So. 123 Maanda» 29 Mel UIT STAD EN PROVINCIE. BINNENLAND. Abonnementsprijs per kwartaal: op d© buitenwegen om Middelburg, en sop-r de andere gemeenten pW post f 2.50; motor Middelburg en agentschap Missin* gen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 1» sent per week. Advertentiën: 30 cent p* regel. Ingezonden Mededeelinjgen50 cent p. regel. Bij abonnement veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer §0 cent Eleine advertentiën niet groe ier dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij vooruit betaling. Advertentiën onder brieven of bevragen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent plus 2 cent voor port per stuk. Advertentiën moeten, willen z© nog m ems blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en Ües iÊATERDAGS uiterlijk HAUF ELF aan ons Bureau bezorgd ziijn. Aangesloten bi| den Ppst-, Cheque- en Girodienst onder no.. 43255. wet als Nederlandsch onderdaan erkend zij, niet krachtens onherroepelijke rech terlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschik king of het beheer over zijne goederen, hebben verloren, noch van de verkiesbaar heid ontzet zij en den oudeljdjom van 3G jaren vervuld hebben. De heer Van Groenendael voldoet aan alle deze eischen, tenminste formeel. En zijn Nederlanderschap zou eerst verloren gaan, als hij tien achtereen volgende jaren in Angers gewoond had. zonder aan den burgemeester of het hoofd van het plaatselijk bestuur zijner laatste woonplaats, in het Rijk of aan den Nödehljajnjdschen gezant of een Neder- landschen consulairen ambtenaar im liet land, waar hij woont, kennis te geven dat hij Nederlander wenscht te blij'ven. maa BE HAAGSCHE CONFERENTIE. Thans zijn door den president der con ferentie te Genua, in overeenstemming met onze regeering, de uitnoodi gingen rondgezonden voor de Haagsche confe rentie, "i De 15den Juni zullen bijeenkomen 'ten hocgtste twee afgevaardigden van elk der staten, Welke te. Genua vertegenwoor digd waren, behialve Duitschland en Rus land vergezeld v.an een beperkt aantal «deskundigen, teneinde hun deelneming en alsmede de samenstelling en werkpun ten van de niet-Russische commissie te bepalen. Deze niet-Russische comimissie (Waar-1 wel wat te erg op den proef gesteld, apn ook Duitschland niet zal deelnemen) s het wachten werd beloond dóór de opr 'bestaat tuit deskundigen en komt 28 Jonivoering van een pakkend tooneelstukje «bijeen, tegelijkertijd met een afzonder-S een paar goede declamaties, een paar lipke oomlmiSsie van Russische deskundi- tableaux', waarvan vooral .Plicht" goed TJit Middelburg. Zaterdagavond heeft de afdeeling Missingen van den Jeugdbond voor Onthouding een propaigianda-avond gege ven in het gebouw „Mereurius" alhier met het doel het ledental' der p,as opge richte afdeeling Middelburg te vergroor ten en dit is baar gelukt, oindanks de niet drukke, opkomst nam' dit aantal met meer dan 100 IpCt. toe. Bij ontstentenis v,an den verwachten spreker, was het de heer G. Snoep uil Missingen, die een geimpr.0viseerde rede hield en daarin op duidelijke wijze zijn meening vertolkte, dat juist de jeugdi heer C. Marijs te wialer. Nadat kinderen voorgegaan door ouderen zich van (Tank- j hieropi de vo orbij gangers opmericzaairi gebruik moet onthouden, maar dat de hadden gemaakt mocht het den lieer J. ,J. Jeugdbond tevens zal medewerken, gie-i Crucq gelukken den kleine, die intus- dachtig 'aan den spreuk van den boadjschen reeds een vijftiental meters was „Aan ons jongeren de