lol. iÖoe Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. A. J. F.'s RQMA-PUDDSNG smaakt als room. Men roept hoera, men roept hoezee, Komt Romapudding bij 't diner. Jdondevdag 39 «ftttil 19S3. 3SSHSI m, B» dit nummer behoort een Bijlvpegsel. I heer G. J. van Hoeven is de vader van den jonggeborenen, den Buitentuin; die; volgens een advertentie in Üit nummer u.s. Zaterdag dan den Tramsingel wordt geopend. Wij1 zijd er een kijkje gaan ne men en kwiamen door het aardige laantjef bij het nieuw* gebouwde huis, waarvan -een vertrek tot een niet grooie, doch keurig ingerichte gelagkamer is be stemd, terwijl idjaar tegenover een aan tal houten (meubels tot een zijjeinoodige®. Maar dit is nog meer het geval in den achter liggenden tuin, in den ronde waarvan verschillende prieeltjes1 in wor ding zlijfn,, Waarin ijzeren meubelen zijn geplaatst. Het middenvak van den tuin, wordt omgeven door een laantje, waar in tal .van bloeiende rozenstruiken het geheel een vroiolijk aanzie® geven. In het middenvak zelf zijn tal van kinder- speelwerkluigen, als schommels; wippen; öaroussel, brug; rekstok enz', geplaatst; Abonneinentsprys per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, ©u snoor de andere gemeenten pW post t 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlissin- |e® f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Adivertentlên: 30 cent p. regel, lagenenden Mededeelingen 50 dent p. pegel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: «en 1—7 regels f 2.10, elke regel meer '30 cent. Kleine aövertentièn niet groto- |er dam vijf regels druks en waarbij ia KAfigegeven, dat zij In deze rubriek moe- leis. geplaatst worden, 85 cent bij vooruit- betaling. Advertentiên onder blieven of bevragen bureau dezer courant 16 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor {tori per stuk. Aribc.rtenUën' moeten, willen 2» nog in Ons btad van dienzei fdest dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des EüfHSSBDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangestoten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. SC HAAGSCHE CONFERENTIE. De kwestie der schulden. OJermiddiag hebben de Russen samen vergaderd met de subcommissie voor de schalden, en ook diaar is het nog steeds ronder eenige stoornis toegegaan. Do voorzitter, de heer Alphand, stelde ▼opr in de eerste plaats een onderhouw van feiten op te trekken,^ en verzoohjt daarom aan de Russen nauwkeurige in- Lchti®g te geven. In zijn antwoord ver klaarde de heer Litvinof zich daartoe bereid ,inits in voortzeijtinfg van de inj Genoa bereikte resultaten. -Vervolgens gaf de president een op- somiminisi van de verschillende categorieën van schulden die tot de bevoegdheid der subcommissie behoor en. Dat wa ren; schuldbewijzen uitgegeven door de verschillende Russische regeeringen;; schuldbewijzen uitgegeven door plaat selijke autorite1 ten, spoorwegnndernemin- jge», caa andere ondérnemingem van open baar nut, gegarandeerd door verschil lende Russische regeerngen; schuldhet- wijzen uigegeven door plaatselijke auto- piteden en ohidérnemlingièn van openhaar nut niet gegarandeerd door de Russische regeeriug; andere openbare schulden in (den vorm van waarde papieren, waaron der ook vallen die van landbouw cred;et- instellingen. en boerenleenbanken. Nadat de heer Litvinof had verklaard dat hij accoord gfing met de bevoegd heid der sub-commissies, zoöals deze igeprecisieerd was door den president, las de laatste een lijst van vragen voor, 'die de met-Russische commissie