ÓondeMag 20 Juli 1222. i00e Jaargang BINNENLAND. k k UIT STAD EN PROVINCIE. A. 1. P.'s ROMA-PUDDING smaakt als room. rio. 109 ir. in |m. lig Iter ■is— [eg |en ir- >g> 43 7a IE- IU. lit tot DB HAAGSCHE CONFERENTIE. D e eerste verrassing. Mr. Patijn had duidelijk gezegd, dat de niet-Russen alleen dan nereid waren met de Russen verder te confereeren, waa neer deze een verklaring' aflegden die hun vroegere verklaringen betreffende de erkenning van de eigendommen en schulden te niet deed. Wieïnu, jzooals we gisteren nog :;n de tweede oplage' konden mededeeleu, is die men wigheid gekomen. Litwinof verklaarde dat zijn instructie nu eenmaal luidde: eerst eredieten en dan de vraag van de erkenning van de schulden en gigeiidoinimen. Maar nu het duidelijk.wap.geworden, dat or, geen cre- dieten zouden worden gegeven zonder eerst die andere kwestie te hebhen ge regeld, wgs hij bereid een nieuwe in structie aan zijn regiering te vragen. Indien, .zoo zei hij, de andere delega ties terezlfder tijd haar regeer.higen daar over wilden raadplegen, zou liij aan de sovjet-regeering de vraag' voor legjgen of deze geneigd is: lo. de schulden van de Russische, re geering of hare voorgangsters aan hui- tenlandsche onderdanen te erkennen; 2q.daadwerkelijke vergoedingte ge ven aan buitenlands che eigenaren vau genationaliseerde bezittingen. Bij de korte bespreking die volgde vroeg Cattier opheldering over datgene wat Liwinof bedoeld had met de woor den Indien de andere delegaties ter conferentie enz. Litwinof antwoordde, dat er aan de Russische delegatie meermalen wasver zekerd, dat de andere delegaties geen gevoltaatigden, maar deskud'gen waren, en dat hij h|un daarom gevraagd had rug gespraak te plegen met hun regeerin gen. 9 De voorzitter, Patijn, vroeg aan L't- hoeveel tijd hfij! zou noodig hebben voor het overleg 'met zijn regeering. L'tiwjï- no? antwoordde, dat dit moe'lijk was te zeggen. Wij kunnen, zeide hij, ielégr.a- feeren, maar het ik beter een kbemjer te stóren. Het kan 4 dagen duren, maar ook langer. In ieder 'geval n:et meer dan een week. Ei- werd besloten over deze verkla- ringden van Litwinof te beraadslagen. De tweede verrassing. Re tweede verrassing washet einde der conference. Reeds dadeltijk in de vergadering van gistermorgen werd door Catt'ex opge merkt, dat de verklaring van L-lwinof eigenlijk geen voorstel was, maar al leen een voorstel om voorstellen aan de Russische regeering te doen. Dadelijk na de ochtendzitting hebben de voorzitters der comfméssie gezamenlijk beraadslaagd over hetgeen nu te doen stond. In die vergadering schijnt het nog al' gespannen te hébben. Engeland achtte de verklaring belangrijk genoeg onn de conferentie voort te zetten. Frank rijk, België en Italijë bleken de verklaring daarvoor niét 'belangrijk isenoeg te v'xider,. Toen echter nog| eens geluncht was, verzwakte de Engel'sche tegenstand en in een 's mfddagls gehouden vergadering der niet-Russen werd de volgende reso lutie aangenomen „De niet-Russische commissie doet haar werkzaamheden eindigen op het punt waarop is aangeland de gcdacli ten- wisseling, die te 's-Gravenhaae Reeft plaats gehad met de Russische commis sie, en die is vastgelegd in de door de drie sub-commissies voorberejue en goed gekeurde rapporten, en neemt met vol doening kennis van het voorstel der Russische delegatie om' haar reg'eefjng voor te legigen hetgeen vervat is in de door den heel" Litwinof in de voltallige vergadering van 19 Juli voorgelezen ver klaring. De niet-Russische commissie kan 111 de termen van deze