167. DixtSidLag 18 J'uli 165® Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. OOSTENDE en Zijn KURSAAL. >«B5 5BH ait numtaer behoort eéu' Bijvoegsel, Abonnementsprijs per kwartaal: tap öe buitenwegen om Middelburg, en jnojor de andere gemeenten pMr post 12.50; voor Middelburg en agentschap Vlisain- gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 ieent per week. Arilvertenfiên: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelinlgen50 cent p. regel Bij abonnement veel lager. Ftaïmlieberidbten en dankbetuigingen! van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent Eleine advertentiên niet grWor |er dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij la deze rubriek moe ien geplaatst warden, 85 cent bij vooruijF beisSng. Advertentiên onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent vOor gort per stuk. Advertentiên mloeten, willen ze nog in pos blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des lATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan bus Bureau bezorgd zijn. 'Aangestoten hy den Pöst-, Cheque- en Mfinut onder na. 43255. |>E MJKSMIDiDELEN IN JUNI 1922. Be opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand Juni 1922 bedroeg f 37.802.136 tegen f 40.833.797 over de maand Juni 1921. Het. een twaalfde gedeelte der raming over het; geheele jaar bedraagt i 35.800.083. W| laten hieronder volgen de inkomsten over d® ses maanden van 1922, vergeleken met die over Juni van 1921 Middelen. 1922. 1921. GramdShelast. 1 8.104.499 f 5.836.548 Personeel 4.986.062 5.711.004 ]nk«nwtenb 66.553.988 r- 60.128.722 Div.. en Tant. 5 337.953 11.571.341 Vermog.bel. 9 590.785 9 062.154 Suiker 19.607.333 17.902.598 Wgn r> 1.262.184 949.455 GredÜBïilleerd 29.725.489 27.510 624 ZOBÏ 674.853 1729.460 Bier 1 945.483 1.650.685 Gegiaeht 4.486.499 6.094.604 Bel. npeeik. 41.422 38.648 Zegelrechten 8.758.779 10.288.189 Registratier 10.124.709 18.430.351 Snee,eerier. f 20.255.227 15.686.470 Invoerrecht. 19.261.004 18.349691 Genél, alver 446.907 409.964 Bssaailoon 558 491 Staöstiekr. 1 676.988 1.877 914 Domeinen 980.178 933 670 Staatsloterij 408 307 405.595 Jacht,tvissch. 59 345 60.793 Loodsgelden 1.369.354 1.123.738 Mijnrecht. 286.915 260.542 Totaal i 215.944.834 f 215.013.262 Ace. op tabak t 1.097.391 feit, dat Uw brief voornamelijk vraag stukken raakt, vallende onder de be voegdheid van die sub-commissie. Deze vergadering zal uitsluitend ten doel hebben, U gelegenheid te bieden, scherp omlijnde voorstellen te doen ter ■wijziging van de vroegere verklaringen van de. Russische delegatie." De Russen hebben zich in - bespre kingen het de fperS zeer ontstemd getoond over 't antwoord, vooral aver den toon van de laatste alinea. Heden seint mten- ons uit Den Haag dat d e Russische delegatie geen gevolg heeft gewelven aan de mtnoodigingf om hedenmorgen met de bovenbedoelde subcommissie te vergaderen. In een schrijven van de Russische delegatie he denochtend aan mr. Patijh gezonden wordt van dit feit mededeeling gedaan onder toezegging, dat de delegatie wel bereid is deel te netnten aan een bij eenkomst imet de voorzitters der sub- eorrimtussies of niet dien der primaire zitting der conferentie. Hedenmiddag out 4 ,uur zal naar aan leiding van dit schrijven van Litwmof een voltallige vergadering) worden gehou den van dè niet-Russische commissie. DE GOOISCHE GEMEENTEN. Ged. Staten van Noord-Holland heb ben besloten v oorloopdg af te zien van de samenvoeging der Goois'che