SunughtZeer i Maandag 7 Augustus 11122k 165e Jaargang m UIT STAD EN PROVINCIE i i WE^JSZSaKflEteWSB m. 181 i Lisas fcotfe r"a1 3.-~ pi— |il— Ep«. r08| IB®1} KISSM'ELIJiK GEZAG EN PlffiUTIEKE PAKTIJ. Be heeft een eigenaardige polemiek plaats, tusschen eenerzijds de Nederlan der, bet Christ. Hist, orgaan, en het Vol'k, en anderzijds de Kath. Tijd. •Het gaat om de 'vraag of het Kath. kei- IkeMJkgezad invloed uitoefent op deiprac- 'tische. politiek. De beide eerstgenoemde bladen zeggen: Ja! en wijzen daarvoor 'op de bisschoppelijke boodschappen, eerst tegen het samengaan met de socialis ten en het trouw, blijven aan de coalitie, en voorts inzake het niet stemmen op de Nieuwe Kath. Partij. De Tijd zegt daartegenoverNeen, want dat was geen bevel, maar slechts een aanbeveling. We moeten zeggen, dat we in deze polemiek wat al te veel woorden vinden gebruikt over een in ons land toch werkelijk niet onbekende zaak. De uit slag der jongste verkiezingen heeft nog (weer eens bewezen dat ons volk in groot te meerderheid een godsdienstig volk is. iMaar als men dat inziet, laat men zich dan ook niet al te druk maken over een onvermijdelijke consequentie daarvan, nl. den invloed van de geestelijkheid, Ka tholiek en Protestantsch, op de yer- kiezingen. 1 Het maakt voor ons heel weinig ver schil uit of een geestelijke, Katholiek of Protestantsch, als zoodanig dan wel als persoon een oordeel uitspreekt, of een (aanbeveling doet inzake verkiezin gen. De toestand is nu eenmaal zoo dat het Woord van een geestelijke veeli waarde heeft voor zijn volgelingen, ook in po litieke zaken. KVBgi voor ons prijzen dien invloed hee- lemlaal niet, maar we vinden het volko men) overbodig erover te gaan rede twisten of die invloed er is of niet. 'Alleen hebiben we, juist omdat we dien invloed niet prijzen, een kleine voldoe ning wanneer, zooals uit de actie van de Nieuwe Kath. Partij: blijkt, dat de -geeste lijken zich in de mentaliteit en volgZaam*- heid van hun kudde vergist hebben. Uit Middelburg. Reeds Zaterdagmorgen bleek, dat behalve de Middelburgers zelf, ook velen van fcuiten de stad den laatsten kermis dag wenschten mede te maken. Er was een druk gewandel van menschen op hun „zondags", waarbij zich des middags steeds meer en meer ook boeren en boe rinnen voegden, terwijl ook Arnemuiden een groot aantal kermisgangers leverde. De middaguren was het dan ook reeds druk o>p de Markt en den Dam. De ver schalende draai- en andere inrichtingen hadden veel' aftrek en het was ook spe ciaal in de Langedelft steeds vol van personen, die van het eene kermister rein naar het andere trokken. Maar die drukte van den middag, was maar een kleinigheid bij wat des avonds zou volgen, toen ook de trammen van VTissingen, rijwielen en andere voertui gen personen bij honderden aanbrachten, toen mede dank zij het schitterende we der zeer velen, die niet de bedoeling had den kermis te gaan houden, toch nog eens een kijkje kwamen nemen naar de pret van hen, die juist daarom de Markt of den Dam hadden opgezocht. De inrichtingen hadden nu schier alle steeds volop bezoekers, al spande ook nu weer het Lunapark de kroon en voor meerdere exploitanten zal deze laatste avond de kans op een slecht of minder goed eindresultaat der week, zeker heb ben verminderd. In de café's was het niet minder druk. De bedienden hadden hun handen vol om de dorstigen te laven. Op straat moest mem herhaaldelijk voetje voor voetje ioo- pem (öin door of met de menschenmenigte vooruit te komen. En toen zoo nog honderden en nog eens