173 XMnsdaa SB Jnli 1829, OOSTENDE èn zijn"KURSAAL. UIT $im m Fi0¥illOiE- miiüE'fsi, Zuster Brettan5s Liefde. fi. SE t«4ï' •liiiua'üng SKSE O binnenland. IM' TROONREDE. Hedenmiddag is de zitting, der Staten Généraal door H. M. de Koningin geo pend met het uitspreken van de Volgende troonrede. De wensóhejij !kh eid om in de Grond wet onderscheidene belangrijke wijzigin gen aan te 'brengen, is door de ontbon den Kamers der Staten-Generaal inlet glrobte meerderheid van stetómen erkend, ffer Voldoening aan het Grondwettelijk voorschrift, zullen U onverwijld de noo- dige voorstellen bereiken om: het aan gevangen werk te Voltooien. Uw arbeid in deze zitting, kort van dUur als zij is, zal uiteraard een beperkt karakter dragen. Ik istel mij Voor mij: nader te verklaren nópens de maatregelen in 's lands be lang, die in de volgende zitting "Uwe me dewerking (zullen behoeven. Het is Mijne bede, dat God ons de wijisheid móge schenken, onmisbaar om ons dierbaar vaderland in dë móeilijke tij'deh voor inzinking te behoeden. Ik verklaar de zitting der Staten-Ge(- neraal te zijin geopend. Hazepeper zonder haas Het is een oneerbiedige uitdrukking! voor ;een troonrede, m!aar het is dan toch ook een mJerkwaardigronbelanjgirijk •s-tuk. Hoe kan het ook anders? Een verkla ring Van een regjeeïïngj die geen regee- ring inteer isl En dan ter, openings van een (zitting, die alleen defintjieif over de witziging van de Grondwet heeft te be slissen. Het is dus in zekeren zin gegaan zoo als wij vermoeddenhet oude kabinet handelt de Grondwetsherziening af, tataarals demissionair ministerie, w iets wat een eigenaardige verhouding! schept tegenover het parlemënt, dat nu móeilijk zijn eventueelen onwil tegenover het kabinet kan uitspreken in den vorta! van een wenk om' heen te igjajan. iWant het gaat ial heen. Zoo iets doet zich op het «ogenblik wel niet voor, maar het zou tóch kunnen. Ook bij' de behandeling van de Grondwetsvoorstellen door deze n i e ju- w e Kamer is het denkbaiar dat zij1 met de reageering in botsing komt, en dan bij' ver zet geen houvast heeft en in de groene zeep pakt, omdat de regeering eigenlijk geen regeering mleeT is. Maar behalve dat heeft de zeer bij zondere situatie, geschapen door het nog niet gevormd zijU der nieuwe regeering, ertoe moeten leiden, dat er zoo heel wei nig gezegd werd in deze troonrede. Toen in Juni 1917 de vorige regeering' te mh- iken had mót een overeenkomstige Grond- wetszittinlg, m'aar mót Kamers die door de leus iaat-zitten-wat-zit, onveranderd iwaren gebleven, heeft die regeerihgj, die niét aftrad, in baar troonrede meer Uit geweid over den algeineenen toestand, over de financiën, de koloniën, het bui tenland enz. Thans niets. „Ik stel mij voor nader te verklaren", enz. Dat is dus in Septeipt- ber. Alleen dit: dat in de gebruikelijke be de aan het slot om de wijsheid wordt gevraagd, „onmisbaar olml ons dierbaar vaderland in de moeilijke tijden Voorin- zinking te behoeden." (We móeten erkennen, dat deze ernstige herinnering aan Wat ons dreigt, volko men van pas is, wlant er zit voor iedere regeering een waarschuwing vian ontzag lijke beteekenis in het constateeren van dat gevaar. DE KABINETSCRISIS. Het Handelsbl. verneemt uit parlemen tairen kring dat de opdracht aanmen heer Ruys 'de Beerenbrouck verleend, betrek kelijk gemakkelijk vervuld zal zijn, het geen evenwel niet beteekent, dat het Kabinet in zijn samenstelling geenerlei verandei-ing £|al ondergaan. Verwacht Wordt dat er eenige onderlinge wisseling Van portefeuilles zlal