FEUILLETON Donderdag 3 Augustas 1111 it?ëe Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. Zuster Brettan's Liefde. I ^aaeBfiBCBaBMHCBS8fflg IN AFWACHTING. zijn in ons land eraan gewend, dat de oplossing" van een minis ter crisjp/ met langzame bedachtzaamheid wordt overwogen, in tegenstelling bijv. met Fiiarftrijk waar de Kabinetsformateur sotafe zijn ministers per auto en telefoon hijeest haalt, en dan in één dag. zijn niéuwe ministerie vormt. 'AL mén in gedachten houdt dat de algeteeene verkiezin'gén steeds in de eerste dagen van Juli plaats hebben, dan Wordt die langzaamheid bij ons duidelijk geflfestreerd door de- data waarop de in deze eenw tengevolge van de verkie zingen opgetreden ministeries hun laak aanvaarddenministerie-Kuyper 1 Augus tus 1901: ministerie-de Meester 17 Aug. 1905. ministerie-Cort van der Linden 29 AWfltasÉtts 1913: ministerie-Ruys 9 Septem her 1918. Tb rustige rust wachten dan ook nu weer de Nederlandsche kiezers af, wat het resultaat zal zijn van de besprekingen die ou achter de schermen van de in aamaerking komende partijen gehouden IWoriJen: 'MSaah al verluidt er niets van hetgeen er échter die schermen besproken wordt, er afija toch wel symptomen, die doen vermoeden dat de besprekingen minder vloi verloopen, dan zou kunnen wprden venwta'dht na de eerste houding van het zitteaude kabinet dat eenige weken wacht te vóór het zijn ontslag indiende. Izstoiers meer en eer blijkt het luit de opimterkingen van rechtsche bladen, dat er. 'heel Wat anders inbet gebeuren dan ide eerst ietwat luchtig aangekondigde „re constructie". Het begon met Weinig geest driftige opmerkingen in de Standaard en in de Nederlander over de keuze van den heer Ruys als kabinetsformateur. De Standaard legde er zich' echter bij neer. m!aaï de Nederlander betoogde uitvoerig dat die keuze heelemaal niet logisch voortvloeide uit den verkiezingxuitsMgi Maar opmerkelijk bleef ook in de Stand aard de verklaring over de noodzakelijk heid eerst v,an een vastomlijnd program ma, waarin de beginselen der Anti-Rev. Rartx; tot hun recht zouden komen. ëb daarna bleef de Nederlander zijn beloog herhalen. Dtaar rijn toen de Katholieke bladen weinig over gesticht geweest, miaar in de -polemiek die daaruit volgde, Consta teerde de Nederlander o.i. terecht een geheel anderen toon dan in de eerste- beschouwingen na de verkiezingen. Toen wérd in de Kiath. Maden beweerd, dat de uitslag een votum Was vöör het zittend kabinet Nu,.kon men bïjv. in'de Maasbode al lezen, dat het twteede kahinet-Ruys indien het tot stand komt, geen copie zial sHjn van het eerste, m'aar een eigen cachet móet bezitten. De economische depressie, zoo stelde het kath. blad in 't licht, zial maatregelen noodzakelijk m'a- fcem, -waarbij1 meer bet oog gelicht moet .wórden op de bedrijven zelf dan op der genen, die daarin werkzaam1 zijn; en dat „integenstelling met wat in de afgeloopen periode geschiedde". 'Eb de Nederlander is er natuurlijk .dadelijk Wijl om aan de Msb. voor te hou den: ..Had -men dit algemteen vier weken -Vroeger gezegd, hoeveel helderder zon de politieke horizon wezen". fWËj, vrijzinnigen, lezen die dingen als belangstellend 'buitenstaander. EWie hebben reeds dadelijk na het be kend worden van den verkiezingsuitslag geschreven, dat het nieuWe bewind reker rnrvg gal hébben te houden met de mée- aing der toegevloeide kiezferstajassa, en dtetï de Kath. partij voortaan gedachtig zpl EÏjn aan het gevaar van splitsing dat hjaar zöo ernstig bedreigd heeft door een te ver doorgevoerde arbeiderspolitiek. 