honderden zich vermaakten, toen nog volop dubbeltjes en kwartjes in de iaden der exploitanten vloeiden, klonken eerst van den Stadhuistoren, toen van den Lange jan de 12 slagen als onwel- komen waarschuwen, dat het einde van de kermis daar was. O, hoe gaarne had den mog velen de pret voortgezet. Dit zag ook de politie in, die zich nu een maal te houden heeft aan den van hooger hand aangegeven tijd en zij voelde met beleid te werk te moeten gaan, om de storing van de feestvreugde niet onaan genamer te doen zijn, dan hard noodig was.. Het was kwart over twaalf, toen de inrichtingen, die muziek maakten, een vriendelijk geuite mededeeling kregen, da: iit de laatste deun moest zijn, doch aai zij mochten doordraaien met de aan- wfezige bezoekers, ais zij maar zorgden gesloten te zijn, als de klok half één aan kondigde. Dankbaar toonden de eige naars zich voor dit korte uitstel en zij werkten dan ook alle zonder onder scheid mede, om voor dit laatste te zor gen. Voor de café s was het gewone slui tingsuur van half één van kracht, maar ook bij het sluiten daarvan werd met be leid opgetreden en eerst te kwart voor één werd de eerste herinnering „Slui tingsuur" gegeven, zoodat toen met de nog talrijk aanwezige bezoekers kon worden afgerekend en te één uur waren alle café's en ook de sociëteit zonder bezoekers. Natuurlijk waren er weer wel enkele personen, die meenden wat te moeten mopperen, maar de anderen, zoo wel exploitanten, caféhouders als pu bliek, waren vol lof over deze wijze van sluiten, die dan ook maakte, dat geen incidenten zich voordeden. Jammer is het daarom des te meer, dat, waar de politie gedurende de geheele week slechts 2 personen wegens dron kenschap in arrest moest stellen, name lijk Donderdagnacht, er dezen laatsten avond nog een vrij ernstige verwonding heeft plaats gehad. Op de Varkensmarkt ontstond een woordenwisseling tusschen eenige jonge boeren en den 19-jarigen harmonicaspeler H. J. B., wonende alhier. Bij die gele genheid kwam ook het mes er aan te pas en werd een der boeren, de 17-jarige P. C. uit Souburg, onder den linkerschou der in den rug gestoken. Hevig bloedende werd hij, door een politieagent onder steund, naar de politiewacht op het Stad huis gebracht, waar bleek, dat een vrij groote en breede wond was toegebracht. De onmiddellijk per telefoon gewaar schuwde dokter achtte opname in het gasthuis noodzakelijk. Nadat dé dokter den gewonde had verbonden, werd hij per rijwiel-brancard afgehaald. Intusschen was B., die zich reeds naar huis en naar bed had begeven, door de politie ge haald. Hij bekende onmiddellijk den steek te hebben toegebracht, en ook C., die toen nog op de wacht lag, herkende hem als den dader. Zondag bleek, dat de toegebrachte wonde niet direct levensgevaarlijk was, waarom B., die in arrest was gehouden, na verhoor en opgemaakt proces-verbaal weder op vrije voeten werd gesteld Het mes, waarmede de wonde werd toege bracht, was niet teruggevonden. Nauwelijks was de sluiting van de kermisinrichtingen een feit geworden, of reeds reed de eerste der kermiswagens, die op de Nieuwehaven hebben gestaan, Zaterdagmorgen is een sleepers wagen van P. te Middelburg aan den Kleverskerkschen weg in een sloot te recht gekomen, het paard verdronk. Gisterenmiddag, toen dus het tap- .verbod iw|a(s opgeheven,, werd weder een persoon wegens openbare dronkenschap in arrest gesteld. Het Middelburgsch Muziekkorps geeft Vrijdagavond te 8 uur weder eene uitvoering op het Molenwater. o— Uit Vlissingen. Te Vliss.ingen is in den ouder dom van 48 jaar overleden de heer J.