No. 118 Vrijdag 19 Mei 1999. 165* Jaargang BINNENLAND. UIT STAD EN PROVINCIE. Een Goedkoops Tractatie KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag, i „Pietluttig gepeuter" n»ern!de 'fe heer ■r. Hp «item* (V B.) de wijziging dier Arbeidswet. „Een terugkeer tot de verhoudingen vaiï het ongebreidelde kapitalisime", al dus was de kwalificatie van den heer Vliegen. Een noodzakelijke vernieuwing aldus het érfssehen die twee uitersten instaan^ (oordeel van den heer D i e p e U h 10 I s t. Maar deze ,anti-rev. spreker weidde idan tocli in het bijzonder ,uit tover de .„'on waardigheid" en „onrechtvaardigheid/' van de oppositie dér S. D. A. P., spe ciaal door het verzet tegen "de Moge lijkheid van verschuiving van den ar beidstijd bij onderling overleg. De lieer Miegen en de zijnen zïjh in hooge mate react tonnair, zei de sprekerHij is 'blij ven staan bij 1889, toen het intematiol- uaal congres der S. D. A. P. den eisch van wettelijke voorziening stelde. Maar is hem dan onbegrepen voorbij gegaan de kentering in de sociaal-democratische joipf- vatöttgen, die niet meer willen weten vato de almacht der wet? Er is' een zie kelijke verheerlijking van den 8-urendag. (Minister Aal beits e had het toen mak kelijk met zijn verdediging. Ten slotte wareh er slechts1 4- tegenstemlmiers (de S. D. A. P.'ers) tegen 31 voorstemmers1!; De overige onderwerpen, die gisteren befcajnjdeld werden, gaven geen aanlei ding tot discussies van beteekenis. INWERKINGTREDING DER GE WIJZIGDE ARBEIDSWET. N|ü de beide Kamers der Staten-Gene- j Politiek-incorrect achten wij echi- raal het wetsontwerp tot herziening der|er ^at heer Fokker dit niet terstonid', die onder 'de mijnwerkers1 zeer populair is, Voorkomt. FOKKER-VLIEGTUIGEN NAAR MOSKOU? Een V. D.-telegram uit Parijs' meldt: Volgens een bericht, ontvangen door den DuitsChen generaal Bauer zijn een tiental Fiokker-mlachines', door de Bols- siewikï in Nederland [gekocht, te Mos kou aangekomen. Een aantal Duitsche •aviateurs, dat te MJolsköu is aangekomen, zal (aldaar den vliejgldienst organiseeren. UIT DE PERS. Het Eerste Kamerl'id mr. Fiokker Naar aanleiding van de verklaring van mr. Fokker in de Eerste Kamer, dat hij van liberaal Chr.-Historisch is gewor'- den, schrijft G. P D. in zijn parlementsl- overzichten in de Vrijheid, het landelijk orgaan van den Vrijheidsbod, io.a. het volgende „De heer Fokker; die nooit anders dan Liberaal is geweest en als zoodanig zijn politieke carrière heeft gemaakt, zoiu de ze weldra zien beëindigd, doordat de Staten van Zeeland eem rechtstehe meer derheid hébben (gekregen. De heer Fok ker heeft nu een nieuwe kans' gekregen hij is Christelijk-historistóh geworden en is dus voor een rechtsche meerderheid geen tegenstander meer. "Wat ons betreft, de motieven, dfolor den heer F okker opgegeven, pin niet tot den Vrijheidsbond te willen behoioren, achten wij zeer onvoldoende (de houding der partij tegenover het militaire vraag stuk en.een artikel in „Het Vader land"), maar de heer Fokker heeft ten volle het recht dit volor zichzelf luit te 'Arbeidsvet hebben aangenomen, is bin nen! enkele dagen de inwerkingtreding! van een gedeelte dier wijziging tegemoet 4e zien. De wijzigingswet toch bepaalt, dat zij, behoudens enkele artikelen, in wer king treedt op1 den tweeden dag 11a fle afkondiging. Nog niet onmiddellijk treden in wer king die artikelen, waarvan de '.uitvoe ring samenhangt m'et nog uit te vaardigen algeimieene maatregelen van Toestuur. De- Ze koninklijke besluiten kunnen uitter- aaïld eerst worden genomen, nadat Ide wet 'van kracht is geworden. Veel lijd Zal hiermede echter niet méér gemoeid! zijn. 