SuiS Maandfta iO J a 11 10oe Jciürgaiog BINNENLAND. UIT STAD Eli PROVINCIE BI OFFIC1EELE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. (Ingez. Med.) Uit S c h b u w e nrD ui v e 1 a n d. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAPPEN. ONDERWIJS. S3S»!! ho. 100. Het Centraal Stembureau voor de ver kiezmg van leden der Tweede Kamer heeSI Zaterdagnamiddag onder voorzit terschap van prof. mr, A. A. H. Struy- ckex een zitting gehouden in de oude raadzaal te 's Gravenhage, ter vaststel ling van den uitslag der Tweede Kamer verkiezingen. De uitslag van de loting' ter vervulling va* de vacatures der tweemaal gekoze ne» was als volgt: De heer L. baron van Voorst tot Voorst lootte voor Zwolle zoodat de heer C. Knigge te Wilnis. gekozen werd verklaard. De heer A. Braat lootte voor Assen, zoodat de heer R. F. de Boer te Sidde- bure* gekozen werd verklaard. Verder werden volgens loting aange- weze® de heeren Oud, Ketelaar en Ebels voor drie plaatsen van den heer Mar- cha»t. die vier maal gekozen werd. Vervolgens las de voorzitter van het Centraal Stembureau de namen der ge kozenen voor in alphabetische volgorde. Deze lijst stemde geheel overeen met die, welke wij reeds meldde, behalve dal niet de heer Leenstra, maar de heer De Visscher voor de Ant. Rev. verkozen werd verklaard. Maar nog is de samenstelling der Kaïwer niet definitief. 1 Er zijn vijf ministers' gekozen, n.l. de heeren Ruvs, de Geer, de Visser, Heems kerk: en van Dijk, Minister Aalberse, die n#ef den heer Knigge nog een lotingskans had voor een der twee zetels! van den heer tv. Voorst tot VocffSt, heeft dien zetel niet gekregen Het is nu nog niet zeker wat er ge- toeawt met het zittende kabinet. Er ioo- pe» geruchten, dat het zal aanblijven, al is dit ook in strijd met andere ge- rucfclen, die gewagen, dat sommige mi- miste»!1 hun ambt willen neerleggen. Mochten echter de bovengenoemde, tot Kawterlid gekozen ministers aanblijven, dan auülen zij ongetwijfeld als Kamerlid bedsoBken. Dam wordt minister Riuys de Beere- brosctók opgevolgd als Kamerlid door den heer P. J. Rutten; mSnister de Geer door jhr. dr. J. Wi. H. ïtutgers van Rozenburg; '«halster de Visser door dr. H. J. Lo- vinft, directeur-generaal van den LancS- IboMW; ïaSfflister Heemiskerk dooi" den beer C. JFL van den Heuvel; mbtister van Dijk' door den heer Th. Heteékels. koorts wordt gemeld dat de heer Rey- mer (R.K.) burgemeester Van Hilversum, züjn zetel niet zal beletten Hij! zal dan Worden opgevolgd door den heer Michiel1- seo, Voorzitter van den Raad van 'Arbeid te Haarlem!. Niet gekozen van de wel candidaat gestelde Kamterleden zijn: voor de Katholieken: Artz en Gl'oe- aendael (die beiden rniet een eigen lïjlst uitkwamen) en Haazevoet; voor de Anti-Revolutionairen: J. F. Heemlslkerk!; voor den Vrijheidsbond: Bijleveid, Dri- on, de Groot, de Muralt en Otto; voor de S. D. A. P.: de Tonge, Ossen- dorp, Rugge en v. Stapele voor de Soc. Partij1: Kolthek; voor de CommunistenKruyt; voor de Chr. Soc. Partij': v. d. Laar; voor de Chr. Democraten: A. P. Staal man; en dan de twee oud-Vrijz. Democraten eenstemming verkregen wordt, zal het overige wel in orde komen. Daarom! moet o. i. regelrecht worden aangestuurd op het ontwerpen van een financieel program, dat ons brengen moet het evenwichtsherstel van 's' Lands geldmiddelen. En op dat program moet de volle, onverkorte instemtaing van de geheele