Ml. 180 BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. Woensdag 2 Augustus WMM« £0oe Jaargang de g kon dwiet si n: rzi i: mm;. DE GE.UR zeof U dat' Ke^ meep doet dan "reinigen dat het zuivert en beschermd, Begin vandaag mei het gebruik vart| LIFÉBIJO? zeer-spoedig zult U gevoelen hoe weidal dio het is voopi-tlw? "huid. j KT'.. mm herschenen is het afdeelingsverslag der Tweede Kamer over de Grondwetsherzier ning. Vrij algemeen verklaarde men niet op de debatten te willen terugkomen. Enkele leden merkten echter op, dat daaruit niet moet worden opgemaakt, dat zij hun stem zouden geven aan de wets ontwerpen, waaraan 'zij Jsuj de eerste be handeling h(un stem onthouden hebben Enkele andere leden wënschten zich hun stem daarover nog voor te btehouden. Zeer vele leden verklaarden echter, dat zij1 gaarne aan de totstandkoming van deze zeer gewichtige wetsontwerpen zon den medewerken. Van de gemaakte opmerkingen vermei- melden We dat door somimige leden werd aangedrongen op intrekking! der v e r - o i s tra o t e m e 111 e n van Kamerleden wat door anderen werd bestreden. Enkele leden hadden overwegend be- Zwjaar .tegen de verhooging van het in- koimen der Kroon. Andere leden, die bij de eerste behandeling tegen deze yerhooging' 'fcezwiaar hadden gemaakt, wa ren van oordeel, dat deze aangelegenheid thans als afgedaan kan worden hè- sdhouWd. Vele leden verdedigden de voorgestelde verboogingen. Ten opzichte der verhooging van de &cb'|adeloos!stelling der Twee de Kjataierlelden Werd door vel schillende leden bezwaar gemaakt, som migen omdat de Kamerleden zich zelf die verhooging toekennen; anderen omf- diat de Verhooging vooral bedenkelijk .is met het oog op een mógelijke verlaging Van tractementen en loonen. Zeer vele 'ieden verdedigden het voorstel. Enkele leden hadden bezwaar legen ftrt. 191fcSs (verordenende bevoegdheid). Aangedrongen werd op evenr. verte genwoordiging bij de verkiezing der Eer ste Kamer. Uit Middelburg. Bij de beoordeeling over de op stelling der verschillende kermisinrichtiii- |gen alhier dient wel in het oog te worden gehouden, dat meerdere exploi tanten een bepaald aangewezen plaats hebben gepacht, terwijl ons nog verschil lende andere moeilijkheden werden ge noemd, waartnede rekening moet worden gehouden en die het niet mogelijk maken een zoo goed aaneengesloten geheel te heel te krijgen, als zeker voor het aan zien vjan het geheel gfewen&cht zou zijn. Gisterenavond waren er op de beide kermisterreinen weder veel wandelaars, waartoe het mooie weer zeker mede werkt. Verschillende inrichtingen hadden hetvrij druk. tweemaal toe het publiek aangename ©ogenblikken weet te verschaffen. Zijn imitatie van enkele types was zéér goed. Zoowel hij als. Cato Culp blijven vol komen gepast in hun woordenkeus. Het laatste nummer voor de pauze bracht ons in de Alpen, waarin het too- neel was veranderd, en waarin de Turl Damhóver-troüpe, twéé dames en twee heeren, iets brengen,, wat wel onder het besté gerekend inj^j worden wat wij in jaren hier gehad hébben, want onder den schijn viah louter coinedie en spot wordt hier de Tiroolsche zang uitstekend nage bootst, waarbij één der heeren zich op den citer een goed begeleider 'toonde. Alleen dit nummer móet voor liefhebbers van goeden zang een reden zijh, om een der avonden ook Zondag wordt nog een voorstelling gegeven naar het Schuttershof te g(aan. Na de pauze werden behalve het weder