Vrijdag 9 Jitai 1922« 163® Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EH PROVINCIE. m iSo. 134 DE NIEUWE KATIÏ PARTIJ. Naar ;,Het Huisgezin "verneemt zijn de leden van den verkiezingsraad en de can, didaten van de Nieuwe Katholieke partij telefonisch door de partijleiders in ken nis gesteld van haar voornemen om a.s Maandag te Utrecht een vergadering te houden ter bespreking van den toe stand, geschapen door de verklaring van het doorluchtig episcopaat. Zoioals then weet komt de verklarin van den aartsbisschop hierop neer, dat het Episcopaat de splitsing in twee par tijen diep betreurt ,en na deze verklaring vertrouwt dat alle katholieken hun stent zullen uitbrengen op de officieele lijst Inmiddels heeft dr. C.. v. ld! Weijden, de eerste candidaat op de Limburg&che lijst der N. K.. P. aan die N. Venl Crt- gezegd in de bisschoppelijke verklaring geen verooirdeeling! der nieuwe partij te zien1. Er komt geen absioluut verbod in voor, zöodat hij meent gerechtigd te zijh Zich als candid,aat te handhaven. i Door het Centraal Stembureau voor leden van de Provinciale Staten van Zee land ik in zijh hede(ntoiiddag[ te Mid delburg gehouden vergadering in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer J. H. Blum!, gekozen verklaard de heer H. R. Struve, oud-lid der Staten; de roigende van de anti-rev. candidaah- lijst. Aan de besturen van de polders of waterschappen is door Ged. Staten er de aandacht op gevestigd dat op 1 Juni 1922 in werking is getreden de als twee de lid in art. 15 der wet van 10 Novem ber 1900 ingevoegde bepaling, luidend: ;,Hij die bij den aanvang van het tijd vak, gedurende hetwelk hij zitting zoude hebben, den leeftijd van 65 jaren zoude hebben bereikt, komt Moor een benoeming niet in aanmerking, behoudens dat hij'; die voorzitter of lid van het dagelijksch bestuur is, herbetaemd kan worden, ïndien bij bij' dén aanvang Van het tijdvak gedurende hetwelk hij wederom' zitting zal hebben ,den leeftijd van zeventig jaren nog niet zal hebben bereikt. Aan een voorzitter of een lid van het dagelijksch bestuur wordt met het einde van het zittingsjaar, waarin hij zeventig jaar oud is geworden, ontslag verleend." "Uit Middelburg. Den kiezers en kiezeressen, wijzen, wij op de publicatie in dit nummer be treffende het stemmen in een andere ge meente dan hun woonplaats'1. 91 Uit Vlissihgen. Met de Staatscourant! van 8 Juni zijn verzonden de statuten der N. V. stoornwassellerij -Volharding" voorheen Kon. Zeeuwsche Stoom Chemische was- scherij en ververijl ,;Dé\Volharding" te V1 i s i n g e n. "Uit Walcheren. Vanaf het Zuiderstrand te Wiest,- k a p e 11 e tusschen paalhoofd 24 en 25 kan men waarnemendat 'n tafeeuwen'paar pp de ton; als baken gelegd op de plaats; waar ongeveer 9 jaar geleden het &,s. Ralph Creycke" is gezonken, oen nest gemaakt heeft. De beide meeuwen lossen elkaar af in het broeden. Zeer zeker een zeldzaamheid, daar men misschien langs de heele kust van Walcheren geen meeuwennest vindt. Bij voorkeur schijnen de meeuwen de dui nen van Schouwen te kiezen om daar te nestelen en haar jongen uit te broe den. i 8 o op f 7588.74, en het dijkgeschiot op f 14 per H.A. schothor (in 1921/22 f 17 per H.A.)e In ,op f 8.75 per H.A. vroon in 1921/22 f 13 per H.A.) Tot afgevaar digde vo|or het waterschap voor het be heer der uitwatering djoor de sluis in de Piet werd herbenoemd dé heer B. A. Remijh te NieuwÜorp. In de Donderdag gehouden verga dering van het waterschap H p e d e k e ns1- kerke werd de rekening vastgesteld in ontvang ad f 25337.42, in uitgaaf pd f 23608.061/2, goed