Vrijdag m Juli iOSe Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. 'i is leesl ia «s i^ö. KM,' (VEatfüEMNGSCIJFERS. 'Aa* de Nederlander ontleenen we nog de ttt^jende percentagés van de Ivaaier- 1918 1922 m: 15.4 16.9 27.0 30.4 6.4 7.7 3.1 6.0 7.4 6.8 14.4 8.8 21.6 8.2 4.5 15.2 in: l, 15.1 16.9 43.3 331.6 11.8 I16J1 '4,3 8.4 '2.0 2.6 4.1 3.1 13.7 10.5 5.3 8.4 19.6 21.3 31.6 25.0 9.2 .9.7 4.9 i9.3 1 4.1 ,3.5 4.2 2.1 22.0 16.4 4.1 12.5 V«*r A to t e r d a xn R. Katholiek S. B. A. P. Anti-Re v. GJa«. Hisl. i«#t. Dem. C«mék. Vrijheidsbond ftteSt "Voos Rotterdam ft. Katholiek S. D. A'. P. A»te-Re v. <üiiF. Hist. >Vs$a. Dean RoaÉK. Vrijheidsbond JFl*«K3(f Voo* Den Haag: R. Katholiek S. A. P. 'Anti-Rev. Chr. Hist. -Yrilte- Dem. fflolwïin Viiiphteidsbond Bedt «WRKLOOSIIEID IN DRENTHE. De nog kortelings aangevangen regee- nn^sworkverschaffing, n.l. de ontginning van 400 H.A. heide in Drenthe is door het staatsboschbeheer stop gezet,, omdat mei Werkverschaffing Midden in den zo men oatnoodig acht. Daar echter de iwerk1- ioosïwiö in dit deel van Drenthe zeer onrustwekkend is, hebben de 'betrokken gemeentebesturen den Minister van Ar beid verzocht om op dit 'besluit terug Je kotsten. Deze heeft toegestaan op voorwaarde dat de gemeente 10 o/o van het loon bij dragen, hetwelk echter een groot be- «traao* is voor haar draagkracht. Een oootóaSasie uit de (gemeenten Odoorn, Gas nette, Sleen en Borger zal de kwestie bij dB® Minister van Arbeid bepleiten. Uit Middelburg. loor een Woensdagavond door de Christ. Hist. KieSvereeniging alhier in de Bogardzaal gehouden samenkomst ter fatespreking van de verkiezingen waren velen opgekomen zoowel dames als hearttn Het Woord werd gevoerd door ds. de Visser en ds. van Empel. De rede- roeringen werden afgewisseld door mu- Gisterenavond werd, zooals den laatsten tijd meer voorkomt, de Lombard- straat op stelten gezet door een der be woners, die in zijn huis ontzettend te keer ging en o.a. eenigle huishoudelijke zaken uit het raam op de straat gooide. De politie kwam er aan te pas en proces verbaal wegens burengerucht zal volgen. Bij de politie alhier is wederom aangifte gedaan van diefstal vaneen tfjiwiel. Op verzoek van de politie te Rot terdam is door die van MiddelbliUfg in een café te Vlissinjgen aangehou den een 28-jarige publieke vrouw, die zich te Rotterdam aan heling van gjestolen goederen heeft schuldig gemaakt, terwijl ten huize van haar ouders te Middelburg verschillende goederen in beslag! werden genomen. De aangehoudene is hedenmid dag op transport gesteld naar Rotterdam. o TJit Wiklcheren. Woensdag hield de gemeenteraad van Oostkap'elle een openbare 'ver gadering. Afwezig was de heer J. de Kam wegens kiekte. Van Ged. Staten was o. a. de mede- deeling ingekomen, dat de kosten van keuring van (waren ongeveer een derde iminder (zullen zijn dan eerst geraamd was. Eveneens was van dat college be richt ingekomen, dat de jaarwedde van den ambtenaar van den burgerlijken stand in deze gemeente van af 1 Jan. '22 is vastgesteld op f 210. Goedgekeurd werd het voorstel van B. en Wl. om aaD de kroon ontheffing te vragen voor de keuring van hui ss lach tin gen. Medegedeeld wordt, dat uit nood geslachte dieren op de plaats, waar ze afgemaakt worden, ook mogen gekeurd. Worden. As hoofd van dienst van de vl'eeschkeu- lingswet wordt op voorstel' van B. en W. benoemd de heer L. J. J. Geldof, rijks veearts aldaar op een jaarwedde van f 3000; voorloopig' voor één jaar.; de da tum van indiensttreding1 nader «ast te stellen. Tot zetters der belastingen worden op de voordracht geplaatst: le Arend de Kam, aftredend en K. Jaase 2e. In