No. 138. dit nummer behoort een BijvOi&gsel. HE KW'ESTIE DER NIEUWE KATIE I PARTIJ. In een onderhoud, van het Hand. xnet een vooraanstaand lid der N. Kjath. Par- BBiS VOORBEELD SS» KRONEN D* hoogst eriislig© tering waaraan de 'Oositórijksche kronen nu ;al jaren lijden, is sedert eenige weken overgegaan in vliegende tering. Twee jaar geleden, in begin Juni 1920 dobberde de koers van de kroon hier te lande beneden en bjoven een niveau vani 2 (tegenover een goudwaarde of pari teit van 50.48).. Een jaar geleden, in begin Juni was zij' al geziakt hot 0.68. In het begin van dit vfoorjaar. was ze gedaald tot 0.03, en op dat peil bleef zij' langen tijd staan, hot djah half Mei een nieuwe inzinking begon, die gister reeds het cij fer van 0.0125 bereikte- Dat beteekent voor de Oostenrijkers dat ze viobr hun kronen minder dan ge helft kunnen krijgen dan in de eerste helft vbn Mei, met 't gevolg dat de prijj- zen in de winkels verdubbelen, de koersen op "de Beurs ontzaglijk stijgen, zoadat er in Weenesi een wanhopige pa niekstemming heerscht. We verwijzen voor de bijzonderheden naar het Bui tenland. We zullen niet ingaan 'op de vraag of dat werkelijk een bankroet is, zoolang het dunne elastiek va» de kronen nog altijd dunner kan worden uitgetrokken. Feitelijk is er geen verschil met een ronduit erkend bankroet; allang niet meer Maar voor andere landen is dat troosteloioze voorbeeld Van Oostenrijk een zeer duidelijke les, lom zich dadelijk te bezinnen wanneer de staat mocht begin nen niet dioior papiergèld te dekken wat hij niet met belastinginkomsten en andere' andere haten kan betalen. Het verminkte Oostenrijk heeft aan werkelijke inkom sten slechts een heel klein deel van het geen het uitgeeft. Het holde den afgrond van de valuta-inzinking af. En Duitsch- land bolt het achterna. Maar er zijh er meer op die .helling, en het klost groole krachtsinspanning lom zich van die helling, ook van het begin, weer naar boven te werken. Ook Nederland is aan 't glijden, en dreigt verder te glijden wanneer tegen over de dit jaar, en vooral het volgend jaar te verwachten sterke vermindering van inkomsten als gevolg der malaise, niet een even sterke vermindering der uitgaven staat Dat belang is zioo ontzaglijk groot, dat daartegenover het belang Van allerlei nuttigs en wenschelijks moet wijken. Een teklort van 100 millioen op den dienst van een jaar beteekent onvermijdelijk de uitgifte van 100 millioen aah papie ren geld, in welken vorm' c?an ook; hef Volgend jaar gaat het dan weer verder dien weg iop, en dlat móet in de zelfde richting leiden waarheen Oostenrijk zoo ver al zakte. Oostenrijk werd armlastig omdat de door 't vredesverdrag vastgestelde ver minking zijher bestaans'bronoen werden afgesneden. Maar ook een malaise kan bestaansbhonnen afsnijden. Zooals bij ons lal gebeurt. Het mloige kwantitatief minder omvangrijk zijh, kwalitatief is het precies hetzelfde, en het eenige redmiddel is, [onmiddellijk Wij' den aanvang tot be zuiniging te ldomen. BINNENLAN D. DE VERKIEZINGEN VOOR DE EERSTE I KAMER. De Staten der verschillende provinciën zijh, zooals men weet; tegen Donderdag 22 dezer opgeroepen Voor de verkie zing van leden voor de Eerste Kamer. Van evenredige verdeeling der zetels door overleg tusschen de verschillende partijen, mogelijkheid; waarop van en kele zijden