verklaring zelf geen grondslag voor een overeen komst vinden, maar zij constateert, dat de in deze verklaring aangegeven ge dragslijn, indien zij aanvaard wordt door de Russische regeering en indien zij op loyale wijze wordt gevolgd, kan mede werken tot het herstel van vertrouwen, dal noodig is voor medewerking van Eiuropa aan het herstel' van Rusland. De niet-Russische commissie consta teert bovendien, dal! deze verklaring kan dienen om' een gunstige atmo|s:- f e e r te scheppen voor a i 1 e latere onderhandelingen, d;e gevveriseht geacht zouden kunnen worden door de hier veriegenwoord:gde regeeringen". Frankrijk speciaal' schijnt zijn z'n te hebben doorgedreven om een eind aan de conferentie te maken. Vandaag zal er nog een vergadering der niet-Russen worden gehouden voor de vaststelling der rapporten. Het r e sul taa t. Dus niet gelukt. Maar toch een resultaat, al is het negatief, en in tegenstelling met de re sultaten Van Genua. Toen was de eind-positie zoo, dat de niet-Russen besloten aaneengesloten met «Ie Russen te ónderhand®!e*. Nu is de gezamenlijke onderhandeling mislukt. Maar geconstateerd wordt dat de door Litwinof aangegeven gedragslijn, indien zij aanvaard wordt door de Rus sische regeering', een gunstige 'atmosfeer kunnen scheppen voor a 11 e l a t e r e on derhandelingen" die gjewenslcht gte- aciit kunnen worden door de hier ver tegenwoordigde regeeringen. Ook weer gezamenlijk? De resolutie spreekt er niet van, maar het is blijkbaar de bedoeling niet. De Russen hebben nu in Den Haag wel begrepen dat ze eerst het ver (rouwen moeten terug winnen door tegemoetko ming,. speciaal aan de vroegere eigenaren in Rusland. (De schulden komen op een veel verder wegigelegen plan). En dan ishet mogelijk dat zij langs den weg van afzonderlijke onderhandelingen be reiken wat ze met een gezamenlijke be spreking niet hebben verkregen. De petroleum in Rusland. Als een der voorbeelden van de zeer belangrijke concessies die Rusland vroe ger heeft, 'geg'even en nu nog kan geven, moeten de petroleumlvelden genoemd worden. De vroegere concessies aan bui tenlanders z'iju door de Sovjet-regeering onteigend en gecombineerd, zoodat het nu onmogelijk is ze Weer uiLeen te zoe ken. Maar als de Sovjet-regeering wer kelijk er toe bereid mocht zijn om de eigendomsrechten van de vroegere eige naars te erkennen door een schadever goeding in den vorm van nieuwe conces sies, dan zullen velen dier oude maat schappijen daar volkomen mee tevreden zijn. Mits de onderlinge verdeeling naar wensch geregeld wordt. En nu verdient het de aandacht dat deze 'week op initiatief dei* Koninklijke in Den Haag een soort hij-conferentie is belegd van belanghebbenden bij petro- leumeoncessies in Rusland. VAN Al OP 42. Dat de rechtsche partijen in de Prov. Staten van Noqrd-Holland niet eens aan de S. D, 4- F- bet.ibeh.oud van den open gevallen zetel van Vliegen gunden, zal menigeen van links geërgerd hebben. "Wé zagen met voldoening dat ook de „Nederlander" dit „onverdedigbaar" noemt. r „Reeds is", zoo schrijft het blad, „de Eerste Kamer zeer onevenredig bezet. Indien hier of daar een „rechtsche" op gestaan 'was om voor een „links che" plaats te maken, zon het geweest. zijn in het belang der Kamer, omdat zij mo reel krachtiger is naarmate beter in haar tot uiting komt, wat in gansch ons. volk leeft. Doch thans heeft men het omgekeer de gedaan en noig één van de negen ze tels aan links onlnomen en aan rechts doen toevallen. Had dit niet voorkomen kunnen wor den? Reeds bij de eerste stemming vereenig- de heeren F. L. Hensel en W. L. vau den zich de drie rechtsche groepen op s Geleuken. tenaren ook vertegenwoordigers van be langhebbenden zitting' hebben. In verband met de samenstelling van den Raad kan in de nota vjan den voor zitter de uitdrukking worden gjezien van de toeening van de groote meerderheid der belanghebbenden bij in Neder- landsch-Indië werkende ondernemingen. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden dat vroeger toegekende bij dragen voor woningbouw, zullen worden .uitgekeerd aan de gemeeenten Oosft b u r g, ten behoeve van CB Tas f 1700;. Sas van Gent, ten behoeve van A. Vernaene f 3610; W: est dope, ten behoeve van A. Ver naene f 1200. Uit Middelburg. De wethouder van fabricage, de heer J. Onderdijk, zal le beginnen met 27 Juli a.s. des. Donderdags van 11 tot 12 uur op het stadhuis alhier voor een ieder te spreken zijn. Heden kwamen met den extra-trein en op andere wijze weer eenige honder derden vreemdelingen in onze stad. Natuurlijk behoort ook de Abdij tot de drukst bezochte plekjesditmaal zullen de vreemdelingen wel een eigenaardigen indruk gekregen hebben van het mooie plein nu daar zooals 'meermalen des Donderdags vele stapels oude planken deur- en raamkozijnen enz., lagen. De vraag rijst of men voor de houl- verkoopingen des Donderdag's, vooral in het zomerseizoen, geen andere plaats kan aanwijzen. Bij den heer v: d. Mij'le, confiseur op den Dam, hoek Korte Delft a 1 h i e r, is voor belangstellenden le bezichtigen een uit primitieve middelen zelf ver vaardigde broedmachine, die al met veel succes heeft gëwerkt. Wij hebben van een uitnoodiging tot oen bezoek gebruik ge maakt en stonden verbaasd over de een voudige constructie en de groote resul taten. Voor vele belangstelelnden valt hier veel leerzaams te zien. o Uit Vlissingen. Burg. en Welh. van Vlissingen 'bieden den raad ter vaststelling aan het aan Ged. Staten uit t.e brengen verslag over de besteding van den post van f 6802.34, die voor het jaar 1921 is toe gestaan voor het verstrekken van voe ding en Ideeeding aan schoolgaande, be hoeftige kinderen. Voor de bénoeming van twee leden in de com'missie belast met het beheer van het Vlissingsch Studiefonds, wegens pe riodieke aftreding van de heeren G. van de Putte en R. G. van NieuWkuijk, wor den met de aftredenden resp. aanbevolen één en denzelfden man. Er was dus een afspraak. Waarom heeft nien dan niet zóó afge sproken dat in elk geval de 41 zetels rechts niet klommen tot 42? Wij betreuren het gebeurde ernstig' en zijn- zeer benieuwd naar de redenen, die de drie groepen tot hun gedrag hebben 'geleid." Mr. TREUR EN DE INDISCHE FINANCIËN. In verband met de bepalingen der ge- w'ij'zigde Leerplicbtwet stellen burg. en weth. een nieuw huishoudelijk reglement voor voor de Commissie tot wering van schoolverzuim. Burg. eu weth. stelieu voor den termijn van verhuring van een stuk grond van het neventerrein aan den heer A. Wi. Smits, te verlengen in plaats van tot 1932 tot 1974, zulks op verzoek van den heer Smits en in diens belang, de grond wordt gebruikt 'bij het hotel- „Zeeland". Om de zeehondemverf ook voor wat grootere herstellingen aan de moforhöo- Vanwege den Ondernemersr'aad van N.