toekomst", aanafgedreven op'het droge te brengen. Den de geestelijke ontwikkeling der leden, die inmiddels geroepen geneesheer mocht liet dan ook sterk zullen staan in den strijina 'een uur met den kleine bezig le tegen andere maatschappelijke rnisstan-zïjin geweest, gelukken, de levensgeesten den. 5 weder op te wekken. Al werd het geduld van de aanwezigen 5 -o. De gezamenlijke ontvangsten bedragen f 1412,351/2. De uitgaven f 924,89. Bij den secretaris kwamen in 16S aan vragen om huilt van gemeubileerde wo ningen of logies' en pension. Op de vcjrgjadering werd besloten, geen afgevaardigde Ve zenden naar he alge- meene vergadering der A. N. V. V., dit jaar to Alkmaar te houden, om de kosten. Aan het fanfarecorps1 Apollo te Dom burg werd wederom subsidie toegestaan dit jaar f 52. In den Zeeuwschen toeristengids wordt reclame voor onze badplaats gemaakt Een bijdrage werd toegestaian voor 't maken van kinematografische opnamen van natuur, volksleven en kleederdraeh- ten in Zeeland voor een film in biosco pen in binnen- en buitenland. Besloten werd nog dit 1 jaar ïid te blijven van den Bond van NederlandSche N'oordzeebiadplaatsen. Teneinde een meer intensieve propa ganda le maken voor ónze badplaatsen in Engeland is' door de A.N.V.V. een folder in 't Engelsch verschenen, waar aan een bijdrage in de kosten werd toe gestaan. Jammer, dat deze folder, waar op Domburg1 goed tot zijn recht komjt door een vergissing van het hoofdbestuur nog niet op de vergadering kón vertoond worden. De rustbanken op den boulevard zul len vernieuwd en van het pad in de voor man teling 2|al het mulle zand afgenomen worden. Vrijdagmiddag geraakte le Ame- muiden het vierjarig zoontje van den nig werd vastgesteld oip f 198 's jaars. Sollicitanten worden opgeroepen tegen een salaris van f 400. De eventueel benoemde zal een borg stelling hebben te stellen van f 3000 reëel. Aan den dijkwerker Jmc. Schouwenaar die ongeschikt verklaard is voor alle werk, werd een pensioen verleend van f 5 's Weeks. De heer S. "Waterman werd, vioorioo- pig voor één jaar, benoemd als beambte bij .het waterschap op ee'u salaris van f 1400. -ne gen. Dc taak van de eerstgenoemde com missie der verschillende staten zal zijn de geschilpunten te onderzoeken, welke op het 'gebied van de schulden, van nen -particulieren eigendom en van de credie- ten tusschen de sow jet-regeering en de jandere regeeringen bestaan, en ter zake overleg: met elkaar te plegen, teneinde Zoo mogelijk tot gemeenschappelijke aan bevelingen aan de regeeringen te geraken De conferentie zal in het Vredespaleis gebonden worden. I EEN KLACHT. Odetta Keun, zich zelf aanduidend! als Hollandsch schrijfster, journaliste, doch ter van den vroegeren zaakgelastigde van t Hoiiandsch gez&ntschap te Konstantinod pel, beklaagt zich in een uitvoerig schrij1- ven in Het Volk over de wijze waanop de Nederlandsche gezant in Konstanti- «oopel haar in den steek heeft gelaten, toen zij het vorig jaar daar gearresteerd werd door de Engelsche militaire po litie, zonder dat het motief werd mede gedeeld, en zonder dat er gevolg gege ven werd aan haar wensch den Neder- landschen gezant bericht te zenden. Toen deze van andere zijde mededeeling van 't gebeurde ontving, zou hij gezegd heb ben, dat inmenging bij de Engelschen Onmogelijk was. Eerst toen de Eransche H-ooge Commissaris zich er mee wilde -bemoeien, zond de gezant een vertegen- Uit Zuid-B eve land. In de Zaterdagmiddag te Goes 011- Uit Noord-Beveland. In de raadsvergadering te Wisse 