Ufo. 126 Dinsdag 30 Mei ÜI1, 16oe Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. Een nieüwe^iroohoed voor 25 cent Abonnement sprij s per kwartaal: pp de buitenwegen om Middelburg, en .roer de andere gemeenten per pest f 2.50; vtotor Middelburg en agentschap Vlissim gen 1 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 eent per week. Adrertentiên: 30 cent p. regel. Ingezonden Mededeeliogen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer SO cent Kleine advertentièn niet gnoe- Ier dan vijf regels druks en waarbij ia aangegeven, dat zij in deze rubriek mjoe- len geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of ba vragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ©ns blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF. ELF aan ons Bureau bezorgd tójn. Aangesloten bij den Post-, Cheque- en Girodienst onder no.. .43255. WEINIG STEM-AMBITIE BIJ BE VROUWEN. [Wanneer we letten op hetgeem we zoo al eens hjooren, in verschillende krin gen, dan is de ambitie der vrouwen om voor de eerste maal mee ter stembus (op te trekken, bij verscheidene hunner heel gering. Er zijn er die er warm vopr liooi- pen. Maar er zijn ook heel veel Ion-, wen, die nu al zeggen dat ze niet zullen meedoen. Nu is1 dat wel een beetje te begrijpen. Ten eerste is het vrouwenkiesrecht hier niét ingevoerd, omdat ztoo'n massa vrou wen er op aandrongen het te krijgen. De ijVeraarsters bleven altijd pen klein groepje. Maai' het werd, doior "de mees te mannen, en o. i. terecht ids iets billijks en wenschelïjks beschouwd, dat ook de vrouwen zouden meespreken bij de keuzev an de volksvertegenwoordigers, on zoo werden de vrouwen, in weerwil van eigen onverschilligheid, toch kiezer. Maar verbaasd moet men nu niet zijn, als de ambitie nu niet bij allen zoo groot is als men wel zou wenschen. En olok: als er bij' veel vrouwen nog slechts een klein, of zelfs zéér klein begrip bestaat van de politieke kwesties, waar ze vroe ger nooit over dachten. Zoo gauw gaat het niet met de politieke opvoeding. En misschien wordt dat in eens veel be te®, wanneer ze eenmaal voor de practi- sche vraag gesteld zijn geweest: op wien moet ik mijn stem' uitbrengen? Maar ten tweede is het toch ook wel begrijpelijk dat het schouwspel van het huidige politieke strijdperk nu niet zoloi dadelijk geestdrift wekt bij' die vrouwen, die er voor het eerst binnentreden. Wan neer je voor het eerst in een gezelschap, vereeniging of club wordt toegelaten, sta je vanzelf een oogenblik stil, wanneer) je bemerkt, dat daar meer dan dertig groepen vijandig tegenover elkaar staan, en allerlei kwaads van elkaar weten te vertellen. Maar toch.... 1 We zullen het de vrouwen niet anders voorstellen dan het is, en hen niet in öen waan laten dat er nog een wettelijke stemplicht is. Die was er, maar bij de grondwetsherziening van dit jaar is ge schrapt de alinea van art. 80, bepalend dat de uitoefening van 't kiesrecht ver plicht is. En we hebben ook niet de verwachting dat we door een aansporing de onver schilligen van nu zullen overhalen om 5 Juli hun mor eel en plicht te doen. Maar we h o p e n dat velen harer in de nu begonnen verkiezingscampagne tot het besef zullen komen van hetgeen er bij deze verkiezing op het spel staat, en waar van de beslissing voor een groot deel afhangt van de stem' van de vrouwen, die Simen imtaers ongeveer de helft van liet loiiaal uitmaken. Be keuze uit 27 lijsten is niet tgemlak- kelijk. M.aar toch ook niet zoó moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Iedere vrouw weel zelf wel in welke sfeer zij woorden leiden. En fals ze dan eenmaal zoo ver is, en navraag; doet naar de nuances van de ver schillende