rechterzijde verkregen worden. Eerst dan kan men verder gaan." I>E AMBTENAARSSALARISSEN In het „Staatsblad" is thans afgekon digd het Kon. besluit van 19 Juni 1922, houdende wijziging van het Bezoldigings besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920. Artikel 40 van het besluit wordt gelezen als volgt „Voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijn de ambtenaren blijven de op dat tijdstip door hen genoten wedden gewaarborgd, behoudens in geval en voor zoover die wedden ingevolge de op evengenoemden datum1 bestaande bepalingen van dit be sluit vermindering móeten ondergaan." (We brengen in herinnering, dat het art. 40 luidde „Wij behouden ons voor om, hij ver mindering van de heerschende duurte, door wijziging van dit besluit, eene daar mede evenredige algemeene salarisver- mindering te doen plaats' vinden, behou dens handhaving van de wedden, die een maal zijn toegekend"). genheid zich te verpoozen, terwijl ook gewezen mag worden op de mooie licht kronen met kappen van met de hand beschilderd glas. Op de eerste verdieping? is een ruime vergaderzaal, waarvan af men een ruimen kijk heeft over de Markt en op het stadhuis. Ook deze zaal is naar de eischen des t'ijtis ingericht, ter wijl ook nog vermelding1 verdienen de centrale vèrwarming, en de lift om1 de consumpties op de vergaderzaal te bren-: gen. Het geheel doet den architect den heer A. J. L. Goéthals allen eer aan, terwijl ook de uitvoerders van het bouw- 'bovengenoemden bond uit hel eiland, waar deze algemeene vergadering wordt gehouden, voorts tot den commissaris der Koningin, tot den heer A. v. d. Weijde (als afgevaardigde van het college van Ged. Staten), tot den hoofdinge nieur van den Rijkswaterstaat, den hoofd ingenieur van den prov. Waterstaat en UA de aanwezige 'afgevaardigden van Zuid en Noord Holland. Het door den secretaris, mr. H. v. d. Beke Callenfels, voorgelezen jaarversag 'werd goedgekeurd. De rekening en ver antwoording over datzelfde dienstjaar werk, de heeren Beckers en Schijf, dien S wees een batig saldo aan van f225.80. van het schilderwerk den heer H. Pie-j Mededeelingen werden gedaan betref" terse ,die van de sanitaire werken, den: fende coöperatieven aankoop, waarvoor heer C. J. Kooman en de A.Z.E.M., die de electrische installatie leverde hun goeden naam hoog hielden. Vergeten mag ook niet Worden de firma Gebr. Onder tot heden weinig animo bestaat. Naar aanleiding van het feit dat in het aan hangige wets-ontwerp, beoogende den term'ijn van schuldvorderingen voor de dijk, die café en zaal van nette meubelen jj provincie te herzien aan een korteren voorzag. Het geheel maakt een zeer goe-j jerm'ijn te verbinden, niet zijn opgeno- den indruk en dit zullen zeker ook be-i men de polders en 'waterschappen, werd amen de talrijke 'bezoekers, die reeds j een request ingediend öm ook de pol den eersten avond kwamen genieten van j <jers en waterschappen hieronder te een strijkje in de «met talrijke» bloemstuk,- j ja|en vallen. In voorbereiding' is thans nog een voorstel om voor gemeenschappelijke re kening een stoomwals aan te schaffen, ook is in overweging gegeven om een gemeenschappelijke motorpeilboot aan ?e schaffen. Advies daaromtrent is inge wonnen bij den bond van waterbouwkun dige ambtenaren in Zeeland. In de vacatures in het bestuur werden ken versierde zaal. In den afgeloopen nacht hebben 'baldadige personen op ergerlijke