UIT STAD EN PiO¥lC!E|?eesfal5ledTratl",r goed voor een i US i^J''*ï.d"&.'5tM»> sa» -é 1 PI ilj' r fff ft BINNENLAND. l P.'s ROMA-PUDDING smaakt als room. Tevredenheid die groote schat, Krijgt iedereen die ooit Roraa at Kxssas^Ai^saraee^^enRA^.'&iGff^e: ^scu£a^?£?t:4«iBKfia|^/tsa^we^^^Kaeaa^smK^siKAjisA^s^KiK? i V-.-.-A fsba ,®jF:: L£$5? i«g i» j«.ii mms, '11% O fP trm mrm p| üs m M P :sm 1 il^ iftP M j m ft Li w& .^s&^eassoMiwtBwwgsa 3^ djt nummer behoort een BijlviOiegseL &m AKTU-VERSCAIITI VIN G IN (ZEELAND. Ia 1918 werden bijl de verkiezingen voor de Tweede Kamfer in Zeeland uit- gebraeal 50.315 geldi'ge stemlmen. Dit jaar werden er in deze provincie uitgebracht 104.861 geldige stemlmen. Raameer men nu het percentage here- kesi dat toen ieder der voornaamste par ijen had van het totaal dijfer, en raten doel vdat ook nu, dan krijgt men den vol|g8»den uitslag, waarbij we in '18 voor de Liberalen samen telden: de Lib. Unie, iTrfJe Lib., Econ. Bond en Neutralen, en voq* '22. Vrijheidsbond, Lib.-v. Houten en Volkswelvaart. Percentage In '18 In '22 'Asti-Rev. 20.7 '20.18 Gfer. Hist. 8.7 15.3 S4. Geref. 4.2 6.2 liberalen 25.2 16.4 itfr. Dem. 5.9 5.6 S. D. A. P. 9.7 9.17 R. 'Kath. f8.9 18,6 Overigen 6.7 8.55 pijen al of niet vervoer op de Staatsspoor wegen te verleenen, een verklaring die hierop neerkwam: als er niet na%r onzen zin gehandeld wordt, maken we liet die ^naatschappijen toch onmogelijk om' te werken door hun het vervoer te bemoei lijken. De Russen willen daarmee blijkbaar aan de vroegere eigenaars! te kennen ge- Ven, dat zij1 het best doen direct met de Rusfsische regeeringj te onderhandelen. Gisterenmiddag heeft de commissie voor de schulden nog vergaderd maar ook daar is imeii niet tot overeenstemming gekomen. Litwinof wilde een globale re geling, of beter gezegd een globale be rekening 'van het bedrag der; schulden, maar wilde de Russische regeering niet binden aan een termijn, waar binnen zijl de betaling der coupons zou 'moeten her vatten. Hij' zei, niet onaardig, dat Rusland niet mee wil doen aan de gewoonte in West-Europa, om' de schulden wel te er kennen, maar niet te 'betalen. De betaling van interest op de oude sChulden kan alleen aanvaard worden op den grondslag van schikkingen welke voordeelen ver schaffen voor den opbouw Van Rusland. Litwinof zei gisteren in een persmede- deeling, dat nu somtaige rejgfeeringen wel op eigen houtje zich tot Rusland zullen wenden, en dat zou wel zoo practisch zijh. Naar men ons heden meldt, heeft de sübcomfmiSsie voor de particuliere eigen- dom'men in een bijéénkomst van lieden- jHINISTER VAN «SSELSTEÜJN. ochtend, zonder de Russen, haar stand- in een (gisterenavond aan een iriaaf- jj punt gehandhaafd, dat er gleen aanleiding tijd Ivan het comité voor het Stamboek bestaat de 'besprekingen met de Russen van het Nederlands'che Trekpaard gehou-I nog 'voort te zetten. De voorzitter, sir den tafelrede, heeft de minister van land- 1 Llo.yd Greamé, werd aangewezen voor het bouw, nijverheid en handel, de heer van opmaken van een rapport omtrent de 'be- IJiSsel'stein, gezegd, dat het mogelijk, ja vindingen der subcommissie. Dit rapport (waarschijnlijk was, dat het de laatste pal Maandag a.s. door de sub-commissie dag was', dat hij tot de aanwezigen bet woord" 'kon voeren in deze 'kwaliteit. (Het Ned. Corr. Bureau meldt ons, heden, dat naar aanleiding van dat be richt de heer v. IJsselstein verzocht sne de te deelen, dat hij' zich als! volgt heeft