;N li Fabrilcanien var? Sunlight en LUX zija van gelijk, •oik- Is tad, |deu; z'ijii >toefc lv. o. Lal den de- ge- im- en |ilde, den r [jbl ij- een (rke- zi.jn sa- kon logen de llaar- liins- leertl 3)ist- be- fchen, Kan» op het eden Idj'h Ige- G :RU jWaünairg Ir raad ERI rWE^K, lorraJig*, ikeien te B L AO Mo. 178, Maandag- 31 Juli 1923» l$5e Jaargang Ocsttmrg. STAD m PROVINCIE. Uit Middelburg. De derde uitvoering door het Mid- delhnrgsch Muziekkorps in de Abdij1 al hier s gisterenmorgen weder een groot suöoes geworden. Het publiek schijnt steeds in grooter getale aanwezig te zijn. Oin! dit duidelijk te maken een paar cij fers, met de tram van 7.10 uit Vlissingen kwlafmen alleen 175 personen voor het bljlwloiien dezer uitvoering mede, om niet te spreken van de honderden die per rijr wiel kwamen en nog enkele die de reis mei een auto maakten. Wij' spreken daar van hen, die per rijwiel kwamen, en wil len daaraan toevoegen dat alleen in de botebfceurs ongeveer 200 rijlwielen wer den in bewaring gegeven. Een kleine op merking moet ons daarbij uit de pen; wij, gek»ven, dat men beter deed bij' 't in'be- iwlapng geven (van het rijwiel te'laten beta len, en de rijlwielen meer verdeeld te zet ten, dan kan ieder zijn stalen ros makf- kehj'ker en vlugger medekrijgen. Maar btehlalve" deze waren er nog vele rijwier len elders in bewaring gegeven en zijn er steeds nog tientallen personen, die het Mji zich houden, w|at voor de andere toe hoorders verre van makkelijk is. Maar (wij hebben nog een cijfer dat de groote druk' aanwijst, namelijk dat er 215 zit plaatsen meer waren dan vroeger en dezte ook allen bezet w'aren, een vol gende maal zullen er nog eenige zitplaat sen 'bijkomen. En wlat nu de uitvoering zelve (betreft, dat deze weer zeer gewaar deerd werd 'blijkt uit de volgende woor den, ons toegevoegd door een ingezetene van Vlissingen, die behoort tot hen, die hun Zondag in gewijde stemming wen- schen door te brengen: „Is het geen schande, dat ik niet eerder op deze con certen ben geweest." Zulke en dergelijke uitdrukkingen, die wij niet allen zullen weergeven, zegjgen o. i. voldoende. Aan den Dampoor tsingjel is thans het deel van den singel dat gedempt is, in gebruik genomen door de vereeniging| „De Eerste Zeeuwsche School- en Werkl- tiüiD. Het is voor haar wel „kort dagj", wianl nu de huurovereenkomst eerst de zer dagen kon ingaan, heeft de vereeni- gmg „het vergevorderde Jaar getij" en „de sehoolvacantie" tegen. Toch tracht zij dit jaar nog, te 'be reikten wat mogelijk is en wordt daarin 'krachtig bijgestaan door het bestuur der vereeniging voor volkstuinen, hetwelk geen tijd ontziet om haar jongere zus je er iaoven op te helpen. Deze sympathieke samenwerking zal zeker haar nut afwerpen en niet nalaten vlrddhten af te werpen. Later hopen wij er wtet meer van te vertellen. o— Heden is de kennis, de jaariijksche p?ef voor oud en jong begonnen; de m verhouding met vroeger zoo veel' geringer aantel zijnde straatorgels, kWaoïen er de burgerij hedenmorgen aan herinneren en verschillende toekende kermistypes za- gen wij heden weder door onze straten flaneeren. van wie wij! noeimen „Saar met de iptaar", die ondanks haar 68 jaren nog hoopt met haar zong een goeden fi- nancieelen oogst binnen te halen. Heden hopen Wij de verschillende ker- nsSsanric'htingen te bezoeken om daar op morgen meer uitvoerig terug te to men. Gedurende deze kermisweek is het shuting'supr der kenniislvermiakelijklieden en het eindigen van muziek en bals be- paald op 12 uur, het sluiten der café's is gewonen