.o. 199 Dóndeiuiag 24 Augustus £6l>e Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. •de koninklijke beis naar skandinavië. minister de visser. Uit Middelburg. baten en de verkaveling der zuiderzee. een vernietigend rapport. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. ■ma Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Ylis- singe» f2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn, Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. Het wordt nu bevestigd, dat de Konin gin op haar officieel bezoek aan Skan- dinaviê zal worden vergezeld door Mi nister van Karnebeek ViofojTts gaan mee: vice-admiraal Ban duin, adjudant-generaal en chef van Hr. Ms. Militaire Huis; graaf Du Monceau, opperceTemonimeester en grootmeester; jhr. mr. Van Tets, chef van liet kabinet der Koningin; jhr. Von Mühlen, adjudant wan den Prins; jhr. Sickinghe, kamerheer; jhr. V(an Reigersberg Versluys, adjudant •en jhr. Von Heijden, ordonuance-officier. Benevens: mevr. Van Loon, Dame du Pa lais, waarnemend grootmeesteres; jkvr. Man Swinderen, hofdalne; mej. Van Rijn vjan Alkema, lectrice. De reis gaat van Apeldoorn via Gro ningen, AVarnemündenGjedsen, Kopen hagen, Malmö, Stockholm, Christiania, Kopenhagen terug naar Apeldoorn. De reis zjal geheel met den Koninklijken hof- trein gemaakt worden. Gemeld wordt, dat het in de bedoeling ligt, dat de Koningin bij1 haar bezoek laan de Scandinavische hoofdsteden de al daar gevestigde Nederlands che kolonies' zjal ontvangen; die ontvianjgjstzal telkens plaats hebben 'aan boord van een der NederÜandsche oorlogsbodems'. geeringsWége aan een rijkscommissie op gedragen werd te onderzioéken wat er van die klachten waar was. Deze cour missie heeft thans liaar rapport uitgep bracht en ter kennis van den raad ge steld. Natuurlijk z'ou "het ons te ver voe ren' het hier in zijif' geheel op te nemen. Ten bewij'zé echter 'van de meer dan er gerlijke mjanier van doen, waarop door die vereeniging bij1 den bouw' dier eerste IWoning'en is gehandeld, mlogen de volgen de reg'elen uit genoemd rapport volstaan. „Om1 de bestaande woningen in orde te brengen, zlal een bedrag van 'f 300 per Woning lang niet voldoende zijn". „Hoer Wel ons van bepaalde oneerlijkheid van het bestuur ;als, zoodanig, niets is 'geble ken, zijn de igevolgen van de door onS aangegeven ongeWenschte verhoudingen hiermee bedoelt genoemde commissie dat een paar bestuursleden tevens Ier veranciers geweest zijn van bouwmateri aal enz. toch wel van zioo'danigén aard dat het ons niet raadzaam vfoorkonrt deze vereeniging vopir de derde nüaal in de ge legenheid te stellen Rijksgelden te be steden op de wïjlze als tot nu toe heeft plaats gehad." „De uitvoerende architect heeft de hem1 toevertrouwde belangen als architect van den bouw en als vertegenwoordiger van de gemeente zoo onvoldoende behartigd dat wïj meenen te moeten adviseeren ge noemden architect eventueel een archi- tectenfirmja, waarin deze is of wordt opr genomen, Voor den tij'd Vjan een jaar uit te sluiten als directie bij' werken, waarbij! het Rijk betrokken is." „Aan de vereeniging ware wellicht in overweging te geven pm te tochten van die bestuursleden, die als leveranciers of lid van de directie bïj' den tweedien bouw' betroikken wjaren, terugbetaling te verkrijgen van de do|or hen daarbij geno ten revenuen, ten einde gedeeltelijk als compensatie te dienen van de bij1' dien bouw dloor de vereeniging "geleden schade." Het Hbld. verneemt uit zeer betrouwt bare bron, dat de 'Minister