So. 187-. Donderdag 6 Juli 1928. 1611® Jaargaii BINNENLAND. A. J. P.'s ROMA-PUDDING smaakt als room. UIT STAP EU PROVINCIE. PUUR CHOCOLADEREEP. Roma-pudding overheerlijk, is voor iedereen beheeriijk. Deze Chocoladereep, welke in de laatste weken zoowel in figuurlijken als werke- lijken zin bij zoovele Nederlanders over de tong is gegaan, heeft in een korten tijd een belangrijke plaats onder de zoo gewilde Chocoladereepen ingenomen. Werd hij in den beginne, met het oog op de kostbare reclame die eraan verbonden was, door velen met een zeker vooroordeel geproefd, al spoedig bemerkte men, dat de firma SICKESZ ook hier weer hare leuze „Altijd beter" gestand deed, daar bleek dat de PUUR- REEP een zuivere, zeer fijn smakende Chocolade is, met de fabricatie waarvan de aan de SICKESZ' fabrieken verbon den technici wederom bewezen hebben in staat te zijn, de kwaliteit der in Nederland gefabriceerde Chocolade steeds weder op een nog hooger peil te brengen. Zij die gewend zijn SICKESZ' reepen te koopen, weten dat zij altijd op de kwaliteit kunnen staat maken, zoodat men veilig kan aannemen, dat deze nieuwe reep niet alleen nn, doch ook in de toe komst zoo goed zal zijn. LANDBOUW. MIDDELBURGSCHE w gr fSOE 9G STROOM ING ZIOH TEEKENT. De hedenochtend door ons per bulle tin helend gemaakte, en in dit nummer herhaalde cijfers vlan den uitsllag! hier Ier Stede geven reeds aanleiding tot het con- stateeren van merkwaardige stroomings- verande ringen Het ligt voor de hand dat men deze cijfers gaat vergelijken m'et die van de jongste raadsverkiezing van 21 Mei 1919. Maar dan moet mén eerst die cijfers van '.19 herleiden om ze vergelijkbaar le maken. Toen werden 3814 geldige stem!- men uitgebracht; ditmaal voorat door de deelneming! der vrouwen, 8993, dat Is 12.33 ïnlaal zooveel. "We mJoesten dus het aantal istemlmen, toen door de verschil lende Kjsten verkregen, met 2.33 ver menigvuldigen En voorts! hebben toen en na zich in de partijen zich ver- verschillende groepen gevormd. We kwamen tot de volgende resjultajten Liberalen: In '19 Lib. Unie 146 st. X 2.33 340; voorts de lijst BoudeWijuse-SprengeE 273 st. X 2.33 636. Samen 976. Thans: Vrijheidsbond, drie lijsten, sia- mèn 1049; Lib. Partij! 143, VolksWelV. 122, Bezuiniging 73, totaal 1387. Dat is bij '19 vergeleken een vooruit gang, met ongeveer 42 pCt. VrSjzinnigKDemloCraten: In '19 654 stemmen, wat vermenig vuldigd met 2.33 zou (geven 1513. Thans behaalden zij1 echter 984 st. Voegt men er de groep Heeres hij', dan krijgt aaien 1018. t Dat is een achteruitgang m'et onge veer 33 pet., bij' '19 vergeleken. IS. D. A. P.: In '19 behaalden zij1 1205 st., wat met 2.33 vermenigvuldigd zou geven 2807 st. Thans toehaalden ze 1721 st. Ook een achteruitgang ine* ruim' 30 pCt. r Anti-Rev.: In '19 verkregen deze 819 st., dat X 2.33 geeft 1918. - Thans verkregen ze 2174. Een vooruitgang dus met circa 13 pCt. Chï. Hist.: In '19 behaalden ze 200 et.; dit ver menigvuldigd met 2.33 geeft 466. Thans toehaalden ze op hun twee lijs ten Ramen 1415 st. f Een vooruitgang dus! met rnim| 200 pet. veigeleken bij '19. Geref. Staatsparty: In '19 uitgebracht 68 st., maal 2.33 geeft 158 st. t- Thans 153 st., dus zoowat gelijk gfebié- ven. ji R. Kath.: In '19 207 st., maal 2.33 geeft 482 st. Thans 578 st., dus een vooruitgang van 20 pet., ongerekend 47 st op de N. Kath. P.a welk bedrag nog 'onver- Wacht groot is'. Groep Maljaars: I» '19 werden SflO st. behaald; mfaal '2.33 geeft 419 st. Thans behaald 183 ,st., een achteruit gang met 56 pCt. Communisten: In '19 behaald 62 stemmen; dit maal 2.33 geeft 144 st. 1 Thans behaald 97 st. Een achteruit gang van ruim' 30 pCt. Als men de Soc. Partij (Kolthek) meetelt, die thans 25 st. behaalde, komt men aan een totaal van 122 st., wat een achteruitgang betee- kent van 15 pCt. v Natuurlijk zijn dit geen volkomen zui vere vergelijkingen, want er zijh ditmaal lijsten die er toen niet waren: twee plat telandslij sten met samen 35 st., Chr. De mocraten 72 st., onafhankelijken 43 st., Vrouwenorganisatie 24 st., enz. Maar ook die geven geen verandering in het totaal 'beeld dat althans in onze gemeente de uitslag der verkiezing geeft: een algemeene achteruitgang der demo cratische partijen, welke in het bij'zonder ten goede kwam aan de Chr. Hist, partij' en in mindere mate, aan de liberalen. Het zou ons niet verwonderen als dat ook het algemeen beeld zal blijken te zijn van den uitslag over het igeheele land. Een vluchtige berekening van de cijfers van V1 i s s i n g e n op dezelfde wijze vergeleken met de raadsverkiezin gen van '19 gaf dezelfde verschuiving te zien, in verhouding wat sterker in den achteruitgang van de Vrijz.-Dem'., en in den 'vooruitgang der Liberalen; wat minder sterlc is de achteruitgang der S. D. A P. en in den vooruitgang der Chr. Hist. ml*. S. Gratalnia en dr. Wi. W. van der Meuten deel uit van het bestuur, dat als zijn secretaris aanwees den heer J. J. Bruna, die dit secretariaat met zijn inmiddels aanvaard secretariaat-gene raal van de Centrale Commissie com bineert. Beide zijn voorloopig gevestigd Feeder: k Hendriklaan 289 (tel'. Schev. 1962). HET STEIJN-MONUMENT. Heden werd te Deventer het monument ter nagedachtenis van president Steijn onthuld, waarbij door den Minister van L. de volgende rede werd gehouden: Hel is mij een voorrecht als Minister der Kroon, enkele woorden te spreken bij de onthulling van dit monument. Op zoo welsprekende wijze hebt gif, mijnheer de voorzitter van het comité geschetst wat Martinus Teunis Steijn ge weest is voor zijn volk', voor den Diei>- schen stam en daarmfede ook voor de Ne derland s'che niatie, dat ik mij daarvan ont slagen kan rekenen, daar ik in herhalin gen zou treden, wanneer ik' op de ver diensten van dezen merkwaardigén mjan nader inganjg. Ik wensch alleen naméns 's lands re- jgeering te zegjgten, dat het daar zeer op prijs gesteld wordt, dat in Nederland een blijvend gedenkteeken gewag mlaakt voor het heden, en voor het nageslacht van den laatsten president van den Oranje .Vrijstaat. "Waar Steijn den naam van zijta volk eer aandeed* door zoo lang mogelijk de vlag zijner republiek' te verdedigen, zoolang; tot zijne krachten hem; geheel! toe geven hadden, daar miag er wel eens cp gewezen worden, dat hij' allés, wat in zijn vermogen was, gedaan had om1 den Zuid-Afrikaanséhen oorlog te voorkomen. Toen dit onmogelijk bïéek, heeft hij in eenstemtaigheid met zijn volk daaraan deelgenomen, trouw aan het eenmaal ge- igeven woord aan de zusterrepubliek. De oorlog is door hem' gevoerd mét ongebro ken trouw en toewijding, tot hef laatste bittere eind. Maar ook zelf dit is, hoe hard ook de ondergang der republiek was, feitelijk eene Overwinning gebleken van den Dietsehen stam' in Zuid-Afrika. Op dien lijdensweg van de laatste miaan den van den oorlog bleef Steijn