FEUILLETON, Vrijdag IS Augustus IBJill® £88* Jaargang BINNENLAND. Zuster Brettan's Liefde. UIT STAD EN PROVINCIE. KERKNIEUWS. WAT IN UW FAMILIE GEBEURT, INTERESSEERT OOK UW KENNISSEN - BUITEN UW WOONPLAATS. PLAATS DAAROM UW FAMILIE-BERICHTEN IN DE MIDDELBURGSCHE CRT. o. 194 Ml DO El Abon&ementsprqs per kwwtaal: Otp de buitenwegen om Middelburg^ ea mor de andere gemeenten pBr post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlisaon- fen 2.30; weekiabonnementen In Middelburg 15 Sent per week. Advertentièn: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeellngen50 OBnt p. regel. Bij abonnement veel Lajger. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f 2.10, elke regel soleer 80 cent. E-lelne advertentièn niet groe ier dan vijl regels druks en waarbij ie aangegeven, dat zij in deze rubriek nadoe len geplaatst worden, 85 cent bjj vooruit te taling. Advertentièn onder brieven of Bevragen bureau dezer courant 1® cent «tra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Adfvertentlén mloefcen, willen ze neg üj ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ESJF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Pöst-, Cheque- en Girodienst onder hl. 43255. gïstrfljtievechten ginjgen weer achteruit. Vergeleken bij de opbrengst in de eerste zeven maanden van het vorige jaar ble^ ven de beide middelen 2 millioen en 9 millioen achter, en de dividend- en tantiè- mebelasting bijna 6 millioen. Ook de Achteruitgang van het statistiekrecht met drie ton is geen gunstig verschijn sel. Alleen de stijging wan de loodsgelden spreekt van betere dingen, want er blijkt een geringe toename uit van de scheep vaart. f DE BEWEERDE GELDVERSPILLING AAN KOLONIËN. De Residentiebode blijkt veel te veel gezegd te hebben over geldverspilling aan het Dep. van Koloniën. Een persoonlijk bezoek heeft het blad overtuigd, dat 'de' muren niet gewit, maar wit geschilderd zijn, dat alleen een klein stukje gestup cadoord moest w|ordenen dat de lokalen die betegeld werden, oorspronkelijk ar- chiefkiamers waren, die nu voor bezuini ging als werkkamers waren ingericht, en toen, om ze gerieflijk te mlaken niet tegels werden versierd. DE KABINETSCRISIS. Be Residentiebode verneemt dat de twee partijen, die zich met het ontworpen regeeJingsprogtram1 hebben vereenigd, de Katholieke en Anti-Revolutïonnaire pgr- tïj ztiju. Het antwoord vain de Christ.-His- torisdhe partij werd zeer waarschijnlijk gister verwacht en zou ook niet afwijzend wezen 1 f Hiermede is echter,het einde van de crisis nog niet genaderd, maar treedt de-, ze een nieuw stadium1 in. Wanneer van de drie rechtsche partijen een gunstig antwoord op het regjeerings- progjrwm is ontvangen, zal' de formateur dit apn zijn ambtgenooten voorleggen en dezen gullen dan bteslissen of ook zij dit program kunnen onderschrijven en de (uitvoering! daarvan met hun verantwoor- deïijkheid willen dekken. Eerst na 'afloop van deze besprekingen ten met eenige zekerheid gtezegjd' woi'den, welke ministers al of met zullen aanblij ven en ook dan eerst zal de formateur aan H. M. kunnen berichten ,of hij de opdracht al dan niet aanvaardt en, indien wel, wie zijn medewerkers zullen zijn. De zegsman van het M'ad deelde ook mede, diat het tot nu toe gevolgde subsi diestelsel geducht is herzien, terwijl ook andere uitgaven, hoe dringend noodzake lijk Üie ook waren, voor een groot deel zijn gesnoeid. Het vérhaaltje van „Het Handelsblad", •ï'sof de formateur en de geheele rechter zijde w»s gezwicht voor den heer Co lijn verwees deze zegomjan naar het rijk der verdichtselen, zooals volgens hem wel spoedig zou blijken. 