HOE GOEDKOOP, tiïTï.rï; BUITENLAND. i lager onderwijswet. aas®*? sfimBBMBHEi SO. 132 Vrijdag 30 Juni 1332* lStt Jaargang gEse^am 1 Hit tóataJmér höh'oosrl eén Bijvoegsel. BINNENLAND. Naar wij vernemen is fle volgende week de indiening te verwachten van het wetsontwerp nopens technische her ziening van de Lager'Onderwijswet. Öiï STAD pROvlcl. In de kitting van het Centraal Stembureau alhier voor de Prov. Sta ten werd door den voorzitter hedenmor gen medegedeeld, dat de heer mr. A. A. de Veer zijn benoeming tot lid der Eerste Kamer heeft aangenomen en werd hij mét die benoeming geluk gewenseht. Gekozen werd verklaard tot lid der Prov. Staten de beer J. H. Geschiere te Grijpskerke, de volgende van de anti- rev. lijst. i i Uit Middelburg; De oproepinglskaarten worden nu reeds bezorgd. - -i 'Dat is niet uw stembiljet- Deze oproepinglskaart moet worden meegebracht naar het stembureau, en daar aan den voorzitter worden afgege ven. Dan krijgt ge in ruil een stembiljet. Doch reeds nu op deze oproepingskaart fcunt ge u wegwijs1 maken. Want daarop Maan ih dezelfde volgorde als op het stembiljet, de lijsten der candidaten. Zoek dus thuis reeds de lijst op die ge hebben wilt, en den naam) van den of de eandidaat waarop gij wilt stemmen. De drie lijsten van den Vrijheidsbond vindt ge in de tweede of middelste rij, niet hel nummer 21d, 21e en 21gj. Misschien heeft nog niet ieder zijn kaart. Maar die komt nog wel. De vergadering, die de afdeeling Vlissingen der Socialistische Partij in bovenzaal der sociëteit De Vergenoeging alhier belegd had en waar de lieer Lansink het woord zou voeren, is niet doorgegaan, daar slechts een zeer wei nig belangstellenden waren opgekomen. De politie alhier bekeurde heden nacht een matroos, die zonder licht reed. De man ontstak daarover zoo in woede, dat hij een drietal agenten ernstig 'belee- digde. Ook deswege zal hij zich voor den krijgisraad te verantwoorden hebben. Door de politie alhier zijn een tweetal bakkers bekeurd die de nieuwe bepaling der arbeidswet, volgens welke vóór des morgens 10 -uur geen brood mag (worden afgeleverd, dat na 8 uur van (den vorigen dag is gebakken, overtraden. Meö zij daarvoor gewaarschuwd. Ook mogen alle werkgevers er wel aan denken, dat zij, nu een arbeidstijd van I8Vï uur is toegestaan, hunne arbeidslijsten daarmee in overeenstemming moeten wor den gebracht en daarvan afschriften aan de arbeidsinspectie moeten worden toe gezonden. i Gisteravond werd in het Schutters hof alhier een „Experimenten-avond" gegeven door Bert Astron. We hebben vroeger reeds meermalen te kennen ge geven dat we psychische proefnemingen een zeer slecht onderwerp vinden voor openbare vergaderingen, waar ze vrijwel het karakter hebben van een publieke vermakelijkheid. We waren dan ook in den laaislcn tijd steed zeer kort in onze verslagen van dergelijke avonden. Het onlangs gepubliceerde rapport van een commissie uit den Gezondheidsraad iwaarin ernstig tegen de mogelijke gevol gen van dergelijke avonden gewaar schuwd werd, heeft ons in die gedachte versterkt zoodat wij besloten hebben (geen verslag meer van deze avonden te geven, te beginnen met dien van gister. t o Uit Walcheren. De prijs van de melk wordt te W e s t k a p e 11 e Maandag a.s. door de mclkverkoopers met 2 cent per L. ver hoogd en gebracht van 12 op 14 cent per Liter. A Voor de Christ. Hist, kiesvereeni- ging te Domburg sprak Woensdag avond in de Chr. school de heer H. A. Enkelaar, secretaris der Chr. Hist. Sta- tenkring te Middelburg. Spreker werd