'Tpit die 'bepalingfen, welke nog niet plimiddellijk in werking treden, behoort de verlenging van den arbeidstijd in fa brieken en werkplaatsen (met inbegrip Ivan brioo'dbakkerijen) van 8 uren per dlag en 45 .uren per week tot 81/2 uur per dag en 48 ,uren per week. IWiel treden op den tweeden Idag na de afkondiging in werking! de nieuwe regeling betreffende de collectieve vergunningen voor loverwerk, tever- toen hij tot deze Overtuiging was gelé> men, heeft glepubliceerd en zijn mandaat heeft ter beschikking gesteld van zijn kiezers, d.z. die Staten van Zeeland. Zijn aansluiting bij' de Chrtstelijk-histor rische partij heeft de heer Fokker boven dien in geen ekel opzicht aannemelijk gemaakt. Voor een Beginselvast Liberaal is er toch iets meer noodig, olm' tót een anti-Liberale partij over te gaan, dan .die weinige, deels nietszeggende, deels on juiste woordèn, dioor den heer Fokker aan zijn nieuwe partij' gewijd. Hij ver klaarde zich liever te scharen ondér de vaan der C.-Hwijl die ,;geto.ondi heeft aan een zich tot zuinigheid en ge matigdheid te paren een gepaste onaf hankelijkheid". Wij meenen, dat de nei ging tot zuinigheid en gematigdheid niet minder in de» Vrijheidshond wordt aan getroffen en tie „onafhankelijkheid1" van Christelijk-historischen, die reedis jaren in het verbond Dordt-Rioime geperst zif ten. zal de Christelijk-historischen zeiven doen schaterlafchen. Indien de stoere Zeeuwen, die thans in de Staten vam Zeeland de politieke la- teenen door dien Minister bij publicatie inj{C1]S uitdeelen, willen tonnen, dat him de Staatscourant, en de nieuwe bepa-1 pet beginsel nog iets waard is. dan fim c ,41. .A *3. ling betreffende die na onderling over leg tusschen vereeniging|en van werk gevers en van arbeiders door den Minis- te verieencn vergunningen om van de algemeen geldende regielen omtrent den larbeddsduur in beperkte mate af te wij ken, units per jaar niet meer dan 2500 luren gewerkt wordt. Dok treden op dien tweeden idiag na de afkondiging verschillende bepalingen betreffende broodbakkerijen in .werking, zoodat dan de verkoop van iversch en opgewarmd brood vóór 10 pur des voormiddags1 overal en vtoor iedereen verbodlen is'. vertrouwen wij, dat Zij dén heer Fokker geruimen tijd zullen geven, om' ^ijn bekee ring te doen bezinken, alvores hem als „man van Rechts" naar het parlement af te vaardigen. Het spoedig beloloinen Van politieke bekeeringen door de partij van hun nieuwe liefde werkt politiek bederf in de hand." BE RONDREIS VAN DEN FRAN- SCHEN GEZANT. De FranSche gezant, de heer Benoist, beeft zijn rondreis' door ons land ver bod met een bezoek aan Eindhoven, 'waar hij de Philip's Gloeilampenfabriek bezichtigde en aan Den Bosch, waar hij bus stadhuis en kathedraal en voorts ieenige fabrieken bezocht. Evenals in Maastricht en Arnhem werd hij officieel ontvangen, en werden er aan de mtaal- fjjden hartelijke toestten uitgesproken. Dok in Oss werd een bezoek aan eeui- jge fabrieken gebracht. 1 HET GESCHIL DER S. D. A. P.-ERS IN LIMBURG. Mr. Troelstra heeft geprobeerd om! de scheuring in de Limhurgsche S. D. 