'Weit de Msb. nu schreef gaat in dezelfde rieMjng. DE MILITAIRE ATTACHÉ'». Onder het opschrift „Bezuiniging" schrijft het Hand. De „Staatscourant" bracht gisteren avond de benoeming tot generaal-majoior bij- den generalen staf van den kolonel jhr. E. J. M. Wittert, adjudant in huiten- gewonen dienst van de Koningin, militair attaché te Berlijn. Denzelfden avond werd in de pers ge meld, dat de militaire attaché te Parijs de overste v,an den geheralen staf De Quay, binnenkort tot kolonel zal wér den bevorderd. Terwijl wij dus in Frankrijk, waar voor een militaire attaché (indien men dien dan noodig acht), althans nog wat te zien valt (op het oogenblik nog) dp,or een overste vertegenwoordigd zijh op mi litair gebied, geschiedt dit 'in Duitsch- land door een geen-majoor, in Duitsch- land, waar feitelijk geen legter meer is en voorloopig niet meer kpimen zial, waar op militair gebied dus niéts meer na te speuren valt, nu ook de bestrijding van communistische woelingen toch wel dóór gestudeerd zal zijn en van alle kanten betteken. Zou het dan nu gjeen tijd worden, ge zien de noodzjaak tot bezuiniging;, dezen duren post op te heffen, waarvoor geen reden van bestaan meer is? ONGEHUWDE INWONENDE WERKLOOZEN. De Utrechtsche gemeenteraad had on langs het 'besluit genomen ook1 steun te verleenen aan ongehuwde werkloozen, die bij1 bun ouders inwonen. Thans in een Kon. besluit versche nen, Waarbij' dit raadsbesluit is vernietigd en wel op grond vgn de motiveerinjgf: „dat de plicht tot onderhoud van per sonen als voren bedoeld, in de eerste plaats rust op de ouders en niet op de overheid en dat h et daarom in het alge meen niet in overeenstemming kan wor den geacht met de beginselen eener goe de steunverleening, wanneer aan derge lijke personen kan overheidswege recht streeks steun wordt verleend." MINA KDUSEMAN f Te Parij's is bijna 83 jaar oud, over leden Mina Kruseman, de 'bekende pio nierster der vrouwenbeweging;. Wilhelmina Jacoha Paulina R,udolphj- ne KruseMan was 25 September 1839 te Velip géboren. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor woningbouw zullen ^worden uit gekeerd aan de gemeenten: Aiardenburfig, ten behoeve van H. Gorthals, f 600; van E. Lamote, f 990; Eikerzee, ten behoeve v(an J. en N. v. d. Vate, f800; G roe de, ten behoeve van wed. C. Brakman, f1065; van J. Koole f 1200 en van wed. "Wi Risseeuw, f 1018; Hontenissje, ten 'behoeve vjan F. v. d. Voorde, f 1 120; Hulst, ten 'behoeve Van J. F. van Lper, f 1200; O u d-V osseffieer, t en behoeve van J. de Later (restant) f 4534. We stk'apelleten behoeve van H. Heijt f 1200; van W. Westerbeke Jz. f2368. Uit Middelburg. Gisterenavond heeft op het gedeelte van den Singel tusschen de Langeviele Buitenbyug en den Koudekerkschen weg een botsing plaats gehad tusschen een UtrecHtsch wagentje, bestuurd door den landbouwer B. en dfen motorwielrijder v. G. De landbouwer reed links en had 'geen licht op zijn wagentje. De landbouwer sloeg uit den wagen en 'werd met een hevig bloedende hoofd wonde gevonden en na voorloopig ver bonden te zijn per brancard naar het Gasthuis vervoerd. De vrouw van B. had door glas van de (gebroken ruiten een wond aan den pols, de motorrijder', wiens rijwiel be schadigd was, had zich vooral aan het been bezeerd, maar kon te voet huis- wiaarts keeren. De toestand van B.; die nog in het giasthuis vertoeft, was