Mo. 129 Vrijdag 2 Juni iim iOo* Jaargang UIT STAD EN PROVINCIE Een nieuwe ^/iroohoed voor 25 cent -.UITSLAG^, HOE GOEDKOOP, Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE VERKIEZINGEN VAN 1917 EN 1918. Hoewel er thans' in 't algemeen wel niet Teel belangstelling voor die ver kiezingen z,al bestaan, dienen we toch de terloops, in het artikel over „Een vergeten factor", gemfa-akte opmerking over die verkiezingen te herstellen diar de verkiezingen-wati-zitten-wat-zit van '17 wèl degelijk onlbindings- en periodieke verkiezingen waren. Die van '18 waren een gevolg van 't bepaalde in de Addit. 'Artikelen, dat binnen een jaar na de af kondiging der Grondwetswijziging verkie zingen voor de nieuwe Tweede Kamer mpeten plaats hebben, op grond van de nieuwe kieswetregeling, eveneens in de Add. Artikelen opgenomen. Dit brengt natuurlijk geen verandering in hetgeen wij in 't licht stelden, n.l. dat toen de ontbindingsverkiezing niet sa- viel met de partijstrijd-verkiezing, en nu wèl, met 't gevolg dat nu de ontbin- idingskwestie geheel op den achtergrond wordt geduwd door het werken voor de partijen. j Uit Middelburg. Vers'chenen is den zomerdienst van «den bekenden Walcherschen zakgids, uit gave van de firma R. M Smits. De inhoud is uitgebreid met de diensten op Nieuw- land en Grijpskerke van den autobus- dienst ,;Walcheren" en met de volledige dienstregeling van de omnibusdaenst te iWissemkarklg. Waar ook in vele andere dienstrege lingen wijzigingen zijn gebracht, raden wij ieder aan daarvan goede nota te nemen. f Ig! TJit Walcheren. Dinsdag 6 Juni (Pinkster "3), z!al te K o u d e k e r k e naar den ring wor den gereden. Niet minder dan 47 rui ters hebben zich hiervoor aangemeld'. Maandagmiddag1 hield' de raad van N. en St.. Joosland een openbare vergadering. Allereerst werd een bezoek gebracht alan de begraafplaats in verband met het in orde brengen van een terrein voor opnieuw begraven, omreden de andere ruimte geheel ine bsiag genomen is. Bi? een normaal aantal overlijden» kan pip het in gereedheid gebrachte terrein min stens 10 jaar Worden begraven. i Daarna worden de instructies van de gemeente-ambtenaren herzien. Sommige Worden onveranderd gelalen, enkele wor den eenigszins gewijzigd. In verband met. de instructie van den gem. ontvanger Wordt besloten tot aankoop van een brandkast. Het jaarverslag over 1921 werd voor gelezen en voor kennisgeving aange nomen. Verder werd besloten alleen de inwo ners van de kom der gemeente in te deen len bij den dienst voor de brandweer. Zulks met het oog op de bezwaren bij eventueelen brand, verbonden aan per soneel in dienst hebben dat op gToote b,fstanden van het dprp woont. Aan F. Haartsen wordt op zijn "verzloek Ondersteuning verleend wegens langduri ge ziekte. Het bedrag wordt bepaald op f 6 per week. De ondersteuning die Jan de Klerk geniet wordt van f 4 terug ge bracht op' f 1.50 met het oog op "de ver diensten die zijn vrouw in den zomer heeft met veldarbeid. Mededieeling wordt gedaan dat B. en W. getrecht hebben het schilderwerk aan te besteden van het gemeentehuis (bin nen) jdoch er was maar teen liefhebber welke f 63 boven de raming was. Niet ge gund. B. en "Wi. stellen voor een nieuwe verband mét die heerschende woningnoodf., Mededeeling werd gedaan van het be zoek van den ■Commissaris der Koningin welke een 'bezoek gebracht heeft aan de school, kerk, 'begraafplaats en wonin gen der WoniUghfoujwvereenigïng, waar over h'iji zijn tevredenheid' betuigde. De gemeente-administratie werd in orde be vonden. Op zij'n verzoek werd a,an M. L.. Duine een bijdrage verleend van f 25 vloor aan koop: van een naaimachine vloor zijh ongelukkige dochter, om dlaarmede eenige verdiensten te kunnen maken Uit Zniid-Beveland. Voor eenige dagen werden op de bovenzaal van het hotel .