173 ifcïgatig UIT STAD EN PROVINCIE. mm levcüui 27 Jail 1982. i;3 de ms KAMEROVERZICHT. Eerste Kame r. M tüe Eerste Kamer toelating van de ge&ozen leden en adres van antwoord. He* Meugje van verzet van den heer Mendel's tegen de toelating' van den heer Croïes, omdat deze zelf bij zijn verkie zing heeft meegestemd, wat de Prov. •wei verbiedt, luwde heel gauw, daar die eene slem toch geen invloed op den uit slag had. Hel e enige resultaat van dat vebz'ei Was dat de heer Croles. iets later dtaai de ;andere leden werd beëedigd. Het adres van antwoord was als al- tijk} (e,en. onbeteekende formule, een te- rp^sïrK op de termen van de troonrede. Tweede Kamer. Eerst de toelating van alle gekozenen. Ook de Ministers die gekozen zijn, na- mlen plaats in de banken voor de le den. '/oor hoe lang'? öaarna verkiezing voor de nominatie Van drie. leden voor het voorzitterschap. Djati de heer Kooien no. 1 zou worden sprj2& vanzfelf. Hij werd dat meb 72 van de 96 stemmen. Voor de tweede plaats (tevens aan gevend den ondervoorzitter) zou eigen lijk de S. D. A. P.. in aanmerking komen als zlifnde de tweede wat ledenaantal be treft. Maar daarmee is al reeds in de vorige Kamer (gebroken, vanwege de re- volnMonïaire houding dier partij'. In de vorige Kamer was die plaats, gegeven aan een Vrijhéidsbonder, mjr. ..Visser v. IJztendooni. Dat veranderde nu met de gewijzigde partijsterkte. Hei. werd een antHtev., de heer de Monté Verloren. De Vrijiheidsbonder werd nu op de derde plaats geztet. Nadat toen nog een commissie Was be noemd om die voordracht aan de Ko;- ajpgm aan te bieden, ging de Kamer tot ienmiddag uiteen. IN HE KATII. PARTIJ. Dat het bisschoppelijk bevel tot be houd der eenheid nog niet in werkelijk heid de eenheid heeft hersteld, beseffen ook de leiders der Kath. Staatspartij', ge tuige de uitspraken van den heer v- Wijnbergen over het groote gevaar dat de partij geloopen heeft, en over de noodza kelijkheid van koerswijziging, of hoe hij het dan ook moge uitdrukken. En van datzelfde inzicht getuigt, ook de erkenning door prof. v'. Aken van de oneenigheid in de Kath. Vakbeweging, waarin ook al weer slechts de beslissingen van de Msr schoppen een s.chijn-eenheid bewaarden. B. Wattel' Bzn., f 515. V i'i s sfi n g<e n, ten behoeve van M. Maas, f 7280. Z aam'slag, ten behoeve van A. Dees, f 595. -0- Uit Midde 1 b u r g. Ondanks liet vrij fristslche weder is gisterenavond het tweede abonnements concert ;'n het Schuttershof doorgegaan. De goede besdiutt'ng van den tuin bewijst op een avond als deze goede d:ensten. Het in vrij giroottó getale 'opgekomen publiek waaronder pok vrij vele niet geabonneerden, gaven bl'ijk van vaardee- Verschillende uitlatingen van leden der i (ic AVÜzf aar.°P00^ na weer N. K. Partij geven bovendien bewijs dat de strijd nog geenszins uitgestreden is. Nu weer verscheen er een brochure: „Verweer, door een lid der Nieuwe Ka tholieke Partij", uitg. N. V. Dr. J. v. Campen. De schrijver daarvan zet achter eenvolgens uiteen, Wlaarom de ontevrede het Middelburgsch, Muziekkorps de ver schillende nummers waaronder enkele tot nu onbekende, vertolkten. De Markt heeft gisteren velschil lende gedaanteverwisselingen ondergaan. Eerst de op Woensdag slechts 2 maal nen zich niet lieten hooren in de katho- f 'u ®eia iaaï voorkonleude volzelting met lieke kiesvereenigingen, waarbij hij! in f Marktkramen, en nauwelijks waren deze het bijzonder wijlst op de be jegening" i °P'Sel mmd oi de ee.wte der groole ker- daar door hen ondervonden