;e. uit stad en provincie. No, 131 Dinsdag 6 Joni iili* BINNENLAND. 163" Jaargang ;ts :n Feri nieuwe Mouse in ruil voor een oudé Rgg )or). ■jss des de rs en hun acnts ge- a.s. 7.50 Lende ook Ingen R. ;id, van laseh- hoon- 2KS, Den liUlf- in dag Vli9- ^ding. Sflf- 1S ikjes dtooB I Itatie- a.s. drie. kalf 3 Abonnementsprijs per kwwrtaal |op de buitenwegen om Middelburg, en ftyor de andere gemeenten pCT post f 2.50; vKÜor Middelburg en agentschap Ylissin- gen. I 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 Sent per week. Ad vertentiën: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeelinjgen50 c£nt p. ïegel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; van 1—7 regels f 2.10a elke regel meW ISO cent Kleine advertentïên niet gr»H>" ter dan vijf regels druks en waarbij .is aangegeven, dat zij ia deze rubriek moe- len geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiên onder brieven of bevragen bureau dezer Courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 dent votop gort per stuk. Advertentiên móeten, willen ze nog in tms blad van dienzelfden, dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des SATERDAGS uiterlijk IIALF ELF aan ons Bureau bezorgd rijn. 'Aangesloten bij den Ppstg Cheque- eö Sirodienst ondter no.. .43255. PASPOORTEN. De minister van buitenlands'che zaken krengt ter algemeene kennis, dat met in gang Van 15 dezer de paspoorten van Ne derlanders hier te lande verlengd; zullen kunnen worden, telkens Vpor. ten hoogste één jaar tegen betaling v,an de kosten ad f 5.50 Belanghebbenden zullen deze verlenging kunnen verzoeken hetzij aan den burgemeester v,an hun woonplaats in Nederland, hetzij aan den Commissaris der Koningin in de provincie, waarin Idie woonplaats is gelegen. Zij, die gieen Wolohplaiats in Nederland hebben, zullen zich moeten wenden tot het ministerie» Va® buitenlandsche zaken. BEZOLD IGlNGSRlESLUIT. Big Kon. besluit is bepaiaïd ,dat artikel 6 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1920 Wordt gelezen als volgt: Behalve in de gevallen ,dat liet genot in het bijzonder is of wordt toegekend als belojoj&ing voor het vervullen van een nevenbetrekking, wordt vloor het ge not van vuur en licht, zionder genot Van kost en inwoning, een aftrek toegepast van drie ten honderd Van de bezoldiging met inbegrip van de in art. 19 bedoelde toelagen, tot een maximum van T 100 en voor het genot van over een leiding geleverd water van Vijf ten honderd van den ter zake Van het genot van wloning toegepasten aftrek, tot een maximum Van "f 25. -< r VERLIES VAN NEDERLANDSCHAP. Naar aanleiding van het bericht uit het Vaderland over het verliezen van 't Nederlandschap na tienjarig verblijf in 't 'buitenland, merkt een lezer ons op dlat dit oiet juist is: Volgens schrijven van 't departement van Financiën van Feor. bruari 1921 aan een in het buitenland wonend Nederlander is de toedracht an ders. Ziehier een afschrift Van voornoemd schrijven; „Ingevolge art. 7, 5e Van de gewij'zigde wet op het Nederlandschap en het in gezetenschap van 12 December 1892(Stbl. no. 268) gaat het Nederlandschap voor hier te lande .geboren personen door het enkele verblijf in het buitenland niet ver loren. Voor zooveel gij en uwe kinderen in Nederland zijt geboren ,zijn derhalve tot hel behoud van het Nederlands'chap ge-en formaliteiten te vervullen. Staande huwelijk volgt uwe echtgenoote den staat lia,ars mans. Voor wat aangaat uw