FEUULETOff, Mo. 133. 1 Juli 1921, li»3e Jaargang Zuster Brettan's Liefde. UIT STAD EN PROVINCIE. BINNENLAND. reorganisatie der sociale verzekering. i landbouwtentoonstelling 4 te colijnsplaat. Dit nummer bestaat uit DRIE, bladen. eerste bi,ad. Onder de vele verwijten, die men liet recht heeft tot minister Aaiberse te rich ten, behoort zeker het verwijt dat hij, in .plaats van maar steeds erop bedacht te zijn, de Staatsbemoeiing uit te brei den, niet liever zijn kracht heeft ge zocht in een betere organisatie van hetgeen reeds vóór zijn optreden was tot stand .gekomen, de sociale verzeke ring namelijk. 's Liever dan ons dure Raden van Arbeid te geven, liever dan te denken over wet telijke regeling van den arbeidstijd voor den landbouw hetgeen bijna onmoge lijk en voor kantoren, hetgeen overbodig is zou hij zijn talent hebben móeten toonen in een omvorming van de Ongevallenverzekering, in een gron dige herziening van de Invaliditeitswet en de Ziektewet. Liever dan mogelijk heid tot vrijwillige ouderdomsverzeke ring 'bij den Staat te openen, zou hij zijn tijd hebben kunnen besteden om ons van het zegeltjes-plakken te ven lossen en veel ellende te verwijderen uit de kringen van de arbeiders, die door een ongeval getroffen zijn. Reeds lang voor het ontwerp der In validiteitswet-Falma in de Kamer werd behandeld, heb ik in het tijdschrift „On ze Eeuw" erop gewezen, hoe de door Mi nister Talma ontworpen regeling leed aan hetzelfde euvel als alles wat uit zijn handen kwam; onnoodig formalisme, het offeren aan ficties. t Het moest heeten, dat de arbeider zèï'f voor zijn ouden dag zorgde. Ter wille van die niet te handhaven fictie spoedig werd de geheele premie dooi den werkgever betaald moest het in stituut van de zegelplakkerij worden in gevoerd. Terwïlle daarvan, en van een andere fictie: dat er verband moest ge- :legd worden tusschen de betaalde pre mies en uit te keeren rente. Een ver band dat er tevens toe leidde aan den man van dertig jaar, met een gezin van vier, vijf kinderen, als hij invalide wordt een belachelijk lage rente te geven, en den zestigjarige, die misschien alleen voor zich zelf heeft te zorgen, een ren te die onevenredig is aan zijp behoeften. 'Minister Treub heeft met zijh wijlzigingls- ontwerp al, op verdienstelijke wijze, ge poogd hieraan tegembet te komen. Maar Minister Aaiberse had te veel haast nieuwe vormen van Staatsbemoeiing in te voeren en liet, wat allereerst had moeten gebeuren, ligjgen. Ook de On gevallenwet. Men moet trachten zich in te den ken in het leven van den door een ernstig ongeval getroffen arbeider. Hij heeft het gevoel van het eerste oogenblik af een strijd te beginnen met ongelijke wapenen. De geneesheer die hem' onderzoekt is een instrument als ik het zonder eenige bedoeling lot onvriendelijk zijn aldus m'ag uitdrukken van de Rijksverzekeringsbank. Komt bij1 voor den Raad van Beroep, het is hètb, den getroffene, niet toegestaan een geneesheer aan te wij'zen die ook van zijn kant een rapport zou kunnen Uitbrengen. j Men verklaart hem invalide. Veron- Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch van LEONARD MERRICK, door E. H. (Nadruk verboden). 9} „Een kop thee en een stukje brood, 's morgens en 's avonds," antwoordde 'Mary, „als u daarvoor zoudt kunnen zorgen, dat zou ik zeker heel prettig vinden." Ze deed haar best, om geheel te spreken, zooals ze meende, dat van haar verwacht werd. „Hoeveel wordt dat dan?" vroeg ze dus. „Nu, we zullen u niet snijden vijf shilling, laten we zeggen de huur krij gen we altijd vooruit." De huur verscheen dan ook onmiddel lijk en opgewekt begaf de hospita zich weer aan haar werk. Boven bleef de bewoonster roerloos in haar stoel ze was zoo moe, dat ze het enkel als luxe beschouwde, om stil te zitten en, eenigen tijd lang, liet zich meer de lichamelijke verlich ting voelen, dan de geestelijke last. Het was middag, toen de noodzakelijkheid