3$o. 142. Maandag 19 Juni im iOö® Jaargang UIT STAD EN PROVINCIE. BINNENLAND. Hooikoorts ABDIJSIROOP. GOEDKOOP ia A J p s Framb°- OPPERVLAKKIGE SCHIMSjCHEUTEN. Onder het opschrift: ;,Een klont uit de pap", lezen we in Het Volk van (Vrijdagavond het volgende fraais: ,;Tot de taktiek van degenen die liefst zooveel mogelijk op de sociale uitgaven willen schrappen, behoort het om de zwartste verhalen lover de staats-flinan- tiën opnieuw op te dissehen en o/.a. ook met den zwaarsten nadruk zonder ophouden te verzekeren, dat de op brengst der belastingen verre onder dp raming zal blijven De een of andere Van Gijn gaat daarmee gewoonlijk periodiek voor en heel de linksche en rechtsch'e bezuinigingspers huilt het hem dan jh koor na. Toen een paar maal in den loop van dit jaar de maandelijksche opgaaf' der belastingopbrengst slecht uitviel, ging dan ook haast een gejuicht op in die pers. Iioe slechter financiën, hoe meer zij zich verheugen, want daarmee wordt de kans op de gehate sociale uitga ven slechter. En zloo zlal dan de heden gepubM- Ceerde opgave omtrent de Mei-ontvang sten der schatkist geween en knarsing 4der tanden in die krinjgjen geven. Over* Mei '22 waren de inkomsten 42,5 mil lioen gulden, d. i. 4i/2 millioen meer dan lover Mei '21. En over de eerste vijf maan. den van dat jaar is daarvan die opbrengst 179 millioen, d.i. 5 millioen meer dan lover de eerste Vijf miaanden van het vorig jaar en ook niog iets meer dan de raming over de eerste vijf maanden. Wij kondoleeren heeren politieke be- zuniigers van harte met dezen klont uit het papje, waarmee z'ij' de kiezers hij drommen in het reaktionaire dachten te lokken*" de journalistieke belangstelling1. En het is dan ook gebleken, dat men eerst te ver is gegaan door den geheelen toegang tol het Paleis! ;aan de journalisten te onti- Tpch bleek reeds Donderldiag na die (opening bij1 de toen aan de aflglevaaiij- digden aangeboden thee, dat het ge- wenscht wias gelegenheid te geven tot ion gedwongen samenzijin der afgevaardig den, waardoor gemakkelijker moeilijkhe den kunnen worden overwonnen dan in vergaderingen, en waarbij' het niet ge* wenscht is de pers tegenwoordig te doen zijn. Het zijln dan |opk niet alleen de Ne'dier- landers die het Vredespaleis' niet onvoor waardelijk willen openzetten. Ook de Eu- gelschen zijn er tegen. En anderen evbii. zeer. De oplossing, die ten slotte gevonden! werd, is deze; dat die tuin en Üe ha] in het sons terrein met bijhehoorle|nd( post- entelegraafkantoorfje, vfoor de jour nalisten wordt opengesteld. Tijldidns' de zittingen werden de jlournalisten niet toe gelaten in de gang naast de zittingszaal' Nia de imiorgenzitting kunnen zij' zich dan naar boven begeven en zich onder de ge delegeerden mengen. Na die namiddagf- zitting is dit mjiet mlo|gelijk, om 'de ver- tronwelijtkheid van het thee-uur. Maar pa de zittinjgen zullen beneden un de slousterrein-hal m'eedeelingen aan de pers worden gedaan. i i In het hoofdorgaan van een politieke partij zlou men toch waarlijk niet zooi'n misleidende voorstelling verwachlen. Dat de ongunstige voorspellingen (wer kelijk niet alleen van de „linksche en rechtse he bezuinigingspers", mla-ar oi,«n van den Minister van Fin.) niet op de maandstatistieken van dit jaar berusten, miaar op "de vooruitzichten vioor '23, is to«h wèl bekend aan ieder die beseft, diat de nu geïnde directe belastingen nog altijd uitgaan van den gunstigen toe stand van 1920. Eerst de nu vastgestëhje aanslagen, berustend op de inkomens •en vermogens van 1921, zullen den ma,- laise-toestand weerspiegelen. Bovendien werken dit jaar nog allerlei 'belasiingverlxoogingen die in de eerste vijf maanden van verleden jaar geen, of nog slechts