FEUILLETON. No. 193 OonderoLag 17 Augustus 1925&® 103e Jaargang BINNENLAND. Zuster Bretfan's Liefde. UIT STAD EN PROVINCIE. Uit Middelburg. Uit Zeeawscfc-VfafiiiiaiBfRen Ml 15. EEN PROVINCIAAL BLAD ALS DE MIDDELBURGSCHE COURANT BEHOORT IN IEDER GEZIN TE BLIJVEN. LEEST GE HAAR MET ANDEREN SAMEN, DAN MOET ZIJ WEER DE DEUR UIT VOOR GE HAAR GOED GELEZEN HEBT. Abonnementsprijs per kwvtaal: Of; de buitenwegen om Middelburg, en jjöiw de andere gemeenten p«r past t 2.50; vaar Middelburg en agentschap Vlisnjn- gen f 2.30; ijveekidaonneeoenteu in Middelburg 18 tent per week. Ad ver ten tién: 36 cent p. regel, ingezonden Mededelingen: 50 c«nt p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer £0 cent .Kleine advertentiên niet groo ver dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ken geplaatst warden, 85 cent bij vooruit- betaling. Advertentièn onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor pooi per stuk. AriKertentièa moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALE ELF- san ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bSjj den Rost-* Chequer en Girodienst onder no.. 43255. DE RIJKSMIDDELEN IN JULI 1922. Be opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Juli 1922 bedroeg f 41.323.732 tegen f 39.238.158 over c<e maand Juli 1921. Bet een twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt t 35.890.083. Wjj laten hieronder volgen de inkomsten over de zeven maanden van 1922, vergeleken mest dae over Juli van 1921 Middelen. 1922. 1921. Gttondbeiftst. t 10.824.386 t 8.587.862 Fersonee;. 7.136.392 8.167.670 InkomBteitb. 78.699.412 71.009.773 I>ïv. m Taut. 7.045.463 13.439.497 Vtrmog.bel. 10 178.603 10 054.693 Bulkt; 23.947.515 21.458.595 Wjjn 1.313.276 1.000.991 Gedistilleerd 34.377.663 32.613 716 Sout J 797.686 856.170 Bier 2 384.994 2.129.139 ti68ib.CC*. 5.325.213 6.831.253 Bel. speels. 44.086 44.623 Zegelrechten 10.335.561 12.077.300 Eegistr&toe: 11.929.086 20.826.209 Successie;. 28.826.083 17.956.883 Invoerrecht, 22.139.885 21.222.906 Goud, zilver 515.460 483.861 kssft&ilcon 636 547 Statistiek;. 1.945.195 2.205 579 Eomeinen 1.108.998 1.079.708 Staatsloterij 417.362 414.652 Jacht, vissen. 194 599 206.080 Loodsgelden 1.614.231 1.322 902 M|jnrecht, 358 980 260.802 Totaal f 256.455.676 f 254.251.421 Ace. op tabak t 812.889 Be 'opbrengst over de maand Juli ''22 der oorlogswinst- en verdedigingsbelastingen was i 1.098.022. De opcenten, geheven ten bate van het Leeningaf'onds 1914, gaven over Juli een op 'brengst van f 11.432.288. TIET MARKTWEZEN. Het Mark!tfeesjt vlan heden. Over „Het Marktwezen", zóoals het zich tegenwoordig ontwikkelt, is dioor den heer R. J. Koopmeiners uit Apel doorn, oud vice-vjoorzitter der Rotterdam- Geautoriseerde vertaling naar he< Engel sch van LEONARD MERRICK. dioor E. H. (Nadruk verboden i. 29-) .11; i Ze r eisden tweede klasse en eerst bij' een halte aan een tusschenstation wer den ze gestoord in hun eenzaamheid. Een groote vrouw, overladen met pak ken en zakken, trad de coupé binnen, en blijkbaar behoorde ze tot de Soort rei zigers, die een ritje met den trein be schouwen als een uitstekende gelegen heid, om eens extra te festijnen, zoodat het waarnemen daarvan op z'n minst zoo interessant was, als het uitzicht daar bruten. ]w6 uur ^-ter, toen de trein ophield m VVestport, keek Mary in spanning uit. flel was een alleraardigst nieuw en friseh stationnetje. Onmiddellijk vielen in het oog een vriendelijk kronkelpaadje en een villa met een nood dak. Zacht klokgelui klonk over de weiden. Ze hoorde iemand dichtbij zeggen ,boe hij dacht, dat bet voor den dienst v!an vijf uur was. sche middenstandsvereeniiging prae-advi'es uitgë'bracht voor het congres van den Middenstandsbond op 6 en 7 September a.s. 