11- kerke op Vrijdag j.l waren ingeko men: a. de kennisgeving vam Ged Sto ringsdienst van waren in den kring Goes ten, dat de begpootihg voor den keu-* verlaagd was van f 98.000 tot f 62 000 door versobering der „transportmidde len"; b. id van id., dat idioor H. M. idle Koningin is goedgekeurd de nieuwe rege ling der jaarwedden der ambtenaren vian den burgerlijken stand, zooals die idjoor Ged. Stalen was vastgesteld c. Een adres der interprovinciale commissie, verzoe kende hel uitbrengen van een protest tegen de opheffing der dégressie in de reiziger-starieven ten nadeele der uitmid delpuntige streken. Het adres vond vol komen instemming. d. Een verzoek onzer, schietvereeni- ging tot beschikbaarstelling eener me- dalje voor den daar te houden provincia len schietwedstrijd op 6, 7, 8 en 15 Juni a.s Toegestaan. De benoeming dei' onderwijzeressen voor Kamperland en Geersdijk werd in ons vorig nummer reeds gemeld. Daarna werd uitvoerig geredeneerd over een aanzoek om van gemeentewege i/s bij te dragen in de kosten van aanleg en onderhoud eener verharding, uit gaande van het dwarswegje in den Miaria- polder en loopende over den dijk 'tus schen Campens—Nieuwlaiid en Rip in aansluiting op den macadam bij de lioeve van De Feijter. Hierdoor zouden de 'be woners vam den zgn. Kamperlandsche 111 DE LEVER'S ZEEP-ML/. DAT HAAR T EERSTE j STOFFEN AIS NIEUW FABRI-, HOJDT «ANTEN VAN USUNLIGHT ZEEP' (Iagez. Med.) 1 ft v.an. Braam-H'Oiuckgeest, uit Den Haag die een rede hield, o-ver de vrouw in de politiek. Zij wees er in het bijzonder op ■wat de Katholieke, socialistische en anti- 1 niet bij de stembus zullen ontbreken. aï Daarna werd het woord gevoerd door der leiding van Ir.DJ. van Poelgeest ge- een bruikbaren weg verkrijgen naar I In I rtd I 1A U O n'r nn '1 n voldeed, het optreden van een han,di- gen amiateur-snelteekenaar en den zang van een jonge dame, die ook bij de ver dere uitvoeringen zeker een groot aan deel in het succes had. De jeugdige pia niste een woord van lof vóór haar goed accompagneeren. Het eenige, dat zou zijn af te keuren, is het late uur van eindigen,, dat ook vioór de jóngeren zelf zeker niet goed was. Zaterdag is do,or de politie alhie,r met emmers water een schoorsteenbrand je op het Arnemuidsch voetpad gebluscht. Zaterdag reed in de Gravenstraat een zekere T. met zulk een vaart op zijn rijwiel, dat hij een boerenvrouw met twee kinderen en later nog een voet ganger omreed; deze laatste droeg een gramaphoonplaat in de hand, welke in stukken brak. Des middagls had een aanrijding plaats, waarbij de voetganger, door plotseling oversteken, de schuldige was. Vrijdag a.s. geeft het Midtfelburgsch [Muziekkorps Weder ©en' uitvoering op het Molenwater alhier. oi - V Uit Walcheren. Vrijdag LI. werd te Doimlburg ae algemeene vergadering gehouden van ae „Vereeniging tot bevordering der Slan gen van de badplaats Domtmrg. De voorzitter dr. Vaandrager, wees1 houden vergadering' van de vereeniging voor weeze© verpleging op Z. en N. Be veland bleek diat de rekening in ont vangst aantoont een totaal bedrag1 van f 1391.781/2, Waarbij het goed slot 1920 ad f 143.741/2, de uitgaven f 1538 55, en het Uadeelig slot f 146.76y2. Uit het jaarverslag, uitgebracht door mevr. v. d. Have te Kapelle, 'bleek dat dit jaar -drie weezen werden verpleegd. fni bet verslag zal een opwekking wor den opgenomen om nieuwe leden te werven. Tot bestuurslid werd gekozen mevr. Hondelink te "Krabtendïjke en het be stuur werd uitgebreid met dr. Schmidt te Kapelle. 