slot van £1729.35#; het dijkgesfch|Ot werd vastgesteld op f 20 per H.A. Uit de gedane oeverpeilingen bleek; dat top enkele plaatsen door toenemende diepte; de toestand van de oeververdedw ging iets minder gunstig moet .genoemd worden. De giioote torenbei van Wiemel- dinge, die van af het jaar 1650 hare diensten had bewezen, bracht eenige maanden geleden klanken voort, 'die niet meer welluidend waren te noemen. Bij onderzoek bleek dat zij geheel ges'cheurd was en een paar stukken waren uitge sprongen. Overgieting was noodzakelijk! De firma Van Bergen te Midwolda wertd met deze werkzaamheden heiast, en he den, Woensdag had dé inluiding plaats'. Het werk is' geheel ten genoegje van het gemjeentebestuur uitgevoerd, zoodat de bel a.s. Zondag zijn werk weder zal her vatten. i Uit Thoiea In den gemeenteraad te Scher- penis.se, gehouden den 7en Juni j.ll werd besloten adhaesie te betuigen in- zakq bet bekende adres betreffende! op heffing der degressie in de spoor wegreï-t zigerstarieven. Het verslag der gezondheidscommissie over 1921 werd voor kennisgeving aange nomen. Aan de schietvereeniging Prinses Juliana werd een tegemoetkoming ver leend van f 12.50. Naai' aanleiding van een ingekomen verzoek van Anth. Oude- sluijs Jz. e. a om1 opheffing van het Schoondorpséhe voetpad, werden B. en W). gemachtigd de noodige stappen daar voor te doen. Inzake eventueelen aanleg eener nieu we begraafplaats werd besloten jaf te zien van den aankoop viam een perceel land van den heer M. Kloet te Poortvliet, en gelegen aan den Langeweg). op Uit Zeeuwscb-Vlaanderen O. D^ De Minister van L. N. en. H. heeft bepaald; dat met ingang van 16 Juni 1922 de beurskring Terneuzen komt te vervallen en met ingang van deinzelMem datum1 de rijksschippersbeurs aldaar z'.al worden opgeheven. In de Woensdag te Axel gehou den vergadering van ingelanden Van den polder Beoosten- en Bewestenblij werd afwijzend beschikt op een verzoek otm subsidie voor den tramWeg Paul—Graauw. Aan het polderbestuur werd machtiging verleend om grond te verkloopen ten be hoeve van die tramlijh. De rekening over 19211922 sloot met een batig saldo van f <J428.13i/a, inkom sten f 18765.951/2, uitgaven f 16337 82 De begrooting werd vastgesteld op een be drag van f 18145.05, met f 1475.87 als onvoorzien. i Na bespreking werd aangenomén een voorstel tot vernieuwing en herbestrating van den Kinderdijk, gelegen tusschen Axel en Drie schouwen, een weg, die reeds ja ren verbetering eischte en waarvoor nu een post van f 6000 op de begroeting was gebracht. Bij verschillende staaltjes, die men nu en dan leest van Vogeltjes, die op bij zondere plaatsen nestelen achten we oOtk verméldenslwaardig, dat te Axel een kwikstaart, zgn. paardewachtertje zijn nestje heeft op een hal ven meter van den kogel vanger van de schietbaan en dat het daarin zes jongen trouw verzorgt, terwijl een tweedaagsehe schietwedstrijd werd gehouden op die baan Niettegenstaande het geknal der scho ten en het bezoek der schutters kwam1 Uit Z u i d-B e v el and. In de op 8 Juni jl. te 's-H eer en- hoek gehouden vergadering van inge landen van den Noord-ICraaiertpoI^er werd dé rekening vastgesteld in ontvang op f 3951.71 efn in uitgaaf op f 3292.19; de begroeiing op f 3625.44 en het dijk ge- de trouwe moeder" vaak de kleintjes voe- schol bepaald op f 11 per H.A.. schot- den baar (in 1921/22 f 1'2 per H.A.) en op f 7.30 per H.A. vroon (in 1921/22 f 10 per H.A..) In de vergadering van ingelanden van den Zuid-Kraaierfpolder weid de reke ning vastgesteld in ontvang op f 6687.60 en in uitgaaf op f 5350.42; de begrooting