optreden van Cato Culp en Louis C.ontran nog een tweetal goede nummers gege ven. Het eerste was Emilie Rosée, welke jonge dame zich een uitstekend equili briste toonde, maar bovendien werkte zij met een klein hondje, dat zich een goe de leerling loonde, want al het geleerde werd door het kleine diertje op on berispelijke wij'ze uitgevoerd. Het slotnummer had de kunstwielrij der Mister Halier voor zijn rekening, die sterke staaltjes giaf van hetgeen door on uitputtelijk geduld op een rjj'wiel is te bereiken, terwijl hij eindigt met een „loo ping the loop" in een reuzenrad. Jatn- mer dat hierbij door een plotseling de fect aan de electrische geleiding de licht effecten achterwege móesten blijven, wat aan het werk zelf echter niets af doet. Hebben wij: alle artisten de revue laten passeeren, dan willen wij ook' niet nalaten den pianist, den heer Maurice Agsterjble, te noemen. Hij' verdient dit zeker door de wijze, waarop hij! de verschillende num mers accompagneerde en voor de in de zeer korte tusschenpoozen gegeven aan vulling. 1 Alles bijeen genomen twijfelen wij niet of het Schuttershof zal iederen avond vol zijh en wij wekken onze lezers, die v(an variété-voorstelling houden op, plaaf- "sen te gaan bespreken; want gaan zien moet men het. De anti-kèrmisvergadering alhier georganiseerd door de Chr. Geheelojut- houdersvereeniginfg mocht zich gisteren avond in een zeer druk' bezoek Verheu gen. De ruime Bogjardzaal was stampvol, 't Wjas er dan ook' echt gjezellig'. Aller- aardigste samenspraken werden gehouden, die blijkbaar insloegen. Het zangkoor der N. C. G. O. iV. zong ter afwisseling op verdienstelijke wijze eenige num'mers. In aanmerking geno men de weinige geschoolde krachten van genoemd koor, weet de dirigent, de heer Meerhollsz, met zijn vereeniging heel wat te presteeren. Ten tlótte maakte het tablaiu „de Rots der Eeuwen" een schitterend effect. Gisterenavond is de eerste voorstel- lingl van het gezelschap Van den heer B. Gosschalk in het Schuttershlipf alhier direct door een zeer groot aantal bezoe kers 'bijgewoond en ais het hun geg|aan is als ons zullen zij van hun komst naar die voorstelling geen oogenblik spijt hebben gehad. Reeds het eerste nummer, Harry Li- vermore, de equilibrist, was er een van hoog gehalte; wat deze m!an op het draad, en daarna als kracht zijner armen ons toonde, trok ieders bewondering. Het was een uitstekend begin van het werkelijk te recht als groo Is tad sprogramma Aangekon digde. De soubrette, Cato Culp), die ook na de pauze weer terug kwam) weet nog steeds het publiek te pakken en gaf ver schillende aardige coupletten, waarbij zij de luim' ook door ernst verving, ten beste. Het volgende nummer is er een van zeer hijzonderen aard; het is dat, waarin Ernesto de „kleinste kapelmeester der wereld" optreedt. De aardige jongen wiens leeftijd niet wordt medegedeeld, maar die de kinderschoenen nog bij lange na niet is ontwassen, geeft op muzikaal gebied iets te genieten, dat van iemand van dien leeftijd verbazing wekt. De kleine blonde knaap bespeelt de cylophoon op mees terlijke wijze. Het fijne gezichtje van den uit Tsjecho-Slowakije geboortigen jeugdi gen musicus, zijn aardige wijze van op- treden, verhoogen nog het sympathieke daarvan en hij had dan ook' een herhaald en welverdiend aptplaus in ontvangst te nemen. De aan het trapeze werkende Miss Bianca gééft daarbij' sterke staaltjes van moed en kracht