„Oesterbeurs" te Ierseke twee ramen uit de spon ning genomen om geschilderd te worden. Van deze gelegenheid heeft een piaar zwa luwen gretig; gebruik weten te maken om een nestje te bouwen op een jampe- kapi in die zaal. Tot lieden'zlitai de beest jes niet gestoord. Uit Thblem. In de vergadering van "den raad dhr gemeente St. M a a r t e n s d ij k op Maan dag werd op' verzoek van eenige persionen: van de Westzijde der markt een riool te willen plaatsen aan die zijde der markt gunstig beschikt. Op verzoek van i'aadslid Gagkeer zial worden toegezien |of het niet mogelijk is eveneens een riool le ïloen plaatsen bij het begin der markt. Besloten wordt instemming te 'betui gen met h et adres aan de Tweede Kamer gericht betreffende de verhoogde reizi gers,tarieven der 'spoorwegen. Een rapport, uitgebracht door de schilders Lange jan en van de Hoek be treffende het te groot aantal uren be steed aan de gemeente-bewaars'chool door een andere schilder, wordt aangehouden^ tot de volgende vergadering. De liierbe- dioelde schilder had' een rapport ingezien- den, waaruit zou moeten blijken dat niet een te groot aantal uren was ,agngegevem. Ingekomen is een Koninklijk besluit tot schorsing van het raadsbesluit van 29 Maart 1.1om te onderzoeken of het besluit al dan niet moet worden be-| s'chojuwid te zijn in strijd met het alge meen belang. Het gemeentebestuur van Stavenisse berichtte dat ter verkrijging vasi eed vaste verbinding met den vasten wal ran Brabant reeds een adres van gelijke strek king heeft verzonden; en vair dat vans Scherpenisse, waar men 'blijkbaar liever met het roeibootje of de pont overvaart, dat geen instemming met het adres kan worden betuigd en evenmin een adres van gelijke strekking wordt verzonden. Een verzoek van de vergunninghouders bij gelegenheid der paardenmarkt en 2en Pinksterdag muziek in de herbergen te mogen geven, geeft tot zeer drukke dis cussie aanleiding. De voorzitter deelt mede dat de ver ordening een absoluut verbod aangeeft op die dagen en dus' niemand toestemming mag geven. Het eind van het lied was dat de ver ordening werd gewijzigd in dien zin dat de burgemeester die toestemUiing in den vervolge wel zal kunnen geven bij ge legenheid der paardenmarkt en 2en Pinksterdag. De voorzitter zegt zich Zeer te verwonderen dat een bevoegdheid "die hem voor 2 jaren ontnomen werd, hem' thans weder gegeven wordt. Hij meent te moeten gelooven "dat de raad dte ver antwoordelijkheid vioior deze zaak niet aandurft. Vastgesteld wordt een verordening op de heffing en invordering van keurlo|oi- nen. De 'belooning vioor den persooln belast met het toezicht op de betonbereidinjg wordt bepaald op f 200, zulks voor den geheelen duur van het werk. De heer Quakkelaar spreekt over grond die uit de haven gehaald is en in de Kleine Kaai gebracht. Het zou mis schien beter zijn die daar te laten daar vloer te laten leggen in het Gemeente- deze