m. les FEUILLETON, "TTSffmsr^ Zaterdag 15 Juli im 165e Jaargang Zuster Brettan's Liefde. „O!" ass MIDDELBURGSCHE COURANT. as ©it Klimmer bestaat uit TWEE bladen. EERSTE BLAD. OR CHAOS. •Toe* in 1871 Frankrijk aan Duitsch- land 5 milliard franc aan goud moest betalen als1 oorlogsschatting, heeft dat toe* .groote bedrag Frankrijk niet verarmd en iDuitsehland niet verrijkt. Zoo bleek althans binnen enkele jaren. De ispoote economische crisis btrak eenige jaren later uit, niet in Frankrijk, maar in Duitschland. W«t nu gebeuld, is niet een gefijtvormfg geval, want het gaat nu in allebei de landen slecht. Maar wel wordt a'an de hand van die herinnering aan :71 dui delijk, dat niet alleen het tetjalen van schadevergoeding door Duitschland eer nadeel dan voordeel 'aan Frankrijk be zorgt, tóvaar ook reeds de eisch zelf. Het klinkt gek, maar het i's zoo. Oor logsschattingen zijn merkwaardig gevaar lijke dingen. Dat is iin vroeger eeu'wen ook gebleken, maar het wordt telkens weer vergeten. Men ga maar na wat er bij de beta- lang van zoo'n oorlogsschatting, of Wel ken naam tmfen er ook aan geven !wil, in werkelijkheid gebeurt. Als Duitschland, zeg 50 millioen goud marken aan de geallieerden heeft te be talen, dan voldoet het dat niej: in goud. Zooveel go,ud heeft het niet. De regeering! gaat dan zoo te werk, dat'" zij van de groote Duitsche banken, fabrikanten en handelaren koopt /de vorderingen die deze op Ibuitenlandsche firma's in hun bezit hebben Wegens leveringen van uitgef- voerde Duitsche goederen. Die z'jg1. bui- tenlandSche deviezen bestaan dan in aan wijzingen op buitenlandsche banken. De Dujfcgche regeerinjjj stuurt dan die de viezen over aan het adres der regee ringen van de Geallieerden, en deze'innen dan die somtaién bij de bedoelde banken. 'Klaar is Kees. Maar het is niet klaar met de ge volgen Nu zouden we heel wijs kunnen aan komen met een verwijding naar de eco- noomSche wet, die zegt: dat er tusslchen twee landen evenwicht moet zijn in in- en uitvoer omdat het economisch verkeer tussdhen twee landen noodzakelijk moet zijn een ruilverkeer, in goederen, maar, het zal duidelijker worden wanneer we nagaan wat de gevolgen van die boven omschreven handeling van de Duitsche regeering zal z'ijh voor die andere landen, die het geld ontvangen. Een land, ook Duitschland, klan even min als een particulier meer uitgeven dan het aan inkomlsten heeft zonder vast te loopen. Stel nu, (we noemen maar een cijfer) dat Duitschland aan belas tingen en Winsten uit bedrijven een jaar- li jikistch inkomjen heeft van 500 millioen mark goudWaarde. Dan kan het ook voor 500 anilliioen tnark goudWaarde uitgeven zonder nadeel. En als het dan voor de betaling van zijn uitgaven papieren mar ken laat drukken, heeft iedere mark ook goudwaarde. Maar stel nu eens dat de regeering 1000 millioen papieren mar ken per jaar uitgeeft. Djan is de helft yan dat papieren geld „lucht" en dan zijn die marken de helft waard. En we weten nu maar pi te goed dat het in Duitschland nog veel verder dien weg is opgegaan. Geautoriseerde vertaling naar het Engel sch van LEONARD MERRICK. k&Oior. E. H. (NadPuk verboden). 16.) Toen ze zag, dat iedereen, de me- lankolieke boekhouder niet uitgezon derd, haar verbaasd aaristaarde, maakte zij daaruit de gevolgtrekking, dat het zwakkere geslacht hier maar weinig gebruikt werd en dit vervulde haar al vast met schrik en beven, dat ze zich vrijwel vergeefs zou aanmelden. Dan stelde ze zich weer gerust met de ge dachte, dat de Schot toch nooit zoo vol vertrouwen van een gunstigen afloop zou hebben gesproken, als hij dit niet redelijkerwijs verwachten kon. Maar nu de twijfel eenmaal haar hoofd binnen drong, was het moeilijk dien te verdrij ven, En nu viel haar weer de gedachte in, hoe ze den melankolieke zou kunnen versteld doen staan, als ze hem vertelde, dat ze in de nijpendste armoede ver keerde, De in het zweet huns aanschijns werkende „pakkers", die in ieder geval zeker konden zijn van een maal eten, waren bij haar vergeleken nog menschen Diat