een lich tend voorbeeld van ware Godsvrucht, zelfverloochening, moed, eerlijkheid en trouw. (Mogé dit bééld het Nedert'andséhe volk tót in lengte van dagen herinneren aan dezen grooten zoon van eigen stani en mow het, in het bijzonder in dagen van nood en strijd, den Nederlander tot getuigenis strekken wat door tTouw Godsvrucht en moed ook in de grootste 'beproeving kan bereikt Worden. durf hoog in het circus werkte, als een jarenlang geoefend gymnast aan den rek stok1) De clou van den avond waren de beide laatste numtoers: „De IJzérkoning Hans Siegfried", inderdaad een kérel als' een fstandbéeld, die tot tweemaal t.oe een zware vrachtauto mét de wielen over schouders en ibeenen heen liet rijden, en daardoor niet méér Scheen gehinderd te worden dan door een windvlaagje. De auto, die een flinke vaart had, wipte éven op wel „spieren van ijzer". En dan De Allisons, de m'an, voor wien een kooi van loodrecht opslaande latten werd ge bouwd en daartegen mét een fiets in groote snelheid rondreed, iemand dus mét haast hovenmenséhelijke durf, kracht en oplettendheid. Aan de clownerie werd gelukkig wei nig gedaan. Er wordt nu eenm'aal wei nig nieuws op dat gebied gepresteerd. Maar het kleine Aüg'ustje, liet ons mét z'n raadsels toch wel eens even lachen, en zïjn oudere collega maakt een 'képsprong zooals Wij nooit hebben gezien. Over acht ruggen! Al het gebodene was volkomen af. Het circus schijnt oVer uitstekende en zeer veelzijdige altisten te beschikken Men ga een der volgende avonden miaar eens kijken; Wij1 kunnen een bézoek zeer aanbevelen. Het talrijk opgjekomfen pu bliek toonde zich dankbalar door een gul applaus. (injgez. Meld.) Bij onderzoek door de politie Méek mej. Weitzlm'ann den door de wet gestel- den leeftijd voor het verrichten van der- Se llïjke toeren te hebben. Morgen hopen we, in den loop van den ochtend, aan onze abonné'si in Zee land, een e x t r a-n u ml m' e r toe ie zenf- den, waarin we den totaal-uitslag der verkiezingen in het geheele land melden. Althans wanneer alles meeloopt, en mén aan de Perscentrale te Amsterdam] de kringuitslagen tijdig heeft ninnen gé- kregen, om ons in den loop van den ko menden nacht de cijfers en de bereke ning te melden. De Minister van Arbeid heeft goed gevonden, dat vroeger toegekende, bijdra gen voor woningbouw, zullen worden uitgekeerd aan de .gemeenten St. Philips!and, ten behoeve van L. Capelle (restant) f 667; V e e r e, ten behoeve van J. Wl. Mar- Kuslse f1200; van Th. .Westhof T1445. "Uit Walcheren. Aan de eerste kiezeres, die aan de stembus te Oostkapel lie verscheen, werd door den voorzitter van het stem)- bureau een bouquet rozen aangeboden. o Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. Uit Goes Wérden de volgende lijst totalen' gemeld: v. Houten 40; Volkswelvaart 5: A. P.. 590; N. K'. P. 14; Comto. '3; Kolthek 2; v. d. Zw'aag3; Vrijfe. Dein. 141; PI. B (2) 10, en links 6; Vrijheidsbond 15, 514 ep 22; A. P. Staalman 19; Onafhankelijken 31; St. Gereform. 89; Dem'. Partij1 8,' Pir. Hist. 13 en 1004; S. D. A. P. 592; Bezuiniginjg 14; Midd. 6; Vrouwen- prg. ,3; V. d. Laar 5; Coppenoll'e 3; Teenstra 1; R. Kath. 553. Bij kon. bésluit is benoemd tot no taris' binnen bet arrondissement Middel burg, ter Standplaats de gemeente Ka- pelle, J. Ch. Kram, candidaat-notaris te Maasland. nET ONDERZOEK NAAR DE OtORiZA- KEN VAN DEN WERELDOORLOG. rot onlangs gekozen bestuur van de Neaerlandsche commissie voor een on derzoek naar de oorzaken van den we reldoorlog hoeft zich thans geconstitueerd Tot president werd gekozen dr. N. .Ta- pikse, nadat prof. R. Fruin een herbenoe ming had geweigerd. Tot vice-president luil.