wensfcht te stellen aan de Russische comlmfssie. Deze vragen hebben betrekking op de Russische schatkist; op de bankpapier circulatie cn op den in- en uitvoer. Omgekeerd heeft de Russische com- mü&eie op haar beurt eenige vragenlijsr ten overgelegd bedoeld om1 ter hand te twiorden gesteld aan de houders van Russische fondsen. De subcommissie zal deze laatste voor dstellen in behandeFmgl nemen. De minister va® Arbeid heeft goedu gevonden dat vroeger toegekende bijdra gen voor wtaningbouw zullen worden uit gekeerd aan de gemeenten: Biervliet, ten behoeve va® J. P. de Beer, f 1100. Breskens, te® behoeve van A. J. Tellier f 1350; van H. Vermeulen f 900. Burgh (Sch.), ten behoeve vau J. Zijta, f 900. 's-Gr:avenpolder, ten behoeve van J. Van Liere Cz®. f 775. Hontenisse, ten behoeve van Th. Sarneel f 760; van J. F de Smet f 850. Kloet in ge, ten behoeve van J. de- Koene, f 1000. Nieu wvliiet, ten behoeve ran D. Luteijn f 1200. Oostburg, ten behoeve ra® W. F Suurlant, f 1200. Philippine, te® behoeve van J. la Basse ,f 1125. Wemeldinge, ten behoeve van Th. Doddingius (gedeeltelijk) f 1650. o Uit Middelburg. Kort geleden moesten wij melding maken van het overlijden van twee be kende instellingen te Middelburg, den Buitentuin en den Speeltuin, thans kun nen wij gelukkig melden een hergeboorte "van beiden, al is het dan ook in anderen norm en i® een inrichting vereenigd. De lalles stevig en berekend op de grootst mogelijke veiligheid, de herleving dus vgn de® speeltuin. Het zou ons te ver voeren alles i® bijzonderheden te be schrijven, wij volstaa® Baiaromi met de opwekking gaat zelve ee® kijkje nemen, zend Uw kinjderen er gerust heen, zijl zullen er heel wat aangename uurtjes 'kim®en doorbrengen. o Uit Vlissiagen. In een deel der oplalge van ons vorig nummer is in het bericht betreffende de hotels te VIiss'nijgen de middelste alinea onduidelijk jgeworde® door het verkeerd plaatsen van een correctieregei. De alinea moest luiden; Dit (het groote Badhotel) zal met ;n- glang van lJuni wèl :n exploitatie geno men worden. Er zijn trouwens ook reeds deze maand gasten ondergebracht. ZateT- Idjajgi nog hebben er de leden van de Ka mer van Koophandel uit Folkestone ge logeerd. o "Uit (Wialcheren. Maandagmiddag hield de gemeente raad van Vrauwepo 1der een open bare vergadering, waarin alle leden te genwoordig waren. De voorzitter deed o. a, mededeeling dat door de Krioiön aan den secretaris bij' Kon. besluit van 15 Mei j 1. ®o. 9J. vergunning is' verleend .ami in de ge meente Middelburg woonachtig te zijn. De sedert de "vorige vergadering inge komen stukken werden alle vopr kennis geving aangenomen. Het verzoek van het interprovinciaal comité tot behioud van een degressief spoorwegtarief, |om adhaesie met het be kende adres; Werd. voor kennisgeving aan genomen. Naar aanleiding va® een schrijven vlam Ged. Staten, houdende bericht dat de Minister van BinnenlZakem bezwaar maakt tegen het in de verordening tot heffing van ee® plaatselijke inkomsten belasting voorgesteld maxim1 heffingsper centage van 6 pet., werd xnl a. st. over eenkomstig het voorstel van B. en Wl. besloten de verordening te wijzigen en het maximum percentage vast te stellen op 4 pCt. Mede werd op voorstel van B. en Wl. m. a st. besloten het heffingsperce®-. tage van de plaatselijke inkomstenbelas ting 1922—1923 vast te stellen op 2.75 procent. Besloten werd aan de Krolon onthef fing te vragen voor keuring van alle huisl- slachtingen. Na breedvoerige bespreking werd (goed gevonden dat voior