fEUILLETOH. Twi n li Jwiol\ Maandag Bl Augustus 1B22, 165* Jaargang Zuster Breitan's Liefde. BINNENLAND. I*£ iO. 106 Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentie n: 30 cent p. regelt Ingezonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bij abonnement véél lager. Familieberichten en dankbetuigingen; van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer cou- rant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no. 43255. HET ONDERWERP VAN DEN DAG. Het is de dagébjksche opmerking die mén hooren kan wanneer de daling van de mark ter sprake kolmt, wat nog alleens gebeurt: Hoe moet dat nu verder gaan? De praktijk van het leven heeft er lal een .antwoord op gegeven, heeft een rich ting aangeduid waarin het economische leven zich ontwikkelt, althans voor het cogenblik, en misschien voor géruimeni tijd. We bedoelen het gebruik van een fouitenlandsche mühtsoort alsi waardeme ter. D|af gebruik was er al geruimen tijd- Personen hier te lande, die iets pit Duitschland importeerden, hebben vaak1 de ervaring opgedaan, dat de Duitsche fa brikanten en handelaars hun prijzen voor het buitenland berekenden in guldens. iW.ehebben onlangs ook nog; het voor beeld aangehaald van een hotelhoudër Öie de prijzen voor Vooruitbesteld pension aangaf in guldens. 'i j i De Duitschers, die overal een mooi woord voor vinden, hebben zoo n buiten- landsehe geldsoort al betiteld met' den naatn'Edel valuta' Maar nu is het opmerkelijk', dat dit ge bruik zich ook' inwortelt in de binnen-t Dandsche transalctiesi. Volgens een bericht uit Essen aan de N. RLCrt. heeft het .ver toond der Bonnerkantuidustrie officieel besloten ook aan de binnenlandsche afne mers slechts! tegen dollars te verkoopen. In de Gliaidbachen textielindustrie werden de prijzen nog nagenoeg alleen in guldens genoteerd. i Verder zijn verschillende Duitsche brandveTzekeringmïjener toe overgegaan, hetzij1 in dolliars te verzekeren, hetzijl ver zekeringen af te sluiten van wisselende bedragen, naar gelang van den stand der valuta. De FriedTich Wilhelm Levensverzeke ring Mij. ging nog verder. Zijl heeft een onderneming voor de ongevallenverzeke ring opgericht, welke haar verzekerin- Igjen zpl afsluiten krachtens een index cijfer, izoodat bijl ongevallen de getrof fene èr Zeker v|an kan zijn, een bedrag te ontvangen, dat in koopkracht) niet ach ter staat hij' de som', waarvoor hij! zich aanvankelijk heeft verzekerd. Nog een ander feit jen abnormalen toestand belicht Geautoriseerde vertaling &asr het Engel sch van LEONARD MERRICK. ÖOtoiT E. H. (NadTuk verboden). Duitschland heeft in het eerste halfjaar van '22 voor 130 milliard mark' uitge voerd en vöor 142 milliard aan goederen ingevoerd. Dat wil dus zeggen, dat het verschil moet gecompenseerd worden in betaalmiddelen: wissels1, in de eerste plaats. Maar vermoedelijk ook voor grolote bedragen in den Vorm van kapitaaluit- voer,'doordat de Duitsche exporteurs een deel vian Üe door hen in het buitenland ontvangen sommen daar laten staan. Men kan er echter zeker van zijn, flat er dok voor ontzaglijke soantaen papieren marken naar het buitenland zijn gegaan ter voldoening pan de behoeften van de buitenlandsche speculanten, die zoo trouw marken bleven koopen. Die marken waren immers eigenlijk slechts1 uitgevoerde goederen, waarvan de productiekosten heel gering wlaJ'en en waarvan de beloof de terugbetaling! steeds aan waarde in krimpt door de 'daling van den mprkp koers. Maar in ieder geval was er in dat halfjaar een nadeelig saldo op de goede renbalans van 12' milliard. En zij1 die flog isteeds blij ven ïrteenen 'djat^Duitschland welvarend moet worden door de overal zichtbare bedrijvigheid van de fabrieken voor den export, zien in deze cijfers tdiat in weerwil van die enorme drukte de uitvoer aan waarde beneden die van den invoer bleef. En dat is ook verklaarbaar, omdat