uitgtedrokt: dat het mogelijk, zelfs! niet geheel onwaarschijnlijk was, dat het de laatste maal was, dat hij! aan een maaltijd als deze als Minister van Landbouw (zou aanzitten). Stg MINISTER VAN MARINE. Naar het „Vad." verneemt, zal Mi nister van Dijk in geen geval bereid ge vonden worden ook langer de leiding van het Marinedepartement op zich te nemen en dus kan de benoeming van een Mi nister van Marine tegemoet worden ge- zaen - •- - Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Woensdag vergaderde de raad der gemeente N i s s e. Allen present. De re kening van het Burgerlijk Armbestuur over 1921 werd goedgekeurd. D,e ont vangsten bedroegen f 7136.14i/2 en de uitgaven f 3214.11i/2, derhalve een goed slot van f 3922.03. Een af- en overschrijr ving van. de gemeentebegrooting over 1922 Werd goedgekeurd tot een bedrag van f 181.50. Een reclame over school geld werd afgewezen. Aan het hoofd der openbare school, den heer P. Meijers, werd op de meest eervolle wijze ontslag verleend met dankbetuiging voor de langdurige diensten aan de gemeente be wezen, met ingang van 1 September (Ingez. Med.) eessBaus 16 prijswinners: L. Koole, J. Köole, A. Reinierse, J. Poppe, A. Leer, G. Maas, J. Verhage, Jac. Vos, W'. Reinierse,J. Si- monse, M. Dekker, I. Kluijfhout, A. Tis- sink, C. Joziasse, A. Wagenaar en P. Poppe. gesticht, weer is opgeheven met ingang) van 12 Jpli 1922. (N. R. Crt.) Aan 35 ringrijders per rij'wiel werden prijzen toegekend, de 10 beste waren: A, 1922, tevens als hoofd van het vervolg-! Alewijnse, G. Flipse, J. Vreeke, H. Dek- onderwüjs. Het bestaande huishoudelijk reglement voor de Commissie tot Wering van Schoolverzuim werd ingetrokken en een nieuw vastgesteld. De Commissie tot Wering van Schoolverzuim' te Nisse benoemde in plaats van den heer Meijers, die ontslag ker, C. Maas, J. Geldof, A. Jobse, P. de Voogd, C. Molenbroek, P. Bostelaar. De 5 eerste prijzen van bet btallen- gooien werden jgjewonnen door A. Jobse, A. de Klerk, P. Bostelaar, J. Maas, en I. Groenenberg. Was het middagfeest goed van sta pel geloopen, niet minder zou dit het ge val z'ijn met den optocht, die te zes uur had genomen, tot secretaris den lieer I van het feestterrein vertrok en het ge- J. A. R. Bom'meljé, en in diens plaats heele gebied, dat in het plan tot grens- tot 2den secretaris den heer M. Nieur I wijziging is opgenomen geweest, door- wenhuijze. trok. oS Deze optocht bestond uit het muziek- U i t N o r é-'-R «vela ad. f korps „Voorwaarts", rijtuigen met het ge- Woensdagmorgen had de heer CJ meentebestuur en daarachter een rij' van H. te C o lijn sp laat het ongeluk zich] keurig versierde rijwielen, waarvan de zoodanig met een zeepblik in de hand Walchersche huifkar, waarin mandjes te snijden, dat hij naar het ziekenhuis met boter en eieren en achteraan han- Wegens het bedanken van ds. J. J. Homburg, pired. te Goes, is diens secun dus, ds. J. H. C. Kamlsteeg, pred. te 's Heer IIendrikskinderen, opgetre den als lid van het provinciaal kerkbe stuur van Zeeland. (N. R. Ct.) Dinsdagavond ho,d te Biezelinge de eerste steenlegging plaats voor de nieuw te bouwen pastorie der Chr. Ger. kerk aldaar. i f I Voor deze plechtigheid was overgeko men de legterpfedikant ds. Jansen, die de opJekoménen wees op Psalm 127. iöt Ned. Herv. Kerk. 4 1 5 Bedankt voor het beroep naar St. Au- naland, door ds. M. B. Verkerk te Gou derak. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Madrigaalvereeniging. In de samenstelling der Madrigiaalver- worden (behandel^, waarna; "het aan de niet-Ruslsistehe comimissie zal worden aan geboden. (I Morgen zal de subcommissie voor de oredieten vergaderen mét do Russen. DE INWERKINGTREDING DER LANDBOmVDNGEVALjLENWET. Van bevoegde zijde deelt men aan het Haagsfehe- Correspondentiebureau me de, dat de inwerkingtreding van de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 met uit zondering van art. 2 dier wet tegen 1 October a.s. tegemoet kan worden ge zien, terwijl de wet in haar vollen om- te Vlissingen vervoerd moest worden, ügend de traditioneele kevie met een le- vend jong haantje 'er in; scheepjes' en eemgmg Is de volgende verandering ge- Door den Commissaris der Koningin jj keurig met bloemen versierde karretjes 1 komen. Helene van Raalte—Hornerman is aan C. Kornelis te C o lij n sp laait in het bijzonder de aandacht trokken, j za* Yportaan de plaats innemen^ van Jan met ingang van 1 Aujg. a.s. eervol ontslag f Maar tussehen deze rijwielen in ging een aa Brandsma en de heeren Rud. vap verleend als gemeenteveldwachter aldaar jj jong meisje, dragend het wapen van JCour s Schaik en W. Ravelli resp. die van 5,1 J 1 5 Louis van Tulder en Jam Dekker. Uit T.hölea. dekerke, onder een .groote, zeer fraaie vau imuei en jan. Ibaldakiin versierd iriet bloemen en iffedra-1 veieemging is tegen het volgend seizoen voor verschillende concerten te t baldakijn versierd met bloemen en ge dra Naar ons werd medegedeeld kan het - gen dooreen 12-tal andere Zandsche joii-i nog wel ruim' een jaar duren voor de]ge dames. Op den baldakijn stonden op- j Amsterdam (o.a. een 3-tal voorden Amst. waterleiding in liet eiland Tholen del'i-schriften, die zeiden, dat dit wapen nog i Kunstkrmg voor A len) en elders (Haap. nitief in werking komt. Het werk vindt;het wapen der Zandenaars is. 'em' ^iel.' Amersfoort, Hengelo) ve bonr thans nog al eenige stagnatie in de uit-S Ten slotte liepen in den. optocht anede ,de? en. ,1S rae Brussel en IailJs m on- voering doordat de aanvoer van bui-1 een aantal gemaskerde personen, die met g derhandeling. zen voor het net nog al eenige ven-1 hun i traging ondervindt. Men is nu dezer da-i ren de vroolijkheid van de toeschouwers nwnFSWiK gen nog maar begonnen met de voorbe-opwekten. f UNUHKW1J8. reidende werkzaamheden voor den bouw; 'Toen de stoet ten slotte aan he eind) van den watertoren te Scherpenisse enj vanden straatweg was teruggekeerd, had s opgiaaf van den ovreigang van volgens de bestekvoorwaarden moet dezei in den tuin van Pax Intrantibus bij' inon-1 leerlingen der R. H. B. S. alhiei', is buj! binnen 10 maanden gereed zijn, een? de van den heer C. A. Sc Kul te de uil- H1® wflke overgingen van de l&le naar dei 2de klasse weggevallen de naam Th, tijdperk dat bepaald gevorderd wordt, reiking plaats van de door de jury aan de n tl zonder ernstigen tegenslag, b.v. winter- j eigenaars der versierde rijwielen toege- j D|aeiltles Dekker, belemmeringen. Intusschen zal 1923 tochkende prijzen. De eerste, prijs was be- wel 't jubileumjaar zijn, waarin ajan nij- haald met de huifkar door Suzanna San- vang vermoedelijk op of omstreeks 1 pende waterbehoefte een einde wordt ge- dersed e tweede prij's met bloemen ver-f f®.n e:j leej'are!1 der Handelsschool al- Januari 1923 in werking! zlal treden. Smaakt voor de 'bewoners van het eiland bierinig door Roelof Jans; de derde door hier hun directeur, den beer W. Kosten, C Leen Polderman, de vierde door Jac. 