BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. LIFEBUOY, li zult Bel- overvloedige schuim, aangenaam vinden,maan U zult LIFEBUOY zjeep nog meer wa^deereti.warinaeerJLI weet, hoe het ("reinigt. ■i= ih 168 Woensdag IS J'mil Iftfeft. 168e Jaafg**ug a^LPJ* jMSRSTK KAMERVERKIEZINGEN. •V$ de heden door de Provinciale Sta ten van N.-H oil and gehouden vcip bieüfjng van een lid voor de Eerste Ka mer 'vac. W. Vliegen) werden uitgebracht 69 ftteminen. Hiervan verkregen bij eer ste hie mailing J. Douwes (A.R.) -31 stem me», 'Westerintan (V.B.) 7, H. van Kol eS.D.A.P.) 127, van Houten 2, terwijl 2 stetoancn blanco werden uitgebracht. ©tji tweede stemming verkregen Dou wes 30, van Kol 27, Westerman 7 stem men, Brei'baart (V.B.) 1, en waren 4 btetaimlen in blanco. ©jij' de herstemming verkregen de hee- ren van Kol en Douwer ieder samen 31, terwijl 6 blanco werden uitgebracht, (de heer Douwes'bleef buiten stemming). loting werd verkozen verklaard de beer J. Douwes (A.R.) Dg Provinciale Staten van Gronin- gjen kozen heden tot lid der Eerste Kamier (vac. J. B. We ster dijk, die voor Drenthe zitting genomen heeft) den heer mr H. I. Schönfeld, Vrijzinnig-Demor öraaf, burgemeester van Winschoten, met 22 stemmen tegen 18 op mr. C. C. Geertsema V.B., oud-lid dei' Eerste KLawler en 1 stem' pp mi*. dr. Ea van KeiMcii Verschjuur, burgem. van Gro- nin|g&a, Er waren twee stemmen blanco uiljaeittaclit. M- PROT. RECHTSfCHEN EN HET y KABINET. I» verhand anet de ongetwijfeld in gang Zijnde besprekingen voor een nieuw kabinet, verdient de aandacht een hoofd artikel in de Chr. Hist. Nederlander, waarin dit blad een polemiek voert imet de ITijd, naar aanleiding van de opmer king! der Nederlander dat de subsidie aanvrage aan 't Rijk en de Provincies door de Roomisidhe pro p agan da-st:oh,tiiig ,,D« Heib'ge Landstichting!", een agressief karakter zou dragen. D» Nederlander houdt vol dat die aan waag. getuigt van een vrijmoedigheid die de grenzen ver overschreden heeft. Eit bij noemt het ook agressief, wanneer de (groote RooimKche politieke bladen aan bun lezers vertellen, dat Nederland tmoet worden bekeerd, dat het Protestantisme op bet instorten sftaat, dat straks Rome alles overvleugelen zal, zal moeten eu modern overvleugelen. ÜFïi aan het slot van het artikel lezen we. „Thaus Imbet misschien een nieuw ka binet worden geformeerdzeker moet ee« nieuw regeeringisprogram. worden ge- vorawL I Moodigt men daartoe de Christ.-Histo- riycAien (uit, dan zijn zij in 's lands be lang bereid tot zeer ernstig overleg Zij meenen inderdaad, dat er voor ons volk veel goeds geschieden kan door samen werking van deze drie. Doch alleen ons Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Arnhem, H. J. Tichelman, ontvan ger der zelfde middelen te VI is sin- gen; tot ontvanger der direclp belas tingen en accijnzen te Hort gene Y. Hoogmei, deurwaarder der directe belas tingen te Harlingen; tot idem te St. Maar te rtsdij k' HEshuis, adjcom mies aan het 6de kantoor der directe bCw lastingen te Amsterdam. -i Uit Middelburg. Tot commies bij de belasting, stand plaats Roosendaal, is met ingang van 1 Augustus benoemd de heer A. Goe- degebure, thans agent van politie al hier. Gisteren werd bij de politie kennis gegeven dat brand zou Zijn uitgebroken op een terrein tusschen Heerenstraat en St. Janstraat alhier. Bij onderzoek bleek dat hien papier en vuil, dat men bij' het schoonmaken der Israëlitische kerk verzameld had, had aangestoken om het te vernietigen. Gevaar voor de omliggende gehouwen bestond niet. Op den hoek van Spanjaardstraat en SI. Pieterstraa.t alhier is. een wielrijl- der, di.e uit de Spanjaardstraat kwam en de Balans op "wilde, aangereden door een motorwielrijder, die uit de richting Wa~ genaarstraat de St. Piej.er&traat in reed, en die volgens den wielrijder geen sig