op f 6497.26 en het dijkgeschot evenals' in 1921/22 op f 17 per H. A. schatbaar en op f 7.75 per H. A. vroon. Aan den heer Jac. Wiskerke die sedert 27 September 1881 de betrekking be kleedt als dijk- en sluiswachter en bode van den polder ,werd op de meest eer- doel had enkele denkbeelden en gedach- volle wijze op zij'n verzoek met ingang ten te bespreken, welke voor de oint- van 1 October 1922 eervol ontslag ver- wikkeling der gezondheidszorg meer dan leend, terwijl in zijn plaats benoemd'gewone beteekenis hadden en nog hebben werd zijn zoon Joh. Wiskerke.. j en al heeft de vereeniging te maken In de ver -a 'er'ng v n ingelanden van met de praktijk der ontsmetting, met de den West-Kraaiertpolder werd de reke- bevordering der wijkverpleging, met de ning vastgesteld in ontving op f 8312.68 zorg voor goed verpleginfjsmateriaal en en in uitgaaf op f 7612.98. De begrooting zich daarbij ook zal mioeten houden, zoo meent islpr., dat zijn beschouwingen opk in dezen kring van nut kuiunen zijn. De vraag is) tot welke leidende gedachten de inzichten of bedoelingen vplgens welke men werkt, terug te brengen. Spr. vraagt eerst de aandacht voor de ontwikkeling van de imiiriuniteitsgedachte, de gedachte, dat het weerstandsvermpgen tegen een bepaalde infectieziekte in den regel verhoogd wordt ooor het eenmaal doorstaan hébben der ziekte, pp Welk beginsel o. a. de vaccinatie berust, waar- kunstmatig onvatbaarheid tegen de pokken wordt verkregen, dppr het kunst matig opwekken van een pokziekte in lichten graad. De inenting heeft liet voor komen van pokken, wat „gelijk is) \e stel len mét den z waarsten geesel der taénschheid, zpo goed als geheel voorko men. De hedendaagséhe tegenstanders dér inenting kunnen zich helaas1, zou m«en haast uitroepen geen voorstelling van het verschrikkelijke dezer ziekte makten. Het verdwijnen van deze ziekte is' te danken aan het genie van Jeuner. Van bescherming tegen de ziekte kwam' men tot bestrijding der ziekte do|or se rumbehandeling, welke Behring bijv. te- gein de diphterie vond. Thiele leverdie in 1839 het bewijls1, dat de koepokken niet een afzonderlijke ziekte zijh, doch niets anders dan echte mcnsclienpokkon, welke alleen door het pas'seeren van het lichapm der koe zijn verzwakt gewor den. Dit nieuw beginsel werd door den grooten Franschen scheikundige Pasteur verder [uitgewerkt. Spr. wijst er op, dat Groene Kruisvereenigingen wel in de ge legenheid kpmien met deze immunitatie-j maatregelen op grojoit© schaal in aanra king te konten; dit bleek dit jaar te Ah- dijk', wadr op deze wijlze een epidemie van bliiktyphus zeer snel tot verdwij nen werd gebracht. Van de actieve immunisatje, als voor behoedende maatregel bij' epidemiën of dreigende epidemiën, verwacht men ook bij' diphterie een krachtiger 'bestrijding. Hierna ging spreker na hoe vroeger het verspreiden van besmettelijke ziek ten aan vuil slootwater, (of aan voorwer pen werd toegeschreven, maar hoe mén nu begrijpt, dat het juist de levende we-i zens', de menschen rijn; die de bacil len mét zich dragfen, en dat niet alleen lijdenden, maar ook gezonde menschen die bacillen op anderen kunnen! over brengen. Ontsmetting van scholen! is dan bijv. ook niet voldoende; de schoolarts dient geregeld toezicht te houden en kin deren of onderwijzers; die ook maar even verdacht kunnen worden, bacillendragers te zijn, van school te verwijderen. Spr. gaf een paar sterke voorbeelden hloe lang Soms iemand bacillen bij' zich draagt, alvorens er anderen mee te besmétte®. Wijzende verder Op het gevaar van melk of water afkomlstig