kan Onder wijs, Kunsten' en Wetenschappen, ruim drie weken geleden officieel aan den Mi- nisterrraad heeft geschreven, dat hij' zich' niet meer vopr een portefeuille, beschik baar stelt. Intusschen is, zopwel van de zijde van zijn ainbtgenoiaten als van die Hedenmorgen vereenigden zich het bestuur van den Marktbond „Eendracht maakt Macht", dejury en de prij&win- ners van 3e verleden week Donderdag alhier gehouden etalagewedstrijd, in het Café de Eendracht, waar de prij'suitdee- liUg plaats had. De heer C. Raas, vooratter van dert Bond, bracht dank aan allen, die het feest Van verleden week mede hielpen slagen en hoopte dat andere plaatsen het voorbeeld yan Middelburg! zullen volgen. Ook voor later door Middelburg te hou-1 den feesten jriep hijl aller medewerking in. Hierna werd mededeelingl gedaan van de reeds door ons vermelde prijswinners en van hen, die een eervolle vermelding kregen, en reikte de heer A. G. van der Hoofd, als Voorzitter van de jury, de prijzen en diploma's uit. Verschillende der gelukkigen brachten dank voor het hen toegedachte, terwijl' de heer L. de Groo t namens de koopr lieden Van buiten Middelburg aan de af- deeling Middelburg van de Fedferatie dank bracht voor al hun werk," mlaar tevens jaan de leden vjan de jury, die middenstan s®: zijner partijlgenoóten, zooveel adndrang,jers zijnde, hun tij'd en moeite gaven en op hem uitgeoefend om' op zijn besluit terug te komen, dat hij vtoor zichzelf ge voelt aan dien a andrang gevjolg te möeten geven Wanneer daar niet een ander zou worden gevonden in de Chr. Hist. Plartij, die zijn plaats zou kunnen en willen innemen. In ieder geval heeft de heer De Visser niet het voornemen zich geheel' laan het politieke leven te onttrekken, teiaar zal hij, indien de omstandigheden hem niet doen aanblijven als Minister, zijn plaats als lid van de Tweede Kamer innemen. De Minister van Waterstaat heeft ihgje- steld een commissie, aan welke wordt opgedragen een hernieuwd onderzoek in in te stellen naar de baten, welke van de afsluiting en droogmaking der Zuider zee mogen worden verwacht, waarbij zij in het bijzonder haar aandacht zal heb ben te wijden aan de wijze van verkave ling der aan te winnen gronden, en aan de voordeelen voor de omliggende pro vinciën ten aanzien van afwatering en xoe twater voorzieningen Voorzitter dezer comlmissjie is dr. Lo- vink daarmede bewezen te Voélen, dat markt kooplieden en middenstanders niet tegen over, maar naast elkaar fnloeten staan. Dank bracht spreker ook aan de pers. Ook vóór een volgend jaar zegde spr. de medewerking der kooplieden toe. De heer Salrn, bestuurslid van het Steunfonds voor Kooplieden, die door tuberculose zijh aangetast hield een dol- lecte volor dit fonds en dezte collecte bracht f 11 op. Ten slotte dankte de heer Raas nog maals juryleden en alle andere personen die pan het welslagen van het feest hetb- hen medegéholpen en wenschte alle koop lieden verder goede zlaken toe. o Uit Vlissingen. Burg. en Weth. vian Vlissingen spreken naar aanleiding van een verzoek Van den Vlissingschen Bestuurders'txmd om steunregeling v|oor werkloozte arbei ders of van productieven arbeid, en om een commissie voor werkverschaffing met vertegenwoordigers vjan de plaatselijke Vakcentrales, de méeningl uit, dat hejt niet op den weg der gemeente ligt steeds werk te .verschaffen of steun te verleef nen, Wiat bij crisissen in een bepaald be drijf gewenscht kan zijn. Bovendien is er geen productieven arbeid voor niet-vak)- lieden aan