PIYTIIÉ ftc. 143 XHnsfiiig BO Jimi l&MSt* iS3e Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. u h s a Grenadinesaus in pudding. Tijdelijke Reclame. VEGETARIËRS B^ dit nummer behoort een Bijvoegsel- Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, fcn «tor de andere gemeenten P®r Pdi3* 2.50; vtoiar Middelburg en agentschap Vlissm* jen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 gent per week. Advertentiên: 30 cent p. regel, ingezonden Mededeelingen50 dftnt p. regel. Bij abonnement veie! iager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer §0 cent. Klein® adverte ntién Biet grpio- jer dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deSe rubriek ntoe- lea geplaatst worden, 85 cent bij woorjuijt- be taling. Advertentien onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent sstra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent viator, poirt per stak. Advertentiën moeten, willen ze nog ia 6ns Mad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR on de» ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan sas Bureau bezorgd edja. Aangesloten bij den Post-, Cheque- etf girodienst onder no.. 43255. DE HAAGSCHE CONFERENTIE. D e cbitalmü ssies'. In de gistermiddag gehouden zitting heeft de voorzitter de slaménsjtellinjg! in| Üe verschillende commissies meegfeideeld'j n.L der al'gemeene commissie, en drie sub-ctomlmissies onderscheidenlijk voor den particulieren eigendiom iu Rusland', vbor de schulden en voor de credietenf. In Üe algemeene commissie zijh 25 landen vertegenwoordigd!, dus alle die aanwezig zijn. In de sub-clolmïnis'sieS zit ten er telkens elf, behalve in die voor de eredieten wjajarin ook Nederland zit ting zal nemen, mlaar alleen dan waneer Nederliands'che belangen bij dé beraad slagingen betrokken zijn. De heer v. Karnebeek gaf in overwe ging "Woensdag bijeen te komen om voor- zilte!»1 van die vier oommissies te kiezen, Öie dan samen een soort centraal colmté 2öiudon vormen. De taak van den heer v. Karnebeek als voorzitter der inleidende conferentie iS dan afgeloopen. Hij is gister gehuldigd Voor zijn leiding jen. iS op voorstel van sir Ph. Lloyd Grean tot eere-vojorzittail benoemd. Het Haagsche Correspondentiebureau meldt nog: Naar wij vernemen heeft in eionferen» tiekringen het voornemen bestaan, jhr. Van Karnebeek uit te oioodigen zich oiok te belasten met het voorzitterschap der aiet-Russische commissie. violjgens de ,,0. H. Cr li." dat de S. D!Berm|an. Beide hoeren verklaren, dat A. P. 4 vertegenwoordigers zal krijgen, door B. en W. vpn het genbmen r,aadsbe- de Vrijheidsblond twee. 3 en de vrijz. dem. HET GEORGANISEERD OVERLEG VOOR RIJKSPERSONEEL. Naar de Res', bode verneemt heeft de rugeering besloten tot algeheele reor ganisatie van het georganiseerd overleg voor het rijkspersoneel. De daiartoe strek kende voorstellen zullen dezer dag|enann (de com'mislsie voor het georganiseerd o,vertes worden aangeboden. Door de rechts'dhe leden der Pcov. Stelen van Zeeland wordt volgens1 tóe „Ned." overleg gepleegd om den zetel in 't gedeputeerd college van «lat geweslt, (opengevallen door het bedanken van Iden heer J. H. Blumi, weer te dloen bezet ten door een an]ti-revolutitopnair. Hiervoor kiomt, volgens' het blad, in aanmerking de heer H. J. E. Geriach van Sint Joosliamld, oud-burgemeester van Koujdekerke. De heer Geriach was in 191i3 nog korten tijd lid van dat college geweest, gekozen in plaats van wijlen Sen heer Siegers1, dioch werd, toen bij de