in België geboren kind, zij opgemerkt dat dit ten einde in het bezit van den staat van Nederlander te blijven binnen tien jaren n!a het be reiken van den meerderjarigen leeftijd, verschillende categorieën Van hoogere ambtenaren, salarisverschikking zionder nieuwe kosten niet wel mogelijk is, daar verbetering van de eene groep dan zlou moeten gaan ten koste van een andere groep. Op een verzoek van eenige hoofden Va® takken Van dienst, de verstrekte op dracht Van dén ministerraad op te schor ten, heeft de regeering echter geant woord. diat daarvoor blij haar geen aan leiding bestaat. NATIONALE VROUWENRAAD VAN NEDERLAND- Het da gel ijk sell bies tuur van den Na tionale Vrouwenraad van Nederland is thans als volgt samengesteld: mevr. M. C* Doioirman.Kielstrapresidente; mevr. G. J. van Heemls'kerck van Beest-baronesse van Reede tot ter Aa, vioe-presidfente; mej. J .L'. van Len®ep, le secretaires!: mevr. E. M. BoOdacker—Lo'mlan, waarn, 2e secretares; mevr. E.. van Volorst van Beestbaronesse yan Is'selmuden, pen ningen eesteres1; mej. M. C. van der Pijl eb mevrouw T. Thiel—Wehrtoein.. DE KROON- GEWEZEN DUITSCHE PRINS ~V De Chicago Tribune meldt, dloor mi nister Ruys de Beerenbrouck gemachtigd te zlijln mee te deelen /lat er niets va® Waar is, dat de gewezen Duits'che kroonprins een bezoek aan DuitSchland zal brengen, z'ooals de 8 Uhr "Zeit. in Berlij'n had bericht. Hij heeft het verlof er niet vopr gevraagd, en zou; eens over onze grens, geen vergunning meer krij gen terug te keeren in ons land. Bij den dood van keizerin Augusta was een der gelijk verzoek wel gedaan ,dloch toen heeft onze r egeering den gewezen kroon prins te kennen gegeven, dat hij bij terugkeer geen asvlplaatS m'eer zou kriji- gen. (N. R. Ct..) BEZUINIGING RIJ DEN LOODSDIENST Naar het Hbld. verneemt bestaat het plan de sthepen uit zee naar Amster dam of Zaandam te doen brengen door de buitengaats! van IJ muiden kruisende» zeeloodsen, terwijl de schepen in on- omgekeerde richting zullen worden weg gebracht door de rivierioodsen. Hier door vervalt de loodsverwisseling te IJm'uiden ,zloodat op den duur het per soneel aanzienlijk kan worden ingekrom pen. "Uit Middelburg. Betreffende den tweedien dag van het bezoek van de Engelsche journa listen aan Walcheren, zij nog gemeld dat zij ondanks het minder mJoiode weer van Zaterdag toch den tocht rond een doel van Walcheren hebben gemaakt. Het eerst ginig het naar Veere, waar op het Stadhuis het museum' werd bezocht. De heer Per- reis, de ziel van h et museum] was helaas de stad uit, maar door zijn dochter werd een Engelsche verklaring van den be ker en vele andere artikelen overgelegd, waarvan door enkelen een dankbaar ge bruik werd gemaakt en een der lieerten nam' het mede; in diens reisverslag zal zeker Veere niet worden vergeten. Ook het inuseum' van wijlen den heer Oehis in het Schotsche Huis werd niet overge slagen, en ook hier trokken tal vam za ken de welverdiende apnidacht dier da mes en heer en. Van Veere ging het over Vromveplolder, en Oranjezon, doior den Rijmsburgschen weg en over Oostkapeile naar Domburg. Zelfs de smalste wegen mtet zeer moei lijke bochten bleken voor de groote bus geen beletsel om te rijden. Te Domburg werden de dam'es en hee- ren ontvangen fn het badpaviljoen en werdem hen ververschingen aangeboden.. .Men genoot hier van het heerlijke zeege zicht, terwijl enkele naar de golf links wandelden. Te 4 uur werd naar "Middel