FEUILLETON. 2ate*il&0 lf$22< f 68* Jaargang Zuster Breftan's Liefde» Ke, 147. Djt nummer bestaat uit TWEE bladen. EERSTE BEAD. ibsaaeüieBtspr|s per kwartaal: •op de buitenwegen om Middelburg, ea tosüt de andere gemeenten per post f 2.50; viator Middelburg en agentschap Ylisain- gea f 2.30: •-reekabonnementea in Middelburg 18 bent per week. Advertentièn: SO cent p. regel. Ingezonden Mededeelingen50 oftnt p. regel. Bij abonnement veel lager. Ftemüiebferichten en dankbetuigingen van 4—7 regels f 2.10, elke regel meer 3© cent Kleine advertentiën niet gnao- |er dan vijf regels druks en waarbij 1® aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of berssgen bureau dezer courant 10 «ent saetes*. Bewijsnummer 5 cent plas 2 cent voor BWt per stuk. Adtoertentiën moeten, willen as nog in ons blad van dienzei Men dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk I1ALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst Onder no.. 43255. geschoten zetels (boven die welke wer- van zijn stuk: ,,Moge het nog tijdig tot- den toegekend aan de candidaten welke een compromis kjo-menIk kan U de ver den kiesdeeler haaiden) is beperkt aller- zekering geven, dat, indien de R. K. kie- eerst tot hen, die 50 pCt. van den lijst- jzers tlians nog dienaangaande eenige ga- kiesdeeler haalden. En dat is waar, want 1 rantie kregen, honderden stemimen voor hij de vorige v erkiezing werd hij aange- de R. K. partij waren gered, waaronder wezen, die van de overgeschoten candi- stellig ook de mijne te rekenen is", daten de meeste stemmen haalde. i En een ander, J. A. N.schrijft; ,Zom- Maar de beteekenis is niet geheel en j der een duidelijke verklaring zullen de al verdwenen, want wanneer geen der j tegen-standers en gedupeerden van '.leze overgeschoten candidaten de helft van j wet moeilijk hun stem kunnen uitbeen den lijstkiesdeeler haalt, en ook zelfs bij gen op de candidaten der Kath. Stegtsp' de eerste laanWijizing der 'gekozenen, wan-voor zoover zij verwachten de samen- neer geen der candidaten zoo gelukkig stelling van deze nieuwe Kamer invloed is, worden wel degelijk de zetels toege- kan geven om deze wet weder op le kend in de volgorde van het grootste heffen." aantal verkregen stemtoen. En bovendien houdt ge dan zelf het recht in handen om tegenover de volg- j ker 99 pCt. tegen de wet zijn. Met de KHOT EEN PERSOON VAN UW LIJST! !VM)anneer gij, kiezer of kiezeres, 'Woens dag 5 Juli het u aangewezen stem-bureau bent binnengegaan, i dan geeft ge als ge aan de beurt bent gekomen, Uw oproepingskaart af; da» krijgt ge daarvoor in de plaats een stembiljet ter grootte van een opgevou wen courant; dan gpat ge -daarmee naar een der stemhokjes; da» neemt ge het daar aanwezige pot lood ter hand, waaraan ge niet, al pein zend, imjoet likken; want ge weet niet of een ander dat ook niet al peinzend heeft gedaan; djaai houdt ge goed in gedachten dat ge (slechts één naam moogt aanduiden en niets imeer, geen aahteekjenmig; geen Streepje,, niets meer dan één naam1; «lam zoekt ge op het stembiljet de lijst op die gij wenscht te stemimen, en die ge, ter oefening ook reeds thuis op uw oproepingskaart hebt kunnen opzoeken; ets. Öan maakt ge de -witte ronde in het awarte blokje achter een der namen Üier lijst met het roode potlood voód. Die naam kan natuurlijk de eerste van Se lijst zijin. Maar hij behoeft niet de 'eerste van de lijst te zijn. Nu zal men u door verschillende par tijen den raad geven om1 altijd op blo,, ééb, te «feminien. Maar wij geven u den dringenden raad om zelfstandig te beslissen of ge no. 11 da^i wel een der volgende caddidatenj zulj stemimen. -■yjoor de Waaide uwer stem ten opzich te van de partij uwer keuze maakt dat geen onderscheid. Voor de waarde UI wer istem ten opzichte van de richting in de partij kan het van groote beteekenis zijn. Men zal u zeggen dat de beteekenis dier voorkeurstemmen sterk verminderd is door de jongste