een geringeto invloed hadden/ Het feit dat de regisirafijerrteeh len (die barometer niét van een vroegere, maar van den huidigen ecionomischeo toestand) van 16 millioen In de eerste vijf maanden daalden op 8 millioen nu, is een duidelijk noodsignaal'. En dian nog: stel dat dit jaar de be lastingen werkelijk het geraamde bedrag Opbrenjgen, zooals pu in de eerste vijf maanden het geraamde bedrag van 179 jj millioen precies bereikt werd, dan nog" staat men ook voor dit jaar voor een tekort, dat een optimistische voorstel ling ais die nu door Het Volk gegeven,, tot een ergerlijke misleiding maakt. CENTRALISATIE RIJKSBOUW DIENSTEN. ïn aansluiting aan een reeds vroegte*! gevallen beginselbesluit, heeft de minis ter;-;-.:. ia 'ja Vrijdag gehouden zitting kampbeslotoi tol algeheele administratieve en technische centralisatie van de rijksbouw- (dienstea onder het departement van fi nanciën, in hoofdzaak in den geest van het advies, hierover onlangs ,op ver kloek van den 'ministerraad door de ne- Zjuinigingscom'missie uitgebracht. Dr. C J. K. VAN AALST. Men meldt aan de Nederf. uit Goes, dat. dr. van Aalst op een hem1 gedaan verzoek om eene candidatuur .van lid der Eerste Kamer van Zeeland (te aanvaarden, heeft geantwoord daaraan tot zijn leed wezen fgieen geviolg te kunnen geven. Aan den Voorzitter der Christelijk'-Hi's- torische Statenfractie voor Zeeland heef# hij (gemeld, dat hij onder gewone om standigheden zeer gaarne aan eene even- tueele roepstem' gevolg zou hebben ge geven, doch dat hij na rijp beraad heeft gemeend;, dat zijne drukke bezigheden in verband met de nog te verwachten moeilijke tijden ,hem niet toelaten thans die eervolle nieuwe taak te aanvaarden. Zonder twijfel zouden "èn de vervulling daarvan èn de llians' aan hem toever trouwde talrijke belangen daaronder mjoeten lijden. en versnaperingen bij' 3e oudjes werden thuis 'bezorgd. I Hedelnavond brengt het muziekgezel schap van den houthandel Walcheren" een serenade. Begunstigd door goed weer, 'beter dan overdag kon worden Verwacht, had gisterenavond in het Schuttershof het eerste ZondagavondciOncert in dit seizioeh plaats, bijgewoond djbor een vrajl groot aantal 'bezoekers. Behalve de geahonneer- den, waren ook njog meerderen 'tegen en tree komen genieten van het met zorg gekozen 1 programma van het Middel- burgsch Muziekkorps', waarop een 6-tal nummers, die voor het eerst op de Z. A. C. werden uitgevoerd. Onder deze num mers was ook een piccolo-solo, Nid d'Oii- seaux van Nicolas, waarbij' de heer Same- thini zich weder als' een uitstekend flui tist deed kennen en dat ten deele werd getoiseerd. r De fantasie uit de ppera ,;Les Sititim- blanques", het laatste numlnier van het proigramlma, viel terecht oiok zeer in den smaak der. aanwezigen. Zondag 25 Juni geeft bet Middel- burgsch Muziekkorps zijn eerste, naar te hopen is niet de eenige, ZopdjajgoichtendJ-i uitvoering in de Abdij'. Bij de politie werd aangifte gedaan, dat bij een rijwielhandelaar door een vrouw een .damesrijwiel wias gjebuurd zon der het rijwiel terug te brengen. De politie kwaimi bij haar onderzoek tot de conclusie, dat de recidivate, de 35- jarige wed J. P. geboren V. N., zich da/araan moest hebben schuldig verklaard en op telegrafisch verzoek Van den com missaris van politie, werd deze vrouw te Sluis het was gebleken dat zij naar Zeeuws'ch Vlaanderen was vertrok ken De heer Melis zegt dat voor een ge meentewerkman het viorige jaar is uit gegeven f 700, wat zeker niet te veel kan geacht wiordenl. De heer Ide Yissser raadt aan zich met elkander te verstaan, waarna de djsr eussie wlordt gesloten. De heer Jobse vraagt overname varl de Northonpomp; fop het bouwterrein. AViordt aan B. en