lijd, dus hjalf één. Alleen voor den Donderdag1 is een uitzondering'' gte- maakt, namelijk kermisvermakelijkheden, jm'uaaek enz. te één uur, ciaflpfs te lialf twee. IVoor zoover noodig, herinneren wij er tevens pan, dat het tapverbod heden- miorigen is injgegfaan en loopt tot Zater dagnacht half één. De verordening op de winkelslufitlingl is de geheele week buiten werking en kmmen de winkeliers hun zjaken d(us open, handen zoo lang zij dit wenschen. Zaterdag is in de Burgemeester Tak- stnaat alhier een 4-jarig kind dat op straat speelde, door 'n bodeswagen aan gereden en inwendig niet ernstig ge kneusd Den voerman treft geen schuld. Zaterdagmiddag reed een jongen in ée Lange Delft alhier door niet vol doende uitwijken tegen een anderen witei- fyfer op die uit de Segeerstraat kwam, beiden kwpmen te vallen. Het paard van ee;D deeperswagen trapte in het rijwiel V0X jongen en sprong op zij. De slee- per vist te voorkomen, dat het paard tegen den winlcel van den heer Murk aan reed. Het rijwiel was deerlijk gehavend De «oude man zich eenigszins be zeerd, de jongen niet. Hedenmorgen kwam de motorwiel- rijfrder C. uit Serooskerke over de Markt rijden uit de richting van de Noord straat naar de Lange Delft. Het was ter plaat se vrij druk en de heer C. h,ad niet opge merkt, dat 'n dissel van 'n kermiswagen over de straat stak, hij kWam daarmede in botsing en viel over het stuur van h.et rijwiel op straat, terwijl de motor zelf om viel. De man kWami er met enkele kleine kwetsuren af, het rijwiel bekWam eenige schade. o- U,it Vlissingen. Tot controleerend geneesheer bij' den post-, telegraaf- en telefoondienst is' benoemd voor Vlissingen, de heer dr. P. A. Jens, aldaar. Het Zaterdag in het Grand Hotel te Vlissingen gegeven strandfeest was druk bezocht en had een groot succes. De zaal was keurig versierd en verlicht. Tijdens het feest werd medegedeeld, dat aan de exposanten van den kunst kring „Het Zuiden" toestemming is ver leend een verloting van schilerijen te houden, teneinde in dezen tijd van ma laise de schilders in de gelegenheid te stellen, toch nog iets te verkoopen. Zaterdagavond heeft te V 1 i s s i n- g e n op een aan het Beursplein opge richte estrade het muziekgezelschap van de afdeeling Leuven van het Nationaal Syndicaat van personeel der IJzerwegen, posterijen, telegraaf, telefoon en zeewe zen (IJ. P. T. T, Z.) een concert gege ven, dat begunstigd werd door prachtig zomeravond-weer en bijgewoond door eenige honderden personen, die met on verdeelde aandacht de uitvoering van het met ongekend korte tusschenpoozen afgewerkte programma van over het al gemeen zeer zware stukken volgden. De 18 uitvoerenden bewezen ons weder eens, hoe hoog in België deze dilettant korpsen staan. Het verwierf dan ook groote toejuichingen van het publiek, dat de heer Üijterrever, voorzitter van de afd. Vlissingen van genoemd Syndicaat, aan den directeur van het korps, den heer Van den Abeele, een fraai bouquet overhandigde, waarop het korps de Bra- ban^onne deed hooren, Voor de aanbieding der bloemenhulde had het Wien Neerlands Bloed weer klonken, Na afloop van de uitvoerig trok het korps, omstuwd door een tallooze me nigte, 'door een deel der stad naar de Kleine markt, waar het vereenigingslo- kaal der afdeeling is gevestigd. Met verzoekt ons mede te deelen, dat de uitvoering van het Wien Neerlands Bloed werd bedoeld als een uiting van het gevoel der spelenden, dat zij, als arbeiders, vrij zijn van annexatielust. Had Zaterdag het weer medegewerkt om het concert goed te doen