1 1 In een tegen Vrijdagavond belegd© splcedeischende raadsvergaerinig van El- li c w o u t s d ij kwaarin alle leden te genwoordig waren, werd meedeeling ge daan van het resultaat der gehouden 'be sprekingen met de directie van de Zuid- Bevelandsche Spoorwegmaatschappij, in zake de plaatsing van het spoorwegsta tion in de buurt van den miolen. Gehoopt wordt, dat die besprekingen het goede resultaat mogen hebben, dat gemeld station, worde gesticht ter plaatse welke daarvoor van af den 'beginne is aangewezen, en niet op de plaats zoo bijzonder ongelegen aan het uiterste grenspuntje der gemeente. De vergadering had geen 'bezwaar tegen de opname van een bepaling betrekking hebbende op' een eventueele naasting van den spoorweg. den Veerweg. De ieden De Regt en Van Hee hadden 'bezwaren en bedenkingen tegen de verdeeling der kosten over de belanghebbende polders en tegen het stel len van een precedent. De bezwaren werden door. den voor zitter, wethouder v. Nieuwenhuijzen en het lid De Feijter weerlegd, en op voor stel van het lid De Jonge werd bepaald, dat de bijdrage in het jaarlijksch onder houd hoogstens f 80 zou zijn. Daarna werd het voorstel van B. en W. tot be reidverklaring der gemeente m'. a st. aangenomen. Bij de eindomvraag vroeg liet lid Budjze, waarom de palen der uitgebluschte elec- trische verlichting niet werden opge ruimd. 1 De voorzitter achtte het raadzaam, af te wachten, wat de P. Z E. M. mogelijk nog aan Kamperland brengt. Het lid v Hee meende, dat zij konden blij'ven staan als een aandenken aan de gouden eeuw der verlichting te Kamperland. Besloten werd één paal weg 'te nemen, die op par ticulier terrein stond. o Uit Thblen. I'n de Vrijdag te Stavenisse ge houden gemeenteraadsvergadering werd afwijzend 'beschikt op een verzoek van de afdeeling „Stavenisse" van Schutte- vaer, om te komen tot verleening van het kadegeld voor sommige landbouw producten. Het verzoek van den heer M. Beneker om eervol ontslag als onderwijzer werd aeu .©houden tot een volgende vergade- - v_> revolutiennaire vrouwen met Juli a.s, den heer Groenewoudt, uit Santpoort, net het onderwerp: „De Vrijheid". In zijn improvisatie werd naar voren gebracht,1 waarom de liberalen elkaar weer hadden 'gevonden in den Vrijheidsbond en dat het alleen de vrijzinnige vrouwen zulten zijn, die hun plicht zullen verzakenda.ar- :aoor indirect de tegenpartij steunende, )T terwijl de candidaat van den Vrijheids bond in staat zal blijken op oordeelkun- kundige wijze mede te werken aan de wederoprichting van het maatschappelijk ,j0 leven. [en Alle sprekers hadden een enthousiast gehoor en werden algemeen toegejuicht.3 Ds. Siemelink uit Vlissingen sloot als voorzitter der centrale kiesvereeniging) voor Zeeland de bijeenkomst, met een er- v/ov rd v.an opwekking' om' te stemmen •op jhr. De Muralt, een bekenden naam in Zeeland, die men gemakkelijk op het stembiljet kan terugvinden. Uit Zeeuwsch-Vlaanaeren wl d.^4' Vrijdagavond werd te Aarden-'16* burg op de bovenzaal van het stadhuisl9, een vergadering gehouden ter nadere 'be-nefc spreking van de a.s. Beekmanfeesten. a(j; De opkomst Was ©enigszins beter daoqg de vorige mlaal. Het bedrag door de da-ia' mes op lijsten tblij'eeiiverzameld, bleek naai. het oordeel der commissie veel t.e gering om waardiglijk 'feest te vieren. r2» Andermaal zullen de lijsten circuleeren'er" en mocht het bedrag alsdan nog beneJta, den de raming' blijven, zlal de ootm'mis's'eim- zich verplicht gevjo.elen om en bloc af 19, te treden. 