1IEÜW1 ZOÜTEYISCI Woensdag IT Mei 1922, i6l>e Jaargang ZONDER GRAAT. LEIJMSE GRAVENSTRAAT HOEK MARKT. Go e T Q een zakj° A- J* 8 i\ h E E a Gren&dinesans in ieder pakje A. J. P's Amandeltjes pudding. Tijdelijke Reclame. iNIllIiNLANUi Muiall dan steedis ruim debat toestaan. r^o; lie Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Dinsdag1. Dit „seniele, cynische" college (de kwa lificatie werd gister door een der le- deln, pal. den lieer Mendels gebruikt) heeft zich' gister door eenigte btegnontinfgen hoeWgeiverkl. Die yan Oorlog bracht wel veel dis cussie, maar niet veel nieuwe opmerkin gen. De heer v. Embden maakte zich tol tolk van de reeds uit de Tweede Ka mer Wekende denkbeelden van de Vrifz. Dem. ten opzichte, "van Wantsoencerin g van de .oorlogsuitgaven tot een 50 mil- lioen, en keurde het antwoord van de regeering aan den Volkenbond inzake de ontwapening af. Waarop de Minister van 'Oorlog antwoordde, dat van de regeering geen raötsoeinfeerliigsvoorstel te verwachten te verwachten is, daar die anderen zich niet aan het kleine Nederland zouden storen1 als dit zich m|achtelo,os maakte. Een „fa cade Van beveiliging" zteoals de heer van Etmbden wil, begeert de regeering niet. En ten opzichte van de wapenbieperg king en den Volkenbond wees de Mi nister erop dat geen enkele 'staat aan den Wensch tot beperking heeft gevolg gegeven. j De heer Meindels hield' een "bede Dp politiek terrein, waarin hij o. a. het gebrek aan eenheid hij1 de katholieken in het licht stelde, en aan deals seniel' en cynisch gekwalificeerde Kamer ver weet dat zij niets voor idealisme voelt. De begroeting werd aangenomen met 25 tegen 6 stemimen, die 'der Iieerenj Slingenberg, v. Embden', De Boei"; Smteenge, Hendels', en mevr. Pothuis Br; Ide behandeling, van de begroeting van Arbeid werden eenigte belangrijke meedeelingen gedaan door Minister AalberSe ten opzichte van de wo- nlniopolitiek. Hij stelde in het licht dat het OPHEFFING DER HUURWETTEN Naar de Minister van Arb'. gister in de Eerste Kamfer meedeelde :'s bij hem en den minister van Justitie een wetsont werp in Voorbereiding:, om de Huur- coinhrssie- en de Huuropzeggingswet ge leidelijk op te heffen. BEZUINTGINGSCOMMISSIE- RINK Het tweede deel van het rapport van de zoogenaamde Bezuinigingsoommissie, dat in schrift reeds gereed ligt, zal bin nen eenige maanden vérschijnen. Hel zou, naar het HdM. verneemt, interessante ge gevens hevratten over het voortgezette onderzoek van de commissie in de. de partementen van algfemeen bestuur. OVER INVOERVERBODEN In een Dinsdag te Arnhem) gehouden vergadering van de Vereenig'ing vant Chr. Werkgevers eU Gi*iO|othanidelaars were? door den secretaris mi-. H. H. Stetteker een korte inleiding' gtehouden tot eeu bespreking van het wetsioJitwerp-FleisktensS betreffende het vaststellen v'an invoeb- vorbiodeïidaarbij' copoludeerend, dat aan gegeven mpet worden in welke gevallen kan worden overgegaan tot het vast steken vap invoerveTbfodenén voorts dat wordt vastgelegd dat de Wiiiinfenlandi- sche industrie Schade ondervindt doorn dat de betrokken artikelen' uit landen met lage vhluta worden ingevoerd tegen prijzenwaartegen de Nederlandsch in dustrie niet kan concurreeren Er werd echter door de vergadering na uitvoerige bespreking besloten geen conclusie te nemien, pmdat men niet weet hoe over eenigen' tijd dTe toestanid' zicbjzlal ontwikkelen. Aan het bestuur werd opge dragen te zijner tijd' naaJ aanleiding vian het wetsontwerp slappen te doen. DE KLEINE PARTIJEN. Op een openbare vergadering van de stelsel