So. 140. BINNENLAND. Uit Stad m Provincie. Verlichting bij Asthma Een Goedkoope Tractatie BSjf flit nummer behoort een Bijlvpegsel. 'Abocaementsprp per kwartaal: Kxp de buitenwegen om Middelburg, ©n »wtor de andere gemeenten pISr post f 2.50, vetos- Middelburg en agentschap Vlissm gen t 2.30; weekabonnementen ia Middelburg 18 Sent per week. Ad!vertentiên: 30 cent p. regel, ingebonden Mededeelingen: 50 cent p. regel. Bi) abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen mn 1—7 regels f 2.10s elke regel meer 10 cent Kleine advertentiën niet gnoior |er dan vijf regels <truks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor ptort per stuk. Ad|vertentiën moeten, -willen ze nog in ghns Mad van dienzeifden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan rus Bureau bezorgd zijn. 'Aangesloten Mj den PtosL, Cheque- eo Sinadienst onder no.. 43255. .VAN DE HAAGSCHE CONFERENTIE. Het pers-incident. Toen afgekondigd werd dat de jour nalisten peen toegjang zouden hebben tot het Vredespalies heeft men een rekening •opgemaakt zonder de pers1. De vele biui- «tenlandsche en enkele binnenlandschei journalisten waren natuurlijk gistermid dag bij het Vredespaleis aanwezig. Ze probeerden eens of ze het hek binnen] konden gaan, en djat lukte want er was 'geen controle. Ze probeerden toen het gebouw binnen te gaan, en dat lukte ook! want, ook diaar was1 niemand om iets te vragen. Ze gingen nog verder, en enkelen waren reeds in de zaal der opeoinigjsz: tiny, toen einfdelijk de misdaad ontdeklt werd. Een ambtenaar van Buitenlandsche] fiZaken trachtte de indringers te bewegen weer heen te gaan. Maar dat lukte niet zoo makkelijk. De journalisten bleven ia de hal. Minister van Kamebeek had toen de jgjoede gedachte om1 zelf in de hal te to talen en de journalisten djaar mee te «lee- len dal de zittinjgl een volstrekt intiem» karakter had, en dat er een communiqué zloiu worden verstrekt. De journalisten waren heelemlaal niet ^overtuigd van de noo|dzjakelijkheid van hun heengaan. Ze begrepen die geheim zinnigheid niet voor de fiormeele ope- ningszitling, ze wilden in de buurt van jde afgevaardigden van hun land blijven,) enf.n ze mopperden tegen. Minister v .Karnebeek deed een be roep op aller meewerking, om' het con signe te gehoorzamen, en trok zich toen terug in de vergaderzaal. Hij was zoo verstandig om geen gevolg tte geven aan de reeds door een der amb tenaren van* Buitenlandsche Zaken iiit- jgesproken bedreiging dat als de journalist, ten niet goedschiks heengingen, er ge weld ztou worden gebruikt. De journa listen bleven dus in de hal. Wat voor kwaad ze daar konden doen, is ions niet duidelijk. We weten niet wie dat absolute toegangsverbod heeft af gevaardigd, maar het lijkt ons niet ge lukkig, en het zioiu ons niet verwonderen als dil eerste incident, een verzachitinjg der bepalingen ten gevolge had, al is ooik heel goed te begrijpen, dat de commisisie- vergaderingen streng besloten blijven. De opening. Inmiddels werd, zonder pers de opr iste zitting geopend met een verwelko- minrerede van Minister v. Karnebeek. Veel gewichtigs heeft hij daarbij niet gezegd. En dat kon hij ook niet. Heel terecht merkte hij op dat het niet aan hem was richtlijnen aan te geven, en in te gaan op de vraagstukken door de commissie ter hand zullen nemen. Ilij noemde de taak der commissie mbeilijk, gezien de diepgaande verschil len in beginsel en methode, die Sovjet- Rusland en dc andere hier vertegenwoor digde Staten verdeeld houden. En dil probleem achtte hij des te moeilijker pp te los'sen ,waar het in Rusland toege paste systeem juist het beletsel schijnt te zijn voor het economische herstel van dat ongelukkige land. De groote verdienste van Genua was z. i. dal zij den weg opende tot de mogel- lijkheid van een later beraad na de seirea- tioneele periode van het eerste contact/ Men was nu gekomen in „de phase van hel weloverwogen en geordende (onderzoek, een atmospheer vorderende van bust en evenwicht, die, m het kader Van een verslandige en geregelde publi