te zien en wordt ter zijde gestaan door den clown Patty, die ook blijk geeft over groote kracht en vlug-, beid te beschikken. Zijn muzikale ont- boezemingtjes, tot zelfs als hij op zijh hoofd staat, zijn afwisselend op handen en voeten dansen van een step, waren oogenblikken om1 het publiek in geestdrift te brengen: Bij een goed variété-pro^amtaa be koort een goede humorist, en de heer Gosschalk heeft dezen gevonden in Louis Conlran, die met zijn politieke proza en poëzie, zijn cabaret- en levensliedjes, tot Ui t Wilal cheren. Dinsdag was het 25 jaar geleden dat de heer L. Braatol als gémëente-seöretaris van O. en W. Souburg w'as benoemd. Te twee uur kwam' de gemeenteraad en be{ secretariepensoneel' in de raadszaal bijeen wiaar de komst van den secretaris Werd iafgewacht. Toen de beer Braam! binnen was geko men nam de Burgemleester het wöord en sprak ongeveer het volgende: Geachte secretaris: Waar het uw ver langen was, dat deze dag onopgemerkt voor u zóu voorfcijigjaan, zooi heeft noch tans de raad genteend, aan ulw verzoek niet te kunnen voldoen en dezen dag u het huldebetoon te geven, dat u toekomt. Vijf en twintig jaren hebt gij' uwe betrek king als gemeentesecretaris vervuld en meer dan uw plicht gedaan. Uw plichtsi- gevoel' heeft u in staat gesteld, ook in de moeiljjjke tlijlden, die voorbij' zijh ge gaan, de genteente-administratie in goede orde te houden. Het jaarlijk.seh bezoek van den Comlmssiaxïs der Koningin ge tuigde, omtrent uw' werk, Van volle te vredenheid. Dank zijn wijl u verschul digd voor al Iwat u voor de gemeente Sou burg in deze 25 jaar z'ijt geweest. Wat u voor mij als burgemeester zïjit geweest uren zou ik noodig hebben om' dat hier te verhalen, 1 ontvang mijn hartelijken dank voor uwen steun, voor uwe hulp1- vaardigheid en voor uwe vriendschap die u mij betoond hebt. Wij' wenschen u toe dat u als secretaris der gemeente Sou burg nog vele jaren de belangen der ge meente Zult willen blijven dienen en als bewijs onzer erkentelijkheid en hoogach ting hebben wij1 gemeend u deze ets te moeten aanbieden. Hierna werd de geschonken schilderij door allen bezichtigd en geroemd om de prachtige uitvoering. Nadat allen gezeten waren, sprak de secretaris als volgt: Onwillekeurig, mijne heeren, gaan op dezen (lag mijhe gedachtenterug naar het verleden. Deze dag herinnert mij aan hetgeen door mij nu 25 jaar geleden hier is gesproken. De verplichting ge voelende die op mij rustte door mijne benoeming als gemeente-secretaris, heb ik altijd met lust en opgewektheid mijn werkzaamheden verricht. Aan u Burger meester mijnen diepgevoelden dank voor uwen steun en voor de waardeerende 'wóórden thans tot mij' gesproken. Ook mijn dank aan u heeren wethouders en aan den geheelen raad voor uwe igeluk- wenschen mij aangeboden. Ik waardeer de gezindheid die hieruit voor mijl blijkt te bestaan en waarvoor een bewijs is het geschenk mij 'thans ges'chonken. Met dankbaarheid wil ik dit dan ook gaarne aanvaarden. i Bijzonder breng ik nog mijn dank aan •u, Burgemeester en aan den heer de Piagter, die de eenigsten zijn, die bijl de aanvaarding van mijn amfb't, in dezen .raad zitting hadden. Ook a ambtenaren ter se cretarie, mijnen dank voor uwe vriend- Schóp en voor de hartelijke verstandhou ding, die ten alle tijde onder ons heersch- te, niet het minst betoond in de moeilijke crisisjaren. Ten slotte mijn dank aan allen voor de betoonde