinses Marie José van België gebruikte de lunch in hotel „de Abdij" en deed o.a. nog inkoop van een pop in Zeeuwsch C.ostuum bij de firma L. den Hollander op de Korte Burg. Opgtemerkt zij nogdat de Prinses in streng incognito reisde. Officieele begroe- ting had dan ook niet plaats en haar aan wezigheid werd dan ook alleen opgemerkt door de hier aanwezige Belgen, die het haar wel wat lastig maakten door de tal rijke pogingen haar te pholografeeren. Van last veroorzaken gesproken hoor den Wij, dat vreemdelingen nog al eens klagen over hinder, die zij van de Middfel- r1- o i x 11>urësch-e jeugd ouderviuden, een mooi ,'.,v v, overwegen. Speciaal wat j werk voor ouders en onderwij'zers de 1 ie personeel dat ter aflossing' j kindei"en ei' op te Wijzen,, dat zij zor- m dienst genomen is. ÏTel.) j gen moeten, dat zulke klachten niet lam De verjaardag der Koningin is in de v schillende groote steden van liet land .jpi vroolijke wtij'ze gevierd. ïn de hoofdstad waren sportweds'foijt- deu in het Stadion, opgeluisterd door het 'bekende muziekcorps van Góubnty. en Baar uit den Bosch, uitgaande van de verfc< niaing tot veredeling, van Volkstver- ntatiJ'. 's Avonds had daal" veel 'bekijks f j van Alexander 'de Groote. s-Gravenhape was, behalve de, gpr- W'n uziekuitvoerinigen, een groot kin- m ,°Bd® Hertenlsamp, peorgauiseerd dooi net Haagsch comité voor volksfees- - Avonds was er vuurwerk. Hotterdam herdacht den da.3 mtel een ee.se van versierde automobielen,ino-' tortbjwielen en rijwielen, zwemwedstrijd den in de Seine, en een gondelvaart op de kralinjgsche Plas. Ook hier werd de da^1 (met een groot vuurwerk besloten. i jger worden vernomen. In de Woensdag: j.l. gehouden raads vergadering' van W o 1 p h a a !r t is d ij' k wa ren afwezig met kennisgeving de hcei'en Lindenberjgh en Goethper. Medegedeeld werd, dat de vei'ordeni.ng op de plaatse lijke inkomstenbelasting en die op <fe hon denbelasting Koninklijk zijn goedgekeurd. Met al(«. stemmen werd de .gemieentor rekening voorloopig vastgesteld in onb- van^' op f 84466.-12, in uiljg'. op f 73235.82s met een batig slot van f il230.595. De rekening van het burgerlijk armbe stuur wei'd Goedgekeurd in ontvangsten op f 11054.13, in uitgpaf op f 7857.24s, met een batig saldo van f 3197.IS5. B. en W;. boden aan de gemeeutebe- grooiing: voor 1923, in ontvang en uitgaaf sluitende op f 70567.49s, met een post van onvoorzien ad f 4354.77s en een post aan plaatselijke inkomstenbelasting van f 22000. f 5000 minder dan over 1922. Eveneens werd aangeboden de begroo ting voor 1923 van het burgerlijk armbe stuur sluitende in ontvang en uitgaaf op f 12300.87i/2. Vastgesteld werd het kohier van de be lasting op de honden tot een bedrag «au f 398" Op voorstel van B. en W. werd bestolen aan het gemeentebestuur van Goes te berichten ,dat tegen de door dat be stuur voorgestelde verordening opi het fi nancieel beheer van den keuringsdienst voor vee en vleescli voor de combinatie Goes, geen bedenkingen bestaan. Medegedeeld werd, dat de tarieven voor de keuring bedragen, voor een rund f 5, voor een varken f 2.50 en voor een schaap f 1. Nog werd besloten met de gemeenten uit den kring Goes ontheffing aan te vragen van het aanschaffen van een des tructor tot he onschadelijk maken en vernietigen van cadavers. resteerende 3 maanden van 1922 geschat op f 2239.25. Een verzoek der bewoners van de buurt Nazareth tot verharding van den weg aldaar wordt, als niet gezegeld, voor kennisgeving' aangenomen. De commissie tot nazien der gemeen te-rekening 1921 brengt bij monde van den heer Schouten verslag ,uit. Deze wijst o. a op een post van f 8 'voor een (reis je naar Middelburg, dat de beide wet houders Veriiulst en Joziasse in Mei 1920 deden zöndér hiertoe door den raad ver zocht te zijn; bovendien ontbrak bij! de zen post een gespecificeerde nota, wel ke trouwens' reeds in 1920 had moeten worden.ipgediend. De gecorrigeerde re kening sloot met een ontvangst van f 31865,83 en een uitgaaf van f 30125.20. De begrooting dei" gemeente over 1923 wordt ingediend met een bedrag