DERDE BLAD lo4 Mann flag 3 Jali 1923, i65e Jaargang BINNENLAND. BINNENLAND. TwinK brerrqi U thans 6 nieuwe linten welke., uitstekend geschikt zijn.'als voorjaarakleuren. Deze zijri: ZALM KLEUR PAUWBLAUWj TANGO-BRUIN HEMELSBLAUW; TERRA-ROOD HARD GROEN Mei de nieuwe kLeuren; kunt U dezelfde schitteren de resultaten bereiken, als mei de 18 overige kleuren KUNT NU H1EEEM UST 24 PRACHTIGE KlEUREtt TwinK •w&schf en verf/ iegelijker/ijd.j DE LEVER'5 ZEEP Zaterdag 1 Juli 1922, No. 153. sea dil nummer behoort een Bijvoegsel. WELKE KIEZERS GEHOLPEN MOGEN WORDEN. Met het oog op hetgeen we vooral uit dorpen hoorden over de voorne mens om kiezers en speciaal kiezeresisen bij het uitbrengen van hun stem te hel pen, herinnerinen we aan de bepaling, van art. 78 der Kieswet: „Wanneer blijkt, dat een kiezel-"1 i c- h a- melgk hulpbehoevend is, kan de voorzitter van het stembureau tpestaan, dat hij zich doet bijstaan." Dus in géén ander geval! Het kan hier en daar -wel eens noodig blijken daar in 't bijlzonder op te letten. DE KONINGIN NAAR DENEr MARKEN. Naar de Courant verneemt zal de Ko ningin in Augustus een bezoek brengen aan de Nederlandsche tentoonstelling te Kopenhagen. DE TABAKSWET EN DE STEMBUS. De Vereeniging van Sigarenfabrikanten „Het Oosten" te Deventer, ontving van de onderstaande candidaat-Kamerleden het antwoord, dat zij willen medewerken tot intrekking der Tabakswet. Abri Staalman, Mr. A. C. de Visser van IJzendoorn, jhr. R. R. L. de Muralt en dr. S. E. B. Bierema (Vrijheidsbond) tor. H. P. Mar chant (Vrijz-Dem. Bond) G. H. P. Bloemen (R. K. Staatspartij); A- H. A. Arts (R. K. Partij', lijst-Arts.)ÏW1. H. Vliegen (namens de geheele partij); 'A. B. Kleereköper, J. 1W'. Alberda en Bft. van der Sluis (S. D. A. P.); dr. dienst in haar geheel is van zoodanigen omvang, dat de eigenlijke loketdienst, die na de centralisatie overblijft, werke lijk slechts een tamelijk bescheiden deel van het geheel vormt. Blijkbaar acht de heer B. het ver keerd, dat de rekeninghouders op min kostbare wijze hun gelden innen en ze dan op rekening van den bankier over schrijven. Iets verontrustends kan ik niet hierin zien, omdat de uitkomst leert, dat de bankiers die gelden niet alle aan den girodienst onttrekken, maar hoe langer hoe meer op hun postrekening laten staan, om er in den dienst mee te kun nen werken. De koersverliezen op de belegging be staan inderdaad op papier, maar ver mits enkel soliede fondsen zijn aange kocht, die, als zij worden afgelost, met 100 pet. worden betaald, mag op dat na deel niet te veel gewicht worden gelegd. Het nadeel zou zich eerst doen gevoelen als op groote schaal gelden zouden wor den opgevraagd en de belegging te gelde moest worden gemaakt. De omvang hiervan zou intusschen niet zoo groot zijn als de heer B. vreest. Op 31 Decem ber 1920 bedroegen de saldo's wel f 106.183.405, maar blijkens bijlage 10 van het jaarverslag was hierin f62.661.300 begrepen voor saldo's van rijksinstellingen, welke natuurlijk niet zouden worden opgevraagd. Voor het publiek blijft dus over een saldo van f 44.422.105, Dit is nog zeer ver van een kwart milliard. En juist in moeilijke tijden is het voor de rekeninghouders van belang hun gelden niet op te vragen, omdat deze bij den staat veilig zijn en zij er in het giroverkeer toch de vrije beschikking over houden. Duitschland is daar om te bewijzen, dat in ernstige crisistijden niet gevreesd behoeft te worden voor het algemeen opvragen van girogelden. Ik ben het niet