< H. M. Romhouts, inspecteur van het Bel gisch Loodswezen. De Vlissingsche bestuurders- bond heeft aan den gemeenteraad een adres gericht waarin verzocht wordt om over te gaan tot het invoeren van een steunregeling of tot het verschaffen van productieve arbeid aan de werkeloozen. Uit W:alcheren. Tengevolge Van verandering in het postvervoer naar Oostkapelle was aan onze abonné'.s, aldaar de gele genheid benomen om1 z opals te voren 's avonds de courant af te halen aan het postkantoor. (We hebben daarom maatregelen ge troffen om er vo.or te zorgen dat de oude toestand hersteld wordt. Voor een aantal, abonné's die zich daarvoor heb ben opgegeven en die daarvoor eenige extnakosten over hebben, worden* vanaf heden avond de couranten dagelijks per autobus van half zeven naar Oostkar pelle gezonden (ajan Met adres van S,. Wisse rijwielhandelaar, bij! wien ze kunnen wor den afgehaald, of door w'ien ze na aan komst Worden bezorgd, al naar mén wenscht. Ziij die alsnog de courant op die Wijze 's avonds willen ontvangen, kun nen zich aan dat zelfde adres aanmelden. f In de Vrijdagavond gehouden raads vergadering te W estkapelle werd een schrijven voorgelezen, waarin bij Kon. Besluit vrijstelling is verleend tot wederopzegging van keuring van De buitengewoon opzichter G. F. Visser had gisternamiddag het ongeluk bij het plaatsen van dukdalven in de buitenhaven te Wemeldinge met zijn linkerhand tusschen eèn balk en een steen bekneld te geraken, waardoor dit lichaamsdeel dermate werd verwond, dat geneeskundige hulp moest worden inge roepen. Te Maarssen overleed in den ouder dom van 66 jaar de heer J. Grootenhuis, oud-burgemeester van R i 11 a n d-B a t h. (de Z.) -in getrokken door de auto van Janvier, de l slachtvee en varkens bij huisslachting Markt op, spoedig gevolgd door andere en verschillende exploitanten begonnen direct met hun personeel met afbreken. Zondagmorgen had de Markt dan ook reeds op verschillende plaatsen het aan zien van een ruïne, van wat eerst een kermis was geweest. Gisterenmorgen vroeg was de gemeen tereiniging present om Markt en omge ving schoon te maken. Haar werk werd Op de voordracht voor College van Zetters werden geplaatst de heeren P. Hendrikse, K. Minderhoud Jz., B. Lou- werse en P, Peene. Aangeboden werd de gemeentereke- ning dienst 1921. De inkomsten bedroe gen 53901.665, de uitgaven 46195,455, alzoo een saldo van 7706.21. Het landbouwverlof voor leerplichtige kinderen werd vastgesteld: twee weken echter weer eenigszins te niet gedaan t in het tijdvak vanaf de tweede volle door de jeugd en ook door den wind, week in September tot en met 4 we- die uit de gedeeltelijk afgebroken kra- 1 ken na dien aanvang, men serpentines enz. over de Markt ver- j De Voorzitter deelde daarop mede, dat spreidden en zelfs tot in de aangrenzende j door het Dag, Bestuur in zijn laatst'ge- straten. I houden vergadering besloten is tot op- J heffing van de huurcommissie, zulks naar Het viel vele Vlissingers niet mede, aanleiding van een schrijven van Ged. Staten daarover. -O- 1' g U i t Zeeuwsch-Ylaanderen O. D. Uit Zöid-Reveland. I De heer P. Stouthamer, thans sta- In den nacht van 4 op 5 Augustus! tionchef te Philippine^ wordt met ingang is tusschen ïnliddernacht en 1 uur de" 1 1 Iwéduwe J. H. te Borssele, die met haar ong'ehuwden zoon samenwoont, uit den slaap gewekt door geklop op de ruiten. Op haair vraag wat er was, kreeg ze het volgende ten antwtoord: „Je moet naar Johannes (één van haar gehuwde zo nen, die ook