van perslonen, die ba cillendragers zijn, komt spr. tot de cbn- clusie, dat het wel mtoigelijk is zieken of herstellenden af te zonderen, maar met bacillendragers is dit niet mlogelijk. Deze machteloosheid mag niet tot werkeloos heid voeren, en spr. betologt uitvoerig; dat bij bestrijding van buiktyphus noodig is het zoo. spoedig mlogelijk herkennen der ziektegevallen; het streng doorvoeren der zgn; dioorlioopende ontsmetting tijdens en der eindontsmetting na afloop der ziek te; voorziening met goed drinkwater, voor al door aanleg van waterleidingen ten plattelande; goede melkhygiëne, goede vuilafvoer en het verspreiden van betere hygiënische begrippen vooral wat de reinheid van het lichaam1, in het bijzon der van de handen aangaat. Verplicht zou moeten wiorden gesteld aangifte ook van verdachte" gevallen, waar bij wellicht het kenmerken der woningen zou kunnen vervallen. Een zieke, die bijv. na 10 weken nog bacillen uittescheidt, zou uit de afzondering kunnen worden ont slagen, maar men moet hem dan wijzen op de groiote verantwoordelijkheid, die hij op zich laadt bij' het niet naleven der hygiënische raadgevingen wprdt in lezen en schrijven. De overheid be verdere den aanleg van waterleidingen niet alleen omdat goed drinkwater onont beerlijk is; maar ook omdat een ruimer gebruik van water, zooals bij waterlei dingen mogelijk is', de volksreinheid in Ide hand werkt. Evenzpo wiorde de behoefte aan reinheid bij oudere kinderen en vol wassenen door het slichten van badhuizen en zwemscholen aangekweekt, terwijl ten plattelande als voortgezet onderwijs voor meisjes, het volgen van cursussen m h,uijsr hiO|Uidonderwij s verplichtend worde ge steld, opdat o(ok bij' het toebereiden van de spijzen méér op zindelijkheid zal wor den gelet. De beer Van Wore ld'eren vraagt of er voorbeelden bekend rijndat de school artsen preventief werkten tegen kinder- epïdemiën. De heer Gieben zegt dat dit o.a. bij faviis gebleken ié. Op het platteland kan echter minder goed worden gewerkt, daar het werk der doktoren als sehoolikrtsl slechts bljzalak kan zijn. De jaarverslagen der schoolartsen in (groiotere plaatsen! wijzen echter pp succes. De heer van Wpelderen zegt dat ook Vlislsingen 'n goeden .schoolarts heeft zijn rapport ztal spreker aan het hoofdbe stuur toezenden. Op een vrapg van den heer BoiSdijk zegt de heer Gieben diat er bij de ge- neesheeren geen verschil is over de re sultaten der inentinjg, maar wel' onder het publiek, zooals er verschil Is in politiek mzicht. Men is' echter liét meest gekant tegen den vaccinedwauig. De vpor z. wijst nog eens op het groo- te gevaar voor besmetting al is dat Jn Zeeland minder djan elders. Spreker be treurt het dat mén in onze .provincie de eleclricite?' ts'voorziening heeft doen Voorgaan aan de waterleidingvo.orzieningl die voor de gezondheid! mieer noodig is. Spreker dankt ten slotte den heer Gié- 'ben vlo or zijn voordracht Aangemoedigd werd op te geven wat men gaarne in de Centrale magazijnen zal vinden, opdat het hoofdbestuur daar mede rekening klan houden. Bij het laatste punt der agenda, wer den de oommissie voor onderzoek naai de zuigelingensterfte in Zeeland en die voor het ontSmetjtinjgsWezen permanent] verklaard. Wal betreft de eerste commissie wees de heer van Worelderen er op, diat ook Vlissingen zijn bureau heeft en dit gaarne met de commissie zal samtenwer- ken. De heer Hoorweg uit HeinkeuSzaad drong er op aan in afwachting van het onderzoek der commissie al vast ba- kercurs'ussen in het leven te roepen, liefst direct. De heer van Worelderen wees op het succes van een cursus in mioeder- SchapsZorg, gegeven door dr. Smitt, dié zeker van het gemeentebestuur toestem ming zal krijgen ook elders cursussen te leiden, doch de heer Giebfen wildé dit over het algfemeen aan ter zake kun dige vrouwen overlaten. Na een korte rondvraag, zeide de voorzitter ten slotte, diat de commissie; voor de ontstemming nog niet met voor atellen kan komen door de bezuinigings!