eens met de opmer king, dat de gevaren, welke dreigen uit onze enorme vlottende schulden, door no,g| latei', en ten slotte was er een men- schenmassa van duizenden in de Abdij, zoo als wij er de vorige jaren nog niet op merkten. En die duizenden toonden na ieder numlmer van het met zorg gekozen en uitgevoerde programtoa, door applaus hunne dankbaarheid; en wij hoorden ver schillende personen vragen of zij' nu niets konden offeren. Dat is' zeker juist een bewijs hoe men op het oogenblik van de uitvoering da ai wel gelden bijeen zou krijgen. Tot hen, die tot offeren bereid zijn, zegjgen vrij1 echter ook: wordt con tribuant van het Middelburgsch Muziek korps of zendt uw gave, speciaal voor deze uitvoeringen bestemd, aan het be stuur, penningmeester is de heer J. R. Domenie, Lange Gortstraat. De aandacht bij' deze uitvoering is tref fend; tusschen de nummers in wordt er door een deel der massa gedrenteld, doch pas heeft de muziek ingezet, of allen staan stil. Had het zonnetje eerst meegewerkt om de menschen uit him bed en huis te lokken, tijdens de uitvoering bleef het droog, Maar Juist waren de laatste toonen van het slot-choral „Nun danket alle Gott" weggestorven, of de eerste drup pels vielen neer en dit maakte zeker het gedrang aan de poorten door hen, die gaarne spoedig thuis wilden zijn. Maar juist daarbij 'bleek hoe gevaarlijk het dan is met fietsen tusschen de voet gangers in te zitten. Dit geeft ons aan-i leiding de vraag te stellen of het niet gewenscht is, daartegen maatregelen te nemen öf docr alle personen, die een rijwiel hebben de poort aan de Balans' als uitgang aan te wijzen, óf wat nog veel beter zou zijn, de gelegenheid te geven de fietsen tegen een kleine ver goeding, in de boterbeurs' te doen be waren, want ook' tijdens de uitvoering is het staan mét fietsen tusschen het publiek lastig. v Tijdens de uitvoering werden weder enkele personen onwel, het schijnt voor Van de eersten waren er 21, van de andere 5. Hoewel het een gewone dag (dus geen feestdag) was, was het aantal toeschouwers verscheidene honderden groot, 't [Weer en de plaats van het fees.t werkten daartoe mede. De Vrijz. Dem. kiesvereeniging te Ierse k e hield Zaterdagavond een land dag, waarop het woord gievoerd werd door mevrouw Bergsma-Bergsma te Zou- telande, en de heeren Dr. yan Gelderen van Middelburg en Welleman, 'burge meester van ICrabbendijke. Het aantal belangstellenden, Waaronder verscheide ne vrouwen, werd op> 600 a 700 geschat. Bet was uitstekend weer, hel terrein een Weide midden in het dorp (belanger loos afgestaan door mevr. de Wed. D. Wisse), 'aangename (afwisseling door de [Muziek van het ruim 30 leden sterke fanfarekorpis „Mozart" en sprekers die door allen begrepen werden. -o- U. 11 Noor O eveland. Op Zaterdag 1 Juli isi in de zaal van café Juliana'te C o 1 ij' n a p 1 a a t door A. M. Overhof uit Goes een rede gehouden over: „De S. D. A. P. bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer." Aanvankelijk waren 20 personen aan wezig, welk aantal gedurende de vergade ring steeg tot ruimi 40. Van de gelegen heid tot debat of tot vragen stellen, maakte geen der aanwezigen gebruik. o Uit SchtaUWenrD uiveland. Naar uit Brouwershaven aan „De Courant" 'wordt gemeld, ligt de Engfel- sche barge „Viking" met oesterschelpen van I e r s e k e naai' Grimsby in het Veeregat aan den grond. Assistentie is derwaarts vertrokken. Uit Z e e u w s ch-Vl a a n d e r e n O. D. Bij Kon. 