citeit, bescherming verleent aan de «er fan (woordelijkheden en eerbied inboe zemt a an ongeduldigen aandrang van bui. ten, waardoor op internationale bijeen komsten de werking van goede bedoelin gen vaak werd 'bemloeilijkt en incidenten; "werden vergroot." (Zat in die termen over „een verstan dige en geregelde publicatie" ook de ver klaring van de uilsluiting der pers?) Hij eindigde met de beste wenschen voob het welslagen "der bijeenkomst. Na deze redè werd dioor verschillende afgevaardigden aan Nederland dank be tuigd v|oor zijn gastvrijheid1. En toen werd een voorzitter der con ferentie gekozen. In weerwil van de Voorspelling van sommigen, die meenden dat men Van Karnebeek niet zou kiezen, om niet het precedent te scheppen, dat men bij' een uit-bijeenkomst in Den Haag steeds een Nederlander tot voorzitter benoemt, bleek! toch in volkomen overeenstemming1 de keus te vallen lop onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ,die de benoeming aannam. De werkwiij'ze. Het Handelsblad verneemt, dat in deze eerste bijeenkomlst al reeds is getracht om' de gedachtenwisiseling gedurende de geheele preliminaire zitting, dus van 16 tot 20 Juni, uitsluitend te beperken tot de methode van behandeling der Rusl- sische kwestie zelve, zoodat dan ook niet uitvoerig gesproken zou kunnen worden pver de standpunten der verschillende re geeringen in deze kwestie. Deze pogingen, die veel kans' van sla gen lijken te hebben, zijln zeer belang rijk, omdat men nu kans heeft te voor komen, dat de korte tijd die er is, 'zal worden gevuld met een voortzetting van het papieren tournooi tusschen Parijs en Londen. Als men zich alleen bepaalt tot een bespreking van de methode en niet van het fiond van de zaak, dan behoeft er geen vrees meer te bestaan, dat de beschik bare tijd voor 20 Juni niet meer voldoen de zal zijn voor de aanwijzing van de le den der niet-Russische commissie. Na de z i 11, i n g. Minister Van Karnebeek heeft na de zitting aan de gedelegeerden een theie aangeboden, en daar zijn de journalisten wèl toegelaten. Dat heeft de ergernis weer wat weggenomen, zoiodat nog moet blijken wat er komt van de protestbewe ging door spmlmige buitenlandsche jour nalisten op touw gezet. Volgens de N. R. Crt was de recht- streeksche aanleiding tot het binnen dringen gelegen in het feit, dat een der delegaties een journalist van haiar offi cieus persbureau mee naar het Vredes paleis' voerde in haar delegatie-ajntom|ol- biel. i De Zitting van heden. Naaf uit clonferentiekringeu verluidt zal de zitting van heden zich bezig houden met de samenstelling ter uitvoering van het besluit van de conferentie te Genua van de niet-Russische commissie, welke gesplitst zal zijn in drie subcommissies betreffende de staatsschulden, betreffen de de particuliere eigendommen en be treffende de crodieten. Verder zlou in doze zitting ook wor den vastgesteld de methode van onder handelen met die Russische oommissie. tricht, en tot een jweede groep die van de kieskringen Utrecht en Leiden met de lijsten van Amsterdam en Helder. De löVerige lijsten ziijh niet verbonden. DaaT echter in Rotterdam', 's-Gravenhage en Haarlem gelijkluidende lijsten zijn in gediend gelden dezfe als één lijst; het zelfde is het geval met de lijsten van Dordrecht, Middelburg en Tilburg. EERSTE KAjRER. Gemeld wordt ,da1 tie heer G. Lucasse lid der Eerste Kamer van 'Zeeland, den wenseh te kennen heeft gegeven, bij de ja', s. verkiezing voor de Eerste Kamer niet meer in aanmerking te komen. Als zijn iopvolgler wordt volgens dé Nederl. genoemd nvr. A. A. de Veer te iM idcfelbura. DE NIEUWE INTERNUNTIUS. Naar ;,De Tijd" Verneemt is tot Inter nuntius van den Heiligen Stoel te 'sGra- venhage benoemd mgr. R. Orsenigo, ka nunnik Van het kathedrale kapittel je Milaan- ARTIKEL 40 VAN HET BEZOLDI GINGSBESLUIT. De Centrale Gomtaissie v'oior georga niseerd overleg in ambtenarenzaken heeft 13 (dezer vergaderd. Blijkens een brief van den Minister van Binnenl. Zaken is de regeering voornemens, artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit zoodanig te wijzigen, dat voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde ambtenaren de op dat tijd stip door hen genJoten wedden gewaar borgd blijven. Uit de door de regeering gegeven toelichting bleek, dat een voor nemen, wijziging te brengen in het peil der Rij ks'be zo ld iging, op het oogenblik bij1' de regeering niet bestaat; de bedoeling van de wijziging van artikel 40 was geen andere dan om', wanneer in. eenige toe komst eenige regeer gig zou moeten over gaan tot verlagingvan de salarisnormen, die regeering daarbij ten aanzien van de na 1 Juli 1922 aangestelde ambtenaren of verleende verhoiogingen niet te binden aan het tegenwoordige artikel 40. De vertegenwoordigers van eenige orga nisaties waren van oordeel, dat de door de regeering voorgestelde redactie van artikel 40 verschillende vragen openlaat, waaromtrent zij Opheldering wenschten, alvorens advies aan de regeering uit te brengen; het door hen gedane voorstel, wederom' eenige vragen tot de regeeringj te richten kon, mede in verband met de omstandigheid, dat vóór den 15den Juni advies moest zijn .uitgebracht, gieen meer derheid behalen. Bij de breedvoerige bespreking van het rageeringsvoorstel en de daaxiop doo(r le den van de centrale commissie ingedien de amendementen bleek de oommissie van oordeel dat, in verband met de nog steeds heerschende duurte, de tijd voor Uit Middelburg. Zooals uit een advertentie in ons vo rig numlmer blijkt, bestaat de zaak van den heer F. J. Murk, in de Lange Delft alhier, heden 60 jaar. Opgericht door den heer Brouwer, voortgezet door den heer Goverse, werd zij later door den jtegenwoordigen eigenaar geheel gemoder niseerd. Ziooals men weet draagt de heer Murk er steeds zorg voior zoowel op het gebied van kappen, scheren en haarsnij1- den, en ais voor gezichts- en! andere mas sage en manicure en pedicure het nieuw ste in voorraad te hebben. De uitgebrei de electrische installatie maakt, dat al les op de Inleest mtolderne wijze kan ge schieden. Voorts verluidt dat na de zitting van verlaging der salarissen nog niet is aan- heden verschillende afgevaardigden naar gebroken en dat het zeer twijfelachtig is hun land terugkeeren, voor het plegen of de overheid bevoegd is, eenmaal toe- van mondeling overleg met hun regeer g^ende periodieke verhoiogingen in te ringen over de genomen besluiten, ten- houden of deze verhoiogingen, die een einde in de vergadering van de confer doel uitmaken van de» saLarisregeling waar- ren tie van Maandag a.s. te kunnen mede-"T 0011 ambtenaar is aangesteld, dop te deelen of die regeeringen zich daarmede i ze^en anders dan om redenen, bij het S— c n m rtn n n «nn.vt rt r\ t I .Ir, m -a L 1a. n.J al dan niet vereenigen. HUUR VAN ARBEIDERSWONINGEN PREMIEBOUW. De Minister van Arbeid maakt bekend: ïe. dal in verband met de voortgaande daling van de bouwkosten de huur van met Rijksvöörsdhot ingevolge de Woning wet te bouwen arbeiderswoningen, waar voor op '14 dezer de aanbesteding nog niet had plaats gehad, ten minste moet bedragen 80 pCt. van de exploitatier uitgaven 2e. dat in verband met dén grootep toevloed van aanvragen om Üe premie aangaan van de betrekking bekend. Ten einde deze dubia opgeheven te krijgen, oesloot de commissie de regee- ring te adviseeren, art. 40 zoodanig te re- digeeren dat voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde ambtenaren de voor hen geldende isalarisregelingjea gewaarborgd blijven. y ACTIE TEGEN DE TABAKSWET. Een aantal vertegenwoordigers van het Verbond van veTeenigingen van siga renfabrikanten in Nederland, de vereenj,- ging van R. K. sigarenfabrikanten Val- Welke ingevolge het Kon. besluit van kenswaard ,de beide Bonden van klein- Uit Z u i d-B eveland. In de Donderdag gehouden raadsrt verglad. vlan Kruininigen was' oi.ai. in gekomen een verzoek van. het R. K parochiaal kerkbestuur te Hansweert lot het tooestaan van een bedrag van f 13.245 voor verbouwing van de katholieke school B. en W. gpven in overweging dit ver zoek aan te houden tot een voljgend.el vergadering. Wat geschiedde. Eervol ontslag werd gegeven aan het lid van de ooimtnl van Toezicht op 't lager onderwijs, den heer Boot wegenis vertrek uit de gemeente. In dien® plaats werd benoemd mevr. Broeder. Als' lid van het 'biurgerl. armbestuur ,werd benoemd de heer A. van deni Berg te HansWeert. Aanbevolen ïeden door het armbestuur zelf waren S. A. de Visser en D .v. 