burg teruggereden, om' na (gebruik van het niet groot was, hebben z5j die er w'aren toch va|u de goedje muziek genoten. Druk was het bij de kolfbaan, waar een tom1- blole en,een rad yan avontuur een kansje gaven op een gbooteren of kleineren prijs' resp, op 10 reepen chocolade.. Er werd doior velen een kansje gewaa|gd( Des avonds wjas het njoig minder bezet toen' In de zaal de muziek en tfoöneelvert eeniging Euterpe een uitvoering gaf v(oor hetzelfde doel dit was jiamtóer yoor die uitvoerenden j9ie zooveel werk alan het instudeeren hadden. Des middags werd aan de leden der mandolineclub! een lint voor hun instru ment met de woorden Rusland Comité" Olahgebioden b'ij monde van den Voorzitter van het comité, den heer Witte terwijl de directeur dank bracht Voloi* dit blijk van waardeering. Toen Zondagmorgen een vrouw de Wal passeerde, werd! zij onwelkom ver rast door een ongeWens'cht blad, in casu het leeg gooien van een emmer wiater uit een der huizen. De politie stelt een otolderzoek in. -- Zaterdag werd in de Seisstraat a 1- h i e r een wielrijder, die behoorlijk rechts reed aangereden door een miotorwiel- i'ijder. De wielrijder kWam zelf met een ontvelling er af, m'aar het rijwiel Was deerlijk gehavend en de pantalon van den aangereden e was stuk. Tegen den motorrijder, die bekend is zal proces verbaal worden opgemaakt. Gisterenavond had Pp de Markt een aanrijding plaats lusschen een auto en een vnelrijdster, waarbij' liet rij wiel deer lijk gehavend werd, doch dte berijdster met den schrik vrij kwam'. De auto,-be stuurder hield voldoende rechts! aan; hem treft dan o(ok geen schuld. Toen gisterenavond de laatste eleetri- sche tram uit Üe Langeviele d'e Markt opreed, kwam uit de richting Glortstraat een Vrachtauto mtet feestgangers uit Goes. De bestuurder dei- auto lette niet iop hef bordje ,;Let (op die tram"; en wij hielden ons hart vast. Doordat de auto plotseling doorschoot en dte wagenbestuurder hard remde. Werd een botsing voorkomende afstand Was echter slechts' éen paar cen timeter meer. Alhier is1 door de recherche aan gehouden in de kazernewaar hij in de cantine werkzaam! was'; ztekere .J. de R. een 24-jarige man die gesignaleerd stond als verdacht van verduistering van on geveer f 500 te Rotterdam'. De man, die bij' het verhoor beken de, is ter beschikking van de justitie gesteld en in afwachting van "zijn over brenging naar Rotterdam', te Middelburg in het huis van bewaring gedetfrneejrü!; i DoTor de politie en de arbeidlsinslpec- tie zijn den laatsten tijd alhier een tiental pro cessen verbaal opgemaakt we gens het zonder toestemming laten over werken Waar. men b'ij aanvrage bijna steeds vergunning kan bekomen zij men gewaarschuwd Gedurehde de beide Pinksterdagen is slechts één persoon aangehouden we gens openbare dronkenschap, een tweetal andere, die onder den Invloed Vahl ster ken drank verkeerdte, van wie een in de Stationstraat het publiek lastig viel en de andtere de wachtkamer van het station bevuilde, werden eveneens' naar het bureau van politie overgebracht. Uit Walcheren. Vrijdagmiddag hield de gemeente raad van R i 11 h e m' een openbare ver gadering. Verschillende ingekomen istuk- kem werden vpor kennisgeving aange nomen, zopals het verzoek van de Bank van Nederl. gemeenten om aandeeleh te n'einten; een kennisgeving van Ged. Sta ten, dat de Lage weg en de Schroeweg voor een korten tijd zal Worden afgeslo ten; een niedcdeeling