FEUILLETON. SS: 185 Dinsdag 8 4ugustuis 102&B* 1.65s .Jaargang BINNENLAND. UIT STAD Ei PROVINCIE. ITiotopia Wate? Zuster Brettan's Liefde. BK0mi«vra«flB»£SEa Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, en sgjojor de andere gemeentel per post t 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlissin- gs« f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 Went per week. Ad verten ti in: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 dRnt p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen;: vwo; 1—7 regels t 2.10, elke regel meer ®0 cent Kleine advertentiën niet groc- Sesr dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe iten geplaatst worden, 85 cent bij vooruüt- tetaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent ostra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor $Bfct per stuk. Adjvertentiën moeten, willen Be nog in ma blad van dienzelfden dag werden fflpgenomenuiterlijk 12 UUR en des MTERDAGS uiterlijk HALF HLS", aan lEwas Bureau bezorgd zijn. Aangestoten bij den Post-, Cheque- eo Ejinedienst ondier no.. 43255. DOE OPVOLGER VAN Mr. REIJMER ALS KAMERLID. in de gehouden zitting van het Cen taal Stembureau voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der Statcn- Generaal is in de vacature ontstaan door Set bedanken van nrr. P. J. Reijmer ïe Hilversum', benoemd verklaard tot lid vlan de Tweede Kamer de heer A. B. Mi- dhieïsen te Haarlemi. Ingevolge de Kieswet blijft mr Reij- mër on zijn verzoek geplaatst op de cam didatenlïjst. Het nieuwe Kamerlid, dat een reeks betrekkingen in de geirieente-administral- tie bekleedde, begon zijn loopbaan als volontair ter gemeente-secretarie te T h o- Ilen. TUBERCULOSEBESTRIJDING. Verschenen is het verslag van de Stjaatscornmis si e tot voorlichting over Iwlettelijke mlaatregelen tot bestrijding' van de tuberculose ten over de beste wijze van bestrijding dier ziekte. i Krachtens de ruimè gestelde opdracht Miad de Staatscommissie de tuberculose bestrijding in haar vollen omvang onder He oiogen te zien. Reeds spoedig was men het er over eens, dat de tuberculosebe strijding zoioaJs die tot op dat o ogenblik ih Nederland tot uitvoering was geko- snten, zoowel' in extensiteit als in intensi teit veel te wenschen overliet. Dat het laan goeden wil en ijver bij' de gevolgde Wijze Van bestrijding niet bad ontbroken en dat nuttig 'werk was verricht, stond bij de Comlmissie vast. De reden van het niet voldoen aan de te stellen eisichen zocht zij dan ook in hoofdzaak in gebrek' aan de ter beschikking gestelde geldmiddelen. Daarenboven droeg, naar de meening van .vele leden, de methode, die bij den strijd gevolgd werd, een al te eenzijdig-Karakter. De Comlmissie heeft daarom' bij de op stelling van de haars inziens waardi|g|e maatregelen tot uitglangspunt gekozen, dat op alle Wijteen, waarop dat volgens de te genwoordige kennis der tuberculose mo gelijk is, de strijd móet worden aange bonden en dat de daartoe, noodzakelijke maatregelen als: een in elkaar passend systeem1 gezamenlijk lot uitvoering, moe ten komen. In het bijzonder wil"de Com missie er den nadruk op leggen, dat haars inziens de directe en indirecte me thode van bestrijding, het verminderen van de besmettingskansen en de ver- hooginig van den weerstand van het lichaam tegen de ontwikkeling der tuber culose, ten nauwste met elkaar verbonden beide zoo 'krachtig mogelijk moeten wor den toegepast. N.a een uiteenzetting van het algemeene