NIEUWE ZOUTEYISCH Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. LEIJNSE GENEZEN VAN PIJNLIJKE VERMOEIDE VOETEN. fl >J ioO ZONDER GRAAT. GRAVENSTRAAT HOEK MARKT. Freco's Maagtabletten „TIZ" troost en geneest in vijf minuten. mm Woensdag 5 J wll fB&M* d «ass® Hg dit mratalec behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwartaal: Ofp de buitenwegen om Middelburg, en www de anders gemeenten pttr past f 2.50; vóór Middelburg en agentschap Vlisoin- Sjeaa t 2.30; weekabonnementen In Middelburg 18 Bent per week. Ad vertentiên: 36 cent p. regel. I-sgezianden Mectedeelingen50 cent p. regel. Bij abonnement vend lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 1—7 regel? i 2.10, alke regel meer 80 cent. Kleine ad.vertentiên niet gróo- Ier dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiên moeten, willen ze uog ia mis Mad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des EATEKDAGS uiterlijk HALF ELF aan bbs Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Plost-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. DE UITSLAG. Natuurlijk zal' het eerst Vrijdag wor den vóór de u'tkomSt dier berekening aan het puhb'ek kunnen worden bekend gemaakt, want ook al h'eeft men de to taalcijfers voor geheel Nederland, dan :s het nog een langdurige berekening, voor men daaruit eerst het aantal zetels voor iedere partij en daarna de namen der verkozenen heeft vastgesteld. De lezers zullen dus geduld moeten hebben. Het is zeker wel een groot ver schil met vroeger, toen wij den avond van de stemming! voor ons bureau den uitslag van alle districten in Nederand konden mededeelen. Het nieuwe kies stelsel heeft dat onmogelijk gemlaakjt. Feeds alleen de telarbeid van de stemltóureaux eischt veel mteer tijd dan vroeger, toen men kleine stembiljetten had 'met enkele namen, kinderwerk ver geleken met de igroote vellen die nu noo- dig waren. "We vermoeden dan ook dat het van avond te laat zlaj! worden voor een spe ciale puMiceering van den uitslag al leen van de elf stemibiureaiix van Mid delburg. Zoodra wij dien echter weten, zullen wij dien voor ons bureau bekend maken. Wanneer dit nummer verschijnt, is de uitslag, beslist maar nog niet bekend. We willen even kort herinneren aan wat er nu nog gaat gebeuren. Zoodra om vijf uur de stembus geslo ten wordt, gaat ieder stembureau teilten. En als het dan aan het eind is, wordt van den uitslag van ieder stembureau een proces-verbaal opgemaakt, dflt daarna „on verwijld" door een der l'eden van het stembureau naar den burgemeester gebracht wordt, tesamen met de „ver zegelde pakken van de stem!bil-> jetten. En de burgemeester zorgt dan dat d:e worden overgebracht naar den voorz;tter van het hoofdstembureau wat geen klemigheid is', want die pakken vormen een hoogten stapel. Dat hoofdstembureau van den rijks- kieskring Middelburg (Zeeland) is ge vestigd in het Stadhuis te Middel burg. Dus alle procesverbalen u:t heel Zeeland móeten worden overgebracht naar M'ddelburg. Onnoodig uit te leggen dat daarmee tijd is gemoeid. Enkele pro cesverbalen zullen reeds hedenavond b-'n- nen komen, van de naaste om'gewng, maar van de meeste gemeenten zal men eerst morgen ochtend op weg kunnen gaan, wat bij de verkeersmiddelen in Zeeland 'beteekent dat sommige eerst morgen, Donderdag, in den namiddag of 's avonds hiem tkjimnen zijn. Bij de vorige verkiezing gold nog de bepaling dat het hoofdstembureau den dag na de stemming moest bijeen komen; bij! wetswijziging is echter voorgeschre ven, juist met het oog op die mogelijke vertraging, dat het op den tweeden dag na de stemming 's v.m. 10 uur een zit? ting houdt. Dat is dus nu: Vrijdagmor gen. i Dat hoofdstembureau gaat dan Weer tellen, op den grondslag van de ingeko men processen-verbaal, en stelt dus' vast bet aantal stemmen in den heelen kies kring uitgebracht op iederen candidaat, benevens het gezamenlijk aantal stemr men op iedere lijst uitgebracht. Die uitslagen van ieder der 18 Kiesr kringen wordt dan weer overgemaakt naar het