zich aan haar opdrong, om naar St. Pan derstellen wijvoor 50 pet. Hij krijgt dan goed een derde van zijn loon als invaliditeitsrente. Maar heeft iemand re kening gehouden met het feit <lat hij, ofschoon slechts half invalide, wellicht nergens meer een werkgever vindt die hem, zij het voor een half loon, in dienst wil nemen Dan de spanning of op één of ;inder oogenblik zijn invaliditeitsrente niet ver laagd zal worden. Is hij nog wel 50 pCt. invalide? Hij verdient hier of daar wat. Zal men niet aannemen, dat hij weder normaal is, althans minder invalide dan voorheen? Hoe velen, onder wat men de rentetrekkers noemt trieste naam! zijn niet zenuwpatiënten geworden, alléén omdat zij ieder oogenblik vreezen weder een deel van het toch reeds zoo ge ringe inkomentje te verliezen. De sta tistiek heeft geleerd dat de levensduur van den invalide veel korter is dan die van den normalen arbeider. Welk een droeve zekerheid voor vrouw en kinderen: een spoedig verlies van den vader en van het inkomen tegelijk. Slechts voor het gezin van hen die door een ongeval blijvend invalide zijh ge worden na de inwerkingtreding van de Invaliditeitswet is gezorgd. Voor alle an deren, en het zijn er vele duizenden, is de toekomlst grauw en dreigend, waar heen ze ook den blik wenden! Men moet zich al het tragische daar van indenken, en de vraag herhalen Wiare de tijd van den Minister niet be ter daaraan besteed, dan aan de zorg dat een kantoorbediende niet een uur tje langer op het kantoor zit? Om niet te spreken van het feit dat met minder kosten dan de onnoodige controle op de kantoren eiseht, veel leed uit het leven van de rentetrekkers ware weg te nemen. s Er is ook hier: Straks een belangrijke taak voor den Vrijheidsbond te vervul len! v F. J. WC DRION. Uit Z u i d-B e v e 1 a d. Donderdagavond kwam de Raad van Kioetinge in openbare vergade ring bijeen. De heer Hoogstraate is afwe zig zonder kennisgeving. Voorzitter de heer M. Eversdijk, loco-burgemeester. Ingekomen is een schrijven van Th. Dagevos, waarin hij mededeelt niet ac- coord te kunnen gaan met een huur prijs van f 265 's jaars voor de gemeente- herberg wanneer door hem geen dans muziek meer mag worden gegeven. Hij wil een prijs betalen van f 200. Verschillende leden o.w. de heeren Trimpe en Straub zijn van meening dat op het destijds genomen besluit niet be hoeft te worden terug gekomen. De heer Lenshoek vraagt ter bespreking van deze zaak een besloten vergadering. Na heropening stellen Burg. en Weth. voor het vorige besluit in te trekken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe be sloten. Thans stellen Burg. en Weth. voor een huurprijs van f200 te bedin gen onder voorwaarde dat Dagevos met 1 Mei 1923 het huis beslist ontruimen of zooveel vroeger als hiervoor gelegen heid is. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Inzake demping van de brandsloot aan den Achterweg stellen Burg. en Weth. voor hiermede, gezien de hooge kosten te wachten. eras terug te moeten voor haar taschje en, terwijl ze het wrakke raam op schoof om wat lucht binnen te laten ge durende haar afwezigheid, daalde ze weer af naar lager sferen, om eens te kijken wat de naaste weg zou wezen. Ze kwam tot de ontdekking, dat ze veel dichter bij het station was, dan ze gedacht had en na een korten tijd had ze haar eigendom weer in bezit. Ze voel de zich verbazend licht in het hoofd en begreep niet, hoe ze zoo duizelig kwam, tot ze zich op eenmaal herinnerde, dat ze niets had gebruikt sinds dien vorigen dag acht uur. De gedachte aan eten lokte haar in het geheel niet aan en het was niet voor vijf uur, toen de thee w^rd binnengebracht, met een stuk brood en een kluitje boter op een schoteltje, dat ze haar vasten brak. En nu volgde er een reeks saaie uren en een vreeselijk doellooze avond, waar van iedere minuut doorgetobd werd, Gelukkig was het niet erg koud, zoodat het gebrek aan vuur minder