partijen in ieder dier groepen, dan Slaat ze vanzelf voor de economische vraag, of ze mioet helpen de door de ar- ueidcrs verworven rechten te versterken, dan wel of ze moet meewerken weer meer invloed te geven aan de bedrijfslei ding voor het belang Van het bedrijf- dan staal ze voor de staatsvruag of de bez.ui- gungshoodzakelijklieid rechtvaardigt den inbreuk op in ontwikkeling zijnde mieu- we plannen vlajn staatsbemoeiing, em op ambtenaarsrechten, dan wel of de recht vaardigheid gebiedt om anldere wegjen te zoeken die het eens toegestane ontwijken; dan...,. Och, we zulien daar niet op doorgaan, want dan zou dit praatje allicht een ten dentieus-getinte aansporing worden, en we bedoelen hiermee in de eerste plaats lOuat op te wekken tot belangstelling van alle vrouwen, van welke richting otoik'. Alleen willen we als ons oordeel wel dit in 't licht sltellen: diat er in deze ver kiezing geen speciale vrouwenkwestie aan de orde is1, zoodat er o. i. igjeen aanleiding bestaat voor een afzonderlijke vrouwen- partij; en verder dat we aan geen vrouw, evenmin als aan een man kunnen aan bevelen, een stem uit te brengen op een belangengroep. Wie in de Kjaimer zit voor de belangen ran een speciale groep, zal bevinden, dat er van de zegj 100 verga.de- ringsdagen per jaar, wellicht een of twee gelegenheid geven om dat speciale belang fe bespreken, zoodat de overige dagen zijn oordeel en stem gevraagd wordt over dingen waarover hij niet met zijn kiezers is overeengekomen. Miaar de hoofdzaak voor de vrouw, van welken stand ook, is neem' iu voor oim' wèl te g|aian stemmen; zet u heen over de onjuiste m'eening, dat ge v(an die politiek niets kunt be grijpen; probeer u goed te doordringen van de gedachte dat uw stemmen samen de helft van het geheel zijn, dus' van zéér grapten invloed gla bij u zelf eens na bij welke groote groep gé behoort, en liajat u dan pas in met de nu,ance«. EEN NF.DEHLANDSGII VOORSCHOT AAN BUITSCHLANB? De Tel. verneemt uit Berlijn dat Staatssecretaris Bergmiann eergisteren uit Parijs niajar Den Haag is vertrokken. Ver schillende bladen brengen deze reis in verband met plannen betreffende een voorschot, dat Nederland aan Duitschland zal verstrekken om den einde dezer maand vervallenden termijn der schade loosstelling te voldoen. Voorts wordt beweerd, dat deze reis in verband staat met de schadeloosstel- lingsleening waarbij Nederland een be langrijke rol zëu spelen. DE CANDIDATENLIJSTEN. De Res.-biode heeft het aantal ingedien de lijsten in de verschillende kieskrin gen geteld en de volgende uitslag verkre- gien: Den Haag: 22 lij'sten. Tilburg: 25 lijsten. Arnhem: 22 lijsten. Nijmegen: 23 lijsten. Rotterdam: 33 lijsten. Den Haag: 34 lijsten. Leiden: 33 lijsten. Dordrecht: 35 lijsten. Amsterdam': 46 lijsten. Den Helder: 24 lijsten. Haarlem: 30 lijsten. Middelburg: 27 lijsten. Utrecht: 31 lijsten. Leeuwarden: 24 lijsten. Zwolle: 22 lijsten. Groningen23 lijsten. Assen: 22 lijsten. Maastricht24 lij'sten Kieskring n yx >2 Gistei1 werd alhier in het g]ebo,nw der Spaarbank een algemeene vergade ring gehouden vain het departement Mid Üelburg van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, wa.arin de begrooting voor 1922/23 Werd vastgesteld oipi een eind cijfer van f 6778.25 met een vermjoedeh lijk nadeelig slot van f 50 over het jaar 1921/22 :en eemfgfoed slot van f 40,95'ovei' 11922/23. De rekening van het Badhuis aanwijzend f 22.71V2 goed slot, werd Overgelegd en goedgekeurd, evenals het verslag en de rekening van de Spaarbank, waarvan wij 1/1 eeds cijfers publiceerden'. Tot (bestuurslid Sverd herkozen de heer mr. G. J. Sprenger. In de oomüiis'sie voor het nazien der rekening over 1921 werden benoemd tóe heeren M. G Bo- assion, K. van Schouwen en Jacq Frank. De beschrijvingsbrief voor de alge meene vergadering gaf gjeen aanleiding tot veel besprekingen, temeer, waar 'be sloten was geen afgevaardigden er heen te zenden. Besloten werd voor hoofd bestuursleden te stem'mten op prof. dr. P. H. Kohnstamimi te Amsterdam en Z. Th. Fetter te Eindhoven. 