van deh Minister dat f 5000 toegestaan is' vo(or de restau ratie van den toren, een m'ededeelinjg van de Wis singsche gasfabriek, dat de prij s van het gas is verminderd en nu 12 eb 13 cent per kub. M. bedraagt. Van de Kamter van Koophandel te Mid delburg was een verzoek ingekomen vojor adhaelsiebetuiging om' te komen tot ver mindering van het spio.orwe'gtarief Beslo ten werd adhaesie te betuigen. Vastgesteld werd een verordening op de belastingen. De waarborgsom', dppr 't schoolbestuur gestort, zal belegd wor den. Vastgesteld! werd nog het kohier van de hondtenlbelastLng op f 45.50. Vrijdagavond trad als1 spreker op voor de A. R. Kieslver. in de Geref. Kerk te Sebooiskerke "(Wi) het Kamerlid' de heer Colijh. De spreker gaf een be schouwing over het verltoioipten vierjarig tijdperk, Waarin de rechtsche zijde de 'mteerderheid had, waarbij hijl drie punten naar voren bracht. De sociale Wetten, die ingevoerd zijn; vrouwenkiesrecht en de dure regeering, waardoor de kiezers veel grieven tegen de retehts'che regjeeringj héb ben gekregen. In zijn rede |g|af spr. te kenl- nendat er veel goeds! is gedaandoch diat er bezuinigd mloet Worden, olmldat anders! een staatsbankroet onvermijdelijk is. Daar na kwam' hij' tot de punten woni'ngblouiw, onderwijs en grondwetsherziening. D|obr drie aanwezigen werden nog^ vragen ge steld, die door dien spreker 'breedvoerig werden beantwoordt, In de Vrijdagavond gjebouden verga dering van den gteinteenteraad van D o m burg werd mejuffrouw C. Aarnolutse te OudehMen benoemd tot onderwijzeres aan de O. L. school met 6 stemmen, tegen 1 op mej. M. C_ Brandes. Na eenige dis'cussie Werd het salarjis van den ambtenaar ter ste'cretarie bepaald op f 400. Evenals verleden jaar Werd het per centage van den H. O. bepahld' op 11/2 pet. Besloten werd adhaesie te betuigen aan het adres van het Comité dat ijvert voior het verkrijgen van lagere spoorwegtarie ven. Op Voorstel van den heer AlmekindeH Werd bepaald, dat voor bet plaatsen van banken op 'gemeentegrond van minder dan 1 vierk'. M. Oppervlakte geen recht zal Worden geheven. Uit Zuid-Be vel and. Te G toi e s had' °P Tweeden Pink sterdag de Provinciale wedstrijd' plaats Van den Bond van Harmlonie- em Fanfare- vereenigïngen in Zeeland. De uitslag is als volgt 4e afd. fanfare le pr. 78 pi, VoomvaartS te Koudekerkele pr. 77 p., Vrijheid Eendracht te Lam's'waardele pr. 75 p. Oefening kweekt Kunst te Westkiapelle 2e pr. 70 p. OnS Genoegen te Kam perland; 2e pr. 68 p. Nooit Gedacht te Graauw: 2e pr. 60 p. Arne'sl Genoegen te Arnem'uiden; 3e pr. 54 p. Excelsior le Kloelingte; 3e pr. 51 p. Vroolijk Voor waarts le Bath; 3e pr. 50 p. Rillandia te Rilland. 3e afd. fanfare le pr. 77 p. Excelsior te Middelburg; Me pr. 77 p. Oefening na Kies Uwe meest geliefde kleur uit de 18 "fwinK» tinten.koop een pakje en volg de ^ebruiksaanwijzinö Dat is alles. De Lever's Zeep MaatschV Vtaardiriióen Fahrikanteri wn Svnlitjhi en lux (Ingez. Med.) ten in het Schuttershof en de Groote Markt en een priachtig vuurwerk. In de Z;aterd|ag gehouden raadsver gadering' van Baarland waren 'alle le den tegenwoordig. De verordening tot lïeffinjg en invorde ring van keurioion werd Vastgesteld. Even eens een Constructie voor den amlbtebaar belast met de herkeuring. De diuurtel- toeslag pp het weduwepensioen va® mtevr. wed. dt> Hl. van Inga Schbluj- tehj Werd met ingang van 1 Januari 1923 ingetrokken, zulks wegens haar verbe terde