CADEAUX! 5,15, 25 en 50 N Maandag BS 4ugastus. iBBB* BINNENLAND. Koopt Uw SUNLIGHT ZEEP steeds heeie doozeni bi] DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ. I 202. UIT STAD EN PROVINCIE. Bij inzending van 3 uitknipsels van SUNLIGHT en van LUX DOOZEN ais hieronder afgebeeld ontvangt U FHAAIE CADEAUX VLAARDINGEN. t iUV nmi'iïnïm ft Bse&?aafi0«re^^ G lÊiit nummer behoort eeo Bijwoegjsel. Aicsnementsprijs per kwar taal: ep ie buitenwegen om Middelburg, en vooi de andere gemeenten p. post f 2,50; voor Middelburg en agentschap Vlis- sinffvx i 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Meded'eelingen: 50 cent p. regel Bij abonnement veel lager. FaxsaitHeberichten en dankbetuigingen: van 27 regels f2,10, elke regel meer 30 cent'. Kleine' advertentiën niet grootei dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeien geplaatst worden, 85 cent bij voorafbetaling. Advertentiën onder brieves of bevragen bureau dezer cou rant JO cent extra. Bewijsnummer 5 cént plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. 8ME FEESTEN TE GRONINGEN. ïfefttetodagimiddag om half zes is het Koninklijk gezin te 'Groningen aangeko men om een driedaagsch bezoek aan die stad te brengen. Zij" werden op het perpon Van het station verwelkomd door 'den Gorataissaris der Koningin, Jlir. Mr E. (tymte van Sfarkenhorgh Steehouwer, de 'burgemeester, Mr. dr. E. van Ketwich Verschuur, en eenige andere autoritei^ ten. Be Koningin en de Prins waren in roUVs. L i De kiaderlandstorm, onder bevel van kapiteiïj de Jong, bracht rle eerbewijzen en Werd door H.M. geïnspecteerd. Op het perron van het station werden H.M. de Koningin en H. K. H. de Prinses bouquetten aangeboden door de zoon tjes Van Mr. Dr. van der Ble'ij, secretaris der gemeente De Koninklijke Familie werd langs den dien de stoet, bestaande uit zeven rijtuigen, 'nam, overal hartelijk door een talrijke.menigte toegejuicht, waarvoor de vorstelijk^ personen neigend dankten. 'Bij den ingang der oude Boteringe- straat. Waar het göuvernementsliotel is gelegen, werden door vijf meisjes, kinde ren vtan beW'oners dier straat, bouqueir ten (aangeboden. Heel de stad is in vlaggen en het prachtige weer had velen uit de „Om1- melaraden" naar de hoofdstad gelokt. De groote stroom trok naar het Stations plein. «dat met Witte masten smaakvol versierd Was. De Wapperende vlaggen, schier liuis aan huis, de kWistiige groen- en bloemen- hensiering in elke straat, de juichende 'menschenmeni|gie, het ga faan de fleurige, vriendelijke provinciestad, die Groningen is, een feestelijk aanzien. De Koninklijke Familie is de gast van den Cominissaris der Koningin. Des avonds Werd voor het Gouverne- menSsptaleis een aubade gebracht door 1000 zjarigers en zangeressen, bestaande uit de samenwerkende Chr. Zanggezel- schlappen en de Kon. Liederlafel ,,Gru- no", resp. onder leiding der heeren Cor- ppraai en C. Batenburg. De zhhg der chr. vereenigingen werd begeleid door de muziek' Van het Chr. muziekgezelschap „Wilhelmina van Zuid- hom" (directeur De Boer). Heerlijk klon ken de liederen, waarnaar door de Kon. familie met volle aandacht werd geluis terd H.M. de Koningin gaf na elk nuïrf- tater het sein tot applaus. De hooge gasten 'Van Wie Prinses Juliana tusschen haar ouders stond, hoorden den zlang op het 'bordes aan. Koningin en Prinses out vingen bouquetten en 'betuigden aan de leiders en directeuren hun dank en ingenomen heid met de keuze Ier liederen. Aan het slot werd de Kon. familie een gvootsche ovatie gebracht, waarvoor de Koningin en de Prinses wuivend dank ten Toen trok de Kon. familie zich in Hare vertrekken terug, maar de Gror ningsche bevolking bleef tot laat feest' vieren m de vroolijk geïllumineerde stad Het fwlas zeer druk in de stralen. Zojndaig. Gisterenochtend bezocht het Kon. ge zin de godsdienstoefening in de gjroote 'Martinikerk, die natuurlijk geheel bezet Was. Opi den rit naar en van het tkerkge-! bouw Werd de Kon. familie hartelijk toe gejuicht door het op de Groote Markt samengestroomde publiek. Ds. Pierson sprak naar aanleiding van 1 Kon. 8. 