'Al- eea ^tsche bloemenhulde gebracht ter s- - - - - - - leere Van het succes met de Hoogere Gisterenmiddag hebben de leerares- sen en leeraren der Handelsschool al- IJet blijkt voorts in de bedoeling Le Lholen. liggen als voorwaarde voor de erken- ij o ning als bedrijfsvereeniging o. m'. tef Besme tte 1 ij k e ziek ten. Iewijnse, de vijfde door Jac. Stoppel en die zesde door Piet Gans. Deze -prijzen be-1 Handelsschool liet eerste jaar behaald. 1 J Kil nar oon r»a Karl an Klaamoliib i Tiin r. azit»' doen {stellen, dat tenminste 1000 werk- jj Hel aantal gevallen van besmettelijke stonden uit lantaarns, lettersloten en an-1 BlJ ^et aangeboden bloemstuk was een' gevers als lid moeten zijn ingeschreven ziekten over de week van 2 tot en met j dere onderdeden van rijwielen. keurig geteekende oorkonde gevoegd, en dat ten minste een bedrag van 10 mib JiHi, m de Prov. Zeeland bedroeg: Maar ook de meisjes van de baldakijn 'L Een ®n ander zeker een bewijs van lioen gulden per jaar door de aangesio-S Roodvonk: Aarden'bmrg, 1; Middel- ij werden niet vergeten, zij'ontvingen ieder verstandhouding tussehen liet - - hen werkmandje, haar namén lijn: Fine j Pérs«neel ea den directeur. f Dekker, Rika van Ireu, Marie Hooniincsik Annie de Voogd, Betsy Tange, Jeanne Mï VERGISSING IN DE KIES jen werkgevers moet worden vertoond. 1 burg 1. De Ms'b. heeft naar aanleiding van de Voor vereenigingen van werkgevers in! Diptheritis: Vlissingen 1. (in 't bijv. vermelde) ontdekking van de de Ihnd- en tuinbouwbedrijven, welke „Voorwaarts" de Handelingen eens na- reeds op 3 Augustus 1921 de ongeval'- gezien, waarbij bleek, dat over 'n atmen- len verzekering van land- en tuinbouw- dement-Albarda van die strekking, datarbeiders uitvoerden, zouden echter vo- men in de Tweede Kamfer aanvankelijk DE FEESTEN OP- 'T «AND. In de examen-commissie voor het I^booitoeester, Dina van Iren7JeannëTe I J™"* tdea Nef R- Poliüebond St I Riicke. Cato Groenenberc. Maatie de Kui- I Mlcha?J te houden PoMie-examen, dat aangenomen waande, de stemlmen echter hadden gestaakt. In de volgende vergade ring waarin, dientengevolge opnieuw werd gestemd over het amendement, dat in tusschen eenigszins door den heer Aï- barda was gewijzigd, zonder dat zulks echter in de strekking van het amen dement Wijziging aanbracht werd bet laimendement verworpen, zoodat de kwes tie door de „Voorwaarts" opgeworpen, geen kwestie is. Rijcke, Cato Groenenberg, Maatje de Kui- ,T per, Louise Hoorninck, Nelly de Plaa K6 s-Hertogenbosch zal Worden gebou- renbedoelde eischen van erkenning wor-? De wensch gisteren door ons uife»-|en Mnrle van Iren. om zitting ae neei is. C. den verzacht tot 750 werkgevers en een sproken, dat het weder zich zou verb©-1 Intusschen was h et buiten steeds druk- ,Va% ooni' eommiSSa iS van loonbedrag van 7.500.000 gulden. vasm&SBitumBtsfrmmam teren is gelukkig uitgekomen, de regen is opgehouden en al was ei* wel geen 5SHSP*» kinnetje, het bleef droog, bet woei niet ker geworden en toen het onvermoeide f1 10 e 0 e s- muziekgezelschap op de tent, die bij de pomp was opgeslagen zich deed hooren, j Indus trie en Huishoudschool was er geen doorkomen aan, het leek te Middelburg, wel of half Middelburg, voor- en leigeni- Van den volledigen opleidingscursus 1 11 s Het verslag over de toioilgenfeesten moet standers van annexatie, mede opgetroken werden de volgende leerlingen" bevor- Uit Middelburg. - nog Worden aangevuld met vermelding,) waren om' dit feest mede te