JK em IP wmsaamBuaitumiBBm So. 177 Zatepdag BS «Juli 1922« 105e Jaargang MIV JU |P$1 I HFffc IIIÉI^ m igigi ril r I wtL IHb PU IÉ W' .t-f 0IP2 jlllf fill m rMMW 1 HiAril<W'<l' IIT' H| dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNEHLAHD. (9b. KERSTEN EN HET VROUWEN KIESRECHT. „De Zeeuw" heeft reeds eenige malen geschreven over de houding die ds. Ker sten, de nu gekozen candidaat der Geref. Staatspartij heeft aangenomen tegenover Kei vrouwenkiesrecht. Het laatste nieuws dal het Wad daarover vernam was dat ds. Kersten persoonlijk een met aame ge noemde kiezeres bij het stemmen ge holpen zou hebben» Het blad schrijft dan: ..De quaestie wordt voor ons steeds minder gemakkelijk onoplosbaar. Zondag aan Zondag waarschuwt ds Ker sten de vroiNven om niet te gaan -stem men; Dinsdag gaat, zonder zijn weten, parool tot de vrouwen uit, dat zij \ri& zijn. Woensdag wordt buiten liem om1 voor zijn verkiezing onder mannen e n vrouwen gepropageerden helpt ds. K. een vrouw op 't stembureau. Wij' vernemen zelfs, dat hij, ha open lijk van den kansel den vrouwen te heb ben aangeraden niet te gaan stemmen, daarna in de huizen hjaar heeft aangera den aangedrongen zelfs, wel te gaialn stem1 men. Indien ook deze inededeeling juist is, verklaren wij gaarne van een dergelijke 'Bronsequentie niet te begrijpen." UU STAD EU PROVINCIE. De Commissaris der Koningin m Zeeland, jhr. mr. J. W» Q,marles van Uf- ford, zal' van den 30sten dezer vier weke» uitstedig zijn. Bij Kon. besluit is de heer H. Dhon- fcer.s erkend en toegelaten als consul van Duitschjjand te Middelburg voor de pro vincie Zetelend. Door den minister van Arbeid is ten behoeve van woningbouw toegekend aan de gemeenten: Asej!1 f 600 voor een worn njgj van J. A. Breepoel; f 600 voor :dem> van J. J. Tie teman. 's-Grave^npoIjdeir, f 310 voor een iwon'ng van A. de Witte. 's-Heerejnh'oekf 520 voor een wo irng van Wl. Oosthoek!. Honte^nf sisfg f 600 voor een woning van A. J. Cornellssen; f .600 voor idem van P. F. de WaaSl i St. Janstjeen f 600 voor een wo rn ng van E. Lievegsf 400 Voor idem van' 'A. S. Lockefeer; f 412 voor ;dem van P. de Meester; f 600 voor ;demi van J. A. Peetere: K a t s f 372 voor een woning van P. Kloofe. Kïoelinge f 600 voor een woning •vtan M. van 't Veer. Terneiuzen f 400 voor een woning ■van H. Mangold. Oostblurg f 600 voor een woning van J. v. d. Meuïenf. Oostklapelle f 600 voor een wlo- ning van J. Adriaanse. Sas van Gent f 500 voor een wo ning van P. de Betuej Schore f 600 voor een woning van J. P, Glerum'. Stoppeldijk f 475 ning van G. Schuren. Z a a m g lag f 500 voor een woning van M. Goossen, f 600 voor idem) van J. Knijff. o Uit Middelburg. Naar de Baanbreker verneemt, wordt van Regeeringiszijde moeite gedaan otn de crisisregeling! voor werkloozen al hier te verslechteren. Naast verschei dene pogingen tot opheffing der steun regeling, welke bij' de commissie natuur lijk ernstig verzet ontmoeten, werd ge tracht de steunregeling van- de 2e klasse, waarin de gemeente Middelburg staat, te rug te brengen tot de 3e klasse. D|t zou tengevolge hebben dat de steun mét eenige guldens verlaagd werd. Tot dus ver zijn deze pogingen onvervuld geble ven, door het optreden der commissie. voor een wio- Bouwkring te YT is singe n heeft beslo ten de loonen ingaande 7 Augustus a.s. met 5 cent per uur te verlagen. o "Uit Wïaleheren. - Vrijdag vergaderde de gemeente raad van Sowibrg. Met kehnisjgévingj afwezig de heer Kodde. Op de voordracht voor het college