nalen gaf. I o Uit Vlissingen. Door de benoeming van den heer H. J. Tichelman tot ontv. der invoerr. en acc te Arnhem', zal' een vacature ont staan in den gemeenteraad van V1 i s- singen. De heel* Tichelman zal wor den opgevolgd als raadslid door den heer P, G. Laernoes Jr., terwijl de raad uit zijn midden een nieuwen wethouder zal moeten kiezen. De heer Tichelman be heert als wethouder de financiën der ge meente. o Uit Z uiduB e veland. Als commies slaagde de heer A. Too- lens te jK a p e 11 ewien als stand plaats is aangewezen Afferden (Limburg). Uit SchbuCw enrD uivelanü. Men schrijft ;uit Haamstede aan de Nieuwe Rotterd. Crt. Reeds sedert vele jaren zijn, hij her haling, bij de regering van verschillen de zijden stappen gedaan omi de door verstuiving steeds woester wordende do- tnaniaïe duinen op ons eiland met ólosch te beplanten en op deze wijze vast tie Teglgen. Er zou dan een eind komen aan den onhöudbaren toestand, waarin de duinen verkeeren, en het groote gevaar, dat zij vonnten voor de daarachter gele gen cultuurgjTonden. Wel is waar worden sedert enkele jaren door het rijk duj- volk en het landsbelang geldt; de Christ. eenden guldens uitgegeven voor helm- r, - n (hk*TvI'cmtina! NxraeiT* ivan P>c»n ViANtWüWÏVha', Historischen ihjunkeren niet naar minis ter-zetels. En dat landsbelang eischinaar hunne overtuiging' gebiedend, dat er «hristeTjljk wordt geregeerd. Chris telijk, dus niet onchristelijk of „neu traal"; christelijk, dus niet roomsch. >Iet meet te doen zijn om wat allen ge meen is, niet om wat één alleen ken merkt. Werd deze weg niet ingeslagen, dan ware mede de houding der Christ. His- loristhen bepaald. Sa wij kunnen ons niet voorstellen, dat de igroote Roomjsche poiileke lei der» ooit iets anders hebben verwacht ol igewenseht." •wmMMSSIS^ !>E HAAGSCIIE CONFERENTIE. beplanting;, waar van een vastlegging; door bebosSehing schijnt niets te Zullen komen, ondanks het feil, dat op de staats- hegrooting voor 1921 en 1922 daarvoor gelden zijn uitgetrokken. Men vraagt zich hier af, wat toch wet de oorzaak kan zijn, dat aan den wensch der volksvertegenwoordiging, die door gelden beschikbaar te stellen zich voor de totstandkoming; van een bepaald werk heeft uitgesproken, geen uitvoering wordt gegeven. o Uit Zeeuwsch-ViaanaeKen Wi. T>. Onder voorzitterschap van mr. Die- leman werd Maandag te IJ z e n d ij k e in het hotel Lozanne (Aarts) een druk bezochte vergadering gehouden, die bijge woond werd door den directeur der Lr fc de gistermiddag gehouden algemee- V1' T-ramwtegmïj'. en belangstellende ge ne vergadering1 van de niet-R.ussische ootuimissie der Haagsche conferentie is 'besloten hedenmorgen om' elf uur een plenum-zitting met de Russische comkni^- isSe te houden. In een brief van den voorzittei* der niet-Russische comtafisisie aan Litwinof isl het doel dezer bijeen komst scherp omlijhd uiteengezet. Itn Russische kringen is men oplimis- tisich gestemd. Maar de anderen verwach te» niet Veel ishöces. Vooral de Fransehen zij* zeer ongeloovig gestemd. NIET ZONDER PASPOORT NAAR RELGIË. Blijkens mededeeling der Belgïs'che re tiring is het in den laatsten tijd her haaldelijk voorgekomen, dat Nederlanders uit België zijn verwijderd, omdat zij' zjonder paspoort zich daarheen hadden begeven. Met het oog hierop brengt de Minister vsin Biuitenlandsche Zaken in herinnering, dat. krachtens) de met de Belgische rojfocring getroffen regeling Ne derlanders', die 'zich naar Bplgië wensch en ie begevCn alleen gieen Belgisch visum behoeven aan te Vraigen, doch steeds een geldig paspoort te hunnen name móeten kjunnen vertoonen. wijs met meer dan f 18000 zijn gesubsidi eerd, verleden jaar nog, Hulst was er toen niet bij, maai* Zierikzee wel. Wanneer \vïj nu buiten dit systeem"gaan subsidieeren de tsfchool hier in Middelburg dan komen de (anderen toch ook met ver zoeken, en kunnen 'wij die niet weigeren. Dat is een bezWap.i* voor de Prov. fi nanciën. E nwordt gezegd, dat het on derwijs is uitgebreid lot hooger onder wijs. Men heeft niet aan Ged. Staten gevraagd of die hiermee accoord gingen, maar de rekening thuis gestuurd. Dat ze hier wat verlegen mee zit, blijkt uit hel verzoek. Spr. wijst voorts op de oude tekorten. Gedeputeerde Staten voelen sympathie voor het handelsonderwijs. Die sympathie is. 