FEUILLETON 182 Vrijdag 4 Augustus i8öe Jaargang B I N NE NL A ND. UIT STAD EN PROVINCIE. Zuster Brettaro's Liefde. U proeftj U oordeeltenaSt UIT DE PERS. (Ingez< Merf.) Uit Noord-Be vel and. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAPPEN. (Wordt vervolgd.) «fltl ÏÉ2. im iiAOS. öejgrijpelijk is de vraag,: waarom zakt de taorkkoers in de laatste week zoo sensationeel snel? E>m, juist antwoord daarop is alleen ■te geven door hen die precies weten wlat er gedaan werd door de Duitsche re- geering en door de Duitsche bankiers. Br 2#u echter enkele dingen die tot een verjEïoedeii leiden. Zoo was het al eenigen tijd in Duitsch- lartd zeer hinderlijk voor de bedrijven dat er gebrek was aan gteld, aan gtemunt geld, wat in dit geval beteekendeaan jH&piersn marken. En dat is goed ver- klascv. «aar. Immers doordat iedere daling van eten markkoers een (zij 't ook ïiiet dar dél'P -ven sterke) stijging van de prijzen en 'loonen in Duitschland tengevolge heeft, moet men daar ook over meer munt beschikken dan tevoren. Iemand die veertien dagen geleden met bijvoor beeld 200.000 rpark per week de loonen en piankoopen in zijn bedrijf kon bekosti gen, heeft er nu 400.000 noodig. Eb riu heeft blijkens een mededeeling van de Rijksbank van 31 Juli, zij voor niet kninder dan 16 milliard en 700 mjl-< lioen mark aan nieuw bankpapier in om toog moeten brengen ten einde aan de enortoe vraag naar geld te voldoen. Maar het onvermijdelijk gevolgj is natuurlijk, dat de todh al zoo slappe soep nog .meer verwjat'Td werd. •Djat is één oorzaak. iY'fflrmoedelijk komt er nog een tweede oar&taak bij, n.l. een nieuwe vermindering van het vertrouwen in de toekomst, naar aanleiding van de dreigementen Van Poin- cterë. Dteze heeft bekend laten worden, dat ials Itaitschland niet voldoet aan den Fmnsehen eisch tot betaling van $en sim pele 40 milliard particuliere schuldvor deringen, hij de volgende week zal over gaan tot dwangmaatregelen, die zouden bestem in: beslag op de staatsinkomsten in het bezette gebied, verbeurdverkla ring vian de goederen der 80.000 Duit- schers die verlof hebben in Elzas "Lo tharingen te wonen en van de goederen van 1000 der rijkste 'ingezetenen in het bezette gebied. S» nu is het heel best mogelijk, dat dit vooruitzicht aanleiding: beeft gegeven tot veritöoüfp van waarden in Duitsche marken uitgedrukt, in de eerste plaats door de onmiddellijk bedreigden, en in de tweede plaats door anderen. Er daar er niemand te vinden is die geld oVer beeft oïniets te fcoopen dat in marken uitgedrukt is, zlalrt de waarde nog meer. In Duitschland wordt enorm gespeculeerd mlaar op nog verdere daling van de mlarkenBui- ienlaEdsche deviezen (wissels op het bui- tented en buitenlandsiche munt) worden enorm gevraagd, zoodat ze met den dag' Stijjgen. Èn een der gevolgen is dit, dat de Duitsche regeering ervan heeft afgezien verder buitenlandsche deviezen te kno pen ter betaling van de schadevergoeding aan de geallieerden. Nu moet één ding wel in het oog'|ge- houden worden: de Fransche soep zal vermoedelijk niet zoo wiann! gegeten wor den ais ze wordt opgediend. Die Fran- stdbe bedreiging wekt sterk liet vermoe den, dat ze bedoeld is als een troefkaart in het kaartpiartijtje, dat de volgende week te Londen zal worden gespeeld tus- Schen Frankrijk en Engeland. De troef die Engeland daar tegenover uitgespeeld heeft, is de nota-Bal four. Als deze over- weginj.