standpunt dat de Commissie bijl liet vast stellen der 'maatregelen tot- bestrijding der tuberculose heeft ingenomen komt zij tot de zienswijze, dat deze bestrijding moet gericht z'ijn: le. op een vermindering der. besmet tingskansen; 2e. op een verhoogingvan het weer standsvermogen van het lichaam, zoowel van niet tuberkelbacillen besmette, 'als van onbesmette personen (behandeling eii indirecte bestrijding). Beide methoden imioeten gezamenlijk cn krachtig toegepast worden, "ten nauwste met elkaar verbonden. (Hoewel de Com missie eenparig de juistheid dier stel ling erkent, loopen de individueels mee- ningen der leden, oVer de Waarde, der aan te bevelen maatregelen op vele punten uiteen). Daarna volgt een' opsomming van algemeenen aalrd in het belang eener«igoer, de tuberculosebestrijding. Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch van LEONARD MERRICK. Hoioï E. H. (Nadruk verbodlem). HET N. A. S. EN MOSKOU. Het referendum', gehouden onder 'de leden van het Nationaal Arbeidssecretari aat, betreffende al of niet aansluiting bij de Vjakinternationale van Moskou, heeft tot resultaat gehad, dat zijn u(ge bracht 10.576 stemmen, waarvan 4404 op resolutie I, voorgesteld dooi" de Fede ratie van Transportarbeiders, waarin de aansluiting] wordt gevraagd en 5880 op resolutie III (geen iaansliiitingf"Mj' Moskou, doch oprichting van een nieuwe interna tionale). De overigte stemmen waren blan co of ongeldig). t De 'aansluiting Mj het revolutiomiair vakverbond is dus verworpen. UIT DE PERS, Merkwaardige Prak tijken met kronen- en ma r k e n-b i l j e 11 e n. Het Fin. Nieuws- en Uitl. blad bevat de volgende waarschuwing: Het ischijnt dat deze 'biljetten, ondanks de lage koersen, toch nog veel aantrek kingskracht op' zekere personen uitoe fenen. I k f Ons kwam ter oore dat het land afg'e- loopen wordt door een „Inspecteur" die aan de boeren, burgers en buitenlui, die bezitters vlan marken en kronen zijn, voor stelt om hehi die biljetten mede te geven, in ruil waarvoor hij' een zeer rekbaar en onduidelijk' contract versterkt. Hierbij ver plicht die „Inspecteur" zich omi voor die marken of kronen zekere Duitsche of Oostenrijk'sche fondsen te koopen en die in het buitenland (om zegelkosten te be sparen) voor de jgelukkige koopers van hetcontract te bewaren. i Van een onzer abonnenten ontvingen wij een schrijven, waarin ongeveer het volgende voorkomt „Ik heb een aanbie ding onthanden, waiarbaj1 men rn'ij! voor mijn kronenbezit zekere Oostenrijiksche premieloten wil verschaffen en dan die loten te Weenen laten om geen geld te moéten betalen, noch voor moeite, noch voób 'onkosten-. Die heer Fö'opit-M'ef. Ze e l an d1 a fom' op' die manier aller hande'' stukken te verhandelen, hetzij' in kronen of in marken, en daar in Zeeland veel kronen en marken zitten, doet die inspecteur met vele boeren zaken. Hij neemt de kronen mee en zendt een zeer kort en onduidelijk contract terug." Wij moeten ten sterkste ontraden om( tot dergelijke transacties over te gaan, alvorens deugdelijke informaties te heb ben ingewonnen betreffende de perso nen die zulke aanbiedingen doen. Het is .absoluut önnoodig om' de ge kochte stukken in het buitenland te la ten; indien liet' verlangd wordt' kan de verkooper de stukken direct uit het bui tenland aan den kopper laten toezenden, Waardóór de zegelkosten bespaard wor den. Een handelwijze,;'waaróp' door onzen abonnent de* aandacht wordt gevestigd, komt ons vrij verdacht