de plaats van .T. de Kam1, die geen herbenoe ming wenschte Joh. Poppe en C. Maas. Van kerkvoogden der Hei'v. gem1, was een verzoek ingekomen om een deur te mogen plaatsen in den toren uittkol- mende om ais nooduitgang te dienen bij een eventueel' paats hebbende pa niek in de kerk b.v. door het inslaan van den bliksem, brand enz. B. en Wl. stel len voor afwijzend te beschikken met hjet oogi op de beschikbare Ruimte in den to ren, de daaruit voor de gemeente voort vloeiende kosten en ook dat huns inzien hel inslaan van den bliksem in. de kerk tot een minimum' is beperkt. Be heer A. de Ram zou die ruimte wil len afstaan, indien de kerkvoogdij voor de kosten van andere beschikbare ruirrr Mekmamfmers van de heeren De Jongh Baasse en Snoep, en dooi gezamenlijk te zou inslaan. De heer Zwemer meent, gezang. Vele leden traden tot de kiesf- rerecniging toe. die schalt'ng benoemd de hjeer A. Bie- rens alhier. Koen onze weg1 ons gisteren weder een* in de buurt van „Nieuw Middel burg" bracht hebben wij de straten van dit deel onzer gemeente weder eens door kruit om ons te overtuigen, dat het daar nl meer en meer bewoond en ook bewoonbaar wordt. Het Kaatste wordt lederen dag beter, omdat ook in de stra ten van de Allgemeene Wöningbouwver- eenlring geregeld aan de beklinkering ven den weg] wordt voorigeWerkt en steeds minder personen aan onverharde straten wonen. Een goed voorbeeld ge ven enkele bewoners), die het kleine randje grond lang hun woning met bloe men hebben gevuld, die het daar uitste kend doen. Van gemeentewege schijnt men de straatverlichting ter h|and te gaan nomen, wat blijkt uit enkele lantjaiarnpa- lea. die gereed lagen om' te worden ge plaatst. Toch ontbreekt er o. i. nog en kele andere nuttige zaken en zou bijv. een flinke postbus met geregeld lichting gjplfjk met de andere stadsbussen hier zeer goed op zijn plaats zijn; maar jok het vestigen bij een der bewoners van een telefoon waarvan 'bijv. automatisch voor lokale en interlokale gesprekken gebruik kan worden gemaakt, zou zeer 2eker op prijs worden gesteld. Wij had den gelegenheid nu ook eens de beide winkels, die :"n het deel van de Alg. Woning'bouwver. zijn verrezen wat nader te bekijken en konden wij ons overtuigeu dal zoowel' de slagerswinkel van den 'neer M. J. Schroevers als de winkel van de Coöperatie „de Vooruit" er uit stekend uitzien. Door den commissaris van politie alhier is den bodes, die tot nu toe des Donderdags op de Pottenmarkt met hun wagens plaats nemen, aangezegd, dat zJj in het vervolg op het plein voor het- Hospitaal moeten gaan staian. Van de win keliers op de Pottenmarkt waren klach ten ingekomen, dat de wagens liet zicht op hun zaken benemen, terwijl ook het verkeer ter plaatse verbeteren zaal als; de -steens verwijderd zijh. dat er in de kerk genoeg gelegenheid is om een nooduitgang te maken in een der zijjgeveils. Ware dit niet het geval; hij zou tegen hét voorstel van B. en W. stemmen, waarbij ook de heer A. de Kjatni zich aansloot. Het voorstel, :n stemming gebracht wordt aangenomen met 5 tegen 1 stem, die van den heer N. Maljaars. De ambtenaar van den B. St., jhr. W. Z. van Teijlingen vraagt tegen 1 Oct. eervol' ontslag uit de betrekk-'ng, welke hij 26 jaar heeft vervuld- Dit wordt onder dankbetuiging verleend. B. en Wl. stel ten voor dadelijk een nieuwen ambtenaar te benoemen, waarbij zij een aanbeveling ind;enen van 2 personen. i U i t Z u i d-B e v e 1 a n d. Benoemd tot leden van de4 commissie van toezicht op de gr aan beurs te Goes, de heeren T. van Heel aldaar, C. Zandee Azn. te Kloetinge en J. Venmie Jaezn. te 's Heer Arend skerke. Zooals reeds onder de