Binsdag B7 Jimi IBSÈW* BINNENLAND. UIT STAD PROVINCIE, GRATIS Uit Middelburg. pudding. Tijdelijke Reclame. 140. as» Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DB KATH. EN DE TABAKSWET Het bestuur van den Ned. R. K. Miti- dcïiSfcinder sbon'd heeft in verband met de ontzettende moeilijkheden waarvoor vele Miuden&tanders z;ch geplaatst zien ten gte- volate van het in weriéng treden van deze Tabakswet in dezen tijd, het noodzaket- lijfe geacht en gemeend g|oed te doen laan de candidaten der R. K. staatspartij] voor de Tweede Kamer die voor een verkiezing1 ernstig in aanmerking komten een schrijven te zenden van den volgen den inhoud: Wij achten ons verplicht :n het belang tv'an den R. K. Middjenjstand u mede te] deelen ,dlat in rnrdden^ltanjdskringen g!ro;om 'te bezwaren worden ondervonden door» de invoering van de Tabakswet, en ver zoeken u> daarom beleeM en dringends bfjf eventueele aanvaarding ren het ï'd- mlaatsthap der Tweede Kataer mede te wilen werken ,tot onmiddellijke zoodanir ge reorganisatie van de wet, dat de hui dige bezwaren worden onfdervangten. BE ÏIAAGSCHE CONFERENTIE. Overleg tnsschen Pa- tijn en Litv:noff. G«sterm:ddagl vier uur heeft in het iVrcdeapaleis een onderhoud pléats' ge had tuMchen den heer Patijiï,, president] der BielRuss:sche commisisjie ,en dm heer Litv'Doff, president der Russische com missie. De heer Litvinoff was vergezeld van de heeren Krestinlski en Sokolnikofii De heeren Krassin en Rakowski zullen zich eerst later bij de Russische com missies voegen. De twee presidenten hébben bteraad- slaajgd over de beste methode om het) contact tusschen de beide commissie!^ let t© nmngten Daar de Rus sische commissie op het oogtenMifc slefchts uit drie leden bestaat is het nog motgelijk noch noodzakelijk ,diat zij zich in drie stób-coMmiss;es (splitst. De twee com missies zullen voor het eerst met elkan der in aanrak:n@ komen in de sub-coim1-' mfes'-es der niet-Ruséische comtai'gfélie. De heer Litvinoff heeft den wensch Uitgesproken dat de derde süb-ooM- miss'e^ die der credieten .het eerst zal bijeenkomen. De indruk, d;en de beide presidenten van het onderhond ontvangen hebben is bevredigend. Het standpunt der R ulssen. Van de verklaringen door Litvinof gis ter aan de pers gegeven is de strékking deze, dat hun eerste wensch' is credieten te krijgen. De staten zeiden in Genua dat dat partiouh'eren het geld daarvoor moes sten geven. Maar in Genua waren geen fi nanciers tot wie de Russen zjch kon- Iden wenden. Zij hopen die nu :n Den Haaai te vinden. Eerst wanneer credieten zijn vérstrekt kunnen de Russen de vraag bespreken van de oude schulden en van de par ticuliere eigendommen. i ten van de S. D. A. P. met dit werk voort en verdeelden zij zich gisteren avond in verschillende ploegen om! hun nachtelijk werk te verrichten waardoor het toezicht van de politie niet wordjjj vergemakkelijkt. Is dit overtreden van verordeningen vooral ook dloior leden Van) openbare colleges op ziéhzelf reeds af te keuren, zeer klein" is het zeker o.a een paar papieren op de deur van de wo- nitfg van wm politieman te plakken. Wij igelooven ,dat de S. D. At P. dloor al' dit gedoe 'bezig is een averechtsche propac jganda te voeren ,wan!t weldenkende m]e- schen kunnen zuUc werken toch 'mdet goedkeuren. Gister viel het iy2-jarig zoontje van den heer D., wonende op de Bree al hier, in een kuip warm' Water en Werd mét hevige brandwonden naar het gast huis vervoerd, waar de kleine gisteren avond is overleden. Met de Staatstert. van 26 Juni zijin verzonden de statuten vaö de N. V. bterg]- plaats* voor lijkwagens ,;Memehljo ."Mod" alhiér. Bij! de gisteren gehouden aangifte van nieuwe leerlingen voor de VolkS- zangschool der Vereeniging Uit het Volk V:oor het Volk alhier hebben zich ongeveer tachtig kinderen aangemeld. Met ingang' van Maandag 3 Tuli wordt de melkprijs alhier verhoogd met 2 cent per liter en gebracht van 12 op 14 cesnt. 