lieden niet zorg wekkend. De uitvoering in het Schuttershof alhier was gisterenavond nogi 'drukker bezocht dan Dinsdag. In de zaal was geen plaats meer open en velen zaten in de veranda. Ieder der nummers had weer volop succes en het laatste nog meer dan den eersten avond, doordat nu het électrisch licht zijn plicht deed en daardoor de Loo ping the Loop in den doodencirkel nog veel beter tot zijn recht kwam Er is weer volop genoten van het af wisselend programma. Op het kermisterrein alhier was het gisterenavond gezellig druk. Van de inrichtingen trekt het Lunapark wel het meeste bezoek. Onder leiding van den heer A. Pe- termeijer werd gisterenavond een anti- ke rtai sbij éenkoms t gehouden. Was den vörigen dag de zaal schier te klein, thans wias ze maar voor de helft bezet. Gespro ken werd door de heeren Van Strien en Sevensma. Ter afwisseling zong de Christelijke zlangvereenigjng van Breskens enkele nummers, onder leiding van den heer J. Basting. Ten slotte zong de directeur zelf met wiarmte en gevoel „Golgotha". Gisterenmiddag is zekere F. uit Sou burg, die op den Blauwendijk alhier de orde verstoorde, door de politie aan gehouden, en daar hij niet wilde loopen, per handkar naar het politiebureau over gebracht. Gedurende de maand Juli 1922 heb ben in deze gemeente 785 vreemdelingen verblijf gehouden, nl. 673 Nederlanders, 22 Belgen, 17 Duitschers, 14 Fr.anschen, 11 Engelschen, 42 Amerikaneq. 3 Zwit sers, IDeen, 1 Griek en 1 Z. Afrikaan. o Uit Wial öh er e n. Gedurende de maand Juli 1922 heb ben in Domburg verblijf gehouden: 817 Nederlanders, 17 Belgen, 13 Duit schers, 30 Fransehen, 10 Engelschen, 8 Zwitsers, 4 Oostenrijkers en 1 Zuid Afri kaan. -1 Men meldt ons uit Zoutelan-v] d e, dat zich aldaar een commissie heeft gevormd, die zich belast met de regeling van een op 5 Augustus te houden ring- xïjderij. Het feest belooft voor de vele, thans in de gemeente vertoevende bad gasten een groot amusement te worden. Zeer toe te juichen is het streven van de commissie, hel feest drank vrij' te hou den. voor een auto-dienst GoesWolfaarl'sdijk, werd met algemeene stemtaén afwijzend beschikt. De gemeenterekening voor 1921 werd aangeboden, sluitend in ontvangsten op een bedrag van f 84466.42 en in uitgaven op f73235.82 (oninbare posten f 523.705). Eveneens werd aangeboden de reke ning van het Burg'erlijk Armbestuur, slui tend in ontvangst op f 11054.43 en in uit gave op f 7854.24i/2. Deze rekeningen werden in handen gesteld van een com missie tot onderzoek. Op de aanbeveling van het college van zetters werden geplaatst de heeren D. Vleugel en F. .Verbungi (period, aflr.) als no. 1 en 2, en aïs nof- 3 en 4 de hee ren J. Kloet en A. de Blaey. In verband met de aanschaffing van een mötorbrandspuit werd de verorde ning, houdende bepalingen tegen brand gevaar, gewijzigd. i t Vastgesteld werd een verordening voor de vleeschkeuring. Aan de Kroon zal om ontheffing v,an de keuring voor huis slachtingen worden verzocht. Goedge keurd werd aan het waterschap öud- Wolfaartsdijk een bijdrage te verleenen van f 100 tot het dempen van een sloot en het aanbrengen van 2 vangpulten met rioleering in den jP,ape weg. Mede in verband met deze kwestie werd voorlezing gedaan van adressen en adhaesieadressen der belanghebbende omwonenden tot het bestuur v,an ge noemd waterschap gericht om verbete ring van den Papéw'ag te krijgen. De voorzitter deelde mede, dat het polderbestuur besloten heeft lot ver