fch moet ™orden verhoogd en dje huis. Dit wordt goedgekeurd.. In verband' awivuiiMig vo°r den kaaimuur te doen daarmee wordt besloten hel schilderen I plf,ts ^bbon met rmerzand. Aangezien van het gemeentehuis uit te stellen echter de 1<l0Sten hlervan worden fleraamd het volgend jaar. Het schilderwerk in1 de onderwijzers woning is gegund aan Cr. van Leerdam Hiervoor waren twee inschrijvingen. Hel ledigen der aséh'blakken in de ge meente wordt opgedragen aan S. Janse voor f 60 per jaar. Op voorstel van B. en W. wWdt goed gevonden een bijdrage te vragen aan den Mortiorepolder voor verharding van het kaaidijkje met grint, gr not f 125. Op een verzoek van de Woningbbiuw- vereeniging pm een voorschot van hoog stens f 8000 voor het bouwen van 2 woningen werd afwijzend' beschikt op voorstel van B. en W.. met het oog op de financieele gevolgen die daaruit voort vloeien voor de gemeente. De drie raads leden, die tevens lid der Wioningblouwt- vereeniging zijn, stemden vóór het ver strekken van voorschot. Voor dat déze beslissing viel, werd door de leder dier iWoningbiOutwvereeniging sterk de nood zakelijkheid 'bepleit van woningbouw in ten 200 kinderen, waarvan ruim' 130 leerlingen der openbare scholen. De in deze zich gevormd' hebbende commissie uit pudercomtaissies enz'.,: heeft tegen bezoeken gebracht en deelde mede dat voor 70 kinderen "de haUdteekening weer "was ingetrokken. Hiervan schijhen en kelen weer opnieuw zich voor een Herv. school verbonden te hebben). Met algemeene stemmen werd 'be noemd tot onderwijzeres aan school D te Sluiskil, mej. J.. J. Bak; tijd. lomder- w'ij'zeres aldaar. De bijl raadsbesluit v.ap 26 Januari 1.1. verleende steun voor werkloozen werd verlengd tot en met 30 September 1922. m BU1TEJLAE1D. DE COMMISSIE VAN HERSTEL. Reeds hebben wij' het gister kort onder Laatste Berichten vermeld, dat de com missie van herstel op de laatste nota van Diuitsichland gunstig heeft geantwoord. De commissie van herstel zegt daarin.,,dat ;;ij weet, dat Duitschland zijn best heeft ge daan aan de eischen der commissie tege moet te komen, en derhalve* fiesfoten heeft het voorDoppige gedeeltelijke moratorium, dat met ingang van 1 Juni eidigde te verlengen. Te verlengeh. Dat wil dus Iniet zeggen, dat hiermee de kwestie is Opgelost. Duitschland heeft alleen maar uitstel gekregen. Op 31 December staat vastgesteld jaar. op 1.15,, evenals het vloriig ONDERWIJS Te Amsterdam is chml laude gepro moveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op1 proefschrift „Xenophon- tos Poroi" ,de heer J LI.. Thiel, geb1. .te Amsterdam. HANDEL. NIJVERHEID EN V3SSCHERIJ De heer A. Willemse, schipper bij de Visseherijlpplitie te Ierselie,' is met ingang van 1 Juli bevorderd tot Contro leur bij denzelfden dienst. Het Pinksterfeest en 'de arbeid in br oiodbakkeraj en. De minister van Arbeid heeft toege staan, dat. in afwijking van het bepaalde! in artikel 85, zesde lid, der .Arbeidswet 1919, op 3 Juni 1922 in alle deelen des Rijks deeg en brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dqg gebak ken of opgewarmd is, het gebouw met aanhoorigheden, waarin zich de 'brjood- bakkerij bevindt, verlaat na 7.30 des voor- middags en de verkoop pf aflevering 'daar van een aanvang neemt te 8 uur des voormiddags. De oudste en meest gebruinde stroo- hoed, onderhanden genomen met de verbeterde