SNEEUW No. 137. J>ias«iap 13 Jaiïi 1933» UIT STAD BINNENLAND- IE? T8A6! m LOT. GRATIS löo" Jaargang is er nu weliswaar niet, maar de hooi koorts loert op U. Zoo ge reeds hoest, moet gij dadelijk de alomberoemde Abdij siroop nemen. een zakje A. J. P's Grenadinesaus in ieder pakje A. j. P's Amandettjes- pudding. Tijdelijke Reclame. smfiLk-'.iüïZZh -'Ji as. DE PRACTISCHE GEVOLGEN. Hel hieronder vermelde merkwaardige besluit va® de N. K. Partij' om liaar actie te staken naar aanleiding van den aan drang van de Bisschoppen, heeft ten eer ste een groiote beteekenis ten opzichte Van de geestesdiscipline in de Katholieke kringen." Maar daarover zal vióor een oordeel eerst nog dienen afgewacht hoe de toegezegde nadere mededeelingen zul len luiden. Maar wèl kan nu reeds overwogen worden -wat de gevolgen zijn voor 'de praktijk Wij de a.s. verkiezingen en later Als de N. K.. Partij haar actie staakt, en dus haar eigen lijsten ongebruikt Iaat, dan zullen haar aanhangers moeten stem men op de officieele Katholieke lijsten of op anderen. Maar de ergernis over de samenstel ling dier officieele Katholieke lijsten was juist een der redenen van het verzet. Ze whTen naar het oordeel van de on tevreden katholieken te eenzijdig samen gesteld, te democratischte veel over wicht gevend aan de arbeidersgroepen. 'Aan die lij'sten is thans niets meer te ver anderen. Zal nu het bisschoppelijk ver maan al de ontevredenen werkelijk er toe WreÖgen op die door hen niet |ger wilde lijsten hun stem uit te brengen? Het politiek stemmen is nog altijd iets an ders dlan het actie-voeren legen de offi cieele partij in. En waar de ontevredenen der N. K.. Partij1 werkelijk vopr kathof- lieken zéér ver waren gegaan in hun ver zet, betwijfelen we of zïj' allen nui opk zich zullen vereenigen m'et die candidaatlij'sten der officieele partij. D. iw. z. dat velen zullen doen wat vóór die oprichting dier partij van allerlei zijden werd voorspeld, ®1. dat zij öf niet zullen stem toen, óf Eiulleö stemtoen op een andere partij. Dat was tot nu toe altijd, geen zaak1 van „het geweten". 1 Wellicht van nog gpooter beteekenis zal het echter ziijhj, wat tengevolge van deze gebeurtenissen onvermijdelijk tooet plaats hebben in de groiote katholieke partij. Wanneer dergelijke elementen als die rebelleerende katholieken weer be wogen of gedwongen wtworclen zich in kïe groote partij te voegen, dan kan dieze niet zonder meer voorbij gaan wal die onte vredenen tot verzet prekkelde. Daarvoor waren de personen die er aan deelnamen van te veel maatschappelijke beteekenis'. En dat kan geen andere uitwerking heb ben dan dat aandacht wordt geschonken laan de bezwaren van die zijde zoo dui delijk en heftig uitgesproken tegen d!e eenzijdigj-democratische richting van "de officieele partij, Er zijd daarvan al symp- dat men zich telegrafisch gewend had tot de hoogste autoriteit in het land, doch daarop nóg geen antwoord had ontvangen Het blad maakte uit de inlichtingen op, dat men een formeel antwoord had ver zocht top de vraag of de actie der N. K. Partij en het stemtoen op haar lijsten in strijd is toet het geweten (d.w.z. in strijd met de trouw iaan de Kath. kerk). Heden ochtend ontvingen wij draaidloos het volgend bericht uit Utrecht;: De gisteren gehouden vergadering van leden eter Nieuwe Kath. Partij' uit het ■geheele land besloot met algemeene stemtoen de verkiezingsactie op uitdrukkelijk verlangen van het episcopaat te staken. Nadere m'eüedeelingen hieromtrent zullen volgen. EEN OOSTENRIJKSCH BEWIJS VAN DANKBAARHEID. In de St. Jacobskerk te 's-tleriogeri- bosefo is een muurschildering