van .overheidshulp oorspronkel^k afdeeling Amersfoort van den Vrijheids- Maandagavond 'de oud-iriinistèl' van van financiën prof. van Gij' ova. de vol gende opmerking! gemaakt. alleen 'bestemd was voor vtervianging van de krotwoningen maar door den nóód 'der tijden is uitgebreid tot anderen. Deze bedeeling' heeft s'pr. ook steeds tegen de 'torst gestuit. Men kan alleen van dit bijdragenstelsel afkomen door de kosten van den woningbouw te drukken. Spii. zal mgaan wat er practisch zal zijn te verwezenlijken van het desbetreffend rap port eener door hem. benoemde commis sie. De vraag!, hoe men de oude bijdragen moet liquideeren of wegwerken, behoort weer tot de competenftie van den minister, van Financiën. Spr. zal over dit punt met dezen overleg! plegen. Controle op de boiuwvereeni gingen is de laatste twee jaren zeer noodig gebleken. Werkten al le gemeenten daartoe mede als Haarlem, dan zou die controle veel, gemakkelijker zijn. Inzake de opheffing! der Huur commis sie wet staat spr. tusschen de voor- en te genstanders in. Een oogenblikkelijke op- heffin? daarvan kan spr. niet boezeggen. Zoolang men blijft staan voor een groot won'ngtekort zo.u afschaffing der Huur delburg: cis. C. E. yan de GriendDrei- schor- G. Giljalm'se, Haamstede en d(st. A. S. Talmla, Vlissingen,. Alleen ds. id(e Ligt Was tegfenWoordig en verklaarde gaarne Voorzitter te willed blijven, zoplang God hein diaaryöbr de kracht geeft. D oor de af deel in g Middelburg van Patrimonium is een adres gericht lot de leden der Bioscoppj-commissie, Waarin gezegd wordt, dat het de aam- dacht heeft getrokken) dat in den laal'- sten tijd in Middelburg een zeer ruim gebruik word l gemaakt van het biezioeken van bioscopen, vooral door minderjarigen. Alhoewel de afdeeling niet onderschat het nut, dat idle bioscope ldan hebben tot ontwikkelen en liet bevorderen van algenfeene kennis, komt het haar voor, dat in -dien zin de bioscopen weinig ge ven, doch, gezien de aanplakbiljetten: doodslag, en allerlei zinnenprikkelende voorstellingen, de hoofdschotel van het geen vertoornd wordt, zijn. De afÜ. is Va® meening dat derge lijke voorstellingen zeer schadelijk wer ken pp de geesten, Vooral van "jeugdige personen en dat allicht de vèrtojomde film's de karakters 'bederven, en de ze- delopsheid en de b!amHfelo|b!sheid bij' de jeugd bfevo.rdferen. Niet te ontkennen is het toch, de couranten en sta li sjiek en wïjlzten dit uit, dat de crimïnlalileit onder de jeugd sterk fo'evorderd wordt dtoojf de zinnenprikkelende voorstellingen door de bioscoop gegeven. gevolgen als dief stal enz', blijven dan ook in dten regel niet uit. Omdat d'oor de exploitanten in hopfdzaak gespeculeerd' Wordt op de hartstochten, mfeent de |afdr. dal de over heid, het zij zelve, of zooals in Midi- delbui'g gfefcteurt dopr "de commissie, erin sitig dient toe ïe zien op diatgfene wait! vertoond wordt, en Vooral onderschep ding dient te m'aken tusschen de voor stellingen voor de jeugd en vo.or de volwassenen. Het komt de afdeeling Voor dat de verto|omi»gen, uitsluiten! -voor de jeug|d', moeten worden uitgebreid tot alle per sonen beneden 18 jaar, terwijl ook moet Uit VIiartsdagen. Aan Woord Van het s.s. „Peursum" liggende a|an de Werf der Kon. Mj'. „de Schelde" te Vlissingen, is' een werk. mah uit Amsterdam1, die werkzaam was vbïor de Mij', voor Eleclr werken, mtet z'ijln rechterbeen bekneld geraakt tus schen een m'achinedeel. De man werd' zeer (e|mslïg gewond naar het St. Joi- s'ephziekenhuis' gje'bracht, waar het on derbeen geamputeerd moest worden. Uit