door den voorzitter dier vereeniging, den heer C. Louwerse, ingeleid. "Door de heeren S. Louwerse en P. J. Vergers werden vragen gesteld en hierna van gedachten gewisseld, die door den spre ker werden beantwoord. Een aantal vrouwen en mannen vulden het school lokaal. nen en versichillende deelen van den Waardséhen polder aanmerkelijke schade aangericht. Vooral de uien en meer der gelijke kleine gewassen hebben veel van den hagel geleden. Ook te Hoedekens'kerke zijn tengevolge van hevigen hagelslag eenige perceelen uien totaal verwoest. Ook de suikerbieten en andere veld vruchten hadden in deze gemeente op somtmige plaatsen veel te lijden. In het lokaal Obadja trad Woens dagavond te K a p e 11 e voor de Chr. Hist, ikiesvereeniging op ds. Van Empel uit Middelburg. De voorzitter, Jac. Burger, leidde dezen spreker in. De vergadering was bezocht door 28 -personen, waar onder een damé. Woensdagavond vergaderde (le raad van 's-G raven polder. Goedgekeurd werd het door het gemeentebestuur van Goes toegezonden reglement omtrent de instelling van een 'keuringsdienst voor vee en vleesch. Aan dat gemeentebestuur zal worden geïnformeerd naar xle ver moedelijke onkosten en tevens een ta rief worden gevraagd. Hierna zitting met gesloten deuren, waarin o. a. behandeld zou worden het rapport dei* in de vori ge zitting benoemde commissie betreffen de aflossing militaire voorschotten. De kreeftenvisschers te I erse k e plaatsen hun vangst, zoolang die niet ver handeld is, in den eenen of anderen oes terput in ziften, d. w. z. in ondiepe bak ken mei een bodem wan vlechtwerk. En kele ziften worden op elkaar gezet met eeri leep zift als deksel. Bij den put is 's nachts een wacht, die de verbinding met het buitenwater (de Schelde) moei afsluiten als er genoeg water in den put is Dit nu had de wacht den verloopen nacht verzuimd. Het gevolg was dat de 2lflen drift kregen, waardoor de kreeften konden ontsnappen, wat zij natuurlijk jgaarne deden. Zij verspreidden zich door heel den put, behalve dat waarschijnlijk enkele in de Schelde zijn terecht ge komen De andere konden weer opgevangen •worden, maar kreeften zijn geen honden die hun meester kennen en omgekeerd. Hoe de verschillende eigenaars 't nu moe ten maken om ieder 't zijne terug1 te krif- -gen, weten ze waarschijnlijk zelf niet. Uit "Sohlou'weorDuiveland. Woensdagavond had in de concert zaal' te Zierikzee een welgeslaagde vergadering van de Liberale partij Van Houten plaats. Op de vergadering1, welke naméns een plaatselijk comité door den heer Cock werd gepresideerd, werd door den heer Van Lookeren Campagne gesproken over de formatie van de partij Van Houten, en de invloed dezer partij op de verbetering der in Nederland heerschende malaise. De heer jhr. De Jong van Beek en Donk betoogde de noodzakelijkheid om de liberale staatskunde, die door de stem mingen in de Tweede Kamer van de led den van den Vrijheidsbond in den laat* sten tijd op schromelijke Wijze is verloo chend, weder in eere te herstellen. Ten slotte behandelde de heer Viruly de kieswet, de samenstelling der caudi- daatlijsten en het vrouwenkiesrecht. U i t Z u i d-R prei »»d. Donderdagnamiddag, ongeveer vijf Uur, woedde boven Waarde een on- "weder, dat gepaard sing met een hevige hagelbui. Deze hagelbui heeft in de tui Uit T h o les. Voor een zeer talrijk gehoor waaron der ook velen uit omliggende gemeenten trad Dinsdag j.l. in de zaal van den heer Polderman te St. Maartensdijk op de heer Braat, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal tot bespreking der belangen van den Plattelandersbond. Van gelegenheid tot debat werd door 4 personen gebruik gemaakt. Deze 4 personen beweerden dat het door den spreker afgekeurde zegelplak- ken afkomstig was van de Rechterzijde en de heer Braat over het geheel het be wijs had gegeven niet bijster met de po litiek op de hoogte te zijn. Men vroeg hem waarom hij niet voorgesteld had de begrooting met 400 millioen te vermin deren als hij toch geen nadere uitleg gaf op welke methode dit zou kunnen ge schieden, De heer Braat antwoordde dat de motie zeer hoffelijk was, een vriende lijke uitnoodiging aan de Regeering de begrootingen te herzien, in het algemeen een aanwijzing dat belangrijk behoorde te worden bezuiningd, het ging niet aan bij Algemeene beschouwingen daartoe post voor post aan te wijzen. Dat hij ge stemd had voor de motie Otto verklaar de hij dat aanneming dezer motie tot ge- vólg zou hebben gehad de val van het Ministerie, en niets was hem liever ge weest dan de verdwijning van het too- neel van de Ministers Aalberse en IJs- selstein. Een der sorekers vroeg of de heer Braat die toch van huis uit links was, niet beter had gedaan zich bij de Vrijheidsbond aan te sluiten, waarop de spreker antwoordde dat de Vrijheids bond te veel van alle markten thuis was, men was voor en tegen sociale wetge ving, voor en tegen ontwapening, kort om, de Vrijheidsbond was overal goed voor. Het was er mede als vroeger met de Haarlemmer-olie, goed voor pijn in de ooren, in den buik, enz. Een andere debater vroeg waar de ambtenaren moesten blijven als hun ontslag werd verleend, moesten zij zonder eenig wachtgeld of wat ook op straat worden gezet? De spreker antwoordde dat deze ambtenaren ter zelfde plaatse zouden kunnen worden ondergebracht waar men destijds de boeren bracht na deze door onteigening uit hun bedrijf opge jaagd te hebben. Spreker was tegen de verhoogde schadeloosstelling en pensi oenen der Kamerleden, f 2500 achtte hij ruim voldoende. Een Kamerlid moest ten alle tijde met de nooden en behoef ten van het volk op de hoogte blijven en niet zich opsluiten in de studeercel. Door den Keuringsdienst van wa ren te Goes is geconstateerd dat door een imelkverkooper te St. Maartens dijk melk wordt verkocht die geblekeD is ondeugdelijk van samenstelling te z'jjn, en aanwijzing gaf op watertoevoeging. De betrokken verkooper komt er dezen keer (wat uitzondering is) met een waar" schuwing af. Te Stavenisse trad .Woensdag avond voor zeer weinig toehoorders op als spreker der Christ. Hist, partij de heer J. M. Krijger .Tz., eandidaat voor Tweede Kamerlid, die het doel der par tij uiteenzette. Voor debat meldde zich niemand aan. .-■.m-- 0 j Uit Zeeu'wsch-Vlaanöieren. O. D. Door den Comlmissaris der Koningin is benoemd tot veldwachter in de ge meente Graaiiw en Langendam' (Alph. Maas te Hulst. LANDBOUWTENTOONSTELLING TE COLIJNSPLAAT. (Vervolg van het Bijvoegsel). Het terrein Dit laatste bedankje was zeker ver diend, want zelden zagen wij een weide, zoo mooi voor dit doel geschikt. Het is een boom'weide, een kleine waterplas in het midden, (maar overigens een liooge weide, waar het water van den vorigen dag reeds verdwenen was, en juist goed van grootte om het tentoongestelde goed tot zijn recht te óoen komen. In de eerste plaats moeten daarvan natuurlijk vermeld worden de levende inzendingen, de op Noord-Beveland haast niet verwachte zware paarden, het ge zond uitziende melk- en ander vee, op de altijd zoo aardige geiten en schapen, en ten slotte op het