fEülllETO-W. 165e Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. OOSTENDE en zijn KURSAAL. Binsd&g li Juli Zuster Brettau's Liefde. 30. 161. '«BS" (WE VERGETEN FACTOR. We lezen nu veel beschouwingen over de vraag of het kabinet naar aanleiding van den uitslag van de verkiezingen öl of niet de portefeuilles ter beschik king) van de Kroon zal stellen. Er werd zelfs al gevraagd of het dat niet reeds da- "delijk had moeten doen, ook al' zou het aanblijven. We vermoeden echter, dat bij de be sprekingen in bet kabinet ook wel ge dacht zal zijn aan een factor, die in de meeste persbesprekingien buiten be schouwing werd gelaten, en die toch allereerst in aanmerking komt, n.l. de tweede lezing van de Grondwetsherzie,- uipg. Deze verkiezing1 is toch niet alleen een periodieke verkiezing' geweest, maar ook een ontbinding^veririezing vanwege die Grondwetsherziening. Het eerste ■werk van de nieuwe Kamer zal nog deze maand zijn die Grondwetsherziening in behandeling te nemen, en er definitief over te beslissen, waarbij een meerder heid van twee derden der uitgebrachte stemmen in de beide Kamers vereischt is. Is het "nu niet wenscjhplijk dat de hui dig,e regeering ,die deze herziening in diende, eerst zorgt dat zij definitief wordt afgehandeld, en dat daarna voor het ver. dere" werk van de komende wetgevende periode overwogen wordt, in hoe ver het kabinet moet worden gere construeerd om1 het in oveTeenstfenfming te brengen met den uitspraak van de kiezers BE VERTEGENWOORDIGING VAN ZEELAND. Ons kiesstelsel kent geen geografische vertegenwoordiging. Het kent slechts par tijen. 1 Maar het mag toch wel opgemerkt worden, dat het contact van de provincie Zeeland met de Kamer thans zeer gering is geworden. De h eer de Muralt die door zijn vroeger verblijf in Zeeland, en door zijn afvaardiging voor een Zeeujwsich dis trict veel relaties! in deze provincie bad, is uit de Kamfer verdwenen. De lieer J. F. Heemskerk, die reeds jaren te Mid delburg woont, en die ook meermalen in de Kamfer blijk gaf belang te stellen in Zeeuwsche zaken, werd ook niet her kozen. De heer Fmytier Senior, die als lid van Ged. Staten zeer zeker opi de hoogte wasi van de Zeeuwsphe befSngen, stelde zich niet herkiesbaar. Thans' is hij' opgevolgd door zijtn zoon, L. A. Fmytier, die echter geruimen tijd niet meer in Zeeland woonde, evenals het geval isl met den heer V. d. Bilt,'die vroeger in Z.-Vlaanderen verschillende be trekkingen bij1 het onderwijis' bekleedde, maar wiens! woonplaats sedert jaren in .Den Helder is'. DE WACHTKAMER, Zooals men weet worden de niet-geka- zen candidaten van iedere lijst door het Centraal Stembureau gerangschikt naar het aantal door hen verkregbn .temmen, althans voor zoover ze meer dan de helft van den lij'stkiesdeeler haalden. De ove rigen 'worden daaronder gerangschikt naar de oorspronkelijke volgorde van de lijst. En uit die rangschikking wordt be paald, wie van iedere lijst de achtereen volgende opvolgers1 zijn bij tussehentijd- isChe vacatures. De Telegraaf heeft uitgerekend wie van die niet gekozenen voor ieder lid de eer ste en de tweede opvolger zijn. "We ontleenen daaraan: dat voor de Katholieken de eerste op- voger van Fruytier is V. Waes'berghe en de tweede opvolger Yienings'; dat Wij de Anti-Rev. J. F. Heemskerk eerste opvolger is voor de leden de Wil de, v. d. Voort van Zijp1, A. Colijh en v. d. Molen; *- dat bij de S. D. A. P. Lindeijer twee de opvolger is van Vliegen; eerste op volger is jhr. Wi. C. de Jonge; dat hij