advertenties werd verineld, is te Wem-el ding e Haandagavond de heer M. Westfaal Qua- dekker na een ernstig] lijden in den leef tijd van ruim1 53 jaren overleden. Den 7en Januari 1901 werd hïj benoemd tot se- creatris-ontvanger dezer gemeente, en hij heeft béide betrekkingen mét den mees ten ïjver en toewijding vervuld- Donderdag' is zijn stoffelijk overschot ter aarde besteld, een igroote schare van familie en vrienden was bij de groeve .aanwezig;. Door den heer ds. Drost werd daar een treffende rede uitgesproken. De oudste wethouder ,de heel" P. Lin- denbergh sprak namens den burgemees ter, die door ziekte verhmderd was te genwoordig te zijn. Hij herinnerde in korte woorden, wie en wat de heer Quadekker was ge weest voor den raad der gemeente en de burgerij; hoe h!rj steeds belangeloos ieder hulp verleende, waar die werd ge vraagd en dat hij daardoor de aahjting van de 'gansche burgerij lgad verworven. Een der 'familieleden dankte voor het gesprokene en de laatste eer den over ledene. bewezen. Woensdag 'werd te Borssele weel de „Volkszangdag" gehouden. Des na middags zongen de schoolkinderen dei- openbare school op de tent, op het dorps plein. De leerlingen der 4e, 5e, 6e en 7e klasse brachten gezamenlijk eenige twee stemmige liederen ten gehoore en de kleuters uit 1, 2 en 3 zongen, ook samen leuke kinderliedjes. Met de kinderen werd, onder het zingen van marschlie- deren om het dorpsplein en omistfe Singels gemarcheerd. Dat de jeu(gd genoot, be hoeft geen (betoog, en, waar ze, daarbij zoo nu en dan de school binnengingen, om hun dorst te lesschen met heerlijke li monade en om te smullen van gebak en kWatta, gewis, het was voor haar een dag van oprecht genot. En, niet alleen zij genoten, ouders en onderWij'zers, zij' ver heugden zich met 'hun "kleineen. Des avonds te 7 uur Werd de feestelijkheid voortgezet. Eerst igaf het kinderkoor een ■uitvoering op de tent en de vereenijging 37 leden tellende, toonde er te mogen zijn. Uit den bundel „Lentezangen" wer den verschillende melodieën op verdien stelijke wijze uitgevoerd. Na afloop hier, van werd door de zangvereenüging1 „Tot Oefening en Uitspanning" en het fanfa recorps „Oefening kweekt Kunst" gezon gen en gespeeld. Een talrijk publiek iwoonde dit alles bij. De heer H. de Priester legde aan het publiek uit, wat het doel is van den volksz'angdag, die door ons geheele land in tal van plaatsen wordt gehouden. Hij Wees op den veredelenden invloed van zang en miuziek, die, als op andere plaat sen ook in deze gemeente zich reeds ■lang doet gelden. Hij' sprak een Woord van hulde voor den burgemeester der ge meente, die door daden toont, dat hij j dag aan te kondigen, den dag van her- Uit Zee.uwsch-Vlaanderen O. D. Dinsdagmorgen, zoo meldt Zelandia, werden te Hulst een koe en een vaars welke 'beide dieren aan elkander gekop peld waren, geleid naar 'de slachtplaats van een vleeschhouwer aan de Brood- markt. De vaars, wellicht uit dartelheid, stak voortdurend de koe, die hierdoor dol' Werd en het op een loopen zette, de vaars medesleepend In de Korte NieuW- straat werden de runderen gegrepen en sneed men het touw door waarmede ze aan elkander gekoppeld waren. De dolle koe wist toen echter le ontsnappen en rende in vliegende vaart de Sleenstraat op en in den schoenwinkel van den lieer A. de Cock-Volieman binnen, waar het woedende beest heel wat schade heeft aangericht. Het werd gevangen en in de Steenstraat doodgeschoten. U.ijt Zeeuwsch-VlaandfeKen EWi Dl De Woensdagavond gehouden raads vergadering van Oostburg werd dooi* alle leden, behalve door den heer De Milliano, die door ongesteldheid verhin- verhinderd, was