pluimvee met de daarbij onafscheidelijk behoorende konij nen. Maar de beoordeeling daarvan wil len wij geheel overlaten aan de deskun digen, wier oordeel uit de na te noemen uitslagen der keuringen zal blijken. Wij willen ons liever bepalen tot en kele andere bijzonderheden en voeren onze lezers bij het binnenkomen en na een kijkje genomen te hebben bij den pauw met zijn prachtige kleurenrijkdom1, naar een demonstratieve inzending, na melijk twee voorbeelden, een hoe som mige oude kippenhokken er uitzagen, en waarin een paar zeer weinig mooie exem plaren toonden hoe door slechte huis vesting de dieren achteruitgaan en een hoe het kan zijn, een groot kuikeahok, met prachtige automatische voederbak ken, die slechts een paar maal in de week moeten worden gevuld. Bij de kippen en konijnen rijn nog twee afzonderlijke stands én wel beide van och tend voeder, een der firma K. Meertens Jr. te Middelburg en een van P. Sluis' ochtendvoeder, heide zijn be kende firma's. De broeikasten zijn van uiteenloopend systeem. Het eigenlijk midden-terrein, waar ook de muziektent stond met „Soli deo Glo ria" er op, is door een ontzettend groot aantal landbouwwerktuigen in beslag gé- nomen. Ook hierbij wordt de hoeveelheid te groot voor een afzonderlijke beschrij ving. Laten wij ook hierbij het woord aan ter zake beter bevoegden. Wij wippen nog even de tent in, waar op staat „Eendracht maakt Macht" en „Sluit U aan bij de Z. L. M." enz., Hier heeft het algemeen secretariaat een keurcollectie van haar statistische teeke- ningen neergehangen. Waarom is dit nog1 noodig, waarom begrijpen nog veel land bouwers het belang van hun bij de Z. L. M. toch nog maar niet. Een andere groote tent bevatte verschillende expo sities en vonden wij daar juist een drietal ter opluistering, namelijk een van granen, graanproducten en krach (voeder artikelen en ochtendvoeder van den heer Z. C. Salomo te Kortgene, van de N. V. Handel en Beurt V. D. voorheen Anth. Kole te Colijnsplaat, terwijl vrij ook aantroffen een installatie voor plaatselijke opwek king van electriciteit zooals op verschil lende hofsteden reeds zijn geplaatst, door den exposant, den heer W. J. Krijnen uit Goes, x Helaas belet plaatsgebrek ons heden ook nog de bekroningen te vermel den. We móeten die aanhouden tot ons ivolgfend numtóer. Het weer. Een der grootste factoren bij een tentoonstelling ïs wel het weer en dal heeft zich Donderdag goed gehouden, tot later in den middag, toen enkele rake buitjes het voor de tienhonderden, ja duizenden bezoekers van nabij en ver der af, noodzakelijk maakte te denken aan het sauve qui peut, en die ook oorzaak Werden, dat vele fcézoekers en later ook verschillende exposanten met hun dieren vroeger het terrein verlieten dan was aangegeven, maar suma surnb marutn de tentoonstelling is' dank zij' het ijverig kringhestuur, over wie moeder natuur ook haar 'beschermónde arm sloeg, is er kans, dat de gevreesde fi- nancieele strop den heul uit handen zal 'blijven. En later öp den avond klaarde hel weer op, en Werd er in het dorp zelf hij de muziek van „Wilhelmina" volop' ge noten, jamtner dat de verlichting niet zoo goed kon uitkomen, doordat vele lampions het tegen den hevigen wind niet hadden kunnen uithouden. Een zeer groot vuurwerk, geleverd door de Kon. Ned. Vuurwerkfabriek A. J. Kat v.h. John Loeff te Leiden, sloot 'de voor ColijóspJaats' onvergetelijke dagen Ons rest nog slechts een woord van dank voor den steun b'rj ons werk on dervonden van het dag. bestuur der Z. L. M., van het wakkere