- manie der regeering, maar er isl toch kans op een draagbare onts'mettings'oveu. De inspecteur der volksgezondheid had eerst zulke mooie plannen o. a. een drijvend quarantainestation te Vlissingen voor ge heel Zeeland ,diat indien niet noodijg voor epidemiën; vloor t.b.c patiënten zou kunnen dienen. De kosten waren echter te boog. Hierna slojot de heer Plagge de vergadering. Een spook des levens is deze kwaal voor de lijders. De minuten van een asthma-aanval, met zjn duizenden ang sten, brengt den patiënt in vertwjfe- ling. Yele asthmaljders gebruiken met succes de beproefde, verzachtende en zuiverende ABDIJSIROOP. (Ingez. Med.) KERKNIEUWS. PROVINCIALE ZEEUWSCHE VEREENI GING -5,5IET GROENE KRUIS". (Slot.) Vervolgens hield de heer J. C. Gie ben een voordracht orver: Leidende gedachten op het gebied der gezond- heidszorg. Spr. begon met te zeggen, dat hij tot se, na bevestigd te zijn door den con sulent, ds. D. Los van St Philipsland. D.S', P. Moerman te Moerkapelle zal Zondag, den 2den Juli a.s. afscheid ne men van de N. H. Kerk te Moerkapelle en Zondag den 9den Juli d.a.v rijn intrede .x "JS™"" doen bij de N. H. Kerk te S'tavenis- Wat betreft het tijdig onderzoek «b» voor het stellen van diagnose, wijst spr. op het wetsontwerp houdende instelling van gezondheidsdiensten, terwijl hij zegt dat de strengere eischen, .gesteld aan dé behandeling der ziekenverpleging in zie kenhuizen, meer noodzakelijk zal wior den. De meer naar voren komende drang om in ziekenhuizen te worden opgeno.- rnen, dient te worden aangemoedigd! Spr. staat nu nog in den öreede stil bij de noodzakelijkheid van dioo.rloopen- de ontsmetting, waarbij hij' er echter op wijst, dat in de eerste plaats de bron dei- ziekte moet worden opgezocht, waartoe echter onze ontsmettingsdiensten niet zijn ingericht, doch wat zeker op den weg zal A. J. P'S Vanille- Crêmepud- «Iliig met de heerlijke VanüieBoom- smaak, opgediend met A. J. P's Fram bozensaus a 7l/j ets. per patje. (Ingez. Med.) les wal leven en schoonheid beteekeut Daar de eigenaars! zelf ook voelen voor, de schilderachtigheid hunner woonplaats mag' men hopen .diat er overeenstemming mag worden bereikt ,en de molen zijn ar men vroolijk in de lucht mag blijven steken. m De o p e n 1 u c h t v o lot r[ s' t e 11 i n g .te Sluis'. Het plan komt tot uitvoering. Donders dag 15 Juni a.s. komt dr De Gruijter, met ,;Het Vlaamse Volkstoneel" te Sluis spelen Jiozef in Jothan" van Vpindel. Des avonds kWart vóór 8 vertrekt een tram naar Breskens, een gemak voor de bezoekers ,uit Oostburg, Schoondijke Breskens en omgeving. Het spel vangt aan om 4 uur. Naar verluidt, zullen de H. B S en de Normaallessen te Oostbung dien dag de lessen zóó regelen, dat leerlingen en leeraren in de gelegenheid zullen zijn het ppen luchtspel bij te wonen. ONDERWIJS. De heer iWi. P. de Jonge, onderwijzer te Ierisek'e aan de school Moor Geref. lager onderwijs, is' benoemd tjoit onderwij zer imiet verplichte hoofdacte aam dé school der Geref. Gent te Lisse. Geref. Kerk. Aangenomen het beroep naar Kruinin- gen door F. A. den Boeft, cand te Goh rinchem. Geref. Gemeente. 