FEUILLETON. 197. 19*5" Jaargang BINNENLAND. Zuster Brettan's Liefde. UIT STAD EN PROVINCIE, Dinsdag 22 Augustus 1922, MIDDEL Abonnement spr ij s per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 -cent per week. Advertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p, regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij' is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cenf voor port per stuk, Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. DE KABINETSCRISIS. Men deelt van anti-revol. zijde aan het Handelsblad mede: „Naar in parlementaire kringen ver luidt, is een spoedige oplossing der Ka binetscrisis niet te verwachten. Het regeeringsprograUi, gelijk dit aan de rechtsche groepen is voorgelegd, moet op verschillende leden der drie fracties een onbevredigenden indruk hebben ge smaaktaan veelheid Van wetsvoorstellen schijnt het niet te ontbreken, als wa ren. de verlanglijstjes der verschillende candidaat-ministers samengevoegdwel wordt gemist een jgroote gedachte en een vjaste lijn voor den zwaren tijd, die ook ons land tegengaat. i Men wenscht toet name bij de anti- revolutionüairen hun program1 van ac tie spreekt het trouwens uit geen deel neming aan en geen samenwerking met de regeerinjg tenzij' volkomen klaarheid en overeenstemming op de hoofdpunten is verkregen, zoowel tusschen het te vor- tnen kabinet en de kaïnerclub, als tus schen de drie rechtsche groepen onder ling.1' De Haagsche correspondent van dit blad bevestigt dat leiders der drie recht sche fracties deze week een bijéénkomst met Minister Ruys zullen hebben. De drie fracties worden, in deze be sprekingen, Vertegenwoordigd door de heeren Nolens, Schókking en De Monté iVer Loren. De heeren Colijn en Rutgers zijn beiden buitenslands. MET KONINKLIJK BEZOEK AAN GRONINGEN. H. M. de Koningin, de' Prins der Ne derlanden en Prinses Juliana zullen Za terdag 26 Augustus naar Groningen rei zen fér gelegenheid der feesten aldaar. De Koningin-Moeder reist opl Miaandgjal 28 Augustus met trein no. 103 naar Gro ningen des morgens en keert dienzelfden diag niet H. M. de Koningin terulg., DE REIS DER KONINGIN NAAR SCANDINAVIË, Ömtrent de reis naar het buitenland Van H. iM. de Koningin met lofficieele bezoeken aan de Hoven van Denemarken, Zweden en Noorwegen, verneemt de Maasb. dat het vertrek uit Apeldoorn bepaald is op Maandag 4 September en de aankom-st te Kopenhagen, waarheen de Koningin zich per trein begeeft, dén 5den September zial plaats hebben. De bedoeling is dat het verblijf te Kopenhagen tot en met den 7den Sep tember zal duren, waarna den 8sten naar Stockholm Wordt vertrokken. Den lOden en lldeh September zijn bestemd volor het verblijf-te Stockholm, welke stad den 12den verlaten w'ordt. Na een niet-officieel oponthoud on derweg wordt H.M. dan den lödfen Sepi- tember te Christiania verwacht, alwaar den 16den en 17den Wördt verbleven. Het vertrek uit Christiania zlal den 18den plaats hebben, terwijl de Koningin den 20sten September te Apeldoorn kan Worden terug verwacht. DE KONINGIN NAAR AMERIKA? De „Chicago Tribune" (Parijiste'he edi tie) verneemt uit Den Haag dat ds. Char les S. Mc. Farland, vertegen woordijgend' de Federjale raad van de-Kerken in Chris tus in Amerika, door Koningin Wjilhel- mina op het Loo is ontvangen, ten einde als afgevaardigde van het