betering over te gaan, en tot demping van de sloot. De raad vond geen aan leiding verder op deze zaak in te gaan. Hel fijn door H. v. d. Wal' vertaalde lied van Oscar Wilde: "de Nachtegaal en de Roos" werd uitmuntend verfcolkt. Na .de rustwijle „Die Wallfahrt ranch KeVlaer" van Heine, waarbij mej. Van Deventer de kunst nog verhoogde door dé muziek van H. Cuijpers eraan toe te voegen. Tot slot het overbekende „Hexen- lied". Ook' hier had de declamator gele genheid zijn reusachtig kunnen te ton nen en kan het 'mij niet verwonderen, dat de componist der begeleidende muziek Max Schillings zoo gaarne zijn groote di rigentengaven in dienst stelt van den beer Brettani. Na een woord van dank door den heen Gotli ging men hoogst voldaan naar 'puis. Schouwburg. Z,aken zijn Zaken. We hebben al weer voornamelijk! over een acteur te schrijven, niet over een stuk. Mirbeau's tooneelspel „Zaken zijn Zaken" is zoo duidelijk géschreven met het opzettelijk doel een schilter-rot te geven aan een of anderen karakter-speler, sdat de schrijververzuimde ota ook! te denken aan de noodige actie in zijn tooneelwerk. In de eerste twee bedrijven gebeurt eigenlijk niets. In het derde komt een opeenstapeling! van feiten: Maar bijna aldoor hebben we op 't tooneel een man van heel bijzonderen aard voor ons en als die man dan wordt voorgesteld door Hubert la Roche, dan is dat voldoende om een heelen avond met volle aandacht te worden bezig gehouden, ook al gebeurt er niets. Die mén is de gewetenlooze zakenman Isidore Lechat, die een bedenkelijk ver leden achter zich heeft, waarin hij1 met Bij de rondvraag vestigde de heer ijzeren wilskracht, sluw zakeninzicht en Overbeeke nog de aandacht op enkele gevaarlijke weggedeelten in de ge meente. U i t N o o r d-B e v e 1 a n d. In het diaconie-armhuis „Rustoord" te C o 1 ij n s p i a a t zal volgende week de tegenwoordige vader en móeder, de heer De Groot en Echtgenoote, die deze gemeente metterwoon verlaten, vervan gen- worden door de nieuw benoemden de heer De Punter en echtgenoote van Heerenveen. -o Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 23 tot en met 29 Juli, in de ProvZeeland, bedroeg Febris typhoïdea (buiktyphus): St. An- naland 1, Poortvliet 3. Roodvonk: Middelburg 1, Neuzen 1; St. Philipsland 1. Diphteritis: Nisse 1, Vljssingen 1. KERKNIEUWS. Door kerkvoogden der Ned. Herv Gem. te Hoedekenskerke is lot ker 7 kelijk ontvanger benoemd de heer ds. W. in welke situatie hij ook kwam. En het onmeedooglenlooze houding tegenjoiver zijn slachtoffers, is1 geworden d'e gróót-milt- lionair, de groot-grondbezitter, die noig altijd zijn invloed en zijn geldmacht ge-< bruiltt om nóg meer te krijgen, nog meeg geld, Kajmerlidmaatschap, enz. En nu zien? we hem' in dit stuk als de hardvochtige meester, als de blufferig© gastheer, als de zakenman die de scha vuiten om zijn vingers draait welke hem! pro'beeren te bedriegen. Maai- ook als de domme vader, die zijn zoon tot een nietsnutter verwent, die zijn dochter geheel verliest, omdat ze walgt van zijn praktijken, en die ten slotte moet ondervinden dat zijn doch ter een door hem bekonkeld huwelijk mei. een adellijk heer weigert en de deun uitloopt met een ander, en dat zijn zoon in een auto zich te pletter rijdt'. - Dat alles hebben we van Hubert la Roche gezien in een machtig, impönee- 'rend spel. Ai dadelijk het type was schitterend getroffen: de Fx;ansche be weeglijke drukke honime d'affaires, met een benepen