een ont bering, dan een gemis aan gezelligheid was maar de vermoeidheid, die gedeel telijk als een soort verdooving had ge werkt voor haar leed, trok langzamer hand weg en haar hoofd deed pijn van de kwelling van het denken. Met juist niets anders dan deze bezig- ning, starende in den leegen haard en zich voorstellende Tony gedurende de De heer van der Voort vindt ook het bedrag hoog maar het zou een groote verbetering zijn. Spreker zou gaarne zien dat toch tot demping werd overgegaan. Na toelichting van den Voorzitter, dat alle verfraaiing nog geen verbeteringen zijn en geopperde bezwaren door den heer van Liere omtrent scheiding tus schen de verschillende erven wordt tot stemming overgegaan en het voorstel van Burg. en Weth. aangenomen met 5 tegen 1 stem (die van den heer van der Voort.) Omtrent vaststelling rooilijn voor een te bouwen woning naast het café „Tol", door den heer A. Knuist alhier, ont staat eenige discussie. Deze rooilijn wordt, overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth., met algemeene stemmen vastgesteld op 11 Meter uit de as van den weg. Als volgend punt van de agenda wordt een archief-verordening vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling be treffende de Vleeschkeuringswet wordt, als door het gemeentebstuur van Goes ontworpen, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De voorzitter stelt voor den Minister vrijstelling te vragen van de keuring voor huisslachtingen. Hiertoe wordt besloten met 4 tegen 2 stemmen (die van de heeren Trimpe en van der Voort). De heer Trimpe acht het van algemeen belang dat deze keurin gen wel plaats hebben daar dit de eenige weg is om fraude te voorkomen. Wij hebben hier, zoo zegt spreker, niet voor ons zelf maar voor het algemeen belang te oordeelen. Bij de rondvraag zegt de heer Lens hoek dat hij gaarne in de politieverorde ning opgenomen zag dat mannelijke in gezetenen tusschen 20 en 50 jaar brand- weerplichting werden gesteld inplaats van, zooals thans bet geval tusschen 16 en 60 jaar. De voorzitter zegt met dit verlangen rekening te zullen houden met omwer ken der politieverordening. Verder zegt de heer Lenshoek dat de stoep van het postkantoor over de rooi lijn is gebouwd. De voorzitter zegt dat hij dit ook heeft opgemerki maar hierin is moeilijk verandering te brengen daar het bouw terrein daar ter plaatse van dien aard is dat zulks niet kon worden voorko men wanneer gebouwd werd als thans is geschied, Nu nog dien bouw te veran deren zal eenigszins kostbaar zijn. De voorzitter deelt tenslotte mede dat de vangput waarin het vuile water der gemeene-herberg en van het pand van bakker Felius loost, versleten is. Burg. en Weth. stellen voor deze put voor ge meenschappelijke rekening te vernieu wen waartegen bij den Raad geen be zwaren bestaan. Uit Thoïea. In de raadsvergadering van S t. (Maartensdijk op Dinsdag j.l. was afwezig de heer Vroegop. Besloten wordt den gemeentereiniger ingaande 1 Januari 1922 een weddever- hooging toe te kéfinen van f 50 op voor waarde dat hij ook de vesten fcehoorljjfc zal onderhouden. Geen bezwaren zullen worden inge bracht tegen de afschaffing der vee markt te Zieiikzee. Een adres van den kunstschilder C. B. van Bohemen te 's-Gravenhage, res tauratie der schilderijen betreffende, Werd voor kennisgeving aangenomen. Men zal informeeren wat het restaureeren van 3 schilderijen kosten zal. De rioleering aan de Oostzijde en de Westzijde der Markt wordt gegund aan J. Knuist voor f 309.74. Naar aanleiding van een vraag van den heer Koopman wordt besloten de kosten van behangen In gemeentewo ningen te restitueeren. De heer Koopman vraagt of de ga rage van de gebroeders Hage weder voor auto's bereikbaar is. De voorzitter ant woordt 'bevestigend, zóodat van 24 Juni 1922 af geen schadeloosstelling van ge meentewege 'behoeft te worden betaald. Uit Z e e u w s ch-Vl aandere n O. D, Dinsdag vergaderde