wijze huis gehouden en kozen daartoe weder panden, die een paar weken geleden ook werden beschadigd. De heer Noest op het Hofplein ontdekte hedenmorgen, dat van zijn voordeur een stuk hout IN IIET STERVENDE WOI.GAGEBIED. Onder dezen titel schreef de verte genwoordiger van het Ned. Nansen Co mité .Tohan Luger. een sobere, maan toch pakkende beschijving1 van de reizen die hij in de eerste drie maanden van dit jaar m'aakte in het WolgargeMed on* daar in de hongerdorpen de voedsel voorziening te or.ganiseeren voor het bo vengenoemd comité. Zij' is' nu als1 een 'boekje uitgekomen bij W. L. en J. Brusse's Uitg. Maatschappij'. Het is zonder eenige mboi-doenerij ge schreven, maar geeft door zïjln rustig ver haal van het zelf 'beleefde een helder denkbeeld van de toestanden, die vree- selijk zijn en Mijven. Voor hen, die het Hollandsch comité gesteund hebben, za] echter vooral van veel bëlang zijn, waf de schrijver vertelt van de z.g. Holland- sche dorpen, d. Z. de dorpen die het Hollandsch comité na onderzoek heeft getrokken Mnnen zijn gebied van on dersteuning. N,u we het hier over het Nederl. Nan sen Comité hebben, zij er nog eens op gewezen dat dit ook in andere richting zijn activiteit doet gevoelen. Onlangs zei Litwinof, de Russische vertegenwoor diger ter Haagsche conferentie, in een pers-gesprek in den Haag o..a. dat de toestand in Rusland zeer verbeterd wtas en dat de oogst zeer voorspoedig 'belooft te zijn, Zbodat het volgend jaar geen hon ger zal worden geleden en volgens som mige optimisten zelfs graan zial kunnen Worden uitgevoerd. Het Nederl. Nansen Comité heeft in U i t Z u i d-B e v e 1 a n d een open brief aan Litwinof meegedeeld Ons wordt meegedeeld, dat. Ged. Sta- 'dat de rapporten van een vertegenwoor- ten de beslissing hebben verdaagd omL diger van het cbmité, die zoo juist uit bent de goedkeuring van het besluit Rusland is teruggekeerd, in directen te-j va-i den raad van Kapelle d.d. 19 Juni, genstrijti zijn met de 'beweringen van j betreffende de uitvoering van de restau- Litwinof, evenals troirwens de rappor- traliewerken aan den toren, ten van andere comité's. Er zijn dorpen Bet komt Ged. Staten voor dat het he- Was afgesneden, maar heel wat erger herkozen de heeren C. N. v. d. Weijde Was het 'Mj den heer Timmermans op den hoek van de Korte Noordstraat en de Lam'brechlstraat, daar zijn behalvt van de deur van alle raamposten heele stukken Weggesneden; er is een zeer giroote financieele schade 'aangericht. Op de Hoogstraat moest een uithangbord het ontgelden. De 'bewoners van de Korte Noprdslraat en LamWrechtstraat zijn om ongeveer half twee uit hun slaap gewekt, door een hevige vechtpartij. In hoever een en ander met elkaar verband houdt, zal het politie-onderzoelc wellicht kunnen vaststellen. Door de politie aJhieT is een 1G •jarig' meisje uit Vlissingen aangehouden, dat zich schuldig maakte aan verduiste ring van een rijwiel en oplichting van een winkelier te Vlissingen voor een armband. Het te Vlissingen gehuurde 'rijlwiel had zij reeds te Middelburg ver kocht en ook had zij dit met den armfv band geprobeerd, maar de beide daarbij betrokken winkeliers hadden de politie gewaarschuwd, Waarop deze het meisje aanhield. Zij' zeide niet langer thuis te willen blijven en nu op gemelde wijze te hebben getracht geld te krijgen om' de wijde wereld te kunnen ingaan. Zaterdagmiddag werd op de Markt een 7-jarig