kwam dooi- verschillende oorzaken Ten eerste bleek het land gedurende den oorlog op zijn vermogen sterk ingeteerd te hebben, en hgd het dus evenals ieder particulier, die inteert, minder inkomen. Aan den anderen kant stegen de uit gaven ontzaglijk door hooger Loonen en korter arbeidstijd. En inpl^ats toen rntet het oog op het mindere inkomen (in goudwaarde) ook de uitgaven te vermin deren drukte de regiering, noodgedwon gen, eenvoudig nog meer papieren mar ken, verlaagde daardoor de waarde van die papiertjes nog meer, veroorzaakte daardoor dat er voor een pond b|nood nog meer papieren 'mjarken moesten worden gegeven lokte daardoor nieuwe loons:- verhoogïngen ,uit, drukte weer meer mak ken enz. Maar toch gingen de l'oonen niet dadelijk naar boven met iedere daling' van do miark, en het gevolg wals dat de Duit sche industrie telkens tijdelijk lagere loo nen had dan h'et buitenland, en... dus goedkoop kon produceeren ,en bijgevolg' geducht kon concmTeeren in het buiten land, d. w. z. goederen uitvoeren. In dien stand van zaken komt nu zoo'n betaling door Duitschland van een termijn der oorlogsschatting. En die kan slechts één gevolg hebben n.l. die hier aan- Jegeven beweging: versterken. Immers de regeering die al' veel meer uitgaf dan zij aan goudwaarde als inkomste ontvangt, moet nu nog het peulschilletje van 50 millioen mark goudwaarde uitgeven. Ze kan dat niet anders doen, dan door de personen en instellingen van wie zij de bovenbedoelde buitenlandsche deviezen 'koopt, te 'betalen met papieren marken. Hebben die papieren marken dan de waarde van één zestigste van een goud mark, dan beteekent dat de uitgifte van nog weer 3000 millioen papieren mar ken, met het onvermijdelijk gevolg dat de waarde alweer vermindert. Dat is het wat we in de laatlste weken hebben kunnen waarnemen in de uieuwe plotselin.e daling) van den markenkoers. De Duitsche regeering heeft inderdaad in de laatste weken voor millioenen aan buitenlandsche deviezen opgekocht om1 de heden, 15 Juli vervallende termijn van 33 millioen goudmark te kunnen betalen. Fa de uitwerking daarvan op den mark- koers is onmiskenbaar geweest. En nu de vraag welk gevolg dat voor Frankrijk heeft? Wel, in Duitschland hebï ten de loonen die markdaling niét op den voet gevolgd. Een loon van honderd mark, dat een paar maanden geleden gelijk stond met een waarde Van een gulden of ruim' vier franken, staat nu gelijk met een waarde van 50 cent of ongeveer twee franken. Met andere woor den: de Duitsche fabrikanten kunnen zeer goedkoop produceeren, vergeleken bij die in het buitenland, en Frankrijk, dat in asfwtachting is van Duitsch geld, 2iet tot zijn schrik, dat alleen reeds de voorbereiding door Duitschland van de betaling der schadevergoeding tot gevolg heeft ,dat Frankrijk overstroomd Wordt met goedkoope Duitsche goederen tot groote schade voor zijn eigen indusr trie, werkloosheid, enz. Bovendien gebeurt er nog iets, dat spe ciaal ook in Engeland gevoeld wordt: door die Waardedaling van de mark» wordt het den Duitschers veel moeilijker om in het buitenland te koopen, en wordt dus 0 e uitvoer uit die andere landen sterk verminderd, ook al weer tot .groot nadeel van de industrie. Stel dat de Geallieerden er werkeijk van welvaart, hoe armzalig ze ook mochten wezen: want het is een feit, dat 's menschen lot maar zelden zóó onge lukkig is, dat er niet iemand zou ge vonden worden, zoo rampspoedig, dat hij hem dit nog zou kunnen benijden. De boekhouder, die bleek is geworden in dienst van de firma, voor een paar pond per week, is een voorwerp van afgunst voor den klerk,- die er van acht tien shilling komen moet. En de man, die iederen dag het kantoor dweilt, ver beeldt zich weer, hoe gelukkig hij zou zijn in de plaats van dien klerk. De kwajongen, die houtjes hakt in den regen, benijdt het portiertje, dat tenmin ste beschut zit tegen wind en weer. En de zwerver, zonder iets bij zich, benijdt nog den jongen, die met lucifers loopt. De graden van ellende zijn zoo talloos en het instituut van den