'dl. Peijl'. De rgaid stond op voorstel van den' lieer Sinke een crediet van f 600 voor nan^ Schaffing vlan twee lijkkleeden en twee ipaardendekklee'den v|oor begaven, toe. Een verzoek' van M. Kievit om vier avonden per week gebruik te mogen nik ken van een lokaal der bewaarschool voor het honden van een naai- en breiSehool voor meisjes', werd op advies van 'de commissie van toezicht op het lager on derwijs van de hand gewezen. Ingekomen is een verzoek ooil onthef fing te vragen Van keuring van huiSslach- ting van varkens, schapen en geiten. Naar aanleiding daarvan iS voor de ge meente dispensatie gevraagd .aan de Rob ningin van verplichte vloor- en nakeuring van Varkens, schapen en geiten. Een veriordeninfg is vastgesteld voor Kruininigen voor te houden keuring. In structie, benoeming en bezoldiging van de keuringsveearts* en hulpkeurmeester Izullcn volgens die verordening worden •opgedragen aan de gemeente Kruin in'gen als centrum' van den! kring van gemeen ten, waartoe Kruininigen behoort. Bij de rondvraag brengt de heer Kole den last en het gevaar ter sprake, ver oorzaakt door het geboomte langs den weg bij den heer Kolff van Oosterwijk. De voorzitter zegt toe met den wethou ders te overwegen welke maatregelen (hier tegen genomen kunnen worden L Ook de stofferijgheid van den weg geeft een niet te onderschatten last voor de bewoners aldaar. Ook hiertegen zal weiden gedapn, wat de mógelijkheid toe laat. kunt Grij bekomen door het gebruik van 't beproefde huismiddel, onontbeerlijk ons de taaie slijm los te maken, de bekende, verzachtende (Injgez. Med.) A J. P's Vanile Crêmepudding met de beerijjke Vasile Koomsmaab 20 cents per pakje met A. J P's Frambozensaus a 7'/, ets per pakje. (Ingez. Mad<) ONDERWIJS Aan (die .universiteit te Groningen! is' bevorderd tot arts de heer Wt. F. K Gouwe, geboren te Middelburg. Geslaagd vo.o"r 'het diploma boek houden van de Vereen. Van Leeraren mej. E. J. Bastiaanse alhier. De heei" A. Leenhó.uts te Oost" burg slaagde voor diploma boekhouden bij de Ver. ;,Het Ned). HandelsHnstituut"). LANDBOUW. De Veewet. De Staatscourant van gister bevat een reeks afkondigingen van den Minister van L. N. en H. betreffende verschillende nnderdeelem van de toepassing dór Veej- wet. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ Voor de gómeentelejehing van Hulst, groot f 28.000 is ingeschreven tot een bedrag van f 66000. Door die firma LS. van Waes'bergjhe Janssens was voor f 28.000 ingeschreven. (Zei.) Naar wij vernemen is de exploitatie dei" N.V. Nederlandsche Automobiel- en VliegtuigenfabfieK Trompenburg" over gegaan in het beheer van de N.V. „Spij ker" en is de heer A. Fabius tot di recteur der N.V. Spijker Ltd. benoemd. De heer Wijnmalen, directeur der N.V. Ned. Automobiel- en VIiegtuigeofabriek Trompenburg" en de heer Koolhoven, zij'n sedert 26 Mei j.l. niet meer, daadwer kelijk aan de N.V. verbonden. Het Nederlandsche weekblad vpor Kr uid en ie csvva renmeldt, dat in de af- geloopen week 240.000 eieren naar En geland zijn verscheept. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Te Sluiskil is in het kanaal te water geraakt en verdronken de heer S.. graanhandelaar. De politie heeft liet lijk opgevischt. KERKNIEUWS. De provinciale synode van Zeeland heeft toegelaten tot het predikambt in de Geref. Kerken den heer B. Wi. <le Graaff te Rilland-Bath. 8 Novelmber 1920, voor zoover de be schikbare middelen het toelaten, ten be hoeve van den particulieren woningbouw wordt verleend, niet de zekerheid lean worden gegeven, dat op alle aanvragen; welke reeds bij het departement van arbeid of bij den hoofdinspecteur van Volksgezondheid,, den heer van der Kaa zijn ingekomen, of welke alsnog moch ten worden ontvangen, geheel of ten deele gunstig z!al kunnen worden be schikt. (St.ct.) DE KAMERVERKIEZINGEN. 