meisje, dat op straatspeelde, terwijl haar ouders in een café zaten, door een motorwielrijder aangereden. De kleine viel en werd verwond; den mo torrijder treft in dezen geen schuld. -.dnbren^mezoogauwmotólpk ,._0 "n pakSunlightmaar*de cchtebonli^ht Zeep hooi*! De namaak is niet* holFzpo goed! DcLsver^ilczpmijMaerdin^eo. Holland 47, N. Holland 48, Zeeland 18, Utrecht 12, Friesland 23, üverij'ssel 16, Groningen 28, N. Brabant 23, Lim burg 7, Drente 6. Het aantal beroepbare candidaten is 10. te Wis&ekerke en F. P. Polderdijk te N. en St. Joosland en gekozen de heer C. D. Vereeke te Kapelle (Z.B.) Hierna hield de heer F. A. KI o p p e r t ingenieur 'bij den provincialen Water staat te Zierikzee, een rede over „Schouwen-Duiveland, bezien uit oen wa terstaatkundig technisch oogpunt", welke voordracht met groote belangstelling; werd gevolgd. Na dit referaat maakten enkele heeren van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen. Aangenomen werd een voorstel van den heer A. v. d. Weijde tot het instellen van een studiecom'missie door den bond tot het onderzoeken en vastleggen van I de diverse 'meeningen, nopens het aan-. die geheel verlaten zijn, behalve door eenige hongerenden, die daar den dood liggen af te wachten. In den open brief Wordt aan Litwinof verzocht 1. of zijn (misleidende bewering! openlijk in te trekken 2. öf openlijk de volle verantwoorde- die zich nu afgescheiden hadden en inlet j tijkheid op zich te nemén dat geen verleend. een eigen lijst uitkwamenv. BerensteijU j verdere hulp van uit Nederland wordt J worden bedongen, en Teenstra. I t i Sfcr zijD ongeveer 400.000 kiezers niet opgekomen. Het aantal ongeldige stem mes bedraagt circa 50.0000. Voorts wer den er 215.0000 stemmen uitgebracht op lijsten, die geen zetel kregen. Te zamen dn»' 665.000 stem'men of bijna 20 pCt. van het totaal aantal kiezers, vertegen woordigende dus niet minder dan 20 ze tels. Al deze stemtoen kWamen niet in aanmerking. De An ti-R e v. en het nieuwe Ka b i n e t. Uit een hoofdartikel in De Standaard haler* we de volgende opmerkingen aan: „Uit den aard der zaak is er, zelfs na verkregen overeenstemming op het stuk der financiën, nog heel veel anders te be spreken en te regelen. Onze Deputatenvergadering "heeft het duidelijk uitgesproken, dat alle samen werking gebonden moet zijn aan den re gel dat het werkprogram' yan een ka- biset, dat door ons gesteund wordt, niets bevatten mag wat tegen onze be ginselen ingaat en dat h et in ruime mate m'ate bij onze wenschen moet aanpassen. Intusschen, hoe gewichtig dit punt ook wt, niet daar duchten we moeilijkheid. ïsdien op het stuk der financiën over- drag 'bedongen tot uitvoering dezer wer ken hoog ie. Aan den raad :s verzocht aan Ged. Staten mee te deelen welke de aanle:- dende oorzaken zijn geweest deze u*'t- voering op te dragen aan de firma Jeras en Zonen te M;ddelburg, met voorbij gang' van andere aannemers en of de w'nstmarge niet minder dan 15 pet. kon Uit Middelburg. Het tegen gisterenavond aangekon digde 2e Zondagavondconcert is door 't ongunstige weder uitgesteld tot 23 Juli. Hel Middelburgsch Muziekkorps geeft a.s. Vrijdag weder een muziekuitvoering op het Molenwater en a.s. Zondag de tweede ochtenduitvoering in de Abdij1- Zaterdag heeft de heer J. Giahriêise zijn na de instorting in den nacht van 28 op 29 Juli van het vorige jaar geheel nieuw opgebouwd café „de Eendracht" op