.1 I 98 Woensdag BH .&,iignsti*s te fe Itl S11 b #S?\ Wi P SIMP' Wi^sp IlJii BlUUEUl Uit Walcheren. Hoe schooner hef is, hoe sneller hef geneest Door= een klein wondje in de huid treden Stof en vuil binnen en verhinderen de genezing, LIFEmJÖY-ZEEP bréngt een weidadtd antiseplicum in de poriën van Uw huid Door geregeld UFEBUOY-ZEEP te gebruiken,wordt Uw huid zacht en frisch en absoluut rein LIFEBUOY HEALTH SOAP (Ingez. Med.) UH STAC Ei PR0V1MC1E. KERKNIEUWS. LANDBOUW. '""ONDERWIJS. RECHT ZAKEN- Uit Middelburg. GE HEBT DE MIDDELBURGSCHE COURANT NOG NIET GOED GELEZEN, OF GE MOET HAAR AFSTAAN, OMDAT GE MEf EEN.ANDER SAMEN LEEST. EEN EIGEN ABONNEMENT VOOR U ALLEEN BETEEKENT RUSTIG LEZEN ZONDER OVERHAASTING. i £95* 4aam «n# PhÊ ÉÉ*Ï&I pi g |Mg "Li. ...'A7 V._ SLTvhi* -—-i ^AUa 'U 2 xt-Sïiï Ai ennementsprijs per kwar taal'. op r e buitenwegen om Middelburg, en voor be andere gemeenten p. post f 2.50; voer Middelburg en agentschap Vlis- singer t 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. A ri v e r t e n t i n: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent ,p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën .niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. - Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voör port oer stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgekomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan i ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. DE KABINETSCRISIS. Vodgens de N. Crt. „sjchijnt de anti revofationnaire Kamerfractie de defen sie-paragraaf (van het ontwerp-Regee- ringsprooram )van de hand gewezen te hebben „De oplossing van de moeilijkheid, die overeenstemming verhindert, zat nog wel eenogen tijd op zich laten wachten, daar de bezetting van de departementen Oor log en Marine groote bezwaren mee brengt. Deze worden vooral veroorzaakt door de overtuiging, dat met het depar- meiit van Oorlog alleen belast kan wor den een zeer krachtige en ter zake kun gesproken door den waamemenden comr, missaris de comtais'saris zelf is met verlof afwezig' den inspecteur eerste kl., den heer R. A. Avinb, idie den he.er Haak als een bekwaam, ijverig en accu raat politieman schetste en "hem1 namens inspecteurs en hoofdagenten een lederen sigarenkoker en een kist sigaren aan bood. De jubilaris dankte voor deze woor den en voor bet geschenk, en sprak de hoop uit nog eenige jiaren in het politie korps te mioigen dienen, het liefst onder dezelfde superieuren. Vervolgens wenschte de hoofdagent, de heer J. Lorier, zijn collega, die hij als een waar vriend schetste, geluk met den feestdag. De heer M. W. Kunst sprak als oudste agent, bracht dank aan den jubilaris voor zijn vriendschappelijken omgang en zijn humaan optreden als chef en bood hem! naimens alle agenten een kapstok als blijvénd aandenken aan. 