voor en wij ge- lóóyen dat een dergelijk zaakje meer in het Voordeel zal zijn voor dengene die de marken en kronen tegen afgifte v)an het contractje medeneemt, dan voor de per sonen, die op een dergelijke manier hun ne marken en kronen .zien verdwijnen. Dat men door deh lagen stand der va luta reeds een igroót, deel v'an de waarde Van zijn bezit heeft, ingeboet, is zeer te betreuren, doch gaat uien óp de aanbie ding'in 'om de reeds zoo sterk in'waarde gedaalde marken- en kronenbiljetten in le wisselen legen eèn rekbaar en ondui-' delïjk contract, dan heeft men oi' i. de meeste kans alles kwijt te zijn. Men zij dus op zijn hoede! Bij Kon. 'besluit is de heer H. H. Dresselhuys erkend en toegelaten als con sul van Hongarije te Rotterdam voor de provinciën Zeel'and, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, met uitzonde ring van 's-Gravenhage en Scheveriingen. 25). i 'Ze gaf gevolg aan die uitnoodiging1; ffin, toen ze het h(0|0fd weer ophief, merk te Kincaid op: ,,'t Is afschuwelijk om zoo kort te zit ten, hè? Dat moet je 'bij ervaring weten. Ik heb al' zooveel doorgemaakt!" „U?" vroeg ze. ...O ja; ik weet er alles van. Dus ik ben volstrekt niet van meening, dat: „geld zóo weinig waard is". Diat zeggen enkel Waar menschen,- die altijd volop heoben gehad". i irJe hebt toch 'm'aar zoo'n klein beetje Eocdig, iom althans niet in zorgen te zit ten zei Mary, ,,'t Is .jamtaer ,dat er maar zoo weinigen in gloeden doen zijn." »Wat noemit u.- „in goeden doen"? „Op het oog'enbïik zioiu ik mij al „in goeden doen" achten, ais ik een betrek king had." „Maar wat verstondt m er dan éérst onder?" i „Wel, ééns was ik veeleischender, misschien moest ïk zeggen: dwazer. Dcor ervaring woirdt je wijs." „Neem1 imïj niet kwalijkde ervaring maakt niet wijs. Maar die verstandig, is, leert nog van ervaring terwijl de onver standige 'miaar aan het fouten maken 'blijft z'n leven lang. Eéns.p Maar ik' heb ;u in de rede gevallen." „Nu ik bedoelde: een eigen tehuis en familie, die op Imïj gesteld was en geld genoeg, m de rekeningen te voldoen, zonder er nu op te hoeven zien, of fajet geheel een vijf shillings meer of minder bedroeg, 't Is intusslöhen een prachtige inrichting, dat we des te minder verlan gen, naarmate we minder bezit ten maar soms kunnen de inkom sten toch wel' eens zóó weinig worden, dal je er m'et geen mogelijkheid van kunt bestaan. „Hoe kwam u eigenlijk bij dit baantje?" vroeg Kincaid opeens„kon u geen fin der werk krijgen?" „O, als u eens wis;t hoeveel moeite ik er toch voor heb' gedaan. Maar ik heb hier in het geheel' geen vrienden; dal was de moeilijkheid. En een vrouw die nie mand heeft, die h|aar eens de hand boven hel hoofd houdt, och, die zal nooit iets vinden. Ik zocht, een plaats als damte van gezelschap, m'aar dat luklc niet en eindelijk ben ik toen bij Pattenden te rechtgekomen. U moet ook niet denken, dat ze daar weten hoe ongelukkig ik er voor zit. Dat zou niet möoi wezen, want ze zijn juist heel vriendelijk voor mij ge weest." Uit Middelburg. Tot directeur ,en directrice van de stichting „KinderzOrg"' "aïTii e f zijin be noemd do heer en mie vrouw Middel-, koopv. d. Meij," thans 'werkz'a&m' te Ncerboseh. Zooals we gister in de tweede oplage konden vernielden is door brand ver nield het oude gebouw aan den Segeers- weg op het terrein van de vroeger cLaar liggende buitenplaats, en in den laatstcn tijd bewoond door den heer J. ,C B. Th. en zijn gezin. Enkele personen ,die in