'A. P. te overbruggen. Het afdeelingsbe- Htuur der oude part# heeft echter Zijp voorstellen verworpen. I>e nieuwe partij, die zich de So- idaal-Democratische Vereenigjng noemt, Iheeft thans besloten met haar actie voort te gaaD, zoo meldt de ,;TeI." De Sociaal-Democratische Vereeniging zal overwegen, naast de officieele lijst der S. D. A. P. voor de Tweede Kamer tót te kooien met een eigen lijst, waarop tós eenige qandida/at de heer W. Smid, Uit Middelburg. Tn de d.d. 17 dezer gehouden be stuursvergadering van de afd. Zeeland <ler Nederl. Vereen, lot bescherming1 van Dieren, nam de voorziller, de heer A. Klontje, afscheid van zijn medebestuurs leden. Gedurende zijin Vijftienjarig voor zitterschap heeft hij veel lief en leed met de afdeeling meegemaakt en hoewel 't meermalen een wanhopig werken en strijden wa&i, dreef Zijn groote vriend schap voor hel dier hem tot dóórgaan. De heer A. ten Harmisen van der Beek, Commissaris van Politie alhier verklaar de zich bereid het voorzitterschap der afdeeling te aanvaarden. j o Uit YMs&ingen. Door B. en W. van Zaandam' is be noemd tot ondier-directeur van den ge neeskundigen dienst dr. A. J. Smitt van Vlissingen. tuut Iniet in stand kon worden gehou den. Ook zij .dienden te trachten in het vrije bedrijf arbeid te bekomen. Burg.', en Wethzijn van oordeel, dat in het uiterste geval, bij omvangrijke werkloos heid, dé gemeente door werkverschaffing in het verbroken evenwicht der arbeids markt dient tegemoet te komen. Toen dan ook einde April het dolor den raald toegekende credïet v.olor de werkver schaffing was geëindigd en ook de rijks subsidie inmiddels had opgehouden, von den Burg. en Weth geen vrijheid voor de overgebleven kleine groep-van mens'chen met de werkverschaffing dpor te gaan- Naar aanleiding van het voorstel-Van! Oorschot e. sbehandeld in de vpirige raadsvergadering, welt' voorstel tot doel heeft het daarheen te leiden, dat weder een afzonderlijk t e e k e n o n dj e r w lijl- zer voor de O. L scholen w.ordt aange steld, heeft de weth. \an .onderwij s een conferentie gehad met de hoioifden Idier scholen, waarbij de meeningen over de ze kwestie zeer verdeeld bleken te zijn. Aan de eene zijdie werd de wensche- lijkheid van de aanstelling van een tee- kenlejeraar betoogd loip grond van veler jaren ervaring en zulks1 mede in het be lang van Vlissingen als fabrieksplaats. Anderzijds werd deze zienswijze ernstig besteeden en was men van meening djat het teekenonderwijs1 gerust dolor den 'klas se-onderwijzer kan wordfen gegeven, even als het zang- en gymnastiekolnderwij sDe wenschelijkheid van de benoeming van vakonderwijzers kon in het algemeen niet worden toegegeven. Dat Vlissingen vroe ger speciale teekenonderwijzers had!, kon een luxe worden genoemd, die wel eeni ge verwondering baarde, te meer waar er zeer weinig gemeénten in het land wa ren, 'die zich deze extra-kosten veroor loofden. Ten slotte werd nog gewezen' pp' het feit, dat het teekenondterwijs op de U. L O. school olp een bevredigende, wijze wordt gegeven, zoioidiat de aanstel ling van een vakonderwijzer daar niet mondig wordt geacht. Bij stemming over de waag, .of de aanstelling van een tee- kenlejeraar voor de O. L schojol nóód- zakelijk werd geacht, bleek dal de eene helft der hoofden zich vóór, de andere zich daartegen verklaarde, terwijl de heer Van der Slikke, die de vergadering niet kon 'bijwonen, zich tegen het aanstellen van een vakonderwijzer verklaarde. —og Uit Z u i d-B evelsnd. In de Woensdag le 's II e e r e mM hoek 'gehouden ingel.an dis vergaderingen' van den N ie uwe kraaijer tpol der ©n van het waterschap N ieuwe-Wiestkraaij ertpolder werd de rekening van den polder vast