54 Over de dagen, waarop feest gevierd]^ papieren. Na veel wederwaardigheden is öagèn wat beter voordoet door meer jan- het haar gelukt aan boord van een Ita- j vragen om verblijf, zoodat de Pinkster- liadhschs chip terug te keeren naar da^en en zelfs de mlaand Juni in verschil- Frankrijk. Vandaar ging zij naar Den lende hotels en pensions vrij goed bezet Haag, waar zij m gezelschap van haar zullen zijn. Hopelijk ook dat de verhoog- advokaat, mr. Marchant, den .Minister van de prijzen, die men thans in 't bu'ten- Buitenlandsche Zaken haar lotgevallen land met name in Duitschland rekent heeft medegedeeld. jj voor buitenlandsche gasten, waardoor t Zij beweert dat de Minister toen totvoordeel van 't valulave.rschil der gelds- den heer Marchant zou hebben gezegd, waarden voor de Hollanders vrijwel' ver dat de gezant nu trachtte zich schoon te lo.ren gaat, een goede reclame voor onze wasschen van zijn lauwheid en o-nwclwil- baapjaatsen en pensionoorden is. ïendheid, dat hij blijkbaar uitvluchten j De' secretaris bracht verslag' uit over zocht, maar dat, per slot de gezant ge- den toestand en de verrichtingen der ihoorzaamde aan een algemeen wacht- vereeniging :n 1921. woord dat luidde: in de door de En- Daaruit stippen we aan, dnt een uit- gelschen bezette landen zich voor de- georeide reclame werd gemaakt in en- zen buigen. kele groote en meerdere provinciale bla- oen ten bedrage van f 425. De verkoop van den Gids van Dom burg, gaal niet naar wensch. gratis wer den er vele verspreid aan verkeersbu- reaux en voor de leestafels van hotels in hel binnenland. Gerequestreerd werd tegen de ver- hooging der spoorwegtarieven en de af schaffing der kilometerkaarten. Aan de intern. GolfmatcheS, alhim ge houden ,werd een prijs geschonken. Het ledental bedroeg' op 31 Dec. j.l. 110, te zalmen contribiueerende f 390.50. I I>E CANBIDATUUR-VAN GROENEJNW DAEL. Het Vad. bestrijdt de meening van die Nieuwe Venlosche Courant, dat mr. van Groenendael niet verkiesbaar is, omdat hij zijn woonplaats heeft in Frankrijk, <an wel Angers. Om lid der Tweede Kamer te kunnen afijn, wordt volgens onze Gnondwet ver- aischt, dat men Nederlander of dotor de er in zijn openingswoord op, dat de toe- Na lange besprekingen en nadat het lidrin .j. woordiger naar de Britsche politie, maar stand ,die zich voor badplaatsen en dus Koole op' uitnoodiging uitdrukkelijk had I Vastgesteld werd het verineinjjgvuldi treuzelde zoo lang, dat de Engelschen de ook voor Domburg* wegens de ongunstig©1 verklaard, dat hij de betrekkelijke ver- j ginigscijfer inzake de plaatselijke inkom- arrestante reeds naar Sebastopol hadden economische tijdsomstandigheden niet i klaringen naar eer en geweten heeft opge- sten'belasling op 0.63, voor het dienstjaar geëxpedieerd, zonder pas en ^identitedts- gunstig laat aanzien, zich in de lam4e j maakt, besloot de vergadering het ge-| 1922/1923. 1- *.t_ 1 j j - 'schil over korting wegens le late op-! levering en minder werkstaat, betreffeq-s De ingelanden van den polder Mog- de de vernieuwde havenwerken (waar- gershil stelde de rekening vast in ontvang mede de aannemers geen genoegen kuir f 1841.49s en uitgaaf f 1727 07, g'oed slot nen nemen) overeenkomstig de 'bcpalin- f 114.42s: en de begrooting' op f 1998.38s. gen der A. V. aan arbitrage le onderwee- Het dijkgeschot werd per H.A. bepaald pen. De booze geruchten, welke den op f 44. I'n Üen vorigen dlensl wasdit f 43|. opzichter Koole, betrekkelijk deze zaak, Tot ver e gen woioi'd iger