iWst'IeSiersn. - lu de Dinsdag gehouden raadsverga dering te Wi e s11 k a p1 e 11 e gaf d(e voor zitter voorlezing van" een brief van den 'burgemeester van Oostkapelle, Waarin de ze mededeelde, dat overleg gepleegd was! met den heer Geldpf, veearts te Oostka pelle, omtrent een aanstelling als' keur-. hoofd van dten keuringsdienst. In een vorige vergadering had! de raad van Westkapelle geadviseerd, de gtelegen- heid tol solliciteeren voor die betrekking o'pen te stellen aan iederen veearts. Onder de ingekomen stukken was' o. a. een schrijven van het bestuur van de meente het plein- op te hoppen, en een. Christel, schooi, (om op kiasten der ge- muur of houten schutting te plaatsen aan een leant van het plein, ter beschutting van den Noordten wind. Op1 voorstel van den vjoiorzitter werd dit verzoek in handen van B. en Wi ge steld om praeadlvies1. Aan mtej. Stein werd op haar verzoek ontheffing verleenid van twee maanden- in den H. 0_ De secretaris las daarop Jie't gemeen teverslag over 1921 volor. Het percentage in den II. O voor liet komende jaar werd bepaald op 3.32. Een wijziging werd gebracht in dte verordening op het heffen van stehlopl- geld, in dien zin. dat aan het bestuur van de Chr. school zelf de regeling wordt overgelaten. Naar aanleiding; van een schrijven vam den Minister van "Waterstaat werd een wijziging gebracht in de motor- en rijwielt- vcrordening, waarbij' een en andfer in de wiordên toegezienJ *dat 'jeu;g^g7^crsohlbébi0u^® koïn' ëemteente duidelijker Pen, (dus beneden 18 jaai') met worden a'qT1rf wordt. (Ingei. Med.) (Ingtez. Med.) metentfe-gasfabriek, tevens directeur van het gemeentelijk electriciteilsbedrijf, voor gedragen die heer S. H. Bonthuis, direte- teur van de gemeente-gasfabriek le Goes.- «V Uit Nooritf-Bev eland1. Aan den heer W. Ad'riaanse is ont slag verleend als brandmeester te C|t>- lïjnspla^t. In zijh plaats' is benoemd de heer H. M. Ilaringpian, terwijl de heer L. H. Kievit onderimand/nseester is' ge worden. I 0 Uit Tholen. Uit het eiland T hol en zijn Maan dag j.l een viertal werklieden naar het Noorden van Frankrijk vertrokken om daar werkzaam te zijn in den landbouw en wel 3 uit Oud-Yosistetaeer en 1 pit Tliolen. Aanvankelijk meldden zich wel een dertigtal aan, maar bij definitieve beslissing haddien zich het grootste aan tal aanmelders weer teruggetrokkèn. 1* Uit Zeenwsch-VIaanderen O. O.' Verplaatst met ingang van 16 Mei J. Stobbe, commies le water bij' de di recte belastingen van Den Helder a. b. Prins Hendrik" naai- Ter neuzen. toegelaten (ook niet iorider geleide) tot de voorstellingen voor volwassenen. Adressante wijst o.a. pp het ontwerp van Het zou aan te bevelen zijb alles 9Septet groepeeren om een meeniugsverschil, 1921 aQn de Tw^(Ie Kataer aangebfoh zoodat dan twee partijen zouden 'bestaan. den Hl0eWei c3c ?Meelins het ^tü.ge Dat is tegenwoordig echter met meer door de comillissie fn het ptelaSg mogelijk, daar e zioo veel verschillende der puMieke eert;aarheid verricht niet groepen en ^htingen z jU Het is ech-j i0öd6rFschat nteent toch; in aanmel-. ter zeer lastig om Mjf dien toestand!, j M nemtende wat op de biljetten wordt dus met che vele kleme parhjtjes eenvertooftlü. en nog slechts een tafereel regeermg te vinden, welke het met suo- uit het ;eheel wee?geeft, dat eeu meel ees kan aandurven het btewmd m han- nauwkeurig toezicht noodzakelijk is, om^ dten te nemen. Juist m dezen hjd doen j dat ée der rtjpere 'jeu^ op die kleine partijen veel kwaad, omda we dezte m!allier in banen wordt geleid, wei een krachtige