het uitgevoerde in Vergelijking tot den piijls op de wereldmarkt te goedkoop is, terwijl het ingevoerde voor de wereldmarkt waarde moest worden gekocht. Bij' alle transacties, waarbij' een buitenlander profiteert van het goedkoope Duitschland, in welken vorm ook: door inkoppen, door eten en drinken, door goedkoop verkeer, steeds gaat er een stukje van hef Duit sche totaalbezit met zoo'n transacie naai" het buitenland. M.a.w. steeds wordfi 't land 'n stukje armer. En dat ervaren de Duitschers zelf het duidelijkste zoo dra ze voor de ontvangst van verkochte gbederen probeeren in het buitenland weer nieuwe grondstoffen aan te schaffen die niet goedkoop zijn, maar den prijs hebben van de wereldmarkt. Nu wordt er aangedrongen in Duitsch land op belemmering van den uitvoer. Bedoeld wordt natuurlijk: op belemme ring van den te goedkoopen uitvoer. Het rijk tracht dat te verkrijgen door de uit voerrechten steeds te verhoogen. De fa brikanten door de prijzen op te slaan, en sommigen gjaan daarbij' zoover, zooals in de staalindustrie, de houtbedrijven en de kiatoenfabrikantendat ze him jong ste verhoogingen reeds bijl voorbaat stel den boVen het bedrag dat gerechtvaar digd zou ïjn door den koers van tflen dag; Ten slotte nog iets teekenends betref fende 'den invoer. Er, wordt in Duitsch land over geklaagd dat er zooveel luxe-atv- tikelen worden* ingevoerd', getuige de volgende Waardebedragen Van enkele der in het eerste halfjaar '22 ingevoerde gjoe deren. tabak 21/2' milliard mark koffie li/2' fruit 1:2 jonge groenten 263 millioen nieuwe aardappelen 121 Wijnen 477 likeuren e.d. '272 sigfaren en sigaretten 73 Nu zouden we niet graag het den Duit sche socialistische toiaaen nazegden, dat groenten en fruit een luxe zijn in het aan [groenten zoo ar ine Duitschland. En al zullen de meeste dames dat wel be-i weren v!an tabak', ze Zullen met de jufan'- nen er wel taee instemjmen, djat koffie werkelijk geen weelde is in fllagen van zorgen. f Maar curieus is zekér dat groote bedrid "5 aan wijn en likeuren. Het is echter ge heel in overeenstemming met alle mede deelingen vian reizigers in Duitschland over de ontziaglijke Volte in de restaurants en qaf'é's. Verklaarbaar is het ook' alweer. Want een Duitscher, die de ervaring heeft opgedaan, dat het zuinig sparen van marken tot de dwaasheid leidt dat zijn spfaarduiten in zijn kast inschrom- pelen, heeft natuurlijk de neiging om ze dan maar uit te geven zoolang' ze nog de waarde hebben waarvoor hij' ze kreeg. Begrijpelijk is het echter wel, dat er stemmen opgaan die den invoer van zulke artikelen verboden willen zien. Het eenige lichtpunt is, dat ook de vele reizigers uit landen met Edelvaluta mee helpen die wijnen en likeuren op te drinken. En dat maakt het weer moeilijk den invoer te verbieden. DE ANTI-KEY. EN DE KABINETS CRISIS. Naar aanleiding1 van het bericht in de Residentiebode, dat de anti-revolutionaire Kamerclub zich had vefeenigd met het regeeringsprogram van den heer Ruys, verneemt de a.-r. N. Haagsche Grt. dat de A.-R. club als resultaat barer bespre" kingen te 's-Gravenhage en le Bazel eert aantal bedenkingen ter kennis van den' Kabinetsformateur heeft gebracht naar) (aanleiding' van het door hem' voorgestel de program. Deze opmerkingen houden hoofdzakelijk verband met de wenscheü v!an het program van actie van de partij! voor de jionjgste verkiezingen en met de vraag, hoe men geraken wil tot de g wilde bezuinigingen. Naar aan het blad ter oore kwam, zal! de heer Ruys in den loop dezer week ymèt de leiders der reciitsche groepen' confereeren over den inhoud van zijrt progtaln en de daartegen ingébrachte be denkingen. MINISTER HEEMSKERK. Naar De Tijd verneemt heeft de Minis ter van Justitie met buitenlandsch verlof den Haag verlaten. sm BE SAMENWERKING DER SPOOR. WEGÓRGANISATIES. Naar aanleiding) van het bericht, mel dende den