Centraal Stembureau dat in den Haag is gezeteld, en dit telt Weer eerst die uitslagen Mjeen zoodat men de totaalcijfers voor het geheele land heeft, en daaruit berekent dan dat Cen traal stembureau den kiesdeeler, het aan tal zetels dat iedere partij krijigt, en aan Welke candidaten die zetels worden toe gewezen. Maar die officieele einduitslag zal men eerst in den loop der volgende weet kun nen vaststellen. Om reeds eerder aan de nieuwsgier righeid van het publiek te kunnen vol doen heeft in '18 de Nederl. Dagbladpers gezamenlijk een dienst ingericht, waarbij de bladen den uitslag bij alle stembureaus zelf verzamelden, en die naar een spe ciaal daarvoor ingericht Centraal Bureau in Amsterdam zonden dat ook uit die gevens den einduitslag en de verkozenen berekende en Weer meedeelde aan dé bladen. Ook dit jaar heeft men er eerst over gedacht, het op die manier weer te doen maar nu het aantal kiezers door de toelating van de vrouwen isi ver dubheid, en in verband daarmede het aantal stembureaus veel grooter is dan ra '18,^ kwam' men tot een kostenbtere- irng die ervan deed afzien om den uit slag reeds off:cieus te doen Berekenen |u5t den oppehaalden uitslag van de stem1 bureaus. Men zal nu als grondslag ne- taen den u:tslag, verkregen in de 18 stembureaus, d'e ook weer naar een centraal punt worden gezonden. WIJZIGING LAGER ONDERWIJSWET. De Minister van O. heeft een wets ontwerp ingediend waarvan de strek king is .- bezuiniging op de zeer aan zienlijke kosten van het llager onder wijs, en wel o. a. door de volgende middelen glrooter aantal leerlingen per onder wijzer van 25 op 35 mjaximum; inkrimping' van het aantal onderwij zers; minder dure regeling van het Wacht geld, overeenkomtend met die voor de 'burgerlijke ambtenaren; verhooging van het minimum leer lingenaantal!, vereischt voor aanspraak op rijksvergoeding aan de kleine scholten; beperking van kweek- en opleidings scholen Het ligt in de bedoeling de wijzigingen te doen werken van 1 Januari 1923 af. De overgang naar de nieuwe regeling zal voor elke school geleidelijk dienen te geschieden. Dit doel kan worden be reikt door het voorschrift, dat zoolang een grooter aantal leerkrachten aan de school is verbonden dan het nieuwe artikel 28 toelaat, eventueele vacatures fn het personeel tot 'bijstand v,an liet hoofd dier School, niet mógen worden vervuld. Er dient evenwel' rekening le worden gehouden mtet de mogelijkheid, dat de verdeeling van het gebouw in klasse-lokalen, het toepassen van dezen re^el feitelijk niet toelaat. Dit kan b.v. het g|eval zijn indien de lokalen slechts een gering aantal leerlingen kunnen be vatten en vereeniging met het naastlig gend lokaal niet wenschelijk is. Hierin wordt voorzien. Voorts wordt gegarandeerd aan ge meente- en schoolbesturen gedurende een overgangstermijn van drie jaren de aan spraak op vergoeding voor het nog niet verminderde getal leerkrachten, doch bin nen de igrenzen der thans v'geerende bepah'ngen der wet. Wachtgelden, wlaarop bij het in wer king' treden dezer wijzigingswet reeds aan spraak bestond, blijven gehandhaafd op de bedragten, waarop zij volgens het thans vigeerend art. 51 der Wet zijn of zullen worden vastgesteld. Ook voor het tijdvak waarvoor de wachtgelden zijn verleend blijven de oude bepalingen Van kracht. Het kan evenwel niet onbillijk worden geacht de bepalingen van het vijfde tot en met het negende, het dertiende en hjet laatste lid van het nieuwe art. 51 toe le passen ook op de wachtgelders volgens oilde regeling. NIEUWE GEiZANT TE CAIRO. Bij Kon. besluit is benoemd tot gezant te Cairo, de heer K. van Limburg Sti- rum, oud-gouverneur-generaal van Ned. Indië. DE KONINGIN.MOEDiER AAN DE STEMBUS. De Koningin-Moeder heeft heden van Haar stemrecht gebniik gemlaakt. Met 3 hofdames kwam zij per auto aan het stemlokaal in de school Bleijenburg te Den Haag. hetere propaganda weten te maken dan door herrieschoppen in 'de verkiezingsr vergaderingen. Hierop was gerekend: er Was veel politie in de zaal, die