FEUILLETON. HET TRAGISCH LOT. UIT STAD EN PR0V8NC1E. Borst-benauwdheid. ABDIJSIROOP. a KAMEROVERZICHT. Eerste K a mi e c. Zitting van .Wioensidag. Niog eens heeft de Eerste Kamer haar landen laten zien, en toegehapt olok» idioter het ontwerp voior aanleg van een buiten haven te Scheveningen te verwerpen met 24 tegfen 3 stemtonen, wat wel een zeer groote meerderheid tegen was'. De lieer Kjaius was de woordvoerder van hen die het geheele ontwerp afkeurden om dat het nooit aan de verwachtingen zlou voldoen, zioioidiat de 3i/sf millioen uitgaven ongemotiveerd werden geacht, en de heer ,W'i11ert van Hnoiglajnd toefoiogdie, dat 'de dure eischen die het departement van nortjog heeft gesteld, zeer ver, ge zocht waren. Minister König probleerdte het ont werp te reddlenliij' achtte der verbetering gen voor de haven aanzienlijk, en vertel de dat hij1 getracht heeft het departement van Oorlog te btepraten zonder dat het hem gelukt w|as. Oorlog achtte eetoige kanonnen noodzakelijk alsi de buiten haven ■werd aangelegd, en daarvoor zOu f 600.000 tooodig zijto'. De Kamfer bleek echter door die ver'del digitolg niet overtuigd1: 24 tegen 3! j Vofefeaf Was gegaan die btegrooting vato Buitetolanldsche Zaken, Waarbij' dte heer C rem er ieenige Versolble(rin(glsmlogelijlq- heden opperde, door een 'beperking te bepleiten van den ecotoomischen vooriicht- titogsdienst voor het buitenland', die zeer veel geld kost. Z. i. verkeert onze han del fen nijverheid' niet in' zteo'n staat vato seniele aftakeling dat daarvoor zulk eeö omvangrijke dienst vato' noode is. En verder deed hij een aanval ojpf die reeds mfeer .als lovetobjodig aatogewezen militaire attacheé's. i Uit het antwoord van dfeu Miniister bleek dat afschaffing van die militaire attjaché's in overweging is. MaaT ten op zichte vato den edotmotaiis'chen voorlichtigs'- Idietost Was hij het niet met den heer Cremier fei ens. Bezuiniging door conh cetotratie is wel in overweging, mlaar de btoitenlandsche economische zlaken moe ten bij dit departement blijven. Ter he-j ojotodeeling van die oljglatoisatie van zijn: departemfent wees hij1 op België, waar men met 286 ambtenlaren aan Buiten- latodsche Zaken werkt tegen 121 aato het departement in den Haag. De heer Anemia weidde vooral uit over de benadeeling van het gezag van den Volkenbond' door dien gróóten in vloed van den Oppersten Raad' der Geal lieerden. De Minister 'bleek de kwestie met mfeer geduld aan te zien. Men moet z. i. vato den Volkenbond niet verwachten, dat deze in twee jaar tijds de ontstane ont wrichting zou hebben kunnen wegnemen Men moet met den Volkenbond wat ge duld hebben Hij' is in elk geval de beste organisatie in de internationale samen leving, die de wereld tot nog toe hééft gekend. Overigens onderschatte men niet wat de Volketoblondj in politiek op zicht reeds tot stand heeft gebfeachj;. In dit verband wijst spr. op Polen en Lit- thauen, alsmede op de verhoudingen in Zuid-Amerika, Waarop die Volketoohnd ook verzachtend heeft gewerkt. In zulke ge schillen beteekent tijd gewonnen, reeds veel gewonnen. Wat den Oppersten Raad betreft, spr. is het met den heer Anema eens, dat eenmaal de tijd zial komen voor dit lichaam om' te gaan, waarop de Volkenbond z'ijto plaats zal innemen. Doch. piok ten aanzien hiervan moet men wat aan den tijd overlaten. Wat de conferentie van Genua betreft, daarover waren de mededeelingen van den Minister heel weinig zeggend;, wat ook wel te 'begrijpen is', waar de eindre sulfa j- Len nog niet definitief