gereed gekomen, die tot aan het nageslacht de dankbaarheid van het katholieke volk in Oostenrijk jegens het katholieke volk van Nederland voor al hetgieen dit Ier le niging van den noodtoestand 'dfeed, zal Vertolken. Op initiatief van Kardinaal Piffl, in overleg met de OostenrijkSdhe rijksregee- ring werd de Weensche kunstenaar Josef Reich naar ons land gezfonden om! er op een openbare plaats een muurschildering aan te brengen als blijvend bewijs van Oostenrijk's erkentelijkheid. Thans is' dit kunstwerk gereed Het stelt twee vrou wenfiguren (de Hollandische en de Ops- tenrijksche) Voor. De OostenrijKsche fi guur geeft haar kind, dót z'ij1 niet meer verzorgen kan, aan de Ned'erlahdsche vrouw over. De slchilderingj geeft tap den achtergrond !den Kahlen- en LeolpojldsU berg, de toren; van de St. Stephans'- en Kariskirche te zich. UIT DE PERS. Chmëoilad ere epen toet geldbrons. De nieuwste vorm' waarin de chocio- lade-fabrieken hnn concurrentiestrijd voe ren, nl. door den verklolop van choco- ladejneepen, waarin, althans in enkele?, geldbons zijin verborgen, heeft vooral in Amsterdam een gjokkerij van gropiten om vang uitgelokt, gletuige de volgende aan- lialingen ,uït Amisterdam'sche bladen: Over de chocolade-reepen met geld er- in doen aldus het Hbld. de wildste geruchten de ronde. Zoo hoort men ver tellen van menschen; die 2400 reepen tomen zichtbaar geworden, maar nu zal;gekocht hebben, in de hoop een paar dat rpg sterker wlorden. De Katholieke honderd gulden te winnen, zonder meer partij is over haar democratisch hoogte-; machtig te zijp geworden don enkele gul- punt heen. Want juist een partij als zijj dens. De doorgebroken reepen worden, kan zich nog niet eens blootstellen aan I naar gezegd wordt, verkocht vpor een een splitsingsgevaar dat nu slechts op dubbeltje de drie. Een ander verhaal wil', het uiterste oogenblik is afgeweerd. '|dat er winkeliers zouden zijn, die met een speld alle reepen „gesondeerd" heb ben, om te onderzoeken, of er ook iets in zit. Wij kennen zelfs volwassen men- schendie veel geld voor die reepen uit geven, terwille van die eetwaar met gra tis loterij. Zij moeten dat echter zelf j weten. Maar voor kinderen lijkt het tons j rechter brengen,- waren tot kortgeleden rooken, snoepen en bioscoop. Dóór deze chiOiöoaidéfaferikan ten is er nu een an dere ,en zeker niet minder gevaarlijke oorzaak bïjgeklotaenspeelzucht. Ouders zullen verstandig doen; dit ge vaar zooveel mógelijk te bezweren, door hun kinderen te verbieden, dergelijke „vergiftige cacao" te verkojopen. Het is wel jamtater, dat een voor vele kinderen zoo welkome versnapering op deze wijze in opspraak' wordt gebracht, door er een gratis-loterij aan te ver binden. En voorts uit de Telegraaf: De ontzet wordt, onder de verieiding van het gokje, waarlijk zeer abnormlaal opgevoerd, letterlijk tot in 't krankzin nige toe. Netalen wij de Aüfsterüainsche Jo|denlb!rpeisitraat, waar de strijd wel 't felste woedt. Daar helpen de winkeliers den omzet nog vergrooten door tegen over de groote vraag, mojg tegen elkaar te concurreeren. Betaalt men hier en daar, in stillere buurten, zes-en-een-halve cent voor een Kwatta- of Sickezreep, in de Jiodembreestraat plakken de winkeliers groote papieren achter hun ramen waar op te lezen staat dat bij' hen de fel be geerde reepent egen &1/2 of zelfs 5 cent te krijgen zijn. En zelfs wordt daar in de buurt de chocolade verkocht door venters voor drie reepen Pm' een dubbeltje". Dan is echter de kans op een winstje verq keken. Want de venters» koopten heele dlo/oh zen van 100 stuks, zij' breken de reepen een voor een