'Beroepen te Paterson (N. Amerika) ds. A„ Verhagen te Middelburg. Ghr. Volksbndierwïjlé.. In de gisteren te Zwolle gehouden vergadering van bovengenoemde vereeni ging was de voorzitter, de heer J. H... Blum, wegéns ongesteldheid afwezig; Map hem Was bericht ingekomen, dat hi| ató voorzitter bedankte, doch hoofdbestuurs lid blijft. Volgens het jaarverslag steeg het aan tal aangesloten Scholen van 255 tot 286. Onder dé nieuw aangeslotenen komt die te Biezelinge voor Telegrammen van hulde en waaTdee- ring werden verzondlen aan H. M.. de Koningin Minister De Visser en dén heer Blum! Gedenkteeken vojor J. H. van Dale. Men bericht, dat de Zeeuwsch-Vlaamf- sche Studenten-Vereniging, bestaande uit leden, die aan verschillende univer siteiten en wetenschappelijke instellingen istuderen, het initiatief heeft genomen) voor het stichten van een monument te Sluis ter eere van de nagedachtenis) van den bekende geleerde J. IJ. van Dale, die aldaar werkte en stierf. Het ligt in het voornemten, in het begin van Juli meer definitieve plannen be kend te maken en een eere-comité té benoemen, waartoe verschillende geleer den alsmede personen van beteekenis uit Zeeuwsch-Vlaanderen afkomstig, zullen worden .uitgenoOdigd. Wie thans reeds eenige mededeelinlgenj zou verlangen te doen, waarmede de be trokken vereeniging haar voordeel zou kunnen doen, wordt uitgenoodigd zich te richten tot den secretaris P. Staal, me disch candidaat, te Stoppeldijk; hoeve Pauwhof, of aan Mr. P. Dielem'an; lid van Ged. Staten van Zeeland te Middel-j burg, eere-voorzilter der vereeniginigj. KUNST EN WETENSCHAPPER. Vereeniging v oi o r Handelsonderwijs'. Gisterenavond werd in tegcnWoordig-i beid van het bestuur aan de leerlingen Oer orie laagste klassen van de Middel-j Ware H andel sa vtonds ch ooi mededeling gé- ciaan van Hunne bevordering en bleek] daarbij diat zijn bevorderd: Van de eerste naar de tweede klasse: W v. Aartsen, N. Alewijnse, R. Augustijn; J. F. H. da Men meldt uit Sl'uiS: --e Naar wij uit amede bron vernemen, liggen van de ontworpen gezondheids-heeft de vereeniging voor mlonumen-1 M. de Bukviel, A. van Dalen, J. F. a diensten. Bovendien moeten onze opvat- ter-zorg zich bemoeid met het geval van Graaf, L. GeeriSe, H. Jongepieran- tingen van zindelijkheid grondig worden den ouden steenen molen ,,De Brak" j £c. P. de Elcrk, B. U. Kruze: A reyn- le Sluis. De molen zou niet onder denjSe.. L. Mmderhoud, A. Roth; A. Holtier; hamer komen ,miaar de eigenaars zou-C. Tinbergen, C. de Vos, P. de os; P. der hem ontdoen van wiekeu, galerij Besmien, E. du Bois1, C. A Dielisseu-- I. 1w r.nlUr,.f r Hnnftmlan J .Taoohse: K! herzien en speciaal meer gelet worden op de zindelijkheid van het lichaam dan tot nu toe. De zindelijkheid mag thans een maatschappelijke deugd wórden genoemd, die zoowei in het gezin als in het open baar dient te worden beoefend. Op school mioet het kind reinheid en zinde lijkheid leeren, voornamelijk door het aankweeken van gpede gewoonten, even stelselmatig en gestadig als het onderricht enz. eh alleen den romp behouden om: Ie dienen als bergplaats, daar het malen tegenwoordig hoofdzakelijk machinaal ge schiedt. Doch nu is er alle kans, dat onze plaats niet ontsierd zal worden dooi» zoo'n kolos ,als een romp Van een ffroo- ten steenen molen is, ontdaan van al- H. Geldof, C. Hooftmlan, J. Jaeobse; IC. Maartense, I. Midavaine, J. Perrels; J„- de Rijcke, J. Schuit, C. WiSse; A. /ee- veld. Niet bevorderd 5 leerlingen. Van de tweede naar de derde klaststef J. do Bakker, C. Balteur, L, Bouman; H, Kfirel, W. Koomlau, 1, Lauer; J. Lit-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1