Strobin, wordt wit als sneeuw. U zult verwonderd zijn hoe eenvoudig de behandeling is om een stroohoed weer als nieuw te maken. In alle drogistzaken verkrijgbaar. Voor Nederland en België bij C. F. van Dijl Zoon, Dordrecht. j i (imam. M«Lj het land weer voor iets dergelijks. Maar wij leven snel, en nog verajn|derlijker( dan een mensch is tegenwoordig een be paalde politieke richting. In de begeleidenden brief wordt het besluit van de Duitsche regeerinjg j geconstateerd de in de nota cler cpmmïssie M|||| van 21. Maart vervatte voorwaarden na te ll§3k komen en de belofte eener mededeelingb; LETTEN tot den riikskanisetier over sommige er doos 60 cd bïjApoih en drogisten Tb veroorzaakt door/ragen stoelgang, dB Ëmt aal en slijm gele ge/a&lsAleurdleem r#eL MIJMHARDT'S» lÊm f&éfak LAX EER-TABLETTEN VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Bij Kon. besluit is met ingamjg vian 16 Juni 1922 'benoemd tot electroitechf- nisch ambtenaar der telegrafie H. J. Reyntjes, thans adspirant-eleotroj-tech- nisch ambtenaar der, telegrafie. Bij Kon. besluit is met ingalbg Van 1 Juli '1922, de directeur van het post en telegraafkantoor te St. Maartens dijk, de heer J. P.. A. de Wilde op zijd verzoek, eervol IbntheVen van het bter heer van dat kantoor. tot den rijkskanselier over punten die in d e nota niet geheel zijm lOpgeheklepdj Eigenaardig is de ho,ndin|g der Fran- sche pers. 'Men vindt ineens allemaal ook dat de Duitsche regeering gedaan heeft wat in haar macht wias, de verplich tingen na te komen. Wel een heel ver schil met vroeger. De eerste stap in een nieuwe richting? v 7 m I FRANKRIJK EN DEN HAAG. Poincaré heeft in de Fransche Ka mer, in antwioord pp diverse interpellaties over buitenlandsche politiek inver de con ferentie van Den Haag de belangrijke ver klaring afgelegd, dat de Fransche regee ring die aan niets gebonden is, zal wei geren deel te nemen aan een mieuwie politieke conferentie, waaraan de Ver. Staten niet deelnemen. Met het oog pp de beteekenis van Frankrijk zal de regee ring in verbinding blijven met alle gealli eerden en onzijdigen, hulnl zijn opvat ting te loeren kennen 'eir deskundigen naar Den Haag zenden. Deze uitlating bewijst, oat dus' de des kundige conferentie weer door een groote conferentie gevolgd zal worden, waar de politiek weer op den voorgrond zal gaan, en niet de- eaonomie, omdat nu eenmaal eqonomie afhankelijk is van politiek, en zeker in dezen tijd, en men elkaar dus eerst politiek verstaan moet. Een nieuwe politieke conferentie. Be doeld wordt zeker die, wanneer de ver schillende in de economie vertegenwoor digende regeeringen kennis hebben ge nomen van haar rapport, en in alle „af hankelijkheid moeten beslissen, of zij; de besprekingen al dan niet zullen voort zetten. Aldus was beslist, toen Genua dreigde spaak te loopen, en speciaal de Fransch Engelsche verhouding zeer was verscherpt. Dus: Frankrijk heeft het al in alle fonatjhankelijkheid verklaard: De heeren worden bedankt, als Amerika er niet bij wil. Frankrijk geeft daar tevens mee (Ingez, Med.) De bezuiniging bij de Spoiorwegeni. De Telegr. verneemt uit Utrechte in verband met het overcompleet wor den vantreinpersoneel, vernemen wij te kennen weinig vertrouwen* in de des- nog dat de directie der spoorwegen hoopt kundigetn|oo|nferentie te hebben, die hoe zoo min mogelijk personeel te