te "Borssele woont) komen, Want die ligt op den vloer en Bram (de zoon mét wie ze samenwoont) moet ook meekomen en ik zal om den dokter rijden". naar het huis van genoemden Johannes gegaan, meenende, 'dat deze een benauwd heid had. Ze deden dé deur op het slot doch lieten de hor onder het (opgeschoven raam staan, terwijl ze dachten, dat de mdn, die hun Wekte .een vriend was, die naar Driewegen was dooilgereden, om den dokter te halen. r Bij Johannes gekomen vonden zij' hem 'en zijn vrouw echter slapende en na ze gewekt té hebben, bleek er van geen ziekte sprake te zijn. De bedrogenen spoedden zicb weer naar huis, nog aan geen diefstal denkend. Doch voor hun dat de laatste tram, die te kwart voor één uit de Langeviele vertrok, nog voor hun neus wegreed, maar rijtuigen, auto's en zelfs een aan velen plaats biedende vrachtauto bracht hen naar de Schelde- stad. Naar Veere zagen wij om half één nog ëen autobus vertrekken. Onder hen, voor wie het sluitingsuur te vroeg kwam, behoorden ook enkele winkeliers uit den omtrek van de Markt, die bovendien meenden, dat zij konden blijven verkoopen zoo lang zij wilden. De politie moest dit ontkennen, want de verordening schrijft voor, dat zij hun win kels mogen open hebben van des mor gens 5 uur tot des avonds 8 uur, behou dens uitzonderingen, waarvan één is, dat de verordening niet geldt gedurende de kermis. Nu was de kermis Zaterdagavond te 12 uur afgeloopen, trad de verordening dus weer gewoon in werking en mochten zij tusschen 12 uur en. Zondagmorgen 5 uur niet verkoopen. Dat ook voor hen de maatregel van sluiten tot één uur werd verschoven, was dus slechts om reeds bovengenoemde motieven, maar ook voor hen moest er natuurlijk een einde aan komen. ïn het Schuttershof was het Zaterdag avond weer uitverkocht en Zondagavond was de zaal goed bezet. Dezen laatsten avond zong Cato Culp op verzoek van een aanwezigen Fries, en onder groote instemming van andere Friezen, een harer Friesche liedjes, na melijk het Friesche Volkslied „Frysk bloed tsjuch op". Louis Contran dankte namens de di rectie het Middelburgsche publiek, de Middelburgsche Courant en den pachter f te zijn, zich naar het kabinet had hege van het Schuttershof voor de ondervon- etn Dit was 'met een beitel of snrler den medewerking en riep allen een tot j voorwerp opengebroken, wat duidelijk op weerziens toe. reen paar plaatsen zichtbaar was. Ook Was een scharnier los en een splinter In den nacht van Zaterdag op Zon-Van de deur gesprongen. De zoon ont~ dag zijn Mij' bewoners van den Oudenbood onmiddellijk den gemeente-veldT Vlissingschen weg' verschillende baldadig- (wachter en deze overtuigde zich van beden gepleegd, zoo werden o. a. een'den toesband. Den volgenden morgen zijn voetsporen ontdekt in het tuintje ach ter het huis. De politie te Borssele heeft de zsiak in handen. Uit Sehiou!wenrD uiveland. In de Zaterdag gehouden zitting van den gemeenteraad van Z i e r i k z ee, deel de de voorzitter, m!r. A. J. F. Fokker, o. a. mede, dat Ged. Staten de beslis sing betreffende afschaffing van de vee- mlarkt hebben verdaagd. Naar aanleiding van de herbenoeming van den burgemeester wenscht wet houder Timtmerman hem hartelijk ge luk, den wensch uitsprekende, dat het hem moge gegeven zijn gedurende de nu volgende periode met dezelfde lust werkzaam' te zijn. De voorzitter dankte den heer Timmerman voor de gespro ken woorden en hoopt dat hij als burge meester in de thans komende periode 'Mag- staan aan het hoofd van eene ge meerde die in voorspoed vooruitgaat (Applaus). Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van de patroons "Wansink en Sansau, waarin zij betaling verzoeken van door hen gedane leveranties voor de- Ver. „Volkswoningen" te Zierikzee, wordt op voorstel van den voorzitter bestolen met de 'beslissing daarvan te .wachten tol dat bericht is ingekomen van het rijk, wat deze per saldo zal betalen. Omtrent het verzoek van de vissclie- rijvereeniging „Helpt Elkander" om bij het uitbaggeren van de haven de scheeps- z'oten te- laten afnemen tot aan het Lan ge Groenendal en de daarvan gekomen grond te laten benutten vjoor. de Oost- Ifavendijk, wordt gunstig beschikt. Het adres van het bestuur van de federatie der Ned. Tabaksbewerkersbond waarin wordt verzocht om ook na vijf Augustus ,de datum' waarop de steun eindigde, die steun voort te zetten en waarover besprekingen zijn gebonden met eenige patroons en bestuur van de fe deratie en den secretaris van het algem'. bestuur werd door den voorzitter toe gelicht. Na eenige discussie werd in principe bésloten steun bij den aan maak van Spaansche sigaren Xe veriee- nen, hetgeen de gemeente f 84 per week 2,al' kosten. Het verschil met de thans toegestane uitkeering is niet van be- teekenis, doch het groote voordeel is dal de.gemeente op deze wijze van een crisismaatregel' af kan komen terwijl de moreele zijde eveneens belangrijk is, al dus merkte de voorzitter op. Bij de vaststelling der verordening in gevolge de Woningwet worden op voor stel van den 'heer Potvliet enkele wij zigingen aangebracht. I Vrouwtje, dit overhemd ziet er nu eens keurig uit? Heb je 'n andere vaschvrovw?" /Ja jongen -da'S t4. 'zeggen-ik laat ze tegenwoocdigjthuk behandelenmetj H^__V I a a rdmge (Ingez. Med.) den dag van zijn 40-jarige evangeliebedie ning. Maar hij had op het kerkbi'jefje te kennen gegeven dat h et hem het aan genaamst zou zijn die herdenking slechte te vieren door een gedachtenisrede jn.de kerk. 1 Die rede heeft de jubilaris gister uit gesproken in den avonddienst in de goed bezette Nieuwe Kerk! naar aanleiding van 1 Joh. 1 vers 3. In die rede heeft hij. zijn verschillende standplaatsen herdacht: Holten, Nijbroek, nog eens Holten, Hat- tem en sedert 1901 Middelburg. Aan het slot van zijn rede richtte hij zich tot de aanwezige 'collega's, tot de corpora ties waarmede hij in betrekking stond, en tot de personen met wie hij- als pre dikant in aanraking kwam, en bracht hun allen dank voor den omgang, en samen werking. Door de gemeente werd hem staande toegezongen Gezang 96. Na afloop van den dienst werd hij door, de aanwezige leden v-an Iverkeraad en Kerkvoogdij in de consistoriekamer ge complimenteerd, waarbij hij werd toege sproken door ds. Van Empel, ds. De Ligt en den heer Hondius. Ds. N. A. de Gaay Fortman te Amsterdam heeft tegen 1 October a.s. emeritaat aangevraagd. Hij stond o. a. te VTissingen van 1874 tot 1878. van 15 dezer als zoodanig overgeplaatst naar Sas van Gent, zulks in de plaats van den heer Nolson, die den dienst met pensioen gaat verlaten. (Zei.) Uit Zeeüwsch-YUanderen Wi V. Zondag was 't vioor Sluis weer een drukke dag. Voormiddags 11 uur haal de het muziekgezelschap „Apollo" een ziustervereeniging uit Gent af, welke ver- eeniging per stqomlboot aankwam om on Daarop zijn moeder en zoon spoedig (ze plaats met een 'bezoek te vcreerea. Al spelende trok het gezelschap eenige straten door en bracht den ourge.mees- ter een ajuhiade. Des namiddags moes,t „Apollo" weer „in 't geweer". Ten drie ure kwam per stoomboot „Touriste" aan: de Turnv.ereeniging.jRust