'te Zwolle te 'houden. Door het Bondsbestuur Was den heer Koopïneiners Opgedragen le te geven een kort historisch overzicht over helt ontslaan der markt en haar verdere ont wikkeling en 2e te belichten'Het huidige marktwezen gezien van het standpunt van winkelier, marktkoopman en markt* bezoeker. Uit het zeer lezenswaardige geschied kundig overzicht, blijkt hoe steeds daar waar de kooplieden elkander troffen zich dorpen en steden ontwikkelden en in bloei toenamen: en al moge verder uit het werkje blijken, dat de Markt zich, zooals alles in den loop der eeuwen Wel heeft gewijzigd, nog steeds con'r stateert de heer IC., dat een bloeiende gemeente mét een bloeiende Markt sa mengaat. En al moet de schrijver toe geven, dat de Markt gebreken aankler ven, dat er vooral in dezen lijd van •werkloosheid elementen op de Markt kor 'men, die er niet hooren, hij: -ontkent, dat de concurrentie van de Marklkoopt- lieden schade van beteekenis toebrengt aan de winkeliers ter plaatse, veel eer der iaan die in andere plaatsen, zonder Markt, waarvan de inwoners de Markt in e en naburige plaats bezoeken om! mei' koopwaren beladen terug te keeren. Het zou ons te ver voeren, den heer IC. in zijn belangrijke beschouwingen op den voet te volgen en wij; bepalen onsf dan ook verder tot het overnemen van zijn conclusies, die luiden: dat de Markt, die in het grifs verleden haar oorsprong vindt, in den loop der eeuwen een 'grootsche taak heeft ver vuld; zich steeds heeft aangepast aan de eischen van elk tijdsgewricht, thans nog een belangrijke taak vervult in het distributiewezen, een historisch recht, kan doen gelden voor haar bestaan; 2. dat de Markt, meer dan elk ander lichaamhet vreemdelingen ver,- keer in de marktplaats bevordert en daardoor medewerkt aan de welvaart van de betreffende gemeente, ook van den Winkelsftand; 3. dat de Markt zich niet ongestraft laat belemmeren in haar natuurlijken groei; 4. dat die natuurlijke groei niet ger welddadig Hoor gemeentebesturen mag Worden geforceerd miet opoffering van de belangen van den winkelstand, en 5. dat de Markt behoort te worden bevrijd van elementen, die geen aan spraak kunnen of mogen rriaken op den naam van „marktkoopman". De minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningbbjuw zullen worden uit gekeerd aan de gemeenten: B o schk^p el'l e, ten behoeve van F. v. d. Meijden en F- v. d!. Veen, f 1600; Kiattendij k)e !W'. v. d. Vrie f 820; Kolu dekerk'e J. ,fW. v. Visvliet,, f 900. "WestdorpeA. A. de Block, f 260. o Het derde abonnementsconcert van ,het Middelburgsch Muziekkorps, hetwelk! gisterenavond in het Schuttershof plaats had, werd begunstigd door prachtig weer en was dan ook druk bezocht door de leden en door een vrij' groot aantal per sonen, die entree betaalden. fjet met zorg uitgevoerde, afwisselende programma viel zeer in den stmjaak' Van Om de drukte en bet gewoel van Lon den eens verwisseld ie hebben voor de rust en kallmte van een plaatsje, waar de menschen tijd hadden een kerkdienst te volgen op een weekdag en waar je het gekweel wan de vogels