slagen, toen Zondagmiddag op de Badhuisstraat een optocht zou worden samengesteld, viel de 'regen bij stroomen uit den hemel en moest dan ook een kwartiertje worden gewacht voor de stoet zich in beweging stelde. Met het genoemde fanfarekorps v/aren nu nog een paar andere korpsen in den stoet, o. a. de Vlissingsche Post- fanfare, terwijl verschillende afdeelingen van het Nationaal Syndicaat zich deden vertegenwoordigen en van Vlissingen medeliepen de Arbeiderszangvereeniging „De Volksstem", de afd. Vlissingen van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramweg personeel, de afd, Vlissingen van den Ned. Metaalbewerkersbond en de cursus van de V, T. V. Deze stoet, aangevuld door honderden nieuwsgierigen, trok door de Walstraat en langs den Nieuwendijk naar het Beursplein, waar de ruim 20 vaandels op de estrade werden geplaatst en waar op ook de Volksstem zich opstelde. Onder de grootste vaandels bevond zich ook dat, wat aan de afd. Vlissingen van het Nationaal Syndicaat is aangebo den en dat in borduurwerk de afbeelding draagt van de punt van den Boulevard te Vlissingen met een stoomboot, een stoomloodsboot en afhaalkotter. Daar de aangekondigde spreker, de heer de Bruijn, secretaris van het Syndi caat, niet was gekomen, vele ver wachte leden waren door allerlei om- standighedn verhinderd werden allen die zich rond de estrade verzameld had den, toegesproken door den heer Maas, stationsassistent te Leuven. De muziek zette na deze rede het Wien Neerlands Bloed in, gevolgd door de Brabanqonne, waarop wij een stem hoorden roepen: „De Internationale". Thans was de beurt aan de Volksstem, die het „Vaandellied" van Hegeraat zong, een zuiver socialistisch lied. De muziek speelde de beide Volksliederen nogmaals, waarop weer geroepen werd qn nu door meer dan een persoon: „De Internationale", Bij het wegtrekken zette de Volksstem dit lied in en velen der demonstranten, ook van hen, die even te voren het hoofd hadden ontbloot voor de volksliederen, zongen dapper mede. De stoet ging nu den Boulevard op en maakte een wandeling door de stad. Op de Zeilmarkt werd de stoet ont bonden. Het was te laat geworden voor vergaderen in de beide besproken za len en ook de sprekers waren er niet; daarom werd spoedig naar de buiten haven vertrokken, vanwaar twee plei- zierbooten vol naar Antwerpen trokken, terwijl ook een deel der Belgen met de Terneuzen-boot de Schelde overstaken, om van daar uit hun vaderland te be reiken. Ondanks het eenigszins tweezijdig ka rakter van de betooging, nationaal en internationaal, liep alles in de beste orde af; maar wij willen niet verhelen, dat wij ons meermalen hebben afgevraagd, hoe men tot zulk een combinatie kan komen. "U.it iWial a her en. Vrijdagavond vergaderde de raad van Arnemuiden, onder voorzitter schap van den Wethouder, den heer B. Fransse. Afwezig de heer W. F. Th. van der Bijl. De voorzitter deelt mede, dat Dins dagmiddag bericht was gekomen uit Nij- kerk, dat den Burgemeester een ongeval was overkomen met een motorfiets, en dat spr. met den secretaris er heen zijn geweest, als vrienden en tevens omdat de bewoners van Arnemuiden er ook be langstellend in waren. De heer Fransse zeide, dat de Burgemeester het vrij goed maakt en den inwoners van Arnemui den dankbaar was voor de betoonde be langstelling. Verder deelde de voorzitter mede, dat door den Commissaris der Koningin aan den Burgemeester tot 15 Augustus a.s, verlof is verleend met het oog op het motorongeval. Bericht was ontvangen van den Post- Directeur, dat er door hem een onder