loipen olm' te zien of er eeln bij is met een prijsje, en verknopen dan de doorgebroken reepen Voor een pprik. Natuurlijkook polor hen is het een kwes tie van kans. Er zijh ook dolozen waar geen enkele reep met een blonnetjé in zit. Maar slotmls.nou ja, de een .rnlaakt een toaSsel", de ander ,;neeint een sof in." Zioo gaat 't nu eentaiajal'. En na verteld te hebben van een werk- loozen diataanjlbtewerker, die na veel aan drang eindelijk een reep kocht en er een bon van f 100 uithaalde, en Van een juffrouw die een reep weigerde olmdat er een scheur in zat en toen móest zien dat een ander uit die reep een bion van f 2.50 haalde vervolgt het blad: 't Is een gegok van belang. De inzet is vijf, zes centen en dus kan iedereen meegokken. Tot zelfs de kinderen toe. Er zijn winkels, dicht hij scholen vooral'; waar 't storm! knopt bij' 't uitgaan v,an de school. En je hjoort van joggies van de straat, die met 25 g|ulden school gaan. DE N KATII. PARTIJ EN DE VERKLA RING VAN DE BISSCHOPPEN. De gister door bovengenoemde Partij gehouden vergadering te Utrecht naar" aanleiding van de bekende verklaring van dea Aartsbisschop ,had een streng ver trouwelijk karakter. De Maasb. vernam! echter na pjfloop van den heer Swane dat in die verklaring geen verbod gezien werd aan de Kath. kiezers om te stem me® op de lijst dór "N. K.. Partij. Voorts "Uit Middelburg. Een lezer ,uit eeD der aangrenzende» gemeenten, schrijfft onis de volgende op merkingen, die we gaarne aan de betrok ken persionen in overweging geven: Telkens als ik denk aan de zoozeer gewaardeerde mórgenconcerien in de Ab dij gegeven dioor Morks' muziekkorps, denk ik ook aan de m. i. niet praktische manier waarop de commissie van boven genoemd korps aan geld tracht te ko men om meerdere dergelijke uitvoerin gen mogelijk te maken. Als ik genoten heb van de vlaak! op zeer jammer dat deze gokigelegtenhaid bp- mijn gemoed gewerkt hebbende stemmige staat en terecht sprak een onderwijs- j muziek, ben ik vaardig! daarvoor wat te blad dan ook van „vergiftige cacao", hetofl'feren. Al is het maar een kwartje. Ik blijkt toch, dat de loterijZucht kinderen kan er evenwel niet toe komen dat zelfde zelfs tot oneerlijkheid brengt. In een in- luttele bedrag van te voren te zenden aan gezonden stuk wees een onderwijzer een i het opgegeven adres, dat vind ik de moei- dezér dagen hierop 1 te niet waard. Was ik nu maar de eenige De oorzaken, die in het algemeen de die 2100 dacht ,d!an was dat niet zoo kinderen met „Pro Jiuventute" of niet den S heel erg. mlaar ik heb zoo het idee, dat ik in deze niet alleen sta en velen er zoo over denken als ik. Mij dunkt ,dlat direct na een uitvoering alS men nog ondër den indruk is van het genoten en gelegenheid! moet zijn iets af. te zonderen voor het (goede doel, daarvoor dienen langs' de wanden v,an de drie poorten bussen te women aangebracht van doelmatigen vorm', ieder minstens 2 Meter lanig, dlan behoeft niemland te wachten tot zijn voor ganger zijn gave heeft gedeponeerd wat zeker het geval zou zijn als' men zulks moest doen in een blus van gewonen vorm1 en afmeting, daardoor ziotuden ve len worden teruggehouden hun steentje bij te dragen. Ik ben er van .overtuigd, diat in die zes bussen een heel groote siom1 bij elkaar zou kofcnen zeker voor Wel vier concerten. Ik heb zoo het idéé dat niemand der duizenden aanwezijgen bij; het verlaten van de Abdij niet bereid zólu zijn iets in die lanjge gleuven te werpen al' waren het mlaar een paar koperen centen, Ook hier zouden vele kleintjes een groo te miaken. Voor hen, die dioor dë aandoe ning van de tabrgentajuziek Óf