van ont vang en uitgaaf ad f 31655.70s, waarbij een post voor onvoorziene uitgaven van f 1351.855. De verjaardag der Koningin werd te Ie rseke alleen gevierd door 't zin gen van eenige nationale en andere lie deren voor. gemengd koor door de zang- vereeniging! Excelsior, directeur de heer Rietveld de Hondt, in de muziektent op de Paardenmarkt, Welke uitvoering veel belangstelling had. Mejuffrouw J. Bakker van Iei'se den den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzocht of ook de provincie subsidie kou krijgen voor de restauratie 'der schilderijen indien deze daarna in de gouvernementsgebouwen werden opgehangen. De Minister zegde toe het geven vgn subsidie Le willen be vorderen. indien de gemeente St. Maai- lensdijk genegen iwas de schilderijen in bruikleen af te staan. Door aanneming van bovenstaand voorstel blijven dus nu echter de schilderstukken in deze ge meente. Met algemeene stemmen wordt de re kening "over 1921 in ontvang vastgesteld (voorloopig) op f 148.026.42 en in uitgaaf op f 138.302.53; mitsdien met een ba lig sloL van f 9723.89. De rekening van het Weezen Alge meen Armbestuur 'wordt in ontvang! goed gekeurd' op f 15708.22 en in uitgaaf op if 15101.911.4, met een goed slot alzoo van f 603.30i/2Deze rekening' werd goed gekeurd met 4 legen 3 stemmen ui. van de heeren Quakkelaar, Vroegop en de Graaf omdat deze meenden dat een sub sidie voor de Burgerwacht in de reke ning van het Weezen Algemeen Armbe stuur niet thuis behoort. Aangeboden wordt de begrooting voor 1923, in ontvang en uitgaaf bedragende f 77015.45; van het woningbedrijf be dragende in ontvang en uitgaaf f 11395.82 en van het Weezen Algemeen'Armbestuur in ontvang en uitgaaf op f 15234.98Yo. Aangenomen wordt een voorstel van B, en W., hel vermenigvuldigingscïjfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting te brengén van 1, op 1,4. Wegens opheffing der belrekkingen wordt aan den melkconlroleur J. M. Franke en den keurmeester J. van Nieur 'wenhuijze met ingang van 1 October aanslaande eervol ontslag, verleend. Bij de rondvraag wordt gesproken over het uitdiepen der haven. In een volgende vergadering zal hieromtrent een beslis sing kunnen worden genomen. De heen Vroegop vestigt de aandacht op de kleine kaai die spoedig in orde behoort Le Wor den gebracht taet hel oog op de aanstaan- bie ten campagne 'Bij den aanvang der zitting herdacht de voorzitter in wiarme bewoordingen het overlijden van den heer Van Rooijen se dert 1895 hoofd der school in deze ge meente hij wlas een vriend der jeugd, terwijl zeer velen aan hem een goede maatschappelijke positie danken. o Uil Ze e uw s ch-Vlaanderen W. D. Toen gisterenmiddag H. K. H, Prin ses M.srie José van België met de extra- li tram Breskens—Ostende, met gevolg van ke tot voor kort wijkverpleegster te de Middelburgsche markt terugkeerde ïo 1 c^v.4 fC e werd haar te Slims, waar het laugsjko- ^Yloetidgfo*. is te,gen 1 Sept vioor een5 a,\ maand en tegen 1 Nov. voor een jaar aan fea beJiend wf °.eworden' duor gesteld pis verpleegster aan hel zieken- kindevea ^aaic ^ker aangeboden, f t j welke attentie door de Prinses zeer op huis te Leideu, tevens om daar opgeleid d E tg Jneuifi,A te worden voor het diploma kraamverple- i i i 1 i 1 1 was naar de tramhalte toegespeld qm' H. ging. Uit Noordi'B e velppd. Door de sclioolgaande kindereu te jWis s.enkerke >en Camipe r 1 an d ziju gisteren 180 p;akjes vau verschillende afmetingen 'bijeengebracht, bevattende eet W|aren, kruidenierswaren, kleeding'stuk ken enz. bestemd voor Hongerend Rus land. In groote kisten verpakt worden die goederen voorloopig naar Rotterdam gezonden. o Uit Tholen. Dinsdagavond werd tijdens, een he vig onweer een kalf in de weide van den landbouwer G. Hoge te St,., iM a ar- t ens dijk door den bliksem getroffen en gedooid. Met algemeene stemmen werd de in Tijdens de ringrijderij in de Abdij de vorige vergadering vastgestelde veror- *--- dening o'p de keuring van vee enivleescli voor deze gemeente gewijzigd, door er in op te nemen, dat de aangifte van het voornemen tot