den Vrijheidsbond resp. eerste en tweede opvolger zijn: van Van Gijn en v. Rappiard: mr. de Visser en De Gelder; van Visser v. IJzendoorn en Joh. MVjes- terman: de Groot en Drion; van mr. Dresselhuijs en Gerritzen: de Boer en Otto; I van Bierem'a en Boon: taevr. Dyserinok en Huges. t (Dat jhr. De Muralt niet als plaatsver vanger is aangewezen, is hierdoor 'te ver klaren, dat van de lijst waarop liiji no. 1 stond, en die in de distrilcten Middelburg, Tilburg en den Bosfoh wasr ingediend geen enkel lid is verkozen, zoodat er van die lijist ook gfeen plaatsvervanger wordt aan gewezen. De heer Drion, die hier no. 2 stond, stond ook op' de lijst van den Haag; Rotterdam' eD Dordrecht, en is daardoor wel in de wacfatkalmter gekomen. Dat Joh. Westerman reeds dadelijk gekozen werd, kwam' door haar plaatsing ook op andere lijlsten). r Voor alle vij'f plaatsen van de Vrifz. Deter, is jolting eerste opvolger, en Bre- dewout tweede. c Voor de lijst der Chr. Historischen is voor alle plaatsen jhr. Rutgers van Ro zenburg eerste opvolger en Lovinek twee de. i' i DE ABNORMALITEITEN VAN IIET STELSEL VAN E» V. De cijferaars hebben reeds veel feiten aangegeven waaruit blijkt, dat er veel ontbreekt aan de werkelijke evenredig heid in den uitslag der verkiezingen. Het duidelijkste 'blijkt dat wel hieruit dat de drie rechtsche partijen samen behaalden 1.595.570 stemmen, dat is! 54 pCt. van het (uitgebrachte aantal geldige stemmen. Dan zouden zij dus! ook samCn 54 van de honderd zetels (moeten hebben verwer ven. Zij hebben er echter 59. jaw. DE MURALT. Men schrijft ons uit Z. VI. W(. deel: De stembus heeft beslist: Jhr. de Mu ralt, „de afgevaardigde voor. Zeeland", zooais hij werd genoemd, is niet herkozen na 9 jaar zitting! te hebben gehad. Meer 'bevoegden zullen misschien la ter zijn biojgraphie schrijven ,voor 't oogenblik zij het voldoende eenige uiting te geven aan den spijt zijner, niet-herkie- zing. fe ;r Wie even gelegenheid bpd meer van na bij de bemoeiingen van jhr. de Muralt als afgevaardigde zijn persoon blijft buiten beschouwing in deze te zien en te kunnen nagaan ,zb! de ervaring hebben opgedaan, dat van hem' een reusachtige werkzaamheid uitging; dat hjj interesse had niet alleen voor groote, maar ook voor alle andere kleine belangen en die veilig bij hem! waren. Steeds' bereid te helpen en zijne bemiddeling of hulp ie verieenen,. heeft hij talloos velen aan zich verplicht. Doordat dit mteestaï in stilte gebeurde en de groote tToml er niet bij werd geroerd kwamen zijne daden niei altijd aan het lichjt. Voonal Zeeuwsch Vlaanderen waarvoor hij veel1 voelt, heeft veel aan hem te danken en zij, die hem in deze streken het naast stonden, zullen zijne voorlichting, hjolp en vriendschap nu missen Ware de stemming elders ge weest als 'n deze gewesten voorzeker was hem de onverd:ende terzijdestelling op 5 Jul" bespaard gebleven. Van deze plaats alVast een woord van welgemfeenden dank voor wat hij voor ons deed. Geautoriseerde vertaling nasar het Engel sch van LEONARD MERRICK, door E. H. (Nadruk verboden). DE HAAGSCHE CONFERENTIE. We hebben niet den moed gehad om iederen dag een overzicht te geven van de besprekingen in de commissies dei- conferentie. We hadden onze plaatsruim te hoog noodig, en het verslag van de besprekingen was een zeer eentonige op somming van steeds weer vragen om' in lichtingen en het afleggen van verkla ringen in antwoord daarop. Ook thans, nu Krassin agn de bespre kingen deelneemt, blijden deze datzelf de karakter