de Markt alhier heropend. Wij hebben een kijkje genomen en ons overtuigd van de keurige, practisdhe inrichting van dit jgjebouw, flat in vele opzichten van de oude „hooge" verschilt. Het cafc heeft een hooge getimmferde lambrizeering en is netjes geschilderd, terwijl, zooals in een modern café past, hooge schotten gelegenheid bieden aan gezelschappen zich eenigszins afzonder lijk neer te zetten. Een flink biljard geeft de liefhebbers van dit spel geler leggen van mdsselbanken op de zand platen in de Zeeuwsche wateren en hun nadeel voor de tegenoverliggende kust. De voorzitter dankte na de ge voerde discussies naar aanleiding der voordracht den heer Kloppert voor zijn nauwkeurige uiteenzetting over de oevers, en hun verdediging van ons eiland. De C o m m', der K o n i n jg' i n, die m de eerste plaats dankte voor de hartelijke ontvangst, deed naar aanleiding der ge voerde discussies een vraag nopens de samenvoeging van minder kapitaalkrach tige polders, welke vraag door den voor. zitter uitvoerig; werd beantwoord. Verschillende personen voerden hierna nog het woord of stelden vragen, welke door 't bestuur zullen worden onder zocht en schriftelijk beantwoord. De voorzitter sloot hierop de verga dering na zijn beste wenschen te hebben .Uitgesproken voor de bevolking van Sdhouw'en-Duiveland Tn hotel „Juliana" werd de gemeen schappelijke koffiemaaltijd gehouden, waaraan 140 personen deelnamen en de voorzitter de eerste dronk Wijdde aan den hoogsten magistraat in ons gewest, Welke dronk door den commissaris werd beantwoord. 1 Na dezen maaltijd namen allen plaats ia de dertig auto's, welke op 't ruime plein van Juliana stonden opgesteld. Langs den Zuidrand van Schouwen, waar het Verraderlijke element voortdurend knaagt aan de 'bochtige kust, ging het met flinke vaart naar Wester Schouwen om de duin-dijksverdediging van den Burgh- en Westlandpolder in oogen- scihouw te nemen. Door 't hooge. water Was hiervan evenwel niet veel te zien, zoodat de reis Werd voortgezet naar 't vriendelijk gelegfen Burgh, waar allen uitstapten en door den dijkgraaf van foo- vengenoemden polder werden ontvangen. De heeren Gebr. van Zuijen en W. G. Boot, resp. dijkgraaf en onlv. griffier spraken den 'bond toe, Welke redevoeringen door den coma .der Koningin en mr. Diele- man werden beantwoord. Langs den Hoog'enzoom en verder langs den Noordrand van Schouwen, waar de sterkste zeedijk van het eiland het ach tergelegen land beschermt tegen de bij De pachters van kersenboomgaarden te Kapel l'e-B'ezelingé die tame lijk duur zijn gehuurd, hebben enorme schade gehad van den storarWnd van de laatste dagen. De kersen slaan stuk of wahen gewoon weg van de boomen. Ook de vroegO soorten appelen vooral, en peren komen naar beneden. Van sominrgte soorten blijft geen enkele meer aan den boom. En de afgewaaide ziin waardeloos. o Zaterdagmiddag kwam bij' het schijf schieten op de schietbaan te B r u i n i sl storm fel beukende golven, ging het over sc een der leden, C. It., van achter j Brouwershaven, achter Nooi'dgouwe en de schijf terwijl ev nog geschoten werd. I over Schuddebeurs naar Zierikzee te- Hij werd in ziijn arm getroffen. rug, waar de Prov. höot een zeer groot deel der gasten huiswaarts voerde. Z. POLDER EN WATERSCIIAPSBOND. Zaterdagvoormiddag hield de Zeeuw sche Polder en Waterschapsbbnd te Zie rikzee op-de bovenzaal van 't „Huis' van Nassau" haar algemeene