zijn.: Een lange reeks wetsontwerpen werden zonder veel discussie aangenomen. Bij 'een daarvan-, dat tot intrekking vato de wet inzake wering van die Sa Jose Schildluis-, steldte de heer Crem'er nog eens in 't licht dat die Amerikaans chej maatregelen tegen invoer -van planten ziekten, hun grond hebben in uitsluitend finaneieele, iptrjotectionistislche in|otïi(even. Hij' vertelt, dat hij' kort volor zijto Vertrek) als gezant ito Amierika van den Secretary van het landbOiUW-dlelpRrtenient Vernam1, dat Amerika zich zelf tmloest beschermen tegten onze Bos!kjo|oplsche producten. Spre ker vroeg toen: alleen financieel? De Secretary keek hem toen aan, alsof hij1 wilde zeggenTtWee Joden weten, wat een bril kost Mocht onze regiering, zei de heer Cre mier, genoodzaakt wlordfen den invoer van vruchten 'uit Amerika te Verbieden, dan zouden we die vruchten uit Zuid-Afrika kunnen betrekken door middel van dte Ziuid-Afrjkalijn, die -spreker heeft heij- pen tot stand brengen. Min. v IJs'sel steij'n wees er, in zijn antwoord |op, dat de ïndistehe regee- ring ook eenigen tijd geleden den in voer, van vruchten uit Australië verboden heeft. Onze phytopathoUoigis'che dienst is goed; toch kan in een enkel bolletje wel eens een insect zitten. Maar even zeer kunnen fn uitheeMsche vruchten ke vers zitten. Volhardt Amerika dus' 'bij' zijn houding, dan moeten wijl niveirwegèn, oif wij' den invoer van Amerikaa(nsche vruchten niet moeten verbieden op grond van gevaar van- i nsecten voor onzen tuin- bo)uw. Onder de aangemopnten voorstellen be hoorden ooki die, betreffend: onteigening ten behoeve van aanleg van een tramweg Breskens—Gajdzand Relranchemtent—Sluisi; verhootgjng van het renteloos: voor schot uit 's rijks schatkist ten behoeve van den aanleg) en het in exploitatie brengen van een spoorweg Bresktens Cadzand—Relranchemtent—Sluis. BINNENLAND. Snoeck Hencke-mlans, A. Pl Staalman, Hu- geuholtz1 en v. d. Voorts- van Zijpe, leden' der Twfeedfe Kamer, eto eeaiige adviseer rende zteeofficieTen, m'orgen eeto bezoek! brengen aan de Marinewerf te Amsteré: dam'. Dit bfezloek schijlnt ip: verfcland te staaU mtet een plan tot mogelijke samen voeging der Rïjksweryen uit een oogpunt van bezuiniging. LOONVOiORWlAARDEN BIJ, OVERWERK I'n een tojota aajn de- Eerste Kamer naar aanleiding van het -dlaai' aanhangige Wetsontwerp tot wijziging) der Arbeidswet, deelt minister Aalbetose oi.a-. mee dat hij' niet deelt het gevoelen -der, leden (die in het afdeelin-gsverslag er hun leedlwe- zfeU over uitspraken', dat het amendement- Driou inzlake het uitsluiten vato voorp Waiajrden bfetreffendfe het loon Mjr afwijk king van den nopmlalen arbeidstijd geen meerderheid heeft kunnen vinden. Hij voegt er echter aato toe, dat hij' op 'het standpunt staat, djat, vato de bevoegd heid tot het opleggen van zjofodatoige voor waarden een spaarzaam gebruik' mioet den gemaakt. DE RIJKSMIDDELEN IN APRIL 1922. öe opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opeenten) over de maand April 1922 bedroeg f 37.597.003 tegen f 39.473.366 over de maand April 1921. Het een twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt 1 35.800.083 W§ laten hieronder volgen de inkomsten over de vier maanden van 1922, vergeleken met die over April van 1921k: DE CONFERENTIE KOMT IN DEN IIAAG Het is nu definitief d)at de conferentie over de Russische kwestie naar Deo! Haiag komt, niettegenstaande den tegen stand van de Russten. We verwijzen voor bijzonderheden naar ,bet Buitenland. De Russen zullen hier dezelfde gast vrijheid genieten als de andere delegaties, d. w. zi dezelfde vrijheid van beweging hebben. Dat is1 hun toegezegd. 