H!L STAP EN PROVIWCIL j I o. 132 Woensdai 7 J mui t03e Jaargang BINNENLAND. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD. Het ligt in üe bedoeling! van de Konin gin. het jaiarlijksche bezioek a;an de hoofdl- stad, dial de vorige maand door liet over lijden- van de groothertogin van Mecklen burg niet heeft kunnen plaats hebben, te brengen in de maand September. DE KONINKL FAMILIE IN NOOR WEGEN. Een draadloos bericht uit Bergen meldt dat de koninklijke familie 6 dezer te Aalesund aankwam, na de Nordfjord en de Storfjord bezocht te hebben. Men heeft eenige dagen zeer mooi weer ge had. Alles was wel aan boord! DE VRIJHEIDSBOND CONTRA Mr. MARCIIANT De secretaris van den Vrijheidsbond, de heer Cr. A. Boon, heeft dén volgen den open brief aan Mr. Marchant ge richt De Vrijheidsblond is gewolom de vele wel willende" jairtikelen die de Vrijz.- Demjocraat wekelijks aan hem wijt, naast zich neer te leggen. Oderint dum! metnant. In het nuimmter van 3 Juni komt echter een passus van uw hand voor, als zioude de Vrijheidsblond! trachten te overbluffen met de bewering dat hij 500 afdeelingen telt en meer leden heeft dan de S. D. A. P ;,.Wie weet wtat er aan het'stichten van een orga nisatie vastzit, weet ook dat dit humbug is." Ik' geef gaarne toe dat de g|roei phe- nom'enaal is' en dat olok' de leiders niet hadden durven hopen, 'dat men 'de klein- zieligie verdeeldheid zóó moede was, dat in één jaar tijds zulk' een voor Neder land reusachtig resultaat zou zijn bereikt. Maar dat rechtvaardigt niet uw insi nuatie, die in goed Hollandsch vertaald luidt: De Vrijheidsbond liegt 'dit. Ik heb daarom de eer, u uit te noioi- digein op een door 'u te bepalen dag een bezoek te brengen aan het secret- tariaat vian den Vrijheidsbond, Prinsesse- gracht 6a Den Haag, opdat iu daar de bewijzen wiorden geleverd, dat m'ijn partij inderdaad 498 afdóelingen telt en zijn ledental de 50.000 reeds zeer 'dicht na dert. Daartegjenpver istel ik' den eisch, dat na geleverd bewijs uw insinuatie onmjdH dellijk zal worden herroepen. BE AARTSBISSCHOP OVER DE SPLITSING- Ter gelegenheid van den tweeden na tionale katholieken dag, 'gehouden te Nij megen, heeft de aartsbisschop van Utrecht het volgendie gezegd over de N. Kath. Partij: Ik voel mij verplicht eeh pijnlijke ver klaring af te leggen. Aanvankelijk was 'mijn plan met geen enkel woord te rep pen van de betreurenswaardige splitsing der Katholieken in twee partijen. Er is mij medegedeeld dat oJa.. in Friesland door een propagandist der Nieuwe Kath., Partij gezegd is: ,;Het Episcopaat voelt er veel voor; het blijft toch alles katho liek." Daarom acht ik mij verplicht te verklaren dat het Doorluchtig Episcopaat, de splitsing in twee partijen diep be treurt. Meer nog: het Vaticaan betreurt de scheuring en zooals de Heilige Vader ztelf mij verklaarde had de ondervinding in Polen hem geleerd diat verdeeldheid i leden, spoedig een ramp is voor de katholieken en dat hij no;g nooit een goed gevolg van de verdeeldheid had gezien. Ik wensch toe te stemmen dat een eerlijke bedioeling verboinden-z'ijin van de lijst-Van Houten met de lijst-Faubel zial vopr den! "Bond van belastingbetalers geen bezwaar zijjh. DE RECHTSPOSITIE DER KI. It Kb GENOOTSCHAPPEN. D,oor de Staatscommissie voor de regeling der rechtspositie van ,de 'Kerk genootschappen is thans een rapport met ontwerp van wet en Memorie van Toe lichting met bijlage aan H.M. de Konin gin aangeblojden. Uit Middelburg. Gedurende de mlaiand Mei hebben alhier in de hotels1 enz. vertoeft 637 vreemdelingen, n.l.59S Nederlanders, 5 Belgen, 18 Duitslchers, 2 Fr.anschen; 101 Engelschen, 3 Amerikanen en 1 Zwitser. Het zóu ziijln nut kunnen hebben wanneer sommige van de Pinkstergangers die een heerlijken dag buiten hebben