'besluit is benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen te Heerenveen, de heer G. Overiiamp, ontvanger der registratie en domeinen MAATSCHAPPIJ VLAARDIHOEM Pak»*iL' ffjjava" VAM DB VAN AFWIJKEND OORDEEL. De Minister van Arbeid had de hoog- leeraren Eykman te Utrecht, Van der Steur en Valckenier Kips te Delft uitge nood! .'d hem voor te lichten bij de beant woording van de vraag, of gunstig moet worden beschikt op een verzoek van B. en W. van Rotterdam om premie voor al- coofwoningen. De commissie heeft haar rapport uit gebracht. Zij is van meening, dat bouw van alooofwoningen, waarvoor steun was gevraagd ,niet mag worden bevorderd op giond van constructieve, hygiënische en moreele bezwaren, welke met behoud van hel type slechts in zeer geringe en niet afdoende mate kunnen worden on der vangen. Hier tegenover halen we het volgende aan uit een brief van de Gron. Maats-ch. v. L. inzake de eischen door Minister Aab berse gesteld aan de nieuw te bouwen woningen voor landarbeiders, waarvoor de Minister het ontworpen type en bed stee-woningen had afgekeurd: „Het bestuur blijft van meening, dat ook bij een verlaging van het loonpeil dei- bouwvakarbeiders en bij een verdere da ling' van de prijzen der materialen, de landnrhe'ders in de komende jaren niet ;n staat zal zijn de boogie huur te betalen, welke een gevolg is mede, en vooral van de eischen, vanwege den Min. aan de met Rijks-steun gebouwde woningen gesteld. Dal deze cisehen niet in belangrijke male zouden hebben bijgedragen tot een ver hooging van de bouwkosten zooals door den minister schijnt te worden aangeno men, is in strijd met de ondervinding, daaromtrent op het Gi'oningsche platte land opgtedaan. Ook kan het 'bestuur geenszins toe geven ,dat de volkskracht zou worden verhoogd door het slapen in ledikanten, indien dit, zooals het geval is, moet lei den tot slechtere voeding en kleeding van deu landarbeider en zijn gezin. Het loon van den landarbeider kan op den duur niet worden bepaald naar zijn behoeften ,doch wordt ten slotte begrensd door de waarde van het door hem voort gebrachte product. En deze waarde is, jammer genoeg gering1 in een dicht be volkt land als het onze, waar ook de on vruchtbare grond in cultuur wordt ge bracht en de vruchtbare 'grond uiterst intensief moet worden bewerkt, om aan alle zich aanbiedende arbeidskrachten werk te verschaffen. De sobere leef wijze van onzen landarbeider is mede een gevolg van deze geringe productie per hoofd, die afhankelijk is van factoren welke grootcndeels liggen buiten den in vloed der menschelijke macht. Dooi' van overheidswege de eischen voor den woningbouw te verhoogen op de wijze als ;s geschied, wordt naar de over- tu'giug van het bestuur den landarbeider geen d'enst 'bewezen. Hij zelf ziet dit -volkomen juist in en staat in zijn ontrek- vangen oordeel daaromtrent in het alge meen geheel aan de zijde van den schrij ver van dezen brief." DE IIAAGSCHE CONFERENTIE. In de gisteren gehouden vergade ring- van de sub-commissie voor de öredieten met de Russen, legde Litwinof, overeen' komslig zijn belofte, een plan over voor den wederopbouw van Rusland, zooals de Sovjet-regeering zich dien voorstelt. Volgens concept zou Rusland credieten moeien hebben op een totaal bedrag van 3 milliard; 224 gouden roebel; de waar de van een goud-roebe" 1-bedraagt 1/3 dollar. In dit bedrag zijn begrepen: cre dieten voor transport 1050 gouden roe bel; vöör landbouw' 104 millioen; voor industrie 750 millioen; voorhandelf? belangen 500 millioen. Op verzoek van den voorzitter zei Lit winof toe nadere gewaagde inlichtin gen schriftelijk te zullen geven. 