-< ®-en ^el beide loodswezens geschikt te Indië is bij Mouton en Co. in den Haag zo°diat deze niet mteer naar Mid- uitgeöteven een lijvig werk, bevattende j delburg behoeven te worden gebracht, een nota van tor. M. Wi. F. Treub, voor-1 f^e,,.en rg- en weth. voor daar een zitter van den Raad over de Inkomsten- belling van aanwezig materiaal le maken belasting, de extra-winstbelasting' en de f en ™or h,et ^bbuxk van d-e beding f 5 everwinstbelasting Van NNaaml. Ven- e Pel gedeelte van een dag te here nootschappen, de productiébelastingen en de Uitvoerrechten op productie van on dernemingen. Naar in een inleidend woord wordt medegedeeld heeft de Ondernetnersraad zich in verschillende vergaderingen van zijn (bestuursorganen 'beziggehouden met besprekingen over de in Indië geheven wordende belastingen, inzonderheid voor zoover deze de aldaar gevestigde onder nemingen treffen. Ook heeft hij zooveel (mógelijk jgelgevens' Verzameld over 'de practisclie (werking dier heffingen. De Voorzitter, 'mr. Treub, heeft de in die vergaderingen tot uiting' gekomen mee- ningen en bezwaren als'mede de verza melde 'gegevens verwerkt in deze nota. In verband 'met het persoonlijke karak ter van de nota heeft mr. Treub hem' alleen onderteekend, maar de Onderne- mersraad stelt er prijs op uitdrukkelijk te (verklaren, dat hij' met inhoud en strekking' ervan geheel medegaat. Met nadruk ondersteunt hij het denk beeld om de voorbereiding van de zoo dringend noodipè herziening' van het Lndis'che belastingstelsel 'op te dragen aan een (staatscommissie, waarin naast be oefenaars van de wetenschap der finan ciën, en practis'cb ervaren belastingiamb- kenen. Ofschoon burg en weth. het evenals verleden jaar nog onbillijk achten, dat de gemeente aan de Rijksverzekerings bank moet betalen voor zonder recht op pensioen ontslagen gemeentewerklieden, j moeten zij toch 'weer voorstellen [ot be-j talen van f735.09 voor zoo'n geval over! te gaan. Zij wijzen er hierbij' op, dat bij de regeering plannen tot wetswijziging bestaan, om deze onbillijkheid op te hef fen, maar het reeds gestorte zal niet worden terugbetaald. In de vergadering van 30 Juni werd afwij'zend beschikt op liet verzoek v,an S. M. Visser om een stuk grond ter op pervlakte van 24.20 M2!, gelegen aan de Paardenmarkt le mogen koopen voor f 7 per M2. Nu biedt Visser f 10 en stellen burg en 'welh. voor het stuk grond voor f 242 aan hem' te verkoopen. Uit Z u i d-R e v e 1 a n d. Gisterenavond brandde te Goes de bergplaats van oliën, vernissen, droge verven èn glas van de firma IVattez, De Vos en Van Vijven, uit. Het vlam vatten van een hoeveelheid afbijtmiddel veroorzaakte een kleine ontploffing, waardoor een gedeelte van het dak en de muren 'vernield 'wérden. De brandweer 'was met vijf slangen op de waterleiding het vuur binnen het uur meester. Verzekering dekt de schade. Woensdagavond geraakte te K1 o e- tinge een meisje uit Goes welke de edele kunst van fietsen nog maar zoo-zoo verstond, met fiets en al te wlater in de Brandsloot aan den Achterweg. Den heer van 't Veer mocht het gelukken de kleine drenkeling op het droge te bren gen, zoodat deze met een nat pax en den schrik vrij kwam. Misschien dat de gemeenteraad, door dit ongeval, nog wil terugkomen op haar in een der laatste vergaderingen geno men besluit om niet lot dempen van deze vieze sloot over te gaan. Dempen is hier beslist een eisch, vooral voor het gedeelte langs den Achterweg. De heeren P. Ruster en G. van Weele, beiden te R i 11 a n d-B a t b, wer den benoemd tot complies bij 's Rijks be lastingen met standplaatsen resp. Nieuw- stad en Stevensweed, prov. Limburg. Dinsdag is nabij Bath met goed gevolg gelicht het voor een week gezon ken schip „Rival" schipper Slotje, ge laden met steen en bestemd voor Sluiskil. Eerst werd het schip ontdaan van zijn tuigage en daarna een 40 a 1000 steen er uitgehaald en in een ander