nijd is er bij den mensch zóó zeer ingeschapen, dat, wanneer twee landloopers onder een brug liggen, met den gordel zoo dicht mogelijk aangetrokken, om het knagen van den honger zoo min mogelijk te voelen, dan zal nog de een wat te be nijden vinden in de lompen van den ander, vloekende aan zijn zijde- De jongste klerk van de heeren Pat- tenden verscheen weer en, met een grijns zóó breed, dat dit alle vorige streven te niet deed, zei hij: „Miss Brettan!" Mr. Collins was gezeten in een vertrek toe 'komen, om aan Duitschland toe le staan de heden vergallende termijn van de schadeloosstelling niet le betalen. Dan zal men ongetwijfeld, ook in het huiten- land, daarvan de uitwerking voelen, want dan zullen de deviezen die de Duitsche regeering nu in handen heeft, onmid dellijk gebruikt kunnen Worden voor aan koop in het buitenland, hetzij' recht;-' streeks door de regeering' voor voedings middelen (graan), hetzij' door de Duit sche industrie, diie de deviezen weer van de regeering terugkoopt om er in het buitenland nieuwe grondstoffen mee te betalen. Dan zou er 'weer kans zijn dat de laatste daling van de m'arkkoers weer werd opgeheven, want een land diat in het 'buitenland koopt, ziet zijn koers stijgen. Maar we hebben het hier, wèJ te verstaan, alleen over de laatste daling. Er zit te veel lucht in de Duitsche mar ken, dan dat zij ver naar boven zouden kunnen gaan. En bovendien Werken op de muntr koers nog andere factoren, wjaarvan de vertrouwenskwestie er een van betee- kenis is. Dat ligt na het bovenstaande ook voor de hand. Immers wanneer een land meer uitgeeft in papieren geld dan het in werkelijke waarde aan inkomen heeft, dan is het mogelijk dat er gezegd wordt: nu ja, voor het oogenb'lik is het beroerd, anaar in de toekomst zal dat zich wel weer schikken. En dan zal de daling van de koers niet zoo'n vaart nemen. Maar als „men" van meening is, dat zich dat in de naaste toekomst niét zal herstellen, werkt dat natuurlijk een verdere daling in de hand. En een feit is het dat het op het oogenblik het vertrouwen in Duitschland's naaste toe komst zeer gering is, ten deele door de politieke beroering na den moord op Rathenau,ten deele door de blijvende onzekerheid van het lot van Duitschland door de nooit gepreciseerde eischen in zake de schadeloosstelling aan de GealL lieerden. Die onzekerheid en de daardoor ver oorzaakte ernstige schomhieliingen van den tnarkkoers zijn sterker belemmerin gen voor het herstel van Diuitschland dan de faige stand van den mark zelf. Handel in een muntsoort Waarvan de waarde niet vaststaat is onmogelijk, al thans uiterst bezwaarlijk. Al deze dingen zijn niets nieuws, en dan ook uit den treure herhaald. Maar het is noodig ze nog weer eens in herinnering te brengen tegenover de beweringen die men nu weer dagelijks kan lezen, speciaal van Franschen kant, n.l. dat de nieuwe daling v,an de marken- koers een opzet is van Duitsiche groot- industrieelen, waarbij' dan nog öesehul- digingen worden gevoegd over kapitaal- vlucht uit Duitschland naar het buiten land. Alsof particulieren een dergelijke claing van den muntkoers! in handen zouden, hebben! Blijkbaar wordt die beschuldiigiiig van opzettelijke daling van den mlarkkoers ingegeven door de nog altijd zéér groote angst voor de wraak van een eenmaal herleefd Duitschland. Maar die vrees iis dan ook hier weer een slechte raadsman. Want hoe omvangrijk de ziakeneombina- ties van de Duitséhe groot-industrieelen van het slag v,an Stinnes ook mogen zijn, ze zijn zeker niet bij' machte om ook maar iets in dien geest te doen dat in beteekenis in de verte nadert tot net ruim genoeg, om te bevatten een schrijftafel en twee stoelen. Hij wenkte Mary op de ledige plaats en keek naar haar, met blijvend waardeerenden blik. Een man, die het gebracht heeft tot de positie van chef van de afdeeling reizi gers, van een firma, die haar uitgaven op 'n inschrijvingsplan liet berusten, die moest toch wel noodzakelijk het tempe rament kunnen aflezen van iemands ge laat; en het was een man, die