kringhestuur, en de gastvrijheid ons ook le Colyns- plaat verleend. Frambozensaus van een pakje 6, 71/, ets en hoe heerlijk A. J. P'g Vanille Crème- pndRUsig met de heerlijke Vanille Koom- SDiaak a '20 ets per pakje 7. (Ingez. Med.) ONDERWIJS. Geslaagd te Utrecht voor het theo retisch apothekersexamen, mej. M. J. Verhulst, te Middel bur g. Donderdaglmiddag nam mej. J. G. Broeke, onderwijzeres te Rit them, door hare 'benoeming te Middelburg af scheid van de leerlingen, het personeel en het schoolbestuur. Nadat alle leerlingen in één lokaal waren vereenigd, werd door den voor zitter. ds. C. Sundermeijer en door 't hoofd der school, den heer B. J. de Meij, aan mej. Broeke dank gebracht voor hetgeen zij te Ritthem voor het on derwijs heeft gedaan. Zij gaf goed onder wijs en had de liefde der kinderen en de vriendschap der ouders. Namens het be stuur, het personeel, leerlingen, oud-leeTf- lingen, ouders en verdere vrienden wer den haar 2 prachtige practiSche geschen ken aangeboden. Mej. Broeke dankte voor al die harte lijke 'bewijzen van vriendschap en waar deering. De kinderen werden door haar gul getracteerd en met een kleine her innering verrast. r Nam alzoo juffr. Broeke afscheid van de school, haar opvolgster mej. J. S. A. Verschelling van Breskens, daartoe over gekomen, werd aan de school verbon den na een toespraak van den voorzitter pn het hoofd der school. Het een en an der werd afgewisseld door het zingen der kinderen. De oudercommïssïe te St. Maar tensdijk heeft en bloc hare functie neergelegd. W UEindexaïn'en R. H. B. S. te Terneuzen. I Donderdag zijn alle candidaten ge slaagd, n.l.: A. J. Dees, M. Dijkwel, W. Hugenhottz, J. A. Klaassen, B. v. Neer bos, J. C. Preij en mej. M. S. A. Lu- wema. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERJJ Verzekeringsbank „Kosmos". De rechter-commissaris in zake de Verzekeringsbank „Kosmos" te Zeist, rraakl hekend, dat de voorioopige uitkee- ring op alle verzekeringen van 60 pCt. is verhoogd op 70 pCt. AFLOOP VERKOOPÏNGEN Donderdag werd door notaris Blau- pot ten Cate op „De Vergenoeging" pu bliek verkocht de hofstede „Het Hoog land" aan den Seisstraatweg te Middel burg, groot 8.817S H.A. Kooper L. J. Lo- rier alhier voor f 33.639. De notarissen W. Hioolen en H. R. Struve te Middelburg hebben Donderdag in het openbaar verkocht in het gebouw „Mercurius": Perc. 1. Een wagenhuis met daaraan- grenzenden stal, ingericht voor 10 paar den en bovenwoning, erf en tuintje, staande en liggende aan de Korte Bree- straat te Middelburg, wijk O 166, groot 295 c.A. voor f2150, aan L. F. Groos- man q.q. te Middelburg. Perc. 2. Een huis en erf, staande en liggende aan de Winterslraat te Middel burg, wijk Q 97, groot 93 C.A. voor f 1882 aan Joh. de Klerk, Koudekerke, en A. Flipse, Middelburg q.q. Perc. 3. 2.84.15 H.A. of 7 gemeten 72 roeden weiland en vergraven grond en sprink, aan den Ouden Kleverskerksche» weg 'en den Havendijk, in de gemeente Veere, deels vrijland, voor f 2023 aan J. L. van der Harst, Vlissingen. NA DEN MOORD OP RATHENAU. Een laatste bericht méldde ons' al de inhechtenisneming van Techow, te Frankfort a. d. Oder, die de auto, van waaruit Rathenau is doodgeschoten, heeft! bestuurd. Hij heeft een volledige be kentenis afgelegd, en is lid van de té" ruchte organisatie C. Hij' was Zondag avond naar Halle gegaan, en vandaar naar Frankfort gereisd, waar men hexni op het landgoed van zijn oom vond. Ook kapitein-luitenant van Hillinger, die die pas het beruchte proces achter den rug heeft, is weer