1MB STAND DER GELDMIDDELEN Fr is geen reden om ons bijzonder te verhengen over het feit ,dat de Rijksmid delen in Juli 1.3 millioen méér hebben op gebracht dan In Juli van het vorige jaar. Wanneer we er alleen de onbetrouwbare successierechten aftrekken, die deze maand 1.3 millioen meer opbrachten dan slaan we reeds gelijk. En als; we dan re kenen dat de inkomstenbelasting, die ook ruimt een millioen meer opleverde, nog altijd een weerspiegeling' is van de inkom sten van '20, dan ziet het er al' heel an ders uit. En voor zoover deze miaandtabel een barometer is van 's lands welvaart zijn de cij/ers niet gunstig. De zegel'- en re- Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch van LEONARD MERRICK. door E. H. (NadTuk verboden). o 30). Men had zoowat een twintig minuten noodig, om' van „Taburmus Lodge" het strand te bereiken; de weg daarheen leidde langs paden, die particulier eigen dom waren en waarvan de laatste een euve| was, die de oude dame bijzonder vermoeide. Had mien den topt van dien euvel bereikt, dan was men meteen aan e *mdpunt van de woningen van- de meei-gegoeden en lag' er hier en daarnoti maai een hutje verspreid met een ver waarloosd grasperkje er voor en waar eempjaar banken op stonden en die af helden naar het strand, waar de golven tegen de keisteenen klotsten. Ondanks die kaalheid, of misschien juist daardoor, - vond Mary dat een heerlijk plekje. De rust trok' haar aan; de zee 'heeft zoo'n Uit Middelburg. Er is verlof gevraagd voor de neer lating van den duiker voor de water leiding in het kanaal alhier op 29 Augustus. Door sterke grondvloeiing heeft liet maken van de geul meer tijd gevor derd dan waarop gerekend was. Uit .Wiaicheren. - Toen Woensdagnamiddag hel: zoontje van den landbouwer K. D. te Bigge- kerkfe bezig was met naar bet tand te rijden gingen zijn paarden op hol waarhij. hij het ongeluk had van den wagen te slingeren, met het gevolg dat hij een ga pende hoofdwond bekwam. o Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Bij Kon. besluit is toegekend de aan de Orde vjan Oranje Nassau verbonden eeremtedaille in Zilver, aan den heer B, Knieriem, goud- en zilversmid bijl de 'firma' Fabëry de Jonge, te Goes (bïji bevordering). De heer Knieriem is 70 jaar onafgebroken bij' genoemde firma in betrekking. Uit T.holen. Te O u d-V ossemeer is door de scKerpschuttersver. „Koningin Emma" in-t gevolge de Hinderwet, toestemming ver zocht tot het mbken van een schietbaan aan den Noordkant van den dijk tus- schen de polders Volgelsiang en Leguit. o Uit ZeéiBwsch-VIftamteceii iWi T>„ Woensdagmorgen, 16 Augustus, is een begjin gemaakt mtet het uitzetten "der nieulw' laan ,te leggen tramlijn van Breskens over Groede, NieuWvliet, Retranchemtent. naar Sluis. Voor hèh die in ileze streek Wonen of zlakeh hebben is ëën spoedige tot sfjandkbmïn'g gëwenscht en wórdt zulks dan ook met verlangen tegëm'oet gezien. HET MARKTEERST. „Wat is het toch druk geweest", deze woorden zijn ons gisteren herhaaldelijk toegevoegd doior bekenden, wel een be wijs dat het bijzonder is geweest, het kwam dan ook van alle kanten en het 'bleef des middags toestroomen inzonder heid Van uit Vlissingen, de tram moest versterking ontvangen