'gebleken in de zomei*2itting van 1921. De heer Dieleman zegt, dat ver leden jaar alleen opnieuw het maximum is vastgesteld. Het besluit van 15 pCt.. van de gewone uitgaven is reeds veel vroeger genomen. De school heeft meer leerlingen gekregen dan oorspronkelijk gedacht werd. Deze school staat bekend als de meest zuinige school iu heel Ne derland. De salarissen zijn niet te hoog. Er wordt veel van de leeraren gevergd en de salarissen zijn bovendien vastge steld door den minister. De verhooging van het maximum is gevraagd door de uitbreiding der les uren en door de gewone automatische verhooging der salarissen. Dat is de cenige reden waarom het bestuur met dit veroek kzomt. Het bestuur heeft gedacht dat Ged. Staten blij zouden zijn dat de Handelsschool hier in Middelburg een hoogere Handelsschool zou worden. In- jderdaad zijn zij dit ook, doch zij toonen het niet om bèzuinigiugsredenen. Spr. dringt aan op aanneming van het verzoek. De heer Adriaanse repliceert. De heer Moelker is voor het voor stel van Ged. Stalen. Waar moeten op den duur de middelen vandaan komen'? Het spijt spr. overigens voor de school. De heer v. d. W eïjde repliceert. Spr. blijft op het standpunt van liet bepaalde maximum. De heer Dieleman protesteert er nog eens legen dat het maximum niet in de 5 jaar verhoogd zou mogen worden. Het voorstel v. Waesberghe c.s; wordt verworpen met 23 tegen 18 st. Het voorstel van Ged. Staten wordt z. h. s. aangenomen. Reglement Wiegen en voetpaden. Aan de orde is het voorstel tot wijf ziging van het (reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland. Naar aanleiding van in de afdeelin- gen gemaakte opmerkingen, zegden Ged. Staten schriftelijk toe, dat zij' aan de bekendmakingen hun aandacht zullen wijr den. De heer v. T e ij 1 i n g e n is dankbaar voor deze toezegging en bepleit de \ven- schelijkheid van spoedige bekendma king. Ook de heei* v. D i x li o o r n «luit zich hierbij aan. Op de uiterste grens van elke gemeente moet een aanplakbord staan, om de beperkingen bekend te maken. |-.- I De voorzitter zal zijn speciale aan dacht ban deze zaak wijden. De heer Spreng er zal nota nemeu om de verspreiding der beperkiugsaan- kondiging zoo snel- mogelijk te doen ge schieden. Het voorstel iwiordt z. h. s.. aangenomen. Prov. Wl a t e r s t ,a a t sr die ast. Voorstel tot (wijziging van het besluit tot regeling van den Provincialen Water- staatsdienst in Zeeland, n.l. om de werk zaamheden, vroeger verdeeld over drie ingenieurs bij deu Waterstaat, thans t.e verdeelen over twee (dus in de vaca ture te Goes niet te voorzien). De hoofd ingenieur had zich tegen inkrimping ver klaard. De heer v. N i f t r i k zegt dat de be- zw'aren van den hoofdingenieur door Ged. de igezondheid^zeep „win! (dagelijks meei»4n popubr-ii P£ LtVER'5 ZEEP WvLAARDIMGEM (Ingez. Med., meente- en polderbesturen uit den O os- telden hoek «aMj* «Bet doel dezer vergadering wlas besprekingen j weerlegd Ac^len Ged. staten zich zoo te houden over de financieele kwestie,deskur;di dat zij het niet de moeite die verband houdt met den aanleg van .d de argumenten van dien de hamlijn Hoofdplaat-Breskens. hoofdambtenaar en van vele Statenler De uitslag der beraadslagingen is, dat 0 n n c. x Fj j- den te weeilegaen? rloe willen Ged. Sta-De heer v. er een commissie is benoemd om die I Staten is een verkeerd