voorhoofd, lompe Manieren en ratelende wel'besipraaktheid weer heel iels anders dan de Duitsche slager, dien hij ons Dinsdag vertoonde. Zeld zaam mooi was de eenheid in die figuur, J. van Lindorik, zulks in plaats van ds H. v. Essen vertrokken naar Oudelande Uit Z u i d-B e v e I a n d. Maandag j.l. vergaderde de raad van W' o 1 f a a r t s d ij' k. Op het verzöek om subsidie aan de G. R. A. M. te Goes Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch van LEONARD MERRICK. door E. H. (Nadruk verboden). '22). t „Mijn klerk móet nog komen", zei Corri, met een grimas. „Ja, die wordt ergens anders bedor ven,. Hoe dankte ik God op een avond toen mijn vader xn'ij vertelde, dat, als ik nog bij mjijn verlangen gebleven was, toij daar dan nu aan kon toegeven: hoe dankte ik Ilènl. Die woorden verlosten infij steeds tut een het'. Maar, Hs student voelde ik mij steeds gekweld door het bewustzijn, dat de studie eigenlijk onge oorloofde weelde was en dit bleef mij steeds b'ij, mij herinnerend aan mijn ver antwoordelijkheid, ofschoon ik eerst met den dood van den ouwen beer er sich- lïer kwam, wat een weelde het hem wl moet geleken hebben. Ik heb dan ook nooit eens mee „doorgedraaid" met de andere studenten; zoonrn al's ik met de jongens op school' ravotte. Over het geheel' heb ik dus niet veel pleizier ge had, Corri. Neen, met zoo'n jeugd, als de mijne, heb ik altijd tussch'eu de zor gen geknepen gezeten." „Arme kerel1!" Kincaid glimlachte „In die paar woorden van jou", zei hij, „sdhluilt meer medegevoel, dan in een brief vol leedbetuigingen, 't Is jam mer, da)t je nie|lj „Arme kerel" kunt zeg'gen tegen iederen kennis, die een verlies heeft geleden". De hartstochtelijk heid, die daar oogenhlikkelijk klonk uit zijn krachtige stem, terwijl' Mj van zijn vroeger leven sprak tegen den eengen, tol wien hem1 dat mogelijk was, hgd hij dan ook dadélijk weer onderdrukt: en zijn toon was weer zoo gevoelloos, als hem d;t tot een tweede na uur wis ge worden. „Geloof mij", ze* hij na een kle:ne pauze terugkomend op het vroeger gezegde, „d:e opvatting van jou over "de medici is toch verkeerd. Wèl' sta je er volstrekt niet alleen in; ze is zelfs alge meen genoeg! de geringste paragnafist achter zich, in den loop van het jaar, gerechtigd tot jjal van glossen op ons dak; iedere caricatuur-teekenaar dineert heel w;at middagen, ten koste van ons. Er is in 't geheel geen kwjaad imee bedoelt en niemand, die er dan ook eenige aanmerking op mOakt. Maar, men- s'chen, die Wat meer afweten van dat „grappig soort lui", zouden je wél kun nen vertellen, dat er meer grootmoedig heid en meer zelfopoffering in het me dische vak Wordt vereischt dan in éénig ander,- zelfs, dal van den geestelijke niet uitgezonderd. Ja, en meer ontbe ringen ook! Het pi-aatje over het weer en om voor geld te vertellen, dat het een mooie dag is, is nog niet zoo èrg, als je tenminste maar je honorarium ontvangt. Maar om dat los Je krijgen, voor je trouWe hulp; dat is dikwijls nog de ergste toer! Niemand, die zoo in eere staat als de huisdokter, in tijden Van ziekte. Terwijl hun 'kind beter* wordt, hebben de ouders haast net zooveel op met den dokter, als met het patientje "zelve: 'maar tegen Kersttijd is, die liefde faf heel Wat 'bekoeld, en ran dankbaarheid is dan ook niet. veel meer over. Ze we ten, dat de dokter hen niet. zoo licht zal manen; dat hij wel rustig op zijn geld zal wachten; dat hij even vriéndelijk te gen hen zal buigen; ofschoon