Hugenoten-cof- mité, dat gevormd is ter herdenking in 1924 van de stichting van New-York en de centrale Amerikaan sche staten door de Wialen onder de West-Indische cotnf- pagnie in 1624, aan H. Mv de groeten 'van dit comité over te brengen- Tevens richtte de heer Mc. Farland tot de Koningin de uitnoodjjgljng! ter (gele genheid Van dit 300-jarige herdenkingsF feest een bezoek aan Amerika te brengen en aan deze herdenking deel te nemen. De Koningin antwoordde dat het haar zeer aangenaam zou rijn aan deze uit- noodiginig gevolg te geven, indien de om standigheden zulks zouden veroorloven. Wij laten deze mededeelingen natuur lijk geheelv oor rekening van de „Chicago Tribune". OVERWERKVERGUNNINGEN. Hel Verbond van Ned. Fabr. Vereen, vestigt de aandacht op de onTattgs plaats gevonden wijziging van de Arbeidswet 1919, waarbij de mogelijkheid is geopend otn) na verkregen overeenstemming1 zoio- wel van de Vakvereen. van werkgevers als van arbeiders in een bedrijf, den mi nister van Arbeid te verzoeken eene ver schuiving van arbeidstijd' mogelijk tema ken Hiernaast is de mogelijkheid bestaan gebleven ,om als tot dusverre, bij het districtshoofd, of in herpep bij den mi nister, eene gewone overwerkvergunning aan te vragen. In een dagbladbericht blijkbaar van arbeiderszijde afkomistig, en dat betrek king heeft op eene aanvrage om overwerk vergunning eene voorafgjaande overeen stemming met de vakv. van arb. wordt Véreischt. Dit is niet juisjt) in verband met het reeds vertmeld'eUit hef hierbo ven bedoelde bericht blijkt duidelijk hoe Van arbeiderszijde de voorstelling ver breid wordt, dat eene igoedjg}unstijg|e be schikking op eene overwerkvergunning niet meer mogelijk is, zonder de toestem ming van de vakv. der arbeiders, terwijl het ook alleszins waarschijnlijk is, dat deze vakv. er 'bij den minister en bij de districtshoofden op aandringen, om wan neer eene gewone ovefwerkvegg'unning op grond van art. 28, lid 1, en volgende wordt aangevraagd, den betrokken indus trieel in overweglïnjg te geven eerst te pfobeeren het met de vakv. v. arb. eens te worden ,en dan de overw. vergunning öan te vragen. Bij voorkomend geval verzoek hetVer- fcondsbesluur op de hoogte te worden ge steld, omdjat het van oordeel is, dat de industrieel, d|ie op gfrond v,an art. 28, lid i eene o verwerkvergunning aanvraagt, daar op binnen den kortst'mogelijken tijd een beschikking mlag eischen. ACTIE OVERHEIDSPERSONEEL. Men meldt taan de N. R. Crt., dat het Comité vian neutraal overheidspersoneel beslaande uit organisaties, aangesloten bij' het Algemeen Nederlandsch Vakver bond, een uitnoodiging 'heeft gezonden 'aan alle centrales van overheidspersoneel en laan het Comité van Actie uit de orga nisaties van spoorwegpersoneel tot het MjW'onen Van een vergadering ter bespre king van de tegenover het optreden van de regeei'ihg inzake in té voeren ver slechteringen voor het personeel aan te nemen houding. BEZUINIGING OP BUITENLANDSCHE ZAKEN. Naar de „Teleg'r." verneemt, wordt bp het Ministerie van Buitenlandsche Zaken de laatste hand gelegd aan de^ontwerp-be- gir opting voor 1923,' w'aar op ongeveer f 900.000 bezuinigd zlal worden. De be zuiniging m'aakt Veel ingrijpende veran deringen noodzakelijk, en naar het blad ter oiore kW lam' Zal o.a. vooiJgesteld worden het instituut der militaire