de® keuringsdienst Oostkapelle, volorloopig vóór den tijd van één jaar een keuringsveearts hoofd van dienst werd aangesteld op ee® jaarwed de van f 3000. Vervolgens werden B. en Wi. iri a. st. ge®iachtigd tot onderhand-, stohen verbuur van de aa® de gemeen te toebehooreode woning in de afdeeling Vrouwepolder. Aan mej. J. S. Kools, onderwijzeres aan de O. L school In de afd. Vnouwe- polder, werd overeenkomstig haar ver zoek met ingang va® 15 September 1922 eervol ontslag als zioodanig verleend, on der dankbetuiging voor de door haar als* odanig, èn aan het onderwijs èn aan de gemeente bewezen diensten. Na breedvoerige bespreking werd m. a. st. besloten tot aanschaffing van een nieuwe brandspuit voor de afd. Gapinge Daarna bood de vtoorzitter namens 'B. en Wi. den raad de gem ee®i ei-rekening voor 1921 aan. Tot leden der commissie, belast met het nazien dier rekening, wer den benoemd de h eere® C. W. Kestelo®, J. G de Vlieger en C. Langebeeke. Bij de rondvraag vestigde de heer Dob belaar de aandacht van B. e® Vtf op c)e vernieling va® de paalties langs het voet pad in den Breeweg. De voorzitter dien de den heer Dobbelaar van antwoord op het door hem gevraagde. Met de Staatscourant van 28 Juni zijn verzonden de akten betreffende de ooöp. Kolenvcreenkn'n.^Eendracht maakt Macht" te A r n e m u i d e n. o Uit Z u i d-R e v e 1 a n d. In de raadsvergadering van E11 e- wo u t s d ij k van Maandag jij, werd vast gesteld een verordening van keurloon in verband met de v leesclikeuringsweLHet tarief voor de verschillende keuringe® Werd genomen zop&ls' dit voor de andere gjenfeenten, behoorende tot den kring Ovezand, is bepaald; zij het ook voor- loopig, totdat n.l zal zijn gebleken of die loonen billijk en nioodig zij®. De in structie voor den herkeuringsdienst werd eveneens vastgesteld. En daarmede ging het laatste van de zeer vele besluiten, verordeningen, reglementen e® instruc ties; noodig geworden door de weipig sympathieke vleesclikeuringswet. van on der de hand. y De raad nan kennis- van enkele brie ven, betrekking hebbende ,op jaarwed den van gemeenteontvangers, secretarie- ambtenaren en veldwachters; boden; en vond de verhoioging van den bode, die f 39 per jaar trok, tot f 100 noodig en bil lijk. Instemlming zal worde® betuigd met het verzoek van een comité te Gronin gen tot de Tweede Kamer gericht ter verkrijging van vermindering van de ta rieven voor spaorwegreizigers. Op een desbetreffend verzoek va® den Commissaris der Koningin besloot de raad zich niet te verzetten tege® de verplaatsing van het kantoor van den rijksontvanger va® 's-Gravenpolder naar Goes, nu de reden die daartoe aanlei ding gaf, bestaat in het niet hebben te s-Gravenpolder van een geschikte wo(- ning. Bij den aanvang der 'zitting had de bur gemeester mödeideeling gedaan van het plotseling overlijden van den ambachts heer M. J. v. Hattum en gaven de lede® blijken van goedkeuring over hetgeen B. en W|. uit naam 'der ingezetenen ten deze uit erkentelijkheid voor zoovele wel daden in warme toegenegenheid aan het adres* der weduwen en kinderen is ver richt. Ingeleid door mevr. 'de Jorig-Paatt- dekooper Overman, sprak "Woensdag avond de heer Th. B V. Dill uit Den Haag te 's Gravenpolder over De- mlocratie en Christendom. Natuurlijk wek te spr. pp te stemmen op de vlemjocrati- sche partij. Uit de vergadering werden een paar vragen gedaan. "De zaal was goed bezet. Een. viertal vrouwen ware® onder de toehoorders. :o Uit S chou w enrD ui velantL Uit de groep mfondharmionicaspelers gevormd o®i deel te nemen aan de fees ten op 13' Juli te Zierikzee, bestaan-* de uit 45 jongelui, isi in een gehouden' vergadering een mbndharmonicaiclub Op gericht, tellende 38 leden; verdeeld in werkende en adspirant-leden. Tot direcj- teur werd de thans' fungeerepde leider gek|pzten. gadering va® het K. N. L. C. 