dojö'rgebiracht ,den volgenden d|ag weer eeUs werden teruggevoerd na,ar de plek! waar ze hun boterham, hun eitjes en, sinasappels hebben verorberd. Mis- zou een deel van hen zich schamen. Wij hebben gister in de Domburgschp bosschen plekken gezien, waar de rom mel van 'weggegooide papieren, schillen en eierbarsten aan zoo'n picnic-plek het uiterlijk gaven van een mestfaalt. Is het nu werkelijk zoo'n moeite om ha het maal de papieren, schillen enz. bijeen te pakken en te werpen in een van de in de boss'chen geplaatste manden, of wel, als die te ver weg móchten z'ij'n; ze in ejen prop weg te stappen achter een boschje, in een g,atoï waar dan ojok, maar 'zoodat ze buiten het gezicht blijven. Het. is werkelijk geen wonder dat de eigenaars van buitens er schuw van zijn die picnic-ganig'ers op hun ter rein toe te laten. Degenen ,die in de gelegenheid zijn ook Pinkster drie te vieren hebben het gisteren niet minder goed getroffen dan de beide eerste dagen en al was het lang niet 'zoo druk als Maandag' toch hebben ook velen per tram!, auto of rij wiel zich naar huiten begeven. Ook nu weer waren het Vooral de boeren en boerinnen ,dïe zich per rijwiel verplaatsten en desavonds nog enkele uren naar „stad" kwamen om zich te vermaken met heen en weer wan delen over de Mlarkt en het druk bezoe ken Van café'sl Hel afzetten Van een deel dór Markt bij de tram', (al was het niet zoo nooidig dan verleden jaar bleek ook nu weer een 'goede maatregel te zijn, terwijl de ver keersagent o,p den hoek Markt, Lange Delft—Burg Vooral in de avonduren druk werk had. De Eleotrische train vervoerde op lsten Pinksterdag' 4494 personen; 2den Pinksterdag 9419 persionen en 3den Pink sterdag 10057 personen, in totaal 23970 personen tegen 26377 in het vorig jaar. f>g Uit VlissiHgen. Het Zeeblad VliSsingen profiteert ook reedsi góed van den vroegen zomer. HefS seizoen werd reeds 25 Mei geopend en op Hemelvaartsdag werden niet minder dan ruim' 160 zeebaden genomen, terwijl het aantal op tweeden Pinksterdag 422 be droog. In een dafte Vlissingen is gis teravond een 31-jarig man plotseling onwel geworden en kort daarop over- teland voor zich belangstelling op eischt speciale candidaten stelt uit den landbouw stand. Hij toonde aan hjoe die candidlateu in de wereld klonten op een wijze die niet de ware is'. Er wordt gespeculeerd op het egoïsme en niet op gemeenschapszin. De plattel andersblond' heeft drie lijsten, het beginsel is weggedoezeld, het egoïs- m'e naar voren gebracht Bij versnippe ring in vele kleine partijen is het niet doenlijk een ministerie samen te stellen. De Vrijz. Dein' willen trachten den grond zooveel mogelijk te doen opbren gen; dit is niet alleen een laradbiouwers- nuaar een algtemeen belang. Hiervoor is moedig een intensieve cultuur, echter in aeon geval Socialisatie. In deze voert dó Vrijheidsbond onoprechte politiek. De Vr. Bc-m. willen een pachtstelsel' diat het eige- naarSrecht nabij komt, cultuurvrjjheid in de pach toon tradenherziening! Burgerl. Wetb. dienaangaande, subsidies aan ver- Schillende vereenigingen die produceeren vóór het algemeen belang, het verschaf fen van goed vlak- en landbouiwonderwijs waarvan ook de arbeiders kunnen pro fits eren. wijziging van de wet op de grondbelasting, waarbij rekening wordt gehouden mót de draagkracht van den eigenaar, aanleg van gioede verkeerswegen. De Plattelandershond wil verscheidene dingen afschaffen die geen landbouwbe lang zijn. Braat Was dó eenigste die zich verzetle tegen de landhouwonge vallen - wet. Verder toont spreker aan dat er een massa goede volkskracht verloren gaat. Tegenwoordig is de leuze: de overheids bemoeiingen moeten verminderen, Men mioèt meer op zichzelf drijven. Spreker is het hiermede niet eens. Het platteland' komt ver achter bij de stad; hierdoor zijta de levensvoorwaarden niet gelijk, en deze belemmering moet worden weggenomen door hel verleenen van Subsidies. Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. (Ingez. Med.) benoemd de heeren: D. IJ. Bakker, H L. Beukenhorst, H. J. ;Blom', H. G. P Dirks, prof. mr. dr. H. Frijde, mr. dr H. Frijda, mlr. I. Goudeket, L. Markus M. Pimentel, mr. A. Seijlhouwer, dr. M. T. J. Sm'ith, mr dr S. Zadoks. RECHTZAKEN. KERKNIEUWS. Het gerechtshof te 's-Gravenhage deed heden uitspraak in de zaak B. J.. E., klompenmaker te Middelburg; dook de rechtbank aldaar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, wegenis brandstichting in dó Korte Delft. Het gerechtshof legde den be klaagde 4 jaar gevangenisstraf op zónder aftrek, Nog deed het gerechtshof uitspraak in de z&jak van J. R., landbouwersknecht te Scherpenisse, wegens zware mishan deling van een rijksveldwachter. De- rechtbank te Zierikzee veroordeelde hem tot 1 jaar gevangenisstraf. Het gerechts hof heeft op nieuwe rechtsgronden den- zelfden straf opgelegd. te zijn voor Onderhandelen omtrent de verder door hia,ar noodig geoordeelde! wijzigingen in de arbeidersvoorwaardetv, Volgens de Telegraaf hebben de Ne- derlandsche Spoorwegen over het afge- 1,0,open jaar een nadeelig saldo van 30 mil- lioen gulden inclusief de 5 pCt., die de staat den aandeelhouders Waarborgt. Hiervan komt 17 millioen pp rekening van de HoIIandsche Spolor; de Staatsspoor heeft 13 millioen tekort. De Staat m|oet dit bedrag bijpassen om de uitkeering van het dividend van 5 pCt. m'o,gelijk te maken. Zondag nam cis. R.. Brouwer te Bariand, na nog góen 4-jarjgen arbeid afscheid Van dó Geref. Kerk en had tot tekst gekozen 1 PeU'. 5 10. Ouderling II. Schout sprak daarna na mens kerkeraad en gemeente ds. Brou wer toe; op zijln verzoek zong de ge meente staande Ps. 121 4 den naai' Her- Wijden vertrekkenden leeraar toe. fti I Geref. Kerk. Op het tweetal te Zwolle komt lals lbo. 1 'v(oofr kis.. L. dó Bru'ijhe te Zaamslag. (Nederl.) Beroepen te KruiningenF. A. den Boeft, cahd. te Giorinchem. LANDBOUW. KUNST EN WETENSCHAPPEN. -ö- Uit Z u i d-B e vel an d. Bij het bestuur van de Vcreoniging - tot het bevorderen van Vreemdelingen^ i den beginne de 'grondslag was, maarverkeer op Zuid- en Noord-Beveland. is ng had h.ct nooit m°S'en k,orbericht .ontvangen, dat H. M. de Kor men. Mijn vertrouwen is dat na deze ver- ninigin een wisiselberker heeft uitgeloofd klaring alle katholieken op de officieele lijst hu'n stem zullen uitbrengen DE PATRICIERSLIJST- In een te 's-Gravenhage gehouden bijr- eebkomst van hoofdbestuursleden van den v.oor de jaarlijks doior deze vereerd ging te Goes te organiseeren ringrijderij' (die zooals men zich van het vorig jaar her inneren zal, in sjeczen. wordt .gehou den). Zaterdagla Vond j.l. hield de heer Wellcman van Krabbendiike te Wiemel- eene politieke lezing. Ned. Bond van Belastingbetalers, die de dinve propaganda zullen leiden van de pa-; Na^r ^nleMing der geringó opkomst •STW T en vasg®fteld dat zei <Je spreker in deze gemeente geen ondanks de wr,'ze waarop met de candr gr-uote opkomst te hebben verwacht, te Ida ten lijs ten van den Ned. Bond van Be- rr.eei nu tegenwoordig bij de kiezers' al- lasling e a ei s is omgesprongen, toch nog gemeen een flauwte valt te oonsitateerem door krachtdadig ingrijpen van de zijde die misschien na 5 Juli wel eens kan won van hel hoofdbestuur in verreweg dó den betreurd. Spreker zei hoofdzakelijk meeste kieskringen met de hoofdlijst kon d&ar op te treden naar aanleiding van worden uitgekomen. Overeengekomen het optreden in die oemeente van den werd ,dat de organisatie van de afdeeling beer v. d. Slikke, die hel program'van den s-Gravenhage verder krachtig ter hand