4, DE KAMERVERKIEZINGEN Voor den kieskring Leeuwarden heeft naiar de Leeuwarder Ct. meldt, de natior nale 'bond voor bezuiniging ciandidaat ge steld: 1. C. H. A. van dl Mijle te Heezeg 2. W-. J. Steinbruch te Laren (N. H) 3. Th. Tjeerde te Workuml; 4. G. J;. P. A. Thomson te Vught; 5. J. F. Vos, te Groningen; 6. jhr. F. S Op ten Noort te Ede 7. J. L. van dfer Harst te V1 i sp singen; 8W. Doioren te Dordrecht en 9. J. van Tpor te Vlaardingen. SAMENVOEGING RIJKSWERVEN. Naar de Tel. verneemt zal die Vtaot" oontonissie bestaande uit de heeren Fok ker, lid der Eerste Manier, de Muralt; Middelen. 1922. 1921. Grondbelast t 3 302.023 f 1.469.254 Personeel 2.152.480 2.925.855 Lnkomstenb. 41.958.197 33.767.727 Div. en Tant. 3.373 479 7.990.219 Versnog.bel. 6 752.173 5 647.556 8niker. 13.441.577 13.539.712 W$n 727 810 515.803 Gedistilleerd 19.858.403 17.716 901 Zont 441.016 538.151 Bier 1,199.991 897.382 Geslacht 2.861.744 4.279895 Bel. speelk. 28.081 29.487 Zegelrechten 5.744.504 7.221.005 Registrator 6.934.637 13.531 379 Successier. 11.831.973 10.725.010 Invoerrecht. s> 12.777.778 12.048 152 Goud, zilver 298.280 274.554 Ëssaailoon 439 325 Statidiekr. 1 128.299 1.293 775 Domeinen 590.738 587.017 Staatsloterij 220.837 219.204 Jaeht, visseh. Loodsgelden 1.275 1.455 901.710 764 210 Mjjnrecht. 226.882 163.732 Totaal t 136.754.288 f 136.147 769 VAN NICOLAAS II EN ZIJN GEZIN. (Dertien jaren asm het Russische kof) naar het Frsmsch van Pierre Gilliord dtoor Marguerite de Rouviïle. (Geautoriseerd© vertaling.) Nadruk verboden. 50). HOOFDSTUK XX. Einde van onze gevangenschap te Tobolskj (Januari—Mei 1918) Van af den 1/14 Januari had ik' mijn dagboek weder opgevat, dat ik tijdens on ze overplaatsing naar Tobolsk verzuimd had Lij te houden, en ik wil er hier een uittreksel van geven evenals ik dat ge daan heb betreffende onze gevangenschap te Tsarskoïe-Selo. Maandag 14 Januari (1 Januari). Wij zijn van morgen naar de kerk gegaan, waar de nieuwe priester voor het eerst de mis oediend heeft Vader Vassilief (degene die de oorzaak was van het voor val ,in het vorig hoofdstuk vermeld) is verbannen naar het klooster van Abaliits- ky, door toedioen van den Aartsbisschop Hermogjenius. Woensdag 16 Januari. Om' twee uur in den namiddag was er een vergadering van den soldateuraad uit ons garnizoen. Er werd besloten, met 100 tegen 85 stem men, dat men de epauletten van officieren en manschappen zou afschaften. Donderdag 17 Januari. Kolonel Kiohy- linsky ij van-morgen in burgerdracht ge komen, omdat het hem te zeer tegen de borst stuit zijn officiersuniform zionder epauletten te dragen. Vrijdag 18 Januari. De priester en die zangers(l) zijn om drie uur aan huis ge komen. Het is vandaag de plechtigheid van het zegenen van het water, en het is voor het eerst, dat dte nieuwe priester aan huis de mis bedient. Toen Alexis Nico- laievitch op zijn beurt het kruis kuste, dat de priester hem toereikte, heeft deze zich voorover gebogen en hem een kus op het voorhoofd gedrukt. Na het mid dagmaal traden generaal Tatichtchef en prins Dolgorouley op den keizer toe en smeekten hem zijn epauletten te verwij deren, ten eindte aldus een heftige be tooging der soldaten te voorkómen. Men voelt dat de keizer er tegen in opstand komt; hij wisselt een blik van verstand houding met de keizerin; zij' spreken De opbrengst over de maand April '22 der oorlogswinst- en verdedigingsbelastingen was i 1.779.948. De opeenten, geheven ten bate van bet Leeningsfonds 1914, garen over April een op brengst van f 13.746.726. DE KOERSBEREKENING BIJ BUITEN- LANDSCHE POSTWISSELS. Een der lezers van het Hdbl. be- kla&pt zich, dat hem' bij het verzen den van een telegrafischen postwissel naar Duitschland op Maandag) j.l'. een koers van 1.20 voor de Marken in reke ning werd gebracht. Behalve de klosten der zending a f 1.75 mloest hij dien tengevolge als tegenwaarde voor de door eenige woorden met elkander; dan be- heerscht hij zich en onderwerpt zich ter wille van de zijnen. Zaterdag 19 Januari. Vanmorgen zijn wij weer ter kerke geweest. De keizer had een Kaukasische pelsjas aan. die steeds zonder epauletten gedragen wordt Die van Alexis Nicolaievitch waren be dekt dioor zijn „bachelik" (een sloort Kau kasische bouffant). De keizerin heeft mij vandaag meegedleeld. dat de keizer en zij mij uitnoodigdlen om in het vervolg met hen de avond'thee te gebruiken, indien ik niet te zeer vermoeid was dopr de lessen(2). Ik ben dus vandaag gebleven, nadat de grootvorstinnen om' üen uur naar him kamers gingen. (Alexis Nicolaie vitch ging steeds om negen uur naar bed.) Maandag 21 Januari. Vannacht heeft het geweldig gesneeuwd. Wij zijto be gonnen een ijsberg mtet glijbaan te ma li em- te remitteeren 2500 mark' 'n bedrag van f 30 neerleggen, inplaals vian f 22.69 zooals het geval zou zijn geweest wan neer de postwissel tot den koers van den dag, n.l. 0.903/4 zioiu zijn berektend. De Staat was' dus niet minder dan ruim 32 pet. te duur. Het is: een oiude klacht, die echter al tijd nieuw blijft. Bij vroegere gelegenhe den werd ons van de zijde der Posterijfen er op gewezen ,dat het in verband met de jbnderlinigte verrekeningen met de btoi tenlandsche postadministraties niet moi-' gelijk' is!, de koersen van afrekening nauw keurig aan te sluiten bij' de djagelijksche fluctuaties, daar -de afrekeningskoersen van tijd bot tijd officieel worden vastge legd. Zou het echter niet mogelijk zijto. dit op korter termijn te doen, of beter nog, internationaal overeen te kornfen dajt de afrekening1 van elke zending tot den koers van den dag ges'chiedt? Het zon stellig wel mteer administratie met zich brengen, mlaar het zlou tevens! tot gevolg hebben, dat het publiek niet langer ondier 'den indr.uk' blijft verköefletoyi dioor de Pos terijen te worden geplukt". Op' zijn minst genomen zou het toch wel wenslchel'ük zijto, de termijnen gedu rende Welkte de koers onveranderd blijft, sterx: in te korten. Een nofeerinjgl van 1.20 ïs het laatst voorgekomen op 23 Fe bruari,, d. i. dus bijna Volle drie mJajanden geleden. Het mloet aan het gebruik dat van den piostwisseldienst wordt gemaakt, toch toiojk geen goed doen, wanneer het publiek voor de postwissels prijzen mloet betalen, die zioio buitengewoon sterk af wijken van die, waarvoor men elders te recht kan. Ook in het belang der PosL- terifen zelf schijnt het ons gewenschlt dat eindelijk eens afdoende maatregelen worden genomen, om een einde te mlakett aan deze even opde als gerechtvaardigde grief. Uit (Wjailcheren. In de gemeenteraadszitting van K O: in de k e r k e werd Woensdag op een ver- verzioek van het bestuur van hervormd Otoderwijls om subsidie v-i|or het Vervol'g- ouderwijls op 't Zand, afwijzend beschikt. Een schrijven van de leden van de ver- eeniginig voor hervprmd onderwijs, waar bij zij: verklaren zonder pressie lidl der verejeniginig geworden te zijto, die