'daarover bijgewoond, en zegt idlat hij; bepleit heeft vrijheid van uitvoer, maar aanwenden van pogingen om de surtax in België e® Frankrijk voor ingevoerde suiker uit Ne derland te doen opheffen; in dien geest heeft het K. N. L. G. geantwoord. De heer Leenhouts bepleitte de belangen der boeren, en wëes er op dat de Ned. Suikercentrale toch ook on derhandelt met de Belgische fabrikanten. Besloten wordt in dezen geest te advi- seeren. D a g e 1 ij k s c h bestuur. In verband met artikel 41 dér gewijzig de statuien zij® nieuwe hoofdbestuurs leden aangewezen en als gevolg daarvan moest deze vergadering ee® nieuw Dager lijksch bestuur 'benoemen ,en wel een bestaande uit 9 ledten, één uit eiken kring, opgerekend den voorzitter. Bij acclamatie werden gekozen de hee- ren W. Kakebeeke voor W. Z. Beveland J. W. van Oeveren voor Schouwen, C. H. A. Stoutjesd'ijk voor Tholen, Iz'. Leen houts voor "W. Z. Vlaanderen, P. Melis Hz. voor Walcheren, G. Vogelvanger voor Hulst, Jac. Welleman voor O. Z. Beveland en S. J. de Regt voor Noord'-Beveland, die het lalle aannamen. Voor Axel werd gekozen de heer D. J. Dees met 14 stemmen legen 8 op; den heer Th. J. Van Dixhoorn. i Tot vice-voorzitter werd herkozen de heer W. Kakebeeke. Deze nam die benoeming aan, met woorden va® d'ank voor de wijze waarop steeds in het Diag. bestuur, vooral met den voorzitter e® den secretaris is sa mengewerkt. Leiddraad tentoon stel 1 i n [gi. Aan de orde was nu de behandeling van een ontwerp-leiddraad voor de kring- tentoonstellingen. De voiornaamlste bepa lingen daarvap zijn wel, dat de Z.LjMl. jaarlijks aan een kring een crediet van f 600 zal verleenen ten behoeve van een tentoonstelling:, uit te keeren geheel of (gedeelte bij verlies op de tentoonstellhig; cn niet in het jaar waarin de Z.LJM. zelve een landbouwtentoonstelling, en n:et in het jaar waarin de Z. L M. zelve een landbouwtentoonstelling organiseert. Indien een tentoonstelling een voordee- liigi saldo oplevert komt daarvan 50 pet. aan den betreffenden Kring e® 50 pet. aan hel onderling; reservefonds, opgjes- richt volgens het besluit van 24 Maart 1920. Indien na het ontvangen van het De - algemeene vergadering van den Zeeuwschen polder- en waterschapsblond totaal bedrag van liet crediet ad f 600 zal ditmiaai gehouden Worden Znterdagl 8 Juli in het ,,Hotel Jnliana" te Zier ik zee. Op de agenda Maat behalve jaarver slag en period, 'bestuursverkiezing, ee® voordracht van den heer F. A. Kloppert, ingen'eur bij de provinciale waterstaat te Zierikzee over: „Schouwen-Duiveland" Na de pauze wordt een excursie ge maakt ter bezichtiging' van de duin-dijks- verdediging van den Burgh- en Westland- polder. i o Uit Zeeuwsch-Vlaanöeren O. D. —De minister van financiën maakt 'be kend, dat ten behoeve van 's Rijks schat kist is ontvangen bij' den ontvanger der directe belastingen enz. te Oost burg, f 15.01 en f 15 01 wegens te weinig be taalde inkomstenbelasting en verdedi- gmgjsbelasting II over 1919-20. Te Oost b u r g is Dinsdag een afdeeling opgericht van de® Vrijz. Demi Bond. Voorzitter der afdeeling is' de heer Tj. van der Werff, hoofd der al. 1. stehöol'. Secretaris ide heer C. de Wolff, boek houder-; penningmeester de heer