gesteld in ontvang op f 27027.10 en im uitgaaf op f 25356.19, gjoed slot f1670 91, en die van het waterschap in ontvang op f 7878.48, in uitgaaf op f 6835 861/2, goed slot f 1042.61i/2. De begroeting van den polder werd vastgesteld op een eindcijfer van f 20974.76 met een heffing vanf 12 per H.A. voor scfeotbaar land en f 14.28 Voor vroonen. Die van hel waterschap op een eindcijfer van f 6961.20 en een dijkgei- schot voor 's-Heer Arendskerke van f 12 schotbdar en f 9 voor vroonen; voor Borssele f 7.50 en f 5.50. Donderdagavond vergaderde onder Voorzitterschap Van den heer A. Tol lenaar het departement „Krabben- d'ijke van het Nut. In de plaats van mej N. Tollenaar werd tot bestuurslid geko zen mej. J. P. Vervloei. Besloten werd een protectielantaarn van het hoiofldbec stuur te aanvaarden. Staande de vergade ring werden 12 aan de el en genomen. Tot afgevaardigde naar de algemeene verga dering te houden op 7 Juni te Amster dam werd benoemd de heer 'W.. E. de Jager. Bij bespreking van den beschrij vingsbrief werd in principe besloten om te trachten in aanmerking te komen voor een studieclub, gesubsidieerd door het hoofdbestuur. Daarna werd de geschiedenis en de technische zijde van de „Nieuwe Kies-j wet" uiteengezet door den heer Jac. was keurig versierd. Een serenade werd haar gébracht. Uit Ti hol en. De termïj'n vpor mededinging haar hel vacante ontvangkantoor der directe (belastingen enz', te S t. Maarten su dijk staat open'Voor de beambtendie geslaagd zijn bij het verlicht exalmen voor ontvanger., en die bij art. 112 van K. B. daiarméde zijd gelijkgesteld, tot 10 Juni 1922. i a o Uit Z e euws ch-Vla an deren Wi D. Donderdag had de vergadering plaats te S c.h pionüij ke van den Genëralen Prins Willempolder aldaar. Een vrij groot aantal leden was opgekomen. Allereerst werd rekening en verant woording igediaan van den ontvanger-grif fier A. Brevet, voior de eerste maal, waar uit bleek, dat 'de ontvangsten bedroegen f 163625.211/2, de uitgaven f 1573 95.55 goed slot f 6429.661/2. De Wéghoioting voor April 1922/23 be draagt f 51204.46i/2 tote't een polst volor on voorzien van f 5004.46i/2. Het dijkgeschol 'bedraagt 2996,1959 x f 12 44941.22(1/2. Ingekomén was eénverzoekschrift van P. Buijck en G. Almékinders te Pietean- chem'ent om' overname pachtland In den Zwinpolder, wat Werd toegestaan. Een verzoekschrift van gebruikers lan derijen Diomedepolder werd eveneens' toegestaan, doch een van E. van Hijfte te IJzend'ijke om vermindering van het aantal II. A. voior stembevoegde inigé- landen werd zelfs 'niet eens aan stem ming onderworpen. Aan Anth. de Hullu te Schooindïjke werd een aankra? aan de Molenkreek aldaar verkocht, hetwelk bij' hem in ge bruik al is. Dopr de verbeterde situatie Op vioiornoemlde lteeek slibt deze bedui dend dicht. Het bestuur werd voprts gem|achtigid tot aanbesteding1 van onderhouidstnlacadam. A J. P's Vanille Cirêmepudding met de heerlgke Vanille-Roomsniaak 20 cents per pakje met A, J P s Frambozensaus a 7'/3 ets per pikje. (ïngez. MecU) geven om' in het 'bezit dezer teekefningeii te kramten. Het meent met zekerheid te weten, dat de bedoelde teekeningen eer lang aan de gemeente geheel kosteloiois' ten geschenke zullen worden aangeboc den. i' li ONDERWIJS. Voior het diploma voor de algemeene ziekenverpleging is te Rotterdam' geslaaigd mej. M. L. Maesen, te Vlissingen. Geslaagd voor het voort. mach. di ploma J. de Vries, leerling van de ,De Ruijterschoiol" te V1 i s s i n g