soort bezuini ging. Spr. vraagt zich af, wat de gevolgen van de aanneming van dit voorstel zullen zijn. Wanneer de dienst aldus wordt ver anderd, wórden allerlei archieven ook uil elkaar gehaald, hetgeen spr. nader aantoont. Allerlei archieven worden ge splitst, wat een heel werk is. Dat werk zal meer kosten dan de aanstelling van een derden ingenieur meent spr. Wanneer men werkelijk bezuinigen wil, moet Uien het op iets anders zoeken, bijv. op den dienst zelf. Mogelijk kunnen groote rapporten en lange brie ven Worden bekort of weggelaten; dan behoeft ook in de vacatures van lage re ambtenaren niet te worden voor zien. Spr. w'ijst er voorts, op, dat op geen der bureaux van den Prov. Walerslaal een schrijfmachine ijs, en geeft verder allerlei aan waarop z.i. bezuinigd kan 'wórden. Allerlei formaliteiten moeten nu 'worden vervuld, die feitelijk niet noodig 'zijn. Het overschrijven kost ook telkens veel geld. Daarop bezuinigen is beter dan den derden ingenieur niet te benoemen. Vergelijkend met andere provinciën meent spr. dat hier toch ook wel drie ingenieurs noodig zijn. Bovendien heeft de hoofdingenieur de deskundige zich tegen vermindering gekant. Spr. ontraadt het voorstel van Ged. Staten. f De heer Vienings vindt 't eigen*1 aardig, dat nu over het advies van een deskundige !zoo vluchtig wordt gegaan, terwijl Ged. Staten b'ij de Walzoorden- kwestie zooveel waarde hechtten aan een deskundige. Men mist van Ged. Staten een ontzenuwing van het zeer klemmend betoog van den hoofdingenieur. Zoolang die niet is; gegfeven, zal spr. niet voor het 'voorstel van Ged. Staten stemmen. De heer Mo el kier zegt, dat Ged. Staten zich hier op een standpunt van proefneming stellen. Wat is nu het ge val? Wanneer men een derden ingenieur aanstelde, dan zat men er ajan vast. luist bij' (wijze van proef kan men het met twee probeeren. Blijkt dat twee ingeni eurs te Weinig zijn, dan kan men altijd nog tot de benoeming van een derde overgaan. De heer van Dixhojorn sluit zich hieiMj' aan. De heer van T e y 1 i n,ge 11 acht ~t on-1 genomen, igewens'cht de proef te nemen tegen den 1 De wijziging wordt z. h. st. aangeno- uitdrukkelljken wensch van den hoofd-1 men. ingenieur. Die is' toch het best tot he-Ver. van Polders, oordeelen in staat, en aan zijn advies Aan de orde is liét voorstel' tot vereeni- móet 'worden gehecht. Spr. looft ook, S ging van de polders Anna Jacoha, Willem, dat hier de 'bezuiniging de wijsheid zou en Kramers tot één waterschap, bedriegen. Hii' ontraadt de voorstellen jj Het voorstel wordt z. h. sl. aange- Spr. kan de voorstellen van Ged. Sta ten gerust aanbevelen. Moest blijken dat men zich door de vermindering van het aantal heeft vergist, dan kan men dadelijk lot benoeming van een derde overgaan. De heer v. N i f t r i k zegt nog eens hooge waarde toe te kennen aan het ooi- deel van den hoofdingenieur en van wie hem verder hebben geadviseerd. Die zul-> ten toch geen advies geven dat u!et strikt in het belang der Provincie is, bovendien zou dat niet in hun eigen belang zijn. De Prov. ingenieurs moeten zorgen dat de meest doeltreffende en minst kost bare maatregelen worden genomen, dat kan niet aan waterbouwkundige ambte naren worden overgelaten. De proef acht spr. ongeraden. Die „vergissing" zal veel moeilijkheden met zich meebrengen. Wij kunnen die betei- voorkomen. De heer Oaderdij'k zegt dat aan' Ged. Staten zal blijken dat er veel meer bezuinigd kan worden dan door een der" den ingenieur niet aan le stellen. De nieuwe ingenieur kan de dienst zoo zui nig mogelijk inrichten. Art. 1 (ten hoogste drie ingenieurs) wordt aangenomen tm'et 26 tegen 15 stemp men. Tegen de heeren v, Niftrik, Vie- nigs, Verhorst, Hartoog, Welleman, Ove,r- hoff, Lindeijter, de Meij, Erasmus, v. d. Ouden, v. Teijlingen, Stieger, Onderdijk, Fruijtier en Adriaanse. Art 