dioor welke andere foorzaak 00k, in een toestand' ge raken wlaarvoor ze altijd heel bereidwil lig1 gratis hulp verkrijgen van de om wonenden en vaak ojok Van een aan wezig medicus1 zullen ze ook gelegen heid bieden hun blijk van dankbaarheid te storten. De bewoners van onze stad aan de overzijdb van het kanaal ,die nu reed's maanden geen water uit dë kranen der Waterleiding kunnen krijgen, zullen, al wordt hun Ook dagelijks water met een der sproeiwagens thuis bez'orgd', zeker met genoegen veriietaen, dat heden is aangevangen met den aanvoer van mar teriale® voor het leggen van een' nieuwen zinker door het kanaal De politie heeft igjSteren wederom vijf persionen wegenis overtreding van de regelen van het verkeer verbal iseerd en wel twee wegens het rijden op klinkerpa den, een wegenis het fietsen zender bei en twee wegens' het rijden in het plant soen. 1 Er zlal wlorden voortgegaan met een Scherpe ciontrole op het nakomen der verkeerSvoorsehriften en Van iedere ge constateerde overtreding zal proces-ver baal worden opgemaakt. "Wij herinneren daarom' hier nog aan enkele vöorSchriften: rijdt steeds zooi- veel m|og|eiïjk rechts Van den weg, Wijkt bij het tegenkomen van andere vervoer middelen of voetgangers steeds rechts uit. bij het inhalen steeds links. Wielrijders en autobestuurders mos ten 'bij het achteroprijden van andere bij het passeeren of inslaan van zijl straten, vooral bij eenige drukte, steeds signalen geven. Aan wielrijders is het ver- boden meer perSonen op hun rijwiel te vervoeren dan waarvoor het iS ingericht zij mogen zich niet vasthouden aan een ander voertuig, ieder rijwiel moet voor zien zijn van een goed klinkenaen oei,, en als net voorzien is van een vrijwiel- ir. richting, minstens een rem hebben. Ook tegen te snel en roekeloos rijden is het zeker gewenscht met kracht op te treden. Bij de politie is aangifte gedaan van de vermislsinig Van een rijwiel, waar bij het echter niet vast slaat, waar het stalen ras is achter gelaten. 1 o Uit Vlissiugen. De verificateur der invoerrechten en accijnzen J. F. Beens wordt met in gang van 1 Juli overgeplaatst van Vilis- singen (haven) naar Nijmegen. Daar werden zïj in een bosch vermoord. I Hun lijken werden in een verlaten mijn schacht geworpen ,waar men ze in Oc tober 1918 terugvond, bedekt met de aarde, opgeworpen door de ontploffing der handgranaleu, die pyn eind maakten aan het lijden der slachtoffers. (Dertien jaren aan het Russische bof) jj De lijkschouw heeft slechts op het VAN NICOLAAS II EN ZIJN GFJEBNL (Iugez. Med.) lang hun leven in trouwe hadden Ver pand aan hen ,die z% liefhadden en die hadden, gestorven voor hun keizer. Ge neraal Tatichtchef zeide eens op een dag in Tobolsk tot mij: Ik weet wel dat ikj hel verstaan hadden, zooveel aanhanke- hier niet levend vandaan kom. Ik vraaglijkheid, zooveel moed en zooveel zelfver- slechts één ding: dat men mij niet zal loochening rondom zich te verwekken. aaar het Fransch van Pierre Gïlliard door Morguérite de Rouville. (Geautoriseerde vertaling.) Nadruk verboden. 1© 59). lichaam van grootvorst Sergius sporen van vuurwapenen aangetoond; uit liet onderzoek is niet met zekerheid vastge steld kunnen worden, op hoedanige wijze zjjln metgezellen den dood vonden. Ven. moedelifk werden zij! doodgeslagen met scheiden van den keizer en dat ik met hem mag sterven." Deze laatste troost is hem zelfs niet geworden. Gravin Hendrikof en mej. Schneider Naschrift. De zomer vau 1919 onder scheidde zich door de groote tegenslagen, die later den val van de regeering van admiraal Koltdhak zouden bewerken. De' Grootvorstin Elisabeth