houden. Of er nu reden is om1 aan de resulta ten te wanhopen? We durven er niets van te zeggen, want door dat vragen- en antwoordenspel tracht men langzaam over het moeilijke voorbereidingsterreip te komen naar het doel Rusland weer in staat te stellen te herleven als economi sche macht. Dat is de zeer dringende wensfeh der Russen zelf, en ook' die dei- Engel shcen. En daarom wanhope men nog niet. Zaterdag en gisteren hebben een aantal vertegenwoordigers van de buiten- landsche en nationale pers bij' de Haagr sohe conferentie op uilnoodiginig -van eeD viertal burgemeesters van Gelderland en van de vereeniging voor vreemdelingen verkeer in de betrokken gemeenten een tocht door het Oosten van ons land gemaakt. Achtereenvolgens werd een 'bezoek ge bracht aan Apeldoorn, Arnhem', Vorden en Zutfen, waarbij de journalisten de prachtige streken en talrijke heziensr waardigheden vam genoemde steden ge toond 'werden. De tocht, die buitengewoon geslaagd mag heeten, viel zeer in den smaak der enthousiaste deelnemers. LITWINOF EN ÏIET NANSENCOMiTÉ. Litwinof heeft in een gepubliceerd schrijven het volgende antwoord gegeven op den open brief van het Ned. Nansen Comité. „Ik handhaaf ten volle de mededeelin- gen, door den heer, Sokolnikof en mdji in Den Haag gedaan ten aanzien van de vooruitzichten van. den komenden oogst in Rusland Onze mededeelingen waren gegrond op officieele gegevens, die door de betrokken statistische deparl.ttoienten verzameld waren. Onze mededeelingen zijn daarna nog gestaafd en ten volle be vestigd door inlichtingen, wfelke ons be reikt hebben sedert wijl Rusland verlaten' hebben, en ook door de laatste Russi sche couranten. De rapporten van uwe vertegenwooif digers in Rusland, w aarnaar gij in ,uw blfief verwijist, behelzende dat „in de Oekraïne vreeselijke hongersnood woedt" en dat daar vele mensehen van honger sterven, kunnen ongetwijfeld volkomen juist zijn. Gij Zult begrijpen, dat deze rapr porten slaan op het verleden en dat, hoe veelbelovend de oogst dezen zomer ook móge zijp, de uitwerking daarvan pas over een paar maanden merkbaar zal zijn, nadat het graan binnengehaald, gfe- dorscht, gemalen en voor voedsel ge schikt gemaakt z!al zijn. Enkele maanden kunnen daarom verloopen voor het ge brek in vele districten zal ophouden, ge durende welken tijd buitenlandsehe hulp stellig zeer noodig zal zijp. Bovendien heeft de hongersnood van verleden jaar een talrijke bevolking in de dorpen gfe- troffen, welke nu gebrek hebben aan levende have en landbouwwerktuigen. In nog grooter mate zullen vele stede lingen blijven lijden en hulp van buitenaf noodig hebben. De vreeselijke gevolgen van den grooten oorlo(g en van de bui- tenlandsche LusschenkomSt in Rusland kunnen niet door een enkelen bevredig den oogst weggenomen worden. Ik hoop van harte dat gij en de men- schen, die bijdragen van het fonds van uwfe organisatie, in mijn opvatting zullen deelen, dat er nog een ruim gebied in Rusland is voor mensdhlievend werk, en dat hun hulp niet verslappen zal." 0 Na de verklaring van Litwinof heeft de burgemeester van Den Haag besloten geen colllecte voor Rusland meer toe te staan; maar de raad heeft gister een mo tie aangenoPien waarin B. en W. worden edn uitgenoodigd alsnog' een collectie toe te slaan. Uit Middelburg. Het was' al's een h erinnering; uit lang geleden jaren: in eens mjpziek buiten op straat. Een groepje geunifortnde D.uitsche mPzikanten had zich in een kringetje opgesteld en zette een vroo- Jijken marsch