ontslaan, j deskundig de besprekingen ook mogen Zij zal pogen het ter beschikking kor-jzito> het toch blijkbaar niet klaar mende personeel in een anderen wérk-j zal hunnen spelen, de Russische kwestie kring te plaatsen, zónder dat daardoor- P'P te kunnen lossen, dat de Fransch- Frambozensaus van een pakje 7'/a <'.t« en hoe heerlijk A. J. P's Vanille Crême- pudding met de heerlijke Vanille Room- smaak a, 20 ets per pakje 7. (Ingez. Med.) loods vermindering plaats heeft. Zoo zul len conducteurs dienst -gaan doen als arbeiders-remmers en arbeiders-rem mers als fr emmers. Daardoor blijtven ze even-wel in dezelfde loonklasse. Omtrent de nieuwe pensioendegelinig Engelsche antithese meteen is opgelost. Want daar gaat het eigenlijk om. Om dan den strijd weer beter voort te zetten, herinnert Frankrijk plots zich de Vriendschap met Amerika, die zich verleden jaar steeds zoo chaud heeft is door de directie niet medegedeeld! gemanifesteerd; toen madame Curie naar dat zij haar 'belofte niet gestand' deed New York ging, en bij andere geleplenho- omtrent het tijdstip van invoering. T)e d7n' Briand werd, bij zijln aankomst te directie erkende zelfs in de conferentie, i Washington voio-r de ontwapeningconfe- dat zijl destijds de belofte gedaan had, ^ntlfk,ra0tA""1? toe^Julcht maar *a'e.n doch z'if wenschte de besprekingen over fezelfde Brand zich zoo hardnekkig de pensioenkwestie dan éérst aan de orde l00nde te^" ontwapening te land en te stellen nadat de organisaties de nieuwe f611 eenmaal het Viervoudig Verbond er regeling zouden hebben behandeld. Van d'05>r wa&> waj fet f ^end- een niet nakomen harer 'belofte is dusffap een heel emd uit oen heeft het thans no<t geen sprake. fahinet te Washington bhjkbaar besloten Ten slotte noemde men het oniuist' m z,-m te iate'n Saar^ dat de directie zou hebben medegedjeaBÏ vrandelijk voior te passen, op f 3400, wordt besloten deze aange-dat ,op, de stations vele ambtenareh en f1} werel<i'dfel weeri>p^ de been te tegenheid eerst nog onder de oogen te beambten overcompleet zullen komen. he,,I>on met den almighty dollar. Dat ver door Engelslche en Italiaansche trtoepm vervangen zullen worden. De intergeallieerde commissie heeft den staat van beleg afgekondigd, over de steden en districten Breslau, Gleiwitz1, Hindenburg en Rybuik. De openbare lo kalen moeten uiterlijk om1 half negeni des avonds gesloten zijh. Het straatver keer is van 10 uur 's avonds tot 4 uulr 's ochtends verboden. De bladen zijh On der censuur gesteld. De tarieven voor vervoer van goe deren en vee worden 1 Juni op "de Duit sche spoorwegen met 25 pet. verhp'Oigd! In den nacht van Donderdag is dé Dmeubelfabriek van O. Rieger te Mün- c h e n voor h et griootste deel afgebrand.. De Schade bedraagt 3i/2 milli-oen mark'. Het verkeer in de havens van H a m- burg heeft dat gedurende Mei 1913 overtroff e|n. Het aantal slachtoffers va|n de omt- ploffing in de Amaliamljn bedraaigt tot nu toe 18 diooden en meer dan 30 gewonden. 