regeering moeten hebben, ike slechts het ,b;ederf der geesten in yrelke sterke partijen achter zich heeft, j zeer sterke mate bevordert, en daarom Kleme tezuimgingsparfijen zijn het meest! terwüle Van de jeugd, met alle hinoeriijk vopr de werkelijke b'ezumiging.kracM dient wordten tegengegaan. - Fredericus1 Rex, de zware kroon- HET GEVEN VAN HERAT. prn-s-jaren van Frederik de Grnote lot Ter verbetering' van het gemelde ineen film verwerkdae nu mdenSchouw- het verslag der vergadering van de afd. btirg-b-oscoop alhier vertoond wordt, van den Vrijheidsbond te Sas van Gent, s het beste wat Wij tot nog toe commissie- en Huuropzegiringswet den j verzoekt de heer De Muralt ons' medej'°P h storisch-bioscoopgebied. zagen! Om woeker weder doen herleven. Maar wel te deelen, dat hij' in de openbare verga-1 „iTmoer XI 'moeten wij' er zoo spoedig mogelijk af- dering van den Vrijheidsbond, j.l. Z.ater- j rolaar een wei.kelijk «ebeuren uit komen. Zij belemmeren den nieuwbouw j dagavond, te Sasi v. Gent gehouden,na t waarin wii meeleven is een van woningen. Bij spr. en zijn ambtge- j wegloopen van den debater van de S D.A. ^™^r ij|d hier is die bereikt noot van Justitie is een wetsontwerp in P. heeft verklaard niet meer met debaters j. o Pu u nA voorbereiding1 om' geleidelijk de beide»van de S. D A. P te zullen debattseren^ genoemde wetten op te heffen. tenzij deze vooraf bijl den betrokken voorzitter een verklaring teekenen dat zij tijdens of vóór de repliek niet zullen Bï &S r Ra S g as r& vluchten. "Wel degelijk zal de lieer De NEDERLAND EN BELGIË. De correspondent van de N. R. Cr! te BruSsel se:nt: Naar aanle:ding: van het telegram vaïi het Ned. Corr. Bureau, opgenomen ;n ons avondblad van gisteren heeft men ons op het ministerie van builenlandsche zaken meegedeeld, dat het bij de bespre kingen tusschen de ministers Jaspar en Van Karnebeek geen eigenlijk gezegde sezamenliike zand van Gez 12-1 CMiclerhandielinigen gfold, die een direct] L J -o resultaat kunnen opleveren, maar dat zjj terjfettheus lg 1-1*, e» Uit Middelburg, Hedenmorgen had in het gfeblouW der stichting de algemeene vergadering plaats van de vereerd ging Kindei'zorg, onder voorzitterschap van 'den heer ds N. M. de Ligt. En al kunnen wij hier in Holland vol komen objectief deze film bes'chouwen en er van gpnietefl ook, wij begrijpen un best de politieke stof, die er na opvoe ringen in Berlijn over iS opgewaaid. Dat dit is: geschied, pleit voor regie en spelt omvatten de 27 aanslagen aangeduid wordt. Na benoeming van leden vopr, die stem- bureaux, aan wie t 3' presentiegeld werd! toegestaan, werd een wijziging in dte gè- ïUeentebegrootirug 1921 gebracht, tenge volge van aankoop' van steenem voor be strating. Voor bestraling ki'.men in aanmerking de Nioord'straat en Bartsstraat. Overwogen' is ook de bestraling; wan de' Kjoestraat, als de financiën diat toelaten. Bij de rondvraag vraagt de heer P. Peene of van gemeentewege hel vuil en afval hier en daar niet oygehaald kan worden. Getracht zal worden dit te d|oen, tegelijkertijd met het weghalen van afval van de bestrate wegen. De heer Hubr. Cijsouw vestigde de aan dacht erop, dat steeds' doorgegaan wordt met allerlei vuil en afval te werpen op het Noordervrioon, wat veel last veroór- zaakt. De voorzitter zal oen veldwachter en de maréchaussees er op attent maken om zoo- noodig streng óp te treden. -- Dinsdagmorgen vergaderde de raad van Gr ij pskerke. Een verslag der comtoissie van toezicht op net lager onderwijs wordt voor ken nisgeving aangenomen. De overgelegde rekening