LIFEBUOY i 174 Woensdag Juli 192& t !>i>e ^aarguBg BINNENLAND. HEALTH SOAP «Sunlight ,Lux enTwihk UIT STAD EN PROVINCIE. Hei welzijn van Uw nuid is van ie veel belang om. on.-., venschillig ie zijn',wel. ke badzeep U gebruikt. Houdt Uw huid zacht en zuiver door Rei gebruik van: DE LEVER'S ZEE" Mr Fabrikanten van is.-i Hg dit nummer behoort een Bijvoegsel. WA*1S¥E KLACHT. Onder het hoofd ,,De Activisten in Nederland" vinden wij in het Antwer- pemscHi blad „Neptune" het volgende ar tikel waar boven ook de vraag staat: ,/WfcMom staat de Nederlandsche regee- rimg het verblijf van die ongewenschte personen bij de grens toe?" Men weet aldus het artikel zelf dat de Nederlandsche autoriteiten het bewijs leveren van een buitengewone toegenegenheid (overigens onbegrijpelijk als kan verlangen om vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden met Bel gië meer dan een woord is) voor de ver raderlijke Belgische activisten, die Bel gië zijn ontvlucht voor de zegevierende legers en die door de Belgische recht banken zijn veroordeeld wegens landver raad. Men weet dat dr. de Vreeze be noemd is tot bibliothecaris van Rotter dam- Kort geleden werd gemeld, dat naast een aantal Duitschers, Belgische activisten benoemd werden in betrek kingen van het Nederlandsch bestuur in Nederlandsch-Indië. Maar ten dezen opzichte is er nog een karakteriseerend voorbeeld. Niet min der clan drie activisten, oud-hoogleera- rec van de universiteit van Von Bis- sing, oefenen hun beroep van dokter uit en wel toevallig alle drie vlak bij de Belgische grens, ongetwijfeld om gemak kelijk en vlug te kunnen onderhandelen met hunne medeplichtigen in België en scheiding en tweedracht in ons land te kunnen aanmoedigen. Die drie personen zijn r 1. dr. E. van Bockstaele, oud-hooglee- raar aan de Duitsche hoogeschool te Gent, ter dood veroordeeld door de Bel gische justitie, die zijn beroep van dok ter uitoefent te Terneuzen. 2. Dousy, bekend activist, uit dien hoofde door de Belgische justitie veroor deeld. die eveneens te Terneuzen prac- iiseert. 3. dr. Martens, oud-hoogleeraar aan de Duitsche hoogeschool te Gent, ver oordeeld tot levenslangen dwangarbeid, die té Middelburg gevestigd is. De Nederlandsche regeering toont zich zeer bezorgd voor de achtbaarheid van zijn korps doktoren, die overigens een goeden naam hebben. Men vraagt zich af hoe zij dit toestaat aan drie van zulke ongewenschte personen, en daarvan par tij te trekken? Men vraagt zich boven dien af hoe zij aan die vreemdelingen, die door regelmatige rechtbanken ver oordeeld zijn wegens het ergste misdrijf, veroorlooft zoo dicht bij de grens te wonen van het land, dat zij verfoeilijk verraden hebben en met welk land men voorgeeft goede betrekkingen te willen onderhouden? Men vergist zich echter, als men denkt, dat de tegenwoordigheid van deze activisten goed wordt gekeurd door de bevolking van Terneuzen en Middel burg. Aldus het Antwerpsche blad, waar van we een beter inzicht hadden ver wacht in deze toch werkelijk niet in gewikkelde kwestie. We hebben een wet op de uitlevering van vreemdelingen, zooals België er ook een heeft. In die wet worden een 26-tal misdrijven genoemd, op grond waarvan vreemdelingen kunnen worden uitgele verd aan den staat waar het misdrijf ge pleegd is. Onder die 26 misdrijven komen die van politieken aard niet voor; bij ons niet en in België ook niet. Dat vinden wij hier in Nederland heel gelukkig. Wanneer in een land een in woner het niet eens is met de