de gemeente raad van Axel. Na mededeeling van eenige ingekomen stukken (missives Ged. Staten) die voor kennisgeving wer den aangenomen, kwam in behandeling de vraag van Ged. Staten, of het niet (wenschelijk was, dat de gemeente Axel het gedeelte Weg van den prov. weg Terneuzen—Axel, voor zoover dit in de bebouwde kom ligt, door de gemeente in onderhoud over te nemen. Er werd op gewezen, dat die vraag reeds meer is gedaan, doch dat hierop niet werd in gegaan. De voorzitter voelde er echter veel voor, en vond den toestand zooals die nu was, dat er n.l. door de kom nog een grindweg liep, niet overeenkomstig dc eischen van dezen tijd. De heer Oggel antwoordde, (lat de hoofdweg op dat gedeelte toch steenweg was, doch alleen tusschen het trot!oir en den steenweg een grindbaan lag. Be sloten werd het sehrijlven naar het college van B. en W. te renvoyeeren. Tegen een verzoek van de gemeenlé Zierikzee om de markt te verzetten, was geen bezWaar. Een verzoek van D. Buijze, om gelde- lijken steun voor het vernieuwen en res taureeren van de brug, tlie het Plaatje met de Kanaalkade verbindt, vond geen sympathie. Adressant heeft die brug in eigendom en is aangeschreven door Waterstaat om die te verbeteren. Waar nu over die brug veel vervoer en passage gaat, van de bewoners van het Plaatje en de daar staande fabrieken, meende Buijze dat hij1 niet verplicht was alleen voor vernieuwing te zorgen. De raad was echter van meeuing, dat dit niet zoo was, omdat Buijze voor den verkochten grond aan zijn erf grenzend veel winst heeft gemaakt en ook nog jaarlijks penningen eiseht van de gebrui kers der brug voor onderhoud. Er werd dus afwijzend op het verzoek beschikt. Evenzoo werd besloten omtrent een verzoek van bewoners van de Kerkstraat om het plaatsen van een pomp.. Uitvoerig werd hierna gediscusseerd pauzen tusschen de bedrijven in den schouwburg. Een walmende lamp stond troosteloos op tafel te branden buiten weergalmde de straat van onwelluidend kindergeschreeuw. Ze kon haast onmo gelijk gelooven, dat eerst van ochtend dat leed over haar gekomen was een tusschenruimte van vele dagen scheen er te liggen tusschen deze benauwde achterkamer en haar vaarwel. Ze leek al zoo vertrouwd met haar ellende. „O Tony prevelde ze. En ze haalde zijn portret te voorschijn. „Altijd de jouwe". O, wreede bespotting I Ze haatte hem niet, ze trachtte zich ook niet wijs te maken, dat dit zoo was ze bekeek het verbleekte cabinet-portret, heel vrien delijk gezind, en hield het langen tijd voor zich. Het was in Manchester ge maakt en ze herinnerde zich nog heel goed dien middag ,dat dit had plaats gehad. Allerlei kleinigheden, in verband daarmee, vielen haar in. Hij droeg een Kamerijksche das en ze herinnerde zich nu ook weer, dat dit de laatste schoone was, die hij had, en dat ze ergens op een ander plekje was gelegd. Hun zoe ken naar het ding en hun komische wan hoop over het verlies er van, dit alles stond haar weer helder voor den geest. „O Tony In haar verbeelding verdiepte ze zich even in zijn toekomst en zag hem in een twintigtal verschillende scènes, maar altijd beroemd, en in zijn grootheid de herinnering aan Mary ook steeds bewarend. Toen dacht ze, met verwondering, wat ze wel gedaan zou hebben, als ze hem een kind geschonken had; of ze het kind dan ook meer naar die achterkamer zou hebben genomen. Wel neen, als hij vader was geweest, zou dit niet zijn voorgekomen. Hij hield dol van kinderen; had ze hem een kind ge schonken, dan zou dit zijn liefde voor haar wel warm hebben gehouden. Op eens werd er een afleiding te weeg gebracht door de thuiskomst van mr. Shuttleworth, klaarblijkelijk dronken en zijn vrouw uitscheldende, met onsamen hangend getier. Zij liet zich ook niet on betuigd en zoo ging het steeds in stac cato passages, nu eens schor en dan eens schril, tot eindelijk de storm weer be daarde en er andermaal stilte heerschte in huis. Die