om allen te ver voeren, die naar Middelburg wilden en tot lang na dat de Marktkooplieden had- dén ingep|akt, gingen stampvolle trammen naar de Scheldestad ter,ug. Bij informatie deelde de directie ons hedenmorgen mede; dat totaal 7280 per sonen werden verVoerd. Ter vergelijking herinneren wij er aan, dat op tweeden en derden Pinksterdjag van dit j,aar resp. 941U en 10057 personen werden vervoerd maar toen trokken ook de Middelburgers naar Vlissingen en Souburg, terwijl nu het leeuwendeel der vervoerden Middel burg als doel van hun reis hadden. Een schatting van 5000 personen, die gisteren onze stad bezochten, ko'mt ons' niet igewjaagd voor. „Zou dit nu werkelijk komten door dien reclamedag op de Markt"? werd ons ook gevraagd en wij meenen dit aldus te moe ten beantwoorden: „Wij zijn in het hartje van liet vacantieseizoen, vandaar het on gekend groot aantal' buitenlanders, maar het drukke bezoek uit Zeeland en zeker dat uit Vlissingen is1 voor een zeer 'groot deel' tè danken aan dien recla'mtedag' en daarom mogen de neringdoenden dank brengén aan den Marktbond, die het ini tiatief daartoe nam', want wij hebben zelf kunnen waarnemen dat het café's en restaurants en ook_ vele winkeliers giste ren zeer goed is gégajaai. Toevallig waren wij, doordat we de jury en het 'bestuur moesten opzoeken in de gelegenheid de 'Markt van af de bovenzaal' van „de Eendracht" te over zien en eerst daar kon men zien, dat om zoo te zeglgen alle tussfchen en rond de kramen nog opengebleven ruimte zwart was van de menschen, al taag dit zwart alleen figuurlijk worden- verstaan, want er was juist een groote Mëiiggchakeering1 in die Wenschenmas'sja, en geen wonder, want naast de boerinnetjes mtet hun hel der witte mutsen 1 iepen daar de vreem'dë dames met alle denkbare hoeden en mutsen, met japonnen tot in de gedurfste kléuren toe. Tegen vier uur verlieten de vreemde lingen de Markt en omgeving om de terugreis naar de Bellgis'che badplaatsen te aanvaarden, maar het falteef druk op 'dte Markt zelfs tot dat de kooplieden moes ten gaan inpakken om1 tijdig hun trein te kunnen halen en zachtjes aan ver dween de eene fraaie étalage na de an dere en kon mten voor de kooplieden al- ,een betreuren/, dat zij zooveel werk hadden moeten doen voor enkele aten. M.var wij schreven hierboven, dat vj het bestuur en jury waren gaan opzoe ken, deze ware ifnog bezig aan het bij elkaar voegen der cijfers ,waut door ieder der heeren: Van déri Hooft, Leijnse en Mulder, waren aan de ongeveer 120 meidedingenden cijfers gegeven voor éta lage, reclame en versiering, volgens de schaal van 1—10, en deze cijfers moesten nu tij elkaar worden geteld, wat natuur lijk ook weer eenigen tijd in beslag nam. Het wjais dan ook tegen half vijf toen de toekenning der prijzen kon plaats heb ben en bleek', dat dë heer G. Polderman utï Middelburg het hoogst aantal punten hid behaald en daarom' recht had' op hel Eerekruis, dat de federatie van Markt koopliedenvpreenigjng'en in Nederland' bte schikbaar had gesteld. Voor' de overige prijzen moesten de exposanten in twee verdeeld Amsterdam'; voor versiering eerste wed. Ver.