in dén dijkraad worden ten laste gelegd, vonden bij hem1, der calamileuze pioldiers Oud Kempens: nadat zoogenaamde feiten werden ge- hofstede en Moggershil Werd herfoenfoemd noemd, 'besliste tegenspraak. j de heer P. Elemfaaas. De raad vond geen aanleiding' om een o verordening tot heffing van keurloon te Uit Z e eu ws c h-V 1 a a n d e r e n Q. D. maken, die overeen stemt met de looj-Donderdag hield de Vrijheidsbond nen m andere gemeenten in de om- te H o e k een landdag' die werd opgeluis- geviiiig als uniforme regeling aangegeven, terd door het muziekgezelschap „Elk naar In een volgende vergadering zal deze zijn krachten" en die door ongeveer dui- aangelegenheid afdoening erlangen. zend persionen, waaronder ook zeer vele j vrouwen, werd bijgewoond. In de Pioldervergadoring' le Waar' Eerste spreker was de heer jhr. De de op Vrijdag j.l. werd de rekening Muralt. die in het bijzonder wees op het vastgesteld op f 19971.56 ontvangsten hoofdpunt van het program van den Vrij en f 16990.87 aan uitgaven, goed slot beidsbond, waaruil blijkt, dat die bond f 2980.65; en de 'begrooting' iojp in de vrijheid van arbeid van bedrijf en f 15800.181/2 verkeer het geneesmiddel ziet, voor i'ed- Het dijkgeschot werd verlaagd va» ding van de zieltogende maatschappij, f 18 tot f lOper H.A. aangepast aan nieuwe tijden, kan al- Aan den heer C. J. Vroegop werd lop alleen het liberale beginsel de wereld red- zijn verzoek tegen 1 Juli a.s. eervol out- don, met inachtneming van bezuiniging slag verleend als ontvanger-griffier van en versobering op alle gebied, het waterschap, zijln pensioen als zooda- zal worden, was heel wat te doen. Een^g klein© groep rwil niet op Zondag en krees haar zin, wat natuurlijk een schadepost^ voor 'de (neringdoenden beteekent, daar''08 het juist de Zioindlag is, waarop meftda, vreemdelingen verwachten mag. ine Zoo het feest doorgaat wordt het ge vierd op 4 en 5 September. - In den Vrijdag; te Biervliet ge-&m «houden raadsvergadering werd ontslag, verleend aan den onderwijzer I. Hoste le-ing gen 1 Augs. a.s. Tot onderwijzeres aan school A werd met algemeene stemmerfar- beuoemid mej. C. J. Maarleveld, thans, en werkzaam aan de openbare school te, 7 Brakel. Verder werd besloten een stukje ^ronc aan D. Schilleman te verkoopen a f it1' per M2 en het loon voor het schoon- houden van school A te brengen van>enj f 175 of f200. irk, Ten behoeve van den aanleg' der eleeWa- triscbe verlichting! van de kom erma.. Driewegen zal getracht worden een leeark ningi aan te gaan vam f 26000. je(j' Am het R. K. schoolbestuur zal eer, som verstrekt worden van f 72 tolt be^ren aanschaffen van gordijnen. Een kèurSe~ vraag van hetzelfde bestuur om een ■sons'ee~ van f 13000 tot het bijbouwen van eeiïen, schoollokaal werd aangehouden lot de voder- gende vergadering. Pee- Besloten werd nog adhesie te betuigeJien- aan het rekest, door het Inter-provincial^ 2 Comité aan de Tweede Kamer wordt ge zonden over de opheffing der degressp in de spoorwegreiz:gerslarieven. "ro.°: Ten slotte dient nog vermeld, dat eeA ln schrijven was ingekomen van den inspeel ten, tour van de volksgezondheid, dat doel kans onï steun te verkrijgen voor detrde- bouw van noodwoningen pracliseh ui^.^g. (©sloten is. rder KERKNIEUWS. —rden Bij de Zaterdag te Staveniss* gehouden verkiezing van twee notabévoor ten der Ned. Herv Gem., in de vaca Vervolgens' trad als spreekster op mevr. tures, ontstaam dotor de benoeming vai

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1