F. Yn- temla, dierenarts'. ■avasaXBeSVlSKGXBlBriSBf, ide rekening der tentoonstelling nog een nadeelig saldo aanwijst, komt dit voer 25 pet. voor rekening' van den kiring, 75 pet. voor rekening van het reservefonds, waaruit niet meer dan 25 pet. der mo,- menteele (grootte r®ag worden gebruikt; en waarin 10 pet. va® de contributie van de leden wondt afgedragen. De tentoonstellingen zullen in de vol gende volgorde gehouden worden: Krinjgl Noord-Beveland; Tholen en St. Philips^ landOostbupg!; O. Zuid-Beveliand, Axel, Walcheren; Schouwen en DuivelandW. Zuid Beveland en Huist. De heer Lindenberigh meent, dat teen leiddraad geheel overbodig is en wil ofil de kringen vrij worden gelalen, alleen nfoel het hoofdbestuur het programma goedkeuren en het dag. bestuur moet ver keerde dingen kunnen weren. Het bleek uit de verdere discussies' dat men vooral bezwaar heeft tegen de bepaling, ,dat een kring alleen personen uit dien kring; mlag toelaten. Het voorstel-Lindenberg'h, geen leid draad werd verworpen met 21 tegen 4 stemmen. Een voorstel vandenzelfden om de des betreffende alinea in artikel 12 te schrap pen werd verworpen met 20 tegen 5 stemlrien. r Zonder stem'ming werd op voorstel van den voorzitter bepaalt, dat het dag', be stuur bevoegd is uitzonderingen toe te staan. Contributieregeling. liet Dag. bestuur stelde voor 1923 de volgende conlributieregeling voor Leden 'met een grondgebruik tol en MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN LANDBOUW EN VEETEELT IN ZEELAND H o o, f d b e s t u u r s V er- gadering. (Vervolg!). I Na vaststelling ran de presentielijst "en j met 3 H.A., vaste contributie van f 0.50 van de notulen der hoofdbestuursvergar' plus 18 cent per H..A; leden met een dering van 6 April jl., werd mededeelimg grondgebruik van meer dan 3 H.A. vaste gedaan dat Ged. Staten het gewijzigd contribute van f 1 plus IS cent per reglement op de premie-merriekenringe® H.A het landbouwblad niet inbegrepen, hebben goedgekeurd; en j De contributie voor grondbezitters, dat inzake de telefoonkwestie en deevenals verleden jaar de helft van die Zondagsbeslelling de antwoorden op. de welke voor grondgebruikers wordt vast vragenlijsten van dien aard zijn, dat nogwelke voor grondgebruikers wordt vast geen rapport is samen te stellen. j .gesteld, echter met een minimum van Uitvoer suiker- jf 2.50 wiaarbij ook het blad niet is inbe- bieten. I grepen. Van het IC. N. L. C. was een verzoekOver dit voorstel ontspon zich een ingekomen om advies uit te brengen in- zeer uitgebreide discussie, waarvan dc zake een adres van de suiker fabrikanten! vermelding veel le veel plaatsruimte zou om uitvoer van suikerbieten te verbieden.vorderen, wij moeten er ons toe bepalen, De heer ICakebe eke heeft één vér-j te. melden, dat ten siojtte drie voorstellen (Ingez. Med.) wlaren lsle een grondcontributie van f 1 en verder per H.A. voor behoefte; 2e een grondcontributie voo® allen vanf0.50 en het bovenvermelde van het dag. be stuur. Hel eerste werd verworpen met 16 te gen 9 istemfmend,at van het dag. bestuur aangenomen met 14 tegen 11 aangenor men. Het andere verviel daardoor. Centraal Zeeuwsch pachtbureau. Ingevolge bet reglement op het centraal Zeeuwsch pachtbureau moeten voorde® tijd van twee jaar door het hoofdbestuur leden van het bureau en kringdeskundi- jgen worden benoemd, en wel het eerst ingaande 1 Juli 1922. Voor voorzitter draagt het dag. 