* niet tot eenige (geruststelling maan de, dan zou de zaak er werkelijk zeer ernstig uitzien. Nu blijft ze zorgvol, maar is er tenminste hoop dat die twee uiter ste standpunten zijn aangegeven met het doel een tusschengelegen overeenkomst te vinden. Mjaar met dat al wordt de toestand in Duitschland met den dag bedenkelijker. Des pi oor 'wf e gen en de po- litjiek. De Tijd vestigt de aandacht op het feit, dat aan de aandeelhouders der Ned. spoorwegen over'tafgeloopen jaar ruim 2 millioen aan gegarandeerde rente wordt uitbetaald terwijl er ruim1 f 30 mil lioen verlies werd geleden, en dat ook in de toekomst kapitaalgevers het volle pond, de gegarandeerde rente, krijgen, ter wijl' de arbeidgevers zich offers moe ten getroosten. Wij' maken glaat het blad voort de regeering hiervan geen verwijt. De nieu we regeling is de onvermijdelijke conse quentie van de overeenkomsten, die reeds in 1890 met de spoorwegmaatschappijen werden getroffen. Maai' deze gaug van zaken zal 'bij velen, ook in katholieken kring, die, in het licht der christelijke beginselen, de huidige economische or ganisatie der maatschappij niet als, de beste beschouwen en de oorzaak van het zondigen tegien de distributieve recht vaardigheid vooral zpeken in het rente stelsel, den indruk versterken, dat er a»n het thans geldende regime iets hapert. Het tweede feit, waarop in verband mei de onrust onder het spoorwegper soneel dient te worden gewezen, is de po(- litieke zijde van het vraagstuk. Reeds werd door „St. Raphael" per draadbe- richt hjet vertrouwen aan de regeering opgezegd en is op een protestvergadering van deze vereeniging op verwijdering van minister König uit het Kabinet aange drongen, omdat deze de loonsverlaging van het spoorwegpersoneel had goed gekeurd. En anderzijds trachten de so ciaal-democraten uit de ontevredenheid bij het spoorwegpersoneel' politieke munt te sl'aan. De Tijd wijlst er op, dat zij alleen feiten constateert, waaruit volgens haar blijkt, hoe moeilijk jhtet imet de huidige regeling zal zijn, de politiek te weren uit een vraagstuk van pijactische bedrijfshuishou- ding. Om die reden hebben wij destijds ge vraagd, dat men van den beginnen af goed zou vasttegigen ,in hoeverre de in vloed van het politiek gezag zich prak tisch gesproken op het spoorwegbedrijf mag doen gelden: „De directie behoort een ruime onafhankelijkeid te behou den", schreven wij op 19 Mei 1921. Geen volledige onderworpenheid aan het Staats bestuur voor de bedrijfsorganisatie, loon- vraaig'sfukken enz. Anders bemoeit de partijpolitiek zich er mede en dat mbet in ieder 'geval' worden verhinderd. Het m'ag niet 'kunnen zijn, dat politieke par tijen het spoorwegpersoneel met belof ten van hooger loon bij de ver kiezingen bewerken. Het overheidsper soneel ,'met tienduizenden spoorwegplan nen vermeerderd, zou aan demagogen het middel geven omi ons politiek leven op breeder terrein neer te halen..." Nu. pas vijfhen mlaanden later, is het reeds zoover. Dit 'bevestigt, wat wij schre ven: ook bij exploitatie onzer spoor wegen voor rekening van den staat moet de politiek er kluiten blijven. Dit is slechts mogelijk .wanneer naar het voorbeeld van Zwitserland ,waar de „Direction gé nérale des Chemïns de fer fédéraux", een van het parlement en regeering bijna ge heel onafhankelijk orgaan ,vnor een rë- eele autonomie der spoorwegen zorgt ook in ons land de bedrijfsleiding voor het regelen van zuiver-economische kwes ties geheel onafhankelijk wordt van het politiek gezag. Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch van LEONARD MERRICK. i&oor E. H. (Nadruk verboden). o 23). 3 Uitgeput viel ze in een stoel. Het ant woord had niet aanmoedigend geklonken, Maar het maakte haar tenminste moge lijk. om te rusten en dit was het eenige, waar haar hjart naair uitging. "Wat was de wereld toch onverschillig; hoe onbarmJ- bartig weinig giaf de een om den ander. 5,Wacht, als u wilt, juffrouw! Sterf, u 'wilt, juffrouw, en leg uw geraamte m de gioot, als iu daar lust in heeft! Zoo- ïang 'k daar in ieder geval m'aar geen last van krijgt tOnzeker als haar blik wjais, sloeg ze de groote hand gade, zooals die over bet 1111311 bad waarschijnlijk geld 'bij zich, dat hem! niets maar hkèr redding tuit den nood was geweest. Hij leefde er goed van, terwijl zij omkwam' van gebrek. Dit wist hij nu niet, maar als hij hjet wist, zou hij er zicJh dan nog wat van aantrekken? Het zou hèèr be nieuwen, of zij hem1 ertoe kreeg een order ïe geven op het boek; hij kon toch net 1 Uit Middelburg. Het is gisterenmiddag steeds druk gebleven in onize .sIpdde eerste belang rijke vermindering' had plaats, toen de exlralrein naar Vlissingen de honderden buitenlanders mede nam; later, toen ook. de Zeeuwsch Vlamingen en Zuid Bevelan ders hun laatste reisgelegenheid om nog denzelfden dag thuis te zijn, moesten ne men, Maar de gezellige drukte bleef aan houden en des avonds was het op het kermisterrein zéér vol; het was er ouder we tsch levendig en nu maakten bij na alle inrichtingen goede zaken. Zelfs loen om één uur „sluiten" werd aange zegd, was het nog bij lange na niet stil, al trokken de laatste kermis gangers toen ook spoedig huiswaarts'. Tegen half twaalf,werd het aantal be zoekers van de Markt vergroot door hen, die Schouwburg of Schuttershof hadden bezocht, waar in beide talrijke plaatsen tekort kwamen. Voor de Schouwburguitvoering wijzen wij verder op het verslag onder Kunst; j wat betreft het Schuttershof, zij alleen gemeld, dat de aanwezigen ook nu weer volop genoten. Zooals uit een advertentie in dit num mer blijkt, zal Zondag de laatste voor stelling plaats hebben. De Chr. Geheelonthoudersvereetü- ging te Middel b ui r g heeft wel eer van haar organisatie der anti-kermisavon den Ook gisterenavond was in de Bm gardzaal weer een balrijk publiek aan wezig. Op verzoek werd herhaald: „Zijn laat" ste glas", een pakkende illustratie van de werking der geheelonthouding, hetwelk ook Dinsdag reeds was opgevoerd. De „Ónthoudersstem" verleende ook thans weer haar medewerking en zong op verdienstelijke wij'ze enkele zangnummers Ook thans werd de gezellige vergade ring besloten met een keurig tableau „Bescherm1 het kind", beschenen door, gekleurd electrisch licht. Ten slotte spoorde de leider der verga dering aan, mede te helpen om den strijd aan te binden tegen koning „alcohol". Gisterenmiddag ontdekte een inspec teur van politie, dat in het Lunapark op het kermisterrein alhier een zak ko len laan het 'branden was gegaan, vermoe delijk als gevoljg van een achteloos weg geworpen stuk sigaar of sigaret. Toen de door hem om een minim'ax gezonden (agent daarmede terug kwam, was het be gin van brand reeds door het personeel Van de inrichting mtet Water gfebluscht. Gisterenmiddag reed op den Noord singel een boerenwagen tegen een 'auto, waardoor schade aan het le~ moen werd toegebracht. Persoonlijke ion- gelukken kwamen er niet bij voor. o U i t Wal cheren. Te Domburg hoopt men op Woensdag 9 Augustus een eenvoudige Landelijke Thee te houden op de hof