gebeen ten Biissum, Naarden, Laren, Blaricuim! en Meiden en eveneens; de samenvoeging) van Laren met BLaricum',ën vin andere Voorstellen in deze gedaan. ZSj ■willen eerst zien hoe de toestand zich zal wijzigen in verband met den aanleg van de nieuwe electr. traim1. Alleen zijn Ged. Staten bereid tot de samenvoeging van Naarden en Bussum. De opbrengst over de maand Juni '22 der oorlogswinst- en verdedigingsbelastingen was t 734.551. De opcenten, geheven ten bate van bet Leenangsfonds 1914, gaven over Juni een op brengst van f 9.927.902. De .voorspelde daling is dus inge treden: 36 millioen in Juni '22 tegen 40 millioen in Jiuni '23, hoewel de sucoes'- sie-rechten ditmaal 1.2 millioen inteer opj- brachten. Alleen reeds de inkomsten belasting bracht 2 millioen minder op, de div. en tant. belasting 1 millioen tmikn der, de vermogensbelasting 7 ton min der. Alleen door de nog doorwerkende hoogere ontvangsten in de eerste maan den (Wan dit jaar bleef de opbrengst over het eerste halfjaar in totaal gelijk aan die van 't eerste halfjaar '21. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Men heeft in conferentiekringen den indruis, dat het voorstel' der Russen om1 alsnog een bespreking te hebben met de voorzitters der comimissies, ten doel had tegenover de buitenwereld de schuld Ivan de mislukking op de niet- Rustsen te werpen. Deze zijn dan ook niet op het voor stel ingegaan. - Mr. (Patijn heeft in zijn antwoord het Voorstel onaannemelijk genoemd. „De drie siub-cornmissies, zoo schreef hij verder, hebben Uw brief besproken. Ofechöon de algemeene indruk is, dat Uw brief geen enkele verklaring' bevat in den zin, aangegeven in mijn brief van 15 jjjuli, ben ik niettemin gemachtigd, U mede te deelen, dat de eerste sub-com!- oiisisie bereid is, teneinde alle misver^ atand te vermijden morgen (heden) om! 11 uur een bijeenkomst te houden meti de Russische commissie. Deze beslissing is ingegeven door het Uit Middeïbifflïjg. i Zooals men zich herinneren zal, heeft de gemeenteraad, nadat het eerste salarisbesluit van Mei 1921 niet kon worden uitgevoerd doordat Ged. Staten daaraan hunne goedkeuring onthielden door de betrokken begrooting niet goed te keuren en de Kroon zich daarbij aan sloot, in het begin van dit jaar een twee de besluit genomen, waarbij ongeveer 50 procent van de verhooging werd-gege ven als in eerste instantie. Ook dit werd door het niet goedkeuren der begrooting door Ged. Staten niet uitgevoerd. Men ging wederom in beroep bij de Kroon; dezer dagen kwam nu bericht dat ander maal het beroep is verworpen. De amb tenaren en werklieden krijgen dus ook deze verhooging niet. Gisterenavond hield de afdeeling Middelburg Ivan den Vrijz. Dem. Bond een vergadering in het Schuttershof welke ook voor niet-leden toegankelijk was, ter bespreking van den afloop der Verkiezingen. De voorzitter, de hteer D:. N. van Gelderen, wees er op, dat men een hal* jaar geleden niet had durven denken, dat 'die partij Weer met 5 zetels! terug Zou komen in de Kamer, de heeren van Berensteijn, Teenstra en Heeres heb ben zich lteelljk vergist. Ook de laatste, die Zeide, dat Marchant bezig wiais' de democratie te vermoorden, m'aar Mar chant kreeg 91000 van de 134000 Vrij!Z. D. stemlmen, diis wel' 'n bewijs dal men nog volkomen vertrouwen stelt in zijn leiding. Spr. 