rege ling op hun aanvrjaag voior een schoolge bouw op 't dlorp te betreuren en verzoe ken alsnog in het bezit te worden ge steld door den raad van een nieuw 'S'choioigtebjoiuw werd v. kennis'gteving aan genomen. De heer Sanderse merkt nog o'p, dat de inhloud1 getuigt van 'drij've- rij-, evenals het ingezonden stuk van den voorzitter iu dte Middtelb'. C|0|urant. I Aangewezen werden dfe leden van de stembureaux. In de verordening vo|or de nieuwe be- 'gTaafplsats' wiordt bepaald), d)at het be graven plaats heeft van 10 tot 2 uur. Afwijkingen hiervan zijn aan bepaalde rechten onderhevig). Niet aangeslaigfenenj in de inkomstenbelasting zijto vrtjl van grafko&ten. Zij, die een bepaalde plaats verlangen, kunnen die aanvragen te gen betaling van 3 maal het verschul digde recht. Het onderhond der graven kan aan de gemeente worden overgedra gen tegten betaling van een recht van f 10. Tot 1 Juni a s. Is: nog .gelegjem heid voor hen die op de oiude begraaf plaats' nog' eigen -graven willen koppen, zich daarvoor aan te melden. Na dezen datum worden aldaar slechts zij' begra ven voor wien de grafruimte is uitge kocht. Het kohier hondenbelasting bevattende Is Uwe ademhaling beklemd Hindert U de vastzittende slijm Hoest Gij Neemt onverwijld het middel, dat U helpen zal, de bekende (Inigcz. Med.) 103 aanslagen a f 3. wordt goedjgtekeiird. Vastgesteld werd het suppl. kohier H. O. van 20 personen Het vermlenigfvtoldiginjgjs'cijlfer voor. de gejmetetotebtelasting, thans' 3.6, werd toto vastgesteld pp 4.32, Ingekomen is een s'chrij'ven van ds. F. Piostma, mteldend dat hij' niet langer de functie van lid dein co:m!mis'sie vian toe zicht op 't onderwij's wenscht waar, te nemen-. i Uit de voordracht v(o|or 'een rueuw lid, waarbij' worden aanbevolen dte heeren C. van Noppen en Leendert Ropse, werd C. Van Noppen toiet 6 stemtaie-n gekozen Maandagavond sprak ds'. De Visser, in het VereenigingBlgjehioiuw te Koude kerk e voor de oprichting win eenCfar. Historische kiesvereeniging. Opgekomten waren pLmi 40 belangstellenden, onderj wie. enkele dames'. r Na afloop iS een kiesvereeniging opge richt mtet ruim 30 leden. Tot bestuursle den werden gekozen de heeren I. Hanto- sen, vloorzitter, P. Taais'; secr. mterr PostmlaVan Leeuwen, penn. en A. van der Heijden en A. J.: Stoppels, leden. In de Dinsdagavond gehouden vergat- dering van de vereenigingi „Het Groente Kruis" te Domburg werd: djoor den petotoito'gmteester rekenitngi en> verantwoor ding gedaan over 1921. Daarna -werd het jaarverslag uitge bracht. Daaruit bleek dat de vereeniginjg in bloeieoden toestand verkeert en op aller medewerking kan rekenen. Ver~ plegingsmlateriaal Werd 125 maal uitge leerd. IWat 'betreft dte blesMjlding- van- tubterculose kon wtordten mfedtegedeeld dat in den loop van het jiaar 9 gezinnen met 10 patiënten onder toezicht stonden'. Het ajatotal door de huis'bezioekster Zuster Trajas gebrachte biezloeken aan tubercu lose patiënten bedroeg 509. Drie wop nin:gen werden ontsmet, de twee ligten- ten waren den geheelen z(oWer in ge bruik. Op voorstel vato het bestuur werd' be sloten lid te worden van de Algemeen® Nederlands'che Vereeniging „Het Groene Kruis" met een contributie van f 10. Verder werd een crediet toegestaan vato f 50 voor eeue te houden cursus in kitolderverziorgim|g. In een volgende vergadering zullen voorstellen worden gedaan tot vaststel/- ling van een reglement op het verleeneb vato uitkeecingen 'bij' opnamte ito een zie ken buis en dergelijke gevallen. Voior