vriendschap, waardoor deze dag mij tot een ware fèestdag is gewor den. Hierna werd nog eenigen tijd in gezellig samenzijn doorgebracht, waarin nog me nige herinnering aan de voorbijgegane 25 jaten werd besproken. Door het secretariepersoneel was den heer Braam in den morgen een stoffer- lijk blijk van belangstelling en waardeer ring aangeboden, bestaande in een siga- rentafel' mót rooktoestel. Op de achterzijde van de door het ge meentebestuur aangeboden schilderij' is het volgende handschrift aangebracht: Aan den heer L. Braam, ter herr innering aan zijn 25-jarig jubileum als gemeente-secretaris te O. en W. Sou burg. Aangeboden uit waardeering door B. enlWeth. en den Raad der Gemeente O. en SV: Soufcfiirg. Volgen de handteekeningen. o Uit Zuid-Beveland. In de Maandagavond gehouden ge meenteraadszitting van H e i n k e n s- z a n d werd met alg. stemmen de veror dening tot heffing van den H. O. gewij zigd. Aan den raad wordt aangeboden de gemeente-rekening over 1921. De ontvang sten bedroegen f 53191.73, de uitgaven f 51051.42s, mét een goed slot van f 2140.30s. Op de voordracht van zetters worden geplaatst de heeren A. Nijssie en J. dé Mol, en G. de Vos en C. Ch. Cappon. Bij de rondvraag zegt de voorzitter dat van B. en W'. geen voorstellen zijn te wachten voor een vloekVerbod. Waar de heer Dominicus thans ter vergadering komt, vraagt de voorzitter of deze thans een voorstel doet ten opzichte daarvan. De heer Dominicus bevestigt dit. Verschillende leden toonen de groo te moeilijkheid aan vgn het in toepassing brengen van een zoodanige vérordening. Algemeen is men van meening, dat zoo'n verordening meer kwaad dan goed zou doen. Een voorstel van den heer Do- ïninicus wordt met 6 tegen 1 stem ver worpen. De heer Beaufort vestigde de aandaicht van den raad otp het vervoer per vracht auto's door de dorpsstraat. Hij meent dat het zeer wel mogelijk! is het gedeelte van af Claruspad tot Steenenslop voor vracht auto's te sluiten. Besloten wordt dat door B. en Wi. ,een plan zal worden uitgewerkt en dat een en ander daarna den raad zal worden aangeboden. DE LEVER'S ZEEPlgnl VLAARDIMGEfi Uit Biezelinge zijn deze week 10 jonge mannen vertrokken naar Frank rijk, om aldaar werkzaam te zijn in het landbouwbedrijf. Weinig werk, lage loonen zijn aanlei- dende oorzaken die het buitenland zoe ken. De loonen varieeren aldaar van f 2.25 tot f 2.50 per dag*, en als het een beetje regent, dan geen werk* bij' velen. In de Maandagavond gehouden ver gadering van den raad van 's-G raven- polder werden overgelegd de rekening der gemeente over '21 (ontvangst van f 31865,83; uitgaaf f 30125,19®) de reke ning van het burgert, ambestuur (uitgaaf f 9058,06, ontvangst f 11694,07) en de begrooting van bet laatste li chaam' 12567.51 waarbij een post voor onvoorzien van f 1476,65). De rekeningen zullen worden nagezien door de heeren Schouten en de Koster. Vastgesteld de verordening op den keu ringsdienst van vee en vTeesicb. Voor de keuring van z.g. huisslachting' zal ont heffing' verzocht worden. Mede wórdt vastgesteld een verorde ning regelende de afkondiging van door den gfeüteenteraad gemlaakte verordenin gen. Bij het opmaken der voordracht in het college van zetters werden de beide af- tredenden Westveer en Kruijs Voorberge herkozen. Over het punt straatverbetering waar voor een begrooting was gemaakt van f 2539,62, staakten de stemtaen. De heer Schouten wees op hfet gevaar van