gearresteerd, daar vrijwel vast is komen te staan, dat hij' bij het complot betrokken is. Gearresteerd is' ook de voornaamste helper hij' den aanslag reserve-luitenant Günther, die niet alleen deel heeft ge nomen aan de voorbereiding van het moordplan, doch ook de daders bij hun vlucht behulpzaam is geweest en er voor gezorgd had, dat de moordenaars eea (garage hadden om hun auto op te bergen. j Naar verluidt zïj'n ook de béide an dere medeplichtigen, dus Fischer en Knauer gearresteerd. Echter is hiervan nog geen officieel bericht ontvangen. De arrestatie van Fischer staat echter vrij wel vast, als men het Berliner Tage- fclatt gelooven mag, die het bericht van den chef van het Berlijnsch poli tie- presidium kreeg. Men bleek met een zorgvuldig en lof in bijzonderheden nauwkeurig samenge stelde samenzwering te doen te hebben. Alibi's waren in elkaar gezet en precies wist ieder zijn rol, wat hij zeggen of kwijgen moest bij een eventueele ia hechtenisneming. Onder de medeplich tigen zijn nog twee.... gymnasiasten, van even 16 jaar, te weten een zekere Stur benrauch, en een jongere broer van. Techow. Fijn geslacht! Tenslotte zijn nog* in hechtenis genomen 80 personen, die van den moord hebben geweten. Want ook dat is strafbaar, als men van een. moordplan afweet, zonder verdere deel name, medeplichtigheid, heling of andere hulp, en men stelt er de politie niet van in kennis. Ais men dus een moord plan verzwijgt. Ook wij hebben dienaan gaande artikelen in ons We tb', van Stri Onder hen zijn de bezitters der gara ge, waaruit de auto afkomstig was, die hardnekkig onlkennen iets te hebben ge weten, maar zij hebben wel de mutsen en verdere autokleeren verbrand, wat natuurlijk te d eb ken heeft. Daar zijn dus drie jonge mannen, die wie weet in alle jeugdige overtui ging' meenden hun vaderland de beste dienst te bewijzen door het van de meest begaafde staatsman, die het Duitschlmd na 1918 gekend heeft te ontrooven. Ra thenau heeft zelf vroeger voor hun om standigheden gepleit, zooals wij hebben gezien. t. In hoeverre heeft de Duitscb-nalionaïe partij, heeft de oppositie tegen den repu- blikeinschen staatsvorm de hand gehad in dezen moord, is nu voor Duilschland de voornaamste vraag. Het verloop van het proces zal mis schien een antwoord op die vraag geven, want dan zal de jongelieden worden on dervraagd, wat hun drijfveeren, hun be langen waren, wie hen heeft aangezet, Enzoovoort. Bij Günther, de voornaamste mede plichtige, zijn verscheidene brieven en schrifturen gevonden van Helfferich, Lu- dendorff, von Jagow, von Weslarp, en andere persoonlijkheden, die een voor aanstaande plaats in de rechtsehe par tijen innemen. Het bestuur der Duitsch- nationale Volkspartij heeft medegedeeld, dat de moordenaars van Ralhenau Te chow, Fischer en Knauer geen ledea der partijen waren. Wij zouden haast aan het bestuur der Duitsch-nationale Volkspartij vragen of zij ook een jeugd- afdeeling kent! Fischer schijnt uit de partij te zijn gestoten wegens „verduis tering en bedrog". Dit alles wil o.i. nog volstrekt niet zeggen, dat de nationale partijen en or ganisaties daarom geen invloed op den moord heb'hen uitgeoefend. Günther toch is sinds 1920 lid van talrijke Duitsche O. i2va Bes ion hdu lichl f oi Uea rm t i t an :er gé dai 1 ifosl 118 m 08; 921 »en ien jze a ais M rre t as- 1 or< e Fie- chi Va- UiCr yt ed. sa- uk 501 ok en. en. or- j-ec iat ekl j en ge- ar- rn, m- !o- lk ia el- ik- st, ït- )<r- «vyu HWHii -see-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1