1 Omtrent de verbinding ran de anti-rer. aafndidatenlijsten deelt de Stand, mee, 'dut.verbonden zijn tot écn groep oe ge lijkluidende lijsten van de kieskringen Leeuwarden, Groningen en Assen met die ran die kieskringen Zwolle, Arnhem, Nijmegen^ 's-Her|,ogeiibosc9i en Maas fabrikanten, den Nederlandschen Bond' van sigarenwinkeliersvereeniigingcn en van handelaren, grossiers en makelaars in tabak, zijn Dinsdag j.l. te Amsterdam bijeen gekomen. Geconstateerd werd dal de noodlottige gevolgen voor de tar baks- en sigareninduslrie van de inwer king treding van de Tabakswet hun scha duw reeds vooruit werpen en worde» middelen besproken ,die genoemde in dustrie aan ,,den moordenden greep dei- Tabakswet zouden kunnen ontrukken. Besloten werd, in een Maandag 19 de zer te Utrecht te houden vergadering wederom, met nog enkele andere orga nisaties, bijeen te komen; tot de vorming van een a lgemeen comité van actie legen de Tabakswet ,dat de inmiddels te ont werpen plannen nader zal uitwerken en uitvoeren. Geref. Kerk'. Bedankt voor het beroep naar Brui- nisse door ds. J. de Koning te Vries (Dr Aangenomen het beroep naar Krab'ben- dijke door ds. P. H de Jonge, te lieerde" C h r. E v a n g G e m. Beroepen te Goes (2de maal) ds. M. 1J. Miooij te Oude-Bildtzijl. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Zaterdag 1 Juli a.s. zal te Utrecht in het hotel Des Pays Bas de oprichters- vergadering gehouden worden van de grcol-Nederlandsche studenten vereeni- grng. Inleider is dr. P. H. Ritten. Ons Feuilleton. In het bijvoegsel van dit nummer hei" vatten we het feuilleton „Zuster B re ti tan's Liefde" van L. Merrick, dal we inderiijid, na één keer plaatsing, afbraken om dat betreffende het lot van de Tsa renfamilie te doen vóórgaan. We herhalen heden het reeds toen geplaatste eerste stuk. Kn(oeierij met Caspar F1 i C k-aa n d e e 1 e u. Wij lezfen in de „Dag. B.crt.": Gisteren is bij een executie alhier ge veild f 1000 pref. aand'. Caspar Flick vloor 60 o/o. De makelaar, de heer Groen; die iden verkoop leiddéj, vroeg] den bieder; of deze 2ich niet vergistte en vóór de toewijzing herhaalde hij de vraag, waarop geantwoord werd: neen! De vraag was te begrijpen, het biod! niet Immers, het is bekend; dat de 'aandeelen Flick onverkoopbaar zijn. wijl het verlies van ruim een half millioen, in 1920 ïgieleden, is afgeboekt op die Waarde der gewone aandeelen, n.l. door afschrijving van 90 o/o op deze aandeelen. .Voor de pref. aandeelen is', naar men ons mededeelt, ten hoogste 1 a 2 o/o te bedingen. Het is dus niet te begrijpen, dat iemand 60 o/0 betaalt voor zulk een aandeel, vooral niet nadat hij' is gewaar schuwd door den verkooper zeiven. Nu is ons ter oore gekomen, dab enkele persionen, die voor Vs tot 2 °/o aandeelen op veilingen kochten, deze in het Zui den van het land aan onkundigen voor zeer hooge prijzen hebben ^aangelapt" thans pogingen doen om, op welke ma nier ook, een noteering te krijgen; ten' einde de misleiden te kunnen aan toor nen, dat zlij werkelijk niet misleid zijn. Maar dat zal met het gisteren plaats ge had hebbende toch niet in verband slaan. Ten minste de kioopèl" is een te goeden naam bekend staande commissionair ik 'effecten zal dus zeker niet in een:g© relatie staan tot de groep die mej. deze nouvaleurs den boer was opgegaan en de argelooze lieden er in liet loopen. Maar juist daarom ware het ook voör zïjh eigen reputatie wenschelijk, zoo hij er toe ton besluiten, openlijk te verklaren, dat hij' met bedoelde bende niel in relatie staat. Want de schijn is thans tegen hem. Heden zijn pref. aand. Caspar Flick officieel genoteerd. Do toers is 1 o/o. (Naar wij vernemen behoort tot liet hierboven bedoeld Zuiden van het land" ook Zeeland, waar eveneens gewerkt is in dien ««est. Men züj op zijn hoedel Red. M. CrL)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1