bijgewoond. Medegedeeld dal de Macadam voor ver betering van de St. Michielslraat, was gegund aan den laagsten inschrijver, den heer E. Hinneman voor f 7.65 per M3 voor de soort 57 en voor f 7.25 voor de soort 24. Goedgekeurd werd de verhooging van het lidmaatschap der vereeniging van Ne- derlandsche gemeenten. Ten aanzien van het ingekomen ver zoek van „de Hanze", R. K. vereeniging van den handeldrijvenden en Industriee- len Middenstand, afd. Oostburg, waarin verzocht werd voor de z.g.n. marktkra mers een hooger marktgeld te heffen dan voor ingezetenen, werd, na uitvoe rige bespreking beslolen aan adressante te berichten, dat de Raad voorloopig niet op het verzoek kan ingaan. Aan een der nieuw- aangelegde stralen Werd de naam gegeven van Burgemeester H. S. Gratama straat, aan de andere de naam van Wisselstraat. Het verhoudingscijfer voor den dienst 1922/1923 betreffende de gemeentelijke inkomstenbelasting werd vastgesteld op I,5. In besloten vergadering werden eeni ge reclames ten aanzien van hoofdei- hijken omslag en schoolgeld behandeld. DE HISTORISCHE FEESTEN TE ZIERIKjZEE. Begunstigd door prachtig zomerweer zijn dan Donderdagmorgten 7 uur de léés ten begonnen ter herdenking van de be vrijding van Schouwen-Duiveland van het Epaansche juk in 1572 ingezet door Hérauten te paard, die de volgende pro clamatie uitspraken „Aan de burgerij van Zierikzee en aan die van elders, die zich opmaken om de zen dag waardig te vieren, onze 'feest groet en heil. „De commissie voor de feestelijkheden «enschl door middel van hare 'herauten U allen den aanvang van dezen jubel- komt A Jt I' s fram bozensaus a 7'/j cent per pakje, over A. J. P's Vanille» Cx-êmepnddla-r, met den heerlijken Vanille Roomsmaak, op tafel. (Ingez. Med.) overtuigd is, dat men „met niets ber ters, dan met muziek en zang het leven kan versieren". Daarop schaarden zich alle hoorders -mannen en vrouwen, jong en oud, van allerlei stand op het verzoek van den «preker om de tent en zongen onder zijn leiding het oude „Wilhelmus" en „Ons Volkslied','. Het was een krachtig geluid, geestdrift klonk er in dat ge zang en op de opwekking van den heer de Priester om de edele kunst in eer De heer A. de Kam1, vraagt, waarom geen sollicitanten waren opgeroepen. De i „te houden> om> 200 "ibgelijk het kinder- voorziller acht dit niet noodi-g en weth.kooV inel een jaarlijksche bijdrage te Poppe zegt. dat ook dan B. en W. eensteunen volgde een daverend applaus, voordrachtzouden indienen. Ook zegt 0nrJf het spelen van het fanfarecorps de voorzitter, dat 't slechts een aanber'werd noS rondgang in het dorp ge veling is en daarom' de raad niet verplicht maakJ; en, daartnee werd het feest beslo bs een van hen te benoemen; ook buiten ten' Reeds verscheidenen gaven zich he- de aanbeveling kan de benoeming ge schieden De heer Maas meent, dat, wan neer nu tot een benoeming wordt over gegaan en de benoemde bedankt, men nog] even ver is. Hij is ook Voor oproeping van sollicitanten; niet omdait de aanbevo- den op als begunstiger van het kinden koor. -o Uit T h o 1 e n. Te Oud Vossemeer is afwijzend beschikt op een verzoek van een der len personen hem niet bevallen; m'aar bewoners der panden in de Achterstraat omdat het zoo hoort. In andere sëméen- ten heeft dat ook plaats. Na nog bespre kingen h;erover, waaraan door alle leden wordt deelgenomen, wordt tot stemming ren ingebracht, overgeglaan. Voorgedragen worden de hee ren Jac. Geldof Cz. en J. Geldof Lz. Eerstgenoemde wordt benoemd met aï- stemmen. Als ambtenaar, enkel belast 1 den dijkraad der waterkeering van den met het voltrekken van huwelijken wordt callaimïteuzen