héél gelei delijk zoo ver gekomen was. Zijn vrien delijkheid had hij er nog niet bij ver loren. „Goeden morgen", zei hij. „Wat is er van uw dienst?" „ïk zou u graag vertegenwoordigen met een van uw uitgaven", antwoordde zij, „Mr. Macqherson was zoo goed, mij een introductie te bezorgen en hij dacht, dat u het wel met mij eens zou worden". Zenuwachtigheid was nauw merkbaar aan haar. Dit entree was goed en ze sprak, zonder haperen, met muzikale stem. Dit alles merkte Mr, Collins op. Eer ze haar verlangen nog uitsprak, had hij al gehoopt, dat ze daarmee te voorschijn trad. De colporteur is van verschillend type en handig gestelde ad vertenties, die spraken van ruime ver diensten, zonder zich duidelijk uit te la ten over den aard van handel, hadden gedegradeerde gestudeerde mannen en tot armoede vervallen vrouwen naar de plaats doen dingen, waar Mary nu ook (Ingez. Meè.) SMBt-:> .'assess den aankoop door de Duitsche regeeringtoet een zich ontwikkelenden en ener- van deviezen tot betaling van 33 mdillioen gieken middenstand. 'goudmark! Men verwisselt bij die be-; Het diner, nogto'aals wlas fameus, ook schuldiginJg gevblg en oorzaak. Zeker heb- al misten we de verfijnde hors d'oeuvre- ben de Duitsohe industrieelen een tij-genieting, die ik vroeger al beschreven delijk voordeel bij lagen markkoers door heb, en die, naar ik höor, van ZweedscJhe 'de Ihg'ere loonen, vergeleken bij die ;n afkonist is en in Denemarken is geïmpor- het 'buitenland. Maai- ze ondervinden1 poiteerd. Maar eigenlijk hoef ik niet van dien lagen koers het zéér jgroote j apart aan te stippen, dat het diner fa- nadeel zöodra zé voor hun grondstoffen i ffiéus; Was, want we hebben in Dene- wteer op de wereldmarkt zelf moeten marken nog heelemiaal niet anders gehad, koopen. J, j en een deel van ons gezelschap vreest En wat die kapitaalvlucht betreft, zijnvoor den Ausdauer van zijn^jfnaagj, een er werkelijk aanwijzingen genoeg van,lander deel is bang' dat men.uq Holland dat verscheidene Duitsche kapitalisten in i aan de gtewone pot niet meer'wénnen zal,, 'weerwil van het uitvoerverbod van karmaar de meesten veriangefVtoet hart en pitaal, toch hun vermogen over de igren? ziel naai- de gelijke oud-Hollandslche hebben weten te krijgen. Maar het be drag daarvan zal ook al weer in het niet verzinken bij een anderen kapitaaluitvoer, 'kost terug. We dineerden in Grand Hotel. Dat is wél van belang te vertellen, omdat dit waartegen niets in te brengén is. We hotel een van de grootste en mooiste, bedoelen dit: dat een Duitsche handelaar !of fabrikant die goederen naar het bui- zoo niet het grootst» en mboiste is: in Denemarken. Het is alweer merkwaardig', tenland zendt, in tal van gevallen het dat in een bétrekkelijk kleine plaats, geld dat hij daarvoor ontvangt, op eenwaar nog altijd het toeristenverkeer met buitenlandsche 'bank zal laten staan, ofdomineert, een dergelijk fenomenaal' 'ao- daar soliede 'belegt. D;an heeft hij twee j tel kan bestaan. De eigenaar leidde me voordeelen. Ten eerste vermijdt hij danrflet eenigén trots rond door zijn fijnste dal zijn geld de plotselinge daling onder- kamers, die er uitzagen als vorstelijke gaat, Waaraan het bloot staat wanneer; zalen (en gelukkig zonder de moderne hij het naar Duitschland brengt en ininternationale prot&igheid), door de gedrs- m'arken om'zet. En ten tweede heeft liij j tingeerde gangen met een geweldig» ge- dan altijd een bedrag in het buitenlandruischlooze lift, door de keukens, kei- voorhanden, Waarmee hij in een vasteders, die er all'e even correct uitzagen1 buitenlandsche valuta 'betalingen kanen o.a. een eigen ijsmachine en centrale doen voor grondstoffen die hij voor zijn 1 verwarming huisvestten. In de zaal, waar, b'edrijf in het buitenland koopt. S wij aten stond een fontein vah schiÊ- We gelooven niet dat daar iets onge-i terend handsmeedwerk, 'bezit niet van oorloofds in zit, en ook niet dat daar het h°tel> tbaar van de gjemteente, waar van men ons mét Amerikaansch genoe gen vertelde, dat het de stfad 20.000 kronen had