1 GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissingen was de heel' Tichelman weg'ens uitstcdig- heid afwezig', terwijl de heer Slaverman juist met het sluiten kwam. Onder dé mededeelingten was er een van den minister van arbeid, tot toeken- ninjg van eene subsidie van f 8031.69 ja de kosten van werkverschaffing;. Onder de over te leggen stukken wa ren er twee van den heer C. P. van Gel- dei', die klaagt over nachtrustverstoring door een haan van zijn buurman. Deze zaak I'S- volgens den burgemeester reeds in der minne 'geschikt. Een der leden roept: de haan is ge- mtr'lkorfd. Pei' c-'rciulaire heeft de raad zich reeds vereen:;gd met eene wijziging in de benoe ming! van den heer de Waardt tot hoofd van den Vleeschkeui'ingsdienst en wel zoo dat die benoeming slechts voor één jaar is en de heer De Waardt tevens zijn praktijk als veearts mag blijven uit oefenen. Aan den heer P, J. van Aartsen werd eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de gemeentelijke handel-sher h alings- school. Na een vrij langdurige geheime zitting- werd 'besloten de benoeming van het on derwijzend personeel aan de Hoogere Handelsschool aan te houden tot de vol- gtende vergadering. Ter tafel kwam vervolgens opnieuw het voorstel van burg', en weth. om' geen sub sidie te geven aan de R. K. Reclassee* rjngs'vereeniging. Mevr. Enge ring meent dat men de f 50 wel kan geven en niet moet wach ten tot ook andere vereenlgingen het Vragen. t De voorzitter zegt ,dat het alleen o'm financieele reden is, dat B. en W. afwijzend willen beschikken. De heer H -us-on wik liever veel geld geven voor de werkloozen. De heer Merc kens meent, dat de raad reeds in dezen geest handelde door sub'sidieei-ing van werkloosheid, school- voeding enz. De heer H e n s e 1 heeft bij' de andere vereenigingen, die dit werk doen, geïn formeerd, zij verlangen geen subsidie, hier zalh'ij: voorstemmen. De heer v. Oorschot 'heeft Wel bez'waar tegen steun aan religieuse in stellingen ,maar zal voorstemmen, af meent hij dat 'men het kwaad moet weg nemen door verandering der maatschapi- iP'ij- De heer Hillinga Is tegen steun, daar de vereeniging niet algemeen is. De heer Laernoes acht de reelas- seering rijkszaak. De voorzitter zegt naar aanleiding van een opmerking van den heer van Oorschot, dat ook te Vlissingen legen de reepengokkerij is opgetreden. De heer van Hal is ook tegen religi euse vereenigingen en zal daaroml tegen subsidie stemmen. De heer S o r e 1 bepleit het goed recht der religieuse vereenigingen. Het voorstel van B. en W., geen sub sidie, wordt aangenomen met 10 tegen 7 stemmen, die van mevrouw' Engering en de heeren Van Oorschot, Tournooij, Merckens, Van de Putte, Hensel en Sorel. Z. h. s. wordt aangenomen het voor stel om af te wijzen het verzoek om' subsidie van de orkestvereeniging „Vlis singen", nadat de heeren van Oorschot, de Meij, 'van Hal en Hensel er op gewezep hebben de gemeente ook -goede 'kunst moet steunen, eerstgenoemde zal er bij*de begrooting op terug komen. Ook wordt z. h. s. aangenomen het voorstel om aan het Centraal Bureau voor verificatie der vereeniging' van Ned. Gemeenten op- te dragen de controle over administratie van de Woningbouwveree- niging „Gemeenschappelijk Belang". Maar niet nadat gedis-c-usseerd was over een voorstel van de commissie van fi nanciën om het o-pi te dragen aan de amb tenaren