tusschen het rijden' van de wagen door kon hooren, was verrukkelijk. En, terwijl ze maar luisterde, rook ze den friss|chen geur van teer in de lucht, waaruit de nabijheid van de zee bleek. Ze haalde eens diep adem. Hè, hoe heerlijk toch alles, dacht zij! Hoe gelukkig moet ik mij nu wel voelen!.,'.... Maar ze was niet gelukkig! Dien eer sten .avond kwiaml daar weer de ellende van de herinnering bij: haar boven- Mrs'. Kincaid en zij waren alleen. De dokter was naar het ziekenhuis gegaan en in de schemering' zaten ze in de gezellige huis kamer af en toe een woord te spreken. Het pijnlijke werd teweeg gebracht door de tegenstelling van deze aankomst nu, met die, Waaraan zij' gewoon was! Geen uitpakken van foto,grafieën hier, peinsde zij tusschen haar niets doen; geen hos- bospita, die gretig vertelde van het doen en laten van het vorige gezelschap;geen wandeling na de thee met Tony, om- eens te zien waar de schouwburg was. Ifoe vreemd!..;.. Ze zei „Hoe vreemd",m,aar eigenlijk bedoelde ze: „Hoe pijnlijk!" En toen doortrilde het haar op een de aanwezigen, die gul waren met hun applaus, maar toch ondanks aaphoudend handgeklap den heer Morks niet konden bewegen het mooie „Fr.auen Liebe und Leben" van v. Blon te herhalen, naarlwij vernamen doordat het programtna reeds zulke zware eischen stelde aan de uitvoe renden. Dit was zeker oorzaak, dat na de ook nu weer goed vertolkte solo. v(o|or esclarinet van den heer Heeren, het ap plaus minder lang aanhield, dan de uit voering had verdiend. Nadat het laatste nummer, de Fantasie uit de Opera „Tannhaüser" was gespeeld, gaf de heer Morks als toegift, opi ^er- zoek van een jeugdig bezoeker, de Padvin- dersmarsch. Het is gisterenavond bewezen, dat deze concerten bij goed weer wel degelijk trek ken. Het was dan ook heerlijk in den tuin. Hedennacht is door een agent van politie op heeterdaad betrapt zekere li. die op tien Bliauwendijk grint weg haalde. Wegens strooperij zal proces verbaal tegen hem worden opgemaakt. Door de politie is aangehouden en aan de justitie voorgeleid de 40—jarige vrouw De K., verdacht van het misdrijf bedoelde 'bij art. 25 Ibis van het wet boek van strafrecht. o U i t Z ui d-B e vel an d. Woensdag was het gemeen ter aadsr vergadering te Niss.e. Afwezig de heer C. van de Pas. De gemeenterekening over 1921 werd aangeboden. De ontvangsten 'bedroegen f 55203.66, en de uitgaven f; 149428.40, dus een gjoeu slot van f 5775.26. Het kohier der Hondenbelas ting iwerd vastgesteld tot een bedrag van f 145. Opgemaakt werd een voor dracht voor zetters, bestaande uitt de heeren M. Nieuwenhuijse, aftr., A. Slab- fjekoorn, aftr., C. Wattel en A. Hui- bregtse. De verordening ingevolge cle vleesch- keuringswet stelde men vast in vereeni- ging met de gemeenten 's-Heer Arendsr kerke, Heinkenszand en 's-Heerenhoek. o Uit NoordrBevel'jg'pd. De heer P. Slager van Dordrecht werd te Col ijfn s p 1 a a t benoemd tot gemeen te-veld wachter it T.holen. Te O u d-V o s s e m e e r is een ver gadering, gehouden van ingelanden van het waterschap Oud-Vossemeer in verf hand met de afkeuring 'van den stoomj- ketel van het poldergemaal door het stoomwezen. Door den heer J. A. de Graaff, werktuigkundig ingenieur bij de waterleiding te Amsterdam', is naar aan leiding daarvan een onderzoek ingesteld naar den toestand van het stoomgemaal. Een rapport geeft o. m. aan, dat het gemjaal ten koste van een hoog] bedrag