's Middags he'bben de Koningin en de Prinses het „Groene Weeshuis" bezocht, .Waar 'Je Prinses 'met de meisjes in den tuin meespeelde. Later in den .namiddag bezocht de Kon. familie het clubhuis aan hel Paterswolder meer. Groningien's ontzet. Heden is de eigenlijke groote feest dag ter herdenking1 van Groningen's ont zet in 1572, waartoe ook de Koningin-i Moeder in Groningen komt. H. M. is om 10.21 gearriveerd en per aufo naar het stadhuis gpreden, waarheen ziclli de Ko ningin, de Prins en de Prinses vanaf het gouvernementshuis langs een groote rou te 'begeven hadden. Overal werden zij weer toegejuicht door 'n dicht toege stroomde menigte, en op vele plaatsen werden bloemen aangeboden. De Konin gin is daar door den burgemeester toe gesproken, en heeft die rede Beantwoord met 'n toespraak waarin zij haar bijzonde re voldoening' uitsprak tegenwoordig) le kunnen zijn bij dit feest van het ontzet en waarin Zij hulde bracht aan hen, die dit ontzet hebben geleid, met name den dapperen Rabenhau.pt. Ons volk heefl altijd op ondubbel zinnige wijze getoond, aldus vervolgde H. M., hoezeer het zijn hoogste goederen weet te Waardeeren. In Godsvrucht en vrijheid groot ge worden, 'dankt het daaraan zijn nationale eenheid en 'daardoor zijn onafhankelijk heidszin, de rijke ontplooiing van zijn geestelijk leven, den hoogen bloei der wetenschap en de ontwikkeling van zijn krachten op stoffelijk gebied. Die gehechtheid aan zijn hoogste goe deren blijft de beste waarborg voor de toekomst. Dit bewustzijn vormt den niet genoeg te waardeeren igrondslag, waarop wij ondanks de moeilijke omstandigheden mei vertrouwen voortgaan te arbeiden en te tobuwen voor de toekomst. -Met groote w,aardeering begiroet ik steeds dien geest v,an opofferende toewij ding, die ingeeft voor het vaderland te doen wat de hand vindt om te doen. Onze volle aandacht en werkkracht schenkende aan de nooden en vragen van onzen tijd en ons in eendacht istcrk gevoelende, moge het zijn zooals van ouds in moeilijke dagen: Oranje niet Nederland. ren, dan ik daar straks deed. Regeerings- ma af regelen zullen al zeer weinig tof ver betering van den toestand kunnen lei den. Alleen, zoo mogelijk, nog verhoogde werkkracht der landbouwers zelve, zal daartoe bijdragen. In elk geval kan een tentoonstelling1 als deze aanleiding geven, dat nieuwe gezichtspunten geopend worden, dat nieuwe of verbeterde methoden worden toegepast en kan deze aldus ook.mede-i wrerken tot verheldering der toekomst. In dit vertrouwen verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend. Men zie verder ondér Laatste Berichten Door Ged. Staten is een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen, waarin wordt gewezen op een schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens welke circulaire diens ambtgenoot van Arbeid er op heeft ge wezen, dat vele gemeentebesturen nog niet de verordeningen ingevolge de Vleeschkeuringswet hebben ingezonden, hoewel die wet reeds 1 Juni j.l. in wer king is getreden, wel komen nog steeds verordeningen en instructies bij de Ged. Staten binnen, maar in verschillende ge vallen komt de lijdelijke houding der ge meentebesturen uit onwil voort, en is dan ook "reeds herhaaldelijk door de ve terinaire inspectie een zachte aandrang op