vieren, al- derd: Onze stad werd heden door zekerdat het gemeentebestuur in Pax In ran-«thans om te zien hoe de Zandenaars Naar de le klasse der linnennaaistens: meer dan 300 vreemdelingen bezocht die ÜbUS een recePtie hield, die vrij druk hun blijdschap toonden, dat zij' voor tal M. Meulblok, S. van Boven, M. de Munck, voor het grootste deel°ner extratrein yras hezocht ,en waarb'ij de aanleiding van jaren weten bij Koudekerke te blij- N. Bosschaart, B. V. d. Weel, J. Roose. aankwamen s tot het feest nog druk werd besproken. |ven hooren. Na het muziekkorps deed Naar de le klasse der costuumnaai- 4 Des middags concentreerde zich alles j de zangvereeniging „Looft den Heer" zich sters: L. Arendse, A. Maartense, C. v. d. Broecke, B. Joosse, N. MatthijSe, J. de Voogd, J. But, M. van Hove, J. Posch- inan, J. Davidse. plotseling heerschte onder de honderden, Naar de le klasse der Hulp in de Op het Abdifconcert Zondag a.f>. aan den Breeweg, w!aar de ringrijderij' hooren, en dat de goede zang der Wal- r het Middelburaisch Muziekkoms te :te.paard noS. steeds voortduurde en nu chersche boerinnetjes indruk maakte, bleek wel uit de doodsche stilte, die den ring werd ge- kWl VASTLOOPEN DER IIAAGSC^ÏE CONTERENTIEu door het Middelbiurgscih Muziekkorps te ,- .- Er is' heel weinig hoop dat men he- geven, zal een eerste uitvoering plaats op rild en "f131" den nog een uitweg zal vinden voor het hebben van den Treurmarsch hij Sie*- s fn' de IeuSd was een groote 'voortzetten der conferentie. fried's, dood uit Wagner's Götterdamtne- l w?'lde gereserveerd en daar kwamen de Het is wederom1 de kwestie van de rung, door den heer Morkis' voor harmor i s e'ea van de openbare en 'biju articuliere eiaendommen van buiten- I nie orkest seïnstrumenteerd zondeie scholen van Koudekeike en t Zand bijeen met de kinderen, wonende op 't Zand, maar schoolgaande te Mid "Uit Walcheren. particuliere eigendommen van buiten- j nie orkest geïnstrumenteerd, landers in Rusland geweest, die tot het vastloopen heeft geleid. De Russische re volutionaire regeering heeft indertijd alle particuliere eigendommen verbeurd ver klaard, ook die van buitenlandsche maat schappijen welke in Rusland werkten. Ze heeft die installaties dier buitenlanders zeifin exploitatie genomen en ze in veel die daar als een .samengepakte massa bij een stonden. De f eestcommissie heeft in alle opzich ten eer van haar werk. Huishouding: N. Crucq, G- Smaardijk, J. Baas, N. Marijs, P. de Munck, H. Lu- dikhuizen, C. Kesteloo, N. EnLink, K. Boschdijk, B. Arnoldus, J. de Leeuw', delburg. En al deze kinderen hebben zich gedurende een paar uur vermaakt j zonder woord willen wij nog wijden aan den heer Bosch, die in zijn winkeletalage Dit hebben ook de bewoners, die aan j L. v. Noppen, M. Brevet, A. de Jonge, de versiering medewerkten, en een bij- Woensdag vergaderde de riaad der j zakloopen, blokjes rapen, het op gemeente St. Laurens. De heer Boonz'in Plaats brengen van den staart '/an was met kennisgeving afwezig). ean ezelj draadje knippen en wat al iu «ooi ^an de N. V. Autobusdienst Walcheren! meer z'ij. En zij, die het vlugste gevallen gecombineerd. Dat maakte het de rekening en verantwoording1 over 1 mal deze dingen Waren kregen een aller aandacht trok. reeds moeilijk om ze weer uiteen te ha- *921 ingekomen. I P"'TsJe, ™aar ook de minder vlugge gin van kruidenierswaren een vrij zuiveren plattegrond van de gemeente Koudekerke had gewrocht, welk werk, zeer verdiend, len en aan