leu ningen. (hijgen. Med.) Opgemaakt werd de volgende voor dracht voor de benoeming van twee zet ters (aftredenden de heeren C. Hartoog en M. J. Goeman): 1. C. Hartoog en E. de Jonge, 2. M. J. Goeman en J. Luteijn. Een archiefverordening wérd door B. en Wi. aangeboden en zonder discussie vastgesteld. Het vermenigvuldigjngscijfer voor de gemeentelijke inkomstenbelasting werd op voorstel van B. en W, vastgesteld op 1 (vorig jaar 2.5, later verminderd tot 1.7). De gemeenterekèning! werd aangeboden in ontvangsten f 193.539.37®, in uitgaven f 173.682.55®, goed slot f 19.856.82. Op voorstel vlan de gas commissie werd de gasprijs met 2 cent verminderd en daardoor gebracht op 15 cent voor den gewonen en 16 cent voor den muntmeter. Bij de rondvraag vroeg de heer Scheele of raadsleden die fungeerden bij' 'de poli tieke verkiezingen geen vergjoedinlg voor verlet en schade kunnen krijgen. De voor zitter zag daar geen middel op. De heer Kooman vroeg om' een lan taarn ineer op de Noordzijde vlan den ha- vendam. Dit zal overwogen worden. De heer Van Sprundel noemde een paar gevhllen dat werklieden in dienst van 'de gemeente na hun werktijd bij an dere werkgevers loondienst gaan verrich ten en zoodoende anderen, die zonder arbeid zijh, onderkruipen. Spreker vroeg of de voorzitter daar niets aan doen kón. Deze keurde met den heer Van Sprun del bedoelde handelwijze af. Het toe zicht daarop behoort echter bij' de rijks politie. o In de Maandag gehouden raadsver gadering van Ellewoutsdijjk werd de gemeente-rekening over 1921 voorloopig Vastgesteld in ontvang op T 51530.48, in lütgjaaf op f 43518.84, met een batig sialdo van f801154. De gemeente-rekening voor 1923 werd aangeboden met een bedrag aan inkom sten en uitgaven ad f 30010. De post Hoofdei. Omslag kon daarna van f 7000 op f 3000 worden teruggebracht. De aftredende leden van het zelters- college, de heeren Jacobus Smallegange en D. Zoeter, werden opnieüw op de aanbevelingslijst geplaatst met de heeren A. Laïnpèr en \V. Oele. De heer Jacobus Smallegange, die reeds van af 1884 in dat college zittingf heeft en de 80 reeds is gepasseerd, werd op de lijst geplaatst, omdat hij §teeds gezond en helder van geest is. De overgelegde rekening)van de Ge zondheidscommissie Goes over 1921 werd niet goedgekeurd, daar het salaris van den secretaris f 100 boven het wettelijk vast gestelde was. Ook tegen de beglrooting' voor den Vieeschkeurinigsdienst 1923 voor de cen trumgemeente Ovezland, opperde de ver gadering bedenking, wegens Uitgetrokken salaris voor een secretaris, die nog niet is benoemd. De verordening tot heffing Van keur loon wlas teruggezonden om - daarin te wijzigen de datum van inwerkingtreding Met ingang van heden is als alge meen (acquisiteur voor de vrijwillige ouderdomsvërzekering in Zuid-Beveland (Oostelijk deel) aangesteld de heer W:. Bo gaar<h- ie Ka (pel ie. I Maandag, 31 Juli, vergaderde de ge meenteraad te Eorssele. De heer A. van de Velde wordt als gemeenteont vanger beëedigd. Daarna komt aan de orde een verzoek van den heer C. Allaart, om' ontslag uit zijn betrekking van onderwijizer aan de openbare lagere school met ingjahg vjan 15 November a. s., wegens op dien dag bereikten 65-jarigen leeftijd en volbrach ten 44-jarigen diensttijd. Het qntslag wordt eervol Verleend, met dank' voor de aan de gemeente bewezen diensten. B en W. stellen dan voor pin1 met den in specteur van het L. O. te "Middelburg in overleg te treden of in de Vacature zlal worden voorzien door aanstelling van een vlaste of wel een tijdelijkë leerkracht, zulks in verbónd met de a.s. wetsherzie ning. De heer C. Rottier mlaakt de op merking, dat deze wetsherziening nog niet is tot stand gekomen en vraagt of men daarmee 'dan nu reeds rekening dient te houden. Er wordt bestolen volgens het voorstel Van B. en Wi. te handelen. Na eenige stemmingen worden als can- didaten voor zetters aangewezen de hee ren P. Dekker en C. Rottier en als plaats vervangers de heeren C. Melis en M. de Regt. De voorzitter deelt mede dat in de begrooting van onkosten als gevolg der vleeschkeuringswet in den kring Ovezande de 'bijdrage Voor Borssele is' vastgesteld op f 564.90. Nog zal ontheffing worden aangevraagd van verplichte keuring voor huisslachting. De verordening op de invordering dér hondenbelasting wórdt op verzoek' van Gedeputeerde Staten eenigiszins g!ewij!zigd. Er is bericht ingekomen dat de bestelde steenslag voor onderhoud en herstel van wegen wel is Verladen, doch niet kan aangevoerd worden wegens de heerschen- de staking bij' den Rijhsleepvaartdienst. In de Maandagavond gehouden ge meenteraadsvergadering van I e r s e k e werden drie verzoekschriften om onthef fing of vermindering van schoolgeld Op grond, dat adressanten niet bij' machte waren om te betalen, onontvankelijk' ver klaard. UilNeor evelani In de raadsvergadering te Wissen- kerke op 31 Juli, waren afwezig de léden De Ridder, v. Hee, De Regt, Spor ie en De Feijter. Na opening der vergadering deelt de voorzitter méde, dat de noodwoning kwestie voorltoiopig is opgelost, doordat de betrokkene een woning bekwam'. Ingekomen was o. a. een K. B waarbij ontheffing verlëend is van keuring bij huisslachting. Overgelegd werd de ge" meenterèkening voor 1921. Goedgevonden' werd, die na te zien op 11 Aug"s. a. s. Op de voordrachten voor zetters wer den geplaatst de aftredende zetters A. V. Hee en Th. de Ridder, plaatsvervangers de heeren C. Verborg en A. L'. Abra- hamse. De N. V. Goesohe rijtuig- en automóoiel Mij. vroeg den raad subsidie voor haiah autobusdienst Goes—Wolf.veer. Daarnaast las de voorzitter een schrijven voor van den thans gesubsidieerden ondernemer Krijger, die aan den raad zijn opvatting mëdedeélde omtrent de concurrentie en meldde ,dat hij door uitbreiding van den dienst en 't aanschaffen van ruimere wagens het verkeer zou verbeteren. B. en Wt stelden voor de hem verleen de subsidie te bestendigen. Het lid De Jonge zou ook' den nieu wen dienst willen steunen. Het lid Buijze gaf m overweging de subsidie te halVee- renieder de helft. Over 't voorstel', de subsidie te ver- dëelen, staakten de stemmen. De voorzitter deélt mede, dat enkele wijzigingen in de vlëesehkeuringsveror- deningen noodzakelijk gebleken warsu. Alvorens die aan de orde te stéllen wenschte iijij het antwoord van de vete rinaire inspectie af te wachten op een schrijven, door spreker tot die Inspec tie gericht, over de verandering in de in ning der keurl'oonen. Het komt hem) voor, dat het innen dier loonen, buiten den keurmeester om, tot noodelooze verhoo ging der administratiekosten zou leiden. De raad vereenigt zich met die zienswijze Bij de rondvraag wenschte welh. v. Nieuwenhuijzen dat de raad een motie van protest zou uitbrengen tegen de hui dige regeling van den post- en telegraaf-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1