8 "Uit Walcheren. Vrijdagavond 8 uur vergaderde het Groene Kruis te Arnem'uiden onder voorzitterschap van den heer J. J. van Doeselaar. Blijkens het jaarverslag' is het ledental vermeerderd van 377 tot 396 leden. De voorzitter deelde mlee, diat dé pen- ningknteesler ongesteld was en om' die re den zijn ontslag heeft ingediend. Zijn 'boeken en bescheiden zijn nagezien en in orde bevonden. De inkomsten waren 2108,111/2 en de uitgaven f 1662,98 goed slot van f 445.131/2'; van de T.B.C.-nestrij- ding bedroegen de inkomsten f 366.16 en de uitgaven f 309.37, een nadeelig slot 'f 3.21. M. a. s. werd besloten een bijdrage te verleenen Voor verandering; van wo ningen der T.B.C.-lijders1, van een derde deel tot een maximum van f 10. Goedgekeurd werd een voorstel van het bestuur tot wijziging art. 7 v'an het regie- mént om bij een aanvraag dei' leden tot een vergadering hieraan binnem' vier we ken te voldoen. Daar echter wijzigingfep in 't regelement alleen kunnen gebeuren, wanneer een derde Van het ledental aan wezig is, doch bij een tweede vergadering de aanwezigen beslissen werd besloten eerstdaags weder te vergaderen. Een schrijven was ingekomen van den- heer Monté, waarin hij bedankte, als bestuurslid. Benoemd werd in de vaca ture van den heer J. Buijsl, de heer J. J. Huijssen en in de vacature van den heer Monté de heer A. Buijs; beiden namen', hun benoeming aan. r Bij de rondvraag vroeg de heer, J. Langébeeke of er al plannen gemaakt waren door het bestuur, omtrent de kos ten tot heft verkrijgen eener eigen glebouw tot bergplaats van materieel. De voor zitter zei er over gesproken te hebben met de timmerlui, welke bestuurslid zlijiu. (Joch die noemden zulke hoog© sommen, dat het bestuur er van schrok, zooidat ze er verder niet op 'ingegaan zijn. De heer Langébeeke zei zich wel met den tegen- woordigen toestand te kunojeu vereenigeml zoodal besloten werd er voorloópigi van af te zien. vang f 714.075, uitgaaf f 662 89, goed slot f 51.18s; Breedenvlietpolder ontvang f 2216.70, uitgaaf f 2094 86', gloed slot f 121.84; Maria ointvang f 193 24, uitgaaf f 178.11, goed slot f 15.13; Pluimpiot ónt>. vang f 308.036, uitgaaf f 283.12, gloed slot f 24.91L De Verschillende begrootingen werden vastgesteld als violgt: Waterschap f 10.561.785; Algemeene Wa tering idem f 3550.16; Oud,eland met An- ma-Vosdljk f 15.077 216; Suzanna (binnen- beheer) f 2917.04Breeden vliet f 2068.32 Maria f 187.61; Pluimpiot f 286.80. Het dijkgescbot werd per H.A. be paald als volgtOudfelfind en Ann'a-V-oisidijk f 19, Breediehvliet f 13, Suzanna (bta- nenbeheer f 10, biuiteiibehéer 36), Maria f 14, Pluimpiot f 131,1'n den vorigen dienst warén deze cijfers resp.f 17, f 12, f 10; f 36, f 15 em f 15. Bovendien zijin nog aangeslagen in de bijdragen in de kosten van Zeewering en Oeververdediging der (aangrenzende polders, de Polder Oude land vpor f 1.52, AnnarVosclijk voor f 1.70 en Breedénvliet voor f 1.60 per H.A. Op de aanbeveling ter benoeming' van een dijkgraaf djoor de periodieke aftre ding van den beer A. J. Bierens op' 1 Augustus 1922, werden in volgorde ge plaatst de heeren C. M. P. W'. HansSens, Anth. van Luijk 'Az. en M. J. Heijhoei". De aftredende dijkgraaf wenscht door zijn leeftijd niet meer 'in aanmerking te ko men. Op voorstel vain het bestuur werd met