öaanderd Tilburg, tweede S. Koi'per, Amsterdam; Voor de 'blóemenétalagës werd bestemd de Dog' gisterenmiddajgi 'door den héér P. Minder beschikbaar gestelde verguld zil veren medaille, welke werd toegekend aan J. C. van den Broek van Middelburg. Toen deze uitslag vast stond werden de prijswinners opgezocht en kWamë.a ook zij op de zajail', waar de heer Leijn se wees op de moeilijke taak, die de jury had gehad door de vel'e miooie éta lages en de groote verscheidenheid van artikels. S'pr. wees Verder op het groote succes van dezen 'dag' en hoopte dat men het zal voortzetten, want de Markt is, spr. weet dit als winkelier, ook v.an groot belang' voor de winkeliers. Nadat tie uitslag onder groote instem'- ffiiag der 'aanwezigen was mtedegjedeeM, reikte de heer Mulder eigenhandig zijn medaille aan den heer van den Broek pit, de overige médailles en de diploma's zul len volgende week Donderdag worden overhandigd. De heer M. de Goeije, voorzitter Van de federatie dankte namens de prijswinners' en de overige 'deelnemers de jury harte lijk voor haar zwaren arbeid, de pers voor haar medewerking en hoopte, dal deze goed geslaagde proef een aansporing mogè zijn op dezen weg voort te Spr. eindigde met een „Lang Iteve de stad Middelburg", waarmede de aanwezi gen ten volle instemden. De jonge Marktbond „Eendracht maakt Macht" heeft bewezen wat het werken naar dezen spreuk vermag en kan met groote tevredenheid op den dag van gis teren terugzien. Het weder dreigde wel, een enkele maal te verzuren en daardoor het feest in de war te schoppen, maar telkens brak de zon weer door, zoodat ook deze 'belangrijke factor, gezien het karakter van dezen zomer, niet tegenviel'. Niet onvermeld mag ook blijven, diat de jury laan den koöpinan, die het langst n.l'. 32 jaar de Middelburgsche Markt be zoekt, den heer H. van Braaisem', een bloemenhulde en rookloffer bracht. (Enkele punten uit dit verslag meldden wij reeds heel' in het kort in ons vorig nummer onder „Nagekomen Berichten"). ■roepen worden en wel Mid delburgers en niet-MiddelburgCrs, teUwijl de bl'oemenkooplieden afzonderlijk wer den genomen, gezien hun artikel, dalt zich zooveel makkelijker dan andere vojor een mooie étalage leent. De uitslag voor de Matidelburgs'che kooplieden was: voor étalage eerste 'prij^ :J C. Merk', tweede H. Albterge; voor re clame, eerste prijs P. Ssnderse, tweede J. Kièboom- en voor versiering, eerste prijs J. C. Hondsmerk en tweede F. de Mole naar, ba loting met M. Fie&ten, die even veel punten hfjd'. Van de niet-Middëlbiurgers waren prijs winners voor étalage eerste A. PoUcelein, Amsterdam', tweede L. J. Barzilay Co., Amsterdam(&; Ivoor recllaime eerste Ph. Stibbe, 's-HertogenbosCh, tweede S. Kuijts In de vergadering van kerkvoogden en notehtelen der Ned. Herv. kerk te Kapel'le werd o. m1. besloten den heer W>. K. C. Schrier te verzoeken de func tie van kerkelijk ontvanger alsnog te wil len aanvaarden. De heer Schrier bedankte destijds alk notabel en als kerkelijk ontv. en heeft thans deze functie bij hernieuwing aan genomen. ONDERWIJS. Aanpassingsvermogen voor iedere ges meed sstemming, dat men in haar nabij heid vreugde en leed nog ééns zoo jsterk voelt. - Dikwijl» verlangde ze er naaf, dat ze daar toch eens alleen mocht gaan, otmjzich in de murmelende kalmte over te geVen ,aan ongestoord gepeins. Van dep dokter zagën ze maar weinig!. Nu en dan kWalml hij' eens een uurtje over ën in 't eerst trok Mary zich bescheiden terug, om niet hinderlijk! 