Feodorovna, de zusier der keizerin, grootvorst Sergius j geweerkolven. Michaëlovitch, neef des keizers de prin-Deze opgehoord beestachtige griiwel- sen Jan, Gonstantijn en Igor; zoo daad was het werk van commissaris Safa- van grootvorst Gonstantijn, en prins Pa- rof, lid van het Presidium van Jekateri- leus, zoon van grootvorst Paul; waren in nenburg ,die overigens slechts de beve- de lente van 1918 gevangen genomen en len van Moskou uitvoerde, uaar de kleine stad Alapaevsk overger i bracht, die gelegen is op honderdvijftig Eenige dagen na de inneming van Je- wersl ten Noorden van Jekaterinenburg, katerinenburg terwijl men bezig was in Een non, Barbara Yakovlef; de dage lijk- de stad met opruimen en met het be- sclie gezellin van de grootvorstin, en S. graven der dóoden, stootte men op Hemes, secretaris van grootvorst Paul twee lijken, niet ver van de gevangenis, deelden hun gevangenschap. Als huis van Op een van beide vond men een re$u .bewaring had men hun de school aange- van 80.000 roebel, op naam van burger wezen n den nacht van den 17den op de Dolgoranki en, naar de beschrijving der 18en uli dus vier en twintig uren na getuigen te oordeelen, schijnt dit wel het de misdaad van Jekaterinenburg kwam lichaam te zijn geweest van prins Dol men hen halen, en onder voorwendsel goranki. Wat den anderen doode be- hen naar een andere stad te vervoeren, treft, heeft men alle redenen om te bracht men hen in een rijtuig tot op vermoeden ,dat het generaal Tatichtchef ©en twaalftal wersten van Alapaevsk. j was. Beiden zijjp, aooals zjt het voorzie® werden uit Jekaterinenburg weggehaald, j bolsjewistische troepen hadden Perm op- eenige dagen na dien moord op de keizer- nieuw bezet en bedreigden Jekaterinen- lijke familie en niaar Perm gebracht. Daar burg. Men moest er toe overgaan het werden zij gefusilleerd in den nacht vanwerk op de open plek in het bosch den 3en op den 4en September 1918. Koptiaki op te geven, voordat het vol- Haar lichamen werden in Mei 1919 te- tooid was. Den 12dën Juli besloot N. rugigevonden en de identiteit ervan vast-Sokolof, met den dóód in de ziel. naar gesteld Omsk te vertrekken. Hij bracht er de Wat Nagorny aangaat „den matroos maand Augustus door en toen hij ,zag van Alexis Nicolaievitch ,en ïwan Sednief dat de toestand nog verergerde, toog den lakei, deze zirjn reeds in het begin hij vorder na.ar Tchita, terwijl ik zelf van Juni 1918 in de buurt van Jekateri- te Omsk bleef. nenburg ter dood gebracht. Hun lijken j Eenige weken na z'ijn vertrek versche- werden" twee maanden later iorugget- non twee Russische officieren bij de vonder op de plaia>s der terechtstelling j Fransche militaire missie en vroegen mij Geen van allen, van den genera" 1 totte spreken. Zlij kondigdien mij' aan, dat ge- den eenvoudigen matroos toe, heeft ge- neraal D mij een belangrijke mededee- aarzeld z'ijn ieven ten of'er te brengen ling had te dloen en dat hij mij verzocht en moedig den dood te gemoet te gaan. bij hem te willen komen. Wij namen En toch had deze matroos, een boeren- plaats in de wachtende auto en een jongen uit de Oekraine, slechts écn oogenblik later bevond ik mij in zijn woord te spreken om zijn leven te tegenwoordigheidL redden. Hij behoedde slechts zijn keizer Generaal D... zeide ,<Hat hij mij' gaarne te verloochenen! Dit woord heeft hij niet een knaap wilde toonen, die zich voor gesproken. den tsnrivitdh uitgaf. Ik wist inderdaad 1 Waarom niet? Omdat rJJ allen sedert dat sedert eenogen tijd een fjerucöt In 1 (Ingez. Med.) Uit Zuid-Bereland. Tot ambtenaar ter secretarie te Borssel'e is benoemd de heer F. Wi