J:uni-verkiezinlg van dat jaar de Sta ten om1 gingen (22 links', 20 rechts) met 21 tegen 19 stemmen vervangen door den heer Sprenger. (1.) o Uit Middelburg. Met ingenomenheid deelen wij mede aat de uitvoering van drie A b a'ij- uitvoeringen thans1 verzekerd zijn. Wie ziondert nog een bijdrage af voor een vierde concert? De penningimeester de heer J. R. Do- menie zal die zeker gaarne in ontvangst nemen. In de opgave van de namen van de leden van het damescomité vopr den ba zar van Kinderzorg is! gisteren weggeval- len die van mevrouw Van "Bel—Moolen- burgh, alhier. Er w;as gisterenavond heel wat|volk ópi de been, toen het muziekgtezelschapi vjan den Hiouthaudel "Walcheren met die buurtctólm'missie een serenade bracht aan het echtpaar Kuijpers-Wiïl in de St. Janf- straat alhier ter eere van zlijiu 55-jaig huwelijksfeest. "Vooral1 'bijl de Woning, waar het korps eenige mlarschen ten gphoore bracht, was het druk. De beide ou'djeS. stonden boven voor het open naam en gaven herhaaldelijk blijk deze "hulde van hun buren zeer op prijs te stelten. Heelef rijten hosschemden Vooral de jeu,g)d| deed hard mede volgden het korps op zijd terugweg naar het schaftlokaal. Zijn wij wel ingelicht ,dan heeft ju»t, t, j - .Van Karnebeek gemeend aan dien wensch j ©sterman en jhr. R. - C. de tu j vroeg hi|. niet te kunnen voldoen, aangezien hetzullen optreden Van den Vrij-" - i. n Dvnclhlnniri werk der oomto^sie, zooials bekend, ge- We brenfgen in herinnering, dat ;mowgen, Woensdagavond in St. Joris ol ie r de Tweede Kamerleden mej. Joh.: sluit van 26 April i.ï. een scheeve voor voorstelling is gegeven, dat met 6 slem- men tegen één is besloten art. 13 1. ou niet aan het plakkebord te plakken. Bei den zien in de publicatie gelijk' deze is! ge schied een misleiding! voor het publiek. De heer Bernian zegt djat wel is' ge sproken over voteering der gelden, voor ide bijzondere school ,diotóh niets1 over de openbare s'chool, ook wjat in de notulen is Weergegeven, is', niet juist. De voorzitter betreurt de vers'chilien en hoopt dat de bespreking] met den inspecteur van het onderwijs tot goede resultaten mogen leiden- De heer Fraanje legt vooral den nia- druk, hierop d!at geen termen weildeni den gevonden om de ajanvrage van de r>5j?Jondere s'chool ongeldig te verklaren. Weth.' Zagers zp,u meer kunnen spre ken maar zal een 'gereserveerde bonding alannemen. Den heer A. de Graaf die zeide niet acdoord te kunnen gaan met de voor-, waarden gesteld, voor het in gebruik ne men van gemeentegrond, ztal worden aan geraden 'n nieuwe aanvraag tot den rijald te richten. De vjoorzitter geeft verslag' van een onderhoud met den architect Iiuijpers inzake üe restauratie van den toren. Volgens advies van de monumenten- commissie is aannemer de firma Jeras en Co., te Middelburg, een aanbevolen ■opzichter wordt aangenomen, spoedig zal een aanvang' gemiajakt worden met de vernieuwing. Na wijziging en vaststelling van eenige ■verordeningen wordt goedgekeurd een jgteldteeuing v{an f 12.000, am te gaan voor straatverbetering. Een verzoek van H. Kruidenier om in gebruikneming vian, gemeentegrond wordt ingewilligd tegbn betaling! vkn f 2.50 per jaar, alleen voor .uitweg aan de loodsi. ■Toekenning' van vergoeding aan E. Ver- vaat krachtens' artikel 13 1. O', 1920 (Voor kinderen, wonende 4 K.M. van (fle werd dit ontslag eervol verleend, on der dankbetuiging voor de bewezen dien sten. Vastgesteld werd dat de borgstelling van den igemeente-iontVpnger zal bedragen