2, 3 en 4 Worden z. li. s. aan genomen. Bij art. 5 dient de heer v. Niftrik een amendement in, om' van den hoofd ingenieur of ingenieur een diploma te eischen van waterbouwkundig ambtenaar. Dit amendement wórdt verworpen met 31 legen 10 stemmen. Het artikel 'wordt z. li. s. aangenomen. De overige artikelen werden z. h. s. aangenomen. Het voorste wordt z. h. s. aangenomen. Hierna wordt gepauseerd. d> Te 2.15 uur werd de vergadering her opend. Re-gl'. v. pol. voor de polders. Hel 's> mórgens naai* de afdeelinyeu gezonden reglement is in de pauze onder zocht, en wordt thans in behandeling van Ged. Staten. De heer Onderdijk wijst nog eens op overproductie van ondergeschikte ambtenaren. Niftrik "heeft een on- „i i ten dan verwachten dat Prov. Staten zaak nader tot een goed emde te brengen. thaus mee zulleQ hun VQOl. Benoemd zijn als voorzitter dier commis.!stel? is helder en duidelijk sie de heei A. Leenhouts te Re tranche-; 0w~ OoriWiu-g™ZdtiSJei£ln Sd -h^rnMj Zn!'De Sande «f d—eitï Spr. acht de door Ged. Staten gedachte en Groede; als belangstellenden de heer R. Sturm te IJzendijke en de heeren Bruinzeel en Leenhouts te Schoondijke. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. (Vervolg). Sjubs. Handel soa* onderwijs'. In beslpreking is het voorstel van Ged. Staten tot afwijzing van het verzoek der Vereeniging van Handelsonderwijs te Mid delburg tot verhoogingl Van de subsidie De heer v. d. We ij1 de -w'ifst er op, dat de vier scholen voor het Handelsonder- verdeeling ongewenscht. De hoofdin genieur moet tijd lieb'beu tot het geven van adviezen en niet nog eens een groot deel van hel eiland onder zïjta beheer hebben. De vergelijking met Zuid-Hol- derzoek ingesteld ook 'blij den mgenieur van Schouwen enz., en die goud ook dat de voorstellen van Ged. Staten on verantwoordelijk zouden zijn. Het is ook ongewenscht het aantal opzichters te Ver- grooten,- want dat zal liet gevolg zijn, en dan kan dat werk toch beter door een derde ingenieur worden gedaan nomen. Afdamming Eendrac,ht en ZandkreeL Aan de orde is bet voorstel vau Ged. Staten tot het onderzoek inzage de af- damtninjg van de Eendracht en de Zatid- kreek. Het voorstel wordt z. h. st. aangeno men. Prov. w eg Ne uzen Axoi. Aan de orde is het voorstel toL over dracht aan de gemieente Neuzen in le- land ghal niet op. Die eilanden daar heb- j Ged. Staten te kunnen volstaan met een ij ben geen caLamileuze polders. (hoofdingenieur en twee ingenieurs. torren rto „nnrdoiion Bij 'wijze van proef, dus er kan hij De heer v. Rompu (slecht verstaan-1lieer en onderihioud van een gedeelte van baar) Verdedigt liet voorstel van Ged. 1 den Provincialen weg van Neuzen naar Staten, en geeft een historisch over 5 Axel i i zicht van de Prov. Waterstaat. Uit de 5 Het voorstel' woi'dt z. h. t. aange- opgedane ondervinding meenen (hans'nomen. T r a in weg B r e s k en s— Spr. Waarschuwt tegen de voorstellen van Ged. Staten. Vooral de verdeeling der districten bij Ged. Staten te laten, achlt spr. zeer bezwaarlijk. De heer Onderdijk zegt, dat wij aan den eenen kant staan voor de gewénschte bezuiniging en aan den anderen kant, dat die bezuiniging misschien verkeerd wordt toegepast. Het voorsjel van Ged. mislukking direct een derde worden be noemd. Wanneer nu Prov. Stalen niet met het voorstel meegaan, hoe wil men dan dat wij de Ptrov. Waterstaat zuiniger inrichten? De Wenken door den heer Onderd ijkgegeven, onderschrijft spr. vol komen. Met verschillende zullen Ged. Sla- ten rekening houde*. Hoofdplaat. Aan de orde is het voorstel tot ver lenging- der termijnen gesteld voor den aanleg en de exploitatie van een tramweg Breskens—Hoofdplaat. Het voorstel wordt z. h. st. aange nomen. Subsidie Auto diensten. Aan de. orde is het voorstel'; la. tot

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1