e n. Benoemd tot onderwijzeres aan de te openen Chr. school te Amsterdam (SpaarndamtnerkWartier), m'ej. A. M. Pelle te Oo stkapelle. (Stand.) De voordracht voor onderwijzer aah' de openbare school II te Ierseke, 'bestaat uit de heer en1. H. Dek, lijdelijk te Enschedé; 2. A. Bordeaux te Schore; 3. J. OssewaaTde, •onderwijzer op wacht geld te Ierseke. (de Z.). Benoemd tot tijdelijk onderwijzeres' aan school A te Biervliet mej. P. C. G. van der Zwart te Middelburg. Dinsdag is te IJ z'en dij ke de R. Kt Jongensschool plechtig geopend. O8 R. IÏ. Laüfl'b'ouwwinter- school te Hulst. Het einddiploma werd uitgereikt aan: T A. Buijsroge, MeerdoWk (België); L. Borm1, De Zendingsdag der Geref. Kerkenjan g^een. j Buisrogge, Lamswaarde: in classe Tholenzlal op Hemelvaartsdag p vall Qampen, Stoppeldijk; L. van Dam- te Bergen op Zoom gehouden worden in - het Coehoornpark. Sprekers: ds A. Bol wijn ^onderwerp: ,;De Christelijke 'Zen ding en de Moderne beschaving'ds. D. K. Wielenga over„Christus kriacht en Heidendotmis z'wakheid"ds. Jac. van Nes>, KERKNIEUWS. ondexwerp: „Den Joden eea-st"; ds. II Veldkamp van Anna Jiacohapiolder zal het slotwoord spreken. Het muziekgezelschap „Euphonia" van Vrederust begeleidt het gezang. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep te St. Anna- land doior ds. O. J. van Roiotselaar, te Bergs c'henhloek. Geref. Kerk. me, Graauw; Th. van Duize, N. Namen; van Esbroek, Hengstdijk; L. Fassfaert, Lamswaarde, 'A. Kerkkaert, N. Namen; C. Maat, Stoppeldijk, R. de Maat, Stop peldijk; P. Noens, Kieldrecht (België); G. Staal, Graauw; J. Truyman, Bosch- kapelle; E. Verhelsf, St. Jan Steen; Ver- schueren, Hengstdijk; Va el, Bontenisse; K. Vinke, Ossenisse. RECHTZAKEN. Tweetal te Middelburg: R. K. M. Hum-| Arr.-Rechtb. te Zierikzée. In 'de zitting van 16 Mei 1922 werden veroordeeld wegens: eenv. beleedigingJ. S., huisVr. van A. !W., 31 j., zonder beroep; Zierik'zee; melen te Heerenveen en J. G. Meijnén versteii tot f 15 b. s. 15 d. h.; A. van te Baarn. !|der C., 44 j., .arbeider; Noordlgouwe 1 1 I bot 1 m'. voorw. gev. sir. met een proef- Het. H. IIart-b'ee 1 d te tijd van 3 jaar; J. J. M., 19 j., sleeper; 'Bergen op Zo om'. Zierikzee tot f 20 b. s. 20 d. h.; F. N: Ter aanvulling van een vroeger hé- j van 'S.. 21 jaar, zonder beroep te Kerk- rtchl kunnen w'ij' thans melden'dat aan werve tot f 5 b. s. 5 d. h.J. A K, üegeneai, die zich te Bergen op Zoom' met hun ibezWaren tegen de oprichting' van èen ibleeld van het Heilige Hart tot de Kroon gewend' hadden, geantwoord 29 jaar, zonder beroep !e Scharendijke bij verstea tot f 15 b. s. 15 d. h.; mishandeling: I. L. van A., 17 jaar, arbeider te Kapelle, tct f 15 b. S. 1 m; is dat er geen termen gevonden zijn om t, si; de toestemming tot het oprichten van' poging tot diefstal: G. Ghuisvr. van dat beeld op het plein over de St. Jozef-! P. H 21 j.. zonder beroep te Zierik- kerk te weigeren. Men is nu dan ook van Roomkche zijde druk 'bezig met het in orde brengen van het terrein voor die Kerk en stelt zich vopi" Zondag 23 Juli dat 'beeld te onthullen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Inzake teekeningen. j te Hulst. In de jongste raadsvergadering van i zee, bij verstek tot 14 d. gev. .straf; diefstal: II. S., 22 jaar, arbeider te Zierikzee, tot f 0.50 b. s. ld. gev. str; misliaudelingK. K. 28 j,aar, landbiou- werS'knecht te Bruinisse, tot f 30 b. s. 30 'd. h.; M. G. L.j 44 j; landbouwer te Noordgijuwe tot f 30 b. s'. <30 