de slager en de kruidenier en de bakker wel zorg den, dat ze iedere week het hun toe komende afbetaald krijgen. Ik kon je voorbeelden noemen KUNST EN WETENSCHAPPEN. Men schrijft ons uit D om'b ur.g-. In het knusse atelier van den h(eer M. Göth te Domburg, gaf Woensdagavond de voordrachtkunstenaar G. Brettani uit Den Haag aan een uitgelezen gezelschap zijn kunst te genieten. Van de Hollandsche gedichten maakten vooral' „De nachtelijke sleepster" van den Ani'sterdamschen dichter Francois Pau wels en „De Moeder" van A. van Col- tem indruk op Mij, hoewel de klei nere van Adato'a van Scheltema ook een dankbare herinnering achterlieten toppunt bereikte hij wel in het laatste bedrijf, eerst in zijn 'gesprek' met den markies de Porceliet, en dan in de dra matische scène aan het slot bij de. ont vangst van het doodsbericht van zijh zoon, dat hem niet belet, toch nog.even twee zakenlui die hem er in willen laten Hoepen, onder den duim' te dwinsen, vóór hij het lijk van zijn zoon tegemoet gaaf. En naast die zeldzaam-zuivere krachtig© spreekwijze, ook nog aldoor die merk waardig 'typeerende gebaren, die juist zoo en niet anders konden zijn. Het was prachtig, en met spijt denken we aan het feit. dat deze acteur voor eerst voor ons land verloren raakt, daar hij, de ge boren Vlaming, weer naar het tooneel te Antwerpen gaat. Na het derde bedrijf vooral werd traMaicsmw En Mj noemde voorbeelden. Corri sprak van moeilijkheden. Ze rookten hun sigaren, van het eene onderWerp op .het andere stappend, op hun dooie ge mak, totdat Corri betuigde, dat hij moest gaan. „Over een uur zal ik dus weer terug komen," zei Kinciaid. „Langer duurt het toch niet?" „Dat geloof ik niet. Maar waarom zou je hier niet Wiachten? Je kunt het je immers Makkelijk maken? Ilc heb nog ge noeg Times voor je te lezen. Daar staat een schrijftafel met een stoel er voor. Heb ik nu alles bij1 mij1? Laat 's kijken. Ja, zóó is 't goed. Nu; ik zal zoo gauW mogelijk voortmaken; m'aar als ik Wat langer opgehouden wordt, dan vind ik je toch nog?" „Daar kan je van op aan," antwoord de Kincaid. „Maak je tataar niel;ongerusl". Toen zijh vriend pas weg Was, ging hij echter nog niet dadelijk aan de cor respondentie. Zoo alleen gelaten, bleek het ook duidelijk, hoe de man gewoon wbs aan eenzaamheid. Dit bleek- uil zijh houding, kalm'te en den ernst, Waarmee hij zich voorbereidde lot zijn taak, als hij die eindelijk aanvaardde. Hij had juist de eerste bladzijde 'bijna afgeschreven, toen iemand aan de deur 1-lonie „Binnen!" riep hij verstrooid. Er wordt weer eens geklopt. Nu op eens viel' het hein! in, dat Corri hem totaal geen inlichtingen had .gegeven betref fende 'mogelijke patiënten of elienten of hoe hjij de menschen dan ook noem de, die zich op hét kantoor zouden aan melden en dat h'ij nu dus ook niét wist, wat hij tegen h,en zeggen moest. „Binnen!" riep hij l'uider, en wel een beetje teleurgesteld over die stoornis, keek over. den schouder en zag, dat de binnentredende een vrouw, die iets bij! zich droeg. Wat kwam zij doen? „Mr. Corri?" „Mr« Corri is er niet," antwoordde hij, de pen hanteerend. „Zoo strak komt hjij: weer." Mari'y draaide besluiteloos. De slapen klopten haar, en, slap als ze zich voelde, werkte dat zien van een stoel' magneti- seerend. „Zal1 ik dan maar wachten?" vroeg zij zacht. „Misschjen blijft hij niet zoo lang meer weg?'.' „Hè?" zei^Kiucaid. „O, als u wilt."' (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1