grondslag waarop de samen werking tusschen de verschillende orga nisaties van spoorwegpersoneel wlasl tot sfand gekomen, deelt men aan de Maas bode het volgende mede: Het spreekt Van zelf, en van de DE MIDDELBURGSCHE CRT. WORDT DOOR VEEL ZEEUWEN BUITEN ZEELAND TROUW GELEZEN., EEN ADVERTENTIE IN DIT BLAD OVER VERLOVING, HUWELIJK, GEBOORTE, OF OVERLIJDEN, WORDT GELEZEN DOOR ALLEN DIE U KENNEN. Katholieke organisatie kan niet anders worden verwacht dat daden van ver strekkende beteekenis niet gesteld zullen worden alvorens, geheel in overeenstem ming; met de statuten, een wettig! besluit daartoe genomen zal zijn. Dat St. Raphael tot een beslissing! zal komen, welke voor een Katholieke ver- eeniging niet oirbaar moet worden igp-i acht, kan als uitgesloten worden be schouwd. OVERTOCHT VAN WERKLODZEN UIT INDIË. De sloomv.-maatschappijen Nederland en Rotterdamsché Lloyd verstrekken fa ciliteiten voor de aanvragen om overtocht van werkloozen, die naar Europa wen- schen te vertrekken, indien zij kunnen bewijzen, dat zij' tengevolge van de ma laise ontslagen zijn. UIT DE PERS. De spoorwiejgfm'per* 1 ij'k h e d e n. Het Utr. Dagbi. behandelt de vr welke in de spoorwegkwestie het eerst naar voren springt: moet van het, op zich zelf lofwaardige en noodzakelijke stre ven naar financieele verbetering van het bedrijf, het personeel de dupe zijn? Moet het tekort in de eerste plaats op het personeel worden verhaald? .Wie de vraag' vooral van clotaimercf- eele zijde beziet, is 'geneigd haar beves- tijg'end te beantwoorden. In het jaar 1921 hadden de spoorWé'gèn te kampen 'met een tekort van rond 33 millioen. De gezamenlijke personeel-uif- glaven bedroegen op de explioitatiereketi ningi f 129.585.000. Het totaal der exploi tatiekosten bedroég f 194.126.000. Dat 'wijst dus aan, dal ongeveer 2/3 van het totaal der exploitatiekosten voor perso.- neel-uitg!aven werden gebezigd. Zoo is er vergeleken mét 1920, een vermeerdering van loonen te constateeren tot een be drag ad f 35.919.000, welke vermeer dering voornamelijk het gev|Olg, is van de met 1 Januari 1921 ingévoerde loon regeling en voorts vrin de aanstelling van nieuw personeel, welke in 1921 in ver band mél de beperking' van dé diensttijj- dën moest .worden vöórtgezet. Verder valt er een sterkè stijging! te constateeren van de bijdragen aan de pensioenfondsen, hieruit voortvloeiende, dflt de maatschapr pijen Van 1 Januari 1921 af voor hare re- kéning hebben genomen de bijdragen ad 4 en 5 o/0 der bezoldiging, welke Voor heen van de deelgenooten dier fjohdserf Wérden jgeheven. Wanneer men nu de Waag stelt: boe kan er bezuinigd Wér den op andere dan personeel-uitga ven, dian moet men eerst weten hoe groot die uitgaven zijn. Zij 'bedroegen voor 1921' rond 65 millioen. Uit de mCdedeelingten, voorkomende in het verslag van dat jaar klan men afleiden dat op brandstoffen en op onderhoud Van den wégi een 15 millioen te bezuinigen valt. De niet-per- soneel-uitgjaven Worden dan terugge bracht op 50 millioen. Nioigj T8 millioen zou flus op die post mtoeten worden gje-it 'Vonden, Wilde men komen tot een üekkïnjg Van het tekort, zonder het personeel té treffen. Het is de groote vraagt of ida,t kan. Het kap wél, zegjg'en de organisaties; Want hét spoorwegbedrijf is te duur en le omsl|aéhti;g ingericht. iMen acht den fiüancieelen grondslag van het spoorwegbedrijf niet gezond, -om dat aan de spoorwegen bij wet en over eenkomst verschillende dienisjén zijn op gelegd, waarvoor dat bedrijf abSoluutl niets ontvangt. Zoo p, m'. het postvervoer waarbij de spoorweg dagelijks een gjroot Eaosi'. „MAAR VROUWTJE, ALWEER EEN NIEUW TOSLETJE „WELNEEN, ALLEEN MAAR GETWIMKT." JwinK verschafte haar ae mooie nieuwe kleurdie zij al zoo lan^ had willen heb_ - bendoch maar steeds niet had kunnen krijgen. Verkrijgbaar in 24 kleuren. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ. VLAARONGEH Fcthribariien van ezi ZiUDt (Intfez, 32), - 1 De ontwikkeling was minder duider lijk, ttiéar gelukkig langzaam. Vriendschap kWelt zich niet met vragen; ze overlegtt ook niet, of ze Wel verstandig te werk 'gaat of terug ontvangtt. Ze is slechts een hoogere trap van belangstelling, die enkej wenscht te weten, terwijl zij! verlangt te voelen. Toen Kinclaid het tot die hiooge temiperatuur had gebracht, voelde hij) zich iu het eerst niet opi zijrt gém'ak. Het begon eigenaardig, hij' was thuis gekomen, vroegér dian gewoonlijk, en de dames Waren zich aan het klaarmaken voor een Wandeling. Er was Iets, waar zé samen op. af zouden gegaan zijn, maar nu zou ze het alleen doen ,z'eide ze. H\j lag achterover geleund in een makkei- lijken stoel en sloeg haar gade, terwijl ze sprak met zijn méeder, nam' waar haar snelle Wisseling van trekken. Toen dit w|as nu wel de onbéduidendste klei nigheid, die zich denken laat, trok' ze een speld uit haar haar en knoopte daar mee haar handschoen vast. En, terwijl Jiij' haar zoo gadesloeg, Flel het hemi rap!, dat zij' toch iets bijlzénder liefs, over zich had. Zijn blik verwijlde bij de zacht- 'gebogen lijnen van haar gestalte, dé bUir ging van haar arml, de houding van haar hoofd en den schoenen vorm! vian haar oor en nek'. En dit alles was nu voor het eerst, diat hij1 hel opten'erkte. Op een maal werd hij' getroffen door' de bek|of- ringvan haar sekse. De bewondering duurde geen tien 'ster conden en eer hij haar Weer zag, dacht hij' èr nqgi maar eens heel vluchtig aan terug: Maar de ontwikkeling was' foe gonnen Bij zijn volgënd foezéek' lette hij opr Zettelïjk op die schoonheden en ziag zé ook. En nu de bewondering ditmlaal met voorbedachten rade Was, duurde ze opk langer. Telkens en telkens keerde zie Weer. Hij ontdekte nieuwe bekoring! in het eenvoudigste dat ze deed, en vond! er, een bijzonder genot in met haar te spre ken. Misschien was het niet goed gezegd, dat de ontwikkeling een afname van ge not beduidde: in die allereerste periodje wtas f zéér gelukkig. De boog van een kind is maar zoo'n stuk speelgoed, dat de steek van den pijl ons slechts aan- g'enaam prikkoït en de prik' al lang is e er We iets merken Vpn het vergif aan de punt. J'a, Kincaid Was verwonderlijk [gélukkig in de Wording Van zijn liefdé voor Miss Brettan; het deed hem1 gloed Gedachten aan haar vielen hem in, ten- wijl hij 's avonds op zijn kamer zat. Het ongezellige vertrekje w|as getuige van alle phasen van zijn hoop en zijn twijfel. Hijl had geen vertrouwde oml deelgenoot te mlakcn. Hijl zou, nooit van dat vreemd de, nieuwe ding hebben kunnen spreken, diat hèm zoowaar overkomen was. In stilte zlat hij dus aan haar te denken, zich lafvTagend, of God het haar zou! willen ingeven, dat zïj; voor hem voelen ging; iafsmeekeud, in allen ootméed, |ó[f het niet zóó beschikt kon worden, diif hij eens de geliefde vrouw in de armen 'mocht sluiten en haar de zijine moloch f noemen. Hij zou niet in een positie wéz'en, om haar weelde te bieden; en gédurende een piaar jaar kon hij1 zeker in 't geheel niet trouwen, maar dan zóu hij' haar in ieder geVal toch wel tevreden kunnen stellen, en )als hijl er aan dacht, Wat zijl voor hem van het leven kon maken, dan verscheen er een glimlach op zijrt gelaat. Het slalaris dat hijl van zijrt ambt trok. Wjas niet bijzonder r uim', maar zijln moe der hoefde hij: niet financieel te steunen aantal postrij tuigen vervoert, tol een be drag van eenige millioenen, welk bedrag niet in de rekening van het spoorwegbe drijf is terug! te vinden, wiaarblij! Lokalitei ten aan de perrons beschikbaar worden gesteld, het telagr,a,afverkeer, waarbij kos teloos telegraafmateriaal wordt vervoerd! voor het rijk. Naast de lasten welke het rijk aan dé spoorwegen opléget of waarbij de spoor wegen door ongunstige overeenkomlsten met het rijk