Is gewezen, zal; zloo zegt het Hbld., althans in Noord-IIolland) niets kooien. Ook de andere gewesten zul len de pnoportioneele verdeeling wel ach terwege laten. Wat nu onze provincie betreft, de rechterzijde zal eerst dan mee kunnen doen aan het afvaardigen der ne gen Noord-Hiollandsche Eerde Kamerla den, wanneer zij er in slaagt met de tij sprak dit een oordeel uit, dat in vele opzichten de gisteren dopr ons' gemaakte opmerkingen bevestigt. Hij! deelde mee, dat de meerderheid zich zal stellen op dit standpunt, dat het verlangen der hooge geestelijkheid zpio- veel is als een bevel en zij' zich bereidl verklaart, de gevolgen op zich te ne men. 1 Waarschijnlijk, zoo vervolgde hij, zal namens het Episcopaat opik worden ge sproken met de heeren Nolenis en "Van Wijnbergier, opdat de oude R. K. partiji ervan wordt teruggehouden, ook in het vervolg nagenoeg enkel de belanden dei- arbeiders te behartigen en te gaan iu so cialistische richting. Mocht van de op heffing der N. K. P het gevolg zijn, dat bij de a.s'. verkiezingen duizenden R. It kiezers z uilen stemlmien op den Vrijheids bond en andere niet katholieke, behou dende partijen, dan gaan de menschep der Vrpegere N. K. Pdie er herhaal delijk tegen waarschuwde, volkomen vrij uit. ,,Zij zullen hun plicht als goede R.- Kaibolieken hebben gedaan". Tegen het te verwachten voorstel tot liquidatie", meende deze zegsman ver der, ,,zal door een minderheid wel een en ander worden ingebracht. Er zijn er van meening, dat het bedoelde telegraml van het Episcopaat geen bevel inhoudt para! met de actie te staken, doch slechts het verzoek, om' aan het verlangen der hooge geestelijkheid te voldoen"Maai bij' geloofde niet dat dit eenig' succes zal hébben. p De Maasbode kan mededeelen, dat in de vergadering te Utrecht groote ver ontwaardiging heerschte over een circu laire, inhoudende het besluit; genomen door een vergadering van directeurlren en hoofdredacteuren van R. K. dagbla den om in den vervolge geen adver tenties der N. K. P op te nemen en het verzoek behelzende artikelen van bet- stuur of leden alleen dan te plaatsen, wanneer deze aanleiding zouden kun nen geven tot een gelijktijdige felle be strijding. Een exemplaar dezer circulaire Was ter bestuurstafel gledepoueerd. De vergadering besloot, ongeacht de beslissing van het Doorluchtig Episcopaat naar aanleiding van deze circulaire tegen de Roomsche bladen individueele repre- isaille-fmlaaitregelen te nemén. Men 'bel- isloot |0i. a. Moortaanvjeen inlichtingeirmeer te verstrekken aan de Katholieke bladen, de abonnementen op die bladen op te zeggen en pogingen in het werk te stel len tot het oprichten van een eigen Or gaan. j Gezorgd zou verder worden, dat be doelde circulaire in haar gteheel wordt opgenomen in de liberale pers. BEZUINIGING OP ONDERWIJS. De Zutph. Crt. verneemt, dat het ont werp tot wijziging der Lager Onderwijs wet verleden week van den Raad van State is terugontvangen. Binnen enkele dagen kan de indiening' bij de Tweede Kamer worden verwacht. Dit ontwerp zal een bezuiniging brengen van 15 millioen. NEDERLAND EN BELGIË. Bij de behandeling van de begrooting voor B.uitenlandsche zaken in den Belgi schen Senaat, verklaarde minister Jaspar, „dat zich betreffende de betrekkingen tot de noorderburen zich g)een nieuwe gezichtpunten hadden