te wijzen: Waar onverhoopt financieele hulp aan daarvoor in aan merking komende gezinnen móet wor- den verleend, zal het Burgerlijk Armbcr Men schrijft uit Bergen op Zpoml aan het Hamj.. f oen ruim een jaar geleden de BjouW _oI vereen. St. Jozef bij den gemeenteraad met de vakcentrales te hebben onderhan-; voege wlorden geWifeigd dat aangifte van 'lage tWa «w j.u --_x ju, ssl,_ xi... j._ ua leiding gaf opnieuw een crediet aan te vragen. Het benoemen Van eene commissie ach ten burg', en weth. niet noodig en zou daartoe wórden overgegaan, dan zou die commissie uit den raad móeten worden benoemd en niet ook uit vertegenwoordi gers van de vakcentrales, kunnen beslaan, daar bij deze kwestie de financiën der gemeente te nauw zijn betrokken. "Uit Walcheren. In de Woensdagmiddag te St. Lau rens gehouden raads verandering! werd eene gewijzigde verordening en instructie op de vee- en vleeséhkeu r ingswet vast gesteld en tevens een verordening op de heffing en invordering vian keurloonen. Deze werden heplaald op f 4 voor een rund of piaardf 2.50 voor een varken of kalf en f 0.75 voor een schaap of (gjeit. Voorts werd eene verordening vastge steld op de heffing én invordering van begrafenisrechten, n.i. f 5 voor een graf voor personen 'boven 12 jaar; f 3 van 1—12 jaar en 1.50 voor beneden 1 jfaar. Voor begraven op een buitengewoon uur f2 extra; voor opgraven lijken f3; voor een eigen graf het gewone recht benevens f5 per "At2.; voor een grafpaaltje' 1' 1; voor leggen c. q. plaatsen van een zerk resp. f3 en f5 en voor onderhoud Van een graf, hetwelk voortaan van gemeen tewege zal geschieden, f 1 per jaar. Hierna werd de begroeting van het Burg. Armbestuur voor het dienstjaar 1923 behandeld, aangevend een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 450. De na onderzoek igoed bevonden ge ril e en te reken ing 1921 >verd vastgesteld op f21707.78 in ontv. en f 199 38.435 infuifig. Van de kerkvoogdij der Ned. HerV. Ge meente was ingekomen een verzoek om) verhooging van de j aariii'ksche ui Lkeering voor het gebruik van toren en uurwerk in verband met de gedurende de laatste jaren hooge bedragen van onderhoud. B. en W. stellen voor de Vergoeding te bren gen van f60 op f 80. De heer V. Lange- velde vond deze verhooging! niet groot, doch kan zich met het voorstel van jB. en W. wel vereenigen. De heer Gideonse vraagt of de onderhoudskosten wel zoo lioog zijn. Z. h. st. wordt het bedrag) op f 80 gesteld. De begrootinjg 1923 werd den raad aan geboden met een bedrag! van f 17990.095 in ontvang en uitgaaf. Bij! de rondvraag Verzoekt de heer Van Langevelde in verschillende wegen orde te doen stellen o'p het opsnoeien van houtgewlas. In de Woensdag' te Oois tkape 1 le gehouden raadsvergadering werd die ge- mteenterekening over 1921 mtet een goed slot Van f 6997.105 goedgekeurd. Ingekomen wlas het bericht, dat dooi de Kroon tot wederopzegging vrijstelling Iwerd verleend voorkeuring van huis- sllachtinigen. De verordening op de keurloonen werd vastgesteld, bedragende volor een paard rund of hert f 4, voor een varken f 2.50 en voor een (geit f 0.75. Over de indiensttreding van het hopfd van den dienst der vleeschkeuring Werd veel gesproken en besloten hiermede te Wachten tot de inwerkingtreding der desbetreffende Wet. Ten slotte Wordt nog besloten de rio- leering in den "Brouwerijlweg te verleggen en te vernieuwen. Hierna sluiting. o U it Z ui d-Beveland. Dinsdagavond werd in de omgeving van „De Oranjeboom" te '&-H eer Hen drijksk'inderejn zekeren A. V. ld. D., die Van de kermis huiswaarts keerde, zoodanig door een anderen kermisganger in den rug gestoken, dat geneesskundige hulp moest wlorden ingeroepen, die door den heer van Iwaarden, arts te FsrHeer- Arendskerke werd verleend. Na verbon den te zijn kon V. d. D. per autjoi naar huis terugkeeren. Woensdagavond kwam de raad van KI o e t i n g e bijeen. Ingekomen Was p.a. 