politiek van zijn regeering en dan in politiek op zicht iets doet waarvoor zijn regeering hem vervolgt, dan beschouwen wij dat als een heel ander misdrijf dan bijv. een moord of een oplichting, een bank breuk of iets dergelijks. Wij zijn er zelfs trotsch op dat nu reeds sedert eeuwen politiek-vervolgden uit andere landen een veilig onderkomen kunnen vinden in Nederland, zonder gevaar van uitleve ring, Er is trouwens een tijd geweest, dat naen er in België ook zoo over dacht, n,l. toen uit Frankrijk, speciaal onder het tweede Keizerrijk, in België tal van Fianschen emigreerden, die daarheen waren uitgeweken om politieke vervol ging in hun eigen lang te ontgaan. En bijgevolg zijn ook die activisten hier veilig wat uitlevering betreft. En zelf1 al is het waar, dat in den oorlog menigeen hier het optreden der activis ten niet goedkeurde, toch moeten we aan de Neptune de illusie ontnemen, dat de tegenwoordigheid van de activisten hier ter stede en in Terneuzen door de bevolking niet zou worden goedge keurd. Daar is geen woord waar van die bewering. Ze worden hier geacht om hetgeen ze blijken te zijn en nu ze too- nen inenschen te zijn van bekwaamheid, wordt ook die bekwaamheid gewaar deerd1. De zorg voor de achtbaarheid van ons korps dokters kan de Neptune heusch aan onze overheid overlaten, die er trouwens ook wel voor zal zorgen, dat die uitgewekenen niets doen dat ons land tegenover België in moeilijkheden zou brengen. Wat zij vroeger in België aan activis tische daden mogen hebben gedaan, laat ons koud. Wij hebben hier alleen te ma ken met hetgeen "ze hier zijn en doen. We willen er echter wel dit bij voe gen: dat de wijze waarop in België wordt opgetreden tegen de activisten bij zeer velen in ons land ergernis heeft gewekt door het gemis aan objectiviteit waar mee die zaken vaak worden berecht, zoodat de hierboven bedoelde oorspron kelijke afkeuring der daden van de ac tivisten plaats heeft gemaakt voor sym pathie met de vervolgden; en dat de zeer slinksche manier waarop indertijd getracht is door een misselijke beschuldiging van diefstal dr. ae Vreeze uitgeleverd te krijgen, hier diepe verontwaardiging heeft gewekt. DE OPENING DER STATEN. GENERAAL. .We zullen er mlaar geen overzicht van mjaken, want er is niets te overzichten De Troonrede Was het eenige, en na* de gezamenlijke zzitting hebben de bedde Kamers ieder afzonderlijk vergaderd, mlaar alleen om cömknissies te benoemen tot het onderzoek der geloofsbrieven. Wal hij zoo'n opening het merkwaar digste is, blijft altijd de aanblik. In de Ridderzaal Was het een mengeling van gala-kostuums v,an verschillenden aard. Er blijkt nu echter nog een ernstige leenri te te bestaan: vier van de zeven nieuwe vrouwelijke Kamerleden waren in de Ridderziaal aanwezig, 'maar in gewone dam'esdracht want er is geen ambtsgtr waad voor vrouwelijke Kamerleden. Een mooie puzzle voor ceremoniemeesters. Het schouwspel der opening heeft op de gewone Wijze plaats 'geehad, en heeft o ja. de groote aandacht gehad van een aantal buitenlandsche journalisten diej nog ïn den Haag vertoefden vanwege dei Haag* sche conferentie. Men zegt dat ze hel iets heel bijzonders vonden. Nu, iets on gewoons is het tegenwoordig wel in Eu ropa, om een vorstin met praal door de straten te zien rijden in een slaliekoets en haar hartelijk te hooren toejuichen door een groote menigte. Want die was er. Het was zeer drtik langs den weg, vooral van 'bezoekers van elders. Wat ten slotte de zakelijke kwestie