die tegen m,iswla§ens rced lict Plem °P» spoedig het oordeel der meerderheid ingingen. do0i meerdere gevolgd en geheel den Voorts ontkent hij dat de nieuw katho-1 avond vvas el* veel belangstelling in dit lieken de eenheid verstoren; die eenheid S steeds zoo levendig gedoe. Bijzonder was behoefde niet m!eer geschonden' te Wor-S me~ adedn paaiden ,de wagens den, omdat ze niet bestond en nooiL'be- Mafnbrachten maar ook een vrachtauto staan zal in de praktische politiek. Önt- ,a dekkracht zeer goede diensten he kend wordt ook dat de N. K. Partij al- w®®s'. leen juit is op stoffelijk belang; en de f Hedenmorgen vroeg werd met het op uitgesproken vrees diat bij het toegeven f s^aal1 der orp°te inrichtingen begonnen, laan de 'wenschen van de nieuw Katho-w'aaivan voorloopig noemen, de lieken velen zullen overloopen naar de i st°OInaaroussel, de aulocaroussel, het socialisten,, acht de schrijver een waar- delooze bangmakerij'. JflNE KAMERFRACTIE VAN DIEN VRIJHEIDSBOND. De fractie van Tweede Kamerleden behoorende tot den Vrijheidsbond, heeft gekozen tot voorzitter den heer DresseL huys, tot secretaris deii' heer Boon en tot penningmeesteresse m'ej. Joh. Wesr tertmpn. I 1- i JftEZU' INIGINGSCOMMISSIE SPOOR WEGEN, Naar de Msb. verneemt, is door den Minister van Waterstaat het 'besluit geno- mten sene commissie te benoemen, wel ke nauwkeurig zal' hebben na le gaan in hoeverre bezuinigingen mogelijk zijn bij de espio' talie en administratie der Neder- landsche Spoorwegen. SFE1UIOOGING STANDPLAATS. i AFTREK. De leden der in '21 ingestelde classi ficatie comjmissie hebben, naar bet Hdbl. mieldt, het volgend schrijven ontvangen van den Minister van BinnenjLandsche Za ken: 1 „Be Regeering is van mieening, dat de tharj.ii aangenomen percentages van 4 en 8 wegens ]standplaats(gebrek, in het 'bij zonder voor de onverplaatsbare ambte naren, veel te laag is. In het particuliere bedrijf geven de collectieve contracten tusschen de loo tten, die in piaatsën met hoogen en la gen levensstandaard betaald moeten wor den, verschillen te zien tot 40 p'Ct. van de loonen, die in eerstbedoelde plaatsen worden betaald. Dat de thans geldende aftrek algemeen als te laag' wordt aange merkt, blijkt ook uit den dezer dagen ge- jpiublieeerden brief van den Raad van Commissarissen der groote spoorweg maatschappijen aan de Ministers van Fi nanciën en van Waterstaat. Bij die maat schappijen geldt dezelfde aftrek als bij het Rijk. De 'betrokken passage uit dien brief luidt als volgt: I „Voorts komt het onzen Raad drin gend noodig voor, dat de zgn. standplaats aftrek herzien worde, opdat de met dien pftrek beoogde differentiatie van beloo ning werkelijk beantwoorde aan het ver schil in kosten van het levensonderhoud in de onderscheidene plaatsen van ons liand, hetgeen thans allerminst het gfe- vfe'l is." In verband met het bovenstaande ver zoek ik uwe commissie binnen drie maan den een voorstel te doen tot herzie ning van de vigeerende regeling van den standplaatsaftrek, met dien verstande, dat een indeeling in ten minste 4 klassen worde verkregen." Naar het Hand. verneemt, is de Classi- fidatiecomlmissie ter behandeling van dit schrijven bijeengeroepen op Woensdag 2 Augustus. DE BEDIJKINGSWiER&EN ONDER RILLAND^ i Door den heer Juten zijn eenigen tijd geleden de volgende vragen gericht tot de Ministers van Financiën en Water staat: Is het waar en H.H. Excellenties den Ministers 'bekend, dat de bedijking van de Eendracht onder de gemeente Ril land niet gegiund is aan