1 In -geheel' Lombardije trok gisteren een staking uit van metaalarbeiders, waar in thans reeds 50.000 arbeiders zijn be trokken. D- i; Het Britstehe s.s. Wiltshin van 12160 ton en een bemanning van 80 koppen? is Woensdagavond gestrand aan het Zui delijk uiteinde van het groote Barrier eiland ter hoogte van den kust van; Nieuw Zeeland. Een hevige orkaan woed de en het schip verging geheel. Anderje schepen waren in de nabijheid, maar konden de Wiltshin onmogelijk naderen tegen de geweldige hooge zele. Heden middag brak het schip in tweeën en van af de hoo,ge brug kon men zien, dat het scheepsvolk zich had verzameld op het voordek. Een man beproefde aan land te zwemmen, maar verdronk. De toep stand van het scheepsvolk was wanhqpig. zien- 9 O Uit Ze en wsch-V laan deren O. D. Onze zegsman meende d|at het verkeerd S6®* Frankrijk is ofii onder het spoorwegpersoneel on- Amerika komt met naar Den Haag, oniu u».7n.dat soviet-Busland nog sovjet-Rusland is. REKNOPTE MEDEDEELINGEN f.ff I,Ktbqn^ Wil Frankrijk nu, met behulp van Ame- in de Donderdag te Neuzen iget- feiten rceds ge^bg®". Het is thans M Ru&land zien veroet-sovjette»? houden raadszitting is afgewezen het ver- Sen'oeg- zoek van den Ned Herv. kerkeraad om haar voor een ,te stichten cbristeliji'tel Indische Stoom'vaartlijnen' school op Herv. grondslag af te staan Rindjani, p. 31 Mei Malta, Botterdam de openbare school B, de nieuwe kopr naar Java. j Over de weer opstekende onlusten in school of f 100.000 en een terrein in Aurora, .21 Mei v. Havre, West-Tndië j Opper Silezië wordt nog gemeld, dat die de kom "der. gemeente omdat die ver- naar Amsterdam'. f voornamelijk voortkomen uit de toene- zoeken niet in overeenstemming waren Grotius, wordt 2 Juni n.m'. 2 u. 30 mende stokerij tegen de Duitschers in met de wettelijke voorschriften. (Die m. v. Java te Amsterdam1 verwacht het aan Polen toegewezen gedeelt|e van stichting heeft reeds veel stof opgef- Houtman, 31 Mei v. Sydney N. Z. W'. j Opper Silezië, waar, vooral in het district worpen onder de voorstanders van het naar Java. Hindenburg het bendewezen weer in vol- open'baar onderwijs, omdat door het be- Kediri, p. 31 Mei n.m Finisterre, Bot-len bloei komt. stuur der te stichten Herv. school ook terdam naar Java. j De Polen willen Duitsche werklieden propaganda gemankt werd onder de in ge- Kawi, 1 Juni n.m. te R'daml v. Java en employé'» in mijnen, hoogovens, enz. zetenen ,van wie men nimmer had kun- Malang wordt 2 Juni v.m. 8 u v. Java door Pplen, Tsjechen, Franschen en nen veronderstellen, dat zij voorstanders! te Rotterdam verwacht. Belgen vervangen. De Franschen gaan waren van oonfesisoneel bijzonder 0nr Patrodus, 29 "Mei te Singapore, Am-Ddaarhij ook al weereen houding aanne- derwijs. Aanvankelijk stonden ,op de lij!*- sterdam naar Jam - - - iUUiddl 4, DV1 vCIll UIL*HUt 111LJ dlcM 1 Br" men tegen de Duitschers, z^odat dez« STHmOTFRU. 5de klasse. 12e lijst. Trekking v&U Donderdag 1 Juni. Prezen van: f 1500: 10771 j J f 1000: 1194 22199 400: 3074 8765 13301 21197 21655 200: 4535 11730 21696 22707 22784 100: 3032 8670 13795 17666 20371' 21797 PRIJZEN VAN f 70. 11823 11829 18025 18049 NIETEN. 88 11834 BURGERLIJKE STAND Middelburg. Van 31 Mei—2 Juni. Ondertrouwd: J. Bostelaar 28 j. en J. M van Molenbroek 29 j.; A. Labruijère, 29 j. en L. A. Jobse 22 j.; C. C. J. Huijsman 29 j. eöl J. W. de Schrijver 26 j J. G. Moensl 28 j. en J. S. M Harthoorn 21 j. Bevalllpn: M. de Schipper geb. de Jonge d.; J. J. F Kok geb. Dingens d.; H. Sinke geb Batons d M. M. Korstanje geb. Pluijmers z. Overleden; M. v. d Weel 3 mnd d. M. Hotlestelle 85 j., wed van W. TI. Janszen; P. Nortier, 85 j.. wgduwe van M, de Vog.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1