'v Ook voor dit geschenk en deze woor den bracht de heer Haak dank. De jubilaris 'kon dezen dag verder in den familiekring doorbrengen, waar hij nog.vele bewijzen van belangstelling ont ving. - In de Maandagavond gehouden ver gadering van den gemeenteraad van" A a g- tekerke werden vastgesteld een ge meenschappelijke regeling voor den kring Oostklapelle voor uitvoering van de Vleéschkeuringswet en Verordeningen op de heffing en invordering van keurloon. De gemeenterekeAing over 1921 werd voorloopig vastgesteld in ontvang op een Uit Zeeuwse h-V I a a n d e r e n O. D. Met de Staats Qrt. van Dinsdag 22 Augustus zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende de „Vereeniging tot bevordering- van het Vreemdelingen verkeer in Wialcheren te Middelburg"; de lie voor te legigen aan de weduwe van den eigenaar van den door beklaagde gepachlen grond, voorgevende aan den overledene reeds te hebben betaald; laler bekende hij dat dit niet zoo was. De .autobestuurder J. L. uit Wemel- Gymnastiek- en Schermvereeniging.,Me- dinge Was kort geleden veroordeeld lot diobiurgumJ, beide gevesligd alhier; de 14 dagen gevangenisstraf en was nu m vereeniging van Chr. Volksonderwijs, ge- verzet gekomen. Het bleek, dat bekl. in I vestigd te Terne uz en; de vereeni-1 dronkenschap met een defecte auto opj sang tot oprichting en exploitatie van onbesuisde wijze door Zuid-Beveland ge- weegbruggen in de gemeente Z.aamslag, onder de zinspreuk „Helpt Elkander" ge vestigd te Z a am stag (Gewijzigde sta tuten). fi In de jongste raadsvergadering van Westdorpe werd door den burgemees ter kritiek uitgeoefend op de wijze waar op de veldwachters van Sas van Gent namens den burgemeester dezer ge meente, rondgingen om de menschen over te halen op een lijst te teekenen 'waarin zij verklaren, dat zij gaarne zouden wor den ondergebracht bij' Sas van Gent. De burgemeester van Sas v. Gent heeft in de Zaterdag daar gehouden j handelingen en werd daarbij gevorderd! reden heeft en o.a. een boom' aanreed bij den Sloedam. De rijks veldw achler Evers- dijk had een woord van lof van den offi cier van 7ustilie in ontvangst te nemen v0|0;r de flinke wijze, waarop hij alles in het werk stelde om deze den weg' on- veiligtoakende autorijder te vallen, wat ten slotte gelukteOok dient vermeld te worden dat het avond was en de au,to niet verlicht en bekl. niet op bevel stopte. Thans vorderde de officier 3 maanden? gevangenisstraf; de verdediger, mr. J. J. f Heij'se, bepleitte clementie. De overige zaken betroffen alle een- voudige beleedigingen of kleinere mis-} raadsvergadering verklaard dat de voor stelling van zaken in den raad van Westdorpe gegeven, onjuist was. Hij gaf een overzicht van de met :Ged. Staten gewisselde stukken inzake een mo gelijke grenswijziging aan de Westzijde van het Kanaal, tengevolge waarvan Ged. Staten zich 19 Mei in beginsel bereid verklaarden aan het verzoek van Sas van gemeente -uitnoodijgjden tot overlegging Van een ontwerp-wet met toelichting. B. en W. kwam het ongewenscht voor, om over de hoofden der betreffende be- bedrag van f 11.837.82 en in uitgaaf op|woners d*el strook, tot aanvang der rt. A - - iiT/Mib^nnnihndAM rurol' to ,rfiQ O n llmOBAlTï wegens beleediging tegen W. L. uit Hoe- dekenskerke, M. J. de P. uit Goes, en' A. IJ. uit Axel; ieder f 10 of 10 dagen en tegen H. J. uit Terneuzen f' 15 of 15 dagen, terwijl voor N. E. te Koewacht! vrijspraak werd gevraagd. Wegens mishandeling luidde de eiscli tegen J. B. te Koewacht eeu maand, teg'en M. de C. te Groede, F. (de H. Ie DE LEVER'S ZEEP flï VLAARDU1GEN febeikönien van Lux en Twink^"3^? Gent te voldoen, en B'. en W. van die Philippine, en A. v. O. te Koewacht ieder f 10 of 10 dagen, J. C. teHontenisse en P. J. B. te Koewacht ieder f 20 of 20 dagen. /MSJiSKfiMfflBaS.' f 9504.57 dus met