plaats hebben, en dat de portefeuille van Marine in han den zal komen van een deskundig man die vrijwel algemeen als zoodanig wordt erkend, maar die niet behoort tot de rechtsche partijen. Voorts zal waai- schijnlijk de heer K n i g als minister van Waterstaat op zijin eigen verzoek Wórden vervangen, terwijl het vrijjwel vaststaat dat; dr. De Visser niet bereid is als Minister van Onderwijs aan te blij ven. In diens plaats verwacht men de be noeming van dr. F. L'. R u t g e r s, die thans als lid van Ged. Staten van Zuid- Holland eveneens mót onderwijszaken is belast. Ook de naam' Van dr. H u g o V i s - sóh'er is in dit Verband genoemd. Het móet vrijWel vaststaan dat minister Aal- her se de portefeuille Van Arbeid z(al behouden, terwijl ook op het aanblij ven van mr. Heemskerk voor Justitie wordt gerekend. Er schijnt een oogenblik sprake te 'zijn geweest van een opdracht tot Ka- binetsïoTfmatie door dr. De Geer, uit overweging dat de Protestantsche groe pen in de rechterzijde aanmerkelijk zijl? versterkt, maar daar hierdoor gevoelig heden aan Room'sche zijde zouden wor den gewekt, zou ten slotte aan den heer Ruys de Beerenbrouck de eer gelaten 'z'ijn. Voor de juisthóid dezer geruchten kunnen we evenwel niet instaan. Het Nederl'. Coiresp. Bureau verneemt heden uit de besjte bron, dat alles wat in ■verschillende coUrantberichfen betreffen de hét nieuwe kabinet wordt medege deeld over porfefeuillewisseling en op- nemón van ministers uit het demisisio)- naire kabinet en het nieuwe en het op treden van nieuwe ministers op dit ooigen blik als volstrekt voorbarig! is te be schouwen. Hoewel uit den aard der, zaak niet als uitgesloten kan worden be schouwd, dat wellicht1 de lals mógelijk ge noemde oplossingen, werkelijkheid kun nen worden. De Koningin heeft in verband met het ter beschikking' stellen det porte feuilles en de opdracht tot kabinet stér- -ma'üe aan jhr. mr. Ruys de Beereri- broucfc, de ministers!, hoofden van depar tementen van algemeen bestuur, ui Ure- noodigd zich mót behandeling en afdoe ning, Zoo mógelijk, van loopende zaken te willen belasten. EEN MEEVALLER VOOR BOTTERRAM Naar de N. R. Crt. verneemt zal de ge meenterekening over de ontvangsten en uitgaven van 1921, behalve de stoom!" van f 3.750.000 aan oorlogswinst, nog een netto surplus aaiïw'ijezn van pl.m. vijf miljoen gulden. Het bijkomende bruto saldo bedraagt zelfs meer dan 6 mil joen, doch er is nog te rekenen taet uitgaven voor onbetaalde coupons, on voltooide Werken, enz., te zam'en een zoo aanzienlijk bedrag uitmakende, dat mep netto ruim! 1 milïioen lager zal uitkomen. Het geheele overschot op den gewonen dienst vaii 1921 stijigt dan tot pita!. f 8)4 'miljoen. wedstrijd van bijlzonderen aard, name lijk van de Middelburgsche Marktkooplie den, die opi 17 Augustus een vreedzamten strijd zuilen voeren in het versieren en zoo keurig mógelijk étaleeren van hun „stands", waarmóde zij eiken Donder dag op de Markt kontenhun collega's van bluiten de stad .zullen dan zeker ook wel hun beste beentje voorzetten en be looft die dag voor*-; burgers, boeren en buitenlui er een van bijzondere attractie voor een bezoek aan het Marktplein te worden. Natuurlijk zal gezorgd worden voor prijzen, terwijl nog andere feeste lijkheden door den Rond van Marktkoop lieden worden voorbereid, waarover wij' later nog wel iets móer zullen kunnen módedeelen. Uit Vlissingen. Zaterdag zal in het Grand Hotel te Vli'ssiing'en een Strandfeest in de groote zaal worden georganiseerd, waar voor de zaal geheel zal