stede „Klem Duinvliet" dien dag Iwelf- willend voor dat doel afgestaan- Een win- cigbal Domburgsdhe kinderen in dracht zoo goed een fcojoper zijn, als degene, die er eigenlijk woonde. Als dit eens zoo was0 zzou ze een vigjilante nemlen naar Mr. Col lins terug en dan zou ze hem1 verzoeken haar onmiddellijk hpar commissieloon te geven en zou ze zien, ergens wat eten te krijgen; wanneer ze tenminste nog eten kon. Met möeibe stond ze op en trad tot d'cht bij zfijh stoel1. „Ik werd door de heeren Pa tienden naar Mr. Corri gezonden", begon ze aaz- zeïend, „om hem' een werk aan te bieden, dat zij uitgaven. Ik heb een exemplaar meegebracht; als ik u niet stoor?' - Ze legde het neer terwijl ze het zei, I dal aanhoudend zwijgen toch te betè' en bleef op een paar passen afstand de kenen had en vloog toen ontsteld op: uitwerking gadeslaan. vou stéllen." Hij sloot het „Album"', waarmee hij dus te kennen gaf, dat, wat hém aanging', de zaak aflgel'oopen was; m'aar zij stak geen hand uit, om hjet boek weg te ne mten, waarom hij het dus kalm opzij schoof. Daarna hjaalde hij het vloeiboek te voorschijn en wilde zijn schrijverij weer opvatten; nog altijd deed zij geener- l'ei poging, om' het lastig „exemplaar" van tafel te nemen. Nu begon het hem toch wel wat te ergeren. ..Als u wachten wilt, Miss, neem dm een stoel", zei hij. „Neem een..." Hij keerde zich om', zich afvragend, wat zullen daar de door overlevering in de kinderwereld bewaarde, inheemsche spell letjes voordoen. Toezending van thee, koekjes, voor werpen, worden gaarne inigewadR Toe gang f 1 (thee inbegrepen), voor kinde ren f 0.50. De opbrengst is voor het or gelfonds aldaar. Na een diensttijd van bijna 38 jaar is door den heer J. Louw's gemeente veldwachter te Z o u t e 1 a n d e, tegen 1 October ,a.s. eervol ontslag uit die 'betrek king aangevraagd. o U i t Z u i d-B e v e 1 a n d. Ten vervolge op .ons bericht van Woensdag inzake de installatie van den nieuwen burgemeester te K1 o etinige nogh et volgende (te laat ontvangen voor ons vorig nummer): Nadat de openbare raadszitting was gesloten werd audiëntie verleend waar van een druk gebruik werd gemaakt. Hierbij dienen enkele gevallen te worden genoemd, nl. de hartelijke toespraak tot den burgemeester van den heer Bruijn- zeel, voorzittel' van het Burg'. Armbestuur en het voorgedragen gedicht van mej. Tonrenaai'—Griep uit Abbekinderen (woonplaats van den burgemeester). Ook werden hem vele 'bloemstukken aan geboden. Hierna werd de burgemeester door de schoolkinderen, .onder leiding van den heer Houtekamer, een aubade gebracht De heer Houtekamei" sprak de burge meester en mevr. Zandee op hartelijke wijze toe, waarna de kinderen onder e,en luid hoera van het raadhuis wegtrouken naar het speel terrein. Thans trok de burgemeester naar hjet speelterrein waar werd „stoelgereden". Hierbij werden de heeren J. Sinke, P. Bu ijs rogge, P. Koeman, Tilnoe en J. Da- hout bekroond met resp. een le, 2e, 3e, 4e en troostprijs. Van hier naar de school voor kinder- tractatie. De muziek- en zanguitvoeringen op de tent en de gynmastiekuitvoering op het Marktveld gaven geen reden voor bijzon dere opmerkingen. Door de gCoole druk te was hiervan weinig te genieten. Opge merkt mag nog worden dat de bedaren voor het raadhjuis gezongen als aparte hulde zeer in den sm'aak vielen Tegen den avond groeide de feestvie rende menigte steeds aan door het uit Goes komende publiek, het was dan ook werkelijk de moeite waard de illuminatie