in, gevolgd door nog eenigfe andere muziekstukken, om' daarna de gap ven van de omwonenden op te halen. Ja, zoo was' het vroeger ook. Dan zag men in ons' land geregeld dergelijke D.uit- sclie troepen muzikanten, die heel vaak op doorreis1 waren naar Engeland en die in ieder geval in ons land van stad naar stad trqkken, en al' spelende in hun on derhoud voorzagen. Langzam.ferba.nd zijn ze daarna verdwenen. Mislschien wais de meerdere welvaart in Duitschland door den geweldigen opbloei der industrie daarvan de oorzaak'. Majar in jaren heb ben we die „blaaspöepen" zooals de volksmond ze noemde, niet mfeer gezien. En nu in eens' zien en hooren iwe ze weer. Het zal' wel niet de welvaart zijn die ze er toe gebracht heeft weep op 'rondreis uit te gaan. -< Dit gezel'sichap is afkoinfstig uit Bei eren. Het zal over eenige dagen weer hier komen. Maar in dien tussehentijd is hier ook weer een ander gezelschap van dien aard te wachten. Gisteren had een wielrijder, die verkeerd een bocht omreed, geen sig nalen gaf en ook niet de verandering van richting aanglaf, verdiende pech, door juist een stilstaanden agent van polilje aan te rijden. Dat de wielrijder, die behoort lot het gilde van menstehen, die nooit de verkeersvoorschriften schij- rfen te leeren, op den „bon" .ging is te begrijpen. 1 Bij een bewoner van den Ouden Vlissingschen weg was: tijdens de af wezigheid der huisgenooten een zilver horloge met ketting ontvréemd. Als da der is ontdekt een zeer jeugdige knaap, die intusschen het geslolene in een sloot had geworpen. O— TJit Walcheren. Maandag: hield te Serooe'kerke (W.) de naad eene openbare vergadering Afwezig de heer Iz. de Ruck. Ingekomen was o. a. de mededeeling dat de kosten voor keuring! van waren ongeveer twee derde minder zullen zijn dan in het eerst gedacht werd; voorts de rekening van den RijnsbPrgschen straatweg, bedragend in ontv. f 334.75 en in uitg. f 372 70, nadeelig slot van f 37.95, en de begrooting met een eind cijfer van f 305; beide worden zonder aanmerking goedgekeurd. De raad keurt zonder stemming goed het voorstel van B. en W. om hgt per centage der heffing van de gemeente!- lelasting van 8 pCt. terug te brengen op 2 pCt., daar dit op een vengissing berust, waar Ged. Staten aanmerking op hebben gemaakt. Door den gemeente-ontvanger is ken nis gegeven aan B. en W'. van belas tingen die niet te innen zijn. De naad gaat over in gesloten vergadering om) die zaak te behandelen. Na opening deelt de voorzitter mede, dat de belasting van 14). ,,'t Was ook gfeen weer om te loopen", meende mr. Macpherson. ,.'t Doet mij heel veel' genoegen u hier fe zien, miss", sprak de vrouw in vriendelijk echt Londensfeh accent. „Komt u z?eh maar dicht bij het vuur wat zit ten drogen." De eerste verlegenhcd was nogal' niet groot. Mary's ervaring van de tooneelwe- relld kwam1 haar nu zeer goed te pas want geen betere oefenschool, dan een verblijf in „Bohème", om' de schreden te leiden over de heuvelen en dalen van het maatschappelijk leven. Die luidjes meenden hei immters ZOo .goed, dus had ze gCen enkele reden, om hun hartelijk heid op een afstand te houden, en voel den ze zich al heel' gauw van weerskanten op hun gemak. Het herinnerde de bezoek ster aan enkele van haar aankomsten op een tournee; één in 't bijzonder, toen het vorige gezelschap nog niet geheel' we|g was en zij en Tony half Oldham1 hadden rondgeloopen voor kamers en eindelijk de thee hadden gebruikt mfet en bij h;un hospita, in de keuken, 't Wias ergerlijk, zooals