weder bedrijfswaardig kan worden ge maakt; herstel van gebouwen enz. met; nieuwen ketel zo.u f 35.000 kosten, een nieuw! motorgemaal f 100.000. Voor een en ander is in de vergadering] nogj geen beslissing genomen en hoogstwaarschijn lijk1 wordt spoedig een nieuwe vergadering belegd. Door den raad der gemeente Groe- de is als keurmeester van den keurings dienst v!an vee en vleesch voor den'kring Groede—Nieuwvliet—Breskens en Schoon- dijke 'benoemd de heer T. Raadshoven, veearts te Groede met ingang van den datum', waarop' de Vleeschkeuringsveror dening voor den kring Groede in werking' zal treden. De benoeming is door den heer Raadshoven aangenomen. maal met een schok, dat het oude leven, dat voor baar al' lang dood en begraven was, nog' altijd voortging ook zonder haar. De fotografieën werden nog uitge pakt en op' schoorsteenmantels gezet. Htoisj- pita's babbelden nog honderuit over het geen er de vorige week was geschied; Tony miaakte nog groote wandelingen bui len de stad, ne$ als hij had gedaan, toen zij bij hem) was. En hij' zou nu met Miss WesÜand getrouwd zijn, terwijl zij hier was. Hoe verschrikkelijk, hoe af schuwelijk en hpe onwezenlijk' scheen haar dit alles! Ze bleef wat gebogen staan over den blioemenstandaard ,of ze de planten be keek. „Is u moe, Miss Brettan?" vroeg Mrs. Kincaid; „misschien zoudt ,u van avond graag wat vroeger naar uw kamer ggaan". „Neen, dank u",' zei ze. „Ik geloof dat ik mij een beetje vreemd voel; dat is al les." Daartegenover op den hoek van een planken omheining! van een in aanbouw zijnd huis en tusschen de gewone ad vertenties viel daar onmiddellijk een aan plakbiljet van de Opéra Gomiqué in het oog. Dat deed haar aan als een verwel koming-; ze stond er met trillende lippen naar te kijken, terwijl het verleden weer geheel voor haar opleefde. „U zult zich wel gjapw op ifw1. gemak HET MARKTFEEST. De verg'adering. Gisterenavond vereenigden zich vele le den v,an de Marktkoopliedenbond „Een dracht maakt Macht", met verschillende kooplieden van buiteen Middelburg en enkele gfenoodigden in de bovenzaal van het Militair Tehuis. De voorzitter yan den bond, de heei' P. Raas, zteide dat de dag van Don derdag de dag der marktkooplieden zal Worden en dat juist die dag maakt, dut vele leden verhinderd z'ijn ter vergade ring te komen, daar zïjl nog voorberei dingen moeten treffen. Spr. wees er op hoe de bond 1 Mei met 24 leden opge richt er nu reeds 63 telt, miaar betreurt het dat nog: steeds personen de Markjt bezoeken, die niet georganiseerd zijn. Een reclamedag1 als nu te Middelburg wordt gehouden, is reeds, in enkele andere plaatsen gehouden ,voor Middelburg iwas de aanleiding het huwelijksfeest van het oudste lid, spr. wenscht het aanwezige gouden bruidspaar van (Woerkens nog eens gteluk. JiViaar op de kaarten naast den heer M. de Goeijë uit Amsterdam; voorzitter der federatie, ook de heer J. J. Stad, voorzitter van den Rottterdamj- schen Bond lals spreker is aangekon digd, deelt de voorzitter mede, dat deze verhinderd is door dat zijh dpchtertjej Donderdaig geopereerd moet worden. In zijn schrijven sprak den heer Stad den wensch uit, dat de reclamedag moge ImedeWerken om' He kloof, die bestaat tusschen de winkeliers-middenstanders en de miarktkooplieden te overbruggen. Spr. acht dit juist gezien, men mjoet alle me dewerken om1 tot sjaknënwerking) le ko men. Nu waren er te Middelburg nog tal van