jeen tiende van het gemiddelde der zui vere ontvangsten over de laiatstverlo,opent •5 jiaren ,üat is f 2200. f Daarna ging de raad over tot de be- nfoeming van een gemeen te-o n l van ge r, waarvoor aanbevolen Waren A. van de Velde en F. iWi H Imlminck Bij' eérste stemming verkregen A. van de Velde 2, Joh. Zweemer 2 en Joh. Huijsen 3 stemmen. Bij tweede vrije stemming ble ken tóp' A. van de Velde 4 stemmen te zijn uitgebracht, op> Joh. Huijsen 3; Z'oodat eerstgenoemde is gekozen. Als ambtenaar van den burgerlijken stand Wordt m. af. s. benoemld de heer F. iWi. H. Imtainck Het keurloon van slachting van vee Wordt 'bepaald op het bedrag, dat daar voor is Vastgesteld dolor alle gemeenten, die met Borssele behooren tot den kring Ovezlande. -L 'Meegtedeeld wforldt, dat de aannemer v]an de macadam Voor de gemeente, die in Mei Of 'begin Juni moest geleverd wor den nog nsteeds in 'gtebreke is gebleven laan zijh verplichting te Voldoen. Op spoe dige levering zjal wforden aangledironjgen, bïj1 blijvende nalatigheid zal mten genood zaakt zijh tover te ga«n tot gerechlelijf- ken dwiangj. o Uil Zeeiuwseh-Vlaanldiereli O. D, Naar aan „De Standaard" Wprdt ge meld, zal het tweetoaal pier week ver schijnend anli-rev. blald „ZeeuWsch-Vlaan- deren" te Terneuzen met ingang van 1 Juli a.s. na een ongeveer vijfjarig ber staan, om' financieele redenen opigehet- ven Worden. t i 1 I Vóór het blad „Zeeuwsch-.Vlaanderemi" verscheen een dergelijke Courant;,Lucr tor et Emergo", Welke na 15 jaar beg staan te hebben, ook gestaakt mtoesj wtoirjdenj. I. ot 0 T 1 S een zakje A- p'9 ieder pakje A. J. P's Amandelt^es- (Ingez. Mod.) gebruiken regelmatig, het uit plantenkiomen bereide, over voeding bewerkende verkrjjgbaar bij apothekers en drogisten. m w. sii! f Mcd.) School) wordt met 4 tegen 3 stemmen IU i t Zeeuwseh-Vlaanaeilien !W'. t>. algeheel verworpen op voorstel vjan den heer Gansemjan. B. en "W. stelden voor f 5 per jaar toe te kennen, wat met 6—1 sjtem wordt verworpen; voor weth. Zegers'. De heer Fraanje toonde aan, dat in het geheel Wordt uitgegeven aim onder wijs' voor de gemeente f 23.738; te- rugi wlordt ontvangen aan schoolgeld en vlan het Rijk f 18.225; kosten voor de gemeente f 5500. Er zijn 350 Schoolgdan- Ide kinderen, dit klost per kind ciTga i 1'6.—. Spr. stelde vloor deze stom' te vergjbeden aian verzoeker, welk Voorstel' met 5—2 Stemmen werd verworpen. Voor Fraanje en Zuid weg. Een verzoek der Chr. School te Ka- pelle om' voorschot voor aans'chaffinjgl van leermiddelen voor de U. L. O. schoiol, stelden B. en "W. voor aan te houden itot de beslissing van Ged. Stagen is: gevallen. I j j I i De heer GanSemjan w&s daar sterk' te gen. Is er wel een "U. L. O. School? Zondai7jnjamiddag had er op een wei- ne vkn den heer J. v. d. Hooft te Bier vliet een meeting] van landarbeiders plaats. Het aantal opigekomenen, waaron- tonder ook eenige vrouwen, waS zeer aanzienlijk. Als sprekers traden op de heeren P. L'. W. Kok' met het onderwerp: "Waar gaan wij heen? en C. J. Portegies met het onderwerp: Naar den nieuwen 'dageraadDe eerste spreker schetste de Slechte arbeiderstoestanden ,die een hal ve geleden bestonden en de daling der lote- ïien in den tejgenWoordigen tijd. Hij prees alS het middel om niet terufg te Vallen in den vroegeren slechten toestand aanver sterking der organisatie en overleg met de boeren. Trots de mlalaise meende de (tweede spreker ,diat de arbeiders zich bij vereeniging ztouden kunnen onttrekken, aan de willekeur