atfaché's op' te heffen, alsook dat der handels-attachés. De economische berichten dié ten dienste der consulaire en diplomatieke vertegenwoordigers door het departement van Buitenlandsche Zaken worden uitge geven, züllen ophouden te verschijnen. Daar binnenkort de huur verstreken zal zijn Van het pand aan het Bezuidenhout te 's-Gravenhage, Waar de afdeeling „Economische -Zaken" is ondergebracht, zlal getracht worden deze afdeeling we derom onder te brengen in het gebouwt aan het Plein, ofschoon hieraan vele moeilijkheden verblonden zouden zijn. In den consulairen dienst worden ver schillende wijzigingen voorgesteld, terwijl waarschijnlijk de consulaten te Parijs en Antwerpen zullen worden opgeheven. Tevens Wordt vernomen, dat overwogen Wórdt den g'ezUntschapspost Sofia op te heffen en de Nederlandsche belangen in Boelglarïje te laten behartigen van uit een der posten in een der omliggende rijken. DE NEDERL. TENTOONSTELLING TB KOPENHAGEN. Mr. Treub, die voorzitter, werd van het comité voor de Nederllandteclie 'Tentoon stelling te Kopenhagen heeft in een inter view Van het VaderT. zich uitgelaten over het. resultaat daarvan. Hij verzekerde dat de Kopenhaagsche tentoonstelling1 on danks de fouten en tekortkomingen, die de scherpe Criticus er aan zal' hebben ontdekt, een groot en Volledig! succes is' geworden Een. succes voor de Nederland sche natie, die haar roep in de Skandi- navische landen weer eens verbreid' zag. Geautoriseerde vertaling naar het Engel sch van LEONARD MERRICK döior E. H. (Nadruk verboden). 33.) In Waarheid was hij 'zeer ongeduldig. Maanden-lang, als hij' weg ging van „The Lodge", meende hij telkens bijzonder ge wicht te moeten hechten aan het een of lander antwoord dat zij gegeven had, een vraag die zij' hem' stelde, een gebaar dat zij' maakte. Het leek hem1, dat hijf haar al veel langer had liefgehad dan dit in wlaarheid was; en nog was hij' niets verder. Er w'aren oogtenblikken, dat hij zich verweet diat hij' lomp en onhandig wa&: vele andere mannen in zijn plaats zouden .al lang' haai- gevoelens geraden' hebben. Als ze mlaar een tiende voelde voor hèm, Van wat hij voelde ivoor haar, dan zou het ook' edelmoedig zijn, haar te vragen, om zijn verantwoordelijk heid met hexnl te dragen, dan haar niet trachten te winnen. Maar was dit nu zoo? Had ze hem' lief? Kon ze hemJ w'el lief-1 hebben? Telkens en telkens k'w|am Mij' daar weer; op terug. i 'j Hij .vroeg zich nooit (af, of het ook verstandig Was, van zijn klant uit, om! haar te trouwen: het voorrecht, olm1 hlaar te Imogen vertroetelen, izo|oi laing ze een»göecfe gezondheid genoot en haar pp te passen, pis ze ziek was; omJ haar hoofd tegen zijn horst te laten rusten en haar zij'n hoopvolle verwachtingen mtee te deelen, samen met haar door het leVen te gaan, Wlaarin ze hem haar innigste wezen zou loonen de geheiligde en teruggehou den ik-heid, die niemland dan haar echt genoot ooit in een vrouW k|an ontdek'- keü leek hem' een vreugde, w'aar hij' nooit 'anders dan innig; en onuitsprekelijk! dankbaar voor kon zijh en z|oo lang als: dit leven duurde. Hij verwonderde zich niet meer over het ontstaan van zijh liefde; het leek hem nu natuurlijk'; Ze scheen geheel tot "Westport te hoioren. Hij stelde niet langer tegenover elkaar de tegenwoordige 'atmosfeer van de villa, met'de zooveel saaiere, die zij' verdreven had. Die had hij ook vergeten. Zij! was daar of ze er altijd geweest was.. Zich nu voor ie stellen dat er een periode .kon zïjii. 