van het Burg: armbestuur over 1921 werd na onder zoek goedgekeurd ;n ontvang op f 439,451/a, in uitgaaf op f323.73 met een goed slot van f 115,721/2'. Het kohier hondenbelasting over 1922 werd vastgesteld op een bedrag van f 135 geschikt waren om' een betere atmos feer te scheppen en misverstanden uit den we,"' te ruimen ,die in verband met de herz'ening van de verdragen van 1839 en de Welingen gerezen zijh, proble men welke zeer moeilijk op te lossen zijn en die in Nederland en België op ver schillende manier worden bekeken. Men mag niet verwachten, dat ze onmiddellijk opgelost worden, maar besprekingen als plaats gehad hebben tusschen de minis ters Jaspar en Van Karnebeek kunnen niet anders dan gunstig zijn voor de ein- delëke beslissing'. TECHNISCHE HERZIENING ONDER- WIJSWET Volgens het Cenlr. zou de technische herziening van de Lager Onderwijswet van dfen aard zijn, d'at jaarlijks 35 mol boen zou kunnen bespaard worden. ging daarop in gebed voor. De voorzitter heette vervolgens allen welkom' met een rede, waarop wij nader terugbomen. Er 'bleken 31 afgevaardigden en 20 bielangstellen(den aanwezig te zijh. Door den secretaris, den heer dS. H'. Jonker, werd het jaarverslag uitgebracht, waarin gesproken wordt van een goed jaar. De directeur gaf een overzicht over de lotgevallen der stichting, zoowel' op het een als op het andere komen 'wij nader terug. Door den heer d!s'. de Vries, den pen ningmeester werd die rekening toege licht, welke een nadeelfg saldo aanwijst van f 25.027,231/2, waaruit'blijkt; dat steun- steeds noodig blijft. Tot bestuursleden werden herkozten de heeren ds. N. M. die Ligt, Middelburg; ds Joh. de Voogd, 's Heer Arendskerke; en gekozen de heeren: d's. J. de Visser, Mid- als zoodanig. De stijl is overal uitstekend volgehou den, blijkbaar had de fabriek Cs'éripy Ufa de beschikking gekregten -over Potsdami- 'mer paleizen en uitgebreide terreinen. Daardoor bleef alles juist, was er ner- jgens een anachronisme. En de typeering r'ng der hoofdpersonen: de oude Fried- rich Wilhelm- de personificatie van mi litair Pruisendom1, slechts rechtv.aardig- neid en geen gtenade ktennend, daarte genover zijn fijn-intellectueele, teerhar tige zoon, de latere Frederik de Groote, was van beide voortreffelijk-. Dat 11 aclen lange flimspel wordt he- «denavond en Donderdagavond ook nóg Na breedvoerige besprekingen werd besloten een leenlnjg aan te gaan, groot f 38000 tegen 51/2 pd. 'si jaars voor school touw bijzonder onderwijs en daarvoor een plan vastgesteld. ïn verhand met d:t besluit gel'dleening wordt de begroioGng 1922 tevens gewij zigd, waardoor inkomlsten en uitgaven! stijgen met een bedrag van f 43984,45. Het verh'0'Ud;ngscijfer voor de te hef fen pl. inkomstenbelasting 1922-23 wordt vastgesteld op 1,60. Over liet verzloek' van den Chr. Nat Werkmansbond, afd. Grijpskerke, betref fende prijsvermindering van het elea Echt, wordt, aangezien hierover ter vo- vertornd. Men g|a eens bijwonen wat der"ce vergadering de stemmen staakten - bioscope in een historisch spel kan geven, herstemm*ng gehoiuden, met dit resu taat Vrijdagavond zal op de bovenzaal van de soc. die Vergepfoteging alhier voor leden en genoptdügden van het der par temen t Middelburg der Maats ch. van Nijverheid en Handtel door prof. db. Biordewijk uit Groningen een voordracht gehouden worden overi „Bezuiniging door de Overheid4'. Deze voordracht daar op die plaats krijgt haar be teekenis voöfal door de krachtige wlj'ze waarop de Maatsch v1. Nijverheid het vraagstuk dter bezuiniging naar voren