de onwillige gemeentebesturen ge oefend, echter tot nu toe zonder resul taat. Deze tofestand kan niet zoo be stendigd blijven; er vielen reeds bekeu- •mgen wegens vervoer van ongekeurd of niet behoorlijk gestempeld vleesch, doch de verbaliseerde kon zich dan er op be roepen, dat zijn gemeente nog niet met de inrichting der keuring gereed was. De minister verzoekt daarom Ged. Staten de gemeentebesturen met aandrang te ver zoeken de verordeningen en instructies ten spoedigste, althans voor 1 October a. s. ter goedkeuring in (Ingez. Med.) Vóór deze redevoeringen had een groo- *e zenden, en Burgemeester en Wethou- te optocht van vele vereenigingen vdor het stadhuis, gedefileerd. Het was een kleurig gezicht al die. vaandels terwijl vele. vlaggen 1 ustig in den wind wap perden. c L a n d b o ,u w t e n t o o n s t el- 1 i n !g. Hedenmorgen om 11 uur werd de landbouwtentoonstelling geopend, waar bij de heer H. A. v. IJsselstein een rede hield, waarin hij allereerst eenige feiten in herinnering 'bracht van de merkwaar dige ontwikkeling van den landbouw in Stad en Ommelanden dezer provincie. Daarna vervolgde hij Wanneer ik in korte trekken op dat gene gewezen heb, waarop de Groninger landbouwers frotsch kunnen zijn dan mag ik toch niet 'mijn rede besluiten zonder den emstigen toon aan te slaan ,die hij de huidige moeilijke omstandigheden past. De Nederlandsche landbouw in al zijne geledingen ,ook de nijverheid, die 'met dezen in verband staat, gaat een crfsjs tegemoet, of liever gezegd, bevindt zich reeds te midden van een crisis waarvan op dit oogenblils. het eind niet le voorzien is. Het gebrek aan koopkracht van onze Oostelijke buren, gepaard met de stij gingen der productiekosten ,hier te lan de, imjalcen de toekomst uiterst zorgelijk, i Ik mag, noch kan tu vooruitzichten openen ,op een spoedige herleving. Het eenige, wat naar mijn oordeel thans voor den Nederlandschen landbouwer moge lijk is, om' ajthans eenigier mate liet hoofd boven wlajter te honden, dat is dat ook hij en zij, die van hem afhankelijk zijn, de arbeiders, hunne eisjc'hen zoo laag mogelijk stellen. Versobering voor alle kringen der be volking aal nog gedurende jaren drin gend noodig zijn, versobering waarvan de regeering1 uit den iaard der zaak het voorbeeld dient te geven. Daarnaast aal men de gulden lessen Van het verleden, niet uit het oog moe ten verliezen en zal men door de ver schillende culturen zoo wetenschappe lijk mogelijk te leiden, moeten trachten de voorth'rengingiskosten zooveel mo gelijk te verminderen en de productie zoo hoog mogelij op te voeren. Uit den aard der zaak is het daartoe noodig', dat het onderwijs aan hooge eistehen voldoet en dat de landbouwers van dat onderwijs zooveel mogelijk ge bruik maken Spr. .eindigt zijn rede met een per- fsoonlijk woord, Waarin hij er op wees bij de 'maatregelen, die genomten moe ten worden om de voedselvoorziening zoio goed mejgtelijk te 'leiden, steeds de mede werking van den Nederlandschen, en in hel bijzonder van den Groningsehen land bouwer te hebben ondervonden. De in vordering van graan 'b.v. had daar niets te wens'chen overgelaten. I-Iet doet mij leed, aldus de minister, dat ik, aan het eind van mijn (minister-! schaip. geen blijder toonen voor de toe- Balans en zoo mogelijk ook op de Groen- komst van den Landbouw kan doen hoo- markt gelegenheid zijn voor het in bewa- ders te verzoeken zelf tot vaststelling over te gaan, ingeval de raad mocht wei geren, zijn wettelijke verplichting in deze na te komen. Ged. Staten 'zeggen, Jat ondanks hun desbetreffende circulaire van 2 Juni j.l. nog steeds eenige gemeen tebesturen ten dezer zake in gebreke zijn gebleven, waarom