het 'berijden van dte rijwielbrianr card werd ito plaats van Joh. van EijZe- ren aan wien onder dankbetuiging ontslag) werd verleend, aangewezen J. Trieller Wz. Wioensdagjmiddag hield (fe1 feaad- van R i 11 h e m een openbare vergade ring. Van Ged Staten was een schrijven ingekomen dat het salaris van dten amb tenaar van den burgerlijken stand' door, hen is bepaald .op f 100 en d|at van den burgemeester voor het Voltrekken der, huwelijken op f 20. Als leden van het stembureau werden gek-ozen K. Allaart (voorzitter), A. Cevaal, J. Meliefste en' C. Wisse (leden) Als plaatsvervangend' (1). De vier nonen, die in het begin kwamen zingen, waren vervangen door de kapel van een der kerken van Tobolsk. (2) hu one majesteiten warm gewoon enkele personen: gravin Hendrikof (ho.f- dame), generaal Tatichtchef, prins Dal- gorasky, en, indien hun bezigheden het hun veroorloofden, oók mej. Schneider en dokter Botkine uit te noodigen om te blijven theedrinken. De keizerin schonk die zelf. Op dit oogenbiik ben ik de eenig overlevende van djat theegezelschap van Tobolsk. ken. Vrijdag 25 Januari (12 Januari). Hedieln de verjaardag van Tatiaua Nicolaievitch. Een Te Deum aan huis. Prachtig, zonnig winterweer, 15 gr. R Wij hebben, evenals de vortgte dagen, weer aan .on ze ijsbaan gewerkt, en de soldaten van de wacht zijn ons komen helpen. Woensdag 30 Januari. Vandaag is het de beurt van de goede afdeeling vajn het regiment. De keizer en de kinderten hebben verscheidene uren in het ge bouw van de wacht doorgebracht. Zaterdag 2 Februari/ 23 gr R. onder nul. Prins Dolglomuky en ik hebben van daag dten ijsberg gtijdbaar begoten. Dertig emmers water hebben wij' erover uitge stort. Het was zóó koud, dat het wa ter bevroor terwijl wij' het van de keu kenkraan naar de bami droegen. Onze emmers en de baan zelf dampten. Van Van morgen af zullen de kinderen naar hartelust kunnen glijden. Maandag 4 Februari. Men zegt. dat de thermometer vannacht tot 30 gr- F- ton der nul is giedaald. Het waait verschrik kelijk. De slaapkamer der grootvorstin nen is een ijskelder gelijk. Woensdag 6 Februari. Het schijnt djat, op een voorstel van het 2e regiment, de soldaten besloten hebben dat commis saris Pankratof en zijn adjudant Nikots- ky hun post moeten verlaten. Vrijdag 8 Februari. Een Koldiatetoraad heeft vanmiddag besloten, dat Pankratof zal vervangen worden doior een bolsjewis tisch commissaris, dien men uit Motskfeta! zon ontbieden. De zaken worden hiote langer hoe erger. Het schijnt, dat de oorlog geëindigd is tusschen Sovjet-Rus land aan den eenen en Duitsch—Oos tenrijk aan den anderen kant. Het leger is ontbonden, maar Lenin en Trotsky hebben den vrede nog niet geteekend^ Woensdag 13 Februari. De keizer ver telt mij, dat ten gevolge van de mobili satie van het leger verscheidene lichtin gen afgedankt zijn. Alle andere solda ten (de beste) gaan ons dus vertatem Dit vooruitzicht schijnt den keizer te verontrustende verandering kan zeer noodlottige gevolgen vóór óns hebbem Vrijdag 15 Februari. Een zeker aan tal soldaten is reeds vertrokken. Zij zijto heimelijk komen afscheid nemen van den keizer en zijn gezin. 's Avonds aan de thee hij' hunne Ma jesteiten jhteeft generaal Tatichtchef met een vrijmoedigheid, die gerechtvaardigd) werd door de omstandigheden, zijn ver wondering erover te kennen gegeven, dat het familieleven van keizer en keize rin met hun kinderen zoo eng verbon den en vol wedeïzijdsche liefde was. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1