betreft Waarmee de banters zich het eerst zullen moeten bezig houden, kap gemeld Worden dat de voorstellen tot herziening der Grondwetsherziening bij de Tweede Kamer zijh ingediend. Verder geen nieuws, want de inhoud is natuur lijk dezelfde als die van de voorstellen welke reeds de Eerste Kamer passeer den. UITGEPUTTE CANDIDAATLIJSTEN. Onlangs aeed z:ch in Wieriugen hei geval voor dat door vertrek van een A. R. raadslid een vacature ontstond, die niet uit de lijst der Anti-Rev. kon worden aangevuld ,daa,r de lijst was uit geput. Het stembureau vollgde men de bepalingen der gewijzigde wet, die het mogelijk maakt dat in zoo'n gev.N de zetel' overgaat op een andere partij volgens de regels van de wet. In dit gevj* werd de zetel' toegewezen aan een S. D. A. P.-er, den heer J. Visser. De raad weigerde echter hem' toe laten op grond dat deze bepalingen nog niet van toepas sing waren. De heer Visser la daarvan in hooger toeroep gegaan bij Ged. Staten ,en dit col lege heeft op dit beroep een gunstige beschikking genomen, zoodal liij als raadslid moet worden toegelaten. NEDERLAND EN ROG IC. EEN BEZOEK VAN HOLLANDSCHË JOURNALISTEN AAN DENEMARKEN. IX. In Esbjerg aan de Westkust van Jut land leerden we een heel andere stad kennen dan wlaarmee we totnogtoe l.e doen hadden. Plet woord „kennen" zegt te veel; we hebben hoogstens iets van den geest en de geestelijkheid geproefd, iets ingeademd van de atmosfeer. Er zit iets Am'erikaansch in deze eigen aardige stad, die uit den grond is ver rezen in een tijdperk van een halve eeuw. Terwijl er niets bestond is men begonnen een haven te bouwen (in 1868) en aanvankelijk werd het werk opgedra gen aan een Hollander. Evenwel, tei- Wijl doorgaans de Denen in „hun historie niet dan met lof kunnen spreken van de Plollanders, met wien zij te doen 'gehad hebben, 'bleek deze Hollander een avonturier, die zijh woord niet gestand deed, zoodat hem het wterk weer moest worden ontnomen. Niettemin werd het, eerste kind, dat in Esbjerg1 geboren werd* gedoopt met de namen van den Hollan der en heette Louis Carlé. Thans zijn de Esbjergers trotsch op'hiun haven, en alle burgers schijnen vervuld van hel ééne denkbeeld: hun stad te maken tot eene der allervoornaamste in Denemarken. Met voldoening wijst men op de scheepsverbindingen met New Castle, Hull, Harwich, Hamburg en Ant werpen. Met een glans van genoegen wijst men op de klimmende cijfers vap den export en de vischvangst, met geest drift toont men de uitgebreide havens die nog steeds vergróoting ondergaan. Nieuw'e industriëa vinden hier eén aan trekkelijk vestigingspunl, we zagen o.a. leen groote exportslachlerij, die geregeld op Engeland werkt. Zoo gloeit er een koorts in de stad, die ontstaat uit het samenvallen van het eigen belang op het gemeentelijk belang. Ploe grooter de bloei van de particuliere bedrijven, hoe krachtiger de bloei van de stad, en omgekeerd. Zoo treft men bij de Esbjergers een goeddeeels mercan tiele geest, maai* tevens vermengd met en eenigszins in de hoogte gebeurd dooi' een I o caa 1 -pa tri atti s me'dat nelaas grenst aan stedelijk chauvinisme. Zooals de Amsterdamsche kooplieden de gelegenheid hébben te rusten van hun dagtaak aan het Zandvoortsche strand, in de buurt waarvan velen hun zomerverblijven hebben, zoo bezit Esbjerg zijn duineiland Fanö, vooruil- geschoven in de Noordzee, en is ook daarop 'trotsch. We zijn er geweest. De boottocht duurt kort, en men kan desgewensc'ht nog heel laat uit Ebsjerg weg, zoodat