die herinneringen aan Tony steeds weer bij haar boven kwamen, en altijd in episoden wanneer hij gezellig en aardig was geweest. „Uw man vertelt mij daar, dat hij in den wijnhandel is", merkte zij op onder de thee. „Ja, zoo is 't miss, mlaar trouwt u nooit een man, die daarin doet, of u weet verreweg het grootste deel van den tijd niet of u getrouwd is, of niet." „Zooveel is hij weg, meent u?" „O, haast altijd! Laat hjij eens bwee maaInden van het jaar thuis zijn; somls niet meer dan veertien dagen, dan is het al mooi. De rest van den tijd trekt hij van plaats tot plaats, als een zwerven de zigeuner Charlotte zegt telkens1' weer: „Moeder heb ik nu een vader of niet?" 't niet kind?" De prachtigste badplaats op het vaste land. Wedrennen in Juli en Augustus. 5 millioen prijzen. In de Kursaal alle Casino-attracties de grootste kunstenaars met wereldfaam treden er op. Concerten. Orkest met 100 muzikanten. flagez. Med.) A Wagenaar en Corn. Minderhoud onin baar is verklaard. Uit mededeelingen betreffende de Ylees'chkeuringswet biteek o. a., dat de luit nood afgemaakte dieren op de plaats wj&isr ze afgemaakt worden ook gekeurd mogen worden; de tijd van keuring werd voorloopig vastgesteld van 8 uur 's mor gens' lot 6 uur 's avonds en verder moét dit aangepast worden zooals in de prak tijk zal bl'ijken noodig te z'ij'n. Ook kan 't hoofd van den keuringsdienst ontheffing schriftelijk verieenen om' 't geslachte dier niet naar de centrale slachtplaats te vervoeren. Het salaris werd na bespreking voor een jaar vastgesteld op f 3000 per jaaT. Goedgekeurd werd het voorstel van B. en W. oim aan de kroon ontheffing te vragen voor de keuring voor huis- slachtingen. Aan de wed. W'. de Keizer werd voor een half jaar ontheffing ver leend van lionderibteiasting. Tol zetters der belasting worden op nieuw op de voordracht geplaatst de hee- renP. de Visser en G. Jobse, plaats- vervangers Iz. de Buck en P. Kesteloo. De secretaris, jhr. Wi. Z. van Tey- Iingen, vraagt tegen 1 October a.s. den raad om eervol ontslag. Hij verklaarde het secretariaat altijd met lust en op gewektheid te hebben waargenomen, doch 'met het klimlmen der jaren wenscht hij' wel een 'beetje mfeer vrij te zijn alls tot heden het geval is geweest. De oudste weth. Goedbloed zeide wel de tolk van de vergadering te zijn als hij zijn splijt over deze ontslag-aanvrage te kennen geeft; de oudere raadsleden ziiU'en het nog beter weten als hij, mfet hoeveel takt en ijver het secreljartaat al! dien tijd door den heer v. T. is1 waar genomen. Namens den raad stelde hij' voor, het ontslag op de meest eervolle wijze te verieenen. De secretaris dankt den wethouder voor de waardeerende woorden, helm' na mens den raad toegesproken. Aan B. en Wl. wordt mjachtiging ver leend om tegjen 1 Oct. a.s. een oproe ping te doen voor een nieuwen secre taris. Bij de rondvraag deelde wethouder Goedbloed mede namens den Vrijw. Landstorm', dat zij den raad bedankt voor de geldelijke offers en weth'. Allaart voor 't kosteloos afstaan van een gedeel'üei van zijn erf voor den schietwedstrijd. De heer De Visser vestigde de aan dacht van B. en W. op liet houtgewas langs de wegten ota1 dit te laten op- snoeien; in 't bijzonder heeft hij hier bij op 't oog den Cadefsweg en den Bïjnsburgschen weg; de voorzitter zegfo dat B en Wl. er voor zuilten zorgen. De heer Cornelisse bracht eenkllaiehl in over de autoblusi met de zgn. har dei bunden, daar dit zoo hinderlijk is' voafl inwoners. De voorzitter zegt er ovefi te ziullfen spreken. „O. 