Suzannapolder werd behan- benoemd de heer Joh. Poppe met deld en voorloopig vastgesteld de reke- om aldaar een henzinebewéarplaals aan te brengen; door verschillende bewoners van aanpalende woningen waren bezwa- In de j.T. Donderdag 13 Juli te SI: Ann aland gehouden vergadering van 4 stemmen tegen 1 op den heer K. Jan- se en 1 blanco. Ten slotte worden benoemd tot leden der commiss;e voor het nazien der reke ning de heeren K. Janse, C. Maas en A de Kam. Hierna slu: ting. r Door den Commissaris! der Koningin is benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen in de gemeente Arnemui ring over den dienst 1921/23 en wel' in ontvangs op f 661'6.2ö'* en in uitgaaf op f 7383.883. in het te kort ad f 767.68 was bijgedragen door het rijk en de pro vincie te samen f 1500, zoodat het goed slot bedraagt f 732.32. Door Ged. Staten is een nieuwe schat ting bevolen van de pachtwaarde der gronden gelegen in den calamileuzen pol der. omdat de termijn van tien jaren op d e n, de heer A. Buifs Jzn., ter vervanging! 1 1923 verstreken zal zijn; en werd van den heer L. Meijers, die overledea is. jou door den dijkraad als deskundige toor aenicing dat 350 jaar geleden onze stad den jgewichtigen stap deed zich aan de zijde v an den Prins van Oranje te Vcha- ren. i> „Want ieder, van wat rang of rtand, geloof of kleur, kan instemmen met de verklaring, dat de gebeurtenissen van vóór 350 jaren den g!*ond hebben gelegd van het staatkundig volksbestaan van Ne derland, een zelfstandigheid, die niemand zal (willen prijsgeven. „Daarom! is dit feest een feest der vrij heid. „Het feest der vrijheid, ziedaar de wa re naam van heden, de leuze welke op dezen dag ons 'bezielen moet, de banier waaronder allen zich kunnen vereenigen. En (met die benaming voor oogen, die leuze in het hart, die banier boven het hoofd, Ikunnen wij juichen en feestvie ren, en vroolijk zijn. j „Dat dit het deel van alle i'eestge- nooten tmoge wezen, is onze wen sell." Reeds was alles uit de rust verrezen en (waren duizenden op de 'been, van alle dorpen reeds bijeen om1 en corps te gaan naar de haven en getuige te zijn van de landing der watergeuzen. In de verte was de vloot reeds zichtbaar en nader de al meer het schip met de admiraals^ vlag in top en deze aan boord voorop, totdat zij te kwart voor acht meerde aan de Engelsche kade, waarna de troepen landden. Zoodra bekend was, dat de watergeu zen waren geland, begaven de magistraten zich naar de Zuidhavenpoort, terwijl een groep ruiters en voetvolk de geuzen tege moet [gingen. Zij' trokken op tot vóór de [poort en daar had de onderhande ling met den Admiraal Jacob Simonsz. de Rijck plaats. De poort werd geopend en onder het spelen van „In naam1 van Oranje", trok de stoet binnen de veste en werd opge marcheerd naar het Kraanplein, alwaar Admiraal Jacob Simon'ste. de Rij'dk de vol gende toespraak tot den burjfemeaster Ja cob Jansz. Boeye hield: Heer Burgemeester Nu onze onderhandelingen tot een be vredigend einde zijn gleraakt, en Uwe stad de goede -keuze heeft gedaan, "zich aan de zijde van onzen doorluchtigen stad houder, den Prince van Oranje, te s'cha- ren, ;wensch ik en wenschen allen, die mij van Walcheren hier heen gevolgld' Izijn, U en de góede burgers van Zie rikzee geluk met dat besluit, niet twijfe lende of Uwe stad zal zich die keuze niet herouwen. Wij brengen U de vrijheid van hande len, zoo noodig 'voor de welvaart Uwen veste; geen Spaansch garnizoen zal meer zijn, moed wil hier botvieren en de vei ligheid van personen en goederen wordt U gewaarborgd. 