fiuaucieele omstandigheden. Tot lid van de schattingsöom'missie, va cature J. F ..Daalman, werd benoemd de heer G. Poortvliet. De vaststelling instructie gemeen!ie'-opw zichter werd aangehouden. Gisterenmiddjag viel te IeriSeke het rituig van den landbouwer de R. uit üe Olzendepolder dbordat het paard een verkeerden weg wou inslaan, bij den afrit van den dfijjk af. De inzittendenman vrouw en fefen paar kinderen vielen- er uit, mlajar kwamen gelukkig met den schrik vrij. j 'Uit Vlissingen. Gisterenmiddag wast dopr dte Drank'. weercomité's te Vlissingen, Middelburg' den Arbeid'le Rittheml; lê pr. 77 p. Apol- en Goes in den tuin van het Burgerwees!. i0l te Domburg; le pr. 76 p., VliSsingsche huis aan de Badhuisstraat te Vlissin- post fun fare te Vlissingen; 2e pr. 72 p. gen een openluohlmeeting belegd,'die Eendracht maakt Macht te Serooskerkè: gezien de vele andere aanleidingen tot 2e pr. 72 p. Vooruit te Waarde2e pr uitgaan, vrij gloed was bezocht. De aan'- ;69 p. Eendracht m(aakt Macht te Koiri- wezigen werden toegesproken door den gene; 2e pr. 68 p. Eendracht maakt besluit van 29 Maart, Waarbij' P. M. Ge heer J. Huizinga Van Terueuzten, die in Macht te Kruiningen; 2e pr. 67 p. Cob Huk was benoemd tot ambtenaar als be- het algemeen de ellendle va® het al co- Affes'rione te Kwadendamime; 2e pr. 65 doeld in artikel 9 dier Woningwet in te U i t N o o r e v e 1 a n dL Vrijdag j.l. trad het Kamerlid Mer chant als spreker op vojor de afd. Wiis- sienkerke van den V. D. Bond! Er, waren ongeveer 50 hporders' opgekomen, die den spreker met aandacht volgjdlea.. De vergadez'img werd geleid Ofoor den heeir G. F. Maris, voorzitter der afd De redle was ongeveer gelijkluidend met he.t ver slag, in de Midd. Grt. gegteven van het geen de heer Marchant te Middelburg sprak. Geen debat volgde, wel werdenl een paar vragen beantwoord. e Uft Thoïea Vrijdag j.l. kWam' de gemteenteraad van St. Maartensdij'k wederom' bijj- een. Deze vergadering wasi hoofdzake lijk belegd in verband mtet een van deül Minister van Arbeid ontvangen schrijven waarbij deze in overweging gaf het raads1- van dal verlangen moet doen blijken bij diner naar Den Haag te vertrekken. Wij, die den tocht medemiaakten, mochten bij herhaling vernemen, hoe moioi men ons eiland vindt, hoe belangrijk de hier be waarde oudheden en hoe dankbaar men voor de ontvangst was. De eerste indruk, die de dames en heeren op hun uitstapje naar Nederland hebben gekregen, is be slist een goede geweest. Wij twijfelen er niet aan, of allen zullen werkzaam regeering aan de verschillende hoofden zijn in de bevordering van een druk be- vnn takken van dienst medegedeeld, dat zoek van Engelschen aan ons land. zij gaarne voorstellen, resp. beschouwin- eer. dej consulaten of het gezantwhap der Nederlanden in het land, alwaar zij dan zal wonen." SALARISVERSCIIIKKING RIJKS PERSONEEL' Naar de Res.-bode verneemt, heeft de gen zal ontvingen over salarisverschik kingen in het Bezoldigingsbesluit, met dien verstande echter ,dat geen nieuwe Lrslen hieruit zouden voortvloeien. Het comité voor steun aan de b'e- Uit Zeeuwsch-VlaanaePen Wl D« Vrijdagavond kwam de gemeente raad van Oostburg in openbare vergja- Afd. mtmiunlendheid Harmonie te pr. dering bijeen. Afwezig was de wethou- zidli niet afscheiden van de M p. Euphonia te Goes', benevens wis- der J. H. van Peenen trekken, omdat de diaarbij bedoelde be langen im' handen van eed metselaar, niet zijn 