'waarop hij' geen Mary Brettan had gekend, was vreemd. Hij' verwonder- ,de er izlieh over, diat hij! -geen gemis had (gevoeld. Den dag, dat hij haar ontmoette, op het bureau bij' Corri, scheen 'hem nu als weggevaagd in den nevel van op z'n minst Vijf jaar. Het uiterlijk van den man eh het vurig verlangen in hem'? Kincaid, zoóals hij zichzelven kende ,en' de do'kter zooals hij' in het ziekenhuis een succes ook voor de exposanten. Voor hen die medé gedaan hebben zijn er directe resultaten bereikt, ter wijl' nog in de verste verte niet te 'bepalen is welke de indirecte resultaten kunnen zijn. Dit succes is behaald ondanks het niet te loochenen feit, dat de medewerking van de zijde van nijverheid en landbduw niet zóó volledig is geweest alsj prof. Treub1 en zijn medebestuurderen wel zou den hebben ge wenscht. AI' te veel toonde men een gebrek aan opgewektheid, nan durf, aan vertrouwen. De afdeeling' Indië heeft'Sterk de aan dacht der Denen geboeiden ook de af deeling kunst. Men had in Denemarken tot nog toe slechts een zeer onvolledig beeld van dén aard en de b'eteekenis der Ned'erlandscli- Indische productie. Dit is van nu af ver anderd. Uit het aantal aanvragen om na dere inlichtingen kan men, zonder bang te zijn voor overdrijving', besluiten, dat er rechtstreeksclie vérbindingen van blijven- den aard tusschen onze koloniën en den Deenschen handel zullen worden aange knoopt. De iafdeeling oude en módèrne kunst wlas, naar 's heeren Treub's oordeel zeer wet verzorgd en bet is een feit, 'dat ook hiervoor een meer dan gewone belang stelling bestond. Hij 'betreurde het echter, dali de afdee ling Kunstnijverheid niet een volledig' overzicht bood van hetg'een op dit gebied in de laatste dertig jaar is tot stand gé bracht. Men had zich hier te zeer beperkt tot enkele wellicht zeer interessante, maar lal te individualistische uitingen, die ge ens' zins konden worden beschouwd allsi ge vende een zuivere karakteristiek van het Neder&ndsche kunstambacht. i Ook het meer wufte .gedeelte van ons Holland sch tentoonstellingsdorp trok veel duizenden aan. Prof. Treub waardeerde de organisatorische en artistieke kwalitei ten van Jean Louis Pisuis.se en wilde miet onvermeld laten, dat de echte Volen- dam'mer Harmonicaspelers, het 'dubbel mannenkwartet en het orkest van Gouliny Baar met recht hun deel in het succes cpeischen. De bekende massale tamboer majoor van de Bosschenaren werd zelfs al spoedig populair onder den naam van generaal Edammer. In Oud-Holland wekt de ook inderdaad zeer mooie burgemeesterskamer onge veinsde bewondering. Dat deze tentoonstelling voor vele De nen aanleiding' zou kunnen géven tot rei ken naar Nederland, 'betwijfelde de heer heer Treub', w'aar, hij' de ervaring opdeed dal de Denen ,in het algemeen gesproken natuurlijk, zich niet gemakkelijk verplaat sen, méde in verband met hun gebrek aan talenkennis. Maar het Succes leert z. i. dat er, ook in dezen mialaisetijd met aanpakk'en en levenslust, nog wel wat, zeer veel zelfs, te 'bereiken is en dat met he® gezond' optimisme van industrieeten en handels lieden als economische factor van betee- nis nog niet genoeg rekening' gehouden vrordt. Uit