'n mteedeelinig van de kroon dat ontheffing wordt verleend van de verplichting der keuringen voor huisslachtingen; en een van den directeur der spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland, dal een stukje grond zal worden ont eigend van de gemeente te behoeve van voornoemde maatschappij'. Van het gemeentebestuur van Goes was ontvangen een concept verordening (finantieele regeling) - betreffende de VteeschkeuringsWet. De raad kan zich hiermede vereenigen nadait enkele opr merkingen zijh toegelicht ge wlorden. Doior hetzelfde 'bestuur werd het ge-> voelen van den Raad gevraagd betref fende aanschaffing' van een destructor voor de vernietiging van afgekeurde die* ren. Geen bezwaren. Verder zlal de in een der 'Vorige ver gaderingen vastgestelde verordening be,- In verband daarmede is de heer H. D Trirope benoemd tot vaam. ontvanger Tot volontair ter secretarie isi toegela ten de heer J. Meulend'ijk Jr. Tegen 'begrooting 1923 en rekening 1921 van de gezondheids commissie geen lezwjaren. De igemeenterekening' wordt voorloopig vastgesteld (Bedragen zijn "in het ver slag! der vorige raadsvergadering' reeds genoemd). Rekening 1921 en begrooting 1923 van het burgerlijk armbestuur worden goed gekeurd (als voren). De gemeen tebegroo ting voor 1923 wol dt aangeboden met een ontvang en uit uitgaaf van f 43310.02i/2', onvoorzien f 997.24. Als volgend punt brengt de voorzit ter ter tafel stichting van een woonbarak. Van de heeren Gijzel en van Bers is een aanbieding desbetreffend binnengekomen Een 'fclgrak zou dan kom'en op ongev. f 6CG. j f De heer Lenshoekdringt er vooral op aan een goede bewloonbare barak te bou wen waarin a.s. winter beschutting' zal kunnen worden gevonden tegen de koude |B. en \V. (moeten niet ah te 'zuinig' zijh al iS het miaar een noodwoning. B. en W. Worden gem'achtigd een barak te bouwen. De plaats waar gebjouwd zal moeten wlorden, zlal nader worden on derzocht. Verder Wordt besloten het gemeente! huis telephonisch aan te sluiten op hét Goesche net. Als ambtenaar van Sen Burg. Stand' wordt benoemd üe heer G. Zandee-met aV* gemeene stethmen. De bënoemde ver klaart de benoeming te aanvaarden. Bïj de rondvraag) uit de heer Lenshoek! den Wensch dat een arm zal worden gé1* pllaatst bïj Eversdljk en bij de Zondags* school om1 het automobiel verkeer in de richting Goes over het dorp en dat in de richting Bergen op Zoom door den Achterweg te leiden. De voorzitter zegt dat bij! de K. N. A. C. nadere inlichtingen dienaangaande zullen worden ingewonnen. Verder zou de heer Lenshoek B. en \V. in overweging willen géven tegen over het poistklantoor een stukje grond te onteigenen, in eigendom bij' de heeren Trimipe en Felius om den Achterweg daar ter plaatse te verbreeden. Hierop g|aat de vergadering over in een met gésloten deuren ter behandeling van de reclames H. O. STUKKEN RAAD GOES T, a r i e V e n V1 e e s c li- k'euring:sdien;s;t. B. en \V. stellen de vojgende larie ven voor: voor een rund.f 5; kalf f 2; varken f 2.50; schaap f 1.géit f 0.75; paard f 5.veulen (tot li/2 jaar) f 2.