winkeliers, die weigerden een biljet voor den reclamedag op te hangen, vele verscheurden het direct. De kooplïer den wenschen geen ruzie. De genoodigden welkom heetende, betreurt spr. het dat de heer Sttaal, die als marktmeester heengaat, niet kon ko- tmën, hij brengt hem) dank voor de steeds ondervonden samenwerking. Hierna verkreeg de heer de Goeïj'e het WOord tot het uitspreken van een feestrede. Spr. begön met het voorstel om een telegtr&irb te zenden aan den heer Stad ,inet de beste wenschen voor het spoedig herstel van zijn dochter. Hiertoe werd bij' acclamatie besloten. Na ook namens de federatie bet glour den bruidspaar te hebben geluk ger wenscht, bracht spr. den Middelburgschen (Bond hulde voor wat zij (organiseert. Iwlaaïaan groote vereenigjngen nog niet denken. Er is zooveel actie gevoerd te gen de marktkooplieden, beter deed men aan te sturen op behartiging der ger méenschappelijke belangen. En als men zich toest aan historische rechten, dan moet men naast, met en voor elkaar vechten. Bij een conferentie van het fe deratiebestuur met de directeuren van de Hanze, kwam' men tot de conclusie, dat de Markt een ïntrjgleerend deel van den bloei eener plaats is. Zeker zijh er uitwhssen, maar tmfen moet strijden tegen unfaire concurrentie door Me gtoederen van de winkeliers af te breken. Maar als een enkele marktkoopman dat doet dan generaliseert toen. De Markt bestaat zoolang er handel gedreven wordt, reeds in het oude Jeru zalem. Spr. juicht het toe, dat het middenr standscongres ook het vraagstuk van het Marktwezen zal bespreken en de fedee ratie daarbij; is uitgenood!,gd, waaraan het bestuur gaarne zal voldoen, spr. (wijst daarbij oak op het tonder binnenland 'door ons vermelde prae-advies. (Vervolgens 'gaf dee heer deGoeijb ver schillende voorbeelden otn aan le toonen, gaan voelen", meende Mrs. Kincaid na een pauze. „Ik' 'kan mij' best voorstellen, dat u het in het eerst nog niet prettig vindt." „O, dat niet", viel Mary vlug in; „maar Wat vreemd, ziet u. Ik (meen, dat ik' niet weet, wat ik doen moet en dat ik misi- schien al heel weinig oplettend kijk', uit onwetendheid. 'Wat is eigenlijk het werk yah een dame van gezelschap, Mrs. Kincpid'?" Wel, kijk, ik' heb' nooit zoo iemand gehad", antwoordde de oude jdame mei .een dat ook winkeliers groot voordeel trek ken van drukke markten en dat vele als de Markt in hun omgeving wordt weggenomen, daartegen protesteeren, ter wijl de straten in de buurt van Markten winkelstraten worden en de panden zeer in Waarde stijgen. Den laatsten tijd wordt meer acttie tegen de Marktkooplieden gevoerd, om dat men mëent hen de slechte zaken te kunnen verwij ten, maar die slechte tijden drukken even goed op de Marktkoop lieden. Men verge te vooral ook niet, dat niet (aihes op de Markt te koop is en dat zij', die geen keus op de Markt vin den toch weer naar den winkelier toe gaan. Een Markt brengt leven in een stad, zonder markt zal zij' een dorp gelijk worden. Spr. ontkent dat de marktkoopf lieden de koopers bedotten of hen hyp- notiseeren, wel zijh ze rad van tong, miaar de winkelier houdt toch ook een Winkeljuffr., die de waren goed kan aan prijzen en stuurt degene weg, die dit nief kan. Spr. ontkent niet ,dat de kooplie den truuken gebruiken, maar doen dat ook de Winkeliers niet met hun uitverr koopen om allerlei gefingeerde redenen lals sterfgeval, verbouwing, verplaat sing enz. De