algemeene stemmen besloten de volgèn- de dienstjaren voort te gaan met de ver hooging van den buitenterra van dén Anna-Vosdijkpolder met Mjkiomfende wer ken en het bestuur gemachtigd diaarvau te doen opwaken een oWschrijVing met raming van kosten Wellce dan in een bui tengewone vergadering in 'btehandelinjg zullen genomen worden. Ten slotte nam de dijkgraaf mét eenige hartelijke woorden afscheid van de ver gadering, onder dankbetuiging aan den ontvanger-griffier, de gezworenen en dje vergadering voor die genoegelijke samen- Werking die hij' gedurende 24 jaar heeft mogen ondervinden 'en miet den wensch dat de samenwerking van den nieuwen dijkgraaf met den ontvanger-griffier en de gezworenen van even' vriendsehapt- pelijken aard zal mogen zijn. De oudste en meest gebruinde stroohoed, onder handen genomen met de verbeterde Strobin, wordt wit als sneeuw en geheel als nieuw. Eischt uitdrukkelyk de Hol landsdie verpakking met prys 25 cent, in alle drogistzaken verkrygbaar. Duitsdie is nog oorlogskwaliteit. - C. F. van Dijl, Dordrecht. (Ingez. Med.) Amsterdam slaat dus veruit het record. In het geheel zijn 53 verschillende, 'lijsten ingediend. leeft, in de Protestantsch-Chrislelijke, in i de Katholieke, in de Socialistische of In j de Vrijzinnige. Dat zal voor de meeste Uit Middelburg, vrouwen reeds» een voldoende aanwijzing] Bij Kon. besluit ziij'n benoemd tot zijn -'Oor een eerste schifting, die het j voorzitter van bet ooilege van regenton sprak een openings- en een slotwoord, haar mogelijk maakt de beschouwing en over het Huis van Bewaring te M i d d e 1- j De belangstelling was niet zeer groot, eoordeehng van de kleinere nuances tot burg, de heer mr. F. J. SpreUger, lid Na afloop is bestolen tot oprichting van het college en tot lid van genoemd) van een afdeeling van den Vrijz. Dem. Uit Z u i d-B e v e 1 a n d. In de Prins van Oranje te G Oies trad Maandagavond voter "dén Vrijz. Dem. Bond op mr. H P. Marchant. Spr. begon niet na te gaan waarom' de belangstelling van de kiezers in de stem busstrijd is verflauwd, in de eerste plaats doordat de Evenredige Vertegenwoordi ging de poezie der verkiezingen schijnt te hebben gedood en voorts ómdat bij de voorlichting der kiezers te veel w|ordt getogen. 1 Spr. betoogde vervolgens dat de Vrijz1.- democraten tegen socialisatie zijn en kwam toen tot de Novemberdagen 1918, waarbij hij eenige felle aanvallen tegen den Vrijheidsbond richtte. Daarna weer legde hij de bewering dat de slechte fi- nancieele toestand vam het land te wijten zou zijn aan de Vrijk.-democraten en wees daarbij op den strijd voor bezuini ging 011 op dé militaire begrootSnlgen. Het eenige middel de financiën weer In gezonden toestand te brengen is: inkrimping. Net als de particulier. Met een geestdriftige opwekking om op de Vrijz. Democraten te stemmen be sloot spr. zijn rede De heer Welleman te Krabbendijke enkele .^roepen te beperken. We zullen zeker niét bepleiten, dat de .getrouwde vro.uw de richting van haar mian behoort 1e volgen. Maar toch zal in veel gevallen heider geestesleven wel in zoover over- college de heer arts J. C. Gieben. Bond. Uit Tholen. Aan het eind dezer week komt een gezelschap dames en heeren, leden van jn de Woensdag gehouden vergade- een komen dat een eerste schifting in de Britsohe Journalisten-Associatie, een ring van Ingelanden vam het waterschap den bovenbedoelden geest althans een 1'bezoek aan ons land brengen. Van 2—10 St. Annaiand werden behandeld en hec'je orde brengt in den chaos van par-Juni bezichtigen zij: Middel burg, vastgesteld de volgende rekeningen: tijen Ook afgescheiden van de richting Vlissingen, Den naag, Noordwijk; de Zuid hel Waterschap