'gewaarborgd. Bovendien was reeds eerder dloor Ged. Staten bericht, dat zij den gemeente-opzichter, den heer B. J. van Oost, als benoemd beschouwden voor de hierboven bedoeldje functie. Bij gehouden 'Stemming bleek, dat alle leden zich tegen intrekking van het besluit ver klaarden. Het 'besluit zal thans door den Minister ter vernietiging aan de Kroofnl worden voprgledragen. holisme schetste, terwijl de spreekster r>, Wilhelrnina, te ColijnSpHaat, 2e pr. 65 mevrouw Ge ij's, uit Heerlen; in het bij'- p. Oefening na den Arbeid te N. en St. zonder de w'ijizte waarop wat zijl noemt jioosland; 2e pr. 62 p. Oefening kweekt ;,de drankhandel" het streven dter geheel- Kunst te Borsselen. onthouders bestrijdt becritiseerde en uit-2e afd. fanfare. 2e pr. 72 p. Euterpe te eenzette, wat onder plaatselijke keuzte Ileinkenszand2e pr. 71 p. de Hout- wordt verstaan daarbij verklarende dat handel Walcheren te Middelburg; 2e pr. men met opgewektheid daarvoor zal blij- pr. 71 p. Ons' Genoegen te Kapelle; ven strijden, oiok al heCft dfe Eerste Kamer j je :afd. fanfare 2e pr. 60 p. Excelsior het wetsontwerp Rutgers verworpen. te 's' Heer Arendskerke. Van hetgeen de spreekster zeide dient 2e afd. Harmlonie. 2e pr. 66 p. St. Cae- nog afzonderlijk vermelding, diat zlij op- cilia te HonteniSse. kwam tegen de handelwijze van een hier- i ie afd. Harmlonie le pr. 76 p. Apoll'o te brouwer, die ook invloed heeft op de WiSsonkerke; le pr. 75 p. St. Gaecilia IJsoofatriek, en die een gezin; waarvan te Vlissingen; le pr. 75 p. de Kon. Har drie personen met ijlsiclo venten, met ont- mranie te Hulst, slag van die menschen heeft gedreigd, indien zij1 zich niet afscheiden van de r. Jongeren geheejonthoudersvereeniginig selprijs en de medaille vlan Vreemdelin-1 Ingevolge eén schrijven van de >tMkbe'gw Tegen dit staaltje van gewetensdwang .genverkeer. jwerd besloten de prijs van het gas zooi- protesteerde mevrouw Geijls met klem. j De jury bestond uit de heeren G. J. danig te regelen, dat gedurende de zo»- Zeer gewaardeerd werd en terecht de van Dam en A. J. Roeien te Breda en mermiaanden Juni tot en met Sept. voor medewerking van de zangvereeniging van Adr. Heemskerk te Zoetemeer. Ihet in dit jaar meer dan in de over- volking van Sovjet Rusland had den eer. den Chr. Geheelonthoudersvereeniging te. Des' morgens om elf uur werden de eenkomistige maanden van 1921 verbruik- slen Pinkx'erdag uitgezocht voor een po- Goes. deelnemende vereenigingen officieel tenj te gas, den verbruikers 12 cent per kub. ging om zijn kas te versterken. Des mid- De voorzitter ,de heer F. L. Hensel stadhuize ontvangen. M. in rekening zial worden gebracht. De bijna algemeene opinie der- hoof- daas gaf het met zeer gewaardeerde me- moedigde de bestrijders van de geheel- Het schitterend geslaagde muziekfeest i Op verlangen vam den Minister van den van dienst is, volgens het bind dat dewerking van dte mandolineclub' ,.SemL onthouding uit tot debat, nüaar niemand duizenden vreemdelingen te GoeS Binn. Zaken werd de verordening tot hef- hoewel onderscheidene lage belrekkinr- pre Avanti" een uitvoering in het Schut- meldde zich aan. bracht, waaronder uit Walcheren «1 fing van een inkomstenbelasting zo.odanig gen. te hoog bezoldigd worden tegenover, teTshof. Ofschoon het aantal bezoekers! j o— 5 Axel „werd besloten met avondcoucer- gewijzigd, dat het vermeuigvuldigSngscij-i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1