van zetters wérden benoemd de aftredende heeren De Pagter en Jobise. Als plaats vervangende leden werden benoemd de heeren Cijsouw en De Visser. De gemeenlerekening 1921 werd den raad aangeboden. Ontv. f 399359.74s, uit gaven f 391971.13s, goed slot «7188.61, Tot nazien dezer rekening werden be noemd de heeren Arendse, De Pagter en Looise. i Het schoolverlof werd Vastgesteld inde eerste helft Van Juli en de 2e helft van September. Bij de rondvraag vroeg de heer De Visser of het voortbestaan der huurcom- missie voor deze gemeente nog noodigi wordt geacht. De heer Jobse meent, dat de huur- commissie nog niet kan gemist worden. Besloten werd deze Zaak met den voor zitter der h uuroommissie te bespreken. De heer Jobse zegjt, dat een zwemver- eenigjng is opgericht en deze, onder en kele bepalingen, toestemming heeft ver kregen om een zwemplaats te hebben in, het kanaal. De heer Verhoeven stelt zich gratis beschikbaar om hierbij .toezicht te houden. Na eenige bespreking werd be-; sloten dat B. en \V. een nader onder houd zullen hebben me tden heer Ver hoeven. j De heer Melis zegt dat een aanvraag is gedaan om een gedeelte van het vlieg terrein te verkrijgen voor voetb'ajjterein, waarop nog geen antwoord is ingekomen. Hierna ging de vergadering over in een me tgtesloten deuren ter behandeling van den staat oninbare posten H. O. oi Uit ZuidLBevelantL Met de Staatsrad, van Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Juli zijh verzonden afdruk ken Van de statuten betreffende de vér- eeniging voor Chr. Wijkverpleging Bors- selen—Nieuwdorp, gevestigd te Bars', s e 1 e nde Vereeniging tot het verstrek ken van L. O. op Geref. grondslag te 's-Gnavenpolder. gevestigd te 's'-Gr a ven- potld er. o Uit Tfeolea. In de Vrijdag te SÉavenisse ge houden gemeenteraadszitting werden op de voordracht voor twee leden in het col lege van zetters gjeplaatst C. Broodman en A. v. 'Prooijen (beiden aftredend) en J. Gaakeer en D. J. Letzeri In verband met een schrij ven van den directeur der bouwwerken der water-lei^ ding „Tholen" werd besloten thans niet te doen overgiaan tot het legjgjen Van de dienstaansluitingen. Wanneer daartoe la ter termen aanwezig) Worden geacht, zal de Schadeloosstelling aan den aannemer Van het buizennet, wegens te laten aanvoer Van buizen, oip zich zelve worden be oordeeld. Blijkens de rekening der gfemeente van 1921 bedroegen deontVangisten f! 60721.795 en de uitgaven f57517. Goed slot alzoo f 3204.79s. De ontvangsten Van het B. A. wiaren f2083.51, de uitgaven f2032.11, goéd slot alzoo f 51.40. In verband met het in werking treden der pensioenwet 1922 werd «de duurtetoeslag aan den ge- pens. nachtwaker C. Knuist bestendigd. o Uit ZeeuwSch-VIaanderen O. D. De Ministers vtan Arbeid en Finan ciën hebben aan de gemeente Sas van Gent voor den bouw van drie woningen door J. J. Geernaert, P. H. A. de GriMf en "Th. v. d. Spiegel aldaar, toegekend f 8100 ;als hyp. en f 7290 als bouWcrediet, APOTHEKEN. Zondag en de nachten van de volgen de week zullen de na te noemen apo theken geopend zijn Middelburg: M. J. v. Pienbroek. Vlissingen: wed. A. J. van Odkenburgt, Badhuisstraat. I Goes: La Porte. In vervolg op ons bericht betref fende den jeugdigen bestuurder van het motorrijwiel K 1567, kunnen wij' thans melden wat ons gisteren nog niet 'be kend was dat hij' eenigen tijd, nadat wij hem gisterenmorgen weer onbesuisd door de Langedelft hadden zien rijden, opnieuw die straat door kwam met een zeer snellen vaart, terwijl