zoek was ingesteld naar het te laat Ont vangen van couranten, doch het bleek, dat zoo iets zelden voorkwam; hij heeft echter den heer P. J. Kouse maker, postambtenaar, opgedragen, nauwkeurig aanteekening te houden, wanneer er couranten te laat komen. Van den Minister van Waterstaat was bericht ontvangen dat de heer P. de Nooijer het hem in erfpacht gegeven stuk grond niet mag gebruiken voor bouw land. De Voorzitter vindt dat, nu de Nooijer het niet mag omspitten, 6 cent per vierkante Meter wel wat veel is, en vraagt aan den Raad, het in handen van B. en W, te geven tot het uitbren gen van advies, na óverleg met de Nooijer. Aldus besloten. Besloten wordt aan de Kroon te ver zoeken om ontheffing van keuring huis slachtingen. Vastgesteld werd eene wijziging der begrooting 1922, waarbij besloten wordt de oude begraafplaats met olmeboomen te beplanten, zoo, dat deze in zijn geheel beplant wordt, waarbij de heer A. Schuit opmerkt, dat hij er ook mede in stemt, doch gaarne zag dat B, en W. er op zullen letten, dat de graven niet ge schonden zullen worden. De Voorzitter zegt hem toe, hiervoor te zullen zorgen. Voorts wordt nog in beginsel besloten tot herstelling van een gedeelte der stra ten. Aan den heer P. la Grand wordt met ingang van 1 October a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de open bare school, waarbij de voorzitter nog vermeldt, dat er wegens la Grand's ziekte al een vervangend onderwijzer is en dat er eerstdaags een oproeping zal geplaatst worden voor een onderwijzer. Op de voordracht Zetters worden bij stemming geplaatst als No. 1, S. Buijs en als No. 2, A. Buijs Jr., beiden aftredend, als No, 3, I. Boone en als No, 4 B. Mar- teijn. Hierna wordt de gemeente-rekening over 1921 aangeboden, welke na afschrij ving van een gedeelte van het goed slot op den dienst 1922, nog sluit met een goed slot van 3387,92. Voor de Com missie tot het nazien der rekening wer den aangewezen de heeren J. Pouwer, A. v. d .Gruiter en A. Schuit. Bij de rondvraag vroeg de heer A. Schuit of B. en W. de aandacht eens wil len schenken aan de kaai, daar zelfs de kleine schepen niet meer aan den kant kunnen komen, daar het te ondiep wordt. Spreker zag gaarne, dat er, na overleg, met den Waterstaat, hierin ver betering werd gebracht. De Voorzitter weet niet, of de Waterstaat hier wel iets aan zal doen. Hij denkt, dat het onder houd wei voor de gemeente zal wezen. Verder geeft de heer A. Schuit den raad een wenk, om de havengelden be kend te maken in den schippersalmanak van Schuttevaar, zulks tot gemak der schippers, daar ze anders onwetend zijn hieromtrent. De Voorzitter zal er voor zorgen. Daarna ging de raad over in geheime zitting, ter behandeling reclames Hoof- delijken Omslag. Uit Z u i d-B eveland. De „Volkszangdag 1922" is te W:aarde op- Vrijdag' 28 dezer gehou den. De voorgeschreven zangnummers uit den kleinen zangbundel voor het Neder- landsche volk, werden in en buiten de school op verschillende tijdstippen ten gehoore gebracht. De schoollokalen had den voor dien dag, door het versieren met groen en bloemen, een feestelijk aanzién gekreun. In den voormiddag werd de jeugd ge trakteerd op chocolademelk met kren- tekoeken en in den namiddag werden de kinderen onthaald op Ranja met ge- hak etc. Te zes uur ving'de optocht aan. Hier aan werd mede deelgenomen door de gymnpstiekver. „Voorwaarts" en de ad- spirantenclub en de muziekvereenjiginyj „Vooruit". Gevolgd door jongfen oud trok de stoet het dorp door. N,a den op(loch!t eens herhaald voor een talrijk gehoor, werden