Boest" uit Brugge, vergezeld door het muziekgezelschap van dienzelfden naam' Honderden waren Mj den aankomst der 'boot. tegenwoordig. De verwelkoming was zeer hartelijk; aan den wal speelde ..Apollo," van Sluis „De Vlaamséhe Leeuw" en aan 'boord deden de. Brugge- woning komende, zagen ze, hoe de hor iingen het „Wien Neerlandsch Bloed' geheel verdraaid onder het raam stond en nu eerst vermoedden ze onraad. De moeder ontsloot de deur, terwijl de zoon post vatte ter zijde van her geopenue raam, in de hoop den dader te verrassen. Deze bleek echter gevlogen. Uit de op hooren. Daarna trokken de muziskver eenigingen gevolgd door de turners eeni ge straten door, waarna men naar het sportterrein marcheerden. Daar werd voor een zeer talrijk publiek door de turners een uitstekend geslaagde uitvoe Zaterdag werd op de hofstede „Ko renbloem" onder Serooskerke een openluchtsamenkomst gehouden, uitgaan de van 'de [ringen „Serooskerke" en>„Mid- delburg" van den Nederlandschen Boncb van Jbngelings verecni gingen op Gerefor meerden Grondslag. Voor de talrijke aanwezigen werd het woord gevoerd door ds. J. C. Rullinann uit Utrecht over „De ernst der tijden" en ds. H. Dijk uit den Haag over „Den boog leeren". Het muziekgezelschap van Seroosker ke zorgde voor passende muziek. Een commissie van vrouwelijke ea mannelijke leden der Hervormde gemeen te te N i s s e heeft geld opgehaald om een eikenhouten voetstuk voor het zil veren doopbekken en een eikenhouten avondmaalstafel met kleed aan te koo- pen. Deze waardevolle voorwerpen zijn thans aan 'kerkvoogden en kerke,raad aan geboden en dankbaar aanvaard. Het eerst genoemde is een Waar kunststuk en ver vaardigd door den beeldhouwer J. W. ds Graaf f te Laren. G e r e fKerk. s i Bedankt voor het beroep naar Grijps- kerke door ds. D. Scheele te Geesteren. Tweetal te Vlissingen ds. T. L. Kroes, de Workum en ds. A. G. Wolf te Loe- nen-Vreeland. (Stand.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. Zaterdagavond werd voor een zéér goed 'bezetten Schouwburg een tweede opvoering gegeven van „De HofsLachtec", welke weder groot succes had. .-Van de dames Magda Waldèn en Elly Van Steke- lenburg werden bloemen ajaagehoden door, de directie van. den Schouwburg. hel vloerkleed laanwezige voetsporen ring gegeven terwijl de muziekgezelschap bleek, hoe h'ijl, hal door '1 raam geklommen J~ I"'~~J paar damhekken vernield. In den afge loopen nacht werd in de Langedelft hij een winkelier, een r,nit vernield De Koningin heeft den kunstschilder. Louis van Soest uitgenoodigd, een week op Het Loo dioor te bréngen, om er studies te maken. Het Archief vtan de. Staten van Zeeland en hun Gecommitteerde Raden 1574 (1578)—1795 (1799).' Dr. K. Heeringja, rijksarchivaris van bezoekers aangevoerd S Utrecht, tevoren rijksarchivaris te Mid delburg, heeft de hier begonnen bewer king van het Statenarchief vsn- Zeeland voltooid. Aan den inventaris, zoo ontleenen we ,aan het 'blad, dat dit werk ontvangen blijkt te hebben 'gaat 'een zeer uitvoe rige inleiding, vooraf', waarin een hsto- risch overzjcht wordt gegeven van de Stalen van Zeeland, de Gecommitteerde Raden van die Staten en van. hun comp- pen de verschillende oefeningen begeleid den. De „Jacob van Maerlant" had ook een groot aantal' uit Brugge. - Des avonds, omstreeks half acht, voer den :de beide stoom'booten de Brugge lingen weer huiswaarts. KERKNIEUWS. Gister herdacht ds. H. Jonker, pre dikant bij de Ned. Herv. Gem. alhier \WÊ lil

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1