der boeren, om hun, eigen levenslot mee te bepalen. -s 19 nieuwe leden traden toe ate1 lid van ,de beslaande af deeling der landar beiders. f heidsibtond. heel ad referendum! zlal zijn en! de Neder- ïandsche regeering dezelfde vrijheid moet behouden als de andere deelnem'ende re§ee ringen. Een verklaring van F r a n k r ij k. De Fransche gezant Benoist legde na mens de Fransche regeering de verklar Zooais destijds gemeld, werd op de vergadering vlan Uit het Volk—Voor het 'Volk voorlezing gedaan van de indeeling! vkn de stad in buurten. In het grootste deel daarvan is' men thans bezig buurt- commisisies te vormen voor de feesten bij het zilveren regeeringsj ubileumi van II. M. de Koningin of heeft men dit ring af, dat Frankrijk zich ter cjöhfe- reeds gedaan. Er zijn echter oog een 15- rentie zal laten vertegenWojor'digten onder tal buurten, waiar het beStuiur nog geen ■sanknoopinjgspunten heeft en waar toch zeker ook personen wonen, die zicW voor deze zaak interesseeren, wij laten die buurten hier volgen, opdat men weet waar het bestuur nog gaarne met perso nen in relatie zou treden, men meide zich daartoe dan spoedijg aan bïj den se cretaris, den heer J. Worrell, Korte Burg. Het zijn; Lanige en Korte St. Piteter- voorbehoud dat geen politieke kwesties' delegatie ten allen tijde terug kan irek- zullen Worden behandeld en dat zij' haar ken, nl. wanneer de houding der Sovjet daartoe aanleiding geeft f 1 Boottocht. De gemeente 'S-Gravenhage is voor nemens de delegatie der verschillende landen welke aan de conferentie aldaar deeluemen een boottocht aan te bieden van de residentie over Leiden langs j straat; Molenwater (van Koepoort tot deze gemeente naiar het BrasemeT meer Korte Heerengracht) met B randerij mol en en de Kagerplassen ©n terug. In deze gemeente zullen de 400 per stenen de lunch gebruiken. Het gemeen- gaug en Noord Bolwerk; Dami en Rotter- diamsche Kade; Segeer,straat; Turfkade met Nieuwe Haven en Hoogstraat; Hee ter beschikking; gesteld. tebestuur lieeft daarvoor de villa Nujotvia renstraat; Gravenstraat tot Hoek Hoog straat en Zusterstraat; Noordpoortpleia met Klein Vlaanderen tot SeiSplein; Te- ronimusstraat en "Volderijlaagte; Nieuwe O'tslersche straat met Bastion; Schuit- vlotstraat met Pijpstraat; Nederstraat met Oostpunt, Molenstraat, Smidsbol- werk; Diampoortstraat, Dwarsstraat, Hal- \enslraat en Punitpoorjsitraat; Vtissinj)- sche straat met Wagenplein, Teerpak- huizenstnaat en Winterstraat; Schoorsteen vegerSsingel met Baanstraaten Houttuinen tot het ArmeniaanSch Schuitvlot; Sle- perSspgel met Zandstraat en Domburgsch Schuitvlot; GoeSche Korenmarkt met Figenhaardstnaat, Nieuwe Poortstraat, WerMraat en Dokstraat. DE EERSTE KAMERVERKIEZING, De Christelijk Historische leden van de Prov, Staten van Zeeland zullen, volgens de Ned., ajS. Donderdag candii- daat stellen voor de Eerste Kamer prof. dr. J. Ri Slotemaker de Bruine te Utrecht, die zich een eventueele caadi- datuur heeft laten welgevallen. De Prov. Staten van Noord-Hollanld tellen 44 linksche en 33 rechtsche le lden en de provincie is in de Eerste Ka mer vertegenwoordigd door 5 leden van iden Vrijheidsbond, 2 soc. democraten en 2 vrijz. demlocraten. In een dezer dagen gehouden confe rentie hebben deze drie partijen oeslot- ten lot Samenwerking hij de Donderdag a.s. te houden verkiezing Van Eerste Kamerleden. Het resultaat hiervan was Uit Z u i d-R e v e 1 a n d. Onder voorzitterschap van burgem. Bierens kwam de raad der gemeente