zij met dem mees ten aandrang thans voor zooveel noodig de gemeentebesturen opdra gen, zorg te dragen, dat onverwijld aan de bij de wet opgelegde verplichting worde voldaan, wijzende op het schrij ven van den minister. Ook het aanbren gen van door Ged. Staten gewenschte wijzigingen in reeds vastgestelde ver ordeningen zal zoo veel mogelijk moeten worden bespoedigd. o "Uit Middelburg. Onder begunstiging van het tot nu toe in dezen zomer zeldzaam mooi weder heeft gisterenmorgen in de Abdij het laatste ochtendconcert in dit seizoen plaats gehad. Reeds lang voor den aan vang kwamen de eerste liefhebbers voor een zitplaats in de Abdij en tegen het begin was er ondanks op de banken, die nu uit de boterbeurs waren bijgezet, zeker wel een 300-tal personen tegen elkaar aanzaten, voor nog velen plaats tekort, totaal waren er 709 kaartjes afge geven. Dit is echter maar een klein deel van hen, die van de ook nu weer goed ver zorgde uitvoering genoten, want hoeveel menschen er stonden en liepen is op geen honderden na te zeggen, voldoende zij het dat het tot nu toe nog nimmer zoo vol is geweest, en er ook nu weer van heinde en verre waren komen opdagen. Domburg leverde weer meerdere bezoe kers en ook uit Noord-Beveland waren er reeds het Veersche gat in den vroegen morgen overgestoken om van de laatste uitvoering te profiteer en. Voor vele Vlis- singers blijven de concerten ook een groote aantrekkingskracht bezitten; de tram van 7.10 uit de Scheldestad bracht niet minder dan 258 betalende reizigers plus nog abonné's en personeel van de maatschappij, die gratis reizen, aan en natuurlijk komen er nog veel meer per rijwiel. Van rijwielen gesproken, er waren er alleen in de boterbeurs 268 in bewaring gegeven, maar ook op andere plaatsen geschiedt dat en in de Abdij stonden er nog eenige honderden. Dit laatste nu blijft te betreuren, want allereerst zijn de talrijke fietsen, die aan de hand worden gehouden veelal een last voor de toe hoorders en bij het verlaten van de Abdij door de poorten wordt zeer veel hinder van de rijwielen ondervonden. De vraag rijst dan ook of het niet zeer gewenscht is, dat voor het volgend jaar een verbod wordt uitgevaardigd rijwielen in de Abdij mede te brengen, maar daarnaast moet dan zoo mogelijk van overheidswege, althans onder haar toezicht, behalve in de Beurs, bijv, ook in de Waag op de ring geven. Bij goed en tijdig overleg is in dezen voor het volgend jaar zeker veel te verbeteren. Het aantal van 750 programma's bleek veel te gering; heel wat personen, die de gegeven nummers wilden volgen, moesten teleurgesteld worden. Wat nu betreft die nummers; het ge heel was een zeer zwaar programma, dat op zeer verdienstelijke wijze en tot ge noegen zekér van allen, waarvan vele zeer vroeg uit de veeren hadden gemoe ten, werd uitgevoerd. Ook nu weer toon de dhr. Morks, tot welk hoog peil hij zijn korps heeft opgevoerd. Niet minder dan 6 werken van R. Wagner werden ten gehoore gebracht, waarvan de fragmen ten uit de Tannhauser een waardig slot ran het keurige programma vormden. Van vele zijden hoorden wij het be treuren, dat dit het laatste ochtendcon cert in dit seizoen is, wij weten dat daar aan niets te veranderen is, maar vinden er aanleiding in nog eens met kracht op te wekken, het Middelburgsch Muziek korps ieder naar zijn krachten te steu nen, dan zal het wellicht mogelijk worden deze uitvoeringen volgende ja ren nog grooter in aantal te doen zijn Gisteren ontstond ruzie bij het ge meentelijk sportterrein. Twee jongens werden handgemeen. Een hunner, wo nende te Goes, werd bloedend verwond. Hedenmorgen werd in de Abdij een daar spelend meisje door een jongen, die