d. h.; verijdeling van handeling van een amb tenaar: U. B., 21 jaar, landbouwersknecht te Poortvliet tot 6 w. rev. str.; vrijge sproken G. M B., 26 j., landbouwers knecht te Poortvliet. Voorts werd vrijgesproken G. I.., 43 jaar, arbeiders te Noordgiouwe, beklaagd VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Welleman. Hulst werd hij de rondvraag., naar we aan een verslag in Zelandia ontleer ^éwéest van diefstal. in de gehouden! vergadering van leenen, dopir den heer Baert gevraagd, of r het waterschap Itruiningen, den 18 door een onlangs overleden ingezete- Mei in Hotel Korenlbeurs, werd de fce- ne, waarvan heel de wereld weet, dat zij grooting over het dienstjaar 1922/23 vast- zonder testament na te laten was over- gesleld op f 32104.86i/2. Het dijkgeschot leden, aan de gemeente eenige schilde- werd beaald op f 17 per H.A. voor de rijen waren vermaakt. schol'bare gromden, terwijl werd besloten De voorzitter antwoordde, dat B. en De „Zeeland de vronen en vrijlanden mede te 'belasten. W. van een dergelijk legaat niets 'bekend Niettegenstaande allerlei tegensp:aa c, aanbesteding ohderhoudsmtteadam. i Was. zegt de Tel., nog steeds zyn bericht om t De heer Baert stelde daarop voor uit lrgnt de verplaatsing van de Stoomvaar Uit SchouwenrDuiveland. 'den inboedel, welke eerlang in het open- „Zeeland naar den Hoek te kunnen Door den Commissaris der Koningin 'baar wordt verkocht, de door hem her 1 handhaven. IS (benoemd tot zetter van 's rijks directe doelde schilderijen aan te kopen. Inmiddels verneem! het juoa. e belastingen in de gemeente Bruin isse De voorzit termerkte hiertegenover op, j South Eastern het denkbeeld overweegt de heer M. Capelle, ter vervanging van dat als men wil koopen men dit niet in mettertijd een lijn op Vlissingen e ope- den heer M. Jiumelet Iz., die overleden is. openbare, maar wel in besloten zitting nen. moet voorstellen, omi te voorkomen dat Woensdag vierde mej. A. Vermeu- de prijs wordt opgedreven. Het genoemd blad leekent hierbij aan, Door Burg. en Weth. van Vlissin gen wordt aan den gemeenteraad een overzicht gegeven van hetgeen door de gemeente is gedaan voor werkverschaf fing. Het aantal werkloozen, dat het! cijfer 175 bereikte, nam bij' het naderen len te Bruinisse haar 25 jarig jubi- der lente belangrijk af, zoodat aan het leum als bcwaarsehoolhoudster. Uit bij- dat hetgeen de heer Baert voor schilde- einde der maand April de werkverschaf- dra3en werd een keunge stoel voor haar rijen aanziet, slechts teekeningen zijm; fing kon worden gestaakt. Wel waren er •sekecht, die haar met het overgebleven welke uit e»en geschiedkundig oogpunt toen nog een aantal menschen bij de geld in enveloppe doior den burgemees- geen 'bepaalde waarde hebben, ook gemeentelijke werkverschaffing in dienst, ter aaugeboden werd. Nog meerdere ca- kunstwaarde bezitten ze niet. doch Burg. en Weth. waren van oor- deaux en vele brieven en geiukwensehen Hel blad voegt er aan toe, diat gelukkig deel, dat voor die enkele genoemd insti- j mocht zjj ontvangen. Haar schoollokaal 'j de gemeente geen geld behoeft uit te 5 Verplaatsing van bureau- commiezen der spoorwegen. Naar aanleiding van het streven naar bezuiniging, dat inkrimpöjng van personeel ten gevolge heeft, zullen vele commiezen op het hoofdbureau der Ned. Spoorwegen vervangen worden door bureelambtena1- ren, zoo meldt de Tel. De overcompleet wordende commiezen zullen (Overgeplaatst

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1