in het park' de zangnummers nog Hierna werd de zang 'begeleid door het fanfarenkorps „Vooruit". Dit gedeelte werd gevolgd door een lichtstoet v,an de kleine zangers. Gymnasten en mjuziek- vereeniging „Voorujt" trokken hierin mede op. Het was voor Waarde een recht pret tige dag1, waaraan ook het schoone weer toe bij Ige dragen heeft. De nieuw benoemde burgemeester v,an Kloetinge zal Woensdagochtend te Middelburg, beëdigd worden. Men ver wacht hem met den trein van 12.10 te Goes, vanwaar hij! zal worden afgehaald en begeleid naar zijn nieuwe gemeente 's Middags zal hij daar worden geïn stalleerd en hebben er feestelijkheden plaats. Uit Thoie». In de Zaterdag te Stavenisse gehouden vergadering van den Dijkraad der waterkeering van de Cal. polders Oud-Kempenshofstede en Moggtershil ,we rd vastgesteld de rekening, (inkomsten een som van f 8639.631/2, uitgaven f 5622.93). Voor hel tweede dijkvak waren de inkom sten f2915.90 en de uitgaven f 29953.21. Hierin is door Rijk en Provinqe bijigedra- gen f 27627, zoodat de rekening sloot met een goed slot van f 589.69. Benoemd werd tot schatter van de pachtwaarde der gronden, gelegen in den polder O. K. H., de heer A. Bierens te Sint Annaland, daar met 1 Mei 1923 de termijn v,an 10 jaar verstreken is en Ged. Staten een schatting noodig heb ben geacht. Op het verzoek van den heer Chr. Rozendaal- 'te Enkhuizen, aannemer van de onderhoudswerken aan den Moggers- hilpolder, om ontslagen le worden van de hem opgelegde boete van f 320 we gens te late levering) van den wintervoor raad, werd afwdj'zend beschikt In de Vrijdag gehouden raadsverga dering van St. M a a r t e n s d ijl k, w'as o.a. een bericht van den Minister van Waterstaat, dat in zake de verbinding van het eiland Tholen met den vasten Wal, wordt gewacht op het rapport van de Prov. Staten van Zeeland in zake de vraag of afdamming van de Eendracht uitvoerbaar en gewenscht is. Een 'gemeentewoninlg, wordt na eenige discussie toegewezen aan Jan de Viet Dz. De gemeente-secretaris verzoekt bij adres aan de Kroon in de gemeente Soherpenisse te mogen wonen daar hier geen geschikte woning voor hein te ver krijgen is. Burg. en Weth. hebben geen enkel bezwlaar tegen inwilliging van bet verzoek, en oolk de Riaad kan zich met het gedaan verzoek vereenigen, daar men weet hoe langen tijd reeds hier naar 'n 'woning is gezocht, met uitzondering van den heer Hiage die het wensc'heiijk voor- k'w'am, dat de sectretaris ook des avonds voor het pulbliek zou te spreken zijn. Voor de voordracht van zetters zullen zullen de volgende personen worden voorgedragten: Joh. Bastiaanse (aftr.) Ja cob Hiage (aftr.), P. Gaakeer plaatsvervan ger voor J. Bastiaanse en M. C. Sonke plaatsvervanger voor J. Hagje. Aangeboden Wordt de gemeente-reke ning, ontvangst f 148.026.42 en uitgaaf f 138.302, 53 en die v,an het 'weezen alg. armbestuur in ontvang f 15.708.22 en in -uitgaaf f 15.104,91i/2. Burg. en Weth. stellen voor de water leiding onder den Molendijk le doen del ven voor gezlajmenlijkte rekening' van het polderlbtestuur en de gemeente en ver volgens daar een opril te doen legen. De heer Hage stelt voor de rioleering aldaar door te trekken tot de water gang, het delven behoort voor rekening van het polderbestuur te geschieden. Na uitvoerige 'bespreking1 wordt het voor stel van B. en W. verworpen en van den heer Hage aangenomen. Bij de rondvraag deelt de voorzitter mede dat schipper Greijis geweigerd had hoofdelïjiken omslag te betalen; het schip van hem'werd door den deurwaarder aan den ketting