steeds meer fabrikanten of handelslui, die geld ver diend hebben, op Fanö hun zomer villa betrekken. Vroeger was Fanö het strand bij uitstek voor Duitschers en Oostenrijk kers, maar dank zij de valuta-misère is het er de laatste jaren stil, het Kur- haus is matig bezet, en het strand zag er Ivjrïj' verlaten uit op den middag van ons bezoek, ofschoon er toen nioig wel iets ex traas «aan de hand was ter ge legenheid van het Hollanderbezoek, na melijk de tewaterlating van een red dingsboot. tEen altijd weer interessant scho.uws'pel, maar ik heb eerlijk moeten bekennen, het in Holland (Noordwijk) tienmaal mooier te hebben gezien. Wiat dit feit in Holland tot zooiets indruk wekkends maakt, is dat de paarden de statig bemande boot een eind zee-in toeke ken, waarna de manschappen onmiddel lijk de riemen opnemen en met sterken slag door de branding roeien. Terwijl op Fanö de boot door de manschappen zelf in het water gesleept moest worden, doordat, zooals men ons verzekerde, de branding te kort is en de zee te dicht aan de kust diepe plekken vertoont, om de paarden aan een zeebestorming te durven wagen. Wat Fanö vóór-heeft boven menig strand in Europa in zijn breede, egale en als geplette zandstrook, die zich mij len en mijlen ver uitstrekt, en die zoo soliede en massief van bodem is dat er auto-races gehouden worden Fanö heeft verder indrukwekkende meeuwenkolonies in zijn duinen, een zoetjes-rendeerende Wilde-eenden-vang, terwijl de bevolking nog vasthoudt aan oude kleederdracht met reminicenzen aan Holland. En zelfs heeft het om veel redenen (merkwaardige eiland een eigen volkslied |met zooveel weemoedige, zoe te sen limentali teil als zelfs Speenhoff niet heeft kunnen leggen in zijn lied van den landverhuizer, die aan het verre strand van zijn vaderland droomt. Ribe ligt een aantal kilometers bezui den Esbjerg, en een eindje dieper het land in. Wat een tegenstellingen! De ha venstad de stad zonder verleden, maar met een kloek, wagend heden en een in de toekomst; Ribe de welft de eeuwenoude Dom, dé oudsté cathedraal van Skandinavië, zijn tinnen' en torens boven de stad, verhalend van vergane glorie, toen Ribe de tierigste haven- en koopstad was van Jutland, toen er wereldberoemde markten en drukbezochte volksfeesten gehouden wer den, toen de koningen er bij' voorkeur woonden, en de bisschoppen er zich met hun weidsche praal kwamen zetelen. Nu ademt het stadje de meest vredige rust en stilte, de kleine kromme straat jes zijn vol van de schilderachtigste oude huizen, die bescheiden zwijgen, maar in den droomer duizend fantasieën wakker roepen over de dagen van wel eer. Hel was er bijna plechtig van rust. Ik hoorde voor 't eerst weer mijn eigen voetstap' weerklinken in de straten, ik snoof den geur der linde, die haar blad tof in mijn hotelkamer stuwde. En so noor en diep bimbamden de klokken hun slagen uit over de stille stad. Jam mer dat de kathedraal in haar toetrek- kelij'k jong restauratiekleed van tufsteen zoowel builen als binnen ietwat koel en nuchter aandoet, ofschoon men ge nieten kan van nieuw naar voren ge brachte fresco-schilderingen, van een gra nieten tympanon, dat tof de belangrijk ste en oudste sculptuur van Denemar ken gerekend wordt, van een fraai doop vont etc. In het oude raadhuis bewaart men handschriften van 1248, terwijl het rijk belangrijke somtóen ten koste legt aan de restauratie van een machtige kloos terkerk Jamtóer, dat we 's avonds in plaats van door Ribe's straten te dwalen, waar