1 j 1 Onze (gesloten overeenkomst heb ik reeds verzonden aan onzen Gouverneur; van -Veere, Jonkheer de Rollé, en ik twij fel niet, of deze zal de akte van over gang spoedig met zijne handteekening be krachtigen. Ik beveel mijne bevelhebbers en dap pere (manschappen in uwe vriendschap aan, ik zal zorgen, dat de noodige lacht onder hen gehandhaafd wordt en zal voorts Igaarne medewerken, om met ge meen overleg al die maatregelen te ne men (welke strekken kunnen, om Uwe stad en eilanden (te (beveiligen tejïlen 's nif- and s overlast. Hierop antwoordde de burgemeester 't navolgende Heer Admiraal De krijgskans heeft gewild, dat onzo goede stede van Zierikzee zich met U lieeft moeten verstaan oven de houding, die zij' in dezen hachelijken tijd voortaan, zal dienen aan te nemen. Ik verbloem het U niet, dat de Raad onzer stad zich niet gerechtigd ach tip to(t aansluiting hij' de partij van den Heere Prinse van Oran je over te gaan, wanneer niet de over macht ons daartoe dwong. Welnu, wij hebben ons daarvoor moe ten buigen en nu dit eenmaal zoo is, istel ik er prijs op te verklaren, dat de door mij en mijin mede-burgemeester van Bos,- huysen onderleekende overeenkomst ook stipt van onzentwege zal gehouden wor den, zooveel wij zulks nog in onze macht hebben. Ik vertrouw van Uwe zijde, heer Admiraal, dat de door U medegebrachte benden in goede tucht zullen gehouden worden en dat onze goede ingezetenen geenerlei leed of schade zullen worden aangedaan. Gedragen zij' zich ordelijk, dan is onze bekende Zierikzeesche gastvrij heid er borg voor, dat Uwe manschappen en die der andere hoplieden hier wel ver zorgd en .gehuisvest zullen zijn. En voorts zal ik gaarne van Uwe ervaring in krijgs- (zaken gebruik maken om de verdedi gingsmiddelen onzer stad in behoorlijken staat te houden. En nu, Mijnheer de Admiraal, en gijl allen (verdere hoplieden, die mede hef verdrag geteekend hebben, komt in en weest ons welkom. Beiden kwamen elkaar tegemoet en drukten ten teeken van vrede, de hand, waarop de muziek het „Wilhelmus" aan hief en luid hoera uit de duizenden mon den opsteeg. Alsnu ging de stoet in opf- tocht door een oud deel van onze veste om te kwart voor tien in de St. Lievens Monsterkeik aan te kouién die reeds tot, in alle hoeken o verge v uld was. Onder het (spelen van vaderlandsche liederen op het prachtige kerkorgel door den heer Kliminerboom1, trok de stoet binnen. Het was een indrukwekkend moment. Ver volgens beklom! de heer jhr. E. von Rose, gep. luit.-kol tit. Ned. I. leger, den kansel en hield een keurige feestrede, die In geleid werd door het eerste couplet van het Oud Wilhelmus en besloten werd met het zingen van „De Gouden Eeuw", woorden van dr. J. Helder, pred. Ned. Herv. Gem. alhier, en gezonden op de wijze van het Oostenrijksch Volkslied. Ten 11.30 uur had de Vaandeloptocht plaats waaraan 23 vaandels deelnamen. Om 1 uur trokken de deelnemers aan den vliegerwedstrijd met muziek voorop, uit naar het terrein. Terwijl om 2 uur de rijwielpolonaise op het Havenplein plaatshad, waaraan 42 meisjes, keurig in 't wit gekleed, deelnamen. Om half 4 Was de clou van den dag, de (groote Historische en Allegorische optocht. Het geheel maakte een keurig effect, de stoet met de op meesterlijke Wijze vervaardigde praalwagens er in, trok ieders 'bewondering. Allen die er aan deelnamen, pl.m. 500 personen, wa ren doordrongen van hun verplichtingten om te zorgen dat dit stuk historie lul de 16de eeuw' zou slagen. En dat is ook' uitstekend geslaagd, zoodat de stoet één geheel vormde zonder eenipe gaping. Nog was er geen rust, want de duizen den werden weer geroepen om' te ko men zien naar h et boegsprietloopen oven

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1