gelegd. Gredjs heeft evenwel hel schip weten los te makeen en is weg gevaren. De deurwaarder heeft de hulp vian de justitie ingeroepen zoodat Greïjs vermoedelijk thans wel in hechtenis zal worden genomen. Hierna -werd gesproken over den aan koop van buizen voor rioleering, waar- J van som'migten meenen dat ze le hoog zijn 'betaald. De voorzitter verklaarde met de vel schillende leden te hebben gesproken en gehandeld te hebben ten goede- der ge meente. De raad moet dus dezen koop verder aanvaarden. Dé heer Koopman informeerde of er 1 (wirtk is nief slecWs bel middel om veescko. ten kleedenen -wede.r' nieuwe frisscke kleuren te gevendook kan. ook uilslekend cjebruiki won j den voor gordijnen, draperiën en dergelijke artikelen. Het maa.Rt alle^» -v/eder nieuw'. TwinK WA5CHT £M VERFf TEGE.L'JKER.TUD TwinK 15 V E.R.KRUGOAAR in SL'Ql' KLEUREN DE LEVER'S 2EEP M* VLAAROIPiOEM (Ingez. Med*) veel bijwerk voor den kaaimuur zal zijn. De voorzitter antwoordde dat de raatl daar steeds mede in kennis zal worden' gesteld. Besloten wordt,12000 turven aan te köopen voor f 2.25 per honderd. De heer de Graaf vraagt hoe het staat met het land verhuurd aan Dane, die naar Stavenisse is vertrokken. De voor zitter zegt toe het pachtcontract te zullen inzien. De heer Koopman dringt aan op betere waterplaatsen, waar het hier zeer treurig mede is gesteld. Gesproken wordt over het uitdiepen der haven, is het noodig dan acht men het wenschelijk diat er spoedig werk van Wordt gemaakt 'met het oog op de werk loosheid. Voorts wordt besloten de tekende schilderijen in de raadszaal le-doen op hangen en enkele ter gemeente-secrlarie. o Uit Zeeuwseh-Vliianüeren Wi. Onder voorzitterschap van den bur gemeester kw,am de raad van Oost burg Zaterdagavond in voltallige zit ting bijeen. Onder de ingekomen stukken werd o. m. medegedeeld, een afschrift van een Koninklijk Besluit, houdende goedkeuring dat de burgemeester voorloopig te Cad- zand woont en een besluit van Ged. Sta ten, waarbij' deze, overeenkomstig art. 74 der gemeentewet, bepalen, dat de burge meester, zoolang hij niet in de gemfeente Ooslburg gevestigd is, voor de ingeze tenen zal te spreken zijn des Maandags, Woensdags en Vrijdags van elke week, des voormiddags van 10 tot 12 uur. De gemeenterekening over 1921 werd aangeboden, in ontvang een bedrag aan wijzende van f 104989.331/2, in uitgaaf vian f 90389.8O1/2, alzoo met een batig saldo van f 14599.53. Met algemeene stemmen werd heslo- ten ,aan de Kroon ontheffing te verzoeken van de verplichting tot keuring bij huis- rtachtingen. ïn verband met uitgekeerde premie s voor woningbouw en de verhoogde Rijks- uitkeering (wet 24 Mei 1897) werd de be- grooting voor 1922 gewijzigd. Op de voordracht voor de benoeming vian zetters werden respectievelijk 'ge plaatst als no. 1 de aftredende heeren C. I. Kense en M. Boone met en als no. 2 de heeren I. A. Leenhouts en M. 'Bis- seeuw. Met het oog op het v,aak woest lijden van motorrijders door de gemeente werd besloten te trachten t,e ondervangen door het plaatsen van de destijds dooi de Kou. Ned. Motorwielr. Vereeniging. toe gezonden borden, waarop verzocht wordt Langzaam te rijden. Directe betastingen. Benoemd P. Hoondert tot rijkskler'.t te Tilburg, ktr., thans part. klerk te Hulst ktr. Verplaatst, ingaande 17 Juli, J. A' D'honl komlmies 2e ld', van Koe w a c. li t naar PrincenliageA. Snoodijk, idem van St JansteeO naar PrincenhageA. Rotte idem' van Cl'inge naar Princen hage.; H. van Leerdam1, idem, van Aar-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1