Vlissingen. Doior Ged. Staten is aanmerking gemaakt op het vaststellen der jaarwedde van den eersten hulpkeurmeester té V1 issin(g'en op f 2700—f 3200 en voor den tWeeden keurmeester van f 2200— f 2600, tekwljl te Middelburg' geen ver schil in rang' wördt gemaakt en het sa laris is bepaald op f' 1500f 2100. B. en IW. hehb'en van den heer De Waardt, hoofd Van dienst, vernomen, dat B. en W» vlan Middelburg' in de eerstvolgende raadsvergadering zullen voorstellen dit te brengen op f 2000f 2600 overeenkomstig de bezoldiging'der Rijkskeurmeesters. De jaarwedde van den tweeden keurmeester te Vlissingen acht ook het hoofd van dienst g'eenszins te hoog en B. en W. m'eenen, dat de eerste keurmeester, dé heer Dewit, zijn taak steeds, zoo goed heeft verricht en zulk ëen bekwaam amb tenaar is, 'dat hij' alle recht heeft op een goede bézloldiging. .Waar Ged. Staten ook vragen, of yÖ dagen verlof voor het hoofd van dienst niet te Véél is, zeglgen Burg. en AVetli. dit geenszins te vinden, er kan voldoen de in de wlaarneming worden voorzien. Zij stellen voor' 'in dezen 'geest aan "Ged. Staten te berichten. "Uit iWialttheren. Bij de opening der Vrijdagnamiddag gehouden vergadering: Van den raad van Arnemuide#, zeide de voorzitter, de heer Horningé, hartelijk' dank voor de groote foelangfstelling, die hem tijdepsvzijn herstel, te Nijkerk, uit deze geuic^nte is getoond. Het heeft hem .diép' getrof fen, en in het bijzonder is hij 'dank baar aan hen, die hem' persoonlijk heb ben ibezqcht. De heer Franse wenscht namens de ingezetenen den 'burgemeester geluk met den betrekkelijk goeden afloop van het Ongeval, vervolgens met zijn spoedig her stel en brenigt ook den wensch der injge- zetenen over, dat de burgemeester nu spoedig in onze gemeente wonen zal. De burgemeester zegt nogmaals dank en ver- Wacht dat hij spoedig i n Arnemuiden wo nen zlal. Ingekomen is een verzoek vlan F. Bliekl om bij eventueel uit te voeren soldeer- ROUWES DEKKER ALS ONDER WIJZER. Douwes Dekker, de befaamde revolu- tionnaire agitator in Indië, ïs benoemd tot onderwijzer aan het Preanger Onder wijs Instituuit. Voor het aanvaarden van deze 'betrekking heeft Douwes Dekker vergunning gekregen Van het departement vlan Onderwijs. bekend stond wlaren zóó verscheiden, dat dit uiteenloopen haast lachwekkend' had kunnen heeten als het toch! ook niet tegelijk zoo mboi was geweest. Toen Mary zagis dat hij' begon vopr h'aar te voelen, gaf haar dit de grootste huivering van onveiligheid, die haar had doortrild, sinds den dag! van haar komst. Ze had intusschen menige moeilijkheid voorzien; had zich gekW'eld met Velerlei 'angsten, maar dat dokter Kincaid nu ver liefd op haar kon Worden, was tjoich nooit bij haar opgekomen. Het Was zoo uiterst onverWacht, dat ze een week lang in' twijfel had getrokken de waarneming van haar zinnen: eri, toen de Waarheid einde lijk te duidelijk aan het licht trad, om langer ontkend te worden, hoopte ze dan althans maar, dat hij: nooit zou spre ken. V/'at dit betrof Waren zijn en haar ge dachten op hetz'elfde gericht;, beiden lachlten ze een stilzwijgendheid eep ver- eischte Van een verschillend standpunt Zijn overweging wias, dat hij! met een openlijk belijden,, haar onrecht züu aan doen.; zijl vond, dat het van zijh kant iets tegen moest hebben, oml zich (aan een vrouw' te