geopend. Maar niets wijst er op dat wij1 op zekeren dag niet zullen slagen." De minister verzocht den Senaat omtrent dit onderwerp ver trouwen te stellen in de regeering. MINISTER DE GRAAFF. Daar de tijd voor de .aanzuivering van den iaatsten termijn der Rijksinkom1- stenbelasting 1921-22 reeds geruimen tijd verstreken is, zlal men verstandig doen daartoe spoedig over, te gaan. Ziooals men weten zal, zijd de kosten van vervolging belangrijk verhoogd. Die kosten Ivan men zich althans nu nog be sparen. Ook van de aanslagen in de Grond belasting rnioet het eerste deel vóór 1 Juli worden betaald. o Uit Vlissingen. B. en W. van Vlissingen hebben bekend gemiaakt dlat de financieele com missie uit den gemeenteraad zóóver is gevórderd met haar onderzoek naar des mógelijkheid van bezuiniging op de ge-jjUiï Zeeuwseh-Vlaandefea O. Medegedeeld wordt dat de heer J ineentelij'ke uitgaven, dat zij' in overweging,In liet patronaatsgebouw te Sluiskil kan nemen maatregelen door ingezet©- jj waar de heeren J. N. Kronen (hoofdbe nen aan te geven >cm te komen to\stuur der van den R. K. Fabrieksarbei;- die bezuiniging. ij dcrstlond) en C. Norb&rt (secretaris van den Arbeid van den Bredias'chen Dioicesa,- Het muziekgezelschap ,;Ons Geaioe-l ncn Werkliedenblond) 't woord voerden,, gen" te Vlissingen heeft besloten tot 1 ri onderstaande motie aangenomen: 't geven vim Ziondagoditendhitvoeringen! van gewijde muziek, in het Villapark van 8—9 uur. Gisteravond trad van de afdeel in g Vlissingen van de S. D. A. P. voor een 200-tal personen 'als spreker op, de heer W. H. Vliegen. Door de afdeeling Was de heer jhr. de Muralt tot debat uitgenoödigti. Deze had aan dat verzoek geen gevolg gegeven. o "Uit .Walcheren. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Juli 1922, opzijn verzoek; eervol icmt- Le R.-K. arbeiders' van de gemeenten Terncuzen (Sluiskil), Sas van. Gent, Zu:d- dorpe, Philippme, IJzendijke en West- derpe in vergadering bijeen in het Pal- ti-onaatslgebouw te Sluiskil, opgeroepen 'dioor besturen van Stnnjdsiorg'anisaties en fabrieksarbeiders1 kennis igenjomen hebbende ,dafc door de verschillende fabrikanten ;n Ze&uws'eli- Vlaanderen Belgische arbeiders vóór de Hiollands'che in dienst worden genomen,. 20,0dat er talrijke Hollands'che werklie den werkloos blijven rondloop en. overtuigd zijnde dat het mogelijk is zon der nadeel voor de bedrijven, dat' tl© werkz!aamheden thans verricht door Bel- slag uit 's Rijks dienst verleend aan den oiSche arbeiders, tonnen korten tijd met 44- i-s evenveel succes' door Hollandsche werk- lo.ntvanger der directe belastingen en ac cijnzen J. P. Ventteville, te Veer©. Namens de anti-rev. kiesvereen. te Wiest'kapelle trad Dinsdagavond in het koffiehuis' aldaar als spreker op de heer Golijn, lid der Tweede Kamer. Een 20tal personen waren aanwezig. In zijn inleiding wees' spr. op liet feit, dat er tegenwoordig een gjeest van lauw heid, lonverslchillighjeid bij het volk 'te comstatejeren valt voor de aanstaande! verkiezing. De grieven o. a van anti-rev zijde get- i uit, dat deze regeering niet gegeven heeft,, wat verwacht werd; moge voor een deel waar zijn, mlaar naar sprekers meening mag niet over het hoiotfd gezien warden, dat dit kabinet was' een coalitie kabinet, zoodat geen volledige wenschen ingewilligd konden worden. In den breede