de oorspronkelijke eigenaars terug te gfeven. Toen gisteren de vraag', wat de regeering met die eigendommen zou doen, 'pertinent gesteld werd, hebben de Russische vertegenwoordigers een ant woord gegeven dat hierop neerkwam: dat De heeren D. LorieP, J. Gideonse, W. Sen niet met lediS'e banden naar huis, Walraven en C. Willemse worden ge-l Z1J mochlen in een grabbelton him geluk plaatst op de voordracht voor zetj.er voor 's Rijks directe belastingen. B. en W. bieden den raad aan de rekening en Verantwoording der gemeente vx vlul 1HÜI Up 11CC1 IkWclIJÜt Uül t_ aan teruggave niet gedacht kon worden, over 192L z h* st- Wordt aangenomen 1 L rhl M T> AH 7 u en dat er wel over schadevergoeding on derhandeld zou kunnen worden, maar al leen als de credietverleening naar wensch zon slagen, en dan nog in den vorm van obligaties, die eerst over 15 of 25 jaar betaalbaar zouden zijn. Bovendien werden er door de Russi sche vertegenwoordigers eigenaardige Verklaringen afgelegd ten opzichte van de macht die de regeering zich voorbe- liiield om aan buitenlandsche maatschap- hel voorstel van B. en W. om op ver zoek van het bestuur der Chr. school gelden toe te staan tot uitbreiding dier schoobmet een lokaal. •£- De minister van Arbeid heeft goed gevonden dat een vroeger toegekende bij beproeven. De heer Schulte bracht aan het ein de van de spelen dank aan de meisjes en jongens voor hun ordelijk gedrag, aan de onderwijzeressen en onderwijzers, die het comité ter zijde stonden bij dij. deel van hel feefet en hel publiek, dat in zoo'n groote getale was opgekomen., hij noo- digde dit publiek uit ook des avonds bij het feest te komen kijken in de eerste plaats b'ij den optocht. Zou het te veel plaatsruimte vragen alle di age voor woningbouw, zal worden uit j prijswinners van de kinderspelen le noe- gekeerd aan de gemeente Oostka- men, iets anders is dit met de beide p e 11 e, ten 'behoeve van A. Alirahiauise f 1025. ringrijderijen en het des morgens aan gevangen ballenspel. Van de ringrijders te paard waren de 6 leerlingen Werden niet bevorderd Naar de 2e klasse der linnennaaistera: A. Visser. Naar de 2e klasse der costuumnaai- sters: M. Goeman, M. Harthoorn, L. v. Meerendonk, A. Bijleveld, J. Schouten, S. Roth, B. Noom, M. Touburg, T. Leijn- se, J. v. d. Berge, J. v. Heijl, J. Francken, B. v. d. Kuip, L. Dekker. 2 leerlingen werden niet bevorderd. Naar de 2e klasse der hulp in de huis houding: N. Wanjon, N. de Jonge Baas, C. Boone. 1 leerling Werd niet bevor derd. Naar de 2e klasse der huishoudsters'; G. v. d. Maas A. Boonstra, B. Wonder- gem, R. Kuypers, M. de Ruiter. i Naar de 3e klasse der huishoudsters r J. Blijdorp, M. Fey'. 1 leerling werd niet bevorderd. Het provinciaal kerkbestuur van De volgende diploma's wérden aan de Zeeland heeft zijn goedkeuring verleend leerlingen der hoogste klassen uitgereikt: op het besluit van het classicaal bestuur Diploma als linnennaaister. C. Barto, van Middelburg, waarbij de rijfde predi- I C. v. d. Staal. kantsplaats te Vlissingen, welke kort Diploma als costuumnaaister: J. van geleden, in verband met de opheffing Meerendonk, A. Meinstoa, M. Petiet, M. van de Engelsche gjemeente aldaar, was i Roth. G. Goossens, N. Joziasise, A. Lob- Aan Ged. Staten is het volgende tele- gror. gezonden: Feestcomité hel Zand hefluigt, naméns bevolking dank voor genomen besluit in zake 'grenswijziging. STOPPELS, Secretaris. KERKNIEUWS.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1