op het dorp en daar buiten in oogen- sehouw te nemen. Van de muzikale wandeling met licht stoel is, jamtaer genoeg, niet veel te recht gekomen ,daar de meeste deelnc- mers(sters'), tegen het advies der feest commissie in, zich niet in het bezit had den gesteld van een lampion. Het vuurwerk w;as, hoewel niet bijzon der groot, werkelijk mooi. Het publiek bij déze laatste gebeurtenis aanwezig, k'an op enkele duizenden worden geschat. Voor de eerepoorten zijn een tiental prijzen uitgeloofd waarvan 1. de Groe, 2. Nieuwstraat (Dekker), 3. Marktveld, 4. Straatweg, 5. Noordeinde, 6. Wilhel- ,mïnal'aan, 7. Achterweg, 8. Moolweg, 9. E. L. T. o. (korfbal )en 10. Nieuwstraat (Maat). Voor gevelversiering is de prjjs .ge wonnen door J. van den Boomgaard. Voor ringrijden te paard 1. J. van Dijke, 2. E. §inke, 3. P. Maat, 4. J. de Jonge, 5. C. Hoogstate, 6. B. Harinck en 7. .A Wagenaar. De ringlijders te fiets kregen allen een prijs evenals de schoolkinderen. Kloetinge heeft dan feestgevierd en weer A J. P.'s Tanille-Crêmepaddtns met den heerlijken Vanille Roomemaak en. A. J. P.'s Frambozensaus Si 71/? per pakje. bij vernieuwing getoond dit goed en op gezellige wijze te kunnen. Nog een enkele opmerking. De 's avonds naar huis fietsenden stelden zich aan den straatweg, bij gebrek aan een een fietslantaarn wederrechtelijk in liet L'ezit van de daar hangende lampions. Kloetinge neemt hen dat niet kwalijk, maar wel dat het minder practisch. aan gelegde gedeelte der huistoe trekken- den met een stok e.d. deze lampions ver nielde. Zulke bezoekers die nog niet weten wat gastvrijheid is moes,ten een volgenden keer maar liever wegblijven of anders zich beteren. De voordracht voor een bestuurslid in den dij'kiiaad van den cal. VlietepoldJer luidl: J. Flikweert (aftr.), Joh. v. d. Maas ■en C 'H. v. d. (Bergf. Tot gezworen van den Wissekerke;- polder wérd in de vacature Gaanderse benoemd P. J. Doeleman. o Uit Zee nwsch-Vlaanfleten ,W. W. Toen de heer M. 1e Bres kens een defect 'aan het dak onderzocht, kwam! hij in aanraking met een electrischen draad. Gelukkig werd dit op hetzelfde oogenbÜk opgemerkt en de stroiom! af gesloten. HoeWel de heer M. bewusteloos 'wlas, werden door kunstmatige ademha ling de levensgeesten weder opgewekt. (N. Z. Crt.) Na gunstig afgélegjd praeparatoic examen heeft de classis Tholen der, GerefKerken met alg. stemimen beroeps- baar gesteld den heer B. W. de GraiafS van Rilland Bath. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt zijn de toegangskaarten, voor hel 16 dezer in den tuin van het kasteel W, e s t h o v e te geven openlucht spel van „Josef in Dothan" reeds thans verkrijgbaar bij de in de advertentie opgegeven adressen. o Schouwburg. „V riendinnqitj e." Die alte Geschichte, die steeds immer neu blijft, en die ten tooneele gebracht, èn vooral opgevoerd door „de Rotter dammers" altijd weer aangrijpt. De jonge mian, die zijn „vriendinnetje", dat zich aan hem gegeven heeft, trouwen wil, uit liefde en plichtsbesef, en de ouders die er zich tegen verzetten, haar willen afkoopen en naar een vergelegen oord zenden, uit eerzocht, om „het" schandaal te vermijden, met het oog op de toekomst van den jongen man, en welke motieven ouders meer kunnen aan halen. i Och, wij hebben zoovele boeken gele zen, die dit thema behandelden, zooveel op tooneel en filmdoek gezien, mtet dit als onderwerp, en Engène Brieux's ver haal geeft er geen nieuws hij. Het Ver- «XEBOWKaHHI Zou die vrouw erg zenuwachtig