1 ken van mevr. StavermJan. Het getal ge wone leden bedroeg op- 31 December 134, n.l. 105 mlannep, 28 vronwen en een vereeniging]. Besloten werd de transportcolo'nne te ontbinden. De Minister van L., N en H brehgt ter kennis van belanghebbenden, dat als deskundige voor het Onderzoek van het gehoororgaan van belanghebbenden inge volge de Schepenwet en de Schipperswet is aangewezen de heer P. de Jong, neus-; keel- en oorarts te Middelburg, en dat deze voor bedoeld onderzoek zitting zal houden alle werkdagen des voorin, van 91/211 uur en des namiddags van 1—3 uur, behalve Dinsdags dechts des voormiddags van 91/3—11 uur, te zijnen huize LiOSkade P 262 aldaar. 1 (Staatscourant).. Ter voorlichting, speciaal der Anti- Tevolulionnaire vrouwen traden gister avond op uitnoodiging van het bestuur) Win Nederland en Oranje" in de Hof plein kerk te Middelburg op de spre kers ds. L. Boiumia en de heer S. Bcana,- sm'a. De voorzitter der A. R. kiesvereeniging, de heer mr. P. Dielem'an, opende de vergadering op de gebruikelijke wijze, waarna ds. Bouma aantoonde het gr00te belang van dezen stembusstrijd, om daar na de vrouwen ernstig aan te raden haar stem uit te brengen op no. 1 van lijst 5 De heer Brandsmia somde op wat het huidige ministerie tot stand braclit. Ten sterkte waarschuwde hij voor de uiterst h'nksrhe groepen .waarna hij op aan schouwelijke wijze besprak; hoe de vrou wen haar stembiljet straks dienen in te vulien. Hel ruime kerkgebouw was geheel be zet. Niettegenstaande het optreden van tie politie tegen het beplakken van wo ningen en muren, gaan de propagandis- Ult Vlissiugea. Naar we in dé morgfenbladen lezen beeft de Zaterdag j.l. gehouden vergade ring vtan aandeelhouders der Credietj- bank voor Nederland, te Leiden besloten tot ontbinding der vennootschap De liquidatie zal geschieden door eeri comtoissie van vijf aandeelhouders, die) zich twee leden als vertegenwoordiger^ van obïigat:ehoud ers zal assuroeeren. Deze meedeeling :s van bijzondere be lang: voor "V1 isisn'gen ,daar, naai* wij meenen te weten ,deze Credietbank eige nares is van het Badhotel en het Strand1- hotel, het Paviljoen Wilhel'mina en het Hotel N nord'zeeboul e vard. Zooals in deze omgevihg wel bekend Wias, werd het Badhotel dit seizoen niét in exploitatie gebracht. Het stond leeg, behalve eenige kamers aan de uiterste vleugels die aan particulieren waren ver huurd. i Betreffende de voorstellen voor dein gemeen !er,aad' van V1 i s s i n g) e n zij uiog gemeld, dat de opbrengst van de za kelijke belasting op het bedrijf was ge raamd op f 39.000 en het kohier aanwijst f43.862 1 Voorgesteld wordt de verhuring van een deel van het voormalig school re bouw aan bet rijk Voor den telegraaf en tele foondienst te verlengen tiot 30 April 1927. Ter vaststelling Wordt aangebeden een verordening op de commissie van toe zicht op het nijverheidsonderwijs en voor de benoeming van vijf leden dier