W. overgelaten. De heer de Piagter vraagt naar het rer sulfaat der bespreking met de eigenaars der wïoningen in den GeVaalswpg. De voorzitter 'antwoordt da.t spoedig tot bestrating en rioleering zal worden over gegaan. De heer Hiolthuijzen vraagt naar de op brengst v,ap het staangeld op de kermis Djt heeft bedragen f 770.40. Nog vgaagt de heer Holthuij'zen of geen steun kap gegeven worden aan een ont slagen werkman van de Vitrite (Works), De Voorzitter zegt dat hierover* geschrei, ven is iaan den Minister doch dat voor enkele personen gteen steun wordt |gep geven. De heer Suurmjond vraagt inlichtingen [omtrent de tijdelijke benoeming van een (onderwijzer iaian de openbare School'. B. en iW'. zeglgen dat nu gebleken is Idlat voor een tijdelijke onderwijzer geeui subsidie gegeven wtordtj ontslag zoo spoer dig mfogelijk Zlal volgen. o Uit Z uid,LB evela'nd!. In de Vrijdjajg) gehouden vergadérinjg van den raad der gemteente W oil fa arts dijk Was afwezig met kennisgeving het lid L. Overbeeke. Aan bet bekende adres tot verlaging Van de Spoorwegtarieven z'al adhaesie wlorden betuigd- Een verzioek om spbsidie van de N. L'. v. G, r. lal. m) welke miaats'chappij mei. ingang van 1 October a.s'. bet post en passagiersvervoer overneemt «erdals aangehouden.^ en naar hier over- j ongezegeld ter zijde gelegd, gebracht. Zij bekende zich aan verduiS- Vastgesteld werd een gemeenschappe- '4 11 imn li /\4- i .ITY-Irtl Y"1 rt 4- II ClC /ill /I M1 - «1 Sa i 111 - Morgen, Dinsdag, is het de laatste dag waarop zij, die gebruik' willen ma ken van de gelegenheid om elders dan in hun wloonplaats te stemmen, zich-daar- Voor kunnen aanmelden op de ge'meente- l secretarie, met 'meedeeling o.a, van een adres in de gemeente waar zij1 op 5 Juli ij hun stem denken uit te brengen. itering! van het rijwiel, dat iultusischen wias opgespoord ,te hebben schuldig ge maakt en is! heden aan de justitie vporgje- geleid'. In de kiosk, sta,ande op het voethal- terrein Mj de meelfabriek is! ingebroken, waarbij ontvreemd zijin eenige fleschjes limionade. sinjaasappels, klwattareepem enz. o TJ.it iWalcheren. In de Vrijdag gehouden vergadfef ring van den gemeenteraad van S <o u- hurg, werd een Vijftal ingekomen stuk ken vfoor 'kennisgeving aangenomen. Punt 6. Vaststelling keuringsverorder niug lokte eenige discussie uit over het benoemen van het Hoofd van dienst"; waarna de verordening in zijd geheel werd aangekomen I Het beschikbaar stellen Vak een vloek- Kalterrein én een zwemplaats werd in handen gesteld van B. en W1. om' advies'. Uit het jiaarverslag der gemeente bleek diat de bevolking op 31 December beu stónd uit 4188 personen, dat de ontvang6 steen hadden bedragen f 103.648.15 en de uitgaven f 9562.35. Naar aanleiding van dit verslag deel de de Voorzitter mede d|at hem' gewezien wias op het ondoelmjatige van het raad huis. Nia overweging vain het voor en tegen lijke regeling omtrent een in te sftell'en keuringsdienst vioor vee en vleesch votoi* de gemeenten Goes', 's-Graveopolder, 's- Heer Abtskerke, Kapelle, Kaltendijke; Kloetinge en Wolfaartsldijk'. Op een verz'oek van de vereepiging Het Groene KpuiS, om' een subsidie van f 300 werd, na breedvoerige bespreking ea en toelichting dat de wij'kVerpleg-'n'g door het moeten derven v,an een zelfde be drag van de Maatschappij de Wilhelmina- polder, in moeilijkheden waS genaakt, pezien het groote nut der wijkverpleging gumstig beschikt, en geojoomlde som to)t wederopzegging verleend. Het cijfer waarmede het tarief van de pl-ijalselijke inkomlstenbelastiug over 1922 en 1923 mloet worden vermenigvuldigd werd vastgesteld op 1.4. Besloten werd na de toelichting vian den directeur vian 'de P. Z. E. M'. eeni voiorloopige toezegging