—. Vopr liet keuren v,an vee of vleesch' hetwelk onmiddellijk na keuring tér plaat se wordt vernietigd is geen keurloon ver schuldigd. Volgéns gemaakte berekening zal de opbrengst de kósten ran den dienst na genoeg dekken. Mocht later blijken dat zulks niet het geval is, of dat de (opf breng'st het totaal bedrag der kosten in belangrijke mate te boven glaat, dan kan wïjziiging Worden (Overwogen Begroeting k' e u r i n g st- 3 i e n s t v o pir vee en vleesch 1922. De begrooting voor bovengénoemden kéuringsdienst volor de mjaanden 1 Oct— 31 December 1922 vermeldt aan baten f 2700,(opbrengst van keurloonen f 2239,25, bijdragen der gemeenten f 460.75) en aan buitengewone ontvang* sten (opbrengst geldleening f 8000). Het totaal der lasten beloopt f 2700. (Hieronder f 500,voor motorrijwiel voor den hulpkeurméester, wegens de gro'ote (af te léggen afstanden, waarvoor eveneens f 500,op den dienst 1923 zlal kohien) dat dei* buitengewone uitgaven f S000, (vslaaronder f 7000,— vtoor kosten van op richting' van een gebouwtje vjoor het ver richten van noiotislachtingén en de in richting van een laboratorium!). Ned. H e r v. Kerk. Op het drietal te 't AVoudt fcauit voor ds. C. .Wt. Bastiaansé te VrouwepoLder. (Stiand.) Geref Kerk Beroepen te Gees "(Dr.) J. H. Kroeze, cand. te Middelburg. Bedankt voor het beroep naar Mid delburg door ds. J. Wijminga te Dvonrii.jp. Uit -Tholen. Te O ud-Vo ssemieer is een twee de vergladeiing van ingelanden van het waterschap Oud-Vossemeer gehouden, wlaarin weder het voorstel werd gedaan een mótorgeinaal te stichten met Die selmotoren, wiat f 100.000 -zéu kosten; dit voorstel werd mét groote meerderheid vlelrworpen. Daarna ,kwam' het tweede voorstel laan tie orde om! over te g|aan to|t het vernieuwen van den afgékeurden stoo!mketel en belangrijke herstellingen - han het gebouw, den schooi*steen en de punt van billijkheid alle reden bestaan, Geslaagd te 's-Gravenhage voor het examen Nijverheidsonderwijs akte NII, de heer G. A. "Baljeu, alhier. Burg. en wéth. van Vlissingen Werden gesteld votor de vraag ten opzichte Van de Handelsherbalingsscliotol of de gemeente het zekére moet aanvaarden en ruim f 1000 subsidié aannemen, waar door" echter een minder géw'enschle split sing der school moet worden uitgévoerd en de kans vrijWel wordt uitgeschakeld dlat het gesplitste lagere deel nogf ooit als Middelbaar onderWijLs op subsidie aan spraak zal kunnen maken; öf nogmaals bij de rejgéerinlg aan te dringén de geheel'e school als een middelbare te erkennen en te subsidieeren, wlaartoe uit een oogf stuur ongetwijfeld den nood lenigen. Wiat) betreft hét tweede verzoek, 'keggen burg en 'weth. dat zij ontkennen niet Voldoendtrefféndé de VleeschkeuringsWét in 'dier aanvrage deed o'm' een Rijkssubsidie vooi den bouw van een derde ooimplex wonin- deld, waar juist i s het, dat zij deze niet noodslaehtingen moet geschieden bij' den x-gekend hebben in het eindigen der werkr keurings-veearts inplaats van ter secre- irtixfnioifDAnlwerpschen straatweg verschaffing, oindat het toestaan %-ai! een tarie. De voorzitter deelt nog méde, dat aan gingen er uit den raad zooveel klachten nieuW1 crediet geheel tot de bevoegdheid l'ïgen de door deze vereeniging van den raad behoorde en het klein aan-1 reeds gebouwde Woningen, dat van re-j tal nog Werklpozen hen destijds igeen aanJ de heeren Oosting'h en Lewe van Nijen slein enkele weken vacantie is, gegeven. zuig- en persleiding, Waardoor, volgens den geraadpleegden deskundige, de Ier vensduur van de stootoinstallatie mét een