de firma Rozen berg en Schellekens te Dongen, die' de laagste inschrijtoter was? Is het den Ministers bekend, dat de flrmia, aan welke liet werk gegund is, pet laat uitvoeren met behulp van machine rieën, waardoor het eigenlijk doel der be dijking werkverschaffing aan grond werkers geheel wordt voorbijgescho ten? Minister König heeft thans daarop als volgt geantwoord: De 'bedijking van de staatsbuitengron- den ten zuiden van den Oosterscheï- dedam', onder Rilland' Bath, is door den minister gegiund aan de op één na laag ste inschrijfisjer. Van deze kan n.T. in verband met haar antecedenten op Wet gebed van. uit voering van groote waterbouwkundig:© werken verwacht worden, dat zij ook d:t belangrijke bed'ijkingswerk tot een goed einde zal brengen. De laagste inschrijfster had tot dusver geen groote werken ge maakt. Dat de aanneemster het voornemen lunapark, de luchtvaartzWfeefmolen, de luchtschommel, de draaiende villa, de beignet- en 'wafelkraam, de gewone ca- 'iroussel, schiettent en de verschillende suikerwerk- en ollebollenkramen enz. Ook op den Dam zullen weder eenige kramen plaats vinden en daarnaast een ézel- en een apentheater en enkéle klei nere inrichtingen. Voor de liefhebbers van kermishouden zal er afwisseling ge noeg zijn. Wij komen op een en ander nog wel nader terug,. o Uit Vlissingen. Te Vlissingen is op 75-jarjgen leeftijd overleden de heer C. A. Kalbr fleisch, die van 1881 tot 1915 lid is ge weest van deen gemeenteraad aldaar, wlaarvan een groot deel levens wethou der, ials hoedanig liem de zorg voor de finan'cïën der gemeente waren opge dragen. Behalve in die functie heeft de over ledene de belangen van zijn stad vooral ook bevorderd door zïjh groote zorg vóél de oudheidkundige verzameling, die ze ker aan zijn arbeid als directeur van hel museum een groot deel van haar belang rijkheid heeft te danken. De heer Kalbfleisch was ook een groo te liefheebber van de kunst, die in hem ook een krachtigen beschermer vond. In pile opzichten verliest Vlissingen in hem een zijner beste burgers, Zaterdagavond zal door een muziek gezelschap uit Leuven te Vlfis s inge n in het Bellamypark een concert worden gegeven. Zondag zullen een groot aantal Bel- lof is verleend. Zooals wlji gisteren reeds in het kort meldden, wias ook nog ingekomen een adres onderieekend door vrachtrijders uil omliggende gemeenten, bewoners van de Potlenmlarkt en handelsmens.chen, die met de bodes goed verzenden, zulks naar aam leiding van den onlangs ingevoerden maatregel dat die bodes hun wagens, niet meer op de Potlenmarkt mogen plaat sen, doch op het plein bij' het hospitaal. Adressanten nu verzoeken die bepaling weer in te trekken en de wagens weer op de Potlenmlarkt te doen zetten. De voorzitter zegt dat hij juist die bepaling maakte, omdat de bewoners zooveel last van die wagens hebben, in casu des Donderdags als bijv. de zgn. werkmlanslraih een tijdlang op de Potlen mlarkt staat en het verkeer er zeer'he- z'wlaarlijk gaat; het was juist door de be woners verzocht. Spr. heeft eens geïn formeerd en het blijkt dat men de be paling alleen voor den Donderdag noodig ,acht. Burg. en Weth. zullen zekér igaarne voor de andere dagen de Potlenmarkt ■weder aanwijzen, het berust trouwens b'ij hun volledig om' over deze kwestie 'te beslissen. ,1 De heer Bo.asson wijst er op, dat de Winkeliers juist meestal haastig moer ten werken voor de bodes en dan is liet hospitaal Weer zooveel verder weg. Spr. vraagt of men dan niet heler de tram' vjan de Pottettmarkt