stilte droeg er intusschen toe bij, om nog meer de aandacht tevestigen op de practische zijde van het vraagstuk, en op het overwegend belang, om toch zoo gauw mogelijk werk te krijgen, van welken aard ook. Vandaag was het Woensdag en den volgenden Woensdag wilde ze tenminste niet dakloos zijn, dan zou weer de huur moeten betaald wor den en ook het verstrekte ontbijt en theedrinken. Buitenshuis zou ze ook geld moeten uitgeven ze moest toch eten, hoe armzalig dan ook. En ze had over de vraag of men een ziekenbarak die tijdens de vlucht uit .België hier; was geplaatst door het Rijk voor terging van patiënten, die aan besmettelijke ziek ten onderhevig waren en later door de gemeente was overgenomen. Deze barak was voor zijn doel een modelinrichting maar is op achtelooze wijze verwaar- loosd zoodat ze bijna niets meer waard is. Sommigen der raadsleden meenden dat de barak nog te repareeren was en dan opgeborgen (kon worden om later te dienen. Als er dan een waag kwam van de Gezondheidsinspectie of er een gele genheid was voor eventueele gevallen van besmettelijke ziekte, kan men bevesl- tigend antwoorden, al was het voor den vorm, meende de heer Kruijsse, want gebleken is, dat het ziekenhuis1 een dure prijs rekent voor "het beschikbaar houden van een of meer bedden. De voorzitter was het er in zooverre mede eens, dat het geschikt was om te zorgen voor een inrichting bij eventueele gevallen, maar dan moest mén niet ge dekt zijn voor den vorm, maar ook inder daad en niet deze slechte barak wat op lappen, maar een nieuwe laten maken. Een verzoek van J. de "Kraker om! aankoop' van gemeentegrond, werd aange houden, omdat de heer Oggel een idee aan de hand deed om van uit dien grond een straat door te trekken langs de jyamr lijn naar de Kerkdreef, waardoor hef moeilijk verkeer Zusterstraat-Westsjfaat- Noordstraat zou verlegd worden. De heer Oggel opperde <iit idee ook in verband met de werkloosheid. Besmettelijke ziekten. Hel aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 18 tot en met 24 Juni '22 in de Pr#v. Zeeland, bedroeg. Roodvonk: Philippine 1. DiptheritisHoofdplaat 1; Viissingen 4. e kr o li i n g1e ïi. Wij zouden nu nog met allerlei op merkingen kunnen doorgaan, maar wil len thans liever eerst noemen de door verschillende jury's toegekende hekro1 ningen, zij zijn: Voor paarden Klasse I. Eenjarige hengsten, uitge loofd 2 zilveren, 1 bronzen medailles ep eervolle vermeldingen. Eerste prijs „Jan Steen" van L. M. de 'Vos; 2e Kris Kras van gebroeders Leendertse Hz.; 3de Vic tor van Afcr. Remijnse; E. V. Fridich van S. Meulenberg "en Teun van gebroeders Leendertse. eens een postzegel noodig, moest eens rijden met trein of tram, want het was toch niet gezegd, dat degenen, die haar op advertenties antwoordden, op zulk een afstand woonden, dat zij 't alles met loopen bereiken kon. Alles bij elkaar zou ze zeker wel een pond noodig hebben en ze bezat maar met kloppend hart keerde ze haar beurs om, teneinde zich er van te overtuigen, net twee shillings en acht stuivers; dat was alles. HOOFDSTUK III. Den volgenden morgen ging ze uit op haar onderneming. Het regende en nu begreep ze, wat het zeggen wil voor een werkzoekende, om steeds een stad rond te dwalen, waar het twee van de vier dagen nat is. Enkele couranten te koopen, die thuis na te zien daar was in het geheel geen kwestie van; maar ze wist wel, dat er leeszalen bestonden, waar zij ze voor een stuiver alle kon inzien. Nadat een armzalige jongen haar den weg gewezen had naar een dergelijke gelegenheid, vond ze daar verscheidene moedeloos- uitziende vrouwen over een stapel tijd schriften gebogen zitten. De kranten stonden op standaards tegen de mui-en en op een kleinere tafel, tegen het ven ster, stond schrijfgerei voor degenen, die een aanteekening wilde maken van de vacante betrekkingen. Het eerst ging ze tt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1