zijn"? dacht dokter Kincaid. „Dus ze is colportrice?..! Ik dacht, dat ze wat te verkoopen had. Allemachtig wat een bestaan „Dank u", antwoordde hij. „Ik heb het op 't oogten'blik erg druk cn ik' koop nood boeken bij inteekening". „U kon het gestuurd krijgen, als het compleet is", stelde ze voor. Hij trommelde met de vingers op het titelblad. „Ik heb hjet niet noodig." „Misschien dan Mr. Corri?" „Ik kan natuurlijk niet antwoorden voor Mr. Gorri; maar Ik zou u raden, maar niet op hem' te wachten; ik vrees dat dit vergeefs iuw geduld op de proef Het hoofd van de oolportrice zonk haar' op de borst en nog net was hij bijtijds om haar in haat' val tegen te houden. HOOFDSTUK VI. „Niu?" vroeg Kincaid, toen ze weer ?de oogen opsloeg. „Wat scheelt er aan?"... Geen onzin! Ik ben dokter. Dus geen leugens vertellen! Wat scheelt er aan?" Er zijn sommige dingen ,die een vrouw niet zeggen kan; dit hoorde er ook toe. „Is u erg uitgeput?" „O", antwoordde ze flauw... .Ta,.. svel een 'beetje." „Wanneer heeft u het laatst wat ge bruikt?" Ze gaf geen antwoord. Hij sloeg haar nauwlettend gjade, merkte wel dewtiii- haar aarzeling en vroeg daarom recht op zijn doel' afgaand: „Hebt u honger?" Ze sloot andermlaal de oogen en haar lippen trilden. „Lomperd!" schold hij zichzelveu. „Ze komt om van gebrek en je wilde nog niet eens haar boek ltoopen! Ze vergaat van den honger en je wil'de haar zóó wegstu ren Maar de toon van zijn stem gaf al heel weinig b'lïjk van zijn medegevoel en, ter wijl' ze zich toch al zoo schaamde, vond ze hem zelfs ruw. „Blijf hier even", ging hij voort. „Nu met weggaan en weer flauw vallen; uw kwaal is niet ongeneeslijk; ik heb hem' zelf ook gehad." Toen ging hij de huisbewaarster op zoeken, een kltein dik vrouwtje, die hij eindelijk vond op de benedenverdieping en die hij nu het een en ander vroeg betreffende koffie en eieren. „Hebt u ook iemand, die u even een bteodschap kunt laten doen?" begon hij. „Warme koffie, ziet u, geen goötwatèr Hier dichtbij kan je ze krijgen; is er iemand, die dat een heel gauw bezoraen kan?" Ja, ze had wel een klein loopmeisje. „Zou dat kind 't eens heel gauw kun nen doen, als ik haar een shilling gpf?" Het dikke vrouwtje was van meening, dat, met een shilling in het vooruitzich r?0 cnoTkrriCxfi.nlUo-ïcï A o-LJD - zou zijn, bij hetgeen het hitje presteerde. „Mooi zoosprak h'ij. „Daar is het fooitje; stuurt u haar nu miagr dadelijk weg en dan op de kamer van mr. Corri". Hij keerde terug eu vond zijn patients in den leunstoel zitten. Hij zag' dat er sporen van tanen waren op haar wan gen ofschoon ze hij zijn binnentreden het gelaat afwendde. „Het recept wordt klaargemaakt", sprak hij. „Zoudt u liever het raam dicht hebben?" Neen?... Goed: dan zullen wö het openhouden. Praat maar niet als u het liever niet doet. Dat heeft ook in 't geheel' niet. Ik weet wel, wat u zeggen wit, op z'n minst zoo goed als u." Hij negeerde haar blijkbaar, tot het be stelde verscheen, dat hij zelf aan de deur aannam waarna hij het haar op het blad aanbood. „Nu moet u dat eens gebruiken; lang zaam aan. „O", prevelde ze met een rilling'. „Niet eigenzinnig wezen; doe zooals ;k zei. Er is niets om1 verlegen om te zijn. Ik weet dat iu geen engel' is; dat u eetlust heeft, verwondert me geen z'er." „Hoe vriendelijk van u" mompelde ze. „Wat moet u wel van mij denken?" „Eet!" commandeerde Kmcaid, en vraag mij dan naderhand, wat :k van iu denk."

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1