'te zjjn 'bij' een vertrouwelijk onderhoud vlan moeder en zoon. Maag, Mrs. Kincaid zei,, dat dit volstrekt 'niet noodig was en dus! bleef ze er in het vervolg bij'. Ze had geen kans gezien, om eens (al leen uit te gaan, eer ze Al drie maanden in haar betrekking was; en o'p den mid dag, dat Mrs. Kincaid haar vroeg', of ize er ook op! tegen had, om' een roman te gaan halen in de bibliotheek', daar ze het meisje op het oogenblik niet missen kon, klonk dit Mary als muziék' in de ooren Het verlangen om de „Éra" eens te zien en zich te Vergewissen Van het Ver blijf v,an Carew, wias den laatsten tijd zóó sterk in baar géworden, dat het haar nu "haast voortdreef met koortsachtigen haast. Ons bericht in het nuihfmfer vjan Igjister over het sljagëh van den heer jhr TS. O. 'de Casemtoroot, Voer het exa men Van surnumerair der belastingen betrof, niét den heer de Casembroot, alhier woonachtig. De voordracht ter benoeming van een onderWïjlzer aan de openbare school voor lager en meer tl. Lageronderwijs té Zierik/ee bestaat uit de hëerënt. J. Van Hiéle, onderWüj'zer të Nieuwerk'erk (DuiveMhdj; 2. P. J. Cafmëjoöle; 3. J. Van Holthuijzen, beiden ondterwij'zer te Middelburg. Geslaagd te s-Gravenhage voor het examen Fransch L.O. imej. P. M. Ai. Lijppens, te Z u i d'fd o r p e. Als opvolger Van dpn üëer J. Wi. Goldschsmitz, tegenwoordig hoofd derR. A. J. P.'s Va- fflille-tréiae- pudding met den heèrlgken Vanille-Room- amaak, 20 cis. per pakje met A. J. iP.'s Frambozensaas k 7'/, ets. per pakje. (Ingez. Med.) K. Jongensschool te St. J(an'steen is benoemd de heer W. Blomtojaert, thans onderwijzer aan de R. K. school te Kloos- terzande. (Zei.) iJSjliöfi jo;«1 LANDBOUW. t— De N.V. Zuid-®eveIjandsche Fruit en Cultuur Mij. dir. de heer A. J. van I.iere te Ka pel'Ie heeft weder een 60 personen voorloopig aangenomen. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Nader verneemt het Persbureau V.D. d:at de termijn voor afstempeling van Roemeenschë staatsfondsen toch nog ver lengd is tot 24 Augustus' a.s. o Yersilag van de Kamér van Koolp'hjande 1 te Vlilssingen. In het verslag van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Vlissingen oVer 1921, wordt gëzegld, diat boewei het af- geloopen jaar nog' niet g'ezegd kan worden gunstig te zijn geweest, daar de gevol gen v'an den wereldoorlog] zich nog steeds doen gevoelen en nogj langten tijd merk baar zullen blijven, 1921 niet ongunstig is gjeweest voor Vlissingen. Er kón ge lukkig getuigd worden Van, hoewel lang zame verbetering van den toestand van handel en industrie m de gemteente. De zeescheepvaart nam' eenigerm'ate toe, ter wijl de binnenschipperijl iets minder le vendig was dan in 1920. Voor de Kon. Mij' „De Schelde" is het jaar gunstig geweest. De Maatschappij' Zeeland" had nog met verlerlei moeilijk heden te kampten. Het visscherijbedrijlf wasi minder winst gevend, doordien minder hooge prijlzen voor visch en garnalen iverden bedongen. De Marine neemt een groot deel van üe 'beschikbiare ruimte in de binnen- en bui tenhaven in beslag, totda bij' ijd' en wijle een nieuwe Marinehaven aan de buiten haven zal zijn gebouwd. Het werk! in het bouwbedrijf bepaalde zich uitsluitend tot de woonhuizen, die door de ver eerdé □g „Gemeenschappelijk Belang" wor den gesticht. Particulieren lieten echter weinig of niets 'bouwen ondanks het gebrek aan Woningen. De fabriek „FijhWerk" kon geregeld doorwerken. Inzake den binnenlandschen handel wordt medegedeeld, dat de artikelen van in- en uitvoer Vrijwel dezelfde 'bleven. Betreffende het havenbedrijf wordt me- Ze stak het tusstehenliggend kerkhof over, liep