de maan welwillend meewerkte tot ro mantiseering en verinniging' van Ribe's schoon, taoesten zitten aan den feestdifech, waar bleek dat zelfs in Ribe de jongeren droomen van een nieuwe opleving der Daad. Doch ter logenstraffing' van al le stoute beweringen legden zich twee kleine zwaluwen te slapen op de deur lijst in de vestibule van het hotel! Geen waarachtiger symptoom1 van levensvrede 's Morgens vroeg heb1 ':k een kl'im'lorht gemaakt :n Ribe's ouden toren en ge noot van zijn afgeplatte top een wonder- moo: uitzicht over het nog slapende stadje met zijn honderden roode daken, zijn veie groene tuinen en over den wijden, parlcetvlakken omtrek, groene landouwen, waardoorheen de smalle vaar ten kronkelen, d;ë Ribe in vroeger eeuwen hebben wakker gekust tot groot- sche daad, en thjans de stad omhelzen ;n droom'zwaren slaap. C. A. S.CHTLP. VIAARDIHGEH (Ingez. Med.) In den gisteren gehouden kabineiis- raad z'ij'n njaar aanleiding van een gestel de vrhag, de Nederliandsch-Belgische be trekkingen weer eens öp 'het tapijr ge- bracht. Enkelé leden waren van meening, dat ei aanleiding was om' deze kwestie weer op het tapijt te brengen. Bovendien wérd er opgemerkt, dat deze kwestie niet 'be perkt is tot de "Wielingen alleen, maar dat er heel' een vraagstuk is dat moet worden opgelost. Het ©ogenblik schijnt echter geenszins gunstig, met het oog op de vele gebeurtenissen, die de iaan- dacht der wereld op zich gevestigd hon den. De Nederlandsche vraagstukken zijh bovendien ingewikkeld., Zij' moeten wor- j „ej00f den gecompleteerd door één onderzoek J stad '\an een goudglanzende historie; raar de maatregelen, die gezamenlijk j waaian thans nog' alleen de heugenis moeten worden genomen om van denj^ lerwijl men aan een nieUwe toe- bant van Limburg gevrijwaard te zljb-j komst {nauwelijks denkt. Een diep-wed- Dit alles is dus heel een vraagstol, nat hnoedige doode stad, even zwijgend- ,e regeering gaarna zal bespreken metsci100n ajs Middelburg, even romantisch- de Nedei landsche regeermg. bekoorlijk als Rothenburg, maaar nietiger jen kleiner. En toch hoog en machtig Uit Middelburg. Zooals wij Maandag meldden, wordt ,a.s. Zondag de 'derde ochtenduilvoering van het Middelburgsch Muziekkorps ie. de Abdij gegeven. Van de duizenden, die steeds deeze uitvoeringen bijwonen, zullen er zeker vele teleurgesteld zijn 'als zij' in de Abdij' komen en de beschik bare plaatsen zijn uitverkocht. Voor deze hebben wij' goed nieuws, daartoe in slaat gesteld door de welwillendheid v:m een onzer ingezetenen, zial het bestuur over een aanmerkelij'k grooter aantal zitplaat sen beschikken dan tot nu toe. Het aantal gelegenhedden om rijwie len in bewaring te geven zal ook wen den uitgébeid, en Wél 'met he t tol e in naasl het Vendulhluis. Toen verleden jaar de Marktdag op Woensdag werd g|ehouden in de ophouw- week der kermis, kwamen toch Donder dags de vreemdelingen naar Middelhui om' van het pitoreske aanzien van Mid delburg op mlarktdag te genieten, zij kwamen dus een dag le laat en vonden op de markt niets anders dan nijvere kéijmisreizigers, bezig hun tenten op te slaan. Dit jaar schijnt men gelukkig dege- nen, die deze week Middelburg als doel voor een uilstapje kozen, tijdig Je heb ben gewaarschuwd, want heden is het aantal vreemdelingen zeer groot; onder hen zagen 'wij' o. a. een paar groepen schoolkinderen, wier glundere gezicht jes duidelijk aantoonden, hoe mooi zij hier alles vonden. Bij gelegenheid van de kermis al hier zal de volgende week in luel Schuttershof een varjétégezel'schap uii- beringen geven, te beginnen Dinsdag avond 1 Aug. lot en met Zondag 0 Aug. Uit hetgeen we van het programma zagen kan worden opgemaakt ,dat er werkelijk een groote verscheidenheid zal worden aangebodeneen Tyroler-ensemble, een „Koningin der lucht" met een komischcn dienaar, een muzikaal' wonder, oen wiel- der. een equilibrist, een voorstelling van hondendressuur enz., en dan twee be kende namen op zanggebied, Louis C.