worden gemfeta- mórfiseerd. Er zal mUziek worden ge geven en gelegenheid zijn voor dansen en verder gezellig samenzijn. o "Uit Wialdheren. Maandagmiddag Vergaderde de raad van Grijps'k erke. Op een verzoek van het inter-provii^- ciaal Comité om' adhaesie te betuigen quest aan de Tweede Kamer tot op- aan een door dat comité gezonden re- heffing der getroffen maatregelen tot af schaffing der degress ie in het spoorweg- reizigerstarief enz,, wordt gunstig! be schikt. Verder wordt naar aanleiding van een schrijven van B. en W. vah Middelburg beslpten aan de Kroon ontheffing te vra gen van keuring1 voor huisslaehtinjgén De rekening van inkotasten en uitgaven over 1921 wordt aangeboden in ontvang op f 16103RR, in uitgaaf op f 13804.795, aïzoo mót een batig slot van f 2298.32. Een oomlmissie tot nazien derzelve wordt 'benoemd. De begirootinjg van het Burgerlijk Arm bestuur (Voor 1923 wördt goedgekeurd. Advies (wordt uitgebracht over ..het voorstel van den heer Rotte, inzake hef fing van belasting van kooplieden ulit andere gemeenten. Op voorstel van B. en W, wordt het mót zes stemmen tegen één i blanco verworpen. Naar aanleiding van een schrijven van den Commissaris der Koningin wordt een Voordracht van zetters opgemiaakt, be staande uit de heerenA. Geschiere (iaftr) W. Goedbdoed, A. Louwerse (aftr.), en A. Boogaard. In de rondvraag wijst de heer Fnancke op het puinweripen in de Loodholsche weg en stelt voor een bordje te plaat sen waar zulks noodig is. Wordt aidus (besloten. De heer Louwerse stelt voor om het bestelloon van telegrammen buiten de kom der gemeente voor rekening der ge meente te nemen, wat wordt goedgevon den. u Ook zou naar zijn mteening het wen ge werd zeer zwaar gewond, terwijl ook mej. H. haar arm' gebroken had. Per auto werden 'zij naar Nfijketrk vervoerd. We vernemón nader, diat de dokter over den toestand der patiënten tevreden is. o Uit Z u i d!-B e v e 1 a n d. Biij Kon. besluit is de heer C. Zan- dee benoemd tot burgemeester der- ge meente K1 o e t i n g e. o Uit N oord-Be velend. Geslaagd als kommies bij' de directe belastingen de heer Jacks. Blok, wien als standplaats is aangówezen Gennep; en de heer A. van Dambn'e, met standplaats Val kenburg, tegen 1- Augustus, beiden te Kor tg ene. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. O n'beWo o nb'aar- verklarinig. B. en Wi. stellen den raad voor, inge volge het advies1 van de gezondheidscom missie, het pereóel E no. 212 aan de Rozóm'arijhstraat, pnbewo onbaar te ver klaren, en den tijd van ontruiming te bepalen op ten hooiglste zes' maanden. Keuring' van vee. B. en Wi. istellen den raad voor de vast stelling van nieuwe heffingfs- en invon- deringsverordeninjgien op de keuiloonen. De kosten van den dienst mogën daardoor geheel worden Igedekt. De ontw.-verorde ningen houden daarmede rekening!. De kosten per jaar v'an den geheelen dienst worden door het hoofd geraamd o!p f 10.000 en, hij toepassing van het in de verordening opgenomen tarief, verwacht hij daarvan voor den geheelen kring, een jaarlijfcsche hate tot hetzelfde bedrag. Zooclrai de jaarlijksche kosten met juist heid bekend z'ijh, zullen B. en iWi. een eventueele wijziging' der heffingsbódragien aanhangig maken. De thans voorgóstel1-8 de moeten derhalve als' voorloopig wor den fbes'chouwd. Ter ondervanging van het bezwaar, dat ook deze voorlooipige heffingsregeling niet zou kunnen 'werken zonder goedkeuring der Kroon, en dus' gëruimen tijd de tarie ven nog tot een lager bedrag zouden móeten worden geheven dan gerechtvaar