weer ver schillende voertuigen in dee straat ston den. Het paard van een der voertuigen sprong op zij, wielrijders zagen zich ge- j s e 1 op, dat klachten :n,gekomen zijn over noodzaakt van hün rijwiel te stappen de slechte hoedanigheid van het duin en een in de buurt zijnde ambtenaarwater, er was door de maatschappij toch van politie maakte proces-verbaal tegen1 toegezegd de oprichting van een ont- den motorrijder op Bij de pol'tie zijn ook ijeringsinriehting, enkele klachten over hard rijden van dezen zelfden rijder op andere tijden ingekomen. o GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN In de gisterenmiddag gehouden verga- dering van den gemeenteraad vm VÏis- s;ngen waren de heeren Van Niflrik, Ver- Maas en Merdkens wegens mtstedigheid afwez:g. Ingekomen Was o. ahet verslag v£h de gezondhe'dscomlmissie over 1921, naar aanle'ding daarvan merkte de lieer Hen Uit Vlisslngen. De patroonsvereemging Vlissingsch De heer H u son zeide, dat die inrich ting thans in orde is, de klachten zijn een gevolg van te weinig spuien. Een bezwaarschrift van A. W. Smits te gen zijn aanslag in de zakelijke belas ting op het 'bedrijf, doordat men ten pn rechte de hotels Albion en Zeeland com bineert, werd in handen van burg. en wèth. gesteld om advies. In handen van burg. en wefh. werden eveneens gesteld verzoeken van de Ver. tot bevordering van Chr. Onder wijs en van het R. K.kerkbestuur om resp. f 10.000 en f 4633.24s voor verbetering en verbouwing der scholen in de Pa i-ng'slraal en de .Gla.cis'straat. Naar aanle'ding van opmerkingen in. de vor'ge .vergadering had de ontvanger der directe belastingen gemeld, dat hij zich' inzake uitstel van betaling van belasting houdt aan de desbetreffende circulaire van den minister. Hij vraagt concrete ge vallen van personen, die uitstel vroegen en hel niet kregen. De lieer van Oor schol zal zulke gevallen ter kennis van burg. en welh. brengen. Aan burg. en weth. werd, als zij nader de commissie van financiën hoeren, mach' li ging verleend om' waar zeer waarschijn lijk de Willem III kazerne ter beschik1 king zal' worden gesteld voor school ruimte, deze daartoe te verbouwen, zulks ook in verband met het verzoek van de Chr. scli,ooi om' twee lokalen. Aan den heer J. J. van der Meuten werd wegens vertrek naar elders ontslag vereend als lid der commissie van toe- Z'Ciht op het L. O.. Tot definitief leeraar in stenografie en machineschjrijven aan de H. II. S„ ewrd benoemd de heer I. Sinké te Mid delburg, tot tijdelijk leeraar in de ge schiedenis en staatswetenschappen de heer R. P. Goetlscb en tot Lijdelijk leera- res ;n Engelsche handelslcorresponden- t'e mej. P. M. Taal, beiden te Vlissingen. Tot leden van de comtab'ssie van 'be heer van hel Vh'ssingsrii studiefonds wer den herbenoemd de heeren G. van de Putte en R. G. van Nieuw kuijk. j Op de aanbeveling voor benoeming tot zetters werden geplaatst de aftredende léden ,de heeren W. L. Huson, J. J. Krij ger en D. van Verre en de heeren Wi. An ker, G. van Puffelen en I. Rekkers. Bij de behandeling Van htet verslag in zake kindervoeding en kinderM'eeding, meende de heer De Meij, dat hét ver strekte voedsel véél te weinig vet en co- lidraden bevat, terwijl in den pap veel te we'nig mlelk is. Daarbij heeft m'en f 5000 op dezen post over en is er dus, te zuinig De heer Laernoes wethouder van ond., zei, dat minder is uitgegeven, daar er veel minder aanvragen voor deelne ming waren. Spr. is echter gjaariie bereid Sn dezen unlet den