kan houden. De heer van der Weel vraagt of mén de bodesWiagens niet zou kunnen zet ten op de Markt voor het stadhuis. De voorzitter zegt dat men over de tram niels te zeggen heeft,, hij wi) het echter nog Wel eens vragen. Dc Markt heeft Donderdags een zeer druk ver keer en deren. de bodesw'agens zouden er hin- Benoeming t ij del ij k wethouder. De benoeming van een tijdelijk wet houder werd wenschel'ijk' geacht, omdat niet plleen de burgemeester, maar ook wethouder de maand wethouder w j gische post- en telegiraafbeambfcen J© heeft bi de uitvoering van dit werk, al-1 --- J Vlissingen vertoeven en zlal o. a. een vaan deluitreiking plaats hebben. o thans van een 'deel, gebruik te doen ma ken van machines, is den minister be kend, doch behoort, reeds met het oog op de risico en de verantwoordelijkheid van den aannemer jaan d;ens inzicht te worden overgelaten. Intusschen kan de ta'-'nister niet deel'en in de opvatting, dal het e:genlijke doel der bedijking zou zijn werkverschaff:ng iaan grondwerkers, en dat d-'t doel' thans wordt voorbijgeschiot- teD. Het doel der bedijkmg toch js land aanwinning, n.ï. het op den juisten tijd binnenbrengen van z.g. rijpe schorren, d;e bij niet tijdige bedijking dreigen te verzanden en waardeloos te worden. maitresse, zooals hij in een der artikels genoemd wordt. De vo orzl'jtter en de heer B o ui- de wijn se zeggen, dat dit eigenlijk eett verouderde naam' is en bedoeld wordt de in het gestjicjh't werkzame naaijüff- frouw. De begrooting wordt z.h.st. goedge keurd. B o u vv voorsc h oi t. Zonder discussie of hoofdelijke stem ming wordt de wijziging van 'net raadsibe- sïuit tot verleening van grond- en bouw- voorschotten aan de Alg. Woii'ngbouwver. goedgekeurd. Af wij z i ng verzoek s ub sidie politieschool. Ter tafel kwiam) vervolgens het vqor- stel' om1 afwijzend te besclrkken op het verzoek om subsidie aan de vanwege den Ned. R. K. Politiebond le 's-Hertogen- bosch gevestigde politieschool. De heer Kuipers kan zich goed vereenigen met het voorstel' om geen sub sidie te verleenen, maar vraagt waaroml de burgemeester de diploma's van -dezen bond niet wil erkennen. De voorzitter zegt dat hij niet wil! medewerken om afbreuk le doen aan den Algemeenen Bond. De heer Kuipers acht dit dan ach- ,teruit|stelling van den een en nevoor rechting van den andere. Men denkt maar dat het denkend deel der arbeiders mo dern georganiseerd is, miaar dit is onjuist, het aantal niet-modern ;g©organiseerden ;s veel grooter. Hij meent dat deze ver. die ook over het geliieele land werkt, en met alleen een plaatsel. vereen, is, zooals de voorzitter scheen te denken, recht op erkenning hpeft. De voorzitter zégt dat hij de zaak nader zal onderzoeken. De heer Paul' zegt dal de heer Kui pers zich vergist als h(ij denkt dat er een poitieorganisatie bij het N. V. V. is aan gesloten. Er zijn twee neutrale vereeai- gingen, de Al'gemeene Nederlandsche po litiebond, die de diploma's uitreikt en de Bond van politiepersoneel in Neder land bekend onder den naam' van den Bond van Van Putten. De heer K u i p e r s zegt dit wei' ge weten te hebben. Maar :n de veror- demng wordt er to oh niet van gesproken; dat alleen de diploma's van den Alg. Po litiebond medetellen en nu wordt er ook niet van gesproken, dat de diploma's aan dezelfde eischen moeten voldoen. De v o o r z [i it ti e r zal nader onder zoek mstellen. De heer Streefkerk zegt dat men. op onderwijsgebied nu ook gelijkheid heeft en als h(et diploinla goed is, js; het billijk