ontvang f 10.782.88, var. den man, zal het de, in politiek on- Hollandsche meren, Rotterdam, Amster- uitgaaf f 8234.13i/2, goed slot f 2548.74i/2; dam, Marken en Volendam. Ook een autor Algemeene Watering onlvang f 3373.075, tocht op Walcheren staat op 't program- uitgaaf f 2079.155, goed slot f 1293.92; ma, dat door de Alg. Ned. Vereen., van Oudeland en Anna-V.o.sdijk, ontvang Vreemdelingenverkeer is opgemaakt to f 29.565.01s, uitgaaf 1 26.794.36, goed slot Overleg met de/plaatselijke vereenjgingec. f 2770.656; Suzanna (toimnenfceheer) onl- ervaron. vrouw al een eind op streek hei pon, wanneer zij zich die vraag stelt: !n welke dier vier groepen voet 'k mij thuis? Fen rustige overweging van d'e vraag kam reeds bij sommigen tot onverwachte ant- REDE VAN Mr. OUD Gisteravond hield' de afdeeling Veer,e| van den Vrijzz. Dem. BiOnd een openbare vergadering waarin mr. P. J. Oud1,, lild der Tweede Kamer zijn eerst© Van een reeks' politieke lezingen in onze prpr vincie hield. Na inleiding door mevr. v idtl Ha ml me presidente der afdeeling, biqg|omi spr. mét te wijzen op het bijteondere der a.s. ver kiezingen, nu de vrouwen vojor het eerst deelnemen. 1 x De 'bélangrijkheid der verkiezingen -is! niet evenredig aan de 'belaplgstelling, dé laatste is gering. Men kan het wellicht begrijpen, maar te verdedigen isi het geenszins1. Men begrijpt de waarde van de verkiezizing niet, men ziet niet vpldioiénj- de in, dat de Tweedie Kamer het eenige lichaam is, door middel waarvan het Ne- derlamdsdhe volk invloed kan hebban pp de wetgeving. f Het kiesrecht is het eeinige middle!' om invloed uit te oefenen en die zicb daaraan onttrekt, heeft het recht om' te mopperen verspeeld. En iedere stern heeft waardewaar pok uitgebracht in ons land. Dit kan zelfs leiden om rechts! van 50 opi 49 te 'brengen, waardoor eeh rechtn scheregeering niet meer mogelijk is. Dat het p|p één stem kan aankomen! bewees de stemming over dfe dienstplidhth wet, die werd aangenomen met 50 tegen 48, was de Kamer voltallig geweest, dan was de wet verworpen. Spr. zeide, dat er 46 partijen deelne menten diéele belangienlpiarlijenSpr. waarschuwt tegen die belangenpartijen, in 1918 werden er 4 van zulke men- schen gekozen, dat was 4 te veel. Nu zijn er bovendien fijisten inge leverd voor afzonderlijke personen, die gaarne Kamerlid zullen worden. Zoo is er de heer Fauibel, die in 4 jaar alle partijen van de linkerzijde doorwan delde en nu een eigen Par tij voor Volkswelvaart" stichtte. Als de 'belangenpartij tjes hunne can- didaten gekozen zien, als ondierwij(zer, ambtenaar, visscher, journalist, pol.-man èuz., dan is de volksinvloed weg. Wiaul de Tweede Kamer kan niet alles uilvoet- ren, dit moeten de Ministers doen, en 't ministerie moet parlementair Zijn, en dit wordt moeilijker hioe meer politieke partijen men krijgt. Men kan niet voorspellen hoe óp 5 bén voordeel blji de kleine partijen, o.a. zïj die zpo dfe kracht van het algemeen kiesrecht Willen fnuiken. Aan de andere zijde staan de revolnJ- tiionnairen, als iWijtnklofolp, die de Rus'sir sche revolutie als vo'prbeeld stelt, en die in de Tweede Kamer, wil toonen, dat het parlement onim'oigfelijk is1. Daarnaast staat de trpep1 van Troelsltra, die zich telkens weer in moeilijkheden bevindt. Dit bleek o. a. hij' het algtemeen kiesrecht. De VrijZv Dem. vragen dit alleen als' een recht; (onafhankelijk van den. .uitslag voior de partij' zelve. En dat zijl er niet direct; j' winnen is te begrijpen', want zij doem een (beroep op het altruïsme; zij' vraagt niet alleen naar het belang van de arbei ders, zooal's de S. D A. P maai' |oolk niet alleen naar. dat vjaih de kapitalisten! zooals1 bijv. de