schoolarts over de voe dingswaarde van het verstrekte voed sel' te onderhandelen. De heer De Meij juicht dezen maat regel toe. Bij het voorstel tot wijziging van het tarief voor het gehriiik van de zeehonden- werf, deelde de voorzitter op een vraag van de commissie van financiën of de jaarlijk'sche inkomsten de uitgaven wel zullen dekken mede, dat de inkom sten op f 300 en de uitgaven op f 200 worden geraamd. Het voorstel werd z. h st. aangenomen. Bij het voorstel' tot verbetering van den SingeTweg en aanleg' van bestrating op Koopmanswoetpad en Kapoentjesweg', had de commissie van financiën gemeend dat men met de beide laatste we gen moest wjachten tot de nieuwe be graafplaats (gereed is, doch die voor de gemeentewerken acht het geheele werk urgent. Z. h. sf. wordt hét voorstel aange nomen. Nadat burg', en weth. hjadden o verno men het idee van financiën om ouders die niet in de gemeente wonen en daar geen belasting betalen voor hun kin deren hét dubbele te doen betalen tot een maximum! van f 300 als wanneer zij in de gemeente woonden, werd het voor stel inzake wijziging van het schoolgeld voor de Iloogere Handelsschool aangeno men. Bij de behandeling van het voorstel in zake de keurloonen, wees de heer v. d. Putte er op, dat f 4 voor een rund en f 2.50 voor een kalf geen verhouding is. De voorzitter zeide, dat het tarief is vastgesteld in overleg met den mi nister van Arbeid, den inspecteur en het hoofd van den dienst en dat het hier slechts een proef geldt. De heer Linde ij er vond het gék dat voor een veulen evenveel wbrdt ge vraagd als voor een paard. De heer van de Putte zégt dat in üezen tijd juist veel veulens worden geslacht. De voorzitter zeide, dat het ta rief zoo mogelijk gewijzigd kian worden, men moet nu met dit beginnen, want het Wordt hoog tijd. Goedgekeurd werden verschillende re keningen als van de zeemansr en vis- scherbeurs met een goed slot Van f 2861.2D/2, Van het Burgerlijk Armbe stuur met een goed slot van f 3962.92 na een toelage van de gemeente ad f 25.300; van het Gasthuis, met een goed slot van f 10.0 li/2, na een subsidie van de gemeente ad f 60.300. De overige vroeger reeds genoemde voorstellen worden aangenomen, w. o. dal. inzake het beroep van den minister van Marine a. i. tegen den aanslag van het Nederl. Loodswezen in de zakelijke b'elasting op het bedrijf, en dat tol afw'ij1- zing Van het verzoek om suto'sidie voor de R. K. polities'chool te 's Herlogenbosch Nadat eenigen tijd mét gesloten deu ren Was vergadering, kwam aan de orde de Rond r la a g Daarbij bèantwbordde de voorzit ter enkele vroeger igestelde of schrif telijk ingezonden vragen. Op een Vraag van den heer H e n s e 1 wérd geantwoord, dat Arnhem een be lasting op vrachtauto's nog niet invoer de en te Groningen een desbetreffend voorstel terugnam, door de vele pro testen van belanghebbenden, B. en AV. willen eerst het verloop der z'aak in die plaatsen afwachten voor er te Vlis singen mét een voorstel over te komen. Op een vraag van den heer v. d. Put te werd medegedeeld, dat de directie Van de tram' heeft toegezégd, dat de ruiten in de wlachthokjes zullen hersteld worden en dezé hokjes zullen worden geschilderd. De heer Huson méént dat het meer ging' om de vreeselijke vervuiling der gebouwtjes. De voorzitter zial dezé zaak nog eens met de directie 'béspreken. De heer v. d. Putte meent, dat de toestand wel wat is verbeterd; De heer Hensel had gevraagd waar om de bepaling is ingetrokken, dat men' mét een rijwiel