blijkbaar nog niet heel goed op de fiets weg kon, en die bovendien niet belde, aangereden. De kleine was o. a .aan een der armpjes verwond en werd in het hotel ,,de Abdij" binnengebracht. De jon gen liep een stevige waarschuwing op, voorzichtiger te zijn. Uit Vljeiisinge n. De politie te Vlissingen waar schuwt tegen aan het licht gekomen fraude van het gebruiken van twee en vijf markbiljetten, die in kleur met onze zilverbons (f 2.50) overeenkomen en die men tusschen bons 'van die waarde legt om ze voor f 2.50 uit te geven "Uit .Wihlche re n. Onder de geschenken, die het Ge nootschap Artis te Amsterdam in de maand Juli ontving, was o.a. een zending zeeschelpen, voor het Museum, van den heer C. Brakman te Nieuw- en St. JooSland. fy- U i t Z u i d-B e v e 1 a n d. Tot tijdelijk gemeente-secretaris te S c h o r e is benoemd de heer H, D. Trimpe, ambtenaar ter secretarie te Kloetinge. U.i)t Zee n ws.c h-V! aa nd ere n W, n Bij gelegenheid van de tentoonstel ling van Ooft en Tuinbouw, die op 16, 17 en 18 September a.s. te IJ z e n d ij k e ral gehouden worden, zal op den Zondag ook een festival plaats hebben ter her denking vah het 85-jarig bestaan van het plaatselijk muziekgezelschap „Geduld Overwint". Aan dit festival zullen 18 ge zelschappen deelnemen, w.o. 3 uit België (n.l. van Watervliet, Marguerithe, en Selzaete). Onder leiding van den Heer J. Morks uit Middelburg zullen waarschiinlii korpsen gezamenlijk uitvoeren de „Fes tival Marsch", gecomponeerd door dezen. (Voor verder Stad en Provincie zie men look het bijvoegsel). KAMER VAN KOOPHANDEL EN FA BRIEKEN VOOR ZEEUWSCIIrV,LAAN DEREN TE TERNEUZEN. In de Zaterdagnamiddag gehoudjen ver gadering, gepresideerd door den Voor zitter, den lieer J. A. van Rom'pu, waren afwezig de heeren Catsman en van de .Wialle. Na opening der vergadering deelde de voorzitter mede, dat het aan het biureau gewenscht voorkomt, dat door het secre tariaat in voorkomende gevallen aan den handel zooveel mogelijk inlichtingen ten haren gerieve zullen kunnen worden ver strekt. Met het oog daarop is liet ge wenscht, dat aldaar gegevens berusten, ■Waarover niet iedere handelaar beschikt. Hel secreatriaat is thans begonnen met een kaartsysteem aan te leggen omltrent de verschillende gegevens die bij' haar inkomen, zoodat die b'ij navraag omtrent een of ander kunnen worden jeraadf- pleegd. Voorts btesloot het bureau in verhand hiermede tot het aankoopen van vel schillende adresboeken, en handboeken. De vergadering hecht hare goedkeuring aan het voornemen van het bureau oik eventueel met de Middelburgsche Kamfer samen te werken tot het uitgeven van een adresboek der ingeschrevenen in het Handelsregister voor het gebied dat die Kamers om'valten. Besloten is adhaesie te betuigen aan het adres der Kamer te 's Hertogenbosqh betreffende uniforme uren van openstel ling voor kleine telefoonkantoren. Voor kennisgeving werden aangenomen de adressen dei"4 Kamers van Eindhoven en Den Haag inzake bescherming der Ned. sigarenindastrie. Aan den Minister van Landbouw zal Worden bericht dat de Kamfer sympathi seert met het houden van lezingen over Nederland in Zweden, daar het toena dering van Nederland en de Scandina vische landen van groot belang acht. Aan de organisaties op het gebied van Landbouw en Paardenfokkerij in Z. Vlaanderen zal van het schrijven van den Minister kennis worden gegeven en gevraagd of zij, als belanghebbende cor- DE MïDDELBURGSCHE CRT. WORDT DOOR VEEL- ZEEUWEN BUITEN ZEELAND TROUW GELEZEN. EEN ADVERTENTIE IN DIT BLAD OVER VERLOVING, HUWELIJK, GEBOORTE, OF OVERLIJDEN, WORDT GELEZEN DOOR HTM DTK TT KKNNiU

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1