het ook te erkennen. Besloten wordt geen subsidie te ge ven, terwijl de voorzitter nadere voor stellen inzake het diploma toezegt. Credi et werkl'oozea- sle.un. Bij het voorstel' om weder f 6Ö00 crë- d'et te geven aan de commissie tot steun- veiieem'ng aan erisiswerkloozen zeggen de voorzitter en wethouder O n- derdijk dat de eerste f6000 bijna zijn opgebruikt, miet dien verstande, dat f 2400 van het rijk zal' worden terugontvangen, maar dat geld is er nog niet en zal ook wel niet voldoende zijn tot de Septem- I bervergadering. Het voorstel wordt aan- In het tweede jaarverslag van de Malariacommissie van N.-Holland wordt o. ia. meegedeeld, dat overwogen wordt op Wal etteren, speciaal ook te Vlissingen, de mialariabes tr'ijding met klucht ter hand l.e nemen. De be perktheid van het terrein vergemakke lijkt daar de bestrijding. De minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bij dragen voor woningbouw zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten: Breskens, ten behoeve van vereen „Breskens Vooruit" (gedeeltelijk) f3133; Graan w en Langend am, ten be hoeve van J. D. Cambeen, f 1200. Heinkenszand,. ten behoeve van |G. Kristelïjn, f 1150. Hoek, ten behoeve van J. van 't Hoff, (gedeeltelijk) f 1596. H o n' t e n i s s e, ten behoeve van J. F. Baart—Boogaard, f 1200; van P. A. Broeckaert f 825. Oostblurg, ten behoeve van E. Hin- neman, f 1200. Serooskerke (W.) ten behoeve van Uit Schouwe nrD ui v e 1 a n d. Woensdagmiddag is door het te Zierikzee gestationeerde vaartuig van de visscherijpolitie aangebracht het lijk van den 15-jarigen Huson, die vóór vier weken geleden bij het afhalen van een loods over boiord was gevallen en daarbij verdronk. Het lijk werd nagenoeg op de- zefde plaats in de Roompot drijvende gevonden waar liet ongeval' plaats liad. Nadat Zaterdagavond voor een vol le zaal de film', vervaardigd door de film fabriek „Polygoon" te Haarlem voor de te Zierikzee bestaande ver. Alg. Ont wikkeling, van de op 13 Juli plaats gehad hebbende historische feesten was ver toond, had gisterenavond andermaal een voorstelling plaats, terwijl Donderdag avond wederom1 een voorstelling gegeven wordt met opluistering van het mondh.ar- moni cagezeischap, tegen vermin derde prij zen. De film' is prachtig gelukt en doet het gebeurde van den giansclien dag zien. Er heerschte een opgewekte stemming in de zaal en herhaaldelijk klonken de feest liederen. de Veer een groot deel van Augustus weg zal zijn en ook Onderdijk enkele dagen. B e s t r dj d i n g h i o s. c o o p- gevaar. Ter tafel kwam vervolgens de oiil- werphverordening tot beteugeling vpn het bioscoopgevaar. De heer v. d. Kuip vraagt of de bios coopcommissie wel gehoord is. Spreker meent, dat het ontwerp dier commissie wel niet ver genoeg zal gaan. Men móest kinderen 'beneden 16 jaar geheel kun nen tweren. Maar bovendien is er een wetsontwerp over de materie en spr. vraagt of nu de verordening wel noodig is. De voorzitter meent, dat men niet in de ouderlijke mlacht mag ingrijpen. De bioscoop-comlmissie 'is wel degelijk om advies gevraagd. i De heer v. cl. Wie él' wil in ieder geval deze (verordening invoegen, het klan al yast helpen. J De heer Ton meent, dat geleide van ouderen niet voldoende is. Nu kan een jongen van 17 jaar er een van 16 bege leiden. Hij zou lalleen toezicht van ouders of voogden willen doen gelden. De Voorzitter acht dit een be- •zwlaar; dan kan men zelfs een nichtje niet méér medenemen. B. en W. zullen geregeld voeünjgl houden met de com- S missie en niet sohroomen als het noodig ®enomen' O n b e w o n b a a r v e r k 1 uk- ring. 1 Eveneens wordt aangenomen iietvoor- I ste tot onbewoionverklaring van perceel het E 212 aan de Rozemarijnstraat. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal' gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 16 tot en met 22 Juli, in de Prov. Zeeland bedroeg; Roodvonk: Rilland-Bath 2. Diphteritis: Hengstdijk 1: Poortvliet 1, Zierikzee 1. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. (Vervolg). Alvorens het verslag van de gemeente raadsvergadering van gisteren te vervol gen, zij vermeld, dat de burgemeester niet vpn 1 tot 31, doch tot 21 Augs. ver- andere maatregelen voor te stellen. De heer v. d, Wieel vraagt of men niet (beter Ikian slpreiken van meerder jarigen dan van ouderen. De heer Adriiaanse zegt, dat altijd moeilijk is zulk' een verordening goed te maken; zij' is makkelijk te ont duiken. Net zoo goed als een jougieii Van 17 jaar kinderen kan medebrengen, kan de bioscoophouder iemand van 23 jaar vinden, die kinderen onder zijn ge leide binnenbrengt. De voorzitter verzekerde nogmaals dat uien zoo noodig met scherper maat regelen izal komen. De heer M a 1 j a a r s vraagt of iedere aanvrage om' goedkeuring1 van films op zegel moet zijn gesteld. De voorzitter zegt, dat verzoeken in verband met uitvoering van verorde ningen niet meer gezegeld behoeven te worden. Hij weet zeker dat er voldoende films zijn voor een kindervoorstelling, miaar de kinderen vragen nu reeds of er in een film gevochten wordt, anders komen zij niet. Het voorstel wordt z. h. st. aangeno men. Toelage De Hoogh. Het ïvoorstel om aan den heer De Hoogh. hoofdcommies ter secretarie, een persoonlijke toelage van f 200 per jaar toe te kennen, wordt z. h. st. aange nomen Rekening Burgerl. \rm- bestuur. De rekening' van het burgerlijk armbe stuur over 1921 mërd goedgekeurd. B egro oti ng Go dshui z er 1921. Bij het voorstel tot goedkeuring van eene suppletoir e begrooting der Gods huizen over 1921 vraagt de heer Adriaanse wat is bedoeld met een gewicht Vlees c hkeu r ingswe t. Besloten wordt tot aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen in verordening; en mstructies ingevolge de Vleejschkeu- ringswet. I Keuriooaen. Aan de orde is nu de vaststelling van heffings- en invorderingsverofdemngeu voor de vee-vüèesChkeuringsdierist in den kring Middelburg. De heer B o u d e w ij n s e zal gaarne met liet voorstel' medegaan, vooral waar toegezegd is, dat het keurloon zal ver minderd worden als verlaging mogelijk blijkt. Spr. gelooft echter dat liet hoogere keurloon de prijzen van het vleesch zal doen stijgen. De voor[Ziltter zegt, dat als men het van een rund op 250 K.G. schat, het keurloon nog maar 11/2 cent per K. G. is. De slagers zullen echter wellicht er aanleiding in vinden het vleesch mét 5 of' 10 cen't op te slaan. De heer Ton acht de verhouding in prijzen niet igoed. Als men voor een rund f 4 vraagt, is de prijs van f 2.50 voor een kalf toch nog al hoog. De voorzitter zegt, dat men niet vergeten moet, dat het werk om een kalf te kernen niet veel minder is dan van een rund, en ook is de afstand, die men er voor moet afleggen niet minder. De heer Ton zegt dat dit dan Ipch ook het geval is voor een nuchter kalf, een schaap of geit, waarvoor men f 0.75 berekent. De voorzitter zegt dal het de 'be doeling is met deze regeling al vast te beginnen De heer Ton: dan kunnen wij het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1