een goed slot van f 2333.25. De begroeting voor 1923 werd aange boden. In (ontvang en uitgaaf bedroegicfeze f 12019.50I/2. Verder werd het kohier van school geld vastgesteld op f 678.92. De voorzitter deelde verder mede dfat een nieuw wijzerbord voor den toren wordt vervaardigd èn dat d,e brug over dige persoonlijkheid, die weerstand zal 1 de Domburgsche wlatergang geheel her weten te bieden aan stroomingen uitsteïd is, terwijl de heer Kodde het ion- hei departement, die piet samengaan mei de opvattingen, die thans met het oog op de toekomstige politiek den door slag moeten geven". derhoud van den Kloosterweg ter sprake bracht. Dinsdagavond gaf ondanks den hin derlijken wind het Domfourigsche fanfa- recorps zijn vierde en laatste concert aan het badpaviljoen. Voor die uitvoerin gen taonen de gasten groote belangsteïr ling en vooral hel Zeeuw'sche Volkslied wordt altijd luid behandeklapt. Bij deze gelegenheid richtte de heer Elout een Moord van waardeering' en dank tot de leden mede nam'ens de Gohir missarissen der Zeebadinrichfing en UUË1' KONINKLIJK BEZOEK AAN ZWEDEN. i Een draadloos telegram uit Stockholm meldt! r' In verband met het bezoek van Konin gin "Wilbelmina der Nederlanden bereidt Stockholm groote feesten voor'. Er wordt een eerepoort opgericht op den weg, dien de Koningin zal' passeeren. De Ko- gezxen de medewerking der vereeniging ninglio zal' op 9 Septeniber aankomenjn verb:atjd 'met den SeldellJiken toestand s. f dier inrichting reikte hq laan denIdirec- en met den dagtrein van Maltanaar Stocfk'hoim reizen, daar Zij zooveel mo gelijk van Zweden wil zien. HAVAS ÏN NEDERLAND. De heer Henry Asselin, die tijdens, asn ooritoig aan het hoofd heeft gestaan van het Office Francaise in Den Haag en na den oorfog naar Frankrijk was terugge keerd, heeft zich wederom in Den Haag gevestigd en wel als correspondent \an het nieuws-agentschap Havas,; Ongetwijfeld, zoo merkt de N. R. Crt. op, aal het de berichtgeving1 van Havas ten goede komen, dat ae nieuwsdienst uit Den Haag voortaan verzorgd wordt door iemland ,die, blijkens hetgeen hij in de oorlogsjaren en daarna over Nederland gepubliceerd heeft, omtrent Nederland- sche loèstanden goed is ingelicht. Bij Kon. besl. is, als blijk yan goed- keuong en tevredenheid, de zilveren eere- yenning voor mensciilievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift toegekend aan M. A. van de Zande, opziener 1ste kl., der visscherijen op de Z e e u w sche stroomen en P. Vermaal, schipper 2de kl. der visscherijpoLitie, op de Zeeuw- sribe stroomen, wegens de door hen met levensgevaar verrichte redding van een in nood verkeerende scheepsbemanning op de W. Schelde op 30 Dec. 1921; de bronzen eerepenning aan W. A van Keulen, zeemilicien a. b. Hr. Ms. „Buf fel", wegens de door hem- met levensge vaar verrichtte redding van een drenke ling. teur een enveloppe met inhoud over. werkzaamheden over te gaan. Waaromj de burgemeester, het besluit van dat col lege uitvoerend, de gemeenteboden op droeg de gezinshoofden lot een onder houd uit te noodigen. Volgens datzelfde besluit zouden zij, die meer persoonlijk blijk van belang stelling wenschen <e geven, in de gele genheid [gesteld worden, hiervan dooi handteekening te doen blijken. De gemeenteveldwachters zijn in deze zaak niet opgetreden, doch de gemeente