gébonden zijln, Wordt er ge wezen op de groote onbillijkheid, d|at de spoorwegen gedwongjen wérden den weg, waarover ze rijden, te huren, te bewaken en te onderhouden, terwijl1 de weg!, wiaar- over andere vervoermiddelen ,als auto's' zich bewegen, niet door de exploitanten dier vervoermiddelen, maar door de over heid wordt onderhouden. Ook de waterweg wordt, in tegjenstellinjg tot de spoorW., kosteloos! beschikbaar ge steld, alles wat er aan onderhoud', groöte ren diepgang) en verbetering van beton ning' en foéfoakening plaats hééft, ge schiedt op kosten der overheid. Bedenkt mén hierbij nu, dat in de oorlogsjaren, un verhand mét de kolénbesparing, het goe derenvervoer kunstmatig naar, den water weg is gedrongen, welke mén thans, in tijden van duurte, tot schade vian de spoor wegen, 'béven die spoorwegen verkiest dan igaat men eenig inzicht verkrijgen in de factoren waardoor het tekort Mf de spoorwegen méde kan zijn beïnvléed'. Het blad stelt ten slotte in het licht dat vóór den oorlog het spoorwegperso neel' een voor dat verantwoordelijk bé- drijf hoogst onvoldoende loon ontving, on danks de omstandigheid ,dat aan het spoorwegpersoneel indertijd vian regee- ringswege positieverbetering! in compen satie voor het stakingjsyerfotod was1 toege zegd. Eerst in 1921 trad' een belangrijk© zoodat hij het grootste deel van zijn ho norarium' op zij, kon leggen. Over een paar jaar zou hij wél in staat zijrt een huisje te koopen en ojok taocht hij wel verwachten, door de in troducties die zijn werkkring' hem 'nu bezorgde, dat hij een particuliere practijk zou kunnen vestigén. In het eerst izotL het dan wel een beetje bénauwd Voor haar zijn, maar dat zou zé wel voor hexrt over hebben, als zé dol 'was: op hém, „Dol op hem!" Zij! dol ép hemi Zou dat mogelijk kunnen zijn'? vroeg hij' zich zei ven af. „Miss Brettan „dol op hem"? Zijl wps zéo kalm!; zéé béz'adigd. Ze leek hem nu nog op zoo'n heelen afstand, nu hij haar Voor zich verlangde. Zou! het er wiaariijk nog eens van komen, dat die vr'ouW, die hém tot nog foe slechts vriendelijk de hand had gedrukt, ééns! Iwéorden van liefde tot hem zfoid fluister ren en zbu spreken van„Mijd man!" Hij Wörslelde lang met z'ijtn teederheid; toen kw'am te twijfel weer hij' hem! boven. Ze had het im'mérs g'oed, zooals zé 'lijet nu had; er werd voor haar ge," zérgdzé had geen financieele Kwel/ lingen meer. Had hij! dus wel het recht haar te vragen, dat betrekkelijk makkelij/ ke leventje op te geven voor het mjqeijf lijk 'bestaan aan zijn zijde, gekweld door' de zorgen v!an een wisselvallig in'koment Dfln bedacht hiji weer, dat zé patiënten in huis konden nemendat zou liet inkor men vermeerderen. En nu, whs zijl ah hankelijk; als ze met helm] troulwde, zén zë haar 'eigen meesteressé wezen. Hijl overwoog het v)oor en tegen: Hij! w^s jgeen jongen meer, die het aehteloozé van de zelftoégevendhéid -betitelt mét den verheven naatul van „vurige liefde". Lanjg en zorgvuldig overwólog) hijl de argumen ten Van 'beide zijden. Als hijl haar vroeg!, oml de zïjrte te worden, dan zon dit wer z'en in de overtuiging, dat hijl ér haar géén kKVaad mee deed. Hij! begreep heel góed, hoe licht hijl zich kon misleiden in deze en zich overtuigd Kon voelen, dat het feit alleen, dja|t zij' in betrekking was, een huwelijk al een vooruitgang voor haar zon zijrt; 'of zé nu méér óf tninder goed trouwde. Hij! overlegde do raadzaamheid voor haar, oml zijn liefde te bézitten, even nauwjgézét of hij al zéker wa-s dat hij de hare zou ontvangen. In iéder geval zou hij niet bij! ingeving handelen en misschien haar leven ben derven, door 'géén geduld te hebben haar op de hoogte te brengen Van zijn gevoel? lens, eer hij' het goed met ziehzelven eens Was, of hij feitelijk wel met zijrt verklaring te voorSchijrt mócht treden. 1 1 -&S3ÏA

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1