commis sie worden de volgende dubbeltallen aan geboden de eheren: LI. J. Voorloop en C. H Vij'gebooM, J A. Gijlzels en A. de Munck; H. C. Wesseling' en H. Wl. van Tijen; G. F. Lindeijer en J. van der Pe'ijl; P. Landsman en J. Baarschers-. Voorgesteld wordt aan het R. K. kerk bestuur ten behoeve van de fröbelschool, (genaamd St. Anuaschmol te beginnen met 1922 een subsidie toe te kennen van f 2.50 per leerling per kwartaal. Yoorjgesteld wordt aan den heer H. Verton te verknopen een stuk grond van 130 M. aan de Van Dishoeckstra&t voor f 1560 ten einde daarop met de reeds toegestane bouwpremie een woning te bouwen. Ter goedkeuring of Vaststelling worden, aangeboden de rekening van de gezond]-. 'heidscommissie met een nadeelig saldo) saldo van f 327.59; de rekening van de groente en fruitveiling met een nadeelig slot van f4071.141/3, de rekening van hel woningbedrijf met een bijdrage uit de gemeentekas ad f 4212.72; de" reke ning! van de gewone inkomsten en uitga ven van het grondbedrijf met een goed slot van f 9269.281/2, welk bedrag naar (de rekeninz van buitengewone inkomsten en uitgaven is overgebracht welke laatste rekening sluit met een nadeelig saldo van f 24.177.761/^. 1 1 Gisterenavond werd te Vlissim- )ge n de jaarvergadering gehouden van de afd. van de Nederl. Ver. Het Roode Kruis. De heer A. J. van Ockenburg, bracht als secretaris het -aarverslag uit, waar uit bleek ,dat de in het vorig jaar in voorbereiding zijnde cursussen werden gehouden n.l. een over sexueele voor lichting van jonge vrouwen en een ovei* moederschapszorg voor vrouwen resp. door de heeren artsen N. A. Henrard en A. P. Smitt. Beide cursussen mochten een zeer gr00te belangstelling ondervin den. Het bestuur moest een zeer ijverig medewerkster missen door het bedan TJit "Walcheren. In de Maandag gehouden raadsver gadering van Koiudekerke sprak de voorzitter, H. P. baron v. d'. Borch! tot Verwolde, zijn dankbaarheid uit over het behoud van 't Zand bij de gemeente. Er bleek hieruit dat de belangen van plat telandsgemeenten bij GedL Staten in goisd'e handen zijn. Was' 't Zand bij Middelburg] gevoegd zeer zeker hiad; men aan de an dere zijde vtoor noodzakelijke uitbrei ding afgegaan op het overblijvend ge deelte van Koiudekérke. Dc heer De Lange brengt hulde aanf B. en W. voor alles in deze gedaan'. Door den raad werden de verschillende voorstellen, vlees'chkeuringsWet; die dPior Vlissmgen zijin vastgesteld goedgekeurd. Herbenoemd werden dé 2 aftredende leden Van het burgerlijk armbestuur de heeren C. Boone en P. Verhag'e Wz. met de aftredende waren aanbevolen1 de hee ren A. Jongepier enWi. Tevel. Hierna 'gaat de raad over in cotaité ter beh'andelinigl van bezwaarschriften Hoofd'. Oimlslag. f Zondjajglavond omistreeks 9i/2 uur sloeg bij het kort» maar hevige onweer dte bliksem in de schuur van den land bouwer A. Louws te Me lis kérke en veroorzaakte een begin! van bpalnd, dat echter door toegeschoten buren kon( wiorden geblujscht. Zood'at tie schade met nöemingswaardig is. Wtoenistiafejavond! otal acht uur spreekt in 't e'afé de Zwaan te Som burg mr. M. J. Bijleveld, lid van de Tweed© Kamér, Voor den Vrijheidsbond. Gisteren werd' eene vergadering ge houden van injgelandeln van het water schap Waarde. De heer J. C. van Burg van Borsselen', werd m. a. s. benbemd tot ontvanger- (griff-'er. 1 Wegens period-'ek© .aftredhg van oen gezworen Ml H. J. Weststrat", werd b'-w- voor