schip overgeladen. Daarna werden door dui kers zware staaldraden van voren, ach teren en in het midden er onder door gehaald, daarna bij' wijze van stroppen, vereenigd aan de takels van een groo- ten hijschbok, vastgemaakt, welke co lossus bet schip als een notendopje van den bodem opraapte en weer boven water bracht. Het schip bleek nog m goeden staat l.e zijn en bleef nadat het water gedeelte lijk er was uitgepompt, weer als gewoon drijven. Uit Th ©lea. Bij Kon. beslui tvan 17 Juli is 'benoemd lot ontvanger der registratie en domeinen te Oosterhout F. C. Kuy- laars, thans ontvanger der registratie en domeinen te T h o 1 e n Aan den heer B. I. van Besooijen rijksveldwachter te O|Ud-Vossemeer is tegen 1 October a.s. eervol ontslag verleend. Hij kwam in 1881 bij de Kon. Marechaussee, werd in 1887 benoemd tot gemeente-veldwachter van Elbiurg, en werd in 1891 geplaatst bij' de Rij'ksveld- wacht; achtereenvolgens stond hij als zoodanig te Waterlandkerkje, Arnemui- den en Oud-Vosisemeer. Hier ter plaatse leerde hij zich kennen als een ijverig, maar zeer bezadigd en humaan "man, die wist, zoo noodig, met kracht op te treden, maar ook wist te geven en nemen als het onbenullige overtredingen gold. 'O* De beer Arie Duine van O u d~V o s- s e m' e e r is 'benoemd tot m'achinist aan de electrische centrale te Seher p e- nisse. Jl. Maandag vergaderde de gemeen teraad te Scherpenis.se. De onin bare posten van den hoofdelijken om slag en die der hondenbelasting werden vastgesteld (voor 1921 op f 301.92 en f 7.281/2, en de restanten dier belastingen op f 16 en f 4. De rekening over 1921 werd vastge steld in ontvang op f 64140.51 en in uitgaaf op f 60861.37i/3, alzoo met een goed slot van f 3279.131/2 De ontruimingsteimijn uit de onbe woonbaar Verklaarde woning v,an de wed. M. Gunst, werd andermaal mét 6 maanden verlengd. De woning van Joh. van Veen, die thans onbewoond staat, werd onbewoonbaar verklaard. Het vermenigvuldipingiscijfer voor de inkomstenbelasting over 1922/23 werd vastgesteld op 1.1. Tot havenmeester werd benoemd de heer D. Brand. Besloten werd een geldleening aan te gaan van f 1000 voor uit te voeren wer ken aan de school'. De voordracht \ran zetter bestaat uit de heeren: o. 1 D. Dfuijnhoirwer Mz., no. |2 A. Oudesluijs Mz., no. 3 A. A. Rijstenbil en no. 4 D. K. Rij'slenbil De heffing en invordering van het keurloon werd voorgesteld ingevolge de Vleeschkeuringswet. alsmede de verorde ning voor het openbaar lager onderwij's en instructie voor het onderwijzend per soneel. Uit Zeeuwsch-Vlaanfleren O. t), In eén Dinsdag te Axel gehou den raadsvergadering was o. a. inge komen de mededeeiing, dat de po!'ticvak cursussen geëindigd zijn, wegens ophef- Wat na 't eten Geen prakkezatie, Roma-padding is Uw tractatie. (Ingez. Med.) fing van de politietroepen aan de grens, weshalve de leider, insp. Van Beritel uit Wissingen, dankte voor de beschikbaar stelling van een lokaal. Voor de benoeming van twee zetters werden als no. 1 voorgedragen de hee ren H. van Luijk en F. J. van den Berg.' Overgelegd werd de gemeente-rekening met een bajtig! saldo van f 8527.90, die van de glasfabriek met een goed slot van. f 6255.67 en die van het armbe stuur met f 2347.65 overschot. De reke ningen werden in handen gesteld van een cominissie. Aangenomen werd een voorstel van B. en W. om' ontheffing' te vragen voor het keuren van huisslachfingen van varkens, schapen en geiten. Ter wering! van de schreeuwende koop lieden op de wekelijksche graanmark ten werd bepaald, dat deze daar niefi meer