verkooper doet (alles om zijn waar aan den man te brengen.en dan moet ook de kooper mjaar op zijh hoede rijn. De mlarktkoopman moet trachten Ver- ifr'ouWen te wekken bijl het publiek, miaar spr. laakt het als men zegt dit of dat artikel kost bij! mij zooveel en bij den gindschen winkelier zooveel meer. Spr. brengt speciaal dank aan den voorzitter van den Middelburgschen Bond, die hem den weg wees om met „de Hanze" in 'verbinding te komen. Zich vereenigen is noodig ooik om met succes met de autoriteiten te on derhandelen. Spr. uit de beste wenschen voor het welslagen van den reclame- marktdag en zegt tegen de kooplieden blijft fatsoenlijk en wil in vrede 'blij ven leven met de winkeliers, zorg de, kloof te overbruggen, dan zal Middel burg een der eerste Marktplaatsen van Nederland wörden. (Applaus). De voorzitter bracht dank aan den heer de Goeïje voor zijh opwekkende rede en ook, djat hij! rijn vacantie heeft (willen afbireken om) herwaarts te komen. Steeds zial hij! „oom1 Moios" blij!ven. De heer Raas toonde nu de keurig|e diploma's, die ieder der prijiswinners be halve een médaille zal krijgen, deelde méde, dat de heer J. M. Urchard verhin derd is als jurylid op te treden en d;at de heer L'. Leijhse in zijh plaats zal optre den. De jury hoopt tijdig mét haar werk' gereed te zijh, om' nog voior het afloo.- pen Van de Markt de diploma's te kun nen uitreiken, de medailles volgen dan „dus weet ik) er al even weinig van als u. Ik' denk', dat ,ui en ik 'f best zullen kunnen vinden, als ,u maar vergeet, dat u als gezelschapsdame is|ge komen, als u praat'wanneer u| lust heeft en zwijgt, als u zich niet tot praten g)e- roepen Voelt. U ziet, 't is echt Voor ge zelschap, dat ik1 iemand noodig heb; niet iemand om voor mij te bellen en het eten klaar te maken; het is geen groot huis en ik ben geen persoon van gewicht; ik heb iemand noodig, die mij' wat afleiding bezSorgd en die vriendelijk voor mlij1 is. Dit antwoord gaf een duidelijke om schrijving, van wat er van haar .verlangd werd, en Miujy vond, dat dit inder]ctaad weinig was voor het salaris, dat ze er toch nog voor ontving en dikwijls vroeg ze zich dan ook af, of ze het wel ver diende. Behalve, dat ze er voortdurend op bedacht moest wezen, dat ze nooit uit haar huimeur mocht zijh en dat ze dik wijls verplicht was hardop te lezen aitsi ze soms liever in gepeins' verdiept had gëzeten, was ze toch in waarheid haar eigen haas. Naarmate ze er zelve wat meer gewend werd, leerde ze spontaan uiting geven aan een gedachte, zooals die haar inviel en zonder eerst te overlegden, hoe die opgevat zou worden; iets, wat over het geheel niet dikwijls voorkomt in dergelijke betrekkingen. Maar weinig genot is korter van duur dan, dat van weer genoeg te mogen! eten. De herinnering aan den honger toch wekt geen honger en binnen een week whs het gevoelen, dat alles haar zoo nieuw leek, geheel uitgesleten. Ze raakte al vertrouwd met den sleur. Ze wandelden sjaimen, soms naar het strand, maar meest in de stad, daar de nabijheid van (de zee vermoeiend was voor Mrs. Kincaid. Of schoon Westport aan de kust ligt, wordt het toch niet als badplaats aangemerkt door degenen, die als noodzakelijke aan vulling v(an de zee beschouwen: een pier met een pantoffelparade en een muziek korps; en in den zomer whs de bevol king' dus niet veel toegenomen. LMI O i- fffijpedt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1