boden. De bedoeling der grenswijziging is geen andere dan bevordering van de uitbrei ding van de industrieën langs den Weste lijken oever van het Kanaal. aanhangmolor hield. En toch houdt bekl. hier vol, geen luxueus leven geleid te In de zitting van -2 Augustus wei eten 5 hebben. Een administrateur, die zelf er- uitgesproken de navolgende vonnissen j kent; in het iafgeioopen jaar slechts verduistering: F. J. van B., 23 j., ehaul'-; j- jq5q jaarwedde ontvangen te hebben, feur Zierikzee, ged., tot 6 m. gev. metj kan een dergelijk weelde-leven nooit vop- gftrek voorarrest; Ihouden. beleediging.- A. van O., 45 j., koopman Beld. merkt op, dat hij toch 0ok fabri- 'Koewacht, 1 m. gev.{kant was, al liepen zijn zaken slecht. diefstal: B. L.,^ o2 j., huisvr. van G. J.voorz> vr^aagt beklaagde of bet ver- D., IJzendijke, 3 m. gev.; jkeerd loopen van zijn zaken voor hem wederspannigheiüM. de K., 24 j., jeen motief mocht zijn om zoovele spaar- arbeider s Gravenpolder, 2 ni. gev.; j ders, die toch ook geen rijke lieden rijn, diefstal: J. P. J., 22 j,, werkman tis-dupeeren en te bestelen. Uw leven, singen, ged;, 1 j. gev. met aflrek vooraar, jbekl.. is, voor zoover het thans aan ons; vei duistering: J. !W., 66 j., veckoiopniiaiibekend is, een voorbeeld van geldver, Kloeting'e, 3 in-, gev. yoorw. met proeftijd j lasting i van 3 jaar en de bïjteondere voorwaarde] Mr gost Bud-de meende opgemerkt te tol betaling van f60 binnen twee maan-.iiebben, dat bekl. vaak dure voorwerpen den aan den benadeelde; f kocht met het doel ze met winst weer mishandeling: P. K S., _6 j., slokerjvan de hand te doen. Onderhand echter f!1 ^2 lDr'°.'TT'° n'i leidde bekl. een prinsenleventje met zijn ^beider Hoek, f 10 of 10paarden en booten, d. h., J. F. S 5 j., veldarbeider Hoofd-Ten slotte erkent bekl. volmondig, de plaat, f 10 o 3510 d. h.; fin de dagvaarding genoemde feiten ge- overtreding jachtwet :F. B., 29 j., land-t pleer,d te hebben. bomver Ritthem1, vonnis van den kanton-Door enkele getuigen en door den vei— rechter vermetigd en dagvaarding metigi dediger werd echter betaagdi d!at de -bekl. veiklaard; geen luxe leven had geleid. Dat hij in poging tot oplichting: bh. h. L., o. E,; Hilversum ging wonen, geschiedde met schippei rei neuzen, 6 m. gev.; 'het oog op den gezondheidstoestand van mishandeling: J. J. W., 5-i j., zondei j zjjn vrouw. Het door hem bewoonde. Maandagmiddag vergaderde de raad van Ne n S t. J o 'O, s 1 a n d. Wegens onger steldheid 'wias afwezig wethouder 'Wattel, ook wlas niet tegenwoordig het lid Ne- lisse. De verordening1 iop de heffing van: de plaatselijke inkomstenbelasting werd overeenkomstig het advies van den Min van Binnenl. Zaken gewijzigd, zoodat de aftrek voor gehuw'den thans vastgesteld is op f 550 en vjoiör een land als er meer dan twee in een gezin zijn, op f 50. De raad had die cijfers vroeger vastgesteld op resp. f 650 en f 100. Verder bepaalde- de raad het vermenigvuldigingscijfer voor de inkomstenbelasting 1922—23 ,op 1.25. Op de voordracht voor de benoeming van twee zetters werden geplaatst de af tredende heeren Ch. Reijnoudt en Cr. van Leerdam en als plaatsverv. de lieeren l C. Rooze en N. J. Nelisse. De door 'fle gemeente Middelburg aan gebrachte wijziging in de verordening op den vleeschkeuringsdienst werden goedgekeurd. Een venordening op