hel; slachten van een dier, waarvoor ontheffing is verleend van keuring dus de huisslachtingen moet plaats hébben ten huize van den directeur-veearts tje Goes. Ten slotte werd noy besproken hel aangaan van een geldleening groot f 7500 stond op het Molenwater o. a. een wa gen van B. van Vrouwepolder, waarop een gesloten kist. Die kist is openge- jbroken en (de inhoud er uillis ontvreemd Bij' de politie is van deze diefstal aan gifte gedaan. Gisterenavond had een der op varenden van een dan de Loskade lig gende 'boot bliji het Van boord gaan het ongeluk te water te geraken. De manvoor de aanschaffing van een piotorspuit. (wérd bewusteloos op, het droge gebracht het nemen van twee aandeelen iii het en in dien toestand naai" het Gasthuis kapitaal der Bank voor Nederl. gtemeen- vervperd. - Gisterenmiddag werd de hulp dfcr ten en het uitvoeren van eeniigè open bare werken. Getracht zal worden deze leening bij {Militie ingeroepen, omdat in de St. Jan- particulieren onderhands le plaatlsen. straat een begin van brand zou zijn ont-.i Verwacht wordt, dat zulks teliten een staan. Toen een agent met een minimaxmatige rente wel zal gelukken, ter hulp schoot, bleek, dat een man j die 'bezig was met bakken, vet over dej - Het sedert eenige maanden opge- hapden had gekregen eu zidli gebrand richte muziekgezelschap te N isjse gaf op "te&r - K. II. te zien en te begroeten. i In de heden gehouden zitting be noemde het centraal stembureau le.OoiSt burg den heer P. J. van de WaeteT tot lid van den gemeenteraad. -v», ■wt'iïc i- - DE RINGRiJDEIUJ. j Nadat gisterenmiddag de optocht der ringlijders, die zoo veel bekijks had ge- l trokken, het einddoel weer had bereikt, werd op alie drie de banen de des mor gens afgebroken strijd voortgezet en wel tot dal 23 ronden waren gereden. Toen werd op alle banen voor den pollepel gp- reden. De rijders en commissieleden van de'beide banen op het Molenwater trok ken vervolgeus naar de Abdij en voegden In de Woensdag jl. le St. Maar-: zich bij de andere deelnemens. t e na d ij k gehouden raadsvergadering,Allereerst kampten nu de winnaars wiaren allé leden aanwezig. Onder de van den potlepel van de drie banen ingekomen stukken behoorden o.a. (met elkaar en werd S. Blaas Jz. uit Aag- Kon. totesluit van 9 Augjustus 1922. 110. teberke de definitieve winnaar van liet 35, WiaaiMj voor deze gemeente vrijstel'- j zoo geliefkoosde houten voorwerp, ling wordt verleend v,an de verplichteAlsnu was, aan de orde het rijden loon keuring voor huisslachtingen. j den. wisselbeker van de Koningin. Hier- Een verzoek van Joh.' Hoek goed le den deelnemen de 24 'beste rijders van keuren dal het land voorheen in pacht dezen dag, waaronder ook Piet Brasser bij zijn ouders aan liem zal worden ver- van Yrouwepolder, die den eersten wi&- huui-d 'waartegen hij zal afstaan het land seloeker in zijn bézit heeft. Deze sym- bij hem van He gemeente krachtens de spiail'uieke rijder was echter zoo collegiaal Ltindarbteiders'wet wordt verworpen met.ditmaal niet mede te dingpn en daardoor Stegen 3 stemmen en 1 onthouding.. een zijner medestrijders in de gelegen- Goedgekeurd wordt thans de be- heid te stellen het vorstelijk geschenk ghooling der Gezondheidscommissie ,te voor een jaar in zijn bezit te krijgen. Tholen. De staal van verdeeling vijst Hij had dit reeds eenigen tijd geledfen thans voor deze gemeente aan een bte- aan de commissie medegedeeld, drag van f 252.20. i Er waren behalve Brasser 20 rijders In. verband met een ontvangpn schrij- die 9 of meer punten hadden en adht, die ven van Ged. Staten wordt 'besloten de S punten hadden ,door deze werd jge- bekende zilveren bekers in bruikleen af kampt welke vier van bun Voor den 'he te staan aan het Provinciaal Bestuur. Wat ker mochten medelijden. Waarop direct de schilderijen betreft, wordt na uitvoe- de kamp begon. Toen deze kmap eenigen rige discussie besloten deze hier on ge- tijd aan den gang' was er werden 8 restaureerd te houden. Ged. Staten had- rondes voor gereden kwrapien de Coin-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1