vol ongeduld de Hoopstragt door en aan het stationsrboekënsttallétjé kocht ze toen een laatste nummer. Met moeite weerhield ze zich, o'mf het op; het perron al in te kijken, maar, daar ze lie ver het onderzoek in stilte deed, wist 'ze zich nog te bedwingen tot ze het laan tje was ingëslagen naast het station. Ze dacht wel niet, dat het gezelschap zoo lan,g op tournée zo,u zijn, maar in ieder geval zou de courant haar wel vertellen van zijn doen en laten. Het eerst keek ze de kolom na onder het hoofd: „Op reis". Maar, zooals ze wel vermoed had, kwam de naam van „The Foibles" daar onder niet voor. Zou het 'gezelschap hee- lëmgal uiteen zijn, of hielden ze epkel vacant ie Daar viel haar oog op een advertentie Mr. SÉATON CAREW', heeft de leiding! Van de tournée Van 'Miss Olive WestLand' op 4 Aug. Zie pagina „Gezelschappen." Ze waren dus getrouwd! Uit het stellen van de advertentie bleek dat wel. Hijtrwas baas over haar kapitaal en rustte in haar armen. „O", prevelde ze, „wat heeft hij oVer mij geloopen, die manOm der wille van twee drieduizend piond; ja, enkel om der willé V'an haar geld! Zé zocht naar de bedoelde advertentie, maar de paragrafen liepen voor haair gezicht in een en het dpurde lang, eer ze ze in het oog kreeg. Ja, daar was ze: „The Foibles of Fashion", opende haar ré pertoire in Augustus met „Caïnillê". Ze lachte bitter. Hij' zou Armand spelen; dat had hij altijd verlangd: nu kon hS| het dap ook doen I Onder de leiding van Mr. Seaton Carew. Ariisten wordt me degedeeld, dat het gezelschap voltallig is. Alle schrijven richten tot Mr. Seaton Ca rew, badliótel Bournemouth. „O, Godl" De gedachte sneed haar door het harte, dat, terwijl zij daar gebreki had zitten lijden op haar achterkamer, hij Miss West- land het hof had gemaakt; in de uren, dat zij' het ergste geleden had, had hij zich gekleed voor zijn bruiloft.En nu, ter wijl ze daar stond, geheel verplet door! het bericht, fluisterde hij die andere vrouw van allerlei 'lieftaligheden in het oor; noemde haar „Olive" en kuste haar. Mary's borst zlwtoegde; het leek haar, dat ze de kracht niet zou hébben oin' haar Straf t,e dragen. Had hij' niét snooder gezondigd dan zij En wat zou nu, maar 'de prijs zijn, dien hij er voor të be talen had? Op z'n mooist missJchien nu en dan wat ontevredenheid met zich- zelven. De wereld zou het hem (niet kwa lijk nemen; Zijn misdaad was hem 'alreeds! vergeven, doordat een fatsoenlijke vrouw hein haar hand geschonken had. In haar oogen was Mary natuurlijk een avontu rierster, die vlan zijn zwakheid genoten had, tot de heldin ten t ooneele verscheen om hem' op te eischen. Hoe makkelijk kqn je ook heldin zijn, als je een paar duizend pond kon bieden voor een trouw ring! Hoe makkelijk kon je voor een avon turierster uitgemaakt worden, als de man nen zoozeer prijs stellen op hun naam! en hun eer zoo kwistig! vergooiden! Ze liet het 'blaadje liggen, waar hef lajg en ging met loome schreden naar de bi bliotheek. Toen ze daaruit kwam', ont moette ze dokter Kincaid, op weg naar The Lodge. Hij' was zeer ingenomen mef deze ontmoeting, die man voor wie vrou wen slechts patiënten waren geweesif, maar die op het laatst al een paar mlaall had gevóeld, dat het niet onaardig was om' eens te sprekten met Miss Breftan en die het aangenaam in de ooren klonk, om haar antwoorden te hooren. fWbmi xeevbtyd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1