digd is' met het oofg op de kosten van'dien dienst, 'wat voor de (gemeente neer nadee- lig zou zijn, meenden zïjf góed te doen in het ontwerp-be sluit mede een bepaj- ling op te nemen dat de nieuwe tarieven geheven worden met ingang van 15 Au gustus 1922, en daarnaast een afzonder lijke bepaling, dat aan hen, die het nieu we keurloon hebben betaald, eventueel Zal worden gerestitueerd datgene, waar van later, door de beslissing der Kroon op de ter goedkeuring in te zenden hef- fings-verordening mocht blijken, dat het teveel is', geheven. j Art. 1 der voorgestelde verordening, zegt: Aan keurloon is' voor iedere keu ring verschuldigd door den houder van De prachtigste hadplaats op het vaste land. Wedrennen in Juli en Augustus. 5 rnillioen prijzen. In de Kursaal alle Casino-attracties de grootste kunstenaars met wereldfaam treden er op. Concerten. Orkest met 100 muzikanten. (logez. Med.l van f 0.20 pór c'.A., te voldoen aan het eerste verzoek onder bepaalde voorwaar*- den. De C, van Fin. deelt mede, dat, wan neer bij de firma Boddaert en Co. hét voornemen bestaat den grond verder tè (bebouwen, zij' er geen bezwaar tegen heeft reeds nu tot verlenging van de erf pacht te besluiten en dan mlet den voór- (gestelden (cianon accöord gaat, doch ih- dien geen voornemen tot uitbreiding' -bei- staat, kan zij' niet goed inzien, waarom de gemeente zich reeds1 ruim 6 jaTen voor het eindigen van het loopende erf pachtscontract 'zou binden. B. en Wl antwoorden hierop: Voor zóó ver (bekend bestaat bij' de firma Bod daert en Co. niet het voornemen tot ver dere bebouwing van den erfpachtegboiid en is haar verzoek', zooals uit den in houd voldoende blijkt, alleen ingegeven door ,'den wens'cli om meer bedrijfsze kerheid te verkrijgen. B. en Wl. kunnen niet inzien, waaróm de gemeente haar medewerking) daartoe zou moeten weigeren en handhaven mits dien hun voorstel. Rectificatie. In het stuk: jaarwedderegelinjg ont vanger staat, daar de heer Munnik dee wórkz'aAinheden als zoodanig zal olij-ven verrichten van ontvangerdit laagste móet natuurlijk zijn: als ontvanger. De hoofdbetrekking van den heer Muhnik blijft dus ontvanger, terwijl hem tevens de werkzaamheden van controleur 'Mijveo opgedragen. KEURINGSDIENST VAN WAREN. In het verslag van den Keuringsdienst \an waren van het keurinigsgebied voor Goes over het tweede kwartaal '22 lezen we o.a. de volgende opmerk:ngen Melk. Het aantel monsters voile melk, dat in het tweede kwartels! op hjet laboratorium werd onderzocht, bedroeg 1301, waarvan 128 ondeugdeïijü vian sa- menste'd'ng werden bevonden (9.83 pet.) Wanneer men deze getallen verge lijkt met die van het voriee kwartaal (747, waarvan 78 ondeugdelijk 10.44 pCt.) is er wel is waar geen groote vooruitgang te bespeuren, m'aar móet niet uit het oog worden verteren, dat een groot aantal1 plaatsen in dit kwartaal schelijk zijp, dat de autobus des avondis reed, (bijv. ongeveer 6 a 7 uuT van Mid- nuchter kalf, een s'chaap, een bok, en een een r.und of paard £4, een varken £2.50; l voor de eerste maal' bezocht werden, een góaskalf en een vet kalf 12.50; een Vooral op vele plaatsen in ZeeuwsCh- Uit Middelburg. Zooals reeds in het kort werd ge méld, Verwacht ortee stad een éfcalage- i 5 aasma Geautoriseerde vertaling' naar het Engelsch van LEONARD MERRICK. dóór E. H. delburg. Hierop wordt besloten dit de N. V. Autobusdienst „Walcheren" voor te stellen. Men meldt uit Nijkerk aan „de Te- legraaf" De heer Horninge, burgemeester van Arneffluiden, vroeger ambtenaar ter secretarie