den hee len avond de handen vol had om de la waaischopper uit de zaal te verwijderen Velschillende sprekers voerden het (wóórd. Gedurende de rede van mr. Bergsmg bleken het niet alleen de zoogenaamde onafhankelijken te zijn, wien het er om te doen was de vergadering le versto ren. Zij vonden een krachtigen steun hij een groot aantal sociaal-democi'aten in de zaal, die het herhaaldelijk den spreker met hun geschreeuw, gefluit en gezang onmogelijk maakten zijn betoog te ver volgen. Als laatste spreker trad op mr. Dres- selhuys. Toen deze nog slechts zeer kor ten tijd aan het woord was1, slaagden, volgens de N. R. C,t., de talrijke in de zaal aanwezige sociaal-democraten erin, hem door hun gebrul het verdere spre ken te bteletten. Onder een helsch lawaai moest de voorzitter de vergadering slui ten waarop de ordeverstoorders, trotsch op het snCces, dat zelfs de rapaille-piartij hun benijden toag, onder het zingen van de Internationale zegevierend het tge- houw verlieten. DE NEW. TENT. IN KOPE1NHAGEN Naar men aan V. D. uit Kopenhagen meldt, kan de Nederlandsche tentoonstel ling aldaar zich in groote belangstel ling verheugen. De tentoonstelling, welke op 1 dezer igeopend is, werd de tweede dag door 15.691 betalende bezoekers' be zocht. Uit Middelburg. Gisterenavond hebben nog eenige verkiezingsvergaderingen plaats gehad. Daar 'bij de verschijning van dit blad de verkiezing reeds is beslist en de ver slagen dus geen invloed meer kunnen hebben, zullen we ons tot een kort woord bepalen.. In St. Joris trad voor een talrijk publiek op de heer Drion, candidaat van den Vrijheidsbond, die door een bespre king van de daden van de Vrijheidsbond- fractie het doel en streven van deze partij toelichtte. Aan het eind traden eenige perso nen in debat, die in het bijzonder de kwestie der kleine partijen aanroerden, (waartegenover de spreker het belang stelde van een groote partij, omdat die kleine partijen in de Kamer machteloos zullen 'biijkten. Eén punt zij iets uitvoeriger vermeld. De heer Drion 'besprak na zijn rede ook de opmerkingen door den heer D. N. van Gelde ren in ons blad en in de verga dering van den Vrijt. Dein. Bbndt gemaakt naar aanleiding van het artikel van den heer Drion in ons nummer van Zaterdag. Hij herinnerde eraan dat hij! i-eeds van den beginne af gestreden heeft tegten het formalisme in de sociale verzekering. Zijn opmerkingen ui het artikel van Za. terdag geven dan ook geen gegronde aanleiding voor den heer van Gelderen om voor de eer van de artsen op te komen. "Wat men er ook van zeggen moge, een feit 'blijft het dat de door spr. in dat artikel ja angegeven strijd voor den rentetrekker bestaat. De aan spr. verweten „onzin", waar uit zou blijken dat hij niets van de wet zou iwtelen, gaf blijk dat de heer van Gel deren slecht gelezen heeft. Wel degelijk kregen bij sterfte van een rentetrekker, niet tengevolge van een ongeval maar tijdens zijn invaliede-zijn, de achterge blevenen geen uitkeering ingevolge de ongevallenwet. De invaliditeitswet heeft daarin voorzien. Het verwijt van kiezersjacht mteende spreker van zich te mogen weren met een verwijzing naar zijn verleden. Hij is zich bewust zich daar nooit aan te heb ben schuldig gemaakt, en glaf den heer van Gelderen den raad niet zoo spoedig strijdwapenen op te nemen, en zich niet zoo spoedig in zijn eer te voelen ger krenkt. Voor de anti-revolutionaire kiesveree. niging „Nederland en Oranje" alhier traden gisteravond in de bovenzaal der sociëteit „de Vergenoeging" op de heeren mr. P. Dieleman en J. F. Heemskerk. Mr. Dieleman teekende in den breede de taak der Volksvertegenwoordiging, het huidige kiesstelsel en de verschillende groote partijen. De heer Heemskerk be handelde de vraag: communisme of per reiniging alhier van de straten verwij derd de met kalk op den grond geschre ven verkiezingsaanbeveliragen, zulks om dat sfëbleken is, Har dé paarden van die letters verschrikken en dit gisteren reeds bijna tot ongelukken aanleiding gaf. Gedurende de maand