eene voordracht van drie ner'onca. opgemaakt- .bestaande uit: 1. M. II. Westslrate; 2. L. Van Koeveringte Sa, 3. P. Verbrugge. WoenSdagimorgen heeft de alg]emfeeïue verjsadering plaats', des middags een rij toer, en ais slot een gemeenschappelijke maaitijd. Douderdiajg! heeft de tentoonstelling:' plaats, waarvoor zijn ingeschreven ruim! 100 paarden, een 50-tal koeien, enkele schapen, een 20-tal geiten en 70 inzendin gen in de afdeeling pluimlvee en konijnen Verder inzendinfgen in de ai'deeling zui velproducten en in de afdeelin'g landi-, boiuwwerktufgen en in de afdeeling hoef- beslag. De dag wordt mtet een Vuurwerk be sloten. een zakje A. J. P's Grenadinesaus in ieder pakje A. J. P's Amandeltjes- (Ingez. Med.) VERKEERSWEZEN, POST TELEGRAFIE, EN De directie van de Nederlakidslehe Spoorwegen heeft bepaald, dat aan rei zigers' 'kan worden toegestaan, op over- gainlglsistations hun rijwiel zelf van den eenen trein in de^i andferen (aanslui- tehden) oiver te brengteö!, ten einde van 'pnimiddellijke doorzending verzekérd! te zijn. HANDEL, NIJVERHEID EN VTS.SCHERIJ VSSNt55PR*S^S0 KERKNIEUWS. Met ingaUg van 1 Juli is op Verz'ock eervol ontslag verleeUld: aan ?Ien heer G. Geldof Jz'. 'als organist ren ^je Herv. kerk te Oos'tka pelle. Chr. Eivfan'g. GemL Bédlankt Voor Goes (2e beroep) dboV dé. M. J. Miooïj te Oude Bildtzijï). 1 ONDER WL1S Kamer van Koiophandel en Fa brieken te MiddelbBtrg1. (Vervolg!). Certificaten van oor sprong. Door den Minister van L., N en H. Was opgémterkt, dat in het algemeen] voor de verstrekking Van certificaten van oorsprong f 1 wordt berekend, en hij1 "het niet uitgesloten acht, dat de Kamér daarin aanleiding viindt haiar vastgesteld tarief ren f 0.25 alsnog te verhologen. Het bureau stelde daarom' vOor valst te stellen, dat voor het legaliseeren van handtefekeningm en het afgeven van cer tificaten van oorsprong en vanandere verklaringen ten dienste van het handels1- verkeer f 0.50 per stuk' te bei'ekenen, en hij' buitengewone onderzoekingen f 1.50 jv>r vacatie van een uur of gedeel te van een uur. De heer Je r on lm111 s wil hét vast gesteld tarief handhaven; tie Kamér is door de regeering een invoerverbod voor sigaren wordt uitgevaardigd. Het bureau der Kamfer zegt, dat de garenindustrie door inVofervèrbiod ge- van zeer weinig 'belang is, zoodat het zeer Moeilijk' zoiu 'zijp een ooaxleel te ves tigen of werkelijk de invoer van Duit- sche sigaren deze tak' van industrie be langrijk 'benadeelt. Reeds' hierom) zou het bureau willen voorstellen het adres' vOor kennisgeving aan te nemen. Het bureau Maakt echter van deze gelegenheid gebruik zijii oordeel kenbaar te maken over de vraag of invloierverhkx den tót het algeMfeen géwensteht zijW. Zeer zeker zal de NedierlialndsChe si- gareinindustrie idioor invoerverbod igee- steund worden, Idiocli het bureau meent; dat de wetgever zich hierdoor top een gevaarlijk terrein zoude begeven. Wordt toch deze steun aan een industrie ver leend, zooi zoiude zïji Moeilijk' aan andere kunnen worden onthouden, en waar isl dan het einde. Bovendien ia het aller minst denkbeeldig, dat andere laöldén bij) het uitvaardigen van invoerverboden uit te vaardigen Voor artikelen, die luit Ne derland aldaar worden ingevoerd. Door de aan eenige industriën verleen den steun, zon Mén derhalve andere wei- der gaan benadeelen. Het bureau is' van gevoelen, dat het "in het algeméén nfet gewenscht is' op dergelijke