alhier, overkWlami op; den Puttenschen Wóg een ernstig ongeluk. Per geit f 0.75. Erfpajóht. B. en W'. stellen den raad voor, naar aanleiding van een adres' der firmia Bod daert en Co. alhier, met verzoek den thans bij haar in erfpacht zïjhden ge meentegrond aan den Kou-steenSchen dijk in erfpacht te mogen houden, na het verstrijken van den loopenden erfpafchts- termijn, zijnde 31 Dele. '29, Voor 75 jaar, motorfiets rijdende, kWam' hij door het; en tegen teen op 1 Jan. '30«ingaande canon te kort nemen van een kromming van den van f 0.25 per c'.A. of, met-'annuleering van Weg in aanraking 'met een boom'. Hij1 zelf j liet bestaande erfpachtscontract, den alsmede zSjh duo-rijdster, mej. Hooge~ j grond weer voor 75 jaar in erfpacht te veen, onderwijzeres alhier, werden be-jinogen krijgen tegón betaling van een Wusteloos opgenomón. De heer Hornin-1 dadelijk ingaanden verhoogden canon (Nadruk verbóden). 19). ontmóedigd te zijn, omdat in den be ginne niet gelukkig is geweest. En die mijnheer in Victoria Street, die een beetje uit zijn humeur was', wat i geeft dat nu nogi? Hij móet rijn kówfcje verdienen en |u ook; houd dat altijd wel in het oog en toedenk, dat u dus net zoo goed in uwi recht isi, alls degene, dien u toózoekt." „Nu goed", zei Mary. „Als u tevre den is, ben ik bet ook. Ik zal' niet bewe ren, dat mijn diensten verlangd worden en u zult toch ook wel toegrijpen, dat ik 'graagi slagen wil. Als ik, door mijn trots in mijn zak te steken, daarmede tegelijkertijd een inkomen vergaar, dan ben ik bereid dit te.doen!" Het werd een vaste gewoonte van „Vreeselijfc?" riep Mr. Collins. „Maar Weet u wel, dat de .groote Napoleon col porteur was ?Weet u wel, dat hljl, als arm1 luitenant, Colporteerde mót het werk. „LTIistoire de la Ré volution?" In Parij's laten ze u, onder een vitrine in 't Lou vre zijn colporteursuitrusting zien en defMr. Collins, haar op haar "middagtoezoek h]st van bestellingen die hij! wist op te laan het uitgeverskantoor aan te moedi- üoen; zoowaar!" gen met voorspellingen van veel succes -jfoch denk ik niet, dat hij' het heel i en dikwijls lukte het hem, althans haar 'graag deed," meende ze. het ergjsite togenop-zien weer waf, uit „Maar wel had hij' tgraajg het geld, dat het hoofd te praten, het opbracht en dat zal met u joch ook j Toen ze hij de eerste gelegenheden we het geval zijnUbegrijpt bete terugkeerde met haar berichten vans dat ik met verwachtte, dat n al dadelijk „Uit". „Uit". „Niet noodig". „Leete veel uitgericht kreeg. Het zou mij üen nooit". „Heeft geen tijd", enz., was ze hoogste verbaasd hebben als u vanmïd-1 bang, dat ze nog onderhouden zou wo.r- dag met een andere boodschap was ge- den over gjehrek aan een handig optre- komen; dat wit ik u wel vertellen! Neen,'den; maar Mr. Collins was altijd even neen, Mis»; Brettan, u hoeft hpuseh niet-vriendelijk en bleef maar verzek'erep, dat dit enkel de teleurstellingen waren, die ieder wachtten in njpt begin. Bij zich zelVen begon hjj wel wat te twijh felón aan haar (geschiktheid voor het vak, maar hij mócht haar graag! en daar hij wist, dat somknige orders zichzel've dekken, zooalls het in den hhndel heet, wilde hij haar hier best eens wat langer over laten doen, als ze dacht, dat ze daarmee lóeren kon. Het waren vreeselijke dagen voor Ma ry Brettan, die doorgesukkeld werden zonder eenïg resultaat, terwijl haar arm zalig fondsje hoe langer hoe meer uit geput raakte. En, alls ze eens dacht, hoe i'ang ze hjaar ieder op zichzelf lie ten, dan was het nog verwonderiijü, hoe de week