Juni hebben alhier vertoefd 677 vreemdelingen, na melijk 587 Nederlanders', 39 Belgen, 13 Duitschers, 24 Engelschen, 6 Amerika nen, 1 Zwitser, 2 Hongaren en 5 Fran sehen. (laf». Med.) VERSTOORDE VERGADERING VAN VRIJHEIDSBOND'. soonlijk eigendom. De afdeelmg Amsterdam van den Vnj-| heidsbond heeft gisterenavond, den voor-j De afdeeling der S. D. A. P. hield in avond van de Kamerverkiezingen, drie het Schuttershof een zeer druk bezochte openbare vergaderingen gtehouden o.a. vergadering, waarin de öandidaat, de een in de Beurs voor den Diamanthandel heer W.. H. Vliegen en het Tweede Ka- die zeer druk Was bezocht; maar onder merlid, de heer W. C. de Jonge, het de aanwezigen waren verscheidene aan- woord voerden, hangers van het partijtje der zoogenaam-1 de Onafhankelijken, die van stemmenOp verzoek van den commissaris niets wilde weten, en daartegen geen van politie zijn heden door de gemeente- o "Uit Walcheren. Dinsdagavond sprak te Oost k ar pelle in de 'bewaarschool voor de Chr. Hist. Unie de heer H. A. Enklaar, secre taris' van den Statenkring) Middelb., over de vraag: Waarom Chr. Hist, stemmen en niet links' en niet revolutionnai'r. Een vraag van een der talrijke aanwezigen werd door den spreker beantwoord. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. In de Maandag te SChore gehou den gemeenteraadsvergadering werd me degedeeld dat het salaris van de ambte naren van den burgerlijken stand door Ged. Staten is bepaald voor den heer J. G. van Nieuwenhuijze op f 30, voor den heer Chr. Glerum1 op f 150. De veror dening op de vee- en vleeschkeuringsl- wet wordt nader vastgesteld en besloten met 5 tegen 2 stemimen om ontheffing van keuring voor huisslachting te vragen. Na een besloten zitting wordt overge gaan tot stemhiing voor een onderwijzer. Als no. 1 van de voordracht in de vacature S. de Visser, wordt met alg. stemimen gekozen de heer Baurdoux te Goes', thans tijdelijk onderwijzer aldaar. In de vacature mej. Kriekaard wordt bij de 2e vrijte stemtaing benoemd mej. H. F. de Korte te Nieuw-Namen met 4 stemmen en 2 op mej. F. M. H. Hem- mekam aldaar, 1 blanco. Bij eerste stemming voor onderwijzeres waren uitgebracht 3 stemmen op mej. de Korte, 3 op mej. HemUiekam en 1 blanco. Besloten wordt geen 4e onder wijskracht aan te stellen, doch een tij delijke te benoemten. Bij de rondvraag vraagt de heer Rijn inlichtingen naar aanleiding van de gehouden bazar in de openbare school en het beschadigen van leermiddelen. Er wordt medegedeeld, dat de aangebrachte -schade in de gemeen tekas is gestort. De heer Verhaagen in formeert naar het in de vorige vergade ring aangehouden verzoek van eenige ingezetenen over het verharden van een wegje achter de Schorebrug. De voor zitter zegt, dat die 'bewoners niets meer van zich laten hooren. Daarna sluiting. (De Zeeuw). In de Maandag; te Kattend ijl 1c e ge houden raadsvergadering werden vastge steld de volgende 'belastingverordeningen hondenbelasting, begrafenisrechten en le ges ter secretarie en rechten verrich tingen ambtenaar van den burgerlijken stand. Voorts werd een verordening' vastge steld om het hinderlijk bezwaar van mo torrijwielen en mótorriftuigten door het openzetten der z.g. knalpot te beletten. De gemeenterekening 1921 wordt aan geboden en goedgekeurd de rekening 1921 en totegrooting voor 1923 van het biurgerl. armbestuur. De g'em'eentebegrooting 1922 onderging eene wijziging. Te Wolfertsdij'k trad Maandag avond vanwege den Vrijheidsbond op de heer G. Hage van St. Maartensdijk, na met een kort woord door den heer M. Kloosterman te zijn ingeleid. De opr gekomenen, waaronder 3 dames, waren niet bijzonder talrijk, verklaarbaar mis schien daar ook in deze gemeente juist pp hetzelfde oog'enblik voor de Christelijk Historische kiesvereeniging optrad de heer Hensel uit Vlissingen. Men meldt ons (uit H a n s w e e r t Het schip „Anna" schipper Fluit heeft door den storm op de Wester- Schelde het tuig verloren. o Uit Noor d-"B e v e 1 a n d. Dinsdagavond tradin de zaal van