den oprit van den bbu- leVard bij het Beurspleni niet mag af rijden. De voorzitter zegt dlat dit gésfchied is op advies van de cbmtoissiee voor de strafverordennigén. De heer Hensel zegt dat gévaar niet is uitgesloten ;als mén igéen goede renri mén heeft én vooral ook op.drukke dagen. De heer v. d. Putte onderschrijft dit Volkomén, hij is zelf eens de dupe ge wéést van een ongeluk ter plaatse. De heer Lindeij'er zegt, dat men niet alleen de verordening weer moest invoeren, miaar ze dan ook handhaven. De heer St aver man m'eent, dat hef voor een goed Wielrijder best mogelijk is daar af te rijden. Een slecht wiel rijder kan oVeral ongelukken veroorza ken. Het is z. i. voldoende als op drukke Zondagen bij mboi Wéér daar een agent wordt geplaatst, die afstappen be veelt, dat inag ten allen tijde. De voorzitter zal een en ander n'ader oVerwéglen. De heer v. d. Putte stelde de vraag of jongelui 'mét M. U. L. O. diploma zon der examen tot de H. B'. S. kunnen WOrden toegelaten. De voorzitter zégt dat art. 22 van de verordening dat met toelaat, maar dat B. en AV. twïj'ziging zullen overwegen. Éi Rembrandtpl. 22, Amsterdam, Tel. Int. N. 8541. Pension vanaf f 5. p. d. p. p. (minst. 2 pers.) Dinérs vanaf f 1.50, Logies m ontb. vanaf f 2.50. Prima keuken. Fris- sche kamers. Badkamers. C. CH. DOON. (Ingéz. Med.) Vietopia W ateF Oberlahistein is als elk ander zuiver drinkwater, doek fijner, delicater en stimuleerend (Ingez. Med.) in de hoofdrollen door Marie v. Eijsden- Vink, Jan v. Ees en Martha Wfalden. En Vrijdag wordt gegeven „Spoken" van Ibsen door den heer en mevr, Ta»-, taud, Jan van Ees, Jules Verstraete en Martha AVal'den. o Een herinnering uit Zoüteliande. Als een „Kijkje achterom" meldt het Hand.: Het is nu een "eeuW geleden, dat een toren werd ontdekt bij' Zoutelande. Een toren ontdekt? Uit de verzameling van mr. S. de ïWind Wordt bewaard een tee- kening in Meuren van een toren, in het duin v!an Zoutelande, waarbij de vol gende aanteekening: In het voorjaar van 1822 zijn tengevolge der hevige N. en Noordwestenwinden de duinen vlak! voor het dorp merkelijk afgenomen, waardoor teen oude steenen toren, staande in het duin 40 a 50 voet boven het stand is ontbloot geraakt. Deze toren is thans (1822) door gedeeltelijke instorting aan den zeekant open, liggende de afgevallen muurbrokken op de helling van het duin. De muren zijh 21/2! voet dik, de diameter binnen's muurs bedraagt on geveer 10 voet. Ongeveer 50 voet verder is nog een brok muur bloot (gekomen "Waarschijnlijk is deze toren of sterkte een d er blokhuizen, opgeworpen in .Wal cheren omstreeks 1471 tegen de stroo- perijen der Engelsehen onder Richard van Warwick. o De hoornen langs het ka naal te Sluis. Men schrijft aan de N. R. Crt. Eenigen tijd geleden is in dit blad gemeld, dat het plan bestond, de De heer v. d. Putte acht het een be-jboomen langs het kanaal van Sluis naar langrijke kwestie, in andere plaatsen Wordt het Wel toegestaan. De heer Laernoes zegt dat het voor dit jpar te laat is en er een wijzigjingl in de Wet op het M. O. aanhangig is, die de kwestie Zal regelen. De heer V. d. Putte zou toch gaarne de verordening gtewij'zigd zien. De heer T i o h e 1 m! ia n noemt een voorbeeld van iemand met zulkeen di ploma, die (makkelijk slaagde voor de Handelsschool. I Hierna 'werd de Vergadering' reeds te kwart over drie gesloten. KERKNIEUWS. Geref. Gem'. Bedankt joor het beroep te Mebs- kerke, door ds. J. Fraanje te BaTne- vel'd. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De Tooneelweek te Middelburg. Het Hofstad-Tooneel, dat zboals men weet gecombineerd is met het Rotter- damsch Tooneel, heeft voor de kermisi- week alhier een programma opgesteld dat er zijn mag. We deelden reeds mee dat van avond „Bruine Suiker" gaat, dat Maandagavond nog eens herhaald wordt. Morgen, Zondag, komt „Woningnood" aan de beurt, een klucht Van Duitschen oor sprong, die reeds een serie van suaces>- avonden heeft beleefd. De volgende week kómen dan nog eenige zeer goede stukken op de planken, ,in een uitstekende bezetting', wat wer kelijk niet minder waard is. Hubert la Roche te zien in „de Hof- slachter" het bekende blijspel van Wal- ther en Stein ,zal' op zich; zelf al een genot zijn. Hij wordt in dit stuk o. a. üdj- geslaan door Marie v. Eijsden-Vink, EUy v. Stekelenbiurg, Henri Morten en Mar tha Walden. Het is ook onder regie van La Roche, dat Woensdag zal worden opgevoerd: „Zaken zijn zaken", tooneelspel van van Octave Mirbeau. "Behalve hij zelf treden verscheidene der bovengenoemden in dit werk op. Donderdag gaat „Vriendinnetje", het aangrijpende stuk van Brieux. Hierin heeft Chrispijn Sr. de leiding, bijgestaan Brugge te vellen, Waardoor hét wereld beroemde, bijzonder schilderachtige hoekje zou worden vernietigd. Onmiddel lijk werden zoowel door de Prov'nö. ZeeuWsche Schoonheids- en Archiaeolo- Igische Commissie als door den Bond „Heemschut" pogingen aangewend tot 'behoud Van dit door zöo talrijke schil ders op ]het doek gebrachte natuur schoon. Deze pogingén hebben echter slechts een beperkt resultaat gehad. Bij nauwkeurig onderzoek' vanwege het Staatsboschhedrijf is gebleken, dat de populieren reeds meer dan vijftig jaar oud zijn, dat vele er van scheef staan of zijn omgewaaid en dat veiling, hoezeer .uit een oogpunt van natuurschoon te be treuren, onvermijdelijk is. Ten einde de schade uit dit oogpunt zöo Mein moge lijk te doen zijh, hebben de betrokken waterstaatsHiutoriteiten echter besloten, de veiling zoo geleidelijk mogelijk te doen plaats hébben. Ook zal door nieuwe aan plant Worden getracht, het verlorene zoo spoedig mógelijk te herwinnen. o De r e stöiUratie te Veere. t In Veere is men op twee plaatsen, de kerk en het stadhuis, bezig de mo numenten Van oude architectuur te her- •stellen. Aan een derde monument van.oud Nederlandsche bouwkunst, de Kampveer- sche toren, WOrdt sedert eenigen tijd niet meer gewerkt. Bij de kerk, die droevig vervallen is, bepaalt de herstelling zich tot het water en winddicht m'aken van het gebouw. De restauratie heeft hier uitsluitend tot doel het instandhouden ,|van het eertijds prachtige, nu nog indrukwekkende ge bouw. Ondanks het verval is de aanblik! van de zlware kerk overweldigend, ook van binnen, waar men zich zou kunnen voorstellen te zJijn in een éathedraal in het verwoeste gebied van Frankrijk. Zoozeer bepaalt de restauratie zicK tot het hoognoodige, dat de slechte dee- len, die op vallen staan ,en welke niet noodzakelijk zijn voor het behoud van het gebouw, eenvoudig verwijderd wor den. Merkwaardig vondsten worden nog wel gedaan In het gebouw door de werk lui tijdens hun arbeid. Zoo moest een jaar ongeveer géleden een geul gegraven worden in den bódem' der kerk, die uit gewonen grond 'bestaat, voor zoover te zien ten minste. Bij' welk werk fragmen ten gevonden werden, vermoedelijk af komstig van de oude gothische ramen, weke ten tijde van Napoleon uitgelvny-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1