gekost. Het hotel waar ik in iets tegen te doen is. Dat kan de berekeningen van de Fran schen misschien Wel in de war sturen, maar dan is er slechts deze conclusie dien nacht sliep (euphiematisch gezegd) uit te trekken ,dat ze hun berekening verkeerd gemaakt hebben. Zooals trouwens de heele regeling van de betaling van de schadeloosstelling in het verdrag van Versailles verkeerd blijkt te zijn opgemaakt, omdat men er den het Park Hotel, was veel' eenvoudiger, de eigenaar wjas een verdeenschte Pool, met den internationalen gémjakkelij'k,- oriënteerenden naam Diamant, die lie ver hoteleigenaar was dan... opera-zanger, ofschoon hjj voor beide evenveel talen invloed van Waarlijk niet onbekende eco-'en tentoonspreidt. Ik hoorde „Die Ges nomische wetten b'ij genegeerd heeft. A' EEN BEZOEK VAN HOLLANDSCIÏE JOURNALISTEN AAN DENEMARKEN. VI. nadiere" van hem' op een manier, zoo- als ik nog maar zelden gehoord had. Den volgenden morgen bezichtigden we de kerk, den tuin van de Leesvereem- eing (die een soort sociëteit voor al.e lagen van het volk verbindt aan een bi bliotheek) waar 's Zondags half Odense zich vermaakt bij mluziek etc., terwijl de de jeugd croquet speelt in het gras. Maar hel interessantst en het stemmings- ,T (volst (pardonnez Ié mot!) was ous ee- Natuurlijk was er ook m Odense een 20ek het een ült;em toneus dmer, en men behoefde de bree- woninkje met 'knusse ver. de, forsthe en gezonde gestalten yan de Urekj waaJ^ een ^dersen.mmeiHn meeste discligenooten maar aan te zien,j is. Men ziel er verschillende om te weten ,dat Odense een plaats is jeagidcuriosfa, o..a. schoolrapporten, foto's werk van maakte. Maar deze sollicitan ten waren in den regel aanmerkelijk be koeld, als ze te hooren kregen, wat de verplichtingen waren, verbonden aan 't beroep; maar hier was er nu een, even beschaafd als die anderen, maar die toch begreep, dat ze de huik naar den wind zou moeten hangen en ook bereid was dit te aanvaarden, Mr, Collins had zich bijna in de handen gewreven. „Heeft u eenige ondervinding?" vroeg hij. „In.Als colportrice? Neen, Maar met een beetje verstand kan dat toch geen bezwaar zijn." „Volstrekt niet." Dat was hem zeker van zijn leven nog niet overkomen, maar nu wist hij toch eens niets te zeggen! In den regel was hij het, die de zaak bepleitte en gingen de bezwaren uit van de nieuwelingen, daar op den stoel tegenover hem. „Ik houd 't er voor, hoe de heele kunst daarin bestaat, om boeken te verkoo- pen aan menschen, die ze eigenlijk niet willen hebben, is dat niet zoo kortweg gezegd?" „Juist; tact en de behendigheid, om over het bepaalde boek te spreken, dat is de vereischte. Houdt steeds in het oog, het gezicht van dengene, wien u het exemplaar laat zien en kijk nooit naar het ding zelf. Dat moet je van bui ten kennen." „Stel. je nu voor, dat u een encyclo paedic moet colporteeren, terwijl u de illustraties omslaat, moet u aan de oogen weten te zien, wanneer u er bij een ge komen is, die hem interesseert; dan praat u over dat onderwerp; hoe gron dig het behandeld is, en zoo. „Ja dat vat ik". „Als u hem voor een getrouwd man houdt, en oud genoeg om een gezin te hebben, dan wijst u er op, hoe nuttig een Encyclopaedic is voor algemeen huise lijk gebruik en van hoeveel waarde voor schoolgaande kinderen, als ze bijvoor beeld opstellen en dergelijk werk moe ten maken", „Neemt u mij dan voor een Encyclo paedic?" Hij lachte eens. „Wat is u haastig, Miss. „....Brettan, Ben ik tè haastig?" „Nu, met mogelijke inteekenaren moet u geduld hebben. Als u zoo met „spoed" gaat, dan doen zij het ook, en het mak kelijkste antwoord inderhaast is „Neen". Of ik u met de Encyclopaedic zal uit sturen, dat weet ik nog niet. Misschien na een tijdje. Hoe denkt u over een boek waar nog nooit mee gewerkt is, voor een begin?" „Zou dat beter zijn?" „Zeker, daar is minder bij in acht te nemen. En u hoeft tenminste niet bang te zijn, om te hooren: „O, ik heb er al een!" „Daar heb ik niet aan gedacht. Wat is

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1