't is verschrikkelijk", zei Charlotte met een groote hap brood en jam' in haar mond. „Maar die aTmte pa kan het niet helpen!" „Ja, liet is een droevig métier," viel haar vader somber in. Met verbazing merkte Mary, dat in den gloed van eigen haard, zijn enthousiasme voor wijn en spiritualiën totaal' bekoeld waren. „O, hemel!" riep Charlotte, „dan heeft moeder het gedaan!" „Neen je moeder deed het ook niet", zei mr. Macpherson. „Het wias mijn ge weten. Heb ik zelf reizigers niet zien bezwijken van dat vervloekte drinken van den ochtend tot den avond. Daar had je Burbagfe en, weet je nog wel, ook Brown; allte twee brave lui, gfeen be ter menschen denkbaar! Waar is Bnr- bage nu?... En waar Brown?... Alle twee heen", beantwoord mr. Macpherson zijn e'gen vraag met die droeve oplossing. „Maar daar zij de Heere :n geloofd; ik heb de kracht om' de verle-ding te weer staan. Tijd ;s gteld, zie je. En, als ik er met een aan 't zaken doen ben, dan keer >'k stilletjes het glas om' op het oogenblik dal hij hij niet kijkt. Miaar de menschen aan wie ik verkoop, en nog andere, hoe gaat het die? Mijn taak is' het juist om het slechte te prijzen, om! het wijd en zijd de wereld in te sturen, waar het vernietiging brengt onder de menschen. O, als je er even bij stilstaat, is mijn ver antwoording verschrikkelijk ,.lk ben overtuigd, James, dat je het goede vóór hebt, besprak de kleine vrouw kalmeerend. „Kom1, steek eens gezellig je pijp op en kwel je maar niet meer. Daar doe je veel verstandigler aan." De gekwelde" wees zijn pijp af: ook diè kon hem igeen troost schenken. „Ik verneem! nog een stem", zei hij, „die je niet met tabak tot zwijgen kunt brengen, noch met kruiden, nóch met met fijn linnen goed. Ze is mij nu aan het ondervragen en spreekt: Macpherson, hoe rechtvaardig je je eigenmachtig ge drag? Wöarom verheerlijk je de profeten van de aarde boven je zieleheil'? Weet je niet, dat de weezen broodeloos1 rond- i zwerven door jou welbespraaktheid en dat weduwen vervloeken jou monsters en je heele manier van optreden?" En ik kan er niets op antwoorden. Er zijn nach ten, dat de stem mij niet mteit rust wil laten; dat weet je wel); er zijn aachL Uit Zui d-B e ve 1 a n d. De voordracht voor de (benoeming van een directeur van het gemeente-gaS^ bedrijf te Goes bestaat uit de 1 ïeereni 1. K. K. Brink, directeur der gas fa-* briek te Kerkrade2. H. Oosterh'aatf^ directeur der geme en te-ga s f a n r i c k tej Brielle; 3. H. L. S. N. Volkmaar^ di" ten..." dat je erg lastig bent James; jaüj dat is Waar!" („Vrouwe, dat is de Waarschuwende stem', die tot den zondaar komlt in zijn slechtheid! Heb ik nog niet genoeg be- /oékingen? Maar leer ik er ook van? Neen, ik verhard mijn hart en blijf maal! verkondigen den lof van Pitcher, met zondige tong. Er was eens een kameraad in „de Pauw", een kameraad van mlijti eigen verraderlijk vtalc en die dronk' zijn flesch Sherry en hij bestelde zijn wh;s- ky met-water en toen wou hij nog een speech afsteken na het gezamenlijk etetfl van ons handelsrebigers„Op de Konin- g'n, heeren!" riep hij en h'jef zijn glas op. En tegelijkertijd viel' hij morsdood; mfet den naam van Ham Koninklijke Hoogheid op de lippen... Het was een groote, flinkd kerel; er konden er wet twee van mij uit." I Die corpulentie van den overleden^ scheen door den „zondaar" btesfehou'wd te worden als iets, wat het onheilspel lende van de gebeurtenis' nog vergrootte?. - Af 'f (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1