het keurloon werd vastgesteld. Het keurloon zal evenveel bedragen als in de giemeente Middelburg, als kringjgemeente zal wor den geheven. Besloten werd ontheffing te vragen aan de Kropm van de keuring van huisslachtingen. Na 'behandeling van eenige reclames werd "de gemeenterekening overgelegd en naar de commissie verwezen, bestaan de uit Cde heeren de Visser en Poppe. Verder deelde de voorzitter mede, dat door de autoriteiten zal worden over wogen of de oude postregeling! weer in gevoerd kan wjorden en dat openstelling van het hulpfelegraaf- en telefoonkantoor op Zondagen niet le verwachten is, ger S 7i'on Kat cfrnimn nonn 7r,nd oreo niof Na des morgens bevestigd le zijn door zijn vader ds. Ossewaarde, eme ritus-predikant van Nijmegen, deed Zon dagsmiddag ds. Ossewaarde, gekomen van Overdinkel, zijn intrede bij: de Ned. Herv. Gem. te G r ij p s k e rk e, naar aanleiding vian Rom. 1 vers 16. Hij werd toegespro ken door ds Van Selms van Nijmegen, bero;7Toed^enskerW,''f iOmf"S vroeger predikant aldaar, en door ds.to^wiizino, civiele TOi-derin^ van f L5 niet veel Gunning namens den ring;, en door den M w qi; k„nTWT,.QIi _r_J rwonin§ en Z13n ^ULUi vvac> consulent ds. Gijs'mlan van Oostkapelle. stolfv^nisvan22tarf vmnitotod f1ü 0Llde tvce-persoons.aulo die gebruikt werd Onder de aanwfezige predikanten warennt1 ft .f h S 1 10! voor de ziaak m Leiden. Het waren voor- ds. Van Empel van Middelburg, ds. Hak j 0Jtep K p T v R j namelijk de groote verliezen, geleden op van Domburg, ds. Maas van Gaptage en Lo7 ^,pnmXr: ri de fabriek in Leiden waardoor dé be- rT - - i 43 j., sigaienmakeis s Hei to_,{.nbosch, j gtaagde zooveel geld noodia had. De ver- +/-w f ft <4 L iged., ieder tot 5 d. h. dediger, mr. G. J. de Vries, achtte een te groot verschil aanwezig tusschen het le ven van dezen bekl. en het luxe leven van V e rdiui slt,e,(r ing v;an f/0.000. Bij de behandeling van de zaak tegen i Lenaerts Wagner, dan dal de eisch van n rvenninoimeeRier 7. wan de. HaaWsc.he een oven hooge straf gerechtvaardigd zou den penningmeester Z..van de Haagsche Coöp. Voorschotvereen. en Spaariiank, z'ia- wlaaVtegen gisteren de eisch werd igedaay i ds. Bastiaanse van Vrouwenpolder -o- Geref. Kerk. Beroepen te Pieterburen, J. H. Kroe ze, cand. te Middelburg. Door B. en W. van VI is'sing en worden ter benoeming tot tijdelijk onder wijzer aan de Handelsherhaling1,sschool voor den tijd van 1 Sept. 1922 tot 31 Aug-s. 1923 voorgedragen de heeren C. van Alten voor Duitsch en de gewone vakken; J. J. Laemoes voor 'Engelsch en Fransch; I. Sinke, Middelburg voor ste nografie en machineschrijven; D. v. Maris in orde Beide boeken werden ter cön- voor gewone vakken, speciaal aardrijks-1 trole opgezonden naar den raad van com- kunde; E. Hoek voor Fransch en ge - j missjarissen en volgens bekl. zouden de wone vakken; J. Q Brand voor gewone I knoeierijen zeker uitgebleven zijn, als die j dte de^onderii^^wer^eVersv^" vakken w. o. handeferekenèn en handels-f beide boeken -door een bekwaam accoun- ecnlgjngen, als de R. K. boerenbonden de L,andbouw-Onderlinge, hebben 'tot 4 jaar jgjevangenisstraf, erkende bekl j ongeveer 28 jaar in dienst te zijn geweest bij deze inrichting, en dat hij: in het tijdvlak hierboven genoemd, diverse ma len gelden uit de kas der Spaarbank ge nomen en ten eigen bate