PJnltelanderslboud heeft bekend nemaakt. zal worden genomen j jjjj ?mi in bijzonder spreken over o.en Op voorstel van Den Haag werd met vraa.a hoe de Vrijz. Dem. staan tegenover aller instemming aangenomen, dat in de Landbouwbelangen, die kieskringen, waar niet zelf voor de! Eerstens zette spr. uiteen dat de vrij- iijsten kan worden geijverd ,de groep-mr zmnipen zijn verdeeld in twee partijenu S. van Houten aan alle leden zal worden conservatieve en democratische vrijzinni- Sïanl>ev-olen en dat speciaal in Den Haag, jen. voor deze lijlsten zal worden geijverd. Hef] Vervolgens: wees hij er op dat het plat- Met een enkel woord zij eraan her innerd dat Dinsdag den 13den de jaar- lijksche openbare les plaats heeft Van de Volkszang schop! alhier. Te Dordrecht h*eft op de Pink sterdagen dó arbeidersmuziekVereen'iging „De Volharding" ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan een muziekcon cours uitgeschreven voor harmonie en fanfaregezelschappen. Op den 2den Pink sterdag waS er een nationaal concours. In de 2dó afdeeling harmonie behaal de .Vlijt en Volharding' te Hulst een tweeden prijls. In de eerste afdeeling fanfare behaal de ,Scheldegalm" te Hans weert den tweeden prijs. In die marschwedsIrij'd, 2de afdeeliu.g behaalde „Vlijt en Volharding?' te Hulst een 2den prijls. In de eerste afd. behaalde .„Scheldegalmi" te Hans- weert een 2den prijs. ONDERWIJS. Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen van de vereeniging voor mode vakscholen in Nederland, behaalde liel diploma voor coupeuse mej. S.. West stra te te Goes. De niet alph, vioordracht Vopr onder wijzer (es) aan de o. 1. schop! I te Bre s- kens is als volgt: l. J. van Nienwenhuize; 2. N. M. v d Velde; 3. H. B. Wijtenburgl. Geslaagd te 's-Gravenhage: voor ctoupeuse dó dames 'S. Lako, Schoonr- dijke; C. de Ie Lijs te Groedevóór costuj. mière S. Risseeuw, Zuidzandó; .T. Brak- men en S. Ocke te Breskens, allen leer lingen van de M. V. S.. te Oostburgf Mej. Prins te Gorinchem, geslaagd' voor het doctoraal examen Handelswee tenschappen te Rotterdam' ,i& de eerste vrouwelijke candidaat die hier te lande voor dat examen is geslaagd. Tot leden v.an de commissie, belast. met bel afnemen der examens vanwege de nationale organisatie van Accountants in de verschillende vakken van haar exa menprogramma, zijn voor het jaar 1922 In de Dins'dag'mlorgen te Goes ge hóuden vergadering van de veilingsver. Zuid Beveland, deelde de voorzitter de lieer H. C. H,anken mede diat talLooze stukken gewisseld zijn met de directie der Mij. Zeeland en den Minister oml de stoom vaar tl ij n o.ver VliSsingen voor de fruit- verzending te bebouiden en! diat dit doól thans vrijwel bereikt is. Het inleggen van Speciale treinen mislukte evenwel door koppigheid der Staatsspoorwegen. Spr. merkte op dat het fruit jaar niet gunstig zal zijn. Ook in Engeland denkt mem dat de icoglslt zal tegenvallen. In de commissie tot het nazien der re kening over 1922 werd in stede van den heer v. 'd. Bosch gekozen de heer v. Hannfelen te Ierseke, terwijl de heet Lin- denbergh zitting houdt De wijziging van het huishoudelijk re- gjlement werd goedgekeurd. Uitvoer van kruisbessen naar G r o, o t-B r i 11 a n n i De Plantenziekteïikundigen Dienst te Wageu'ingen meldt, dat kruisbessen; be stemd voor uitvoer uaiar Groot-Brittannië, dioior een ambtenaar van dien dienst moe ten worden geïnspecteerd. Alleen na góed- keuring kan een certificaat worden afge geven en uitvoer plaats hebben. Het certificaat van gezondheid als be- w'ij's van goedkeuring, móet worden ge zonden naarHortuculture Division, Mi nistry of Agriculture and Fisheries, 4 Whitehall place, London S. W.. I.. De zending moet vergezeld' gaan van twee afschriften, waarvan een exemplaar wordt ingehouden