v,an aansluitinfg der (gemeente aan het eventueel te houwen net te doen, welke toezegging twee jaar m datum' gestand zal worden gedaan. r Ol Uit Zeeuwsch-Vlaandiieüfia !Wl In het goed gevulde gebouw der Ge reformeerde Kerk te Oost'burg hield |mr. I. A, de Wüdle, lid der Tweede Ka mer en wethouder van Den Haag, Vrijr- dagavond een politieke redevjoering. De DE IIAAGSCIIE CONFERENTIE De nieuwe hpiud'jnig tegenover d e per si. TT Uit Middelburg. Er is een bevestigend antwloord te ge- j Het bericht in ons nummer Van ven op onze vraag in het nummer van Vrijdag betreffende den bazaar voor „Kin- Vrijdag, ét de door Minister v. Kamef- derzorg" vermelde slechts een drietal heek in z'ijln [openingsrede gebruikte term': Uitimen van oommisisieleden, omdat de ,;in 't kader van een verstandige en g'er jandere ons" nic^g1 niet hadden bereikt, regelde publiciteit" een verklaring was, Gaarne voldoen wij aan het verzoek ze van de houding tegenover de pers'. 11 thans' ,alle te vermelden, ze zijn: mevr. Dat blijkt niet maar zloo een frase Queries van Uffordbaronesse Mulerttot te zijn geweest, maar de aanduiding Van 1de Leemcule, eere-voorzitsteT; dis. N. M. een nieuwigheid. de Ligt, eere-lid; mevrouw Van Adrichem ;De ervaringen van Washington; Can- Boogaert—HeijSe, mevr. Callenfels-De nes en Genua hebben de bioscoop-diploj- Maret Tak; penning'meesteresjoukvr. S. maten geheel in discrediet gebracht," zoo van Doorn; mevr. Dumon Tak—VanTrigt, schreef dezer dagen Gouvain in liet Jour- vice-voorzits'ter; mevr. DronkersBuijze; nal des Débats in een lofpiijzing over mevr. Jonker—Prins; mevr. De Ligt—Van de pers-maatregelen van Minister vau Eijkmevr. „Nonhebei— Faro; mevr Karnebeek. En uit hetgeen de ster-clod-j Rendorp—Westerouen van Meeteren'; respondent van de N. R. C.t. weet te ver-] mevr. Rutgers van der Loeff; mevr. Smit tellen blijkt ook dat de strengheid legenpCoster, secretaresse; mevr. Snoep-Van over de pers een welbewuste daad was! j Stam; mej. C. F. Sprenger, voorzitster; Tijdens de voorbereiding van de con'-allen te Middelburg en mevr. Van Woel- ferentie, zloo deelt deze verslaggever mee; j deren—Luijken te Vlisisingen. bleek met den dag meer, dat die groote j Het comité zal nader oproep doen voor gemeentehuis. Met 6 tegen 5 stemmen werd dit voorstel verworpen. Alsnu deed de voorzitter een' tweet- de voorstel, een nieuw raadhuis te bou wen of het bestaande te verbouwen. Dit voorstel werd met zeven tegen vier stemmen aangenomen. Bij de rondvraag ontspon zich een dis: is een zomerziekte. Velen hebben deze ziekte be streden met de be kende, onschadelijke (Ingez. Mad-) wUltSJlwwr s zensaus a 7Y2 ets. per pakje, omdat ze goedkoope rijst- en meel spijzen tot begeerlijke gerechten maakt I (Ingez. Med.) bljeenkolnM, die o|ok door tal van vroiu- werd een Voorstel do,or 'den voorzitterwen werd hlj'glewooind, \verd' geopend door gedaan om in principe te besluiten overden ouderling dier kerk, den heer I. Cats!- te gaan tot het bouwen van een nieuw men—De Ruijslscher. c De heer De Wilde stond nu allereerst stil bij den nood der maatschappij! in s'boffelijken en geestelijken zin. Was liet in de jaren, die vlak achter ons liggen geld verdienen, thans is dat anders. Doch wannéér bij éi ch te ruit gang op stoffelijk, gebied het vertrouwen maar blijft op hioiot- ger leiding, dan is men nog sterk; maar cussie bij lite Wethouders over die gemeen-j wee hem, die bij' zijin matez'ieelen nood tewerkziaamheden. De heer Melis deed uitkomten dat Ver schillende werkzaamheden ongeld'aan blij ven door verschil bij Burg, en Weth; De heel' Johse laakt het optreden van den heer Melis en zegt dat verschillende! werkzaamheden eers't in vergadering van Burg. en