Kapelle in voltallige zitting bijeen. De voorzitter Ia» een protest voor van iden heer Frajanje e» dat van den heer De voorzitter: deze iS 1 Mei geopend, het leerplan iS goedgekeurd, mlachtiginjgi toit oproepinfg van onderwijzend perSor neel is door den inspecteur verleend'; Met 6 «temlmen voor en die van den heer Gansemlan. tegen, werd het voorstel van B. en W. aangenomen. Hel bestuur van de chr. school <toet mededeeling van de huring Van de con sistorie- en kerkeraadskametr van 'de Gelr. Kerk en uitgaven van eerste inrichting. De Voorziening in een begraafplaats vtoor het dorp Kapelle tolkte levendige bespreking uit. De voorzitter deelt mede, djat W. Dr,on- kers is aangezocht om zijn boomgaard je af te staan: 3 gemet griond, gelegen aan den Zandweg. AIS koopsom1 wordt ge vraagd f 25.000. De heer Gansemlan beveelt een stuk van zijn boomjgjaard aan. Nader ondertj ztoek zal volgen. De bouwvereen. Biezelibgte en EverS- fdijk verzoekt voorziening in bouwter rein. Na behandeling in geheime zit- !lin)g wordt na opening 'door den voor zitter meegedeeld, dat overleg en prïjs- bespreking met den heer J. Rottier zal volgen om terrein te koopen tegenover de Chr. Geref. Kerk. De heer Fraanje wijst op den gevaar lijken bocht bij den heer Van Reut aan (den Nieuwen weg. Zal nader onder zocht worden. De aschbelt werd druk' besproken klioor den heer Gansemlan. Andere maat regelen zullen getroffen, worden. Maandagavond trald in de zaal Van' m'ej. E. Hanson te Kapelle op de heer II. van der Ploeg uit Heerlen, candidaat der S. D. A P voor de Tweede 'Kamer. Slechts 12 personen waren aanwezig. In de Maandag gehouden vergade- van den gemeenteraad van Boirssele was een verzoek ingekomen van den heer J. C. van Burg />m' hem, ingaande 1 Juli a.s ontslag te verleeneo als gemeente ontvanger en ambtenaar van den burger lijken stand. Met algemeene Btemmjent PROV. STATEN VAN ZEELAND (Men zie ook het Bij'voiegsel.) Leges! vooir pa.sver- 1 e n g i n g. In verband met de geopende mogelijk heid |om' verloiopen buitenlandsche pas poorten te verlengen, wiordt door Ged'. Staten v&orgfesteld, de verordening op de ie vpllen met de bepaling, waardoor öpk het aanlegigen van werken op of bo ven wegen en voetpaden zonder ver gunning van B. en iWl. wordt verboden. Men heeft bij deze aanvulling o.a. het oog pp het spannen van draad tot ge leiding 'van electris'chen stroom!. Subsidies auto* dienslten. Voorstellen wjordeu door Ged. Staten gedaan tot: verlenging van de subsidie van 1500 voorden auto-dienst Goes—Wolph. veer; verlenging van de snbs. van f 1000 voor den auto-dienst Colijnsplaat— Corti genp; verleening van een subs', van f 800 vloor de autobnsdiiensten tusschen liet sta tion te Middelburg en Grijpskerke en Nieuw- en St. Jioosland; verlenging van de s'ub's. van f 2000 Voor den autotousdienst tusschen Kort- gene en Kamperland. Voorgesteld w|ordt ota' die subsidies tot wederopzegging] te verleenen om verder een jaarlijksche herhaling te vermijden. Subsidie H a n d e 1 sm 1 I oud er, wijl si Tegen inwilliging van het verzoek van het bestuur der vereen. vOor 'Handels onderwijs te Middelburg otó verhtoögïng van het maximum-subsidie in de vorige zotmerzitting bestaan bij Ged. Staten tvaeëerlei bedenkingen. In de eerste plaats mieenen zij' er op te mtoeten wijzen, dat eerst onlangs; im mer S' ten vorigen jare, het bedrag van 't nilaxi'm'um-sübsidie is vastgesteld en wel' vtoorlpopig voor den tijd vanvijf ja ren 1921 tot en niet 1925 mi op grond van