vergade ring, die door een groot aantal leden en vele belangstellenden werd bijge woond. De voorz. tor. P.. Dielem'an, opende deze druk bezochte vergadering met een Woord van welkom tot de leden van Als president-kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. te Kapelle is gekozeD de heer J. van Wingèn. Het aantal vacatui-en in de Ned. Herv. Kerk bedroeg 1 dezer 256 (vorig jaar 240) en wel- in Gelderland 28, Z. Openbaar examen Zangschool T.O.E.U. Het was Zaterdagavond in de Concert zaal alhier weer het sinds jaren be kende en eigenlijk nooit veranderende too neet, al worden ook de personen op het podium' en ook die in de zaal geleidelijk! vervangen door anderen. Het nieuwe wasl alleen dit, d at nu d e heer Caro voor het eerst de leiding had van het geheel en van de drie hoogste klassen. De eerste klasse stond ,al's sedert jaren onder den heer \V;. K. Kuiler. Zooals ook vroeger, kwamen de eerste^ tweede en derde klasse ieder eerst met kooroefeningen, dan met liederen voor één of twee stetomen, die vooral del groote aandacht hadden van de jeugdige toehoorders' in de zaal; en dan nog eenige. koorliederen tot slot welke voor de derde klasse twee- of driestemmig waren. Maar het „afgewerkte artikel" dal dez© (zangschool aflevert, was te vinden in hetgeen de vierde klasse ten gehoore bracht. En dat was uitmuntend van klank. Eerst eenige drie-stemtoige koor liederen met solo-stemtoen, daarna eeni ge sololiederen en als besluit dezer af- deeling de „Avondcantate van Cath. v. Rennes. i Het groote nut van deze instelling der Zangvereeniging Tot Oefening en Uit spanning blijkt vooral uit hetgeen deze vierde klas'se presteert. Er is maar één gebrek aan, n.l. dat er nog altijd jon gens en meisjes ontbreken, die daar zeker op thuis behoorden. Het slot van den avond werd gevormd door de uitvoering door "de vier klasisen gezamenlijk van de kinclercantate van R. Hol „In den Zomer uit". Naast die muzikale elementen bracht deze avond ook de dingen die bij' een openbaar examen behooren, n.l. een toe spraak van den voorzitter, den heer Her man Snijders, de mededeeling van den overgang en de uitdeeling van de di- plom'a's. En bovendien was er nog, iets: aan den heer Caro en d en heer Kuiler werd door de leerlingen ieder een mand bloe men aangeboden. Voor 't notarieel staatsexamen 1ste gedeelte is geslaagd de heer W'. C. Cal lenfels, alhier. Bij het te Breda gehouden examen voor M. U. L. O. slaagden voor diploma A.: P. P. C. van Adrichem Boogaert, M. de Bruijne, M. J. Glerum (Vtiss)., N. Jan sen, P. M. Overwater (Vliss.), M. A. Sprenger, M. L. van Verre, C. M. D. Wie- landt, allen leerlingen der Meisjesschool alhier. Voor diploma B slaagde de heer J. M. de Br.uijn te Aaardenb'urg. Met ingang van 1 Juli is benoemd tot onderwijzeres te Slijkplaat, gemeen te Hoofdplaat, mej. M. Zoethout van Mi ddelb,urg. Voor het eindexamen H. B. S. 5- jarigen cursus „Canisius College" slaag de fe Nijmegen de heer, B. Vroom! te Middelburg. I Aan het eindexamen der Hoogére Handelsschool te Vlissingen hebben deelgenomen 22 candidaten, van wie er 3 z'ijn afgewezen, geslaagd zijn: A. Bat ten, U. J. A. Fatin, J. Hemmékam', M. de Hes, G. M. Ilootsmans, F. Hubre.ch- se, G. F. M. de Jonge, L. de Koning, P. Korteweg, P. M. Kousemaker, E. M. G. de Lange, J. S. Lerooij, J. M. G Matthews, A. G. van Meerendonk, J. J.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1