kunstmatige) wïjZe een deel Van de NedétrllandlsChtei Nijverheid te steunen. De heer JeroniMusi zou het adres van Eindhoven zelfsl willen' bestrijden. Invoerverboden acht hij' beslist uit den booze. Als er weer zulke venzloekén kö- mén, zou spr. er béslist tegen in willeb glaaUy De Voor z. onderschrijft dit, mlaar dan eerst na de verkiezingen. Het voorstel wfordt z. h. s aangenomen. Bewaargeving der F,onds(en van de Kja- - j- mier, 1 AViittr gebleken is:, dat de Nederland^ autonoloM; er is geen reden aan het ver- Ban.i uit de wet nweot te moeten! lezen, dat de bewaargeving dér fondseM van de Kamer door de scbeele Kamer, moet geschieden, vereen' 5de men zich' !z. h. s. met liet voorde' van !wt bureatï om goed te keuren de H«or den voor zatter en den secre nris hij Je Nederland'- sche Bank rerrichte bewaargeving cler fondsen van de Kamer, to weten 27 a Benoemd tot onderwijzer ahn de Chr. Mulo-school „Heerengracht" te Mid u 01 b u r g de heer D. Slot, thans in ge lijke befrekkinig aan de Chr. school Dos te rpark" te Amsterdam1. 1 1 —Geslaagd aan de Theologisch© school te Kampen voor het candidaats-examen ls te gedeelte de heer P, v. d. Marei te Kondekerke. Geslaagd te Utrecht voor hef dandi- daatslnexamen geneeskunde, de heer Wl v. d Linde Cz), gpb. te Biezellingje. o Eindexamen Gymin. Vioor het eindexamen van het gymna sium alhier zijn geslaagd voor diplo ma A de heer A. C Mijs, te Ooslburg; en voor diploma B de heeren M. E Jen baas te Borsselen en H. Merckens te Adi.ssin- gen. Afgewezen werden twee Candida* ten voor diploma A. zoek van den Minister te voldoen. De voor z, verdedigt het Voorstel' van het bureau. De heer Jeronim'u s' zégt, dat het toch reeds dikwijls lastig is voor den han del om1 een certificaat te moeten aan vragen; het tarief isi na overleg) vastge steld. 1 1 De heer Ma sis! ee méént, dat als het niet beslist noodig is Voor; de financiën, men niet Moet verhologen. De heer Klok wil het tarief oiok laag houden1. De Voor Z. acht 25 cént beslist te laag. 1 t| J| De héér Klok' adviseert het bureau Ibewaarloon te "betalen, hét voorstel terug te nemen. 1 RECHTZAKEN. Door deü Hiooigen 'Raad! werd Ver worpen het cassatieberoep van C. M. en M. J, Mj molenaars resp. te Ter neu zen en te St. Jansteen, door het Gerechtshof te 's-Gravenhage met ver nietiging van een vonnis der Rechtbank te Middelburg, veroordeeld t .t resp. 1 jaar en tot 9 maanden gevangenisstraf wegens verduistering van 'een schuldbe kentenis en medeplichtigheid daaraan. LANDBOUW. 1 De tentloiohstell'inig op N.- B e v e 1 a n d. ■Verschenen is het pnogramlnla voor de landbouwdagen ,<lie de kring Noord-Be- veland der Z. L. M. deze week to Co- 1 ij n s p 1 a a t geeft. Heden, Dinsdag, wiorden de leden van bet hoofdbestuur der Z. L. Ml offi- c'eel ontvangen door het gemeentebe stuur van Colijnsplaat, waarna de hoofd)- i bcstunrsver^idfering plaats heeft. Het voorstel van het bureau! wfordt in stemming gebracht en verworpen met 12 tegen 3 stemlmlen, die der h.eeren vailf Raalte, Stofkoper en Anker. Opensltelling tele- phoonikantloiir en. Door de Kamer te 's1 Hertogenbosch isi adhaesie verzocht aan haar adres aan den Minister van Waterstaat oM een pni- forme openstelling van alle telephooHkan- toren in het land van 9—12 en van 2—6. De ooMmissie voor de P. T en Tbe staande nit de heeren Boudewijnse, Je- ronimlus en Klok, waarvan echter de eerste bij het geven van advies