J. Imtainck te Koudekerke. Voor gemeente-jontvanger te Borsseie luidt de voordracht: A. van jde Velde te Borsseie en E. W. J^ Imtainck te Kou dekerke. Uit Schbh'wenriD ui velanü In de Maandag gebonden zitting van den gemeenteraad van Zierikzee werd besloten naar aanleiding van een1 in gekomen adres van de visschersvereeni-J 'gin|g „Helpt Elkander" inzake ligjplaatsi mOs'selschependat B. en WC; na inge wonnen informaties zullen trachten ver betering aan te brengen. Het uitbaggeren van de haven; waiar- pver veel is geschreven en gediscuseerd; wordt onderhands Opgedragen aan 'de fir ma "J. Kraaij'eveld en Noordenne te Dor drecht voor f 10.500. Besloten Werd overeenkomstig het voorstel van B. en W. om' de veemarkt af te schaffen in verhand mét de nieu we wet; omdat de onkosten te hoog zul len zijd in verhouding van den aanvoer. Het heffingspercentage der plaatselijke inkomstenbelasting wordt vastgesteld van 4.6 op 4.25. Omtrent het voorstel aangaande over plaatsing van leerlingen Van O. L. school A naar de school violor L. en M. U IJ. O,, werd besloten een afwachtende houding aan te netaen. Tot onderwijzer aan de school voor L. en M. U L. O. (vacature van der Men* len Bosnia) werd na drie gehouden stem mingen 'benoemd J. P. Waale te Go- rineheui met 7 St.; op van Hiele te Nieu- werkerk werden 5 stemtoen uitgebracht. Aan den veearts J. Kooijdian werd met ingang van 15 Juni ontslag verleend als keurmeester, terwijl deze m'et ingang va!n denzelfden datum1 tijdelijk benoemd werd. als keuringsveearts voor de gemeenten ZieriT*eeKerkwerve en Noordgjoiuwe. In de Donderdagavond! te BI rui1-1 misse gehouden gemeenteraadsvergade ring was oJa. ingekomen een brief van P. J. Okkerse waarin hij' den raad dank zegt voiolr het cadeau hem hij gelegenheid! van zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer gegeven. De voorzitter herdenkt nog met eenige waardeerende woorden hetgeen de heer Okkerse geduxeinde die 40 jaren voor de burgerij' heeft gedaan. Een schrijven van Ged. Staten inzake de wij ziging van de "bouwverordening werd op voorstel van Bi. en Wl. aan de Gezond heidscommissie gezloinden om advies. De staten van oninbare posten van den Hoofd. Omslag hpndenhelastiiig wordm vastgesteld, de eerste tot een bedrag van f 1717.15, de tweede op f 9.. Door J. de W|oir werd verzocht de leerboeken, ten behoeve van den ETan- Omsk de ronde deedi, dat de gHootvorst- trooUopvolger nog in leven was. Men had hem ontdekt in een vlek Van den Altai en men had mij verteld dat de be volking hera met geestdrift had! begroet. Scholieren hadden een collecte te zij nen behoeve gehouden, en de postdirec teur had hem gekneed brood en zout aan geboden. Daarenboven had admiraal Kol- tchak een telegram ontvangen, waarin men hem verzocht den zoogenaamden tsarevitch te hulp te komen. Deze praat jes hadden m'ij onverschillig gelaten. Vreezende ,dat er uit dit alles onruSt kon voortkomen ,had de admiraal den pretendent" naar omsk laten overbren gen, en generaal Dbad mij verzocht bij hem te komen, van oordeel zijnde dat mijn getuigenis hem zekerheid zou verschaffen en de legende den kop zOu indrukken. Men opende op een kier de deur van de aangrenzende kamer en ik kon, zónder! dat hij het bemerkte, een knaap zien; grooter en steviger dan de tsarevitch^ en die mij ongeveer vijftien of zestien jaar oud leek. Door zijn matrozenpak^ door de kleur van zijn haar en de ma nier, waarop hij het droeg; deed hij heel i® de verte aan Alexis NicolaieH vitch denken. Hiermee hield trouwens de gelijkenis op. tsw vniige). 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1