den omtrek aan het werk waren zagen plotseling rook opstijgèn. De brand, bleek ie zijn uit gebroken beneden achter; de vlammen grepen zeer snel om' zich heen zoodat ial- 'i'een enkele zaken toebehoorende aan de dienstbode konden worden gered. Jntuskc'hen waren een paai' jongens de stad ingel'oopen en hadden de brugwach ters van de Kanaalbrug gewaarschuwd, die de politie met het gebeurde in ken nis stelden. Een werkman van de ge- meentefabriciaige, die in de omgeving was en die in het 'bezit is van sleutels van de brandspuithuisjes,, spoedde zich naar hel huisje van spuit S aan den Segeerssiugel' en rukte geholpen door omstanders, uit naiar den 'brand. Intuss'chen had het vuur zich reeds door het grootste deel van het inwendig grootèndeél's uit hout bestaan de huis, m'edegedeèld en één spuit kon togen deze vuurmassa!, 'die nog door een vrij sterken wind werd aangewak kerd ,niet veel uitvoeren. De vlammen grepen dan ook met steeds grooter snel heid om zich heen. Uit de stad kwam! hulp opdagen in den vorm van spuit A, die ook was uitgerukt en die getrokken door enkele spuitgasten ,een paar vrij willigers en een aantal jongens ter liulp kwam'. Met twee slangen werd nu het vuur aangetast. Zooals bekend, is er aan de overzijde van het kanaal, zoolang de nieuwe zinker nog niet gereed is, geen leidingwater. Het was dus noodzakelijk te pompen, Wat als van öuds een vrij' groot aantal brand weermannen vorderde. Een groot geluk xxfag het worden genoemd, dat het ge bouw op vrij grooten afstand van andere staat, waardoor uitbreiding voorkomen is en alleen dit perceel geheel uitbrandde, want ook bijv. de keuken, waar Wij nog het eten te koken hebben zien staan, vverd een prooi der vlammen. Toen om zoo te zegelen alles Wat brand baar was, eraan had moeten gelooven, zijn enkele muren neergehaald, miaar. daaronder is het nog uren blijven bran den, zelfs om .9 uur des avonds was nog volop vuur waarneembaar; personeel van de stadsschuur ging toen met emtoers wa ter werken, terwijl spuit S spuit A was betrekkelijk spoedig weer ingerukt 'bleef staan om zoo noodig water te geven. Hedenmorgen was 't vuur geheel- uit en was de bewaking opgeheven. Natuurlijk waren zeer velen op het brandalarm komen toeloöpen en geduren de den g'ebeelen avond maakten velen hunne wandeling naar den Seg'eerswèg om de smeulende en rookende ruïne in oogenschouw te nemen. Op het terrein van den brand merkten wij o. a. op den waarnemenden burge meester, den heer J. Onderdijk. De vermoedelijke oorzaak van den brand is een theelichtje, dat in de verla ten achterkamer stond te branden. Hel huis was verzekerd voor f 5000. de inboedel' voor f 4000. Gisteren herdachten de heer P. de .Wit en echtgenoote, wonende op het Bastion alhier hun 50-iarige echtve-r- eeniging. De buurtbewoners hadden vooq de 'woning een laardige versiering aange bracht, terwijl verschillende hunner de driekleur hadden ontplooid. Des avonds werd de krasse oudjes een verras sing bereid doordat gedurende een paar uur ter hunner eere een straatorgelcö'n- cert werd ge,geven. Vrijdagavond verloor een juffrouw op de Miarkt een portemonnaie met een vrij belangrijk geldbedrag er in. Het was gezien, dat een meisje een portemon naie opraapte en daarom' werd gister avond per advertentie deze vindster ver zocht zich Mj' de politie aan le mel den, dit i s niet geschied, maar wet is hedennacht op de politiewacht op het stadhuis, vermoedelijk door het open raam een pakje gedeponeerd, waarin zich de portemonnaie m'et het geld bevond. De eigenares kon nu weer in liet bezit van een en ander worden gesteld. Uit IWi a 1 c h e r e n. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot strandvonder in de ge meente Vrouwepold er, Ko melis Osté, landboulwfer aldaar. Zia'terdag jl. beeft de ringrijderij te Zoutelande plaats gehad onder groote belangstelling van de zijde van de 'badgasten. Gedurende den geheelen dag werd er „U heeft zeker nooit een plaats van ge zelschapsdame vervuld?" „Neen; maar daarom hoopte ik toch' zoo'n betrekking te krijgen. Alles' mioet im'mers eens voor het eerst zijn. Alle ingewijden waren ééns nieuwelingen." „Daar gaat niets van af. Maar er zijn tegenwoordig zóó veel' ingewijden in ieder vak. dat niemland lust heeft zich aan een nieuweling te wagen." „Maar hoe moeten die er dan komen?" „Dat is hun zaak. "U kunt ook niet ver wachten ,dat de menschen onbekwaam heid betalen, als ze bevoegde hulp te kust en te keur kunnen krijgen." „Mijn verwachtingen zijn alle dood en hegraven. Ieder van ons is zeker wel toegerust met een zekeren voorraad verwachting; onder gunstige omstandig heden teert men daar geleidelijk op en meent: zoolang ei- leven is, is er hoop; maar, als er te veel gevergd wordt, dar. laat ons die ook nog hij het leien in den steek en we aanvaarden de om'stan- lieden .zonder er in luet minst van te voren iets van te verwachten." „En u laiat u dus door de omstandighe den leiden; "zonder strijd?" „Een vrouw kan niet meer doen, dan strijden tot ze verslagen is." „Ze moest niet erkennen, dat ze ver slagen was!", „Theorie!" mompelde ze tussohen. de tanden. „Wat denkt u, dat er van u worded zal?" De gunstige invloed die liet voortgezet gebruik van Oberlahnstein op de gezondheid heeft, wordt verklaar baar, als men weet dat VICTORIA-WA TER ook radium' bevat. (Ingez. MeiL) door de zefventien deelnemers gereden. Een kleine onderbreking in den middag werd benut ter versterking van den in- 'wendigen mensch. Tevens hield de voor zitter der comlmissie, die het feest leid de, een toespraak tot de zich voor pen sion „het Vroonhuis," verzamelde bad gasten en andere belangstellenden. Spre ker hield een korte beschouwing over de snelle opkomst v,an Zoutelande. Hij' me moreerde de kom'st van een drietal kunst schilders, ongeveer vijftien jaar geleden, dit wlas het begin van Zoutelande als bad plaats. Daarna 'kwam pension „het Vroon- huis" en ten slotte vestigden zich een aantal particulieren in zelfgebouwde vil la's. De trek van vreemdelingen naar deze gemeente werd jaarlijks grooter. Nu reeds bevonden zich een 180-tal in ons midden. Na den toespraak, die met hoera-geroep werd beantwoord, reden de deelnemers weer naar het feestterrein en werd het ringrijden voortgezet. Door de toeschie telijkheid van badgasten en inwoners kon een groote som ,aan prijzen worden be steed, het. meerendeel bestaande uit gou den en zilveren kunstvoorwerpen. Om streeks zes uur konden deze worden uit gereikt, Waarna de eerste prijswinner na mens de ringrijders de commissie harte lijk bedankte voor den genoegelijken dag. Uit Z uid-B eveland. Bij Kon. 