Wijziging in de kies wet. waardoor de toewijzing van de over- Geautoriseerde vertaling naar het Engel sch van LEONARD MERRfCK. Idoor. E. H. (Nadruk verboden). o 'Zoo zou het zijndat héb je mij telkens feu telkens weer booren zeggen en ik zou töaar steeds op zicht blijven krijgen den feoon van mrs'. Die en Die en de dochter van mrs. Zus en Zoo; allemaal zoovele eerste grootheden op het Londensche too neel. Misis Westland ziet er goed u't; ze kent heel wat menschen van invloed in ue is tad en ze heeft geld genoeg om eea Schouwburg te nemen ,als ze haar ama teursthap wat te boven is. En natuurlijk Den ik dan óók iemland; ik zal de zonen kegelen. Ik zal iedere week een kolom hebben in de Era. O, Mary, dat zal mij toch zoo vooruitbrengen! Ik houd dol "ran je; dat weet je toch ook wel; jou pink is me meer waard dan die vrouw naar l'chaam eu ziel. Houd het toch.niet Ivoor hardvochtigheid; ik vind het zélf verschrikkelijk ,dat ik zoo moet handelen; het bereeml alle licht yalle vreugde van hetgeen ik mij voorstel, doordat de weg Wie erheen leidt, zoo hard is om te o©- Hij wdjit er op, dat er 60.000 aanvra gers van vergunningen zijn, van wie ze- orde der candiaten zoioals die door de partijen is opgemaakt, uw eigen meening te stellen. En dat kan van «liet geringe beteekenis zijn, omdat het in de Kamer er niet alleen op aankomt hoeveel zetels aan een partij worden toegewezen, maar ook wie die zetels zullen bezetten. Kiest daarom een pers o n n van luw lijst! Ge weet wellicht reeds dat voor twee der partijen de candidaten bij onderlin ge afspraak besloten hebben, dat alleen zij' die ne meeste stemmen krdjigen verko zen zullen kunne» worden, pok al mocht volgens de wet een ander worden aange wezen, want dan zal die verkozen-ven- klaarde eenvoudig bedanken. Voor die partijen geldt dus zeker (lat de voor keurstemmen den doorslag geven. Maar het kan ook zoo zijn voor de anderen. Wijst daarom van de lijst uwer keuze den persoon aan die uw voorkeur heeft. NICOTINE. VERGIFTIGING. De Kath. Staatspartij treft het wèl on gelukkig met deze verkiezingen. Eerst een alleronbehaaglijkste persor neuruzie bij' het opmaken der candidaten- lijsten. Toen de gevaarlijke actie der N. Kath. Partij. En nu die op bisschoppelijk verlangen is gestaakt, gaat er een nieu we |g|olf van jotitejvredenheid door een deel van de Katholieke kiezers, tengevolge van de snel groeiende verbittering o-ver de toepassing van de Tabakswet in de krin gen van die sigarenindustrie, 'die, zooals bekend is. zeer omvangrijk is in het Ka tholieke Zuiden. Die verzet-beweging heeft daar in de laatste dagen onmiskenbaar den yorm ge kregen van een actie tegen, de zitten de Kath. Kamerleden, omdat die óf voor de Tabakswet gestemd hebben, of tegen het voorsiteliStaalman tot .uitstel. De Ms'b. voelde de beteekenis van dit groeiend verzet zoo goed, dat zij in 't begin dezer week een hoofdartikel er aan wijdde, waarin zij het denkbeeld Opper de om aan de Katholieke Kamerleden de vraag voor le leggen, of zij in de nieu we Kamer willen meewerken de gehate wet opgeheven te krijgen. Niets meer en niets minder! Het resultaat van dat artikel was merk waardig: de redactie .ontving een stort vloed van ingezonden stukken, waarvan stomknige in z? ulke krasse termen legen de Tabakswet te kjeer gingen, dat het blad ze reeds daarom' niet zou kunnen opne men. Enkele stukken werden echter toch tiog vrouwen zou dat reeds een 100.000 stem men uitmaken. We zijn benieuwd of de bisschoppen nu ook tegen dit verzet hun geestelijk ge zag zullen doen gelden. Waarom1 niet? Ook de N. Kath. actie werd grooten- deels geboren uit ergernis over dwang van boven vopr den werkgever. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. Leeraren gymnasium. B. en Wi. stellen den raad voor, iu- gajplnüe 1 Sept. a.s mej dr. J. J. B, Mulder, den heer L. Heijmans en den heer dr. J. P Cannegieter, resp. lijde lijke leerares in de oude talen, leeraar in het teekenen en leeraar in het He- breeuwsch, thans definitief te benoemen en de tijdelijke benoeming van ür. .1. A. Vollgraff, als leeraar in de wiskunde en coslmographie, weer met cén jaar te ver- lengen. B ij d r ia g e w e r 'k 1 o o z e n kia s- sen 1920. B. en W. stellen den rjaad voor uit rte post onvoorziene uitgaven de begroe ting van 1922 een 'bedrag van 1* 646.36 be schikbaar te stellen voor uitbetaling! aan het rijk als bijdrage aan de werkioo- zenkassen over 1920. De Com. v. Fiu. vereenigt zich met het voorstel. A r b e i d s si l e u n B. eu W. stellen 'den raad v.oor oyer te g}aan tot een definitieve vaststelling! van de ontworpen begroetingen van de exploitatiekosten der arbeids beurs over 1921 en 1922, daar de mi- n.sler van Arbeid zich met deze ont werpen heeft vereenigid en voor beide het gemeentelijk aandeel in de kosten te ba- palen op ieder f 2550. De C. v. Fin. vereenigt zich met deze voorstellen. i Tïj'd. geldleening. B. en Wi. stellen voor ter bestrijding van de kosten der gemeentebedrijven nn van de vergoeding aan de Bijzondere scholen over te gaan tot een tijdelijke geldleening groot f61371.15 tegen een rente van ten hoogste i/2 pCt. boven he.t promesse-disconto van de Nederlandsche Bank onder bepaling dat het .geheele geleende bedrag zal zijn afgelost vóór het enide van bet dienstjaar 1922. De Comm. van Fin. vereenigt zich met dit voorstel. Definitieve geld leening. i Aangezien B. en Wi. daartoe thans het oogenblik achten aangebroken, stellen zij geplaatst. 'En daaruit halen we twee ge- den raad voor verschillende tijdelijke deelten aan: Igjeldltpteningjen krachtens in 1920, 1921 De een Jos. Jutte, schrijft .-aan liet sloten 1922 genomen raadsbesluiten om te j reiken. Ik wjoiu ,dat je nu eepjSi wist, wa,t j ik vloeide". „I'k geloof dat ik het wel weet" Sprak ze bitter, ,en beter dan jij misschien. Je denkt ,hoe gemakkelijk je het geluk had kunnen bereiken ,als je smeekbeden tot mij niet opgegaan waren. En in je harit ben je boos op mij, omdat de schaamte, die je voelt zooveel bederft yan liet het genot ,dat je verwachjt." Hij was vernederd ,toen hij voor zieh- xelven erkennen moest dat dit waar was. Haar woorden beschreven een laag kafrik- j ter en zijn verbolgenheid nam tos. „Wanneer heb je het Miss Westland verteld?" aarzelde ze. „Hel verteld? Wat ik ben.., dat ik niet" „Wanneer?" i „Vanavond, 't Zal je in het geheel niet in ongelegenheid brengen; ik meen: zij zal er niet van spreken, tegen één van <de anderen. Niemand zal het weten, vóór..." „Morgen aan den dag weet heel het ge zelschap het", antwoordde ze, den zak doek langs 't gezicht strijkend. ,,En als zc zien dat ik weg ben, kunnen ze het ook nel zoo goed morgen weten als later O, wat zullen ze praten! Wat zullen ze me over de tong laten gaan; allemaal'.de Eowlnans en die jougen ook." „Zal je morgen ,,weg" zijn? W,al bedoel je daarmee?" „Denk je dan?..." zetten in een definitieve geldleening reëel groot f 358.000, waaronder tevens zijn opgenomen een som ter delging der kos ten, voortvloeiende uit eenige raadsbe sluiten, en deze leening aan te gaan tegen een zoo, li Oog mogelij ken koers, en tegen een zoo laag mogelijke rente, bedragende ten hoogste 6 pCt., alsme de ondier 'beding, dal de aflossing zal geschieden in 25 jaren, zoo, mjogelijk met bevoegdheid dezerzijds om' tiot een eer dere geheele aflossing, dan wel tot jg|rpo- tere jaarlijksche aflossingen over te gaan. Tevens wijzen zijl er op-, dat hel bedrag der tijdelijke geldleening, krehtens be sluit van 22 Juni 1921 vastgesteld op f 73.500, had behaoren te zijn f 108 500. tengevolge eener vergissing en stellen zij voor in het desbetreffende raadsbesluit het bedrag van f73.500 te wijzigen in f 108.500. Aanleg tennis- "banen. Naar aanleiding van het verzoek van de Commissie tot beheer en exploitatie, van het gemeentelijk sportterrein, hou dende verzoek