-generaal' b. d. Wl. II. van Terwisga; met hen en prof. Fruin maken de heeren ■ge- he en o Uit Middelburg. Het circus Baarumi, dat op het Mo lenwater alhier deze week zijn ten ten heeft opgeslagen, mag dan wat klei ner zijn, wat minder artisten onder zijn personeel, en wat minder diersoorten in zijn stal hebben; dat mindere zit heim) alleen in de quantiteit, de hoeveelheid, en geenszins in de qualiteit, het ge halte. Want daarin doet dit circus zeker niet onder voor z'ijn groolere collega's. Wij hebben de openingsvoorstelling, gisterenvaond, met zeer veel genoegen bijgewoond. De beide directeuren Roberti en Roberti Jr. gaven kranige stukjes Vrijheidsdressur, met één paard, eenige grootere, en acht poney's tegelijk. Een enkel klapgeluid met de Zweep was vol doende: z'ij gehoorzaamden onmiddellijk. Een aardig gezicht. Be dames Weilzhiann toonden zich flinke gymnasten aan de trapeze; het ging met een gemak en een gratie of 't niet dé minste inspanning kostte. Als wij ons niet vergissen was een dezer dames ook elegant vol'i- 1 gense te paard, waar zij al even op haar Ufemak bleek als hoog in de lucht. Zelfs de sprong achteruit over een groenen wimpel lukte steeds, j Nog zagen wij een stout stukje trapeze- werk van juffrouw Weitzmann Junior, I wier leeftijd nog verre van de twee kruisjes zal Zijn, en met een élan en een Uit Séhi9.til|W'eirDuiveland. Men meldt ons uit Zierikzee: De feestvreugde tegen 13 Juli komt er al in. Nadat de feestcommissie met de subcommissies vergadert had trokken zij Dinsdagavond naar de zaal van „Concor dia" alwaar de mondharmonicactato repe teerde. Met de comknissies voorop werd mei die club een rondgang door de stad gédaan en een serenade gebracht bij den ecre-voorzittór mtr. A. J. T. Fokker en den heer H. J. Doelem'an. Donderdag avond wordt een rondgang gedaan met dames en heerenruiters te paard en 150 bloemenmeisjes met de muziek van „Kunst en Eer". r Winkelétallages worden reeds keurig ;n orde gebracht. Aan den historischen all'egorischen optocht, des middags 3i/3 uur, nemen 403 personen deel. De hi storische optocht 's morgens om 9 uur telt een 150 personen, zijnde de 51ande watergeuzen met poorters, rauten, banierdragers', hoornblazers' magistraten. o Uit Tholes. Te O,ud-Vosi.sem'e er nam' dé«oud ste ingezetene, een vrouw van 98 jaren, ook nog deel aan de stemming. Maandagavond j.l. bad te St. M a a r - ten s d ij k de landbouwer Abr. van .den Hoek alhier het ongeluk van den zolder te vallen, doordat de trap waarlangs hij zich naar beneden wilde begeven on deruit gleed. Hij bezeerde zich daarbij zoo ernstig dat geneeskundige hulpmoest worden ingeroepen. o Uit Zeeuwse b-V laaneeren Wl D. Bij het vertrek van de tram van half vijf naar Breskens uit Oostüarg had in de nabijheid van het post kantoor aldaar, een aanrijding plaats van een automobiel met- een fietsrijder; ten gevolge dezer botsing, die getukkig zon der persoonlijke ongelukken afliep, werd de fiets totaal ineengedrukt. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Monutnlent Van Dale. Op Maandag 4 Juli vergaderde in het „Hotel des Pays Bas" te Terneuzen, de Zeeuwsch-Vlaamsche Studentenvereeni- ging. De vergadering was .belegd om te komen tot de oprichting van een mo nument te Sluis, ter nagedachtenis van den békenden taal- en geschiedkundige J. H. van Dale, die aldaar werkte en vijftig jaar géleden stierf. Na een hartelijk woord van welkom' te hebben gericht tot den eere-voorzitter én de goed opgekomén leden, verleende de voorzitter het woord aan den eere-voolf zitter, mi*. P. Dielem'an, lid van Ged. Sta ten van Zeeland. Deze zette kort en helder uiteen de groote beteekénis van Van Dale voor het Nederlandslche volk, zoowel vOor Z'n taal' als! voor zijn geschie denis1. Hij' uitte z'n groote Voldoening, dat het juist de Zeeuwsch-VLaamisiche studen ten zijn geweest, die het initiatief hiertoe genomén hebben, en sprak den wensch uit, dat zij' ook de voorbereidende werk zaamheden op zich zouden nemen. Aanstonds verklaarden alle aanwezigen zich hiervoor van halte bereid. Vervol gens vulde het lid de heer 'Alph. Moer land uit Zuiddorpe deu vorigen spl"e- kér aan, door het geven van tal van bijzonderheden, betreffende den gjeWel- digen arbeid van Van Dale. Hij' sprak zijn vreugde uit de geestelijke nalaten schap, familiebezit, voor het museum' Van Sluis, te hebben weten te verkrijgen. Uit het feit alleen dat herhaalde pogingten, van andere rijde hiertoe gedaan, faalden, méént hij' te mbgén besluiten, dat „óns streven wel mét sUdceS bekroond zal' worden. Na luide toejuiching gaat 'de vergadering onmiddellijk over, tot het bénoemén van twee commissies, respec tievelijk belast tnet het samënstellen van een eere-Jcomité, en het voeren van on derhandelingen, reeds aangeknoopt m'et verschillende beeldhouwers. Eind Juli zal hierover reeds! een eerste verslag worden uitgebracht. i Ten slotte werden 'besproken de mid delen Waardoor geld Zou kunnen in'geza- mëld Worden, en besloten, dat hierbij' vooral de Welwillende medewerking der pers zal worden aangezocht. Blijken van sympathie en mbreeïe steun, alsook' financieele bijdragen, zul len gaarne in ontvangst worden génomen door mi*. P. Dielem'an, lid van Ged. Sta ten van Zeeland, te Middelburg, eere- voorzitter, en het comité van voorbe reiding: H. Stevens!, te Sas van Gent, voorzitter; 'A. Moerdijk, te Zuiddorpe, séhrijVer; J. Dierick', te Koewacht, pen ningmeester. De onthulling Van dit ménulmént, die Zoo grootstoh en plechtig mogelijk zal geschieden, rnéet veel bijdragen tot méerdere kennis en waardeering van Z. Vlaanderen en z'n groote ménnen. In het eere-Comïté zullen worden aangezocht vei le vooraanstaande mannen in Nederland. Vooral wordt gerekend op de sympa thie en den krachtigen steiun van de Provincie Zeeland. i ONDERWIJS. Onzè vroegere stadgénoote mlej. B. Snoep, promoveerde den 9en Juni aan de universiteit te Wilmington (Ohio, U. S. A.) als Bachelor of arts. Geslaagd voor hét exlamën in de Fransche handelscorrespondentie Vanwe ge de Vereen, van Leeraren de heer Wl de Pagter te Souburg. Na verdediging van een academisbh proefschrift getiteld „De Egyptische voorstellingen betreffende den Oerheu- vel" werd heden aan de Universiteit te Leiden bevorderd tot doctor in de God geleerdheid de heer Adriaan de Buck', predikant te Ursuin (N. H.) geboren te Oostkapelle (Zeeland). Geslaagd te Breda voor het examten M. U. L. O. diploma B, de heer M. [H, van Hee te Kapelle; voor diploma A de dames M. J. D. Merckens te VI i s- singen en F. A. C. van den Bosch te Kloeting e. Benoemd tot onderwijzeres1 