'faestuur voor de heeren W. Koninjgj Haz. te Rilliand mr. A H. Kuijpers' en mr. M C van dei" Minne bei den te Middelburg'. Voor I'ict- !h uur der bestaat het drietal uit de heeren D. W. Lindenbergh te 's Heer Aremdsken- ke, D. W. Klompe te Tholen en L. Th. Vogelaai" te Nieuw- en St. Joosland eu. voor lid-verhuurder uit de heeren G. Vogelvanger te Hulst, A. v. d. Weijde te Zierikzee en mr. A. A. de Vee® te Middel burg. Voor kring-deskundigen droeg het dag. bestuur voor: kring Schouwen "én Dui veland den heer A. C. de Oude te Zierik zee; kring: Tholen en St. Philipsland den hee® C. H. A. Stoutjesdijk le Tholen; Kring O. Zuid-Beveland den heer P. Lin- denbergli te Wemeldinge; Kring Wl Zuid' Bevel3nd den heer C. Zanfdee Az. te Kloe- Lnge; Kring Noord Beveland den hee® S. J. de Regt te WissenkerkeKring Wal cheren den heer A. Scheele te Midde&ï- blurg; Kring Axel, den heer D. J. Dees te Terneuzen; Kring' Hulst den hee® P. JAnlhonisse® te Hontenisse terwijl voor den Kring' Oostburg nog niet werd ge meld. Gekozen werden de heeren, de Koning, Lindenbergh, eu Vogelvanger en de ge noemde kringdeskupidigen en voor Oosf- burg1 de heer A. Salomé te Zuidzande, Alg. Ke uringlscomnm. Het laatste punt der agenda; was de benoeming va® een lid van het Dag. Bestuur van de algemeene keuringscom missie, wegens periodieke aftreding va® den heer D. Wi Lindenbergh te ós-Heer Arendskerke. De heer Lindenbergh wei"d herkozen. Dc voorzitter richtte zich nu tot den heer De Ruijter de Wildt, die Zee land gaat verlaten, e® bracht hem dank voor de vrienclsichap, steun e® voorlich ting, door hem zo® veel jaren gegeven. De heer De Ruijter de Wiildt gaf de verzekering steeds met genoege® met en onder de Zeeuwen te hebben gewerkt, speciaal met "Me Z. L. M. Hij hoopt er nog meer terug te komen e® zich onder de leden te vertoeven. Met dank aan het gemeentebestuur voor de gulle ontvangst te® btaifiiuiza sloot de Voorzitter de vergadering. Hierna vereenigd en de heeren zich aan een souper, aangeboden dope liet kringbestuur in het café Dorpzicht va® den heer De Looff. i Al gem. 'Verg De algemeene vergadering werd Woensdagmorgen gehoude® in het hotel Zeelandia en was druk bezocht. Namens het kringbestuur heette dc voorzitter, de heer S. J de Regt in liet bijzonder welkom' het lid van Ged. Staten, die bij hernieuwing blijk geeft van belangstelling in het eiland met zij® sehoone landouwen, aan het behoud waarvan hij dikwijls zoo krachtig mede werkte. Het is 17 jaar geleden sedert op N.-Bcvelaud een tentoonstelling plaats had, en nu zal Donderdag op de fraaie, weide achter de hofstede x;Nieuwe Zorg" weder zulk een tentoonstelling plaats hebben. Spr wijst er ,op, dat Naord-Beve^ land geen bepaalde fokkers lieeft, maar bij de rijtoer zal worden getoond, dat liet: vooraan staat in den akkerbouw, 'dat het is het bietenland bij uitnemendheid. Men geeft zich, zooals men is. (Applaus). De algemeene voorzitter, de heer mru P. D iele man, bracht dank voor die woorden van welkom en heette onder, applaus der aanwezigen den commissaris der Koningin, den heer jhr. J. W. Quar- les van Ufford, die juist ter vergader ring kwam-, welkom'. Daarna herinnerde 'de voorzitter san het overlijden van de® heer Mulock Houwer en deelde mede dat de heer va® Oeveren de maatschappij bij diens begra fenis vertegenwoordigt. No medodeeling van de verkiezingen in het hoofdbestuur hield spreker zijn reeds gisteren ver melde redevoering, welke herhaaldelijk werd onderbroke® door applaus. Vervolgens heette de heer Dielemö® welkom de heeren Y. R IJ. Croesen, di recteur Centraal Beheer^ J. G. Bessem;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1