mogén staan en .voortaan zuilen verhuizen naar het marktplein. (De graanmarkt wordt gehouden blij en in een viertal cafe's in de Noordstraat). Ook zal hiervoor de politieverordening, zoo danig gewijzigd worden, dat voortaan die gelegenheden, waar waren worden ver kocht, op de openbare straat, f 0.50 per vierk. M. staangeld betalen. Volgens dé bestaande verordening moest men alleen staangeld geven als het kermis was. Een verzoek van A. van Tiggelen om een smederij, welke door de gemeente was aangekocht te mogen buren, werd afgewezen. Ter toelichting diene, dat de ze smederij onderdeel uitmaakt van een woning, die de gemeente verhuurd aan een rijks veld wadi ter Je Kijkuit, tOL oe- houd van den politiepost aldaar. Aan J. de Kraker werd tegenover zijn perceel' aan de Zeestraat een stukje ge meentegrond verkocht ad f 0.80 per vierk. M. plus f 112 voor de daar staan de hoornen. Wegens defect aan de motorspuit, ont staan door verwaarl'oozing', werd 'beslo ten C. A. van Rijn te belasten met het geregeld onderhoud dier spuit voor f 60 per jaar. Omtrent een verzoek van den Ned. R. K. Politiebond „St. Michaël" om sub sidie, werd voorgesteld om die alleen te verstrekken, als er leerlingen uit Axel aan deelnemen en ook om f 25 gratifica tie te igeven, als er beambten in de ge meente zijn, die het diploma van dien 'bond bezitten. Op verzoek van belangstellende be woners zal een straatje worden geno teerd en hersteld. Aan de hulpvereeniging voor Chri schoolonderwijs te Zoute Spui werd we gens uitbreiding van een bijz. school! voor herbouwingskosten f 10.466 beschik baar gesteld. Aangedrongen werd op een zuinig beheer, terwijl' de raad, .gezien de rapporten van den inspecteur van on derwijs, overtuigd was van de noodzake lijkheid der verbouwing aan bedoelde school. Naar aanleiding van pogingen tot ver bód van voetballen op Zondag, besproken in een vorige vergadering, deelde de voorzitter méde, dat bij onderzoek ge bleken is, dat dit niet kan worden be let. De vereeniging speelt op eigen ter rein en uitsluitend leden hebben toe gang toj: he'U terrein, want ieder die komt kijken, krijgt tegen vergoeding een „be wijs van lidmaatschap", dat voor een of meer weken geldig is. Aangaande den aanleg van een nieuwe straat, die mede ter voorkoming van de werkeloosheid zou worden gelegd, werd besloten dit plan in te trekken wegjenaj te hooge kosten. De heer Kruijsse wees er op, dat men aan den Arm'endijk aan het bouwen was, 'blijkbaar geheel buiten de rooilijn om', waardoor de weg daar veel te nauw zou worden voor rijtuigen enz. Het dag. bestuur wist echter niet van bouwen af en het bléek zelfs, dat men dit geheel' zonder vergunning begonnen was. Het rapport van de commissie inzake eectrisch licht was ingekomen en wordt nog bestudeerd. Ten slotte deed de voorziLter nog me dedeeiing van de gehouden vergadering nfet het waterleiding-comité en verwees naar hetgéen daaromtrent ook in de cou rant heeft gestaan. Blijkens enkele uit drukkingen van raadsleden vond het ga rantiestelsel om'trent afname van zekere hoeveelheid waterverbruik,' waardoor men de ingézetenen zou moeten verplichten tot aansliuitiing', geen gunstig onthaal. Besmettel ij ke ziekten. Het. aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week vn 9 tot en meï 15 Juli m de provincie Zeeland bedroeg: 3 gevallen van Roodvonk, waarvan één in ieder der gemeenten Middelburg, Neuzen en Philippine en 3 gevallen van diphte- ritis, waarvan 2 te Vlissingen en 1 te Seheiipenisse. j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1