ging spreker na, wat door de huidige regeering in het afgelloor pen 4-jarig regeeringstijdperk is tot stand gekolmen. t Daarna besprak de heer Golijn wat de anti-rev. willen in de toekoïnist, inzake het binnenlandsch bestuur. Inzake landbouw zij vermeld dat de spreker geen wettelijke beperking in ar beid op landbouwgebied wenscht. i Bij de 'bespreking van onze defensie verklaarde spreker, dat de anti-rtoev. niet genegen zijn te bezuinigen ten koste van onze fwieerbaarheid, waardoor ons1 land gevaair loopt zijn zelfstandigheid te ver liezen. i Aan het slot gaf de heer Golijn zijln spijt te kennen, dat geen vrouwen ter vergadering waren gekomen. Zij dienen zich toch rekenschap te g|even, hoe zij haar stem' uitbrengen. Dienzelfden avond was de heer Wi. C. de Jonge, lid van de Tweede Kamer; in het café ;,De Valk" aanwezig om een verkiezingsrede te houden voior de S. D. A. P. De opkoimlst was ook daar gering, slechts een 15-tal personen was aanwezig. De belangstelling van de Westkapel- sche kiezers voor het beziOeken van pro- pagandaJv vergade ringen is ook niet groot 'bij' de vrouwen is deze nihil. Uit Zuid-Be vel and. lieden kunnen worden gedaan s'preken hunne meening' uit, dat op fabrieken io,p Hol'liandschen bodem' -staan- Itfe, de Hollandstóhe arbeiders .zooveel mogelijk" het eerst üi dienst bèhooreul le worden genomen vreezen. 'gezien het verleden, wanneer daartegen niet krachtig stelling wordt genomen, dat zulks' in de toekomtst nie't aal geschieden dragen hunne hoofdbesturen op, met alle (geoorloofde middelen, zoowel bijl den Minister Van Arbeid als' bij ne ge meentebesturen, mede bij de betrokken fabrikanten aan te dringen, hierin ver andering; te brengen verzoeken beleefd een ieder, die daar voor in de gelegenheid is, deze actie krachtig te willen steunen; besluiten deze motie ter kennis te brengen van Z. E. den Minister van Arbeid, de gemeentebesturen (waar de betrokken fabrikanten gevestigd zijn), als mede de directeuren der verschillende fabrieken, te publiceeren in de pers en gaan over tot de orde van den dag. 1 - (Volkskrant). Naai' Zei. verneemt, bestaan er plan nen om in het Landshuis te Hulsit lo kalen in te richten ,om daarin te vestigen het kantoor der registratie en het kan toor van den rijksontvanger. Het kantongerecht blijft er in geves tigd. o Uit Zeeuwse h-V 1 a a n o e r e n W. D. Maandagavond vergaderde de raad der gemeente Breskens. Alle leden waren aanwWezig. Aan de werkvrouw van school I werd door B. en W. voor het schoonmaken van het schoollokaal aan den Achterweg f 1. per week meer gegeven. Aan het adres inzake we der-in voeren van Kilometerkaarten enz. hij de spoor wegen, werd adhaesie betuigd. Besloten Bierens onderwijzer aan de O. L. school te .T. holen en welke benoemd was als onderwijzer aan de Christelijke schooi, atdkftr deze benoeming niet heeft aan genomen en b'ij het O. L. onderwijs1 blijft. Tot hoofd der nieuw te openen R.K., school te Hoof dpljaiat is benoemd de heer B. van Hecke te Huls't. RECHTZAKEN. De rechtbank te Middelburg ver oordeelde indertijd' A. H.., caféhouder" alhier wegens het gelegenheid geven tot hazardspel tot f 50 b. ictf 50 d. h Het gerechtshof in Den Haag vermin derde in hooger beroep deze straf tot f 10 of 10 dagen. De clom'missionaeir te S c li e r p er n i s s e C. M.. werd dloor de rechtbank te Zierikzee veroordeeld tot 1 maand gev. straf wegens mishandeling' van een ambtenaar. Het hof in Den Haag ver hoogde onlangs bij' verstek die straf tot 4 maanden en lieden werd op het daar tegen gedaan verzet het versteban'est door liet Hof 'bekrachtigd. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ Uit de bouwVjakken. Gisteren is door het bestuur van den Bond van Patroootsvereeniglingen in de* bouwvakken te Rotterdam en het bestuur van den Ned. R. K. Bould van Bouwpa- troons' afd. Rotterdam, meegedeeld datt zij! niet kunnen voortgaan plaatselijke on derhandelingen omtrent 'n ooll. cjontr te voeren. Aan de ledenl is het advies gieg'e- ven de .aangeboden individueele arbeids(- oiveroenkom'st als blasis der arbeidsvoor waarden te beschouwen. VERKEERSWEZEN, DOST EN TELEGRAFIE. AV.at door de lucht vervoerd wordt. De K. L. M.. lipeft in den laatste^ tijd een specialiteit verworven op net ge bied van het vervoer van dieren. Onlangs werden duizend Barnevelqerr een-dags-kuikens, in kleine kartonnen doezen vanuit Rotterdam naar Engeland! verzonden, begeleid door de vrouw van den Engelschen farmer, die daarvoor extra dienzelfden morgen per vliegtuig naar Nederland was gekomen. Al de 1000 kuikens kwamen in leven en welstand over en na deze eene geslaagde zending zijn er reeds vele andere gevolgd, van eendags en ook van meer volwassen kui kens. Dezer dagen zijn per vliegtuig een paar honderd bijenkoninginnen, ieder im een klein spanen doosje gepakt, en ools zij doorstonden den reis uitstekend. Wel dra zal een prijs-gekroonde duif. die vol- DinsdagavtonÜ vergaderde de raad' Aan het slot in een interview dat'der gemeente Heinkensz,and. Af we- heer N. M. van de Velde, prof van Gijn toestond aaneen verLegen-1 rig de heer J. Koens met kennisgeving. De verordening Keuringsdienst en In- woordiger van Indische bladen, en waar-: De verordening tot heffing van school-1 structiehoofd der Keuringsdienst, worden Van dG TGÏGftfraaf hfd pp.n o.r» werd de bovenwoning van het gemeente- huis aan den gemeente-secretaris in ge- gens kenners schatten waard is, pei bruik te geven. Het vermenigviddigingseijfer H. O.. wordt vastgesteld op 1.3. Tot onderwijzer aan de O. L.. school I werd benoemd de heer J. vüh Nieuwen- huize, met 4 tegen 3 stemmen op den van de Telegraaf het een en ander onh geld werd opnieuw gewijzigd vastgesteld vastgesteld, leende, lezen we: j Besloten wei*d met algemeene stem- En wal Minister de Graaff betreft. Zijn men de verordening tot heffing van hoof- - i1" J f I TT yj/tl Rl. YMKM C< I rt rf »-» t/\ I t'rtblfrt'n OM r~\ »-» meerderhicid in de Staten van Zuid-Holland, eveneens iedere concessie aan de sterke linksche (minderheid in dat gewest weigert. Teneinde vast te stellen welke hou ding door rechts zal worden aangenoh men, zullen Woensdag 21 Juni a.s. de Anli-Revolutionnaire en Christelijk His torische Statenleden gezamenlijk te Am sterdam vergaderen, ben daarop volgen den dag, enkele uren vóór de verkiezing zullen die fracties te Haarlem met de R. K. Statenclub bijeenkomen, om een definitief besluit te nemen. ïnlusschen is het niet onmogelijk, dat vóór dien tijd aan de Vrijheidsbbnds'Y.ari- tae nog eenig voorstel zal worden gedaan. ONDERWIJS. iVrijheidsbondsfractie een accoord te tref- feo Of dif tukken zal wordt helwiifeld- 12,11 witl