Welh. dienen besproken te wor den, voor ze worden uitgeroerd' en noemt hel bandelen van don heer Melis eten eigenmachtig optreden. De heer Melis betoogt dat de moei- I ook gteestelijk arm' wordt. Nog zijn daar in de wereld uitblin kende figuren, die in den chaotis'chen| toestand, waarin de Samenleving verkeert 'pogen te redden, wat te redden is. Spr. noemde in dit verband de namen van Lloyd George,"" Schanser en Wirth. Nu worden er, evenals "bij' ziekte van een mensch, middelen aangteprezeln lot gezondmaking der maatschappij. Daar zijln er echter bij, waarvan de spr. niet alleen 'geen genezing verwacht, maar vprerfe lijkheden zïjin geklolmen, toen de heer g ring van de kwaal. Job-se door den Raad niet meer werd er-| De S. D. A P en Comimunisten willen k'cnd als wethouder van onderwijs, w'at den heer Jobse doet zeggen dat dan ook geen wethouder van fabricage meer be staal en hij zich ook moet bemoeien met andere zaken dan het ohdierwij's. De heer Melis zegt dat b'ij1 B. en W. mogendheden z.oo weinig mogelijk ophef (bel toezenden van geschenken voor den'geen onderling vertrouwen is. wilden maken van de Conferentie. Hoe meer men het tijdstip van 15 Juni na derde, oes te sterker werd aan alle kan ten het streven, om nu eens een con te ren lie te maken, die zoo weinig mogelijk leek op de geruchtmakende bijeenkom sten, die men in de laatste jaren had' gehad. Frankrijk werd minder schuw naar mate de politieke toebereidselen Iveseheii- jdener werden, en ook Engeland ju.chta die taktiek toe. De moeilijkheid was hoe 'de besloten sfeer der Conferentie te vereenigen met bazaar, en onze opwekking moet tan j De heer Daniölse, gesteund door den ook voornamelijk beschouwd worden als jheeï de Pagler, betreurt de verk'eorcie eene om handwerken te maken of andere voorwerpen voor het goede doel ter j zijde te leggen. verhouding die er bestaat tusschen B' en W. en hoopt dat de heeren zich voort aan beter met elkaar zullen verstaan en de belangen der gemeten te zullen Heden hei-denken de heer P. A behartigen. A. Kuijpers en echtgen., wonende hoek} De 'heer Jobse ontkent dat een verkeeF- St. Janstraat en Zusterstraat, den dag de verhouding bestaat, er is verschil van waarop zij voor 55 jaar in het huwelijk traden. De buurtbewoners hadden een aardige versiering aangebracht -.oor de voordeur van het echtpaar en velen had- inzichl over de te verrichten werkziaamt. heden, wat niet alleen bij hem. maar ook bij den burgemeester zoo is, die een werkman, dioor den heer Melis in d;enst 'den de vlag uitgestokenterwijl bloemen, gesleldj liet vertrekken'. de samenleving gezond maken dojor op- heffing van bestaande ongelijkheden. AL de groote verschillen van arm' en rijk maar eerst weg zijn, als1 er meer gelijk heid is, meenen zij; zal het Wel gaan. De gemeenschap moet het ideaal zijln; het particulier bezit opgeheven, alles aan de gemeenschap. Spr. ziet niet veel heil in dit middel; het lijkt hem een valsche gelijkheid. Vraagt men naar de omis'chrujr ving van het begrip gemeenschap1, dan komt er geen of een vaag antwoord. Spr. vraagt: hoe zou dat gemeenschapsrecht uitgeoefend moeten wlorden? Zegt het den aanwezigen iets te weten, dat ieder voor zich voor een zeven millloensle deel eigie- naar is van bijv. het Departementsgebouwi van Justitie in Den Haag? Voorts zegt spr. dat, wanneer het eens mocht kunnen dat b.v. alle ongelijkheid in bezit weggenm- men werd, het geen drie dagen duren zau of er was opnieuw de grootste ongelijk heid. Waar onder de honderdtallen tnil- lioenen menschen er geen! twee zijn met gelijken aanleg, karakter enz.; waar; on der het gieschapene de grootste Ongelijk heid 'bestaat, daar acht spr. geen gelijk heid mogtelijk. Dolor alles aan