uitstedig was, zegt in haar rapport; dat volgens een door haar ingesteld onderzoek de meening, dat de openstelling en sluiting der telephnonkantoren aan de prudentie der directeuren en kantoorhouders is overgelaten niet juist is. Deze uren wor den vastgesteld door den Directeur-Geh iienapU Met het in het adres uitgesproken] denkbeeld om) alle kantoren In 'het ge- hee]e land minstens geopend te hebben van 9—12 en van 2— kan de commissie zich zeer wel vereenigen. Zij' zon echter aan het adres' zooals het daar ligt, geen adhaesie willen verleenen, daar zij het niet in het algemeen be/ang zou achten dat de buiten-kantoren die niu geopend zïjh na 6 uur, alsdan oM 6 utur zou dep wiorden gesloten. Zij stelt daarom1 voor, dat de Kamer een adres1 zal richten tot den 'minister met verzoek regelen vast te stellen dat in 't vervolg alle telephoion- kantoren (oók hulptelephoonkantoren) in het geheele land geopend zullen zijn van 9—12, en van 26; terWijï de regeling van de openstelling op de twerige uren zal blijven, zooals zij thans is. De Kamer vereenigde zich hiermede z. h. st 1 Invoerverbod fan i sigaren. Van dé Kamer te Eindhoven is een verzoek om adhaesie ingekomen aan een adres aan de Tweede Kamer 01M ter vermindering der malaise in de sigaren- industrie de mogelijkheid te openen, dat f 1000 5 pCt. Nederland 1919 en iï a f 1000 5 pCt. schatkistbiljetten Neder land per Mei 1923; en den voorzitter mèfi den secretaris dar kamer te machtigen; voor het vervlolg fondsen bij' te voegen, te lichten, coupons of de opbrengsten daar van te ontvangen, kwijting te verleenen; 1 1 I RondVraag. De héér Klok vraagt hoe het mtet de leveranties aan de kamer gaat, 'oijV. met drukwerk. Worden oloik personen te Yli?- singen, Goes en Zierikzee int de gelegen heid gesteld te leveren? De secretaris zegt, dpt Men >00© het drukwerk onderhandelt met een druk ker, die het werk over zijn collega's ver deelt. De heer Jerbmimiasi zoinioiok ongeor ganiseerde patroons in de gelegenheid) willen stellen in te schrijven. De secretaris zegt, dat Men nieï weet of zij vopr het werk berekend zijn.! De heer v. d Berg zou in ieder geval' willen aanbesteden. De heer Jeronimfusl zegt, dat heï meer een beginselkwestie is, want heli werk is niet omvangrijk. Het gaat voor] de Kamer niet om) personen uit te slu!-i ten. 'i De voorzitter zegt, dat mfen szal' nagaan hoe het elders is geregeld. 1 I Begroetingen lopeüb.' colleges. De heer Jeronimus vraagt of het bureau bereid is voorstellen aan de Ka mer te doen betreffende de begroptingeM van rijk, provincie en gemeenten; dan wel de mogelijkheid wil overwegen, dat een comlmissie nit de Kamer die begroetingen' zal onderzoeken. Spr. is van {neming, dat men in de tegfenwoordige 1 omstandig heden niet Moet vragen wat wenschelijk is, miaar wat kan ik doen; hoe ver Mag ik gaan met de uitgaven. De belasting wordt vo|or het 'grootste deel opgebracht door handel, nijverheid en landbpuw. Men mag niet vragen: hoeveel kan ik opleg gen, maar mtet hoeveel kom ik toe? De voorz. verzoekt den voorsteller het voorstel schriftelijk in te dienen. De Prov, StotoMh.-1 I 1 d ienst'ten. •De heer Die Vos wil de provinciale! sfoomlbPotdiensten bespreken, in liet hyL zonder die van Vlissingen op Breskens en Tempozen. De kosten va» die en de andere lijnen drukken nog voor een groot deel pp de provincie en de tekorten zij ét

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1