twaalftal jaren kan verlengd worden. De kosten dezer reparatie zónden pl.m'. f 35000 bedragen. Dit voorstel werd aan genomen. Tevens werd besloten een hulpgeWaal aan te brengén, waarvoor afzonderlijk kostenberekening. Een en an der zal in het openbaar wlorden aanbe steed. Benoemd tal rijksveldwachter te O ud-V o s s e We e r D. de Gooier te Mooh (Limburg). Voor de betrekking van waterbouw- kundig ambtenaar bij' de waterkeerinjg van het Calamiteuze waterschap Söherpe- nisse hebben 29 sollicitanten zich aan gemeld. Uit deze heeft het bestuur Woensdag een drietal opgemaakt bestaande uit: nou 1. Z. van de Velde, w'aterb. ambtenaar ïe Tholen; no. 2. M. R. Tazelaar, waterbt ambtenaar te Groede; npi. 3 N. M. Steur, tijdelijk opzichter ban de Breede Watering te Wemeldingle. Uit deze voordracht zal de dïjikraads op 8 September a.s. een benoeming doen. 0 Uit Zee u wsch-ViftaiiüeEen iWi. V, Op de steenfabriek van den heer F. Darmen tier te Sluis werd Woensdag- morgen een bejaarde Belgische arbeider werkzaam aan het branden der steen ovens, dood gévonden. Hij' was vroeg in den morgen zoodanig dronken thuis gekomen, dat hij zijn slaapstede niet meer kon 'bereiken en door zijn kameraden te bed moest wjorden gebracht. Eenigen tijd daarna werd hij dood gevonden. Do ontboden geneesheer constateerde dat hijl Waarschijnlijk in de jenever gesstikt was. Besmettelijke ziekten. Het aantal gevallen van besmét,tetijké| ziekten, over de week van 13 tot en met) 19 Aug. in de provincie Zeeland, be droeg: Roodvonk: Middelburg, St. Philipsland,. beiden 1; DiptheritiS: Rilland-Bath 1. en wiat dan ook wel momenteel doch geenszins definitief Wérd geweigerd. Zij aarzelen niet oW in laatstgénoemden zin te beslissen en den raad voor te Stellen hen daarin te Volgen. De voordracht voor de benoeming van een onderwijzeres te Baarland luidt: 1. mej. H. B. Wijtenburg, Vlissin gen; 2. mej. N. J. Piastsenier, Haamstede; 3. mej. F. M. Hf. Heimlmekam, te Schore, tijdelijk te NieuW-Natnen. Geslaagd te Wageningen voor het exiamen landbouwkunde L. O. de heer G. Vos, 'te N i e u W d o r p. Het werk vn den scihoolaift te Vlissingen. Aan het jaarverslag van de coWmiKsie v,an toez. op het L. O. fe Vlissingen, waarin de gewone geg|evens betreffende de Scholen het aantal leerlingen enz:, worden gegeven, is toegévoegti het jaar verslag van den "sfchoolarts over 1921, zijnde het tweede jaar van het in Vlissla gen ingevoerde schoolgjeneeskundig toe zicht, in welk jaar het den schoolarts), den heer dr. A. Pu Smitt, bleek, dót d'ifi onderzoek in eene behoefte voorziet. Ook! nu weer kwam vooral aan den dag, het nut van het onderzoek der kinderen, die pas korten tijd de sfchool bezoeken. Bü de als geheel normaal besjchouwd wor dende kinderen worden vaak afwijkingen aangetroffen, die zich béter tot behan deling leenen als later, Wanneer toene ming dier aJWijkinjg! of daaruit voortvloei ende complicaties den aandacht der ouders of van het kind erop vestigen. De belangstelling der ouders was al gemeen en aan de uitnoodïgin|g| omi met het kind ter onderzoek te komen, werd! bijna steeds gevolgd g|egeven. Mede doör de belanglooze hulp van de enquetrice;, mej. Schuijlemaas kwam het in orde brengen van hét kaartsysteem voor 't grootste gedeelte gé- reed. Diank zij den steun, dien "het schoolgeneesjkundig' toezicht steeds van de zijde van burg. en weth. mocht on dervinden ,werd het onderzoek dit jaar zeer vergemakkelijkt door bet aanbren-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1