de gemeen schap te brengen, zon oiok' gans'ch en al de economische mhcht (onttrokken zijn aan het eigjen initiatief. Als bij' zoom stel sel dan b.v, gezegd werd: de bijbel' uit die school, z|ou men niet in staat zijn een nieuwe, vrijte school te bouwen waar mten wel den bijbel hebben zou, want s te enen;, hout en ijzer, de productiegoederennoo- dig tot het bouwen dier nieuwe school, zouden eigendom van de gemeenschap zijn. Herinnerd werd aan de reis vaW den heer De Miranda naar Rusland, en) aan de daarvan in ,;Het Volk" gegeven 'be schrijvingen, welke bes'chrijlvingenaldus spr., verkiezmgslectuur zouden kunnen! zijn vioor de anti-revjolptiojnnairen'. De heer De Miranda zegt o. ml in die reSs'i indrukken, dat hij; bij' zijn gang naar een schpuwhurg, omring werd d|oor hom- gerende kinderen, terwijl er in den schouwburg groiote weelde te zien was. Is er dus in dat land van communisme; aan den eenen kant een sterven van hongter, zegt spr.; aan de andere zijde ziet men een baden in "Weelde. In Duitsch- land, waar de sociaaT-diefmncrsat Ebert rijkspresident is, h'eeft deze laatste kor ten tijd geleden een schip te water ge laten van niemand minder d!an Hugjo Slinnes, dat economisch genie dat vele draden in de Duitsche maatschappij in banden houdt. Is d[at te rijmen met „aliés aan de gemeenschap"? Spr. gelooft, dat deze leus inhoudt, den duivel uitwerpen; door Beëlzebub. Spr. kent geen land, waar, economisch gesproken; de verschil len minder fel zijn dan in Nederland!.1 Nog wordt genezing| der maatschap/- pij' gezocht in het afvaardigen naar de Kamer van personen, die een bepaald! belang mioeten vertegenwoordigen. Spr. acht dat verkeerd; dat mloet ontaarden in een zuiver opgaan in materieele be langen. De antir-eviolutionnairen, zegt spreker; beloven niets, d. w. z niets' op stoffelijk gebied. Zij meenen, dat de beloften; wel ker vervulling eenigermate de staatsfi nanciën zullen drukken, niet gehouden kunnen worden, en dus oneerlijke ejom- currentie worden. Daarom beloven - zij' niets. Alleen beloven zij de beginselen', die in de partij' leven, hoog te houdfen;' ook in de moeilijke tijden, die nu beleefd worden en ons nog te wachten staan. Het -schip van staat is in nood. Om! hel over de woelige golven van maatschap)- pelijke onrust, inzinking op meerderlei ge bied, -veilig te sturen zijn mannen noot- dig, die weten op een kompas te varen. Dat kompas vindt spr. in de HeiRgje schrift. Niet dat zijn partijgenooten beter zouden zijn dan andere menschen, al dus Spreker, maar deze kennen het kom{- pas niet. Niet gezocht naar een valsche gelijkheid, maar naar een harmonische! oplossing der ongelijkheden. De Schrift leert, dat de menschen uit eenen bloede! zijn, daarom' m'oet de wetgeving beden ken, dat ieder mensch een eeuwige! waarde heeft; het oog m(oet daarom op die schare gericht zijn. Het is een zaak van plicht te strijden, ook v(oor de vrouwen. Zij mogen niet met de handen in den schoot blijven zitten.- Nu het vrouwenkiesrecht er eenmaal is', moet het opk gebruikt worden, al strookt het dan ook niet heelemlaal met de roes' ping der vrouw. Spr. brengt in herinne ring, dat dr. Kuyper voor huismanskies-». recht was; viel de man weg, dan trad! de vrouw voor hem in de plaats1. Na nog gesproken te hebben over den geheimi- zinnigen band, die de aanwezigen bindt; dezelfde band, die ook Willem van Oranje, de vader des' vaderlands'; laan ons volk hond, eindigde spreker onder krachtig applaus1, zijn met gloed uitge sproken rede. Van de gelegenheid den spreker vra gen te (stellen, *werd«do[or niemand"gebruik! gemaakt. De heer Catsmtan dankte «Iaarp op in hartelijke wolorden den spreker.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1