café „Dorpzicht" te Colijnsplaat op dr. D. N. van Gelderen uit Middelburg met het onderwerp: „De dag van mor gen", na ingeleid te zijn door den heer F. Maris uit Wissenkerke. De zaal was goed gevuld met publiek, waaronder vijf dames. Geen der aanwezigen wenschte in debat te treden of vragen te stellen. o Uit S c h b u w e urD ui v e 1 a n d. De Engelsche barge „Viking'', die in het Veeregat aan den grond was geloopen is zonder assistentie weder vlot gekomen en naar Grimsby doorgevaren. Uit Thoïe*. De St.ct. van gister bevat een be schikking van den m'in. v. Arbeid, inzake een op 24 Maart '22 ingekomen beroep, ingesteld door het bestuur van den Ne- derlandschen Ghristelijken Landarbei- bond tegen een beslissing vaa burge- zijn afdoende tegen maagzuur oprisping, pjjn- ljjke stoelgang, gebrek aan eetlust Deze zjjn wetenschappelijk bereid. Per koker 60 et. Verkr. te Middelburg bij P van Slugs, B. C van Doornum. Voor en gros detail: N.V. v.h. C. A. Sekulte CoLangedelft H 2 (Ingez. Mesd.) Wanneer Uw voeten branden en pjjn doen. zoo week en vermoeid zjjn, dat iedere stap een marteling is, werp twee TIZ-tabletten in een weinig warm water en ge krjjgt vlugge en blijvende verlichting. TIZ verdrjjlt de vergif tige stoffen, die pjjnljjke en transpireerende voeten veroorzaken. Uitstekend voor winter voeten, likdoorns en eeltgezwellen. Verkrjjgbaar bjj apothekers en drogisten a f t.per doos. Fabrikanten W. L. DODGE Co., Londen. Imp. L S. A. BRON, Rotterdam. (Ingez. Med.) isaMWt.ai meester en .Wethouders van St. Maar tensdijk, d.d. 3 Maart 1922, waarbij bezwaar gemaakt werd tegen uit de werkloozenkas van dien bond verstrek te uitkeeringen aan het lid J. Polder man, bondsnumïner 27189, over het tijd vak 6—25 Februari 1922, tot een bedrag van f 25.60, en werd gevorderd, dat de uitgekeerde bedragen, totaal f 25.60, in de werkloozenkas zouden worden terug gestort. De minister heeft goedgevonden lo. te verklaren, dat door burgemees ter en wethouders van St. Maartensdijk tp recht bezwaar is gemaakt tegen de bo venbedoeld uitkeeringen 2o te. bevelen, dat het bedrag der ten onrechte verstrekte uitkeeringen, tptaal f 25.60 binnen een maand na dagtee- kening van deze beslissing in de werkloo zenkas moet worden teruggestort. 1 ONDERWIJS. Voor het examen Duitsche handels correspondentie van de Vereen, van leer aren slaagden de dames: F. van Gelder, M. de Konink; en de heeren: L. Barent- sen, P. van Eenennaam, D. Smit, Wi. Smit en J. Roth allen te Vlissingen. Met ingang van 1 October a.s. is benoemd tot onderwijzer aan de Bij zondere Lagere School in de afd. Ga- pi n g e (gemeente Vroulwepolder) de heer L. Oranje, onderwijzer aan de Christelijke school te Dirltsland. LANDBOUW. Maandag 3 dezer had te Waar de de jaarlijksche verplichte geitenkeu ring plaats. Aangevoerd werden 20 melkgeiten en 5 jonge geiten. In het plaatselijk stamboek werden opgenomen een geit van G. Dane, ep van A. Krijnsen, een van P. Kloet en een van D. Verburg, terwijl in het Pro vinciaal stamboek werd opgenomen een geil van C. v. de Vreede. De 5 jonge gei ten werden alle ingeschreven. De keuring had plaats door de hee ren W. Sietema van Middelburgg cn J. Versluijs Sz. van Serooskerke. De opgebrachte 'geiten maakten een gunstigen indruk. i De land- en tuinbouw1- ongevallenwet. Men meldt ons ter publicatie: Waarom juist de Landbouw-Onderlinge en de Tuinhóüw-Onderlinge? In een oiilangs gepubliceerd bericht, inzake de aanneming van de Land- en Tuinbouw-Ongevallenwet werd aan land en tuinbouwers de raad gegeven, vooral nog geen overeenkomsten aau te gaan, doch af te wachten, wat nader door de LandbouiwLOnderlinge en de Tuinfcouw- Onderlinge zal worden medegedeeld. Dat juist deze beide organisaties ge noemd werden, had een goede reden. Het zijn imimers ook de Landbouw!" Onderlinge en de Tuinbouw-Onderlinge, waarvan de Minister in de Memorie van Toelichting, welke het ontwerp-Land- en Tuinbouw-Oagevallen-Wet vergezelde,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1