'besluit is asu deu heer J. J. Ochtman te Goes ,op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van het college voor de visscherijen, onder dank betuiging voor de in die betrekking' be wezen diensten. Directe belastingen. Benoemd tot rijksklerk A. A. d,e Mar tel, aere te Kerkrade, station; thans par. kerk te Sluis, ktr.; tot commies 2e M, te A.ardenb'iurjg,- H. Middelhoven; t© Koewacht P. Buijs en W. v. d. Ban te Nieuw Namen, H. Bruijaooge; te O o s t b',ulrjg, P. J. J. Stuik; le Sa|s van Gent A. Gani'beente St. J a n- stee n J. Poldervaart en C. van Haren; tol commies 2e klasse C. de Wilde, te Hans we e r t .thans comimies te water 2e kl„ aldaar; Th. Kik te Zie rik zee, thans idem', aldaar; bevorderd tot adj.- comimies, J. S. Hoek, te Middelburg!, insp. thans rijksklerk te 's-rGavenliage insp. 2e afd. ARMENRAAD MIDDELBURG. In het verslag over 1921 van den Ar menraad te Middelburg, wordt o. a. mee gedeeld ,dat in dat jaar 405 ■rapporten ■werden uitgebracht over gezinnen en per sonen; daarvan Werden er 10 verstrekt aan particulieren; dèe overigen meest al le aan verschillende weldadigheidsinstel lingen Voorts werden do,or het bureau ver schillende inlichtingen mondeling ver strekt, Opmerkelijk is dat de aanvragen, ia- gekomen bij het kTeedingcouiité en bij de Vereen, tot spij'suitdeeling aan münver- „Zonder eenige verwachting te koes teren?" hiel'd ze vast. „Laat dat er nu even buitenmaar geef mij een rechtstreekscli antwoord: wat doet u?" „N:u: van den honger omkomen cn en naast mij verwachtingen neergelegd worden." „Ssss,s..:.Weet u dat vast?" „Ik weet het en ik kan er ook in be rusten. Als ik er niet in berusten kon zou het veel harder zijn. Er kan niets gebeu ren waardoor mijn omstandigheden ver beteren zouden. Er is niem'and ter vve- red, tot' wiën ik mij zou kunnen, of lie ver gezegd: zou willen wenden iom hulp. U heeft door uw vriendelijkheid de oplossing wat uitgesteld, maar u kimt ze niet tegenhouden. O, ik heb gehoopt en gestreden, tot ik niet meer kon!" tril de haar stem' op het laatst. „Als ik eenig' vooruitzicht had, dan zou ik, hoe ellendig ik m'ij dan ook voel' den strijd wel niet opgeven; maar er is geen vooruitzicht geen zweem er van. Ik ben niet laf; ik aanvaard enkel' ,wat ik inzie ,dat niet anders kan". Deze vrouw wist haar wanhoop uit tè drukken; ze had opvoeding en manieren, nam hiaar eens nauwkeurig op, want hjij stelde levendig belang in baar. „U spreekt anders als een fatalisfce," zei hij „Ik spreek als een vrouw, die lot de grootste annloede vervallen is en die een maal eten kreeg- uit liefdadigheid. Maar behandelt u mlij nu niet als een klem kind en laat me gaan. Misschien heeft u gelijk en zullen de omstandighe den nog wel beter worden. „U kunt zoo dadelijk gaan; maar mo<g niet. eer ik zeg, dat u mlag." i Fr volgde weer stilte. Hij l&g achter over geleund, met de handen diep iu de zakken en zijn voeten over elkaar. „U heeft natuurlijk geen bepaalde op leiding' gehad? 'begon hij weer in eens „U kunt niet iets doen of maken, dat eenige marktwaarde heeft?" „Ik was thuis." „En nu kunt u uzelve helpen. Hoe on- jgelukkig' toch! Waarom heeft uw vader u met het een of ander handwerk Haten, teeren „Ik meen, dat ik u heb hooren zeggen, dal u dokter wlas?" ldonk haar weder vraag tervvijl ze het hoofd ophief. „Ja Mijn naam- is dokter Kincaid". „Mijn vader was dokter Anthony Bret- tan; hij heeft zeker nooit kunnen den ken, dat zijn dochter er nog zoo ongeluk kig aan toe zou zijn." „Wat zegt iu?" riep hij. „Hoorde uw vader ook tot het gilde? Dan is het mij aangenaam, om kennis met u te maken, miss Brettan ,zei u imlmers?" Ze knikte toestemmend en kon zich baast niet bedwingen, om hem verder toe te vertrouwen: (Wordt vervolgd). j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1