heeft gebracht. Prof. Bonder wijk stelt zich voor dit veelzijdige vraag stuk in 't algemeen en dat dter over heid in het bijzonder, van breed eooy nomisdh standpunt te btezien. dat met 6 tegen lstem besloten wordt hierop afwijzend te beschikken. H'erna kwam' aan de orde een voor stel van den heer Rotte, om ;n de algem» PoTlieverordening een artikel te voegen, waarbij het aan koopEeden buiten de gemeente woonachtig, en niet voorzien van een door B. en WL onder bedinlging eener zekere Soiml af te geven consent, verboden zal zijn hunne waren tra nen de gemeente uit te venjtefaL Wordt in handen van B. en Wi. gesteld tot adv:es. Na rondvraag! wordt de vergadering ge sloten. I Uit Znid-Beveïand. Door B. en Wi van Almeltó wojrdt Ier benoeming lol directeur va« de ge- Ui t Zeeuwsch-Vlaanderen iWi D. Te O o s t bur g hield Dinsdag avond in het Beursgebouw Mr. Dr. A. K. van de Laar, lidf van de Tweedie Kamer, zijn aangekondigde politieke lezing: „Wat wil de christelijk-siociale partij'?" De vergadering, die door alen heer Van de Laar met gebed werd geopend, was- slechts door een 40-tal oelangstel»- leinden bezocht. In zijh met giloed uitgesproken rede, onderwierp die spreker de bestaande ver zekeringswetten aan een critische be schouwing. Hij schilderde den nood in de gezinnen van tal van kleine lui den, de onvoldjopn'de zorg voor wedu wen en weezen, voor invalieden eh ouden van dagen. Noemde 'dte thans be staande wettelijke voorziening in soci ale nooden (uitkeeringen van f 3.60 in maximum1 bij verzekeringswetten, f 3 en f 5 bij ouderdoms1- en invaliditeitswet) ten eenenmale onvoldoende en constateerde in dat opzicht geen vooruitgang op soci aal gebied. Het bestaan van deze toestanden] is ia strijd met christelijkheid. Terwijl er rm geen geld is voor opheffing van sociale nooden, wiordt er 133 millioen uitgegeven' voor leger en vloot, die ingericht zijd op vernietiging van medemenschen. Spr. was van meening, dat het leger, hetwelk wij nu hebben, niet in staat zou zijd ons land vol-djocnde te verdiedigeU; het zou. „klap op klap krijgen." Hij -vil ontwa pening; algeheele en onmiddellijke ont wapening. Deze is- een eisch van chris- I telijkheid. Bij een nieuwen wereldoorlog gaat Europa, bok Nederland', onafwijsbaar ten gronde; en zien we nu afbeeldingen van] verhongerde Russische vrouwen en kin deren, dan zullen in Amerikaansche en. Japonsche bladen diergelijke foto's kin- men van Nederlandlsche wouwen en Ne- deriandlsche kinderen. Spreker wekte krachtig op ota; dolor middel van het stem biljet te werken tegen den oorlog, vóór de ontwapening. Van de gelegenheid' tot debat werd| geen gebruik gemaakt. Ds' Ruijtenber^ van Oo&tburg meende enkel op te mogen] merken, van den spreker niet gehoord te hebben wat nu feitelijk aan de stembus die straks voor iederen kiezer zal staan, gedaan moet worden, om desi sprekers idee te verwezenlijken, terwijl de heer F. J. Duste als zijn meening opmerkte, dat dje S. D, A. P ook in haar program] de algeheele en onmiddellijke ontwape ning had Staan, het geen oent" namelijk. De heer Van de Laar antwoordde, diat er behalve de partij van spreker, de par tij was van professor Heérefe en die van den heer Kolthek, die vojor onmiddellijk© geheele ontwapening waren. De S. D. A. P. is voor geleidelijke ontwapening. Wie het met spreker eens is en recht staat, wat de partij van spreker is een rechtsche partij, al is zij tegen de be staande coalitie, we te wat hem' te djewn staak „geen mlan en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1922 | | pagina 1