tot beschikbaarstelling van een credlet a'd f 6279 voor den aanleg van de tegelhanen ter beoefening van hef lawntennis op genoemd terrein, welk ver zoek door den Raad aan B. en W. werd gezonden om pnae-advies, deelen B. en W. thans mede, dat te dezen aanzien bij hen geen eenstemmigheid bestaat. De meerderheid meent tot afwijzing van het gedane verzoek te moeten 'advi- seeren. Zij lacht een hooge uitgaaf als Wordt gevraagd niet verantwoord met he! oog (op den financieel en toestand dei- gemeente en koestert bovendien érnsti- gen twijfel of de exploitatie der twee banen op deiu duur voor de gemeente de haten zal afwerpen op welke de com missie aanvankelijk meent te mogen re kenen. De minderheid deelt dien twijfel niet en vermeent daarom^ dat de fidantieele toestand der gemeente hier niet in liet geding kan worden gebracht. Voorts ver meent zij', dat, nu eenmaal op het Sport terrein ruimte voor selventueelën laanleg van tennisbanen is gereserveerd, het mee aanbeveling verdient, dat de gemeente dien aanleg ©n verdere exploitatie op zich neemt, dan Idat zulks eventueel door particulieren zou geschieden De meerderheid der C. van Fah. ver eenigt zich met het voorstel van de meer derheid van het college van B. en W. De minderheid der Commissie mteent, dal de gemeente tot aanleg'der hanen moet overgaan. Een lid zou als uiterste het op de teakaning aangegeven stuk grond in huur of erfpacht onder de moodige waar borgen aan de beoefenaars van het ten,'- nissspel willen geven, die daarop vo,or eigen rekening en risico de baan in richten. De C. v. Fin. vereenigt zich met het voorstel, dus van de meerderheid van B. en W. Havengeld. B. en Wi. stellen den raad voor, naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten een tweetal artikelen in de ver ordening op de invordering van haven geld in deze gemeente te schrappen. De Comm. van Fin. vereenigt zich met hel voorstel. School- en we/rk> tuinen en givo-iidver huring. B. en W'. stellen den raad voor: a. aan de vereeniging Eerste Zeeuw- sche School en Werktuin", voor de eerste maal over 1922, tot wedei-opzeggens een gemeentelijk subsidie van f 150 te ver- leenen met dien verstande, dat telken jare weder eenzelfde bedrag, op de ge- meiejitebegriooting zal worden uitgetrok ken, onder bepaalde voorwaarden. b. aan den reinigingsdienst tegen een jaarlijksche vergoeding van f 25 te vol doen in de eerste helft der maand No vember en gerekend le zijn ingegaan op 25 November 1921, te verhuren een ge deelte, groot lange veer 1620 c.A. van de aangeplempte vest bij de Dampoort; c. aan bovengenoemde vereeniging te verhuren een gedeelte, groot 2000 c.A. van het opgehoogde gedeelte der rest bij de Dampoort. In hun motieven tot deze voorstellen wijzen B. en Wi. er op, dat de vereeniging dit verzoek deed om op het terrein een tuin le slichten, waarhij tevens in de desbetreffende kosten een bijdrage in eens van f 1000 werd gevraagd- Tegen dit laatste hadden B. en W. bezwaar met het oog rap den toestand der ge- aneenle-financiën, en de mogelijkheid van verflauwing der belangstelling. Nu de ver eeniging een subsidie van f 150 vroeg in plaats van bovenstaande hebben Bur gemeester en Wethouders tegen dezen vorm van financieelen steun geen be zwaar, hoewel een der leden f 150 te hoog vindt. B. en W. juichen 'de bedoelingen van adressante zeer toe, zij zullen hij de Schooljeugd liefde vopr 'de natuur Kun nen aankweeken. Het in huur gevraagde terrein is het zelfde 'als dat, waarvan de lier-opgerichte (afdeelinlg vlan den Nederlandschen Kin- derhona ten vorigen jare de kostelooze beschikbaarstelling voor eenzelfde doel vroeg. Destijds vonden B. en W. het daarvoor ongeschikt, evenals de naad. Die ongeschiktheid bestaat echter nu niet meer doordat de hooge iepen iaan de zijde vian de Dampoo rts tr.aat gerooid zijn en lop het terrein een laag goedie gi'ond is aangebracht. Hel geheele aangeplempte gedeelte