'betuigt zijn blijdschap over het afslachten van de kleine partijtjes'. Toch hebben de clrie genoemde heeren schade berokkend, want zij deden 34099 democratische sstemtoen verloren giaan. Spr. brengt dank aan den heer Snij ders, die zoo veel jaren Zeeland heeft ontgonnen voor de zaak der Democratie, aan den heer "Welleïnan, die nu zaait op dien grond en zelf nieuw ontjajint, aan de prop.-c'ómlmissie, rnaaT ook aan de Vrijheidsbondsche Middelburgsche cou rant, die Zich op ouderwetsch liberaal standpunt plaatste door het opnemen van flinke verslagen der veijjfaderin'gen van De Vrijiz. Dem. tot zelfs! op den kaat sten dag toe. Spr. meent, dat de Vrijheidsbond ove rigens niet meer tot links kan worden gerekend en als dit goed wordt begrepen zullen velen dien bond Verlaten, en be grijpen, dat ZÏj bij de VrijZ. Dem. be- (hooren. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer Herman Snïjlders, die o. a. zeide, dat de verkiezing ons drie dingen heeft geleerd, ten eerste dat het grootste deel der kiezers zich toch nog aangetrokken gevoelt tot de oude poli tieke partijen, waarbij' ook die van van Houten, als zijnde die der oud-liberalen, kan worden ingedeeld. Ten tweede dat de ,„maakpartiitjespheel weinig succes hebben, waartoe spr. ook de Vrijheids bond rekent, al is hij' van een ander ka rakter dan de andere. Het is' de partij van den grooten hoed, erfelijk belast met de fout van de L. U. oni alles! Zoo te formuleeren, dat men er van alles! in lezen [kan. De boncl streed onder liet motto van Vrijheid, maar dit zegt niet voldoende, het betrof alleen bévordéring van de Vrijheid van de machthebbers. Spr. wees er [hierbij1 op, dat de Vrijz. Dem. nooit voor den aebturenarbeidsdag hebben gestreden, maar wel voor korte- ren arbeidsduur, geleidelijk ingevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met dé belangen van ieder bedrijf op zich zelf. Na de Novemberdagen Van 1918 Voerde toen den aebturendag in en nu wil men weer terug, maar dat galat niet zoo maar, 'men drai-it het rad van den tïjd niet terug. Ook de democraten zijn voor vrijheid, maar dan voor iedereen, mede door de individualiteit van ieder tot zijn recht te doen komen. De derde les is, dat personen, die een zaakje er van willen maken, gebruik makende van de eVenredige vertegen^ woordiging, geen kans hebben. O. a. wees' ^e heer S nij d e r s er nog op, dat een vroeger partijgenoot hem eens zeide tot den Vrijheidsbond over te jgaan, omdat hij' ervoor dankte zijn loopjongen gelegenheid te geven in zijn zaken imtede te Spreken. Maar deze per soon 'vergat, dat Treub ook de medezeg- 'Söhapi in bet programma van den V. B. had neergelegd. Toen er oppositie kwam', maakte men weer zoo'n mooi onduidelijk artikel, waarin sta'at, dat inen de arbeiders eerst tot bewustzijh over de me d e zeggi njg's'ch a pi 'm'oet brengen, dus toch ook me de zegöings'ch ap. Spr. wekte op tot volhouden in den strijd voor de Vrij'z. Dem. beginselen. Ook de heer Jae. We lie man voer de het woord, deelde een en ander me de over Zijn ervaringen op zjjln lezingen en zeide o. a. dat de vrijzinnigheid Wij! den Vrijheidsbond niet veilig is. Spir. meent dat in het verleden verschillende wenken Voor de toekomst liggen. Nog voerden het woord de secretaris van de propaganda commissie, verder int. Adriaanse en de heer de Groote, terwijl ten [slotte de heer Welleinan met een paar gedichten /de- 'vroolijkheid er in bracht. Met een opwekking lid te worden aan welke Opwekking' enkele bezoe kers' gevolbj gaven sloot de voorzitter de vrij goed bezette vergadering'. Uit de verslagen van de vergaderin gen van de lafdeelinjg Zeeland van de