Vrijheidsblond. De Vrijz. Dem beloven geen volorloloH pig toch niet te bereiken zaken, zij stem men niet vpor dingen, die toich miet di-' reet uitvoerbaar zijh. Zijl hebben dan ook geen gïlotete leuze, als de kerkel: par- tij'en, die wijken olpl 't hiernamaals, of de Socialisten, die praaien met den komen- den socialistis'chen toekomststaat. Het is te 'begrijpen, dat de meeste vrou wen tot nu toe gfeen belang .stelden im' de pplitiek', zij' hadden toch geen stem recht. Maar nu zal dit veranderen, men wil nu toch weten wat ieder der candidia-1 ten wil. De nieuwe ongfeschololde kiezers zullen de Vrijz. Dem' beginselen Voor- Loopig niet 'begrijpen, want de Vrij'z, Dem'. slaan niet iop de, gro|o,te^ trom'. 'De Vrijz. Dem'. vroegen niet naar- eigen slucces, maar bleven tro;uw ajan hun beginselen. De S. D: A. P. streed ook' met kracht mede vpor het aligfemfeen mannenkiesrech| en het is' dan p,ok' uoior een groot deel aan' hen te danken. Met het vrouwenkiesrecht) was het ander,s, omdat hun standpunt is niet een vraag van recht, maar een van:-1 macht. En zij' zagen in het vrouwen kiesrecht voor hen geen winst, maar eer der vermindering' van hun invloed. 1 In November 1918 gaf Troelstra het heele 'beginsel van algemeen kiesrecht pirijs; en greep hij naar het wapen van de revolutie, sprak niet van het aantal stemmen, maar, zeide dat men ze moet wegen. En het Week ook bij' de kwestie van' de volksstemming (referendum)), welke spreker verdedigt, e. a. wijzend qp' Idle dienstplichtwet, waarbij' o. a de R. K, Ka merleden in meerderheid alleen voor, stemden om' de regeering niet te doen val|-i len, ter wille van de coalitievrienden, omg dat zij zich verbonden hadden Minister Van Dijk te steunen. Een volksstemming zon in dezen ze ker een verwerping der wet tengevolgjes gehad hebben. En tegen dit toppunt der democratie, wat de S. Dl A. P. dan ook Pp haar prop gram heeft, stemlmen de S. D1 A. P 'ersi nu, weer omdat zij vragen niet naar het recht, maar naar de macht. In 1903 stelden zij het zelf voor, maar toen wa ren zjj 'n kleine oppositiepartij^ doch nip is zij steTk en tracht regeeringspartij' te wortden. Troelstra zet er alles op om achter de Ministertafel te komen en dan! kan hij last hébben van een refew rendum. Maar de beginselloosheid vindt men niet alleen 'bij de S. D A. P^ maar ook bij den Vrijheidsbond, die zich de groot ste partij noemt en die wel 60 zetels' moet krijgen. De nationale en oranje kleuren moeten dienst doen gis prtopa- gan|da-imiddelen. De Vrijz. Dem werden ook uitgenood digd, maar bedankten, en toen zeide mrs Dresselhuijs dat de Vrijiz. Dem. een bij/i wagen zijn der S. D A. P., en niet in', den Vrijheidsbond thuis behooren. Spr. wijst op het verschil der mannen die den Vrijheidsbond vormen in Nov., 1918 en mu. Toen nam de heer Rink het heele program oer S. D A. P over met de socialisatie In kluis, en nu veri zetten zij er zich met klem tegen, en (zop Juli de uitslag zal Zij'nmaar één parijf was het met mr. Dresselhuijs en MrL zal het nooit tot 51 kunnen brengen er Treub eveneens. Het ging in 1918 niet om wat Troelstra] moet dus samenwerking zijn en als het aantal partijen te groot is, zal dit onmoge lijk zijn; men kan niet tot overeensteml- ming komen. Een afspraak lusschen een paar partijen is makkelijker dan lusschen vele kleintjes. Zij, die den invloed van de Tweede Kamer willen verminderen héb- wilde, maar als de revolutie ontketend is, dan weet men ze niet meer te stop pen, dat zag men o. a in Rusland. De Vrijz. Dem stelden zich daarom^ tegenover -Troelstra. De revolutie is al leen te verwachten als er ontevredenheid!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1