binden, vian wie hij! zbo weinig wist. En zij hoopte dan ojoik maar, dat dit hem werkelijk zou terughouden, haar te vragen. .Want ze moest heinl toch wei-1 geren; en, ihrs. Kincaid mocht er nu öl niet op gesteld zijn, dat haar juffrouw van gezelschap met haar zoon Zou trou wen, wauTSchijblijk zou het toch nog minder naar haar wensch zijn, dat die gezelschapsdame haak zoon bedankte. Het was hier zoo vreedzaam! voior haar geweest, lals z'e maar ooit verlangen kon, voelde Mary; de gedachte, om' weg! te •moeten en andermaal den strijd om' hef bestaan te aanvaarden, Was, haar een ware verschrikking. Ze zou wel eens willen weten of mrs. Kincaid „iets ge merkt" had. Het was haast moeilijk' aan1 le. nemen, dat het de oude dame ztou zijn ontgaan, ofschoon zijl toch had ver meden, al, wat eeniige achterdocht had kunnen wekken, even kalm' gebleven was in haar heele manier van doen. Door die verwikkeling nu op eetenlaal1 klw'ami Mary eerst recht tot het inzicht, hoe onnatuurlijk oud ze Was Voor haar leeftijd. Al haar moed had haar begeven, dacht ze; ze meende ook, dat z'e tot nietsi meer in staat zou, zij'n er'fiet W'as een feit, dat de onbewogen gang van het leventje dat ze nu leidde, en dat totaal geen geestkracht eischte, en 'wei veel foe had bijgedragen ora haar blijvend loom! te maken. Haar smart het schrijnende er* van Was verdoofd; ze kon nu de wioinde aan raken zonder ineen te krimpen. Maar ze had er haar energie bij ingeboet. Om- te vergeten dit w'as haar echter niet 'gelukt; de herinnering bleef haar een geheime Wéelde en het weinig! in Spannende dat er maar in haar betrek king van haar geëischt werrj, maakte zöo'n dubbel bestaan zoo goed mogeljjjk! HET MET ANDEREN SAMEN LEZEN VAN DE MIDDELB. CRT. BETEEKENT: DAT GE HAAR OVERHAAST EN ONVOLLEDIG LEEST, WANNEER GE No. 1 OF No. 2 BENT; EN DAT GE OUD NIEUWS KRIJGT, WANNEER GE NOG LATER HET BLAD ONTVANGT. NEEMT DE MIDDELB. CRT. VOOR U ZELF ALLEEN! dat ze zelve ook meniiglmaal de gewaar^ Wording: bad, dat ze in haar herinne ringsleven eigenlijk vitaler was, dan in den omlglang met cle dame, die zij1 gezel** scha phield. Van den aanvang af van de tournee, die begonnen Wlas in den herfst van het Vorige j!aar, had zij gezorgd, ziofoi goed mógelijk op de hoogte te blijven van het <loen en laten van CareW. Het was dik wijls heel llastig: voor haar ota1 een schouwburgblaadje te veroverenmlaar meestal wist ze er toch1 wel een te be- mladhtiigen; w'as het dan niet op den eersten dag, dan wat lateren in span ning! las ze het verslag van zijn aimbtsbe1- zigheden. Zij wist welke rollen bijl Ver vulde en welke plaatsen hij bezocht. Het Wlas een ziekelijk genoegen; maar, om zijn naam' bijna iedere week vermeld' te zien en te weten, waar hij was, leek haar nog een glimpje z'onncschijn, dat ze ten minste te danken had aan 'zijh beroep. Was hïjl toich iets anders geweest, dan tooneelspeler, had bijl buitenslands moeten gaan en 'wbs bij daar misschien igestorven, zidlnder dat zijl er iets van had' kunnen Weten, dan zou, baar de toestand onhoudbaar hebben geleken. Dat blaadje te kunnen inkijken wlas haar wekelïjk- sche verkwikkingsoüis voelde ze zich eerst herleven als ze de bekende létters zag en voor het oogenblik 'bevond zé zich dan geheel Weer in de oude tolmf- gering. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1