doior de douanen in Engeland en hel andere met die papieren doorge zonden wordt naar den importeur. Het onderzoek van kruisbessen zial o,a. kunnen geschieden in de haven van uit voer V1 i s s i- Verder zijn voor het onderzloek v,an 1; r u is bess enzen d i ng en voiorloopig joi.a.. aangewezen de stations Middelburg, GoesKapelle-Biezelinge Ki'abbend'rjlke. De afgifte vian córtificaten en dupli caten geschiedt uitsluitend in de havens van uitvoer. Indien het onderzoek niet in de ha ven van ifitvoer plaats vindt, moet de verzending geschieden in wagons, welke door den ambtenaar ,die met het on derzoek is belast ,na dó inspectie woeden verzegeld. Alleen voor de partijen, die met ongeschonden zegels aian de haven van uitvoer aankomen, wordt zonder her- inspectie certificaat afgegeven. Fa ill i ssternen ten. Door de arr.-rechtbank alhier zijn fail liet verklaard: A. Blok zonder beroep Borssiele. Bechter-commisisiaris mlr. B. P. Enklaar. curator mr. J. W. Goedbloed te Goes). J. C. Buij^se, timmerman, Hulst. Rechter-cornmislsaris mr. G. F. baroa thioe Schwartzenberg en Hohenlans'berg curator mr. H. v. d. Beke Callenfels te Middelburg. J. van Zweeden,, rijwielhandelaar te S e r o, o 'S k e r k e (W.). Rechter-conitaisisiaris m'r. P. J. Van Bor- tel, curator mr. A. H. Kuipers te Mid delburg. Faillissementen in Neder land. Vólgens mededeeling van het Iiandels- infojrmjatiebureau van Van der Graaf Co.'s Bureaux voior den Handel zijn over de afgelooipen week, eindigende 2 Juni in Nederland uitgesproken 54 faillisemen- ten tegen 40 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en mót 2 Juni 1922 1132 faillissementen tegenover '851 over hetzelfde tijdperk van het vorigó jaar. VERKEERSWEZEN, P®ST EN TELEGRAFIE. Men Schrijft ons': Volgens de op 1 Juni in werking ge treden dienstregeling van de stoomtram) Mij. Breskens—Maldeghem' vertrekt op Zon- en feestdagen de eerste Iraml uit Sluis te 11.05! De tweede gelegenheid is te 2.05. Dus, bijv. op de Pinksterdageniop welke dagen vele mónschen wel eens een uitstapje doen, kon men vóór twee uur 's. namiddags slechts van één gele genheid gebruik maken, te 11.05. Een groot gemak, een tramverbinding te hebben in een plaats'! HANDEL, NIJVERHEID EN VTSSCHERIJ De Scheepvaart vereen. Noord heeft in antwoord op een telegrafisch verzoek van den Centralen Bond van Transportar beiders tot uitstel van de invoerin? der loonsverlaging geantwoord dat zij niet !n dal voorstel kunnen treden, waar te Rot terdam reeds sedert 8 Mei j.l. wijzigingen ven verdere strekkenden aard in werking zijn getreden. Zij' herhalen achter bereid Te Amsterdam is na een kort ziek bed op 74-jarigen leeftijd overleden 'de heer P. J. F du Bois; oiKbdirecfeur van de Rijkspostspaarbank te Amsterdam Hij werd 23 October 1847 te IJzendijke geboren en was eenigen tijd in een Zeeuws'che gemeente werkzaam als di recteur van een post- en rijkstelegraaf) kantoor. t i Indische Stoomvaartlijnen. Sumatra, p. 5 Juni Perim; Java n. Am sterdam'. Vondel 2 Juni te Batavia v. Amsterdam Bali 3 Juni te Sabang, Amsterdam' n Java. Bengkalis p. 5 Juni Ouessant, Atti'ster dam n. Java. Lombok, 3 Juni v. Port Said; Javi n. Amsterdam'. Jolian de Witt, 6 Juni te Suez; Ba lavia n. Amsterdam. Kediri p. 6 Juni Panlellania, Rotter dam n. Java. Prinses Juliana 5 Juni te Genua, Am sterdam n. Batavia. Oranje 2 Juni te Singapore, Batavi n. Amsterdam'. Sindoro 4 Juni v. Port Said, Java r Rotterdam, Sarpedon p. 5 Juni Gibraltar, Amsler dam n. Batavia. Karimata p. 3 Juni Point de Gallc Amsterdam n. Java. Batjan p. 5 Juni Point de Gallt Amsterdam n Batavia. Carna p 4 Juni Dungeness, Amsterdai n. West-Tndië. Crynssen p. 1 Juni Flores, Amstei damy a. West-Indië.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1