vést „Mary er zijn... Ik moet nog enkele schikkingen... Goede Hemel Hoe wil je nu gasii?.. En waarheen?. Mary, luister uu eenS; als er alweer het een en ander in orde is; binnen een maand of zoo zal ik je wat sturen. Ik zou je geen ge brek kunnen laten lijden. Dat zie je toch wel in?" „Ik zou geen stuiver van je wilien aannemeu; nog geen sLuiver al moest ik ook omkomen, zoo waar als ik hier sta, Ons somenleven is voorbijik g|a weg." Ontzet keek hij haiar aan. „Nu?" riep hij; ;rap hetzelfde o ogen blik Zoo midden in den nacht." „Juist. Nu dadelijk. Zoo midden in den nacht." „Wees dan tocli verstandig!" Hij sloot haar vingers in de zijne en hield die tom'val ,als om zijn aanmaning kracht hij te zeiten. „Je bent n,u jezelve niet; maar daar win je to-ch ook immers niets bij. Morgenochtend, als je dan toch..,." „O", hijgde ze, denk je dat ik hier nog 'n uur zrau willen blijven? Denk je dat? Ja, in jouw oogen zou ik er niet min der om zijn; mJaar in de mijne .Hoe ver achtelijk! Ik heb' mijn best gedaan om' te denken ,dat "we getrouwd waren; ik heb hel er ook altijd voor gehouden ,dat het jou kwelde, hoe ik moest zijn, wat ik was. Als je dit ooit te booren had gekre gen dacht ik, dat je toch wel zoo gauw mbnelijk.i,; dat iedere minuut je nog een kwelling1 zofu zijn, tot je het alles had kunnen goedmaken. Om bij je te blijven, zooals ik nu 'hen, veracht... omdat men wel dulden wil..," Ze maakte haar hand los uit de zijne en. waggelde de slaapkamer binnen. Daar was het volslagen duister. Maar al tas tende vond ze lucifers en een kandelaar Een leeren taschje, met de initialen van Mary Brettan ,haar naam, stond onder de toilettafel. Ze haalde het te voorschijn, en, toen ze knielde voor den boffer, die haar ^Jadenobe bevatte ,borg ze er haastig wat van het linnengoed, dat daarin bo venop lag, in haar handlaschje. Terwijl j ze oit. deed, vielen haar blikken op den trouwring dien ze droeg; dit mocht altijd» eeniasrins pijnlijk zijn geweest, nu deed hel zien daarvan haar al uiterst ouaange- Igenunm aan. Ze onderdrukte een snik ea terwijl ze den kandelaar ophief, keek ze met doffen blik om zich heen. Tegen 't tra liehek van den haard in de zitkamer hoorde ze Tony zïjm pijp uitkloppen! Boven de Waschtafel hing een borstelzak en de inhoud daarvan, met nog enkele toiletbenoodigdheiden, rolde ze bij el kaar tot een vormeloos bundeltje tus- schen het linnengoed. Toen ze het tasch je vastgespte, keek ze eens besluitloos1 naar den koffer, trad er op toe; stond weer stil en liep er vandaan. Opeens stak ze haar arm er in en slak het voor werp van haar gedachte in haar taschje; lof het haar brandde aan de vingers. Bo ven het adres van den fotograaf stond geschreven Altijd de jouwe; Tony." 1 De voorbereidende maatregelen om hem te verlaten, hadden nog gfeen tien minuten geduurd. Tioen gi'ng ze terug. Haar hoed en mfS&lel lagen bij' de piano, Waar ze ze neen-gelegd had; toen ze uil den schouwburg kwam, en als aan den grond genageld stond hij' haar gade te slaan, terwijl ze die kleedingstukl- kken aandeed. ;;Daar is je ring", zei ze. Tranen liepen haar langs de wangen, die ze afdroogde mei haar zakdoek; ter wijl ze sprak. De ellende, die hij over haar getracht lilad. drong nu eerst goed tot hem door. Ofschoon het vuur van zijn vroegeren hartstocht gedoofd was en zijn betuigingen van genegenheid slechts spot waren geweekt, wekten haar gemis cn haar aikeer van hem nu juist een snort van gehechtheid aan haar, waar hij zich onder haar voortdurend trouw bezit niet van bewust was geweest. Tweemaal zweefde een pleidooi tot haar hem op ge lippen oin toch te blijven; maar tweej- maal was het hem toch ook weer .onmo gelijk die Woorden te spreke-n, uit eigenbelang en uit schaamte. Hij volgde haar instinctmatig in de gang; hij' trilde over al zijn leden en voelde zich naar de ziel ook diep verslagen. Ze

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1