aangewend heeft. Om deze malversaties ongemerkt te verrichten, knoeide bekl. in het kasboek; het splaarregisler daarentegen was steeds In eene door de afdeel'ing Ax e I van i de Z. L. M[. uitgeschreven openbare i'ergiadering werd Zaterdagniiddag door f den heer mr. Z,aaijer, rechtskundig ad viseur van de Z. L. M. te Goes, een ulifl eenzetting gegeven van de voornaamste bepalingen van de Landbouw-Ongevallen- wetzooals deze op 1 Januari 1923 hoogst waarschijnlijk in werking zal treden. Uitvoerig werd daarbij gewezen op oen kennis beide boeken -door een bekwaam accoun tant degelijk gecontroleerd waren gewor- den. Te Breda slaagde voor het examen; Op een vraag van den president of bekl. hoofdacte dê heer W Heijt te est-'Jniet ;angsti|g was^ dat zijn knoeierijen uit kapel le. zouden komen, antwoordde bekl., dat hij dienangst in den beginne wel sterk Geslaagd te 's.-Gravenhage voor het)gevoeld heeft. examen Nijverheidsonderwijs akte Nb,f Bekl. erkent over 1921 een salaris ge- de heer (A. L. Versprille te Terneuzen.] aoten te hebben v;an ongeveer f 1000 per j jaar: provisies en tantièmes waren daar-1 onder niet begrepen. f Bekl. erkent, dat hij van al zijn (malver-1 i saties nauwgezet hoek hield. Op eeu 5 zien het streven naar Zondagsrust; dat' Arr. Rechtbank te Mid de I'bur g.t vraag waarom hij dat deed, antwoordt I de gemeente er nog niet is in geslaagd jj Voor de rechtbank alhier werd Dina-] bekl., dat hij het plan had liet verduiserde I een 2de hands 'brandkast te koopen; dat; dag o.a. npg behandeld de zaak tegengeld steeds weert ei'ug te igeven. Eenige "riden herdenkt de heer J. J. Haak wtarM M' VaU alhier, den dag (kocEt vlotor f 4.25 per MP. klaagde haar linnenkast trachtte aan tel Dat bekl. twee auto's hield, was vol- d'e sl tr'd Va°r "'aar borP5 Voorts dat, le beginnen met Zondag 1.1 vullen door het wegnemen van onder egens liem noodig, voor zijn fabriekszaken j i n. a< S de autobus ook 's middags zal rijdengoederen in een winkel te Goes. in- Leiden. Die fabriek in Leiden ken-* hetjgrint voor het Kjaaidijkje is aange: C. de V. uit Kloetinge, welke be-finalen heeft hij dat ook gedaan, •ht viotor f 4.25 per MP. bij Wijze vaö proef. Ontheffing is verleend voor het ge bruik van een destructor, bedoeld in art. Hedenmorgen werd de jubilaris per wfel willend beschikbaar gestelde auto van) zSjn Iiuis naar het bureau gehaald, Waar «.«x* w^xx hij in de inspecteurskamer werd onlri 61 der Vleeschkeuingswet. tangen door de beide inspecteurs, de j De meerdere uitgaven voor de zang fiool dagenten en meerdere agenten. f demonstratie werden door den raad goedi De heer Hjaak wérd hier 'het eerst toe-" (gekeurd. n Eisch drie maanden voorwaardelijk me Ideerde slecht; daarom heeft bekl. gelden 3 jaar proeftijd. tuit de kas der Spaarbank genomen omi Een straf van 4 maanden werd wet de tekorten te dekken. Ongepaste luxe gens valsehheid in geschrifte gevraagd;heeft hij niet ten toon gespreid, voor J. v. T. uit Hengstdijk, die eeüt Mg. Cost Budde, lid van de Rechtbank pachtk'witantie over 1921 vervalschtc dooi j merkt op, dat bekl. een woonschuit, een van 1921 te maken 1922 en deze kwitan {paard, twee ponney's en een boot met en- ui tgeoefend op de tot standkomitig van deze wet, waarin ais een der voornaam- '11 Ml

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1