Ned Vereeniging tot bescherming van dieren, is reeds meermalen gebleken, dat die vereeniging hier ter stede een asvl heeft, m'aar nog nimmer hebben wij1 iets mteer van dat asyl' meegedeeld en daar voor bestaat thans alle reden, nu het lasjyl een groote uitbreiding en tevens verbe tering heeft ondergaan. Dm ons daar van te overtuigen, hebben wij' met den secretaris der afdeeling, den heer H. van Waard, een bezoek gébracht aan het asyl, gelegien jachter éen woning aan de linkerzijde van den Seiöweg, vlak bij den Singel. Öp die woning staat aangegeven Waar men wezfen moet. Het asiyl zelf bestaat thans uit een flink hoog, met asphalt bedekt houten ge bouw, waarin van onder flinke ruime bok ken voor honden zijn gemaakt en hooige.r tegen de achterzijde van het gebouw eenige voor katten. De honden kunnen door een zoo gOwenschl af te sluiten opening buitenkomen in een kennel, ter wijl dezer dagen ook voor de klatten ge legenheid wordt gemaakt ieder in haar eigen kennel pen luchtje te scheppen. Van beide diersoorten wiaren bijl ons 'be- ZOek twee exemplaren [aanwezig. De heide honden en een der katten die er reeds langer tijd verblijft, voelden er zich blijkbaar zeer op hun gemak'. De andere poes vond het nog maar zoo. Maar hoe het ook zij, gaarne of niet gaarne aan wezig, Zij worden er uitstekend verzorgd, zoowel de vondelingen, de onverzorgd op istraat rondzwervende dieren, voor Welke eigenlijk het asyl is opgericht, lals de kostdiertjes, dat Zijn de viervoetige lievelingen, 'wier eigenaar uit stad is of verhinderd is om andere reden het dier te verzorgen en het nu legen een bil lijke vergoeding in het asyl voor 'korter of langer tijd doet opnemen. De kosten van deze logies z'ij'n voor leden minder dan voor nieHeden. Is dit reeds een reden voor houders van honden of kat ten om lid te worden der afdeeling, ook het werken der vereeniging in het algemeen is dit ten volle. Want zeker wil het tegenwoordige afdeelingsbestuur niet Wiji een ziekelijke vereering der die- S ren nastreven, maar het wil liefde voor het dier bij den mensch bevorderen, niet alleen in het belang van het dier, maar ook in dat van den mensch zelf. Er gaal ook van deze vereeniging een opvoer dende kracht uit. De vondelingen, die 'blijken ziek, ongeneeslijk ziek te z'jn, worden iuit hun lijden verlost door een een veearts en de afdeeling zou gaarne over een gastoestel beschikken om dit dooden nog minder pijnlijk te doen ge schieden. Dit zal' zij eerst bereiken als het aantal leden toeneem® en deigemeenl.é in dezen ook steunen wil, hetzij' door een geldelijke subsidie, hetzij door gratis gas ter beschikking' te stellen, hetzij door 'beide. Voor hen, die belang stellen in het asyl of er een diertje willen onderbrengen, is er steeds gelegenheid het in oogenschouw te komen nemen. Met het oog op de begonnen en binnen enkele dagen beginnende vacanties, meen den wij op een en ander eens de aan dacht te moeten vestigen. Op het tweede Abonnementscon cert in het Schuttershof zal het Middel- burgsch Muziekkorps het volgende pro gramma ten gehoóre brengen: Through Night tot Light, March van Laukien, 2, Ouverture nach Slavische melodiën van Titl, 3. Walner Mad'ln, Walzer van Ziehrer, 4a. Prière de Moïse van Rossini, b. Deutscher Tanz, van Beethoven; 5. Fragmenten uit de Opera „Lohengrin", van Wagner; 6. Ouverture „Fête Alpes- tre", van Avon; 7, Le Barcarolle, Walzer van Offenbach; 8. Nid d'Oiseuax (Solo voor petite Flute) van Nicolas; 9. Jimbo- Jimbo, American