ivulu3ll2i u® 1 daar de kleine rechtsche meerderheid lanSsten ü.id is hij minister van Kolo- delijken omslag in te trekken en een niën geweest. Hij zal straks aftreden progressieve verordening ter goedkeuring ook al zou de politieke constellatie j in te zenden. Bij de vanwege der vereenigiug voor der Tweede Kamer zijn aanblijven wet- Aan den heer A. J. Hoorweg werd opj Modevakscholen (e VGravenhage gehou- tigen. zijn verzoek eervol ontslag verleend op den examens zijn geslaagd voor coupeuse Weet u dit wel zeker, professor? de meest eervolle wijze met ingang van -de dames J. L. le Coinlre, C. H. Lakkée, Absoluut zeker! Minister de Graaff den datum dat in die vacature zal zijn S. Haartse, W. M,. li, Steutel, A. Ro>- blijft geen Minister van Koloniën! voorzien. Met ingang van 1 Juli werd doe. S. Weststrate en J. Wi. Mesu en voor Heeft de minister u dit wellicht per-tot gemeente-geneesheer benoemd de costumière de dames C. P. Beigteld, M. van z'ijn vrouwf!.. soonlijk verzekerd? heer C. Griep arts afkomstig v.an Ril- Neen, antwoordde lachend prof. ran I land. Gijn. Ik Weet het niet van hemzelf.... maar s Vastgesteld werd de instructie voor den s gemeente-opzichter. Benoemd werd in de oom'm'ks'sie van toezicht op het lager on- I derwijs de heer P. v«. d.. Reepe. IIIT «TAF! CRS DCHTlWI^IPIF Besloten werd adhaesie le betuigen aan Uil dl «U rjl rifUVIIVUIC. het bekende adres tegen de hooge spoor- j wegtarieven. Overgegaan werd daarna in - - Door den Commissaris der Koningin 1 geheime zitting tot hel behandelen van is de opening der jacht op> waterwild i 4 reclames tegen den Hoofd. Omslag., bepaald op Maandag 24 Juli a.s.. jj joj alle leerlingen van de Mode vakschool Flores'se, L. Dingemanse en S. Landman alhier. Voor het diplomd boekhouden der ,,Vereeniging van Leeraren" zijn o..a. ge slaagd dc heeren S. Dekker Cz. le Kloe- tinge en P. P.assieux te G o. e s. Benoemd tot hoofd aan de te ope nen Chr. schoot te Waardhuizen, de lieer J. C. Kloosterman, onderwijzer te Go lijn» p J. a a t (Stand). vliegtuig naar Engeland overgebrachi worden, en de K. L. Ml heeft ook reeds een aanvraag voior de verzehdini van jonge eenden, Wanneer men mi bedenkt, dlat het ochtend toestel naar En geland eiken morgen geurig is van Bos kooper rozen en misschien weldra ooi zal geuren naar Westlands'ch fruit, dan i: dit wel het bewijs van de vele mogelijk' heden, welke liet luchtverkeer biedt vooral daar dit vervoer per lucht blijk baar door dieren, planten en vniehter heter dan andier vervoer verdragen werd Voorts wordt in verband niet de Haag sche conferentie het volgende gemeld' Er bestaat sinds eenigen tijd op he vliegveld Croydlon b'ij Londen een igroio te concurrentie tusschen de verschil lende luchtvaartmaatschappijen, die oj Parijs vliegen om het Krantenvliegtui; zoo vroeg mogelijk de lucht in te zen den* Die concurrentie is zOo groot, dia een vlieger onlangs, toen hij zich versla pen had, in zijd p'yarna naar Parijs i (opvlogen om den anderen med'edingei maar voor le z'ij'u. Want eiken dag gaai duizenden couranten nog nat van de per per vliegtuig uit Londen naar Parijs; d vliegtuigen verrekken daartoe sommige; om 6 uur, anderen reeds om 5.30 uu en enkelen zelfs wel om 5 uur de morgens. De Engelse he couranten met bestem

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1