zoo gauw omkwam. Dit is een tegenstrijdigheid, die voorat hjuur- ders opvalt, en, toen haar de rekening weer gepresenteerd werd, keek ze de hospita aan met een Mik vol wanhoop. „Mrs. SuttTeworih", zei ze, „;k h'ób nog' niets bereikt; ik had gehoopt, u te betalen en ik kan niet. Ik ben geen op- lichlster, ofschoon het er veel van heeft; ik toen colportrice voor een uitceverö- firma en ik 'heb geen enkele besteding opgedaan." Mrs. Shuttleworihi keek haar aan met duister-onderzoekenden blik, en Mary Vl'aanderèn bleek water toevoesing sl- gem'een gebruikelijk. Wat de reinheid der melk betreft is hierin verbetering te bespeuren; het aan tal mónsters „zeer vuile" melk vermin derde sterk, terwijl de bóoordeeling stren ger werd (,4 p'Ct. zeer vuiló melk, vorig kwartaal 23 pelt.); Naar asnlóiding van deze oevindin gen werd 16 m'aal proces-verfegial op gemaakt door de aanwezigheid van toe- igexóegd water. Aan enkele mólkslijters, die twijfelden aan de goede samenstelling der melk van hunne leveranciers, werd den raad ge geven zich een melkweger aan te schaf fen. Op verzoek van de Middelburgsche hield den adeta in. Verbeeld je, dat ze eensl weggestuurd werd; want een ritje mót den omhi'óius koö er haaist niet op overschieten, daar drie van de vier shilling|s al op waren. „Hoe denkt u hierover?" vroeg ze aar zelend. „Kijk, ik denk er zóó over; jk ben niet hard en zou niet graag een fatsoen- Ijk meisje op straat zetten. Ik weet maar al te 'goed de g|evolgen van zoo'n daad. Maar ik ben een werkende vrouw en dus kan ik' niet blijven zorgen voor een ander rin ontbijt en thee, alls! ik er nooit iets voor krijg. Houdt u de ka mer nu nog flnaar wat; de huur kan wet' blijven staan. Als u de maaltijden dan maar alle buitenhuis' wilt gebruiken, lot we weer quitte z'ijn." In haar pension dus op een schopstoel, met geen enkel verpandbaar artikel meer en slechts in het bezit van één shilling, waar ze mee toe hioest komen tot ze een 'bestelling kreeg op het „Albuml der Uit vindingen", had Mary's ellende wel den nijpendsten vorta aangenomen, dien meu zich kan voorstellen. Oml zuinig te zijn, al's er nog ponden overblijven, kan ge schieden met overleg; spaarzaam te zijn met de laatste zilverstukken is óók nog- mogelijk; maar aangewezen te zijn op enkele stuivers, 'beduidt een honger zóó nijpend, dat die niet langer dan rcor één uur gestild kan worden en! een zwak te naar hoofd en lichaam', tot de keel dik is van ingehouden tranen en de oogleden (gezwollen van uitputting. Hoe zeer haar vriichtelooze tochten haar ook vermoeid ta,óchten hebben, toch legde ze de terugreis1 naar de uitgeversfirma te voet af, iederen stuiver, krampachtig vasthoudend, wakend over het armzalig bedragje met een volharding, waartoe doodelïjke angst verplichtte. De vensters van vreemde restauraLies, waar de stalakelïjkste dingen verleidelijk stonden uitgestald; de vensters van En- gel&che restauraties, waarop volop vlee- zen werden gezien, bekoorden haar het oog zoozeer, als ze dit van voedsel nooit zou hebben mogelijk geacht. Ze wist wat het zegjgen wilde honger te Lijden en begon te begrijpen, hoe het de men- sohen tot diefstal' bracht en wist dit nu ook te vers'choonen. Zonder dat haar klóeren daarom.' zoo gauw armoedig waren geworden, was haar voorkomen er toch °P achteruit ge gaan, doordat ze miste haar nnerlijk zelfvertrouwen. Ze verloor dat onbe schrijfelijke, dat het meetder van hét min der waardevolle onderscheidt Qp den oceaan des tevens. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1