Dance van Siroux; 10. Fantasie sur l'opéra „Carmen", van Bi zet. Uit SchloulwecrDuivelantL Vrijdagavond werd te B r ui n i s si e een algemeene raadsverjg'adering gehou den ,die door alle leden werd bijgewoond Op een verzoek van de muziekvereeni- ging „Nu met Hope" e. a. om' de slchel- dingsmuur tusschen twee lokalen in de O. L. School te doen afbreken op dat zij meer ruimte hebben, werd na eenige discussie göedgfunstig beschikt, te gen stemden de heeren van den Berge, Wemtners en Hoogerheide. B. en W. van Oosterland deelen mede, dat het istemipel, noodig in/gevolge de Vlees'chkeuringswet, niet den naam B. O. N. D. O. mag dragen doch „Oosterland" en yerzoekt den raad de verordening dienovereenkomstig te wijzjiglenHiertoe wordt 'besloten. Vervolgens wordt de heer J. S. Iloog- stra te Zierikzee 'benoemd tot keurings veearts, hoofd van dienst, terwijl ver der een verordening' op de heffing! van lceurloonen wordt vastgesteld. Ingewilligd ffwordt een verzoek van „Schuttevaer" om' in het roode licht op den havendato een «mallen gi-oenen sec tor aan te hrengen, zöoal sook geschieden zal In het b'chf op den hoek van den Stoofpot der. Voor zetter in de vac. M. Capelle wor den aanbevolen no. 1M. Capelle, no. 2 J. Deurloo, voor de Vacature H. L. Schil- peroort no. 1 H. L. Schilperoort, no. 2 iMach. Krijlger. Op voorstel van B. en W. wordt belso- ten om aan den Minister ontheffing te vragen van de verpliehtinjal om een dis- tructor aan te schaffen, waarvan sprake is1 in art. 61 van het K. B. van :5 Junfi 1920 St.bi. no. 285. Vervolgend wordt besloten den haven- dam te verzwaren overeenkomstig het plan door B. en W. voorgesteld. Ten slotte deelt de voorzitter mede deze week een motor van liet vaartuig van Oste uit Z'zee geruimen tijd zoodanig heeft 'gewerkt, dat op de zate van Scbjl'- pcroori 'n groot gjat is) gemhakl, wat ten gevolge had dat de daibwand van de zoo genaamde wormkist in de haven geheel is uitgeweken. De Voorzitter stelt daar om voor een bord in de haven te plaat sen toet het opschrift, dat het verbo den is', de motoren der vaartuigen te Jaten werken in de haven wanneer de vaartuigen nog niet Vlot zijn. Dit wordt aangenomen. De prachtigste badplaats op het vaste land. Wedrennen in Juli en Augustus. 5 millioen prijzen. In de Kursaal alle Casino-attracties de grootste kunstenaars met wereldfaam treden er op. Concerten. Orkest met 100 muzikanten. (ïngez. Mad.) het doel en de voordeelen van de Cen trale Volksbank door den heer Jonge- neele te Breda, werd een Afdeeling van die Bank opgericht en de Heer J. Grand- sart aldaar aangesteld tot agent. Maandagmorgen ha^. de veldarbei- der D. d. H, van O o s t b u r g, bij het' aanzetten zijner zeis het ongeluk te vallen, waarbij hij zoo ongelukkig te recht kwam, dat de zeis hem diep in het onderlijf drong, en zeer groote wond ver oorzakend, tengevolge waarvan d ,H. eenigen tijd later overleed. De H. was 55 jaar oud. KERKNIEUWS. In de plaatsen, ontstaan door Lef bedanken van de heeren M. J. de Graaff ais' secr.