de dj'fers1 der begrote ting voor. 1921. Werden nu, eerst één jaar later reeds weder wijzigingen in die destijds aangenolmen bijdragen gebracht, dan wordt daarmede het systeem' der Prov. Subsidies op' losse isichrioeven gezet en gaat elke waarborg ontbreken, dat e enerzijds de Provincie, naar de mlate harer krach ten, steun kan verleenen waar zij' dit noodig oor-deelt, andererzij'ds'; dat alle in stellingen, welke steunwaardig worden geoordeeld, hun in evenredigheid gelijk aandeel erlangen. Imlmiers', herziening van eerst kort ge leden, en voor een bepaalden termijn gestelde regelen zouden idlan ieder oogenblik kunnen plaats' vinden, waarbijl evenwel ieder overzicht van de behoef- leges ter Prov. Griffie zoodanig aan te vullen, dat Voor het verlengen van een j ten, zoowel van de Provincie als geefster paspoort f 1.wprdt geheven. [der subsidies, als van de subsidie ont- Rechtsgeding aan varing. Daar het mogelijk is, dat uit een aan varing nabij' Veere' op 10 Jan. '22 van de Walsoorden" van den PrOrV. Stoomb. Dienst met de sleepboot ,;N. Holland" een rechtsgeding zal voortvloeien, vragen Ged. Staten bij voorbaat een beslissing van de Staten om' deze zaak aan scheidsman nen te onderwerpen of er een rechts geding over te Voeren. Herwonnen Levens kracht. Het voorstel lom afwij'zend te beschik ken op een verzoek van de R. K. Ver tot bestrijding der t uberculose ,Herwlon- nen Levenskracht", miotiveeren Ged. Sta ten met een verwij'zing naar de beweegre denen die geleid hebben tot afwijzing van eenzelfde verzoek dier vereeniging in dé zoimerztzitting ran '21. Regl. wegen en voet paden. De Kantonrechter van Neuzen heeft 3 Maart 1922 beslist dat in art 79 ten onrechte aan den Commissaris der Konin gin is opgedragen om' bij invallend diooi- weder tijdelijk h»et rijden diet beladen voertuigen te verbieden; dit behoort vol gens art. 153 Priov. wel te zijn opge dragen aan Ged. Staten. Dit vonnis is bevestigd dolor «ie Arr- Rechtbank te Middelburg bij arrest ran 12 Maart 1922. Ged. Staten stellen ntl voor de af kondiging weer aan Ged. Staten op te dragen. En teven» stellen ze Voon ar.J. 70 aan vangende instellingen, noodzakelijkerwijs ze zouden komen te ontbreken. Een tweede bezwaar is, dat hij' voorge- npemd besluit niet slechts aan de reques- treerende vereeniging een Subsidie is toegekend, doch evenzeer en Voor een gelijk doel aan de gemteente Vlissingen, aan de Vereeniging voor Handelsonder wijs te Goes en aan de Katholieke Mid delbare SchioolVereeniging te Hulst. In williging van het thans aanhjangjige Ver zoek stelt de Staten er aan bloot, dait ook de hierbbiven genoemde tot subsidie gerechtigden met aanvragen tot verhoO- ging komen, welke alsdan in billijkheid niet zouden kunnen worden afgewezeU, doch waarvan niet te voorzien is, hoe zwaren last zij1 nog op de Provinciale fi nanciën zouden leggen. Op grond van een en ander mteeneU Ged. Staten dan ook' in overweging te mloeten geven, het verzoek' af te wij'zen. ONDERWIJS In de Vrijdag gebonden vergadering der Ver. de Ambachtsschool te GocS werd het jaarverslag vastgesteld, waaruit wij het volgende ontleeneui Het bestuur is van meening dat op dil oogenblik onder buitengewoon moeilijke en ongunstige omstandigheden wordt ge werkt. De Ambachtsschool is oud en te klein, de werktuigen en gereedschappeml zijn in treurigen toestand, de Vakschool ▼oor Meisje» zit met 1 Aug. as. op straat, terwijl het onderwijs noy steeds

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1