van de afdeeling financiën ter secretarie. Eenei'z'ijds 'meende men dat die daarvoor bekwaam genoeg waren, wat B. en W. niet ontkenden, voor dit oogenblik, maar zij achten een accoun- tantstoezicht veel bef.er. Alle andere vroeger genoemde voor stellen werden aangenomen, ook dat tot vaststelling eener verordening op de com missie van toezicht op "het Nijverheids onderwijs. In die com'missie werden be noemd tot leden de heeren H. J. Voor loop, J. A. Gijzeis, H. C. Wesseling, G. F. Lindeijer en P. Landsman. Rondvraag. Op een schriftelijke vraag van den heer Hensel, zeide de voorzitter, dat B. en W-. reeds een belasting op de vrachtauto's in overweging 'hebben. Op een tweede vraag van hetzelfde lid, dat de gemeente thans recht heeft op 65 gratis booglam-pen van de electri- sche centrale en dat er 50 in aebruik zijn. En op- een derde vraag, dat de tuin stad in de -concessies der gasfabriek valt, zoodat daar geen electi'isch licht kan worden aangelegd. De heer Hensel leest een brief voor van B. en W. aan Gemeenschappelijk Be lang, waaruit z. i. blijkt, dat de tuinstad niet in de concessie valt. De heer Laernoes zegt, dat de geheele gemeente, al breidt zij zich nog zoo uit in de concessie valt. Er is 'n (be paald plan van straten voor electrische vei'lichting aangewezen met goedvinden van de gasfabriek. De heer De M e ij1 zou gaarne toch overleg -gepleegd zien over de verlich ting van tuinstad. De heer v. N i f t r i k zegt, dat de gas fabriek geen enkel bezwaar maakt, en zeker helpen zal de kostelooze lampen voor de gemeente te doen plaatsen. De heer Laernoes- verzekert, dat de heer Van Nifti'ik steeds medewerkt. De heer De Meij zou toch naar de kosten willen informteeren. De voorzitter zegt, dat die f 45 per paal zijn. De heer Hensel zou een ernstig on derzoek willen zien plaats hebben. De voo 1- z.Dat heeft plaats gehad. De heer v. Oorschot acht ook goe de verlichting noodzakelijk. De heer v. N i f t r i k zegt dat metj het oog op bezuiniging nog steeds maar de helft der lantaarns van voor den oor log brandt. De heer Hensel vraagt of er al ad viezen zijn ingekomen om- aan te wij'zen waarop bezuinigd kan worden, waartoe de ingezetenen nu in de gelegenheid zijn. De voorz. zegt onder hilariteit der vergadering, dat dit nog niet het geval' is, waarna hij te ruim' 4 uur de vergade ring sluit. RECHTZAKEN. Arr-Rechtb. te Middelburg. In de zitting1 van 30 Juni werden de volgende vonnissen uitgesproken: mishandeling: C. de B., 35 jaar, en M. de B., 23 j., landbouwers, beiden te Aar denburg ieder f 20 of 20 d. h., Chr. E.f 26 j., werkman, Ierseke, 1 m. glev. wederspanningheid: J. B., 36 j., land bouwer, Kloetingte, ontslagen van rechts vervolging; beleediging' ambtenaar: Fr. B., 29 j., landbouwer, Ritthem, vrijgesproken; mishandeling: J. S., 20 j., slagers knecht, Middelburg, f 15 of 15 d. h., J. J. van H., 20 j., smidsknecht, Middelburg f 15 of 15 d. h.; overlreding jachtwet: J. G., 19 j., straatmakers, Serooskerke (W.) bevesti ging van het vonnis van den kantonrech ter te Middelburg; beleediging ambtenaar: J. M. IC., 28 j., Motorhersteller, Goes, f 15 of 15 d. h.; beleediging: Ra. T., 36 j„ zonder be roep, Terneuzen f 10 of 10 d.; dezelfde wegens- vernieling f 10 of 10 d. h. niet voldoen aan het bevel van een ambtenaar: Fr. J. M., 23 j., landbouwer, sfeHen. De administratie van den giro- wat te lang geslapen Hadden, kwamen gezeia van een nwuut-njite* uomuma.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1