-kerkvoogd en G. J. de Graaff alls' kerkelijk ontvanger blij de Ned. Harv. Geru. te Poortvliet, zijn benoemd da heeren W. Carel's als secretaris en M. C'. van der Slikke als kerkelijk ontvangjer- ,o Geref. Korfc. Beroepen te Grijpskerke ds. D. Scheg- Ie te Geesteren. ONDERWIJS. Uit Tholen. De Nutsspaarbank te Tholen is opgericht in 1836. Thans geeft zij een rente van 3.6 pCt. per aar tot 1500. wat verder wordt ingelegd geeft slechts 3 pCt. Bedraagt de rente 5.dan wordt ook daarvan weder interest ver goed. Over het laatst verloopen boekjaar hadden de goederen dier Spaarbank een waarde van 84,888.42, terwijl de Bank schuldig was aan de inleggers een be drag van 54.190.455, zoodat het reserve bedrag beloopt 30.697.96°. Gezien den verschuldigden inleg en vergeleken de reservesom, kan deze Spaarbank onge twijfeld gerekend worden tot een der soliedste banken, waarvan Tholen en omgeving kan profiteeren. o Uit Z e e u ws ch-Vl aan d er e n W. T). Met de tram van zeven uur werd Zondag onder geleide van maréchaussees te Oostburg binnengebracht en in de cel van het gemeentehuis alhier in voor- loopige bewaring gesteld J. D. uit Rot terdam, evenals de persoon den vorigen dag aangebracht, verdacht van betrok ken te zijn bij den diefstal met inbraak te Zuidzande. Zaterdagavond werd in 't R. K.. Patronaatsgebouw te Oostburg een ver gadering gehouden van de te dezer ge meente bestaande R. K. Werklieden- vereeniging. Na een uiteenzetting va» Op Zaterdag 15 dezer hield de Afd. Walcheren van het N. O. G. te Mi d- d e 1 b u r g een vergadering, waarin werd besproken de Pensioenwet 1922, welke op den eersten dezer maand in werking trad; het nieuwe art. 40 van het Bezoldigingsbesluit; de actie, te voe ren ten behoeve der belooning voor het hoofdschap van het vervolgonderwijs en in het bijzonder die in zake de zooge naamde technische herziening der on derwijswet van 1920. Volgens het ontwerp dezer herzie ning klimt in groote scholen het aantal leerlingen tot 55 per onderwijzer en wordt het onderwijs in kleine scholen tot 40 leerlingen verdeeld over 6 of 7 leerjaren, toevertrouwd aan een enkelen onderwijzer! Met het oog op het groote nadeel, dat zulk een regeling moet toebrengen aan het onderwijs en van oordeel dat groote bezuinigingen beter te maken zijn, zon der het algemeen belang te schaden, op- ander gebied dan op dat van het on derwijs, besloot de vergadering met al gemeene stemmen te ageeren, o. a. op de Alg. Verg. op 1, 2, 3 Aug. e. k. te Amsterdam, voor het behoud van de ge tallen der wet van 1920, en ten aanzien te bevorderen dat die getallen voor alle gewone lagere scholen verplicht worden gesteld. Wij vestigen er de aandacht onzer lezers op, dat jongelieden, die in dit jaar wenschen deel te nemen aan het examen voor aanwijzing als candidaat-Indisch ambtenaar, zich daartoe vóór 23 Juli a.s. schriftelijk bij de Commissie (adres den secretaris, den Heer G. H. van Voornveld, Prinses Mariestraat 39, te 's Gravenhage) moeten aanmelden. Aan de Universiteit te Leuven (België) slaagde met de hgogste onder scheiding voor het le candidaats-exa- men geneeskunde de Heer G. van Dam me, vroeger te Oostburg. Saterdag vergaderde in hotel „Du Commerce" te Oostburg de Afdee ling Oostburg van den R. K. Onderwij zersbond. Tot afgevaardigden naar de al gemeene vergadering te Roosendaal op 23 Juli a.s. te houden werden benoemd Mej. E, Buijck, en de heer A. Stan- daert beiden werkzaam aan de R. K. School te Oostburg. Geslaagd voor toelating 2de klas H. B. S. te Eiudhoven, Adr. Deurloo Jz. te O ud-Vossemeer. RECHTZAKEN. Arr.-Rechtb. te Zierikzee. In de zitting van 14 Juli werd ver oordeeld wegens diefstal Aa. Ja. V., 18 j. dienstbode, vroeger te Zierikzee, thans te Bruinisse, tot eene voorw. gev. van 3 m. met een proeftijd van 3 jaar. Vrijgesproken werd W'. R., 23 jveer* *VRler te Zierikzee met ontslag uit de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1