aan de bij'z. school te Halle (Geld.) mej. G. Wi Q.uist te Anna Jacobapolder. (de Z.) Benoemd tot onderwijzeres! té Dreischor, méj. E. Koeman uit Ril land. 1 f (Ingee. Meid.) I Dinsdagi s te Axel een veulenkeu ring gehouden, waaraan werd deelgeno- Imén door tal van fokkers! pit die ge meente en de oingeving. Er wéren aange voerd 40 hengstveulens en 65 merrier Veulens, geboren in 1922. Bovendien wa ren er 6 hengsten ieder met 10 afstam*- mëlingen, 5 van 1921 en 5 van 1922, zöodat het geheel mét m'oederpaarden incluis weer een prachtcollectie vormde van ZeeuwSch-VlaamSche paarden. Toch was er buiten de direct belang hebbenden weinig belangstelling ,wat voornamelijk wel een gevolg zal zijé van de malaise die ook in den paardenhandel bestaat. Toch zél ook het feit, date men herhaaldelijk keuringen en tentoonstel lingen heeft te bezoeken, wel mede de oorzaak zijn, dat de belangstelling eenigtep zins aan het luwen is. IntussChen had de jury geen gtemakké- lijke taak om' te oordeelen wlat de pri meurs waren, want vooral die jonge die ren hébben nog zooveel twijfelachtigs soms in zich voor de toekomst, Bat mén al een goede kenner méet zijd, om' te zien Wat er in een véulen zit om' eea mooi ZeeuWsdh-Belgisch type te worden. Het zou te ver voeren om' alle prijs win ners te noemen. We zullen ons daarom bepalen tot de beste drie. Dit waren van de hengstveulens'; President Wilson van 'S. de Klerk, Axel, een vos bles van P. B. van Hoene, Axel, en een bruine druipfoles van dezelfde; alle van vader Wilson B) 639; de drie beste merrie-veulens waren volgens de jury een vos Mes van S. de Klerk vnd., Meta van J. de Mul, ZéamH slag en Martha de Bosch van S. Feijter, Axel. Natuurlijk werd er ook weer sterk geconcurreerd tusschen de hengsten met hunne afstamtnelingenDe uitslag was als volgt: le prij's Laboureur d'Isaac B, 310, van de hengstenvereeniging De Toe komst, Axel; 2e pr. Wilson B 693 van de hengstenvereenigïng De Verwachting, Axel; 3e pr. Brin d'Or B 619 van de hengsten ver. Eigen Hulp, Terneuzen; 4e pr. Joubert B 767 van de hengstenver. Hoop op Vooruitgang, Zaamslag, en 5e pr. Casparol A 198 van dezelfde. Voor de 4de afdeeling werd gekeurd tusschen de verschillende jaarlingen on derling, elk van denzelfden vader. Hier* voor Warén 5 maal 5 prijzen beschikbaar zoodat eerst de 5 besten van iedere serie Werden uitgezocht en daaruit gekeurd Wérd, hoe de rangorde was De uitslag hiervan heeft voor buitenstaanders weinig beteekenis en laten wé dus achterwege. De jaarlijksche keuring van Hippos', Vereeniging van Walchersche Paarden fokkers had heden op het Molenwater ruim 40 veulens en één- en tweejarige paarden bijeengebracht, die aan een on derzoek werden onderworpen. Op den uitslag der keuring hopen wij nader terug! te komen. RECHTZAKEN. A r r-R echtb. te Middel burg. ïn de zitting van 4 Juli werden ver oordeeld wegens overtreding rijksbelas- tingwel,' all% schippersknecht of stuurmlan aan boord van hun schepen: J. F. V., 37 j., f 15 of 15 d. h.;M.dé B., 28 j f 15 of 15 d. h.; C. G., 37 j.v. f 7.50 of 1 w. h.; II. C. J. A. E/, 23 j., f 15 of 15 d. h.; f 20of 20 d.; f25 of 25 d. h W'. J., 22 j., f 20 of 20 d. hcf 25 of 25 d h. en f 30 of 30 d. h.; M.de B. <28 j., f 20 of 20 d. h.; H. H. V. d. Kl., 20 j.. f 15 of 15 d. h.; J. M. v. D.„ 21$.,f 15 of 15 d. h.; M. de B., 28 j., f 25 of 25d:

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1