ón- toan en Cato Gulp. Het bestuur der Middelb'urgsche Tentoonstellingsvereeniging (M. T. V.) welke in Deeoember een tentoonstelling van pluimvee, konijnen, sier- en posldui ven organiseert in het Schuttershof, wel ke tentoonstelling op eerst.en Kerstdag om 12 uur voor het publiek geopend' (wordt, ontving zeer tot zijh genoegen de mededeeling van de commissaris der Koningin in Zeeland bereid is het eere voorzitterschap aanvaarden. Verder kwam bericht in, dat als keur meester voor de konijnen zich o. a. de heer J. H. v.an Pigigelen te Soestdijk zich beschikbaar stelt, wat door vele konijnenfokkers met genoegen zal wor den vernomen. Bij de politie is aangifte gedaan van het na toesloppen van geld, onzedelijke handelingen plegen met een klein meis je. De commissaris van politie verzoekt ons daarom, vooral nu* de kinderen met de kermis gaarne geld op zak hebben, de ouders le verzoeken hun kinderen nog eens ernstig te waarschuwen tegen het aannemen van geld van vreemde inenschen. Uit V 1 i s s i n g e n. Naar aanleiding van desbetreffende verzoeken van Ged. Stalen en van het hoofd van dienst voor den Vee en Vleeschkeuring'sdienst Vlissingen en ge hoord den inspecteur van de Volksger 'zondheid, stellen B. en W. van Vlisr s i n g e n enkele wijzigingen in de ver ordening en instructie betreffende de zen dienst voor. Door die veranderingen zal het o. a. mogelijk worden om in bijzondere ge vallen de keuring van gestorven en in nood gedoode dieren op een andere plaats le doen geschieden dan in het daartoe ingerichte gebouw le Vlissingen. De keuringslijd wordt met 2 uur per dag verlengd, en gebracht'van 8 op 10 uur. Wat betreft de instructie wordt voorgesteld het mogelijk te maken, dat B. en W. machtiging Jcunnen verleenen bezoldigde nevenbetrekkingen te doen hekleeden door het hoofd van dienst. Dit lean o. a. gewenseht zijh als hem door andere gemeenten eventneele her keuringen worden opgedragen. Ook wen- 'schen B. en W. melding te maken in de voor den kring Vlissingen vastgestel de gemeenschappelijke regeling van het met den kring Middelburg te samen heb ben van een laboratorium'. Uit Zul d-B e v e 1 a n d. In de Maandag gehouden vergnde- Borssete werd de rekening 1921/22 vastgesteld in ontvangsten op f 50997.50 ring van den dijkraad der waterkeering en in uitgaven op f 44.224.515. Het igoed slot is dus f 6772.98b Men besloot bij den Noordnol wegens sterken achter uitgang van den' oever zinkwerk en s te enbe s.tofrting Je doen. o- Uit N o o r d B e v e 1 a n d. Maandagavond hield de raad dei- gemeente C o 1 ij n s o 1 a' a t een openbare vergadering', waarin de heer Flipse af wezig was met kennisgeving. Ingekomen was een verzoek van de gemeentesecretaris om verlof van 419 Augustus, welk verlof is toegestaan. Van de N. V. „G. R. A. M." te Goes wias een verzoek ingekomen om sub sidie voor een lautodienst GoesWol- phaarlsdijk. Hierop werd afwijzend be schikt, omdat reeds subsidie wordt ver-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1